× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

3. fejezet

2. Magasztos ajándék - Az egyik legmagasztosabb ajándék a beszéd. (1899, 92. kézirat) {7BC 936.7}   

(1:26) Nyelv megfékezése - Az erő által melyben Krisztus tud részesíteni bennünket, megtanulhatjuk megfékezni nyelvünket. Bár Krisztust súlyos próbák érték, hogy elhamarkodottan és indulatosan szóljon, mégis egyszer sem vétett nyelvével. Elviselte az ács munkapadja mellett munkatársai gúnyolódását, bosszantását és nevetségessé tételét. Indulatos válasz helyett Dávid egyik gyönyörű zsoltárát kezdte énekelni, s munkatársai, mielőtt észrevették volna, hogy mit tesznek, csatlakoztak hozzá a dicsénekben. Milyen komoly átalakulást érhetnénk el a világon, ha a szavak használatánál Jézus példáját követnénk. (Szemle és hírnök 1904 május 26) {7BC 936.8}   

8. Lásd Zsoltár 5:5-12 meglátásait. 1 {7BC 936.9}   

3,14. Az igazság mennyei illata - (13,14. vers) Mi az igazság elleni hazugság? Azt állítanunk, hogy hiszünk az igazságban, miközben lelkületünk, beszédünk, viselkedésünk nem Krisztust, hanem a Sátánt képviseli. Gonoszt gondolni, türelmetlennek és meg nem bocsátónak lennünk - hazugság az igazság ellen. De aki szeretettel teljes, türelmes, hosszútűrő, az az igazság elvével összhangban él. Az igazság mindenkor tiszta, szeretetteljes, önzéstől mentes mennyei illatot áraszt magából. (Szemle és hírnök 1895 március 12) {7BC 936.10}   

15, 16. (Zsidók 12:15) A bírói székben - (15, 16. vers) Aki megnyitja szívét az ellenség sugallatainak, befogadva a gonosz gyanúsítgatásokat, ápolva a féltékenykedést, gyakran hamisan állítja be ezt a gonosz gondolkodást. Rendkívüli előrelátásnak, éleseszűségnek, felismerő képességnek mondva azt, mikor mások gonoszságát és alantas indítékait fedezi föl. Az ilyen azt képzeli, hogy értékes ajándékban részesült, és eltávolodik testvéreitől, akikkel egyetértésben kellene élnie. Fölkapaszkodik a bíró székébe s bezárja szívét az elől, akit tévedésben levőnek vél, mintha ö a kísértések fölött állna. Jézus eltávozik az ilyentől, s hagyja, hogy a maga csiholta szikrák fényénél járjon. {7BC 936.11}   

Egy se dicsekedjék többé közületek az igazság ellen, kijelentve, hogy erre a lelkületre szükség van, hogy hűségesen bánjunk a helytelenül cselekvőkkel és megvédjük az igazságot. Bárha sok az ilyen bölcsesség bámulója, mégis igen csalóka és ártalmas. Nem fölülről származik, hanem a meg nem újult szív gyümölcse. Eredője pedig maga a Sátán, a fővádoló. Aki mást vádol, ne tulajdonítson magának éleslátást, hiszen ezzel a Sátán tulajdonságait öltözteti a világosság angyalának öltözékébe. Testvéreim, fölszólítalak benneteket, tisztítsátok meg lelketek templomát mindattól, ami beszennyez, mert ezek a keserűség gyökerei. {7BC 936.12}   

Mennyire igaz az apostol szava: „Mert ahol irigység és civódás, ott háborúság és minden gonosz cselekedet is van." Egyetlen személy az intézményben vagy gyülekezetben, aki testvéreiről gonoszul szólva enged szabad folyást szeretetnélküli gondolatainak, az emberi szív legalantasabb indulatait támaszthatja föl és a gonoszság olyan kovászát terjesztheti el, mely mindenkit megerjeszt, akivel érintkezik. így a minden igazságos cselekedet ellensége ragadja el a győzelmet. Ez a folyamat hatástalanná teszi az Üdvözítő imáját, mikor esedezett, hogy tanítványai egyek legyenek, amint ő is egy az Atyával. (Szemle és hírnök 1895 március 12) {7BC 937.1}   

17. (Lásd János 13:34 megjegyzéseit) A helyénvaló érzékenység - Az egymást gáncsoló és elítélő emberek megszegik Isten parancsolatait és bűnt követnek el Isten ellen. Nem szeretik sem Istent, sem felebarátaikat. Testvéreim, takarítsuk el a bírálgatás, a gyanakvás és panasz szemetjét, és ne viseljük érző idegeinket bőrünkön kívül. Némelyek annyira érzékenyek, hogy lehetetlen érvelni velük. Arra vonatkozón lehetnek érzékenyek, hogy mit jelent megtartanunk Isten törvényét, hogy vajon megtartjuk vagy megszegjük-e a törvényt. Isten ezen a téren szeretne érzékenynek látni bennünket. (Világtanács közlönye 1903 április 1) {7BC 937.2}