× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

20. fejezet

5, 6. Az átok nyomai a második feltámadáskor - Az első föltámadásnál az emberek halhatatlan virágzásban jönnek elő, a másodiknál viszont az átok nyomai láthatók valamennyin. Úgy jönnek elő, amint sírjukba szálltak. Az özönvíz előttiek óriás termettel, kétszer olyan magasan, mint a ma élő emberek és szép alkattal. Az özönvíz utáni nemzedékek alacsonyabbak voltak. (3Lelki ajándékok 84) {7BC 986.4}   

9, 10, 14. (1Mózes 8:1,2; 2Péter 3:10) Új Jeruzsálem épen marad a lángok közt - Mikor az özönvíz szintje a legmagasabb volt, a föld határtalan tónak látszott. Mikor Isten végül megtisztítja a földet, a föld a tűz határtalan tavának fog tűnni. Amint Isten megőrizte a bárkát az özönvíz viharai közepette, mivel benne volt a nyolc igaz ember, úgy fogja megőrizni új Jeruzsálemet, mely az összes korok hűségeseit tartalmazza, Ábeltől a legutóbb élt szentig. Bár Jeruzsálemet kivéve az egész földet a folyékony tűz borítja, az Úr mégis megóvja a várost, mint régen a bárkát mindenható erejének csodatettével. Veszélytől nem fenyegetve áll majd a pusztító elemek közt. (3Lelki ajándékok 87) {7BC 986.5}   

12, 13. (Dániel 7:9,10; lásd 2Mózes 31:18; Máté 5:21, 22, 27, 28; 1 Timótheus 5:24, 25. Jelenések 11: 1; 22:14 értelmezését) Isten törvénye új megvilágításban - Mikor az ítélet összeül, s mindenkit a könyvekben írottak alapján ítélnek meg, Isten törvényének tekintélyét teljesen új megvilágításban lehet látni, mint ma a keresztény világ látja. Sátán bekötötte szemüket, megzavarta gondolkodásukat, amint megvakította, összezavarta és bűmé vitte Ádámot és Évát. Az Úr törvénye főfontosságú, amint szerzője is hatalmas. Az ítéleten szentnek igaznak s jónak fogják elismerni minden követelményét. A törvény megrontói azt találják majd, hogy súlyos elszámolni valójuk van Istennel, hiszen az Úr követélményei döntők. (Szemle 1901 május 7) {7BC 986.6}   

(Róma 3:19; 7:12; Júdás 15) Az egész világ tanúja az ítéletnek - Krisztus azt akarja, hogy mindnyájan megértsük második eljövetelének eseményeit. Az ítélet az egész világ előtt fog lefolyni. Ott Isten kormánya igazolást nyer, s törvénye szentnek, igaznak, jónak fog látszani. Mindenki esetében dönteni fognak s kihirdetik az ítéletet. A bűn akkor már nem tűnik vonzónak, hanem visszataszító súlyosságában fog meglátszani. Látni fogják mind az Istennel, mind egymással való kapcsolatukat. (Szemle és hírnök 1898 szeptember 20) {7BC 986.7}   

Mély szívvizsgálat - (20:12) Az emberek emlékezni fognak életük összes bűnére. Egyetlen szó vagy tett sem kerüli el emlékezetüket. Nehéz idők lesznek. S bár nem szabad gyászolnunk a nyomorúság ideje miatt, mégis, mint Krisztus követői, vizsgáljuk meg szívünket lobogó lámpással, hogy milyen lelkület él bennünk. Jelen és örök javunkért Isten törvényének fényénél mérlegeljük viselkedésünket. Hiszen a törvény a mértékünk. Mindenikünk vizsgálja meg a szívét. (1901, 22. levél)) {7BC 986.8}   

(Zsoltár 33:13-15; Prédikátor 12:13,14; Jeremiás 17:10; Zsidók 4:13; lásd Zsoltár 139:1-2 fejtegetését) Mindenki esete fölülvizsgálva - Bár minden nemzetnek el kell vonulni előtte az ítéleten, mégis minden egyén esetét pontosan és alaposan meg fogja vizsgálni, mintha ő lenne az egyedüli lény a földön. (Advent szemle és szombat hírnök 1886 január 6) {7BC 986.9}   

(Malakiás 3:16, 17; 1Korinthus 3:13) Angyalok jegyzik tetteinket - Az egész menny szívén viseli üdvösségünket. Isten angyalai róják a városok utcáit s jegyzik föl az emberek cselekedeteit. Beírják Isten emlékkönyvébe a hit szavait, a szeretet cselekedeteit, a lélek alázatát. S ama napon, mikor minden ember cselekedete vizsgára kerül, hogy minemű, Krisztus szerény követőinek tettei elviselik a próbát s elnyerik a menny jóváhagyását (Szemle és hírnök 1890 szeptember 16) {7BC 986.10}   

Mint a fénykép - Mint Isten belátással megáldottai, ismerjük el, hogy Istennek tartozunk számadással. A tőle kapott élet szent felelősség, ezért egyetlen percét se pazaroljuk el, hiszen újra találkoznunk kell velük az ítéletkor. A menny könyvei fénykép-pontossággal őrzik életünket. Nem csak azért vagyunk felelősek, amit tettünk, hanem azért is, amit nem tettünk meg. Felelősek vagyunk fejletlen jellemünkért, kihasználatlan lehetőségeinkért. (Szemle és hírnök 1891 szeptember 22) {7BC 987.1}   

Jellemünk a könyvekben - A mennyei könyvekben pontosan ott állnak a bűnösök megvető, semmitmondó megjegyzései, akik nem figyelmeznek a kegyelem hívásaira, mikor Krisztus szolgái eléjük tárják ezeket. Amint a fényképész lemezére veszi az arc pontos mását, az angyalok naponta hűen lejegyzik minden ember jellemének pontos megfelelőjét. (Szemle és hírnök 1903 február 11) {7BC 987.2}   

A menny szolgálat-könyve - Akik a Krisztus által szerzett csodálatos üdvösség részesei, kötelezettség alatt állnak, hogy Isten munkatársai legyenek. A mennyben névsort olvasnak föl, melyen minden név rajta áll s a mennyei eszközök felelnek a hívásra. Ott jegyzik föl minden ember szolgálatát. Ha valaki hanyag, feljegyzik, ha szorgalmas, az is följegyzésre kerül; ha semmittevők, azt is nevük ellen írják. Az emberiség nyüzsgő sokaságában senkit sem veszítenek szem elől. Legyen hát mindenki készen felelni a hívásra: „Itt vagyok Uram, készen a cselekvésre." {7BC 987.3}   

A világ igényt tart rád. Ha nem ragyogsz világosságként a földön, lesz, aki föláll az ítéleten és téged tesz felelőssé örök haláláért. Kiderül, hogy Isten és ember ellenségének eszköze voltál, hogy félrevezess és elámíts keresztény hitvallásoddal. Nem vezetted istenfélelemre és odaadásra az embereket. Volt neved, amit élned kellett volna, lelkileg mégis halott voltál. Nem rendelkeztél Isten Lelkének éltető erejével, melyet pedig bőségesen megad minden hittel igénylőnek. (Advent szemle és szombat hírnök 1898 augusztus 16) {7BC 987.4}   

Napi számvetés - Isten minden embert cselekedetei szerint ítél meg. Nem csupán ítél, hanem napról napra, óráról órára fölbecsüli a jócselekedetekben való haladásukat. (Szemle és hírnök 1899 május 16) {7BC 987.5}   

12-15. (3:5; 13:8; 21:27; 22:19) Az élet könyve -Mikor Isten gyermekeivé válunk, beírják nevünket a Bárány életkönyvébe, s ott marad a vizsgálati ítéletig. Akkor minden egyén nevét szólítani fogják és az vizsgálja meg cselekedeteit, aki így szól: Ismerem tetteidet. Ha kiderül, hogy nem bántuk" meg teljesen összes gonosz cselekedetünket, nevünket kitörlik az élet könyvéből s bűneink rovásunkon maradnak. (Idők jelei 1885 augusztus 6) {7BC 987.6}   

(2Mózes 32:30-33; lásd Máté 12:31, 32 fejtegetését) Igazságos büntetés a bűnősnek - Mózes kinyilvánította Izrael iránti nagy szeretetét, mikor esedezett az Úrnak, hogy bocsássa meg bűneiket vagy törölje ki nevét az élet könyvéből. Közbenjárása szemlélteti Krisztus szeretetét és közbenjárását a bűnös emberiségért. Az Úr nem hagyta Mózesnek elszenvedni a büntetést bűnös népéért. Megmondta neki, hogy aki bűnt követett el, azt törlik ki könyvéből; mert az ilyennek nem kell elszenvedni a bűnös büntetését. {7BC 987.7}   

Az itt említett könyv a menny könyve, melybe minden nevet beírtak, s mindenki tetteit, bűneit vagy engedelmességét hűségesen bejegyezték. Ha valaki túl nagy bűnt követ el, hogy az Úr megbocsássa, kitörli nevét és pusztulásra ítéli őket. (Idők jelei 1880 május 27) {7BC 987.8}