× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

14. fejezet

1-3. Lásd Jelenések 7:2,3 meglátásait. {7BC 977.10}   

1-4. (7:2-4; Ezékiel 9:4; lásd Efézus 4:30 megjegyzéseit) A jellem jele - (1-4 vers) Ez ecseteli Isten népénekjellemét ezen utolsó napokra. (1903, 139. kézirat) {7BC 977.11}   

(9-12; lásd 16:13-16 megfigyeléseit) A menny jegye - János bárányt látott a Sión hegyén s vele száznegyvennégy ezret az Atya nevével homlokukon. Rajtuk látható a menny jegye; ezek Isten képmását tükrözik. Telve vannak Isten szentjének világosságával és dicsőségével. Ha magunkon szeretnénk látni Isten képmását és jelét, el kell különülnünk minden bűntől; elhagynunk minden gonosz utat, majd Krisztusra hagynunk ügyünket. Míg félelemmel és rettegéssel munkáljuk üdvösségünket, Isten munkálja bennünk mind az akarást, mind a véghezvitelt jókedvéből. (Szemle és hírnök 1889 március 19) {7BC 978.1}   

Krisztus alakul ki - (14.1-3) Mért említi ezeket így külön? Mivel az egész világ előtt kell kiállniuk a csodálatos igazsággal, elviselni ellenállásukat, s miközben ez ellen küzdenek, ne feledjék, hogy ők Isten fiai és lányai, hogy bennük Krisztusnak kell kialakulnia a dicsőség reménységeként. (1888, 13. kézirat) {7BC 978.2}   

Az örök érdekek a legfőbbek - Akiknek a mindenható Isten pecsétje van homlokukon, mellékesnek tekintik a világot és a világ örömeit. (Szemle 1897 július 13) {7BC 978.3}   

(2Timóteus 2:14-16, lásd Jelenések 7: 4-17 kifejtését) A száznegyvennégyezer kiléte nincs kinyilatkoztatva - Krisztus mondja, hogy lesznek a gyülekezetben olyanok, akik meséket és föltételezéseket hirdetnek mikor pedig Isten csodálatos fölemelő, nemesítő igazságokat adott, melyeket mindenkor értelmünk kincsesházában kell tartanunk. Mikor az emberek ezt vagy azt az elméletet kapják föl, mikor olyanra kíváncsiak, amit nem szükséges tudni nekik, akkor nem Isten vezeti őket. Istennek nem szándéka, hogy népe föltételezéseket hirdessen, olyasmit, amit Isten szava nem tanít. Nem célja, hogy lelkileg nem építő vitákba ereszkedjenek mint például, hogy kikből áll a száznegyvennégyezer. Isten választottai rövidesen tudni fogják ezt. {7BC 978.4}   

Testvéreim! Tiszteljétek és kutassátok az Isten által nektek és gyermekeiteknek adott igazságokat. Ne töltsétek időtöket olyan tudás keresésével, ami nem lesz lelkileg segítség. A legfontosabb kérdés: „Mit kell tennem, hogy örök életet nyerjek." S világos rá a felelet: „Mi van a törvényben, mint olvasod?" (1901, 26. kézirat) 248 {7BC 978.5}   

4. (1Péter 2:21; 1János 2:6) Isten népe követi most a bárányt - Az Úrnak népe van a földön, mely követi a bárányt, bárhová megy. Megvannak az ezrei, akik nem hajtottak térdet a Baálnak. Ezek állnak majd vele a Sión hegyén. Előbb azonban a földön kell teljes fegyverzettel állniuk, készségesen fáradozva a pusztulásra készek megmentésén. Mennyei angyalok végzik e kutatást, s lelki tevékenységet követel meg a jelen igazságban hívőktől, hogy csatlakozzanak az angyalok munkájához. {7BC 978.6}   

Nem kell várnunk az elváltozásra, hogy Krisztust kövessük. Isten népe idelenn megteheti ezt. Csak akkor fogjuk követni a bárányt a mennyei udvarokba, ha előbb idelenn követtük őt. Attól függ, vajon követni fogjuk-e őt a mennyben, ha most megtartjuk parancsolatait. Ne neki-neki lendülve vagy szeszélyünk szerint kövessük csupán Krisztust, amikor előnyünk van belőle. {7BC 978.7}   

Krisztus követését kell választanunk. Mindennapi életünkben kövessük példáját, amint a nyáj bizakodva követi pásztorát. Követnünk kell az érte való szenvedésben, minden lépésnél így szólnunk: „Ha megöl is bízom benne." Az ö életgyakorlatának kell a mi életgyakorlatunknak lennie. S amint így törekszünk hasonlóvá válni hozzá s akaratunkat az ö akaratával hozni összhangra, őt fogjuk kinyilatkoztatni. (Szemle 1898, április 12) {7BC 978.8}   

5. Lásd 2Thessalonika 2:7-12 hozzászólását. {7BC 978.9}   

6-12. (Lásd 10:1-11; 1János 2:18 megjegyzéseit) Rövidesen megértjük - Jelenések 14. fejezete igen jelentős. Ezt a szöveget rövidesen összes vonatkozásában megértjük, s a Jánosnak adott üzenetek világosan hirdetve lesznek. (Szemle és hírnök 1904 október 13) {7BC 978.10}   

A három angyal fölismerése - Krisztus eljön másodszor is, ezúttal üdvözítő hatalommal. Az embereket erre az eseményre felkészítőleg elküldte az első, második és harmadik angyal üzenetét. A három angyal az igazságnak azon elfogadóit képviselik, akik hatalommal hirdetik az örömhírt a világnak. (1900, 79. levél) {7BC 978.11}   

(18:1-5) Hűséges csoport - Az egyházak azzá váltak, aminek Jelenések tizennyolcadik fejezete leírja őket. Mért kaptuk Jelenések 14 üzeneteit? Mivel az egyházak elvei megromlottak.(14:6-10) {7BC 979.1}   

Látszólag az egész világ bűnös a fenevad bélyegének elfogadásában. A látnók mégis olyan csoportot lát, mely nem imádja a fenevadat, nem veszi föl jelét homlokára vagy kezére. „Itt van a szentek békességes tűrése, mondja, itt akik megtartják Isten parancsolatait és a Jézus hitét." (1904, 92. kézirat) {7BC 979.2}   

Sokan elfogadják az igazságot - Isten pusztító ítéletének ideje a kegyelem időszaka azok számára, akiknek nincs módjukban megismerni az igazságot. Az Úr gyöngéden tekint rájuk. Irgalmas szíve megesik rajtuk. Keze még mindig kinyúlik, hogy megmentsen, míg az ajtó zárva van a belépni nem akarók előtt. Nagy számmal lesznek befogadva olyanok, akik az utolsó napokban hallják első ízben az igazságot. (Szemle és hírnök 1906 július 5) {7BC 979.3}   

7. Istennek tulajdonítva a dicsőséget - Istennek adnunk dicsőséget, ez jellemünkben az ő jellemének a kinyilatkoztatása, s ezzel tennünk őt ismertté. Bármi módon is tesszük ismertté az Atyát, vagy a Fiút, Istent dicsőítjük meg. (1890, 16, kézirat) {7BC 979.4}   

8. (Dániel 7:25; 2Thessalonika 2:3,4; lásd Jelenések 18:1-5 értelmezését) A világ részeg Babilon borától - Isten Babilon ellen szól, mivel „inni adott minden nemzetnek paráznaságának haragborából." Ami azt jelenti, hogy semmibe vette az egyetlen parancsolatot, mely az igaz Istenre mutat, és lerombolta a szombatot, Isten teremtés-emlékművét. {7BC 979.5}   

Isten hat nap alatt teremtette a világot, a hetediken megnyugodott, megszentelve e napot, elkülönítve azt a többitől, mint neki szenteltet, melyet népének nemzedékeken át meg kell tartania. {7BC 979.6}   

A bűn embere viszont Isten fölé magasztalva magát, Isten templomában ülve, Istenként mutogatva magát, azt gondolta, hogy megváltoztatja az időket és a törvényt. Ez a hatalom azt gondolva, hogy bebizonyítja, miszerint nem csupán egyenlő az Istennel, hanem Isten fölött áll, megváltoztatta a nyugalomnapot, a hét első. napját emelve oda, ahol a hetediknek kellene állnia. S a protestáns világ szentnek fogadta el a pápaságnak ezt a gyermekét. Isten igéje ezt az ő paráználkodásának nevezi. {7BC 979.7}   

Istennek vitája van a mai gyülekezetekkel. Hiszen most töltik be János jövendölését: „Minden nemzet ivott paráznasága haragborából." Elkülönültek Istentől, mert nem hajlandók magukra venni pecsétjét. Nem él bennük Isten igaz parancsolattartó népének szelleme. S a világ népessége, mivel szentesítik a hamis szombatot s láb alá tapossák az Úr szombatját, ivott, iszik paráznasága haragborából. (1900, 98. levél) {7BC 979.8}   

9-12. (13:11-17; lásd 12:17; 18:1; Ésaiás 58:12-14 fejtegetéseit) A végső összecsapás tényleges kérdése - (9-10 vers) Mindenki érdeke megérteni, mi a fenevad bélyege s hogy miként menekülhetnek meg Isten félelmetes fenyegetései elől. Az emberek mért nem törekszenek megtudni, miből áll a fenevad és képmásának jegye? Isten jegyének ellenkezője az. (2Mózes 31:12-17) {7BC 979.9}   

A szombatkérdés lesz a nagy összecsapás vitapontja, melyben az egész világ részt vesz. (13:4-8, 10) Az egész fejezet annak kinyilatkoztatása, hogy mi következik be bizonyosan. (13:11,15-17)(1897, 88. kézirat) {7BC 979.10}   

Mi a fenevad jele? - Jánost fölszólították, hogy tekintsen olyan népre, mely különbözik a fenevad és képmása imádóitól, a hét első napjának megünneplőitől. A vasárnap megtartása a fenevad jele. (1898, 31. levél) {7BC 979.11}   

(13:16, 17) Figyelmeztetés a fenevad jele ellen - Isten a harmadik angyal üzenetét küldte a világra, figyelmeztetni az embereket, hogy ne vegyék magukra - se kezükre, sem homlokukra - a fenevad képmása jelét. A jegy fölvétele azt jelenti, hogy ugyanarra a következtetésre jutnak, ugyanazokat az elgondolásokat javasolják mint a vadállat, homlokegyenest ellenkezve az Isten szavával. A fenevad jelét fölvevőkről mondja Isten: „Inni fognak Isten haragborából, mely elegyítetlenül töltetik fölháborodása poharába, és tűz és kénkő kínozza őket a szent angyalok és a bárány jelenlétében..." {7BC 979.12}   

Ha az igazság világosságát föltárták előtted, beleértve a negyedik parancsolat szombatját, s kimutatták hogy Isten igéjében semmi alap a vasárnap ünneplésre, s te mégis ragaszkodsz a hamis nyugalomnaphoz, ha mégsem vagy hajlandó szentnek megtartani a szombatot, melyet Isten szent napomnak nevez, akkor te is magadra veszed a fenevad jelét. Mikor engedelmeskedsz a rendeletnek, hogy ne dolgozz vasárnap, hanem Istent imádd, mikor tudod, hogy egyetlen szó sincs a Bibliában, mely másnak jelölné meg a vasárnapot, mint közönséges munkanapnak akkor beleegyezel, hogy a fenevad jelét vedd magadra. Isten pecsétjét pedig visszautasítsd. {7BC 980.1}   

Ha magunkra vesszük a fenevad bélyegét, akár homlokunkon, akár a kezünkön, az engedetlenekre kiszabott büntetések minket is sújtani fognak Az élő Isten pecsétjét viszont azokra helyezik, akik lelkiismeretesen megtartják az Úr szombatját. (Szemle 1897 július 13) {7BC 980.2}   

Élet és halál kérdés - Ez az üzenet magában foglalja az első két üzenetet. Hangos szóval, vagyis a Szentlélek erejével hirdetettnek, mondja az ige. Most minden kockán forog. A harmadik angyal üzenetét a lehető legfontosabbnak kell tekintenünk. Élet vagy halál kérdése ez. Az üzenet hatása hirdetésének komolyságával lesz arányos. (1900, 16. kézirat) {7BC 980.3}   

(1-4) Nem látható jel - A nagy küzdelem vitájában két csoport alakul ki. „Akik imádják a fenevadat és képmását" s fölveszik jelét; másrészt akik az élő Isten pecsétjét nyerik el, akiknek az Atya neve lesz homlokára írva. Ez nem lesz látható jel. (Idők jelei 1899 november) {7BC 980.4}   

(18:1-8; 2Thessalonika 2:7-12) Óvakodjunk a gonoszság titkától - Amint közeledünk a föld történelmének végéhez a harmadik angyal üzenetének fontossága egyre növekedni fog. {7BC 980.5}   

Isten elém tárta az azokat fenyegető veszélyt, akikre a harmadik angyal üzenetének hirdetését bízta. Nem szabad elfeledniük, hogy ez az üzenet a lehető legfontosabb a világ számára. Szorgalmasan kutatniuk kell az írásokat, hogy őrizkedni tudjanak a gonoszság titkától, mely olyan sarkalatos szerepet tölt be a világ történelmének utolsó eseményeiben. {7BC 980.6}   

A világi hatalmasságok több és több külsőséges föl-vonulást rendeznek. Más-más jelkép alatt Isten János elé tárta azok gonosz jellemét és csábító befolyását, akik régebben is Isten népének üldözésével tűntek ki. Jelenések tizennyolcadik fejezete beszél a titokzatos Babilonról, mely elesett magas tisztjétől, és üldöző hatalommá vált. Akik megtartják Isten parancsolatait és Jézus hitét, azok e hatalom haragjának célpontjaivá válnak. (18:1-8) (1902, 135. kézirat) {7BC 980.7}   

A próba ideje tisztázza a kérdést - A Szentlélek föladata meggyőzni a világot a bűnről, igazságosságról, (vagyis megszentelődésről) és ítéletről. A világot csak úgy lehet figyelmeztetni, ha látják, hogy az igazság hívei megszentelődtek az igazság által; ha magasztos és szent elvek szerint cselekszenek, a lehető legnemesebb értelemben húzva meg az elválasztó vonalat Isten parancsolatainak megtartói és a parancsolatok lábbal tiprói között. A Szentlélek megszentelése jelzi a különbséget az Isten pecsétjét viselők és a hamis szombat megtartói közön. {7BC 980.8}   

Mikor a próba elérkezik, világosan látni fogjuk, mi a fenevad bélyege. Nem más ez, mint a vasárnapünneplés. Akik, miután hallották az igazságot, továbbra is a vasárnapot tartják szentnek, azok a bűn emberének jegyét viselik, aki meg akarta változtatni az időket és a törvényt. (1900, 12. levél) {7BC 980.9}   

A szomorújáték utolsó fölvonása - A valódinak a hamissal való helyettesítése a szomorújáték utolsó fölvonása. Mikor ez a helyettesítés általánossá válik Isten ki fogja nyilatkoztatni magát. Mikor emberek törvényét helyezik Isten törvénye fölé, mikor a földi hatalmasságok vasárnapünneplésre próbálják kényszeríteni az embereket, tudhatjuk, hogy elérkezett az idő, hogy Isten cselekedjék. Föl is fog állni fönségében és rettenetesen megrázza a földet. Elő fog jönni lakhelyéről, hogy megbüntesse a föld lakosait gonoszságukért (Szemle és hírnök 1901 április 23) {7BC 980.10}   

(1-4. vers; 7:23; 13:13,16; 2M6zes 31:13-17; 2 Thessalonika 2:3,4.) A megkülönböztetés jele - Közeledünk a föld történelmének lezárásához. A Sátán elkeseredett erőfeszítéseket tesz, hogy istenné tegye magát; hogy úgy szóljon és cselekedjen, mint Isten; hogy olyannak tűnjék, mint akinek joga van uralkodni az emberek lelkiismeretén. Minden erejével törekszik emberi intézménnyel helyettesíteni Isten szent napját. A bűn emberének hatásköre alatt az emberek hamis mértéket emeltek, szöges ellentétben Isten rendelésével. Mindkét nyugalomnap magán viseli szerzőjének jelét, kitörölhetetlen pecsétet, mely megmutatja mindkettőjük tekintélyét. A vasárnapnak morzsányi megszenteltsége sincs. A bűn emberének találmánya ez, mellyel át szeretné húzni Isten szándékait. {7BC 980.11}   

Isten a szombatot jelölte ki nyugalomnapjának. (2Mózes 31:13,17, 16.) {7BC 981.1}   

Ezzel választó vonalat húzott a hűségesek és hűtlenek közé. Akik Isten pecsétjét szeretnék elnyerni homlokukra, föltétlen a negyedik parancs szombatját kell megünnepelniük. Ez különbözteti meg őket az elpártoltaktól, akik az igaz szombat helyébe ember-rendelte intézményt fogadtak el. Isten nyugalomnapjának megtartása a megkülönböztető jel azok között, akik őt szolgálják és akik nem szolgálják őt. (Szemle és hírnök 1901 április 23) {7BC 981.2}   

10. Lásd 1Mózes 6:17; Máté 27:21, 22, 29 meglátásait. {7BC 981.3}   

12. Isten külön népe - Kik ezek? Isten különleges népe, akik a földön bebizonyították hűségüket. Kik ezek? Akik megtartották Isten parancsolatait és a Jézus hitét; akik a megfeszítettet tartották üdvözítőjüknek. (1903, 132. kézirat) {7BC 981.4}   

(2Mózes 31:13-17) Mi Isten pecsétje? - Az engedelmesség jele a negyedik parancs szombatjának megtartása. Ha az emberek megtartják a negyedik parancsot, a többit is meg fogják tartani. (1898, 31. levél) {7BC 981.5}   

(7:2,3; Ezékiel 9:4) A szent szombat jele - Isten jelt fog tenni népére, s ez a jel szent szombatjának megtartása. (Történelmi vázlatok 271) {7BC 981.6}   

Ki iránt hűséges? Isten kijelentette, hogy súlyos lépés elvetni az élő Isten szavát és annak dölyfös parancsait fogadni el, aki meg akarja változtatni az időket és törvényeket. (2Mózes 31:12-17) {7BC 981.7}   

Akik e pontos megfogalmazás dacára sem hajlandók megtérni törvénytiprásukból, látni fogják engedetlenségük következményeit. Egyénenként tudakoznunk kell: A nyugalomnap megünneplésénél az írásokból vettem-e hitemet, vagy az igazság hamis hirdetéséből. Aki Isten örök szövetségéhez rögzíti magát, melyet mint Isten kormányának jelét és jegyét készített és hirdet is, az az engedelmesség aranyláncához köti magát, melynek minden láncszeme ígéret. Azt bizonyítja, hogy többre becsüli Isten szavát az emberek szavánál, Isten szeretetét az emberek szereteténél. S akik megtérnek törvényszegésükből, és Isten jelének elfogadásával visszatérnek Isten iránti hűségükhöz, azok tényleges alattvalónak bizonyítják magukat, készségesnek az Úr akaratát cselekedni és engedelmeskedni parancsainak. A szombat igaz megtartása az Isten iránti hűség jele. (1899, 63. kézirat) {7BC 981.8}   

Együtt nő - Jelenések 14-ben János másik jelenetet lát. Olyan népet, melynek Isten törvénye iránti hűsége együtt növekszik a veszélyességével. Az Isten törvénye iránti megvetés csak még inkább a törvény iránti szeretetük kimutatására készteti őket (1897, 163. kézirat) {7BC 981.9}   

(Zsoltár 119:126,127; Malakiás 3:18) Ideje harcolni! - Senki se engedjen a kísértésnek s ne lanyhuljon Isten törvényének megtartásában, mivel az emberek megvetik azt. Hisz éppen ennek kell késztetni, hogy teljes szívből, lélekből és hanggal esedezzünk: „Ideje, hogy az Úr cselekedjék; megrontották törvényeidet." Ezért az általános megvetés dacára sem váltak árulóvá, amikor a hűség dicsőíti meg Istent és szerez neki tisztességet. {7BC 981.10}   

A hetediknapi adventisták talán lanyhítsák odaadásukat, mikor minden képességükkel és erejükkel az Úr oldalára kellene állniuk, mikor nemes és fölemelő, rendíthetetlen bizonyságnak kellene szállnia ajkukról? „Jobban szeretem parancsaidat az aranynál, a színaranynál is." {7BC 981.11}   

Mikor Isten törvényét a leginkább gúnyolják és megvetik, akkor jött el az ideje Krisztus követői számára, akik Istennek adták szívüket, hogy rendíthetetlenül engedelmeskedjenek Istennek és tántoríthatatlanul álljanak azon hit mellett, melyet a szentek egyszersmindenkorra megkaptak. „Megtértek és meglátjátok, hogy különbség van az igaz és a gonosz között, az Isten szolgája között, és a között, aki nem szolgálja öt." Akkor ideje síkra szállni, mikor legnagyobb szükség a bajnokokra. (Advent szemle és szombat hírnök 1897 június 8) {7BC 981.12}   

13. (2Timótheus 4:7,8) Isten tiszteli a hűséges idősöket - Vannak élő emberek, akik túljutottak kilencvenedik évükön. Az öregség természetes jelei észlelhetők gyöngeségükben. Ők mégis hisznek Istenben és Isten is szereti őket. Isten pecsétje rajtuk áll, s azok közt lesznek, akikről az Úr ezt mondta: „Boldogok, akik az Úrban halnak meg." Pállal együtt elmondhatják: "A nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. Eltétetett számomra az igazság koronája, melyet az Úr, az igaz bíró, megad nekem azon a napon. De nemcsak nekem, hanem azoknak, akik szeretik eljövetelét." Sokan vannak, akiknek ősz haját az Úr tiszteli, mivel nemes harcot harcoltak, s a hitet megtartották. (1899, 207. levél) {7BC 982.1}