× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

6. fejezet

4. (Kolosszé 3:20,21) Erőteljesebb, mint az igehirdetés - Szülők, Isten elvárja, hogy családjaitokat a mennyei család példájára emeljétek; Legyetek irántuk szeretetteljesek és gyöngédek. A szeretet aranykapcsa fűzze össze az apát, anyát és gyermekeket. Egyetlen jól rendezett, jól nevek család nagyobb erővel bizonyítja a kereszténység hatékonyságát, mint a világ összes igehirdetése együttvéve. Mikor apák és anyák megértik, hogy milyen pontosan utánozzák őket gyermekeik, akkor majd minden szóra, minden taglejtésre gondosan ügyelni fognak. (1901, 31. kézirat) {6BC 1118.11}   

10-12. (Lásd 2Korintus 11:14; Jelenések 12:17 megjegyzéseit) Láthatatlan hatalmakkal küzdve - (6: 10-18) Isten igéje két küzdő felet állít elénk, melyek befolyásolják és ellenőrzik a földön az embereket. Ez a két fél folyvást hat minden emberre. Akik Isten vezetése alatt állnak, s akiket a mennyei angyalok befolyásolnak, azok föl tudják ismerni a sötétség láthatatlan hatalmasságainak alantas mesterkedéseit. A mennyei eszközökkel együttműködni kívánóknak igen buzgón törekedniük kell, hogy Isten akaratát cselekedjék. Semmiben sem szabad helyet adniuk az ősellenfélnek és angyalainak. {6BC 1118.12}   

Ámde, hacsak szüntelen nem vigyázunk, az ellenség le fog győzni bennünket. Bár Isten ránk vonatkozó akarata ki lett nyilatkoztatva mindenkinek, akaratának ismerete nem teszi fölöslegessé, hogy buzgón esedezzünk segítségért s szorgalmasan igyekezzünk együttműködni vele imáink meghallgatásán. Az Úr emberi eszközökön át valósítja meg szándékait. (1903, 95. kézirat.) {6BC 1119.1}   

11. Elengedhetetlen a teljes fegyverzet - Isten azt akarja, hogy teljes fegyverzetünkben álljunk, készen a nagy fölülvizsgálatra. (1908,63. kézirat) {6BC 1119.2}   

11-17. Az igaz élet, isteni jellem mellvédje - Magunkra kell ölteni a teljes fegyverzetet s úgy állnunk szilárdan helyt. Az Úr megtiszteli minket, mert harcosainak választott. Küzdjünk hát bátran érte, minden lépésnél fönntartva, ami helyes. A lélek jólétéhez elengedhetetlen a mindenben való erősség. Amint hajlamaid fölötti győzelemért küzdesz, az Úr Szemléikével segít minden cselekedetedben körültekintőnek lenned, hogy ne adj ürügyet az ellenségnek gonoszat szólni az igazságról. Öltsd magadra mellvédkéntm azt az Isten-védelmezte igazságosságot, életszentséget, melyet mindenkinek előjoga viselni. Ez védelmezni fogja lelki életedet. (Ifjúsági nevelő 1901 szeptember 12) {6BC 1119.3}   

Angyalok védenek - Ha rajtunk a mennyei fegyverzet, látni fogjuk, hogy az ellenség támadásainak nincs hatalma rajtunk. Isten angyalai járnak körülöttünk védelmezve minket. (Szemle 1905 szeptember 12) {6BC 1119.4}   

12. (E?ékiel 28:17; Jelenések 12:7-9; lásd Zsoltár 17; Dániel 10:13; 2Korintus 2:11; Galata 5:17; Jelenések 16:13-16 megvilágítását) Fejedelemségek és hatalmasságok elleni harc - Ha az emberek ismernék a gonosz angyalok számát, ha tudnának cseleikről és mesterkedésükről, sokkal kevesebb lenne a kevélység és könnyelműség. Sátán az ördögök fejedelme. A gonosz angyalok engedelmeskednek parancsainak. Általuk sokszorozza meg eszközeit szerte a világon. Ő kezdeményezi a világunkban levő összes gonoszságot. {6BC 1119.5}   

De bár a sötétség fejedelemségei és hatalmasságai mind nagy számúak és valamennyien lankadatlanul ügyködnek, a kereszténynek mégsem kell reménytelennek vagy csüggedtnek lennie. Nem a sátáni mesterkedés hiánya miatt remélhet megmenekülni a kísértések elöl. Aki légiót küld egyetlen ember megkínzására, azt emberi bölcsesség vagy erő egymagában nem tudja visszaverni. {6BC 1119.6}   

A Sátánról szólva az Úr kijelenti, hogy nem lakozik az igazságban. Valamikor szépséges, ragyogó lény volt. Ámde Isten igéje mondja róla, hogy szíve fölfuvalkodott szépsége folytán. {6BC 1119.7}   

Másokat is lázadásra bujtatott, s miután kiűzték őket a mennyből, szövetségbe kötötte egybe őket, hogy minden lehetséges gonoszságot elkövessenek az ember ellen, mint Isten elleni küzdelmük egyedüli eszközét. A mennyből kirekesztve eltökélte, hogy Isten keze munkájának pusztításával áll bosszút. Az általa kitűzött gonoszság zászlaja köré gyűltek minden nemzedék gonoszságot művelői. Gonosz angyalok egyesültek gonosz emberekkel a Krisztus országa elleni harcukban. {6BC 1119.8}   

Sátán célja mindenkor az volt, hogy az ő jellemét alakítsa ki az emberekben. Amint Isten megteremtette az embert, a Sátán máris eltökélte, hogy kitörli Isten képmását és az ő pecsétjét helyezi Isten pecsétje helyébe. Sikerült is beültetni az emberek szívébe az irigységet, gyűlölködést, nagyravágyást. Világunkban hozta létre a sötétség birodalmát, melynek ő, a gonoszságban legelői járó, a fejedelme. A Sátán bitorolni szeretné Isten trónját. Vagy legalább sötétben, aljassággal ármánykodni, hogy az ember szívében Isten helyét bitorolja Isten és az ember közé ékelte trónját, hogy magának orozza el az egyedül Istent illető imádatot. (1911, 33 kézirat) {6BC 1119.9}   

(Zsidók 1:14) Kinek az ellenőrzése alatt? - Gondoljátok meg, milyen lenne a helyzetünk, ha nem részesülhetnénk a szem angyalok szolgálatában?... Nem test és vér ellen van tusakodásunk. Az emberek ellenállásába ütközünk, de az ellenállás mögött más valaki rejtőzik. A sötétség hatalmasságainak fejedelme gonosz angyalaival együtt állandóan tevékenykedik s mi mindnyájan vegyük eszünkbe, hogy fejedelemségek, hatalmasságok, e sötét világ kormányzói ellen tusakodunk. {6BC 1119.10}   

Ki kormányozza ma a világot, s ki választja, hogy a sötétség fejedelmének befolyása alatt álljon? Csaknem az egész világ! Az egész világ, mely nem fogadta el Jézus Krisztust, a sötétség fejedelmét választotta; s mihelyt zászlaja alá állnak, máris gonosz angyalokkal állnak kapcsolatban. Vagy a gonosz angyalok vagy pedig Isten angyalai ellenőrzik az emberek gondolkodását. Vagy Isten ellenőrzése alá helyezik értelmüket vagy a sötétség hatalmasságainak hatalma alá. Jól tesszük, ha tudakozódunk, hol is állunk ma. Vajon Immánuel fejedelem véráztatta lobogója, vagy a sötétség hatalmasságainak fekete zászlaja alatt. {6BC 1120.1}   

Minden tőlünk telhető előkészületet meg kell tennünk, hogy ellene álljunk az üdvösség ellenségének. Isten mindenről gondoskodott. Úgy intézett mindent, hogy az ember ne maradjon ösztönzéseire hagyatva, a maga véges erejére utalva, hogy ekként a maga korlátolt erejével folytassa a harcot a sötétség hatalmasságai ellen. Hiszen kétségkívül elesne, ha magára lenne hagyatva. (1890,1. kézirat) {6BC 1120.2}   

(Zsoltár 34:7) Hű őrök őrködnek - Jó és gonosz angyalok léteznek. Sátán örökké éber, hogy elámítson és félrevezessen. Fölhasznál minden csábítást, hogy az engedetlenség széles útjára csalogassa az embereket. Azon ügyködik, hogy téves gondolatokkal zavarja meg az értelmet és eltávolítsa a tájékozódási pontokat, hamis föliratokat helyezve az Isten által helyeselt utat mutató átjelzésekre. Mivel a gonosz észközök el törekednek takarni az ember elől a világosság minden sugarát, Isten mennyei lényeket bízott meg, hogy vezessék, irányítsák s ellenőrizzék az üdvösség örököseit. Senkinek sem kell elcsüggednie örökölt gonosz hajlamai miatt. De mikor Isten Lelke meggyőz a bűnről, a helytelent cselekvőnek bűnbánatot kell tartani, bevallani és elhagyni gonoszságait. Megbízható örök állnak őrt, hogy a helyes ösvényre irányítsák az embereket. (1900, 8. kézirat) {6BC 1120.3}   

Az angyalok szakadatlan viaskodása - Ha visszagördíthetnénk a függönyt, s mindenki láthatná a mennyei család szakadatlan tevékenységét, hogy megóvják a föld lakosait a Sátán csábító mesterkedéseitől, nehogy hanyagságuk következtében a sátáni ügyeskedés félrevezesse őket, önhittségük és biztonságérzetük jórészét elveszítenék. Láthatnák, hogy a menny seregei szakadatlanul hadat viselnek a sátáni eszközök ellen, hogy győzelmeket vívjanak ki azokért, akik nem élnek veszélyük tudatában, akik tudatlan közönnyel haladnak tova. (1900, 2. kézirat) {6BC 1120.4}   

16. Lásd Kolossé 3:3 megjegyzéseit. {6BC 1120.5}