× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

5. fejezet

2. (Lásd Róma 8:26,34; Jelenések 8:3,4 meglátásait) Istennek kedves ajándék - Isten nem fogadja el a tisztelet és hála lelkülete nélkül adott ajándékot. A szerény, hálás, tiszteletteljes szív teszi kedves és jó illatúvá az áldozatot. Izrael gyermekei odaadhatták minden javukat, de ha önhitten vagy farizeusi szellemben adták, mintha Isten lekötelezettjük lenne ajándékaikéit, akkor áldozatuk elfogadhatatlan, teljesen elvetett lett volna. Előjogunk, hogy az Úr javaival való szorgalmas kereskedéssel növeljük javainkat, hogy adni tudjunk a szorult helyzetben levőknek. így az Úr jobbjává válunk, megvalósítjuk jó szándékait. (1907,67. kézirat) {6BC 1118.3}   

2,27. Krisztus élete Istennek szentelt áldozat volt - „Krisztus is szeretett minket - írja Pál apostol - és adta magát érettünk ajándékul és áldozatul Istennek, kedves jó illatul." Ez Krisztus életajándékának értünk hozott áldozata, hogy azzá válhassunk, amivé akarja - képviselőivé. Hogy jellemének illatát árasszuk, az ő tiszta gondolatait, isteni vonásait fejezzük ki, amit megszentelt emberi élete mutatott meg, hogy láthassuk őt emberi formájában. így megértve Isten csodás tervét, az a vágy támadjon berniünk, hogy Krisztushoz hasonlóvá legyünk. Tiszták, szeplőtlenek, teljesen Istennek tetszők, folt és ránc vagy más efféle nélkül valók. (1903,159. kézirat) {6BC 1118.4}   

9. Lásd Galata 5:22,23 megjegyzéseit. {6BC 1118.5}   

23-25. Lásd Jelenések 19:7-9 hozzászólását. {6BC 1118.6}   

25. (János 1:4; Jelenések 2:1; 21:23) Egyedüli fényforrás - Krisztus szerette egyházát és önmagát adta érte. Az egyház az ő vérének megvásároltja. Isten Fiát látjuk a hét arany gyertyatartó között járni. Jézus maga adja az olajat az égő lámpáknak. Ó gyújtja meg a lángot. „Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága." {6BC 1118.7}   

Egyetlen gyertyatartó, egyeden gyülekezet sem világít magától. Minden világosság Krisztustól árad. A mennyei egyház ma csupán a földi egyház kiegészítője; ámde magasztosabb, fönségesebb - tökéletes. Ugyanez az isteni világosság folytatódik majdan az örökkévalóságban. A mindenható és a Bárány lesz világosságunk. Nincs, nem is lehet fénye a gyülekezetnek, ha nem árasztja szét azt a dicsőséget, melyet Isten trónjáról nyer. (1890, l/a. kézirat) {6BC 1118.8}   

25-27. (Malakiás 3:17) Ékköves ládája - Krisztus egyháza igen becses az Isten szemében. Ékköves ládája ez, nyája, melyben juhai, bárányai vannak. (1899, 115. kézirat) {6BC 1118.9}   

27. (János 14:15) A bűntelenség állapota - Csak akik a Krisztusba vetett hit által Isten összes parancsolatainak engedelmeskednek, azok érik el a bűntelenség Ádám bukása előtti állapotát. Azzal bizonyítják Krisztus iránti szeretetüket, hogy összes utasításainak engedelmeskednek. (1901,122. kézirat) {6BC 1118.10}