× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

2. fejezet

1-6, Lásd 2Péter 1:4 értelmezését. {6BC 1115.12}   

4-6. Krisztus éltető hátammá - Amim Isten föltámasztotta Krisztust halottaiból, hogy az örömüzenet által életet és halhatatlanságot hozhasson világosságra, így megszabadítsa népét bűneitől úgy támasztott föl Krisztus embereket a lelki halálból, élete által életre keltve őket, reménnyel és örömmel töltve be szívüket. (1903, 89 kézirat) {6BC 1115.13}   

5, 6. Lásd Jelenések 5:6 megjegyzéseit. {6BC 1115.14}   

7. (Lásd 1:6; 1Korintus 13:12 hozzászólását) Örök tanulmány-tárgy - Az egész örökkévalóságig d fog tartam az embernek, hogy megértse a megváltás tervét. Ki fog tárulni előtte sor-sor után, itt is kicsit, ott is kicsit. (1895,21. kézirat) 197 {6BC 1115.15}   

7, 8. Lásd 4:7 fejtegetését. {6BC 1115.16}   

8. Lásd 1Mózes 12:2,3; Róma 4:3-5; 1Péter 1:22 magyarázatát. {6BC 1115.17}   

8, 9. (Róma 3:27; lásd Lukács 17:10, Róma 3:20-21 észrevételért) Nincs helye dicsekvésnek - (8, 9. vers) Az embert folyton a dicsekvés, az önmagasztalás veszélye környékezi. Ezzel árulják d gyöngeségüket... {6BC 1115.18}   

A bűnös életében megtérése után észlelhető nagy változás nem emberi jóság gyümölcse. Teljéién helytelen tehát minden emberi dicsekvés.. (1904,36. kézirat) {6BC 1115.19}   

14,15. Lásd Máté 27:51 értelmezését. {6BC 1115.20}   

14-16. (Kolossé 2:14-17; lásd Cselekedetek 15:1.5 megjegyzéseit) Szertartás vége a keresztnél - A templomi szolgálat szertartásait, melyek Krisztust ábrázolják jelképekben és árnyékokban, az Úr visszavonta keresztre-feszítésekor, mivel itt a jelkép összetalálkozott a valósággal, Isten bárányának, az igaz és tökéletes áldozatnak a halálával. (1901,72. kézirat) {6BC 1115.21}   

(Róma 3:31) Krisztust, sem a törvényt feszítették meg - A tízparancsolat él és élni is fog a véget nem érő korszakokon át. Az áldozatok szolgálatára nem volt szűkség többé, miután Krisztus halálával a jelkép összetalálkozott a valósággal. Benne az árnyék a valósághoz ért. Isten Báránya teljes és tökéletes áldozat volt. {6BC 1116.1}   

Isten törvénye meg fogja tartani tökéletes jellegét, amíg az Úr királyi széke fönnáll. Ez a törvény Isten jellemének kifejezése... Krisztus kereszthalála után nem volt többé erény árnyékképekben, jelképekben. Ezzel szemben a tízparancs törvényét nem feszítették meg Krisztussal. Ha megfeszítették volna, a Sátán elért volna mindent, amit a mennyben el akart érni. Ezért a kísérletéért űzték ki öt a mennyből. A Sátán elbukott, magával víve az elbukott angyalokat. Manapság embereket vezet félre Isten törvényét illetően. (1898,167. kézirat) {6BC 1116.2}   

(1János 3:4) A Sátán hírhedt hazugsága - Isten nem azért hozta meg kimondhatatlan áldozatát egyszülött Fiának a világért való odaadásával, hogy az embernek mind ebben, mind az eljövendő., örök életben, előjoga legyen megszegni Isten parancsolatait. Hírhedt hazugság ez, mely a Sátántól ered, s melyet nekünk a maga hamis, hazug jellegében kell feltüntetnünk. Ez a törvény, melyet a Sátán nagyon szeretne semmisnek, érvénytelennek tekinteni, nem más, mim az igazságosság, az igáz élet örök erkölcsi mértéke. Bárminemű megsértése Isten törvénye elleni vétség, s a törvényszegést Isten törvényének büntetése fogja meglátogatni. Ez elkerülhetetlenül el fog érkezni az egész világ lakosaihoz, akik hatályon kívül helyezik az Úr törvényét és folytatják törvényszegő életüket. (1901,72. kézirat) {6BC 1116.3}   

18. (1:6; 3:12; Zsidó 4:15,16; 9:14) Krisztus nevének érdemei - Mi a Krisztus nevének érdemei által járulhatunk Isten elé. Isten meghív, vigyük hozzá próbáinkat, kísértéseinket, hisz ő mindet megérti. Nem akarja, hogy emberi fülekbe sírjuk d bajainkat. Krisztus vére által a kegyelem trónjához járulhatunk és kegyelmet találhatunk a szükség idején. Bizonyossággal jöhetünk, így szólva: „Tudjuk, hogy szeretett Fiadban elfogadsz minket." „Általa van menetelünk egy leiekben az Atyához." „Benne van a mi bátorságunk és bizodalommal való be-menetelünk Istenben." Amint a földi szülő bátorítja gyermekét, hogy mindenkor hozzá forduljon, az Úr minket is bátorít, hogy tárjuk föl előtte szükségleteinket, tanácstalanságainkat, hálánkat és szeretetünket. Isten minden ígérete biztos. Jézus a kezesünk és közbenjárónk, s ő minden erőforrást rendelkezésünkre bocsátott, hogy tökéletes jellemünk lehessen. Egyedüli reményünk a Krisztus vérének soha d nem múló hatékonysága; hiszen kizárólag az ő érdemei által részesülünk bűnbocsánatban és békében Mikor Krisztus vérének hatékonysága a Krisztusba vetett hit által valósággá válik számunkra, a hívő jócselekedetekben fogja előragyogni hagyni világosságát. (Ifjúsági nevelő 1892 szeptember 22.) {6BC 1116.4}   

19-21. (1Péter 2:4.5) Értéktelen kövek - Mikor elgondolkodom az élő erőforrásról, melyből szabadon meríthetünk, fájlalom, hogy olyan sokan elmulasztják a gyönyörűséget, örömet, melyet Isten jósága felöli gondolkodásból merítünk. Hiszen előjogunk Isten gyermekeivé várni, az Úr szem templomává növekedni, „nem jövevények és zsellérek többé, hanem a szentek polgártársai és Isten családtagjai," „az apostolok és látnokok alapjára épülve, a szegletkő maga Jézus lévén." {6BC 1116.5}   

A menny igen csodálkozik a gyülekezet jelen állapotán, hiszen sokat jelenthetne a világnak, ha minden kő a helyén lenne, élő kőként árasztva világosságot! Amelyik kő nem ragyog, az értéktelen. Nem a halott, fénytelen kövek jelentenek értéket gyülekezeteinkben, hanem az élő kövek, melyek fölfogják az élő szegletkőből, a világosság napjából áradó fényt - a tündöklő dicsőséget, melyben az irgalmasság és jogosság fénycsóvái összetalálkoznak és az igazság és a békesség csókolgatják egymást. (1892, 15.1evd) {6BC 1116.6}   

19-22. Lásd 1Királyok 6:7 {6BC 1116.7}