× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

1. fejezet

Értékes tanítás mindnyájunk szamara - Az egész első fejezet értékes tanításokat tartalmaz mindnyájunk számára. (1903, 110. kézirat) {6BC 1113.7}   

1. Lásd Jelenések 2:1-5 megjegyzéseit. {6BC 1113.8}   

3-6. (János 1:12; Kolosszé 1:26.27; 2:2.3,10) Az evangélium örömüzenete az igazi tudás - (Idézi a négy verset) Az igazi hívő elérheti ezeket a magaslatokat. Aki akarja, mind fölismerheti az istenfélelem titkát. De hogy Krisztusban teljesek, szeretet által elfogadottak lehessünk, az csak Krisztus küldetésének, tevékenységének helyes megértése által lett elérhetővé téve számunkra. Krisztus emberi karja átöleli az emberi családot. Isten-karja, pedig a mindenható trónját ragadja meg, hogy az ember áldásban részesülhessen az érte hozott kimondhatatlan áldozat által. Akik befogadják őt azoknak hatalmat adott, hogy Isten fiaivá váljanak; akik hisznek az ö nevének. {6BC 1113.9}   

Sokan túl nagyok a maguk szemében, hogysem befogadják ezt a titkot. Olyan tudás ez, melyet a magasságos Isten meg akart értetni ezekkel a nagy emberekkel, de ők nem képesek fölismerni az igazságot, az életet és a világ világosságát. Az emberi tudomány nem isteni megvilágosodás. Az isteni tudomány az Isten Lelkének megnyilvánulása, tökéletes bizalmat ihletve iránta. A világi emberek nagy és értelmes eszük mattinak, tartják ezt a hitet. Túl alacsonynak, hogy figyelemre méltassák. Ezzel azonban végzetesen tévednek. Hiszen a hit túl magas, hogy emberi értelmükkel elérjék. {6BC 1113.10}   

Az örömüzenet távolról sem ellenkezik az igazi tudással és szellemi képességekkel Az igazi bölcsesség végtelenül fölötte áll a világ bölcsei fölfogóképességének. A rejtett bölcsesség: a bensőben a dicsőség reménységeként kialakuló Krisztus; ez a mennyel egy magasságú bölcsesség Az istenfélelem mélységes elvei fönségesek és örökkévalók. Egyedül a keresztény tapasztalat segít megértetni ezt a kérdést s elnyerni a tudásnak azokat a kincseit, melyek Isten tanácsában voltak elrejtve, melyeket ma már mindenki előtt ismertté tett, aki élő kapcsolatban áll Krisztussal. Aki akarja, mind megismerheti a tudományt. (Szemle és hírnök 1899 július 18) {6BC 1114.1}   

4. Lásd 2Péter 2:10 megjegyzéseit. {6BC 1114.2}   

4,5,11. (Róma 8:2930; 1Péter 1:2) Isten rendelése - Isten az emberek között élő választott népére árasztja szeretetét. Krisztus ezeket váltotta meg vérével. S mivel engednek Krisztus vonzásának, Isten uralkodói kegyelme által kiválasztja őket, hogy engedelmes gyermekeiként üdvözítse őket. Rajtuk válik nyilvánvalóvá Isten ingyen kegyelme, a szeretet, mellyel szerette őket. Aki csak kisgyermekkém megalázza magát s a gyermek egyszerűségével elfogadja Isten szavát és engedelmeskedik annak, mind Isten választottai között lesznek. {6BC 1114.3}   

(1:2-11) {6BC 1114.4}   

A menny tanácsaiban gondoskodás történt, hogy az emberek, bár törvényszegők, ne vesszenek el engedetlenségükben, hanem Krisztusba, mint helyettesükbe és kezesükbe vetett hit által Isten választottaivá válhatnak Eleve elhatározván, hogy minket Jézus Krisztus által fiaivá fogad, akaratának jókedve szerint. Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, hiszen eléggé gondoskodott erről, mikor egyszülött Fiát válságul adta mindenekért. Az elkárhozó azért kárhozik el, mert nem volt hajlandó Jézus Krisztus által Isten gyermekévé várni. (Idők jelei 1893 január 2) {6BC 1114.5}   

Ábrahám örök szövetségben részesít - (1:3-5) A föld megalapítása előtt szövetség jött létre, hogy aki engedelmeskedik, aki a bövölködő kegyelem által szentté válik jellemében, s a kegyelem elfogadása által Isten előtt fedhetetlenné, azok Isten gyermekei lesznek. Ezt az öröktől való szövetséget kapta Ábrahám ezerkilencszáz évvel Krisztus eljövetele előtt. Krisztus emberi voltában mély érdeklődéssel és igen komolyan figyelte az embereket, vajon elfogadják-e a fölajánlott gondoskodást. (1896, 9. kézirat) ' {6BC 1114.6}   

(Ezékiel 18:20-24; 33:12-16; Róma 11:4-6; 1Péter 1:2; 2Péter 1:10; 2:15-21). Nincs föltétel nélküli kiválasztás - (Idézi 2Péter 1:2-10.) Ez az Isten igéjében található egyedült üdvözítő kiválasztás föltétele. Isten természetének feszesévé kell vámunk, elmenekülve a romlottság elől, mely a bűnös kívánság által uralkodik a világon. Kegyességet kegyességhez kell adnunk s akkor az ígéret ez: „Ha ezeket cselekszitek, soha d nem estek. Mert ekként gazdagon adatik nektek a mi Urunknak és megtartónknak, a Jézus Krisztusnak örök országába való bemenetel." {6BC 1114.7}   

Isten szavában nyoma sincs a föltétel nélküli kiválasztásnak, vagyis annak, hogyha valaki egyszer kegyelemben részesült, örökre megmaradna a kegyelemben. Péter második levele második fejezetében világosan kifejti a gondolatot. Némelyek gonosz útjának leírása a magyarázat hangzik: „Akik elhagyván az igaz utat, eltévelyedtek, követvén Bálámnak, Bosor fiának útját, aki a gonoszság díjat kedvelte." (idézi a 20. versig) Az apostol az ilyeneket figyelmezteti: „Mert jobb lett volna rájuk nézve, ha meg sem ismerték volna az igazság útját, mim hogy megismervén, elpártoljanak a nekik adott szem parancstól..." {6BC 1114.8}   

Aki üdvözülni akar, be kell fogadnia az igazságot. Isten parancsolatainak megtartása őrök életet jelent befogadójának. Az írás viszont világosan megmondja, hogy aki egyszer már ismerte az élet útját, örvendezett az igazságnak, azokat a hitehagyás veszélye fenyegeti s ezzel a kárhozató is. Ezért naponta határozott Istenhez való megtérésre van szükségük. {6BC 1114.9}   

Aki fönn akarja tartani a hittételt, hogy ha valaki egyszer már megtért, örökre tért meg, azok a világos így szól azúrral dacolnak. (Ezékiel 18:21,33:13) {6BC 1115.1}   

Akik igazan megtértek, azok Krisztussal együtt eltemettettek a halálba, majd az Úr föltámadásához hasonlóan kijöttek a vizes sírból, hogy új élet szerint járjanak. Az igazság iránti hűséges engedelmességgel kell biztossá tenni elhívatásukat és kiválasztásukat. (1900,57. kézirat) {6BC 1115.2}   

6. (2:7; lásd Máté 3:16,17; Lukács 17:10; Efézus 1:20.21; Zsidók 4:15,16; 9:24 megjegyzéseit) Krisztus jelemét fölmagasztalva - A világ legtehetségesebb emberei az idők-végéig bőven találnak foglalkozást, hogy Jézus jellemét magasztalják Még így sem tudják pontosan leírni őt. A megváltás, Krisztus isteni, emberi jelleme, emberré válása, bűnért való engesztelése Krisztus felhőkben való megjelenéséig foglalkoztathatná a legbölcsebb emberek tollát, legmagasabb szellemi képességét. S bárha a legnagyobb igyekezettel próbálnák is ecsetelni Krisztus munkáját, az általuk ecsetelt kép sokkal gyöngébb lenne, mim a valóság... {6BC 1115.3}   

A megváltás tárgyköre fogja lekötni az üdvözültek gondolkodását és nyelvét az örökké tartó korszakokon át Megváltónk arcáról örökkön örökké ragyogni fog Isten dicsőségének visszatükröződése. (1904,280. levél) {6BC 1115.4}   

7. Lásd 4:7 és Róma 7:12 fejtegetését. {6BC 1115.5}   

13. Lásd Ezékiel 9:2-4 észrevételeit {6BC 1115.6}   

15,16. Lásd Jelenések 2:1-5 magyarázatát. {6BC 1115.7}   

17,18- Lásd 1Korintus 2:9 {6BC 1115.8}   

18. Lásd Zakariás 9:16 értelmezését. {6BC 1115.9}   

20,21. (6. vers; Zsidók 1:3) A szeretett Fiúban fogadva - Az Atya minden dicsőséget Fiára ruházott. Jobbjára ültette őt, magasan a fejedelemségek és hatalmasságok fölé. Nagy örömét és megelégedését fejezte ki a megfeszített fogadtatásával, és minden dicsőséget, megtiszteltetést őrá ruházott. {6BC 1115.10}   

Minden kedvezésben, melyben - elfedező áldozatát elfogadva - Fiát részesítette, népét is részesítem fogja. Akik szeretetben azonosították magukat Krisztussal, azokat szeretett Fián keresztül elfogadja. Ezek Krisztussal együtt szenvedtek legmélyebb megaláztatást. Megdicsőülése ezért fontos esemény számukra, mert Isten Krisztusban fogadja d őket Úgy szereti őket, mim Fiát szereti. Isten és a hívő között Immánuel áll, kinyilatkoztatva választottainak Isten dicsőségét. Hibáikat és törvényszegéseiket szeplőtlen szentségének öltözékével fedezi d. (1897,128. kötet) {6BC 1115.11}