× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

6. fejezet

1.2. (Zsidók 12:12, 13) A szelídség szellemében munkálkodva - (6:1) Ha megintünk valakit, ne lenéző, kioktató, lehengerlő modorban tegyük, hanem a szelídség szellemével. Ne vesd el testvéredet ezzel a gondolattal: Csalódtam benne, nem igyekszem segíteni rajta. (2. vers) (1901,117/a kézirat) {6BC 1112.2}   

7. Lásd 2Mózes 4:12; 20:16 észrevételeit. {6BC 1112.3}   

74. (Róma 2:6; lásd Bírák 16. fejezete megjegyzéseit) A szembeszegülés aratása - Isten Lelke a lelkiismeret fölügyelete alatt tartja a gonoszságot. Mikor az ember a Lélek jó hatása fölé magasztalja magát, a gonoszság aratását érleli. Az ilyen ember fölött egyre csökken a Lelek arra irányuló hatása, hogy visszatartsa öt az engedetlenség magvainak hintésétől. A figyelmeztetés csökkenő erővel hat rá. Fokozatosan kihal belőle az Isten félelme. Testnek vet, veszedelmet, romlást fog hát aratni. Amit vetett, annak aratása érlelődik. Meg fogja vetni Isten parancsolatait. Hússzíve kőszívvé keményedik. Az igazsággal szembeni ellenállás megerősíti őt gonoszságában. Az özönvízelőtti világon, mivel az emberek gonoszságot vetettek, törvényszegés, törvénytelenség, bűnözés és erőszak lett az úr. {6BC 1112.4}   

Mindnyájan ismerjük fel azokat az eszközöket, melyek az üdvösséget, lelket pusztítják Ez nem valamilyen Isten által kiadott rendelkezés következménye. Nem az Úr teszi lelki vakká az embert. Hiszen elég világosságot és bizonyítékot nyújt, hogy az ember megkülönböztethesse az igazságot a tévtanoktól. Mégsem kényszerit az igazság elfogadására. Szabadon választani enged a jó és gonosz között. Ha az ember szembeszegül a bizonyítékkal, mely pedig elég lenne helyes irányba terelni nézetét, és egy alkalommal gonoszat választ, másodszor már könnyebben választja azt. Harmadszor még gyorsabban távolodik Istentől, és a Sátán oldalán foglal állást. S így folytatja, mígcsak meg nem rögződik a gonoszságban. Hinni fog a hazugságnak, melyet igazságként melenget. Szembeszegülése megteremte gyümölcsét. (1901, 126. kézirat) {6BC 1112.5}   

(Jelenések 3:21) Élet-halál kérdés - (6:7, 8) Csodálatos igazság! Kétélű kard ez, mindkét oldalán vág. Ez az élet-halál kérdés ott áll az egész emberiség előtt. A mai életben tett választásunk egész örökkévalóságon át választásunk marad. Vagy örök élet, vagy örök halál lesz a sorsunk. Nincs közbeeső terület, nincs második próbaidő. Az Úr győzedelmeskedésre szólít bennünket, amim Krisztus győzedelmeskedett. A menny bőségesen gondoskodott lehetőségekről és kiváltságokról, hogy győzedelmeskedhessünk, s majd vele együtt üljünk trónjára. A győzedelmeskedéshez azonban ki kell vetnünk életünkből a testies hajlamok melengetését. Gyökerestől ki kell irtanunk minden önzést. (1900,156. levél) {6BC 1112.6}   

14. (Lásd 3:24-26; János 3:14-17;12:32 Efézus 2:8,9; Jelenések 12:10 hozzászólását) Az erő forrása - Krisztus keresztjében eredményességünket, kimeríthetetlen erőforrásunkat ismerhetjük fel. (1898,129. levél) {6BC 1112.7}   

Az eredményesség biztosítéka - Krisztus keresztjében az egyéni kitűnőség és eredményesség biztos szavatolását látjuk. S minél inkább Krisztussal telik be szívünk, annál bizonyosabb az örökkévaló világban levő kincsünk. (1897,129. levél) {6BC 1112.8}   

(Filippi 1:21) Pál a keresztény példakép - Pál minden keresztény élő példaképe, hiszen Isten dicsőségéért élt és hah. Szavai napjainkig hangzanak. „Nekem az élet Krisztus:" „Isten őrizz, hogy mással dicsekedjem, mim Urunk Jézus Krisztus keresztjével, aki által a világ megfeszítetett számomra és én a világ számára." Aki valamikor szentjei személyében Krisztust üldözte, ht a Krisztus keresztjét emeli magasra a világ előtt. Pál szíve izzott az emberekért, s minden erejét megtérítésükre szentelte. Sohasem éh lemondóbb, buzgóbb, fáradhatatlanabb munkás. Pálnak Krisztus volt az élete; a Krisztus cselekedeteit cselekedte. Áldásait mint megannyi mások áldására fordítható előnyt értékelte (Szemle 1900 május 29) {6BC 1112.9}   

(Ésaiás 45:21.22. Máté 16:24; János 1:29) Tekints 151 és élj! - A kereszten függő Jézus maga volt az örömüzenet. Azóta van üzenetünk: „íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit." Gyülekezeteink tagjai tartsák szemüket a megfeszített és föltámadott Krisztusra függesztve, kiben örök életünk reménysége összpontosul. Ez a mi üzenetünk, érvünk, bit életünk, tanításunk, figyelmeztetésünk a megátalkodottaknak, bátorításunk a szomorkodóknak, reményünk minden hívő számára. Ha föl tudjuk kelteni az érdeklődést az emberekben, hogy Krisztusra függesszék tekintetüket, mi félreléphetünk s csak arra kérhetjük őket, hogy tekintetüket rögzítsék továbbra is Isten bárányára. Krisztus szemlélése által tanításban részesülnek „Aki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye föl keresztjét s úgy kövessen engem." Kinek szeme Jézuson függ, mindent el fog hagyni, Meg fog ham* az önzésnek. Hinni fog Isten teljes szavában, mely dicsőségesen és csodálatosan fölmagasztosul Krisztusban. {6BC 1113.1}   

Mikor a bűnös úgy látja Krisztust, amint van, reménység és megnyugvás veszi birtokba lelkét. Tehetetlen lelke fönntartás nélkül Jézusra támaszkodik. Senki sem távozhat a megfeszített Jézus látványától kétséget ápolva. Itt szertefoszlik a hitetlenség. (1898,49. kézirat) {6BC 1113.2}   

(Zsoltár 85:10; lásd Jakab 2:13 megvilágítását) Krisztus keresztje mozgatja a világot - Kálvária keresztje hív ki s végül győz le minden földi és pokoli hatalmat. Ez a legfőbb vonzerő mert Krisztus itt adta életét az emberiségért. Azért ajánlotta föl áldozatát hogy eredeti tökéletességbe állítsa vissza az embert. Sőt azért áldozta föl magát, hogy teljes jellemátalakulást adjon neki; győzőknél többé, nagyobbá tegye őt. {6BC 1113.3}   

Akik a Krisztus ereje által legyőzik az Isten és ember ellenségét, azok a mennyben a soha el nem bukott angyalokénál magasabb tisztséget fognak betölteni. {6BC 1113.4}   

Krisztus kijelenti: „Mikor fölemeltetem a földről, mindeneket magamhoz vonzók" Ha a kereszt nem talál kedvező hatást, akkor megteremti. Nemzedékről-nemzedékre a mai időknek szóló igazságot jelen igazságként nyilatkoztatja ki. A kereszten függő Krisztus a közvetítő, aki által az igazság és jóság összetalálkozik, a jogosság és irgalmasság csókolgatják egymást. Ez hivatott megmozdítani a világot. ( 1899, 56. kézirat) {6BC 1113.5}   

17. Lásd Cselekedetek 9:8,9 hozzászólását. {6BC 1113.6}   

***** {6BC 1113}