× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

13. fejezet

Olvassuk el naponta - Az Úr azt akarja, hogy hívjam föl népe figyelmét első Korintus tizenháromra. Olvassátok el mindennap s merítsetek belőle megnyugvást és erőt Tanuljátok meg milyen értéket tulajdonít Isten a megszentelt, mennyei eredetű szeretetnek. Ültessétek be szívetekbe tanításait. Sajátítsátok el a mennyben született krisztusi szeretetet és hogy e nélkül minden más minőség értéktelen. (Szemle és hírnök 1904 július 21) {6BC 1091.2}   

Engedelmesség kifejezése - 1Korintus 13-ban Pál meghatározza a krisztusi szeretetet... A fejezet azok engedelmességének kifejezése, akik Istent szeretik és megtartják parancsolatait. Ez a szeretet minden igaz hívő életében tettek által mutatkozik meg. (1900, 156. levél) {6BC 1091.3}   

1. Isten tartja a mérleget - Nem a jó szónoklat, éles ész esik latba Istennél, hanem a őszinte szándék, a mély istenfelelem, az igazság szeretete. Ennek van jelentős, áldó hatása. A szívből fakadó bizonyságtétel, mely álnokságtól tiszta ajkakról hangzik tele hittel és szerény bizakodással, bárha dadogó szájból jő is, tiszta aranynak számít Istennél. Másrészt választékos szónoklás, az aranyos szájú ékesszólás ragyogó talentumokban részesült embertől, de akinek hiányos az igazmondása, az állhatatos célkitűzése, tisztasága, önzetlensége, az olyan mint a zengő érc, vagy pengő cimbalom Szellemes dolgokat szólhat, szórakoztató történeteket mondhat el, hathat az érzelmekre is, Jézus lelkülete mégsincs meg benne. Ezek tetszhetnek a megszentelelten szívnek, de Isten tartja kezében a szavakat lelkületet őszinteséget odaadást lemérő mérleget s mindenestől a hiúságnál könnyebbnek jelenti ezt ki. (1890,38. levél.) {6BC 1091.4}   

5. Lásd Pdda 16:32 megjegyzéseit. {6BC 1091.5}   

12. (Róma 11:33; Efézus 2:7; Jelenések 7:16,17; 22:4; lásd 1Korintus 15:20, 42-45 megjegyzéseit) Titkok kitárulnak a mennyben - Sok titok kinyilatkozatlan még. Sok minden, amit igazságnak tartunk, titkos és érthetetlen az ember előtt! Mily homályosak a gondviselés munkálkodásai! Milyen nagy szükség van teljes hitre és bizakodásra Isten erkölcsi kormánya iránt! Készek vagyunk Pálld elmondani: „Mily kikutathatatlanok ítéleteid és kinyomozhatatlanok útjaid" {6BC 1091.6}   

Nem vagyunk lelkileg elég fejlettek, hogy megértsük Isten titkait. Majd ha a mennyben Isten családjának tagjai leszünk, a titkok kitárulnak előttünk A család tagjairól írja János: „Nem éheznek többé, sem nem szomjaznak sem a nap nem tűz rájuk, sem semmi hőség. Mert a Bárány, aki a királyi szék közepette van, legelteti őket, és a vizek élő forrásaira viszi őket, és ekörül Isten szemükről minden könnyet." „És látják az ő arcát és az ő neve homlokukon lesz." {6BC 1091.7}   

Akkor majd sok mindent megjelent Isten, sok most még titokban tartott ügy magyarázatát, mivel nem gyűjtöttük össze és nem becsültük meg amit az örök titokból kijelentett. A gondviselés útjai tisztán állnak majd előttünk; a kegyelem titkait Krisztus megfejti nekünk. Amit most nem tudunk megérteni, az ott magyarázatot nyer. Rendet ismerünk föl majd abban, ami most megfejthetetlen, bölcsességet minden visszatartott titokban, jóságot és kegyelmes irgalmasságot minden közöltben. Az Úr kitárja előttünk az igazságot, rejtegetés nélkül, egyenes sorban, s fényessége elviselhető lesz. Szívünket boldogságtól ujjongó dallamra készteti. A viták örökre elütnek, a nehézségek pedig megoldódnak (Idők jelei 1912 január 30) {6BC 1091.8}   

13. A legértékesebb tulajdonság - A Krisztus előtt a tiszta szívből fákadó szeretet a legmegbecsültebb vonás. Ez a keresztény fa gyümölcse. (1892,16. kézirat) {6BC 1091.9}   

Mennyei növény - A szeretet mennyet eredetű palánta, s ha azt akarjuk, hogy virágozzék szívünkben, naponta ápolnunk kell. Szelídség, gyöngédség, hosszútűrés, nehezen haragra gerjedés, mindennek elviselése, mindennek elbírása - ezek a szeretet fajának értékes gyümölcsei. (Szemle és hírnök 1888 június 5) {6BC 1091.10}