× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

3. fejezet

1,2. (Zsidó 5:9-12) Sokan elbuknak a jellemépítés terén - (Zsidó 5:9-12)) Pál nem szólhatott a zsidó meg-téretlenekhez olyan világosan, mim szerette volna, az istenfélelem titkáról. Lelki gyöngeségük és megértésük hiánya miatt nem mondhatta ki az igazságot, mely pedig, ha megértették és helyesen értelmezték volna, életre ehető ihat lett volna számukra. {6BC 1085.8}   

Nem a tanítókban, bennük volt a hiba. Tompa volt a fölfogásuk. Pedig bőséges előnyökben volt részük. Növekedhettek volna Krisztusnak, küldetésének, s annak megértésében, hogy mindenképpen üdvözíteni tudja azokat, akik hozzá járulnak Ők azonban nem nyomultak előre és fölfelé, nem aknázták ki tehetőségeiket, hogy többet és többet tanuljanak Megváltójukról. Mivel nem fogadták bittel a hallott igazságokat, emlékezetük elgyöngült. Nem tudták megtartani értelmükben a jellem-épülés sikeréhez elengedhetetlen igazságokat. {6BC 1085.9}   

Az apostol fölhívja figyelmüket erre a hibájukra, mely lelki betegségük okozója tett. Félreértésük homályos fogalmat nyújtott nekik Krisztus hatalmáról, mely dicséretté tehette volna népét a földön. (Szemle és hírnök 1903 június 16) {6BC 1085.10}   

1-3. Lelki törpék - Pál lelki kérdésekről szeretett volna szólni a korintusi gyülekezetnek, de bánatára nagy gyöngeségben találta őket. A gyülekezet tagjai még a rájuk vonatkozó igazságokat sem bírták elviselni. (3:1-2) Olyan eltörpült volt lelki növekedésük, hogy sértés volt számukra a világos „így szól az Úr." Pál tudta, hogyha megmondja az igazat, vádlónak és hibakeresőnek bélyegzik öt. (1899, 74. kézirat) {6BC 1086.1}   

2. Alacsony szinten - (3:1-3). A versekben említettek nem táplálkoztak Krisztusból, ezért nem növekedtek a lelkiek ismeretében. „Tejjel tápláltalak titeket - a legegyszerűbb, legvilágosabb igazságokkal, a hitben fiatal megtérteknek megfelelővel - „nem kemény eledellel" erős, tápláló telki táplálékkal, az isteni dolgok ismeretében előrehaladókéval. Alacsony szinten ékek, sekélyes igazságokkal foglalkoztak, melyek nem követelték meg a gondolkodást, sem az elmélyült kutatást. {6BC 1086.2}   

4-9. Ne bálványozzunk igehirdetőket - Nincs erősebb bizonyíték, hogy a Biblia igazságai nem szentelték meg befogadóikat, mim kedvek lelkészeikhez való ragaszkodásuk, s húzódozásuk, hogy az Isten gondviselése által küldött más lelkipásztort fogadjanak el s tegyen áldásukra. Az Úr szükségletük szerint küld segítséget gyülekezetének, nem ahogy ők választják. Hiszen a rövidlátó halandók nem tudják mi válik leginkább javukra. Kevés lelkésznek van meg az összes minősítése, mely egy-egy gyülekezetnek a kereszténység összes követelményei terén szükséges a tökéletesítésre. Ezért Isten másik lelkipásztort küld, egyiket a másik után, mindenik az előbbiekből hiányzó minősítésekkel. {6BC 1086.3}   

A gyülekezet fogadja hálásan Krisztus szolgáit, mintha Mesterüket fogadnák Az igehirdetőik által az Isten igéjéből vett tanításokból igyekezzenek kivonni az összes jót. Az általuk hozott igazságot kell az alázat szelídségével elfogadnotok. (Megváltás: Pál tanításai 74) {6BC 1086.4}   

5, 6. Az Úr az eredményességűnk - Az Úr azt akarja, tegyünk különbséget az eszközök között. (5, 6. vers) Az ember eszköz csupán, és az Úrnak köszönheti eredményességét. Az eszköznek az isteni hatalommal kell együttműködnie. (1900,150. levél) {6BC 1086.5}   

9. (2Korintus 10:4; lásd 1Mózes 2:7; Róma 12:2 megjegyzéseit) Isten szolgáltat fegyvereket - „Isten munkatársai vagyunk." Ő gondoskodik a szükségletekről 32 összes telid fegyverről a Sátán erődjeinek lerombolásához. Hirdessétek az igazságot, amint az Jézusban van, Isten szeretetét fejezve ki hanghordozástok. Vezessetek, járjatok elől de soha ne hajtsátok az embereket. A legcsökönyösebbet is a szeretet és nyájasság szellemével közelítsd meg. Mártsátok szavatokat a kegyesség olajába, úgy áradjon ajkatokról szeretetettel. (1893, 105. levél) {6BC 1086.6}   

Isteni műveltséget kaptak - Az Úr isteni műveltséget ad munkatársainak. Isten munkatársának lenni annyit jelent, hogy iparkodunk és küzdünk Krisztus hasonlatosságára növekedni. A küzdelmet Sátán teszi szükségessé. Akik az Úr Jézus életére tartják rögzítve tekintetüket, azok bőséges bemenetelt nyernek lelki templomába. (1900, 5. levél) {6BC 1086.7}   

Gyönge növények külön gondozásban részesülnek - „Isten szántóföldje vagytok." Amim az embernek öröme telik kertje művelésében, az Úr is örömét leli hívő gyermekeiben. A kert örökös munkát igényel. Gyomlálni kell, új véleményeket ültetni, visszanyesni a túl gyorsan növekvő hajtásokat. Az Úr is így tevékenykedik kertjében növényeiért. Nincs öröme semmi olyan növekedésben, mely nem láttatja meg Krisztus jellemének kegyességeit. Krisztus vére Isten drága felelősségévé emelte az embereket. Mennyire óvakodnunk kell hát, hogy ne tépjük ki túl könnyedén az Úr által kertjébe ültetett növényeket. Némely gyönge palántában alig pislog az élet. Az Úr külön gondol az ilyenekkel. (1896, 39 kézirat) {6BC 1086.8}   

Tanuljuk meg a jellemépítés művészetét - „Isten épülete vagytok." A nagy mestermunkást képviselitek. Isten őrizzen, hogy elmulasszuk megtanulni a jellemépítés művészetét. A munkánkban követendő irány nem lehet a világ elgondolása szerinti. Az alakítás ne a világi alakítás szerint legyen. Akik úgy lépnek Isten munkájába, hogy nem rejtették el énjüket Krisztusban, azok rövidesen kiválnak a Mester épületéből. (1899, 165. kézirat) {6BC 1087.1}   

Hagyjuk Krisztust irányítani - Jellemépítő tevékenységetekben bizonyosodjatok meg hogy Krisztus az irányítótok. Nagy különbség, vajon Isten munkatársai vagytok, vagy ellene dolgoztok; vajon legfőbb vágyatok Istent magasztalni, vagy magatokat és terveteket emelni magasra. Krisztus kijelenti: „Nélkülem mit sem tehettek;" - mit sem, amit Isten jóváhagyhatna. Vizsgáljátok meg gondosan indítékaitokat, nehogy a magatok bölcsessége szerint Krisztustól elszakadva fáradozzatok. (1903, 102. kézirat) {6BC 1087.2}   

Isten- és ember-tisztelte templom - Mindenki építsen tiszta, nemes, becsületes tettek által. Munkája eredménye részarányos épület, szépséges templom lesz, melyet Isten és ember tisztel. (1903, 153. kézirat) {6BC 1087.3}   

9-15 Mindenkinek megvan a kötelesség őrhelye - Gondosan mérlegétjük, milyen tevékenységbe fogunk. Áldást jelent-e majd az emberek számára? Isten nem csupán azért bízott ránk munkát, hogy lekössük magunkat, hanem hogy nevének szerezzen dicsőséget. Sokan szorgosan sürögnek-forognak csupa fát, szalmát, polyvát gyűjtve. De ez el fog emésztődni, semmit sem hagyva a lelkek számára, hogy fölkészüljenek a nagy napra, mikor minden munkát tűzben próbál meg az Úr. Sokan látják majd, hogy a ma' idejüket és figyelmüket lekötő munka elpusztul a kopásban, s maguk is csak mintegy tűzből kikapottan menekülnek meg. {6BC 1087.4}   

Az ilyen eredmény nem Isten rendje szerint való. Isten minden embernek kijelölte kötelessége őrhelyét. Gondosan, imádkozva kérdezzük: Mi az egyéni kötelességem, mellyel Istennek vagyok felelős? S ha tevékenységünk teljesen lelki dolgokra korlátozódik, vagy az ideiglenes és örökkévaló keveréke, mindenképpen hűségesen végezzük. A világi és szent ügyeket együtt végezzük, de a lelkieket nem szabad az ideiglenesnek elrejteni. {6BC 1087.5}   

Krisztus az egész ember szolgálatát várja - a testi, szellemi és erkölcsi erők együttesét. Mindhármat szolgálatába kell állítania. Ne feledje, hogy Isten mindennek a tulajdonosa, s hogy tevékenysége olyan szentséggel fölruházott, amivel nem rendelkezett Isten seregébe való besorolásuk előtt. Minden cselekedet legyen szent, mert az Istentől nyert idő talentumát köti le. „Szentség az Úrnak" fölirat áll az ilyenek minden cselekedetén, mivel egész lényük Istennek alávetett. {6BC 1087.6}   

A mindennapi életben se vállaljunk semmit, ami megrontaná érzékeinket, gondolatainkat. Isten nevelőiskolájában vagyunk, s neki megvannak a kijelölt eszközei, melyekkel szolgálatába állíthat, hogy a világban végzett munkánk által az ó neve dicsőüljön meg. Sokakat nyugtalanít, hogy nem közvetlenül Isten ügyének előbbre vitelén dolgoznak, ám a legszerényebb munkát sem szabad semmibe vennünk. Hiszen becsületes munka az, áldáshoz és a munka magasztosabb részeihez vezethet. A szerény munkát végzők ne vádolják magukat haszontalansággal az Úr nagy művében. Erre semmi szükség, hiszen valakinek feltétlen ezeket is végeznie kell. (1898,49. kézirat) {6BC 1087.7}   

11. Élő alapkő - Isten a legragyogóbb szolgálatot vagy tehetséget sem fogadhatja el, csak ha kapcsolatban áll az élő alapzattal, ha arra alapszik. Mert egyedül ez ad értéket a képességnek, ez emeli Istenért végzett szolgálattá. Visszatekinthetünk az elmúlt századokra, s láthatjuk az élő köveket, mintegy fénysugarakként ragyogva az erkölcsi sötétség tévedések és babonaság erkölcsi szemetjén át. Ezek az értékes ékszerek egyre növekvő tündökléssel fénylenek, nem csupán ideiglenesen, hanem az örökkévalóságra is, (Megváltás: Pál tanításai 80. o.) {6BC 1087.8}   

11-13. (Lásd Zsoltár 144:12 megjegyzéseit) A hit aranya elpusztíthatatlan - Döntő különbséget jelent, milyen anyagot használunk jellemépítésünknél. Az Úr rég várt napja rövidesen mindenki munkáját próbára teszi. „Hogy kinek-kinek munkája minemű legyen, azt a tűz próbálja meg." Amint a tűz megmutatja a különbséget az arany, ezüst és drágakövek, másfelől a széna és polyva közt, úgy az ítélet napja próbára teszi a jellemet, kimutatva a különbséget a Krisztus képmására alakított jellem és az önző szív mására alakított között. Minden önzés, minden hamis vallás valóságosan tűnik akkor elő. Az értéktelen anyag megsemmisül az igáz, őszinte, egyszerű, alázatos hit aranya viszont sohasem veszíti értékét. Nem lehet elpusztítani, mert elpusztíthatatlan. Egyetlen gonoszsággal töltött óra súlyos veszteségnek fog látszani, másfelől Isten félelme a bölcsesség kezdete lesz. Az önző kielégülés polyvaként elpusztul, míg az állhatatos, minden áron megőrzött elv örökre megmarad. (Szemle és hírnök 1900 december 11) {6BC 1087.9}   

13. Lásd Jeremiás 23:28; Jelenések 20:12,13 megjegyzéseit. {6BC 1088.1}   

16-23. Lásd 1Thessalonika 5:23 értelmezését. {6BC 1088.2}