× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

2. fejezet

Olvasd és hirdesd a második fejezetet - Olvassuk el, fogadjuk be és mondjuk el másoknak is Cselekedetek második fejezetét. Mélyebb istenfélelemre és a nagy tanító igaz szelídségére van szükségünk. Az Úr közölte velem,...hogy a Cselekedetek egésze a tankönyvünk. Mindnyájan alázzuk meg szívünket s naponta térjünk meg. (1910, 32. levél) {6BC 1055.1}   

1-4. (1:8, 9; Efézus 4:8) Krisztus ígérete beteljesedik - Megérett az idő. A Lélek a keresztre feszítésre, föltámadásra, mennybemenetelre várakozott. A tanítványok tíz nap esedeztek a Lélek kitöltéséért, s a mennyben Krisztus támogatta kérésüket. Ez volt mennybemenetelének, beiktatásának alkalma, ünnep a mennyben. Fölszállt a magasba, magával vitte a foglyokat, s most kérte a Szentlélek ajándékát, hogy kitöltse tanítványaira. (Szombatiskolai munkás 1905 november 28) {6BC 1055.2}   

A menny erőtartaléka nincs bezárva - (4. vers) Isten kész hasonló áldásban részesíteni bennünket, amikor ugyanolyan komolyan keressük. {6BC 1055.3}   

Az Úr miután kitöltötte Szentlelkét az első tanítványokra, nem zárta be a menny tartalékait. Mi is áldása teljességében részesülhetünk. A menny tele van kegyelmének kincseivel, s akik hittel fordulnak Istenhez, minden megígért áldásra igényt tarthatnak. Ha nem nyertük el Isten hatalmát, lelki lankadtságunk, közönyünk, tétlenségünk az oka. Tépjük hát ki magunkat az alakiságból és halott állapotból. (Szemle és hírnök 1889 január 4) {6BC 1055.4}   

(Hóseás 6:3; Jóel 2:23, 28, 29; Zakariás 10:1; Jelenések 18:1) Pünkösd hatalmasabb megismétlése - Mély vággyal tekintek előre arra az időre, mikor pünkösd eseményei még nagyobb hatalommal megismétlődnek, mint akkor. János apostol mondja: „Láték más angyalt leszállni a mennyből, akinek nagy hatalma volt, és a föld fénylett annak dicsőségétől." Akkor, akár pünkösdkor, ki-ki a maga nyelvén hallja majd az igazságot. {6BC 1055.5}   

Isten új életet tud lehelni mindenkibe, aki őszintén szolgálni kívánja őt. Az oltárról vett égő parázzsal tudja megérinteni az ajkakat, ékesszólóvá téve őket magasztalására. Ezrek hangja hatalommal lesz átitatva, hogy hirdessék Isten szavának csodálatos igazságait. A dadogó nyelvet megoldja, a félénkeket megerősíti, hogy bátran bizonyságot tegyenek az igazságról. Segítse meg népét az Úr, hogy megtisztítsa lelki templomát minden szennytől s olyan szoros kapcsolatot tartsanak fönn vele, hogy részesüljenek a késői esőben, mikor az Úr kitölti. (Szemle és hírnök 1886 július 20.) {6BC 1055.6}   

1-4,14, 41. (Efézus 4:30) Krisztus vetésének aratása - A pünkösdkor elvégzettekből láthatjuk, mi érhető el a hit gyakorlása által. A Szentlélek most pecsételte el a Krisztusban hívő embereket. Amint a tanítványok egybegyűltek..."Zendülés hallatszott... mintegy sebesen zúgó szélnek zendülése, s eltelé az egész házat, ahol ülnek. És megjelentek előttük kettős tüzes nyelvek és üle mindenikre azok közül." Péter fölállt és nagy hatalommal szólt. Hallgatói közt buzgó zsidók is voltak, akik őszintén hittek. A szóló szavait kísérő hatalom meggyőzte őket, hogy Krisztus valóban üdvözítő volt. Milyen csodás eredményt értek el! Aznap három ezren tértek meg. {6BC 1055.7}   

A magot a világ legnagyobb tanítója hintette el. Isten Fia három és fél évig élt Júdeában; hirdette az igazság örömüzenetét, nagy jeleket és csodákat tett. A magot elhintette és mennybemenetele után következett a nagy begyűjtés. Pünkösd napján egyetlen igehirdetésre többen megtértek, mint Krisztus szolgálatának éveiben. Isten ily hatalmasan fog cselekedni, mikor emberek a Lélek uralma alá helyezik magukat.( 1903. 85.kézirat) {6BC 1055.8}   

1-12. (4:13) Krisztus tanításainak második kiadása - Miután a tanítványok a Szentlélek keresztségében részesültek, a papok és fejedelmek álmélkodtak szavaikon, mert műveletleneknek ismerték őket. Elismerték, hogy Jézussal voltak. {6BC 1055.9}   

Tanításuk Krisztus tanításainak második kiadása volt. Egyszerű, nagyjelentőségű igazságok - kifejezése, mely világosságot villantott az elsötétült elmékbe s ezreket térített meg egyetlen napon. A tanítványok kezdték megérteni, hogy Krisztus volt mennyei szószólójuk s hogy ő már megdicsőült. Szólni tudtak, mert a Szentlélek szájukba adta a szavakat. (1900, 32. kézirat) {6BC 1056.1}   

17,18. Lásd: Jóel 2:28,29 hozzászólását. {6BC 1056.2}