× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

8. fejezet

11. (Máté 26:39; Lukács 22:42,43; lásd 1Korintus 15:20; 40-52 megjegyzéseit) Áldás kelyhe - „De ha annak Lelke lakik bennetek, aki feltámasztotta a Jézust a halálból, ugyanaz, aki feltámasztotta Krisztus Jézust a halálból, megeleveníti a ti halandó testeteket is az bennetek lakozó Lelke által." Mily drágák ezek a szavak minden bánkódó téteknek. Krisztus az irányítónk és vigasztalónk, aki megvigasztal minket minden megpróbáltatásban. Mikor keserű italt ad innunk, egyúttal az áldás kelyhét is ajkunkhoz emeli. Megtölti a szívet odaadó engedelmességgel, boldogsággal és békével a hitben, képesít engedelmesen így szólnunk: „Nem az én, hanem a te akaratod legyen meg, ó Uram. (1894,65/a. levél) {6BC 1076.9}   

13. Lásd lKorintus9:24-27 megjegyzéseit. {6BC 1077.1}   

15-21. (1Timóteus 1:9,10; Jakab 1:22-25; lásd 2 Korintus 3:6,9 megjegyzéseit) Nem az engedelmesek, a törvényszegők szolgaság alatt - Pál pontosan leírja a törvény szolgasága alatt levő embereket. Ezek a törvény szolgasága alatt levő embereket. Ezek a törvény megrontói. Engedetleneknek, törvénytaposóknak, bűnösöknek, szentségteleneknek, förtelmeseknek, gyilkosoknak, paráznáknak, hazugoknak, és a megbízható tanítástól eltávolodónak nevezi őket. 1 Timóteus 9:10 {6BC 1077.2}   

Isten törvénye a jellemhibát kimutató tükör. A gonoszságokban gyönyörködöknek nem kellemes erkölcsi torzultságukat látni. Nem értékelik a megbízható tükröt, mert föltárja előttük bűneiket. Ezért érzéki gondolkodásuk elleni háború helyett a hű és igaz tükör ellen hadakoznak, melyet az Úr pontosan azzal a céllal adott nekik, hogy ne álltassák magukat, hanem hogy tisztán lássák jellemük hibáit. {6BC 1077.3}   

A hibák fölismerése a tükör vagy a maguk gyűlöletére vezesse-e őket? Vessék talán el tükröt, mely föltárta hibáikat? Dehogy vessék! Hiszen a tükör áltat megmutatott melengetett jellemhibáik bezárják előttük a menny kapuit, hacsak el nem távolítják azokat és tökéletessé nem válnak Isten előtt. (Szemle 1870 március 8) {6BC 1077.4}   

(Galata 4:24-31; 5:1) Engedelmesség, nem szolgaság - Aki hisz Jézusban, nem áll Isten törvényének szolgasága alatt, hiszen az engedelmesek számára a törvény az élet, nem pedig a halál törvénye. Aki fölismeri a törvény lelki jellegét, aki megérti hatalmát, mim a bűn leleplezője, olyan tehetetlen állapotban leledzik, mint a Sátán, ha csak el nem fogadják az engesztelést Jézus gyógyító áldozatában, aki a mi engesztelésünk - Istennel való egységünk ( , {6BC 1077.5}   

A Jézusba vetett hit által lehetővé válik engedelmeskednünk a törvény minden elvének. (1901,122. kézirat) {6BC 1077.6}   

(Galata 3:6-9) A törvényeskedő vallás szolgaság jellege - A szolgaság lelkét támasszuk föl, ha a törvényeskedő vallás szerint igyekszünk élni, ha a magunk erejéből törekszünk megtartani a törvény követelményeit. Csak amennyiben az Ábrahám szövetsége alá jövünk, van reménységünk. Ez pedig a Krisztusba vetett hit által való kegyelem szövetsége. Az Ábrahámnak hirdetett evangéliumi őröm üzenet, melyből reménységét merítette, azonos volt a ma általunk hirdetett örömhírrel, melyből a mi reménységünk fakad. Ábrahám Jézusra tekintett, aki a mi hitünk szerzője és bevégzője is. (Ifjúsági nevelő 1892 szeptember 22) {6BC 1077.7}   

17. (Galata 4:7) Isten engedelmes gyermekeinek előjogai - Isten szereti engedelmes gyermekeit. Nem hűtlen alattvalóknak készített országot, hanem a/bűn által megrontott világban kipróbált gyermekei számára. Az engedelmes gyerekeknek előjoguk az Istennél való kapcsolat _Ha gyerekek - mondja - örökösök is? A hallatlan örökség örökösei... Krisztus egy az ő/népével. (1897, 119 tevéi) {6BC 1077.8}   

18. Lásd 2Korimus 4:17-18 fejtegetését. {6BC 1077.9}   

22. Lásd Mózes 3.17-18 kiegészítő megjegyzéseit {6BC 1077.10}   

26. Lásd Máté 3:13-17 hozzászólását {6BC 1077.11}   

26, 34. (Efézus 5:2; Zsidók 7:24-28, 8:1,2; 9:24;1János 2:1; Jelenések 8:3,4; lásd Cselekedet 1:11: Zsidók 7:25 megjegyzéseit) Jézus és Lelkének közbenjárásai - Ez a szöveg úgy ábrázolja Jézust, mint aki szüntelenül az oltárnál állva áldozatot ajánl föl a világ bűneiért. Ö pap az igazi szenthelyen, amelyet az Úr, s nem ember emelt A zsidó szenthely árnyék-szolgálatában nincs többé érték. Nem kell bemutatni többé a napi és évi áldozatot. Ezzel szemben a közbenjáró által végzett elfedező áldozat elengedhetetlen a folytonos bűnözés miatt. Jézus Isten jelenlétében szolgál, kiontott vérét, mintegy megölt bárányét ajánlva föl. Jézus mutat be áldozatot a bűnös minden vétkéért, hiányosságáért. {6BC 1077.12}   

Krisztus, a közbenjáró, és a Szendétek szüntelenül közbenjárnak az emberért. A Létek nem ügy esedezik értünk mint Krisztus, aki a világ megalapítása óta kiontott vérét ajánlja föl hanem a szíveken munkálkodik, imákat és bűnbánatot, dicséretet és hálaadást váltva ki. Az ajkunkról szóló hálás köszönet annak eredménye, hogy a Szemlétek szent emlékek húrját pendíti meg az emberben, fölébresztve a szív zenéjét. {6BC 1077.13}   

A vallásos gyakorlatok, imák. dicséretek, a bűn alázatos bevallása édes illatként száll a bűnöstől a mennyei szenthelyre, de az ember romlottságán át szállva, hacsak vér nem tisztítja meg, tisztátalan volta miatt értéktelen Isten előtt. Nem szeplőtlenül száll föl, így hacsak az Isten jobbján álló közbenjáró nem terjeszti elő és tisztítja meg igazságosságával, nem elfogadható Isten előtt. Minden földi szenthelyről fölszálló édes illatnak Krisztus tisztító vérétől kell nedvesnek tennie. Krisztus az Atya előtt tartja romlástól teljesen mentes érdemének füstölőjét. Ebbe a füstölőbe gyűjti népe könyörgései', dicséretét, bűnvallomásait, majd hozzáadja a maga szeplőtlen igazságosságát. Így a Krisztus közbenjáró áldozatától fűszerezve a jó illat tökéletesen, elfogadhatón száll föl Isten elé. Akkor az Úr kegyelmes válaszokat küld vissza. {6BC 1078.1}   

Bárcsak mindenki belátná, hogy az engedelmességben, bűnbánatban, magasztalaiban és hálaadásban mindent Krisztus igazságosságának izzó tüzére kell helyezni. Igazságosságának illata fellegként emelkedik föl a kegyelem trónja körül. (1900. 50. kézirat) {6BC 1078.2}   

29. (2Korintus 3:18; Kolossé 3:10) Isten erkölcsi képmása helyreállítva Jézus Krisztus által - Bár Ádám bűne csaknem eltörölte Isten erkölcsi képmását. Jézus érdemet és hatalma által vissza lehet állítani bennünk. Az ember jellemeben Isten erkölcsi képmása állhat: mert Jézus megadja ezt neki. Hacsak Isten erkölcsi képmása nem él az emberben, soha be nem léphet győzőként Isten városába. (Szemle és hírnök 1890június 10) {6BC 1078.3}   

29,30. Lásd Efézus 1 4,5,11 megjegyzéseit {6BC 1078.4}   

34. (Zsidók 7:25; 1János 2:1: lásd Máté 28:18 megjegyzéseit) Krisztus közbenjárása tart meg - Aki kitépi magát a Sátán rabszolgaságából és szolgálatából, és Immánuel fejedelem véráztatta zászlaja alá áll azokat Krisztus közbenjárása meg fogja tartant Krisztus az Atya jobbján álló közbenjárónkként. mindig rajtunk tartja szemét, mert annyira szükséges, hogy megtartson minket közbenjárásával, mim amennyire az szükséges, hogy megváltson nőnket vérével. Ha egyetlen percre elenged bennünket, a Sátán résen áll, hogy elpusztítson. Akiket vérével megváltott, most közbenjárásával tart meg (1893, T5 kézirat) {6BC 1078.5}   

(Efézus 5:2: Zsidók 7:25-27: 9:23-26: 13:15: Jelenések 8:3,4) Állandó szükség van Krisztus közbenjárására - Krisztus volt az egész zsidó üdvrend alapja A zsidó papság szolgálata szüntelenül Krisztus áldozatára és közbenjárására emlékeztet. Aki ma Krisztushoz jön, ne feledje, hogy az ő érdemei az az illatszer, mely a bűnbánók imájával elegyedik, s bűnbocsánatot, könyörületet és kegyeimet nyer. Folytonos szükségünk van Krisztus közbenjárására. Napról-napra, reggel és este az alázatos szívnek imát kell felajánlani, me1yekre a kegyelem, a béke és öröm feleletei érkeznek. „Ő általa vigyünk dicsőítő áldozatot mindenkor Isten elé, az ő nevéről vallást tevő ajkak dicséretét." „A jócselekedetekről és az adakozásról el ne feledkezzetek, mert ilyen áldozatokban gyönyörködik az Isten." (1901, 14. kézirat) {6BC 1078.6}   

(János 14:6; 1Timóteus 2:5; Zsidók 9:11-14) Papi ruházatban - Krisztus az összekötő kapocs Isten és ember között. Az Úr megígérte, hogy ha az ő nevére hivatkozunk, közbenjár értünk. Igazságossága teljes értékét a kérelmező javára használja. Krisztus esedezik az emberért, s az ember, isteni segítségre lévén szüksége, magáért esedezik Isten jelenlétében, annak tekintélyére hivatkozva, aki életét adta a világért. Amint elismerjük Isten előtt, hogy Krisztus érdemeire támaszkodunk, jó illat járul közbenjárásainkhoz. Ki is tudná eléggé értékelni ezt a nagy kegyelmet és szeretetet! Amint Krisztus érdemei által közeledünk Istenhez, Krisztus papi öltözékébe öltöztet bennünket. Maga mellé állít átkarol emberi karjával, miközben isteni karjával megragadja a mindenható trónját. Érdemeit édes illatként teszi a kezünkbe levő füstölőbe, hogy támogassa kéréseinket. {6BC 1078.7}   

Igen. Krisztus lett az ima közvetítője ember és Isten között. Ő lett az áldás közvetítője is. Ő olvasztja össze az istenit az emberivel. Az embernek Isten munkatársának kell lennie lelkük megmentésében, majd komoly, kitartó, fáradhatatlan erőfeszítéseket, kell -tenniük a pusztulásra készek megmentéséért. (1898. 22. levél) {6BC 1078.8}