× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

12. fejezet

1-8. Lásd Máté 26: 6-13 értelmezését. {5BC 1137.2}   

3. (Máté 26:6-13; Márk 14:3-9) Szeretet és tehetség elegyedése - Szent illatszer az a tiszta, megszentelt szeretet, melyet Krisztus életműve fejez ki. Akár a nyitott illatszeres üveg, édes illattal tölti be a házat. Ékesszólás, az igazság széleskörű ismerete, külső odaadás és ritka képességek, ha szent, alázatos szeretettel párosulnak, olyan jó illatat árasztanak, mint a nyitott illatszeres tégely. A tehetségek, képességek és legválasztékosabb talentumok sem tudják betölteni a szeretet helyét. (1Korintus 13:1-3) (1897, 22. kézirat) {5BC 1137.3}   

12-15,19. A sokaság magasztalja Krisztust - A templom méltóságai megnémultak a csodálkozástól. Hová lett most a papok és fejedelmek nép fölötti kérkedő hatalma. Már előbb kihirdették, hogy aki Megváltójának ismeri el Jézust, azt kirekesztik a zsinagógából, megfosztják szent előjogaitól. A lelkes sokaság mégis hangos szóval kiált hozsannát Dávid fiának, és sorolják a látnokok által Jézusnak adott címeket. A papok és fejedelmek ugyanígy próbálhatnák a földet megfosztani a nap tündöklő arcától, mim elzárni a világtól az igazságosság napjának, Krisztusnak dicső fénysugarait. Minden ellenzés dacára a nép elismerte Krisztus királyságát. {5BC 1137.4}   

Mikor a papok és fejedelmek újra szólni tudtak, így zúgtak maguk közt: „Látjátok-e, hogy semmit sem értetek el? Íme, e világ ő utána megy." Azonban hamar lerázták a szokatlan esemény bénító hatását, s azzal próbálták megfélemlíteni a sokaságot, hogy lázadással, zendüléssel vádolják be őket a polgári hatóságoknál. (3 Jövendőmondás lelke 14) {5BC 1137.5}   

32. (1:29; 3:14,15. Lásd Galata 6:14 megjegyzéseit) Némelyek nem nyugosznak - Jézus sohasem volt annyira közismert, mint mikor a kereszten függött. Azért emeltetett föl a földről, hogy mindeneket magához vonzzon. Az igazságnak sok olyan szívébe be kellett ragyogni, aki látta őt a kereszten s hallotta szavait. Ezek Jánossal kiáltották: "íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűnét." Voltak, akik nem nyugodtak, migcsak az írásokat kutatva, szöveget szöveggel összevetve meg nem értették Krisztus küldetését. Látták, hogy az vívta ki az ingyen bűnbocsánatot, akinek gyöngéd irgalmassága az egész világot átöleli. Olvasták a Krisztusra vonatkozó jövendöléseket, az olyan ingyen és teljes ígéreteket, melyek Júda és-Jeruzsálem számára megnyílt forrásra mutatnak. (1897, 45. kézirat) {5BC 1137.6}   

Mindent a kereszt fényénél - Krisztus, bűn elfedezésére hozott áldozata az a fontos igazság mely körül minden más igazság forog. Hogy Isten igéjében helyesen megértsünk és értékeljünk minden igazságot Mózes első könyvétől a Jelenésekig, ahhoz abban a fényben kell tanulmányoznunk, mely a keresztről és a Megváltó engesztelő áldozatának csodálatos, sarkalatos igazságából árad. Aki tanulmányozza az Üdvözítő áldozatát, az növekedni fog a kegyelemben és ismeretekben. {5BC 1137.7}   

Elétek állítom a kegyelem és újjászületés, az üdvösség és megváltás fontos, csodálatos emlékművét - Isten Kálvária keresztjére emelt Fiát. Ez legyen minden igehirdetés tárgya. Krisztus kijelenti: „Ha felemeltetem a földről, mindeneket magamhoz vonzók." (1901, 70. kézirat) {5BC 1137.8}   

Az ég és föld közé állított kereszt - Mikor Krisztus eljött a világra, azt látta, hogy a Sátánnak minden úgy megy, ahogyan akarja. Isten és ember ellenfele azt gondolta, hogy ő valóban a világ fejedelme. Ámde Jézus most megragadta a világot, hogy kivegye a Sátán hatalmából. Eljött megváltani a földet a bűn átkától, a törvényszegés büntetéséből, hogy a törvényszegő bocsánatot nyerhessen. A föld és az ég Isten és ember közé lett állítva a kereszt, s az Atya, látva a keresztet, megelégedett, így szólt: „Elegendő az áldozat." Isten és ember összebékülhettek. Akik eddig. Isten elleni lázadásban éltek, megbékélhetnek, ha a kereszt láttán megbánják bűneiket s elfogadják a nagy engesztelést, melyet Krisztus hozott bűneikért. A keresztnél fölismerik, hogy irgalmasság és igazság összetalálkoztak, igazságosság és béke csókot váltottak." (Idők jelei 1889 szeptember 30) {5BC 1137.9}   

(Galata 6:14) A kereszt főfontosságú - A kereszt egyedül áll, főfontosságú pontként a világon. Nem talál barátokat, de barátokat teremt. Létrehívja a maga eszközeit. Krisztus javasolja, hogy az emberek Isten munkatársai legyenek. Embereket tesz eszközeivé, hogy mindenkit őhozzá vonjanak. Az isteni eszköz csupán akkor elégséges, ha átalakító erővel munkálkodik az emberek szívén, Isten eszközeivé téve az embereket. (Advent szemle és szombat hírnök 1891 szeptember 29) {5BC 1138.1}   

39,40. Lásd Lukács 7:29, fejtegetését. {5BC 1138.2}   

45. Lásd Cselekedetek 1:11 megjegyzéseit. {5BC 1138.3}