× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

3. fejezet

3-7. Lásd Ezékiel 36:25,26 megjegyzéseit. {5BC 1132.5}   

5-8. Lásd 2Korintus 5:17 kiegészítő megjegyzéseit. {5BC 1132.6}   

14,15. Lásd János 12:32 megjegyzéseit. {5BC 1132.7}   

14-17. (1:29; Galata 6:14; Zsidók 2:14) A kereszt elégséges volta - Krisztus halála megpecsételte annak pusztulását, akié a halál hatalma, akitől a bűn származik. Miután Sátán elpusztul, nem lesz aki bűmé csábítson; az engesztelést nem kell megismételni. Nem fenyeget az a veszély, hogy Isten mindenségében ismét lázadás üsse föl a fejét. Aki ezen a világon egyedül tud visszatartani a bűntől, meg fogja akadályozni a mennyben a bűnt. Mind a szentek, mind az angyalok ismerni fogják Krisztus halálának jelentőségét. A világ megalapítása óta megöletett bárány nélkül a bukott embernek nem lehetne otthona Isten paradicsomában. Magasztaljuk hát a Krisztus keresztjét! Az angyalok megtiszteltetésben és dicsőítésben részesítik őt, hiszen még ők sincsenek biztonságban, csak amennyiben az Isten Fiának szenvedéseire tekintenek. A kereszt hatékonysága őrzi meg a mennyei angyalokat a hitehagyástól. A kereszt nélkül nem lennének nagyobb biztonságban a gonosztól, mint a Sátán bukása előtt voltak. Az angyalok tökéletessége a mennyben, az embereké az Édenben, a boldogság paradicsomában bukott meg. Aki akár a mennyen, akár a földön biztonságban akar lenni, annak Isten Bárányára kell tekintenie. {5BC 1132.8}   

A megváltás terve, mely kinyilvánítja Isten jogosságát, mind pedig szeretetét, örök védelmet nyújt a lázadó elpártolás ellen az el nem bukott világokban csakúgy, mint a bárány Jézus vére által megváltottak között. Egyedüli reményünk, ha tökéletesen megbízunk abban, aki a legvégsőkig, mindenképpen üdvözíteni tudja azokat, akik ő általa járulnak Istenhez. A Krisztus kereszthalála az egyedüli reménységünk a világon, s ez lesz beszélgetésünk tárgya az eljövendő életben is. Nem értjük meg az elfedezés roppant értékét! Ha megértenénk, többet beszélnénk róla. Istennek Fiában nyújtott ajándéka a fölfoghatatlan szeretet kifejezése volt. Ez volt a legtöbb, amit Isten, megtehetett, hogy egyrészt tisztességet szerezzen törvényének, másrészt megmentse a törvénytaposót. Tanulmányozzuk hát a megváltás tervét! Ez a legmagasztosabb tárgykör, mely gondolatainkat foglalkoztathatja. Ha az emberek elgondolkodnának Krisztus kereszten kifejezett szeretetén, hitük megerősödne, hogy nagyra becsüljék kiontott vérének érdemeit, így megtisztulnának s meg lennének mentve a bűntől. (Idők jelei 1899 december 30) {5BC 1132.9}   

(1Korintus 2:2; Kolossé 1:20) Fény,a keresztről - Kereszt nélkül az embernek nem lehetne közössége az Atyával. A kereszttől függ minden reménységünk. A keresztény a keresztnek köszöntheti, hogy a hódító lépteivel mehet előre, mert a keresztről ragyog az Üdvözítő szeretetének fényessége. Mikor a bűnös a kereszthez érkezik, s föltekint rá, aki életét adta megmentéséért, teljes örömmel örvendezhetik, hiszen bűnei bocsánatot nyertek. A keresztnél térdre hullva elérte a legmagasabb helyet, ahova ember eljuthat. Isten dicsősége ismeretének fénye a Jézus Krisztus arcán nyilatkozik meg, s elhangzanak a bűnbocsánat szavai. Éljetek, ó, ti bűnös emberek, éljetek. Bűnbánatotok elfogadtatott, mert váltságot találtam. {5BC 1133.1}   

A keresztből tanuljuk meg, hogy mennyei Atyánk végtelen és örök szeretettel szeret bennünket s többel vonz magához, mint az anya megátalkodott fia utáni vágyakozó szeretete. Csodálkozhatunk-e, hogy Pál így kiáltott föl: „Isten őrizzen, hogy mással dicsekedjem, mint a mi Urunk Jézus Krisztus keresztjével." Nekünk is előjogunk a Kálvária keresztjével dicsekedni, előjogunk, hogy mindenestől annak adjuk át magunkat, aki életét adta értünk. Akkor az ő arcáról arcunkra ragyogó fénnyel elindulhatunk a sötétben levőkre tükrözni a fényt. (Advent szemle és szombat hírnök 1902 április 29) {5BC 1133.2}   

A szeretet erősebb, mint a halál - Jézus mennyből jövő világosságba állította a keresztet, mert ott vonja magára az ember tekintetét. A kereszt egyvonalban áll az Isten arcáról tündöklő fénnyel, úgy hogy a keresztet szemlélő ember megláthatja és megismerheti Istent, és akit elküldött, a fölként szabadítót. Istent szemlélve azt látjuk, aki mindhalálig kiöntötte lelkét. A keresztet szemlélve tekintetünk Istenre száll és fölismerjük bűn-gyűlöletét. Ámde míg a keresztben bűngyűlöletét látjuk, meglátjuk a bűnös iránti szeretetét is, mely erősebb, mint a hr 'il; A világ számára a kereszt megcáfolhatatlan bizonyíték, hogy Isten az igazság és szeretet. (Idők jelei 1895 március 7) {5BC 1133.3}   

A megváltás ismerete - A megváltás tárgyköre messze túlszárnyalja az emberi ész képességét. Isten végtelen leereszkedése mélyebb titok, mintsem megérthetnénk. A terv nagyszerűségét nem tudjuk teljesen felfogni és a végtelen bölcsesség sem gondolhatott ki ennél jobb tervet. A terv csak az istenségnek emberi létbe öltözésével lehetett eredményes. Azzal, hogy Krisztus emberré vált s elszenvedte az Isten törvénye megszegése miatti haragot. A terv által a nagy és rettenetes Isten igazságos maradhat s mégis igaznak nyilváníthat mindenkit, aki hisz Jézusban és személyes üdvözítőjének fogadja el őt. Ez a megváltás mennyei tudománya: megmenteni az ember az örök romlástól. S ezt csakis az Isten Fiának emberré válásával, bűn és halál feletti diadalával lehetett megvalósítani. Mikor a véges értelmű lények meg akarják érteni ezt a tervet, zavarba jönnek. (1895, 43. levél) {5BC 1133.4}   

(1Mózes 9:13-17; Jelenések 4:3) Az ív Krisztus igaz jellemét, irgalmasságát, másrészt jogosságát jelzi - A trón fölötti szivárvány örök bizonyságtétele, hogy Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy ha valaki hiszen ő benne, el ne vesszen... Bármikor is hirdetjük a törvényt, az igazság tanítója mutasson az ígéret ívével körülvett trónra, Krisztus igaz jellemére. Krisztus a törvény dicsősége; azért jött, hogy naggyá és dicsövé tegye a törvényt. Ecseteljétek közérthetőn, hogy az irgalmasság és békesség Krisztusban találkoztak s hogy az igazság és jogosság összeölelkeztek... {5BC 1133.5}   

Amint az ív a felhőben a napfény és zápor egyesüléséből keletkezik, úgy a trón körüli szivárvány az irgalmasság és jogosság egyesült hatalmát jelképezi. Nem csak igazságszolgáltatását vagyis jogosságot kell fönntartani, hiszen ez eltakarná a trón fölötti ígéret-ívet. Az emberek csupán a törvény büntetését látnák. Ha nem lenne jogosság és büntetés, akkor Isten kormánya nem lenne szilárd. A megváltást az ítélet és irgalmasság elegyítése teszi teljessé. A kettő elegyítése vezet rá minket, hogy a világ megváltóját és Isten törvényét szemlélve kiáltsunk: „Kegyelmed tett naggyá engem." (Szemle 1892 december 13) {5BC 1133.6}