× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

1. fejezet

1-4. Lásd Cselekedetek 1:1-5 fejtegetését. {5BC 1114.3}   

5-17. Imameghallgatás - Házaséletének egész tartalma alatt Zakariás fiúgyermekért imádkozott. Most már ö is, felesége is megöregedtek s imájuk még mindig nem talált meghallgatásra; mégsem zúgolódott. Isten nem feledkezett meg róla, hanem kijelölt ideje volt az imameghallgatásra. S mikor Zakariás ügye már reménytelennek látszott, imája feleletet nyert... {5BC 1114.4}   

Amint Zakariás belépett a szenthelyre s szent tisztelettel végezte az előirt szertartást, más valaki jelent meg az oltár és a kenyerek asztala közt. Gábriel volt, Isten nagyhatalmú hírnöke... (Lukács 1:12-17) {5BC 1114.5}   

Elérkezett a meghallgatás ideje. Isten nem feledkezett meg szolgája imájáról. Megjegyezte, hogy a maga jó idején feleljen rá. Látszatra Zakariás és Erzsébet eltemették reményeiket; az Úr mégsem feledkezett meg róla. Tudott a csalódás hosszú éveiről, s mikor a legjobban dicsőséget tudott szerezni nevének, megszületett a fiuk. Milyen gyöngéd, szeretetteljes, irgalmas is a végtelen szeretet szíve! Isten nem közönséges gyermeket adott Zakariásnak, hanem aki magas helyet tölt majd be az Úr művében; akitől a menny világossága fog tiszta, fölismerhető sugarakkal ragyogni. (1898, 27. kézirat) {5BC 1114.6}   

17. Lásd: Máté 11:14 kiegészítő megjegyzéseit. {5BC 1114.7}   

22. Visszfénytől ragyogott - Mikor Zakariás kilépett a szenthelyről, arca a mennyei angyal által araszon világosságtól ragyogott. Szólni nem tudott, de jelekkel közölte, hogy angyal jelent meg neki, aki hitetlensége miatt megfosztotta öt a beszéd képességétől, mígcsak az angyal szava be nem teljesedik. (2 Lelki ajándékok 45) {5BC 1114.8}   

31-35. Lásd János 1:1-3, 14. megjegyzéseit. {5BC 1114.9}   

35. (Lásd: János 1:1-3, 14) Isten Fia új értelemben - Krisztus erőhatalmat hozott az emberek számára, hogy győzni tudjanak. Emberi alakban jött el, hogy emberként éljen emberek között. Vállalta az emberi természet hátrányait, hogy próbákat viseljen el. Emberi formában bár. de az isteni természet részese volt. Testté válása által újabb értelemben elnyerte az Isten Fia címet. Az angyal mondta Máriának: „A Magasságos ereje árnyékot be téged, azért ami születik is, szentnek hivatik. Isten Fiának." Bár ember fia volt, mégis újabb értelemben Isten Fiává lett. így állt világunkban, Isten Fiaként, mégis születése révén az emberi fajjal szövetségben.... {5BC 1114.10}   

Krisztus az egész örökkévalóság óta egy volt az Atyával. S mikor emberi természetet öltött, akkor is egy maradt Istennel. Ő az Istent az emberrel összekötő kapocs. (Zsidó 2:14) (Idők jelei 1905 augusztus 2) {5BC 1115.1}   

76-77. (3; 2-4; Ésaiás 40:30; Máté 3:1-3; Márk 1:1-3; János 1:19-23) - János rendkívüli föladat végzésére született - Istennek a világtörténelem minden szakaszán megvoltak a maga eszközei, hogy előrevigyék munkáját, melyet az ö kijelölt útján kell végezni. Keresztelő Jánosra különleges föladat várt Erre született, az Úr erre jelölte ki: Az Úr útjának előkészítésére... Pusztai szolgálata a jövendölés lehető legpontosabb beteljesedése volt. (1901. 112. kézirat) {5BC 1115.2}   

80. Nem volt alkalmas iskola - Az Úr fontos föladatot bízott János prófétára, de nem volt olyan iskola a földön, melybe beléphetett volna. Tanulmányait a városoktól távol, künn a pusztában kellett végeznie. Az ószövetségi iratok. Isten s az Isten alkotta természet volt hivatott tankönyve lenni. Isten nevelte, tanította Jánost, hogy alkalmassá tegye az Úr útjának előkészítésére. Tápláléka sáska és vadméz volt. Az emberek szokásainak nem volt szabad János nevelőjévé válnia. A világba való belemerülésnek nem volt szabad szerepet játszania jelleme alakításában. (1901, 131. kézirat) {5BC 1115.3}   

Sátán a zárt utak ellenére hozzáférkőzött - János nem érezte magát elég erősnek, hogy elviselje a kísértések nyomását, melyek az emberek közt vártak volna rá. Attól tartott, hogy jelleme a zsidók uralkodó szokásai szerint alakulna, ezért a pusztát választotta iskolájának, ahol helyesen lehet nevelni és fegyelmezni értelmét a természetből, Isten nagy könyvéből. Odakünn könnyebben megtagadhatta magát, uralkodott étvágyán, egyszerűen öltözködhetett. Semmi sem terelte el gondolatait az elmélyedéstől, imától. Sátán mégis Jánoshoz tudott férkőzni, még miután minden lehetséges ösvényt bezárt is. Életszokásai azonban olyan tiszták és természetesek voltak, hogy fölismerte az ellenséget; lelke elég erős, jelleme elég határozott volt, hogy ellene álljon. {5BC 1115.4}   

A természet könyve változatos tanításainak kimeríthetetlen forrásaként állt nyitva János előtt. Isten tetszését kereste, s a Szentlélek nyugodott meg rajta és gerjesztett szívében izzó buzgalmat, hogy fontos munkát végezzen el azzal, hogy megtérésre és szentebb életre szólította az embereket. János az elviselt nélkülözésekkel és nehézségekkel tette alkalmassá magát, hogy uralkodni tudjon testi és szellem képességein, hogy úgy állhasson az emberek között, olyan tántoríthatatlanul a körülményektől, mint a környező puszta sziklái, halmai. (2 lelki ajándékok 47) {5BC 1115.5}   

Sátán nem tudta megingatni Jánost - János Illés lelkével és erejével érkezett, hogy rendkívüli munkát végezzen a világ megváltója előtti útkészítés terén. Gyerekkorát, ifjúságát és férfikorát szilárdság és erkölcsi erő jellemezte. Sátán nem tudta megingatni becsületességét. (Szemle és hírnök 1874 március 3) {5BC 1115.6}