× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

28. fejezet

1. Lásd Márk 16:1,2 hozzászólását. {5BC 1110.2}   

2. Hatalmas angyal okozott földrengést - Mielőtt bárki a sírbolthoz ért volna, a föld erősen remegni kezdett. A mennyből a legerősebb angyal, aki most a Sátán helyét tölti be, az Atya megbízásából a menny teljes vértezetében elválasztotta ösvényéről a sötétséget. Ábrázata, mint a villám, öltözete pedig hófehér. Amit lába a földet érintette, megrendült a föld lépte alatt. A római őrség fárasztó virrasztását végezte, mikor ez a csodálatos esemény bekövetkezett. Az őrség erőt nyert elviselni a látványt, mert mint Krisztus föltámadása szemtanúi, üzenetet kellett hordozniuk. Az angyal odalépett a sírhoz, s minthacsak kavics lett volna, elgördítette a követ és ráült. A menny fénye övezte a sírt, angyalok dicsősége ragyogta be a környéket. Majd hallani lehetett hangját: „Atyád hív. Jöjj elő." (1897, 115. kézirat) {5BC 1110.3}   

2-4. (24:30; 27,52,53; Ésaiás 24:20; János 5:28,29; ITesszalonika 4:16; Jelenések 6:14-17) A dicsőség képe - Isten Fiának föltámadása a dicsőség élénk képét nyújtja, mely majd az igazak föltámadásakor fog kiteljesedni Krisztus második eljövetelénél. Akkor a sírjukban nyugvó holtak meghallják hangját és előjönnek az életre. Akkor nemcsak a föld, de maguk az egek is megrázkódnak. Krisztus föltámadásakor több sír megnyílt; a második jövetelnél azonban az összes drága halottak, az igaz Ábeltől kezdve az utolsó szentig, aki meghalt, dicső, halhatatlan életre fognak fölébredni. {5BC 1110.4}   

Ha a sírboltot őrző katonákat akkora rémület töltötte el egyetlen mennyei tündöklésbe és hatalomba öltözött angyal megjelenésétől, hogy halottként terültek el a földön, hogyan állnak majd meg Isten Fiának ellenségei ő előtte, mikor dicsőséggel és nagy hatalommal jön el tízezerszer tízezer mennyei angyal kíséretében? Akkor inogva meginog a föld, mim a részeg, és meglódul mim a kaliba. Az elemek lángra lobbannak, s az ég mint papírtekercs felgöngyölődik. (Idők jelet 1913 április-22) . {5BC 1110.5}   

5. 6. Lásd Márk 16:6 megjegyzését. {5BC 1110.6}   

17. A kételkedés kirekeszti az áldást - Némelyek mégis kételkedtek. így lesz ez mindenkor. Némelyek nehéznek találják a hit gyakorlását és a kételkedés oldalára állnak. Ezek sokat veszítenek hitetlenségük miatt. Ha uralkodni tudnának érzéseiken s nem volnának hajlandók a kételkedés oldalára állni, hanem inkább reményt és bátorítást szólnának, sokkal többet örvendezhetnének. (1904,1.15. levél) {5BC 1110.7}   

18. (Róma 8:34; 1János 2:1; Lásd: János 20:16,17 megjegyzéseit) Barát az ítéleten - Milyen barátunk is van az ítéleten! A föltámadás után Krisztus így szólt tanítványaihoz: „Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön." Ezek a szavak azoknak szólnak, akik erős bizonyságként fogadják azokat. (1899,13. kézirat) {5BC 1110.8}   

19. (Róma 6:4.) A mennyei segítség - A menny három szent hatalma: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek megígérte, hogy erőt adnak az embereknek, hogy erőt tudjanak venni a sötétség hatalmasságain. A menny minden eszközét azoknak ígérték, akik keresztségi fogadalmukkal Istennel léptek szövetségre. (1901,92. kézirat) {5BC 1110.9}   

19,20. Lásd Róma 1:14 fejtegetését. {5BC 1110.10}   

20. Lásd Cselekedet 1:11 hozzászólását: {5BC 1110.11}   

***** {5BC 1110}