× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

11. fejezet

12. (1Mózes 32:26) A lelki erőszakosság jutalmat nyer - A nagy igazsággal, melyet előjogunk volt befogadni, a világosság élő közvetítőivé kellene válnunk, s a Szentlélek hatalma alatt meg is tehetnénk. Akkor megközelíthetnénk a kegyelem trónját; s látva az ígéret ívét, megtört szívvel boruljunk le és keressük a mennyek országát azzal a lelki erőszakossággal, mely megtenni jutalmát. Erőszakkal juthatnánk annak birtokába, mint Jákob. Akkor üzenetünk Isten hatalma lenne üdvösségre. Esedezésünk tele lenne komolysággal, telve nagy ínségünk érzetével; az Úr nem tagadná meg tőlünk kérésünket. Igazsága ki lenne fejezve életünkkel, jellemünkkel és olyan ajakkal, melyet megérintett az Isten oltáráról vett parázs. Mikor ebben a tapasztalatban részesülünk, akkor az Úr kiemel minket szegényes, olcsó, gyöngéden melengetett énünkből. Megüresítjük szívünket az önzés emésztő hatalmától; Isten dicséretével és iránta érzett hálával telünk meg. Magasztalni fogjuk az Urat, minden kegyelem, minden kegyesség Istenét, aki magasztalja Krisztust. Ő pedig kinyilatkoztatja hatalmát általunk, mintegy éles sarlóvá téve minket aratásának mezején. (Szemle és hírnök 1899 február 14) {5BC 1089.6}   

14. (Malakiás 4:5; Lukács 1:17) Illés lelke és ereje - János Illés lelkületével és erejével ostorozta a zsidók romlottságait s megrótta uralkodó bűneiket. Beszédei világosak, élesek, meggyőzők voltak. Sokakat késztetett bűnbánatra, és megtérésük jelekém János megkeresztelte őket. Ez készítette elő Krisztus szolgálatát. Sokakat meggyőztek bár a hű látnók által hirdetett félreérthetetlen igazságok, de mert elvetették a világosságot, még mélyebb sötétségbe burkolóztak. így készen álltak ellene fordulni a Jézus által nyújtott bizonyítéknak, hogy ő az igazi Fölkent. (2Jövendmondás lelke 48) {5BC 1089.7}   

20-24. (Lukács 10:13-15) A bizonyságtételt elvetik - A mennyei angyalok ámulva szemlélték Júdea városaiban a szeretet és irgalom Jézus által végbevitt cselekedeteit, de Karizim, Bethsaida és Kapernaum lakói közönnyel fogadták tetteit. Szívük keménysége miatt úgy viselkedtek, mintha az idő és örökkévalóság alig lennének méltók figyelmükre. A lakósok többsége jelentéktelen dolgok felőli vitákkal töltötte idejét. Alig néhányan fogadták el Krisztust az emberiség megváltójaként. {5BC 1090.1}   

A Szentírás jövendölései világosak voltak és közérthetőn ecsetelték életét, jellemét és tevékenységét is. Azonkívül azok bizonyságtétele, akiket a Szentlélek késztetett, elég bizonyíték volt rá, hogy Jézus az, aminek mondja magát. Isten Fia volt és egyúttal az a látnók is, akiről Mózes és a próféták írtak, a pogányok világossága és Izrael dicsősége. Mégis hiába törekedett meggyőzni a papokat és fejedelmeket, hiába igyekezett világossághoz vonni a köznép szivét. A papok és fejedelmek, írástudók és farizeusok ragaszkodtak hagyományaikhoz, szertartásaikhoz, szokásaikhoz, elméleteikhez, s nem hagyták, hogy az isteni kegyelem megérintse, megtisztítsa és megszentelje szívüket. A néhány, aki követte, alacsonysorsú, tanulatlan volt. (Szemle és hírnök 1896június 2) {5BC 1090.2}   

28-30. A fékentartás és engedelmesség igája - Jézus mondta: „Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és megnyugosztlak titeket. Vegyétek magatokra az én igámat - a féken tartás és engedelmesség igáját - s tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok, és nyugalmat találtok lelketeknek." Abban kell nyugalmat találnunk, hogy igáját viseljük, terheit hordozzuk. Ha Krisztus munkatársai vagyunk a nagy munkában, mélyért életét is adta, akkor igazi nyugalmat találunk. Ő mondja, hogy nyugalmat ad nekünk. „Tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok." Ezt megvalósítva lelki életedben, meg fogod találni a nyugalmat, mely az Úr igájának viseléséből és terhei hordozásából fakad. (Világtanács közlönye 1901 április 4) {5BC 1090.3}   

A fékentartás és engedelmesség krisztusi igáját elfogadva látni fogjátok, hogy ez a lehető legnagyobb segítség számotokra. Az iga viselése Jézus közelében tart meg, így ő viseli a súlyosabb részt. {5BC 1090.4}   

„Tanuljatok tőlem, mert én szelíd és alázatos szívű vagyok." Ha megtanuljuk a leckéket, melyekre Krisztus tanít minket, ez a legnagyobb kincs, amit a kutató találhat. A nyugalom annak tudatával ér hozzájuk, hogy az Úr tetszésére igyekszenek lenni. (1901, 144. levél) {5BC 1090.5}   

Segítsetek hordozni minden terhet - A Krisztus által fölajánlott nyugalomnak és békének előfeltétele van. Vele kell hordoznunk egyazon igát. Aki elfogadja az előfeltételt, észreveszi, hogy Krisztus igája segít neki hordozni minden terhet. Ha Krisztus nincs mellettünk, hogy hordozza a teher súlyosabb részét, valóban súlyosnak mondhatjuk. De ha vele vagyunk a kötelesség kocsijához kötve, az élet terheit könnyen elhordozhatjuk. S amint az ember kész engedelmességgel viseli Isten követelményeit, úgy érkezik hozzá a lelki béke... {5BC 1090.6}   

Szelídség és alázat jellemzi az Isten törvényének engedelmes embert, aki megadón hordozza Krisztus keresztjét. S ez a két kegyesség megtermi a kívánt eredményt, a Krisztus szolgálatában nyert békét. (Idők jele 1912 április 6) {5BC 1090.7}   

(16:24; Lukács 9:23) Isten akaratának való alávetettség jelképe - Viselnünk kell Krisztus igáját, hogy teljes egységre jussunk vele Vegyétek magatokra igámat, mondja. Engedelmeskedjetek kívánalmaimnak. Kívánalmak homlokegyenest ellenkezhetnek az ember akaratával és céljával. Mit lehet akkor tenni? Az iga és kereszt jelképek, ugyanazt ábrázolják - akaratunk Istennek való átadását. Az iga viselése baráti kapcsolatban egyesíti a véges embert Isten hőn szeretett Fiával. A kereszt fölvevése lefejti az ént a lélekről s oda helyezi az embert, ahol megtanulja, hogyan kell Krisztus terheit hordozni. Nem követhetjük Krisztust anélkül, hogy igát ne hordoznánk. Anélkül, hogy fölvennénk keresztjét s vinnénk ő utána. Ha akaratunk nem egyezik Isten kívánalmaival, meg kell tagadnunk hajlandóságainkat, föladnunk kedvenc kívánságainkat, Krisztus nyomdokaiba lépnünk... {5BC 1090.8}   

Az emberek könnyűnek, kellemesnek tűnő igákat alkotnak maguknak, ezek mégis igen-igen súlyosak, tőrnek bizonyulnak. Krisztus látja ezt, ezért mondja: „Vegyétek magatokra az én igámat. Az iga, melyet magatokra akartok vermi, azt gondolva, hogy pontosan méretre készült, egyáltalán nem illik rátok. Vegyétek magatokra az én igámat s tanuljátok meg tőlem az elengedhetetlen leckéket; mert én szelíd és alázatos szívű vagyok - és nyugalmat találtok lelketeknek. Az én igám gyönyörűséges és az én terhem könnyű." Az Úr sohasem becsüli föl tévesen örökségét. Leméri az embert, akin munkálkodik. Mikor alávetik magukat igájának, mikor föladják a küzdelmet, mely semmiben sem vált javukra, sem Isten ügye számára, akkor békét és nyugalmat találnak. Mikor megértik gyöngeségüket, hiányosságaikat, akkor örömmel fogják teljesíteni Isten akaratát. Alá fogják vetni magukat Krisztus igájának. Akkor Isten munkálni tudja bennük mind az akarást, mind a véghezvitelt jókedvéből, ami gyakran homlokegyenest ellenkezik az emberi értelem terveivel. Mikor a mennyei kenet megérkezik hozzánk, meg fogjuk tanulni a szelídség és alázatosszívűség leckéit, melyek mindig megnyugvást hoznak lelkünknek.(Szemle és hírnök 1900 október 23) {5BC 1091.1}   

Krisztus igája sohasem tör - Nem az a dolgod, hogy terheket gyűjts magadnak. Mikor magadra veszed a terheket, melyeket Krisztus akar hordoztatni veled, akkor megérted, hogy ő milyen terheket hordozott. Tanulmányozzuk a Bibliát és keressük meg hogy ő milyen igát viselt. Krisztus mindig segítség volt a körülötte levőknek. Ő mondja: „Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, s én megnyugosztlak titeket. Vegyétek magatokra az én igámat és tanuljatok tőlem; mert én szelíd és alázatos szívű vagyok; és nyugalmat találtok lelketeknek." Látjátok, igát kell hordoznunk. Pontosan erre a hitre van szükségünk. Olyan hitre, mely megragadja Isten ígéreteit, olyan hitre, mely magára veszi Krisztus igáját és hordozza a terheket, melyet hordoztatni akar velünk. Gyakran azt gondoljuk, hogy nehéz időket élünk a terhek hordozása miatt, s gyakran így is van, mivel Isten egyáltalán nem gondoskodott arról, hogy ezeket a terheket hordozzuk. Ha viszont az ő igáját viseljük, az ő terhét hordozzuk, bizonyságot tudunk termi, hogy igája gyönyörűséges, terhe könnyű, mert ezekhez erőt ad. De ha levert és csüggedt vagy, ne add föl a harcot, hiszen élő Üdvözítőnk van, aki segíteni fog; benne nyugalmat találsz. Másrészt, semmi esetre se vedd nyakadba a divat igáját és más igákat, melyeket Isten sohasem szánt neked hordozásra. Nem a te dolgod azzal törődni, hogy miként üsd meg a világ mértékét. Hanem az legyen főgondod, hogy miként ütheted meg Isten mértékét! Akkor nyugalmat találsz majd lelkednek, hiszen Krisztus mondta: „Az én igám gyönyörűséges, az én terhem könnyű." {5BC 1091.2}   

Mikor igád töri a nyakadat, akkor tudhatod, hogy az nem Krisztus igája. Mert hiszen azt mondja, hogy igája gyönyörűséges. Isten azt várja el, hogy életünk minden egyes napján jellemünk-építésének módját tanuljuk, mind az ideiglenesre, mind örökkévalóságra. Nem akarja, hogy kerékvágásba zökkenjünk és soha ki ne jöjjünk onnan. Nem akarja, hogy merev elképzeléseink legyenek s mindenáron ezekhez ragaszkodjunk, ha helyesek, ha nem. Próbák és nehézségek közé állít bennünket, s mikor megtanuljuk, hogy a helyes lelkülettel, magasztos és szent szándékkal győzzük le az akadályokat, akkor másik leckét ad. S ha nincs meg bennünk a Krisztus szelídsége, hogy állandóan Krisztustól tanuljunk iskolájában, akkor tudomásul kell vennünk, hogy nem az ő igáját hordozzuk. (Szemle és hírnök 1887 május 10) {5BC 1091.3}   

29 (János 15:4, 5) Nehéz föladni akaratunkat és utunkat - Ha hajlandó vagy szelídséget és alázatos szívűséget tanulni Krisztus iskolájában, akkor bizonyosan nyugalmat és békét ad neked. Borzalmasan súlyos küzdelem föladni akaratunkat és utunkat. De ha megtanulod ezt a leckét, nyugalmat és békét találsz. Le kell győznünk a büszkeséget, önzést, és nagyravágyást; akaratodat föltétlen Krisztus akaratának kell elnyelnie. 120 Egész életünk egyetlen állandó szeretet-áldozattá válhat. Minden megnyilvánulásunk, minden szavunk a szeretet nyilatkozatává. Amint a szőlőtő élete kering a venyigén és fürtön át, leszállva az alacsony rostokba, s eljutva a legmagasabb levélbe, úgy fog a Krisztus kegyelme és szeretete lángolni és bövölködni a lélekben, tápláló erőt küldve lényed minden részébe, átitatva a test és az értelem minden folyamatát. (1887, 14. levél) {5BC 1091.4}   

Hogyan hordozzuk az igát? Ragadd meg Isten karját s mond: „Semmi vagyok, te viszont minden vagy. Te mondtad: Nélkülem semmit sem cselekedhettek. Ezért, Uram, neked kell bennem laknod, hogy így benned lakozhassam." S aztán haladj előre lépésről-lépésre, élő hit által Jézus Krisztusban lakozva. Ez az ő igájának, az engedelmesség igájának viselése. (1901, 85. kézirat) {5BC 1092.1}   

Krisztussal viselnünk ugyanazon igát azt jelenti, hogy az ő elgondolása szerint munkálkodunk, hogy társa leszünk szenvedéseiben és az elveszett emberiségért folyó fáradozásaiban. Azt jelenti, hogy a lelkek bölcs tanítójává válsz. Azzá válunk, amivé Krisztus által hajlandók leszünk válni a próbaidő becses óráiban. Olyan edény leszünk, amilyenné engedjük, hogy Krisztus formáljon minket. A formáló és alakító folyamatban össze kell fognunk Istennel, akaratunkat Isten akaratának vetve alá. (1895, 71. levél) {5BC 1092.2}   

30. A gyönyörűséges iga nem nyújt könnyű életet - Az Úr könnyűnek nevezi igáját, könnyűnek terhét. Ez az iga mégsem nyújtja nekünk a könnyű, szabados, önzőn kielégülő életet. Krisztus élete az önfeláldozás, a lemondás élete volt minden lépésnél; igaz követője is következetes, krisztusi gyöngédséggel és szeretettel fog járni mestere nyomdokain. S amint éli életét, egyre inkább Krisztus szelleme és élete fogja ihletni őt. (Szemle és hírnök 1912 április 16) {5BC 1092.3}