× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

4. fejezet

18. A keresztény élet megvilágítja mások előtt az utat - A Jézus szeretete által betöltött lélek reményt, bátorságot és nyugodt békességet kölcsönöz szavainak, modorának és tekintetének. A Jézus szeretetével tele lélek Krisztus lelkületét tanúsítja. Olyan szeretetet áraszt magából, mely visszatükröződik. Jobb élet után éleszti föl a vágyat; az elalélás küszöbén álló lelkek megerősödnek; a kísértések ellen küzdők szilárdságot és megnyugvást merítenek. A szavak, arckifejezés, a modor tündöklő napsugarat vetnek, és tiszta ösvényt hagynak maguk mögött á menny felé, ahonnan minden fény ered. Mindegyikünknek lehetősége van másokat segíteni. Szüntelenül benyomásokat teszünk a körülöttünk élő fiatalokra Az arckifejezés már magában véve a belső élet tükre. Jézus azt akarja, hogy olyanná legyünk, mint ö, telve gyöngéd szeretettel, szeretetszolgálatot végezve az élet apró kötelességei terén. (1887, 24. kézirat) {3BC 1156.6}   

A fény homályosan ég - A fény, melyet azért kaptunk, hogy egyre világosabban égjen a teljes délig, egyre homályosabban pislog. A gyülekezet nem küldi ki többé a világosság tiszta ragyogó sugarait az erkölcsi sötétség közepette, mely halotti lepelként borítja a világot. Sokak fénye "nem ég, nem ragyog. Az ilyen emberek erkölcsi jéghegyek. (1890, lf. levél) {3BC 1156.7}   

20-22. Lásd 2Mózes 20:3-17 fejtegetését. {3BC 1157.1}   

23. (1Thessalonika 5:17; Lásd Zsoltár 19:14 megjegyzését) Hogyan tartsuk meg szívünket Istennek? -"Minden féltett dolognál jobban őrizd meg szívedet, mert abból indul ki minden élet." A kegyességben való egészséges növekedéshez elengedhetetlen, a szívnek minden féltett dolognál jobban való megőrzése. A szív a maga természetes, bűnös állapotában szentségtelen gondolatok és bűnös indulatok lakhelye. Mikor Krisztusnak vetjük alá szívünket, akkor a Léleknek meg kell tisztítani azt minden szennytől. Ámde nem végezheti el az egyén hozzájárulása nélkül. {3BC 1157.2}   

Mikor a keresztény lelke meg lett tisztítva, kötelessége szennytől tisztán tartani meg. Sokan minthacsak azt gondolnák, hogy Krisztus vallása nem szólít föl mindennapi bűnök elhagyására, arra, hogy szakítsunk a lelkünket rabságban tartó szokásokkal. Lemondanak ugyan lelkiismeretük-rosszalta némely dologról, mégis elmulasztják Krisztust képviselni mindennapi életükben. Nem hoznak Krisztushoz való hasonlóságot a családi körbe. Nem válogatják meg gondos elővigyázattal a szavaikat. Gyakran szólnak ingerülten, türelmetlenül, az emberi szív leggonoszabb indulatait felkavaró szavakat. Az ilyeneknek Krisztus lelkükben lakó jelenlétére van szükségük. Csakis az ö erejével tudnak őrizőt állítani szavaik, tetteik mellé. {3BC 1157.3}   

A szív tisztán tartásának föladatánál lankadatlannak kell lennünk az imádságban, fáradhatatlanul kérve a kegyelem trónjának segítségét. Akik Krisztus nevét veszik magunkra, komolyan, buzgón és alázattal járuljanak Isten elé segítségért Az Üdvözítő mondja, hogy szüntelen imádkozzunk. A keresztény nem mindenkor borulhat térdre, gondolataival, kívánságaival mégis föl. az ég felé irányulhat. Ha kevesebbet beszélnénk és többet imádkoznánk, szertefoszlana önhittségünk. (Ifjúsági nevelő 1903 március 5) {3BC 1157.4}   

(Zsoltár 19:14; Efézus 4:13) A keresztények ügyeljenek, hogy minden féltett dolognál jobban őrizzék meg szívüket. Ápolják az elmélyedés szeretetét, műveljék az odaadás lelkületét. Sokan minthacsak sajnálnák az elmélyedéssel, szentírás-tanulmányozással, imával töltött perceket, mintha ez elveszett idő lenne. Bárcsak valamennyien olyan megvilágításban látnátok ezeket a dolgokat, amint Isten szeretné, hogy lássátok; mert akkor a mennyek országát tartanátok legfontosabbnak. Ha a mennyben tartjátok szíveteket, az életerőt ad minden kegyességeteknek, életet lehel minden kötelességtekbe. A gondolkodás megfegyelmezése, hogy mennyei dolgokkal foglalkozzék, életet és buzgó komolyságot kölcsönöz minden igyekezeteteknek. Lanyhák az erőfeszítéseink, vontatottan futjuk meg a keresztény pályát, tétlenek, hanyagok vagyunk, mivel igen kevéssé értékeljük a mennyei díjat. Törpék vagyunk a lelki vívmányok terén. A keresztény előjoga és kötelessége, hogy növekedjék a Jézus Krisztus ismeretében, hogy eljusson az érett férfiúságra, a Krisztus teljességének mértékére. Amint a testgyakorlat növeli az étvágyat és erőt, egészséges rugalmasságot kölcsönözve a testnek, úgy az áhítatos vallásgyakorlatok eredménye a kegyelemben és lelki életerőben való növekedés. {3BC 1157.5}   

Szeretetünk összpontosuljon Istenre. Elmélkedjetek Isten nagyságáról, irgalmasságáról, magasztos, isteni jellemvonásairól. Hódítsa meg szíveteket Isten jósága, szeretete és tökéletes jelleme. Beszélgessetek a szépséges isteni vonásokról, és azokról a mennyei lakóhelyekről, melyeket az Úr készít a hűségeseknek. Aki a mennyeiekről beszélget, az a legáldásosabb keresztény a körülötte levőknek. Az ilynek szavai építők és üdítők. Átalakító erővel hatnak hallgatóikra, meglágyítják, lecsillapítják a lelküket. (Szemle és hírnök 1870 március 29) {3BC 1157.6}   

A gyakorlati vallás jó illatot áraszt - Hadd szálljon föl Istenhez az ima: "Tiszta szívet teremts bennem"; mert az ártatlan, megtisztított lélekben Krisztus lakozik, és a szív teljességéből indul ki minden élet. Akaratunkat át kell engednünk Krisztusnak. Ahelyett, hogy tovább mennénk, önzőn bezárva szívünket, arra van szükség, hogy Isten Lelkének édes, áldásos hatása előtt tárjuk ki szívünket. A gyakorlati vallás jó illatot áraszt mindenüvé. Életre éltető illatot jelent. (1894, 31/a. levél) {3BC 1157.7}