× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

1. fejezet

Istennél nincs jobb vezető - Ha az emberek hajlandók az Isten által kijelölt ösvényen járni, olyan tanácsadójuk lesz, akinek a bölcsessége magasan minden emberi bölcsesség fölött áll. Józsué azért volt bölcs hadvezér, mert Isten irányította őt. A Józsué által használt legfőbb kard a lélek kardja, Isten igéje volt. Akik fontos felelősségeket hordoznak, olvassák el Józsué könyve első fejezetét. (1:1, 5, 7-et idézi.) {2BC 993.1}   

Azt hiszitek, hogy ezeket az utasításokat Isten Józsué lelkére kötötte volna, ha nem fenyegette volna őt az a veszély, hogy félrevezető befolyások hatása alá kerül? Az Úr az ő kegyelmében azért parancsolta meg neki, hogy ne térjen el se jobbra, se balra, mert a Sátán lehető legerősebb nyomásokkal szándékozott rávinni, hogy igazságos elvei ellen cselekedjék. Józsuának a legszigorúbb becsületesség útját kellett követnie. (l:8,9-et idézi) {2BC 993.2}   

Ha nem állt volna veszedelem előtte, Isten nem figyelmeztette volna ismételten, hogy legyen bátor. Gondjai közepette Isten állt mellette, hogy irányítsa őt. Nincs nagyobb ámítás, mint azt föltételezni, hogy bármi nehézségben Istennél jobb vezetőt, bölcsebb tanácsadót, vagy bármi körülmények között erősebb védelmet talál. (1898, 66. kézirat) {2BC 993.3}   

7, 8. Sikerének titka - Az Úrnak nagy és fontos munkája vár elvégzésre. Minden embernek az Úr szabott ki munkát. Ember ne tegyen embert irányítójává, nehogy félrevezessék; hiszen ez sohasem biztonságos Bár a Biblia vallása szolgálatbani tevékenységet foglal magában, arra is szükség van, hogy naponta a minden bölcsesség forrásától kérjünk bölcsességet. Mi volt Józsué győzelmének a titka? Elmélkedjél Isten igéjén éjjel és nappal. Az Úr szava érkezett hozzá közvetlenül a Jordánon való átkelés előtt... (1:7,8-at idézi) Az volt győzelmének titka, hogy Istent választotta vezetőjéül. (1901, 188. levél) {2BC 993.4}   

A tanácsadók értékeljenek mindent, ami Istentől jön - A tanácsadók szerepét betöltők legyenek önzetlenek, a hit és ima emberei. Olyanok, akik nem mernek emberi bölcsességükre támaszkodni, hanem buzgón kérik a világosságot, hogy mi is ügyeik intézésének legjobb módja. Józsué, Izrael parancsnoka, szorgalmasan tanulmányozta a könyveket, melyekben Mózes pontosan lejegyezte az Isten által adott utasításokat - Isten követelményeit, intéseit, korlátozásait - nehogy balgaságokat kövessen el. Félt képességeire, ösztönzéseire támaszkodni. Mindent, ami Krisztustól jött, aki nappal a felhőoszlopba, éjjel a tűzoszlopba rejtőzködve velük volt, elég fontosnak tartotta ahhoz, hogy nagyra becsülje.(1886,14. levél) {2BC 993.5}