× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

2. fejezet

1-6. Némelyeknek sok lépés szükséges - Isten látja, hogy a munkásnak közelebbi kapcsolatra van vele szüksége, s hogy ezt elérje, elválasztja öt barátaitól és ismerőseitől. Mikor az Úr előkészítette Illést az elragadtatásra, helyről helyre vitte, hogy ne telepedjék le kényelmesen, 54 nehogy ez miatt ne nyerje el a lelki erőt. Az is célja volt, hogy Illés befolyása hatalom legyen, mely sok embernek segít szélesebb körű, segítőbb tapasztalatot nyerni. {2BC 1036.4}   

Akiket az Úr nem hagy csöndességben nyugodni, kiknek szüntelenül úton kell lenniük, ma este egyik helyen ütve föl sátrukat, holnap másutt, ne feledjék, hogy az Úr vezeti őket. Ez a módszere, hogy tökéletes jellemet segítsen kialakítani. Azokban a változtatásokban, melyekre fölkérnek minket, ismerjük el Istent a társunknak, barátunknak, vezetőnknek és támaszunknak. (Advent szemle és szombat hírnök 1907 május 2) {2BC 1036.5}   

1-8. Prófétaiskoláink - Illés közvetlen mennybe ra-gadtatása előtt sorra látogatta a próféta-iskolákat, s nevelésük legfontabb pontjaira tanította a hallgatókat. Előző látogatásai alkalmával adott leckéit most megismételte, a fiatalok elméjébe vésve, milyen fontos, hogy nevelésük minden vonását egyszerűség jellemezze. Csakis ezúton tudják elnyerni a menny lenyomatát, s elindulni a munkának az Úr útjain való végzésére. Ha Isten terve szerint vezetik iskolánkat, az üzeneteknek e záró napjaiban hasonló munkát fognak elvégezni, mint régen a prófétaiskolák végeztek. (Advent szemle és szombat hírnök 1907 október 24) {2BC 1036.6}   

9. A Szentlélekkel való szoros kapcsolat eredményességet jelent - Illés szolgálatának eredményessége nem az ő tulajdonságainak volt köszönhető, hanem annak, hogy alávetette magát a Szentléleknek, melyben az Úr részesítette, mint ma is mindenkit részesíteni fog, aki Istenbe vetett élő hitet gyakorol. Tökéletlensége miatt az embernek az az előjoga, hogy Jézus Krisztuson keresztül Istennel kapcsolódjék össze. (1899, 148 kézirat) {2BC 1037.1}   

9, 15. Irgalommal párosult hatalom - Elizeus kettőzött mértékben részesült Illés lelkéből. Benne az Illés lelkének ereje Krisztus Lelkének gyöngédségével, könyörületével és szánakozásával egyesült. (1902, 93. levél) {2BC 1037.2}   

11-15. (Zakariás 4:6) Elhajlás alkalmatlanná tesz a szolgálatra - Ettől kezdve Elizeus állt Illés helyén. Az Úr azért hívta el őt a legnagyobb megtiszteltetés állásába, mivel kicsinyben hűséges volt. Ez a kérdés támadt benne. Alkalmas vagyok-e ilyen hivatásra? Ő azonban nem engedte meg magának, hogy kérdésessé tegye a helyzetet. A bizalom állására az a legfőbb minősítés, hogy pontosan engedelmeskedjék Isten szavának. Elizeus bármin gyakorolhatja érvelő képességét, kivéve azt, amelyik nem tűri meg az érvelést. Isten szavának minden időben, minden helyen engedelmeskednie kellett. Az eke szarvára tette kezét és nem volt hajlandó visszatekinteni. Ehelyett határozott volt és szilárdan Istenre támaszkodott. {2BC 1037.3}   

Ez a tanítás nekünk szól. Tanulmányozzuk hát figyelmesen. Semmi esetre se távolodjunk el szövetségünktől. Semmi Isten által elénk helyezett felelősség el ne tereljen- minket, hogy Istennel ellenkező irányban fáradozzunk. Isten igéje legyen a tanácsadónk. Az Úr csakis azokat fogja választani, akik tökéletes, pontos engedelmességgel adóznak neki Az Úr követői engedelmeskedjenek habozás és kibújás keresése nélkül. Bármilyen eltérés, hogy emberi kitalálást vagy tervet kövessenek, alkalmatlanná teszi őket a megbízhatóságra. Ha úgy is kell járniuk, mint Énoknak - egyedül Istennel - Isten gyermekeinek akkor is el kell különülniük azoktól, akik nem engedelmeskednek neki, akik viselkedésükkel elárulják, hogy nem állnak élő kapcsolatban vele. Az Úr az Isten..s akik szolgálatában állnak, értsék meg Zorobábelhoz intézett szavait: "Nem erővel, nem hatalommal, hanem az én lelkemmel, mondja a Seregek Ura." (Ifjúsági nevelő 1898 április 28.) {2BC 1037.4}   

15. Illéstől és Elizeustól tanult leckék - Illés és Elizeus történetét világosabban kell kifejtenünk, hogy népünk megértse a javulás, a megújulás mai időkben végzendő munkájának fontosságát. Bárcsak népünk rendelkezne a bizonyossággal, hogy lábuk biztos alapon áll. {2BC 1037.5}   

Az Illés és Elizeus életéből megtanulandó lecke sokat jelent azoknak, akik az örök sziklára törekszenek állítani az emberek lábát. Munkásaink alázzák meg szívüket, ha meg akarják érteni Isten rájuk vonatkozó céljait. Maguknak kell a legigazibb módon törekedniük, ha másokat a szoros kapun való belépésre akarnak késztetni. Az igazságot kegyelemmel és erőteljesen kell kifejteni a világosságra és fölemelésre szorulók előtt. (1912, 30. levél) {2BC 1037.6}