× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

11. fejezet

1. Megszenteletlen házasság bukást okoz - Salamon minden bűnét és túlkapását arra a súlyos hibájára lehet visszavezetni, hogy nem támaszkodott többé Istenre bölcsességért és nem járt alázatosan ö előtte... {2BC 1031.1}   

Elrontott élete történetéből tanuljuk meg, hogy mindenkor Isten tanácsára kell támaszkodnunk; hogy kísérjük gondos figyelemmel utunk irányát, és változtassunk minden olyan szokáson, mely el akarna vonni minket Istentől. Arra tanít, hogy nagy elővigyázatra, őrködésre és imára van szükség, hogy szenny nélkül tartsuk meg hitünk egyszerűségét, tisztaságát. Ha a legmagasabb erkölcsi kiválóságra akarunk fölkapaszkodni s ha a vallásos jellem tökéletességét akarjuk elérni, mely igen vigyázzunk barátságok kialakításánál s élettársunk megválasztásánál! {2BC 1031.2}   

Sokan, akár Izrael királya, érzéki kívánságaikat követik, ezért megszenteletlen házasságokra lépnek. Sokan napsugaras és sokat ígérő reggellel indultak el az életbe a maguk szerény helyén, mint Salamon a magas állásában, és egyetlen visszavonhatatlan lépéssel, a házasságkötéssel elvesztették örök életüket s másokat is magukkal rántottak a romlásba. Amint Salamon feleségei Istentől a bálványimádáshoz fordították Salamon szívét, úgy fordítják el léha élettársak és léha barátok - akik nem tartják magukat mély elvekhez - a valamikor nemes és igaz emberek szívét a hiúságra, hiábavalóságra, megrontó élvezetekre és a kimondott gonoszságra, romlottságra. (Advent szemle és szombat hírnök 1878 május) {2BC 1031.3}   

1-4. (1 Korintus 10:12) Időseknek szóló tanítás - Salamonról írja az ihletett följegyzés: "Feleségei elhajtják az ő szívét az idegen istenek után, úgyhogy nem volt már szíve tökéletes az ő Istenéhez." {2BC 1031.4}   

Ezt a tárgykört nem lehet mosollyal elintéznünk. A Jézust szerető ember nem fog áhítozni mások törvényellenes szeretetére. Krisztus minden szükségletről gondoskodik. Az ilyen felületes vonzalom ugyanolyan, mint a Sátán által Évának ígért magasabb rendű élvezet. Annak kívánása ez, amit Isten megtiltott. Mikor már késő, százak figyelmeztethetnek másokat, hogy ne merészkedjenek a szakadék szélére. Szellemi képesség, magas tisztség, gazdagság sohasem tölthetik be az erkölcsi vonások helyét. Az Úr Ofir minden aranyékénél többre becsüli a tiszta kezet, ártatlan szívet, Isten és az igazság iránti nemes, komoly odaadást. Bárcsak úgy tudnám ezt a kérdést Isten parancsolattartó népe elé tárni, ahogyan az Úr éne-lém tárta. Salamon hitehagyásának szomorú emlékezete mindenkit figyelmeztessen távolmaradásra ettől a szakadéktól. Salamon gyöngeségét és bűnét nemzedék adja tovább nemzedéknek A legnagyobb király, ki valaha jogart tartott kezében, kiről azt olvassuk, hogy Isten előtt kedves férfi volt, a nem helyén való vonzalma által szennyezett és Istenétől nyomorultul elhagyott lett. A föld leghatalmasabb uralkodója nem tudott uralkodni szenvedélyein. Salamon talán megmenekül, mintegy a tűzből kikapottan, bűnbánata mégsem tudta kiirtani a magas helyeket, sem lerombolni a köveket, melyek bűntettei bizonyítékaiul megmaradtak. Gyalázatot hozott Istenre mert inkább a bűnös testi kívánság uralkodását választotta, mintsem hogy az isteni természet részese legyen. {2BC 1031.5}   

Salamon élete mily borzalmas örökséget hagyott azokra, akik az ő példáját használják mentségül alantas szenvedélyeik takargatására. Nem kerülhetjük el, hogy vagy jó, vagy rossz örökséget adjunk tovább. Áldás vagy átok lesz-e az életünk és példánk? Ezzel a szóval tekintsenek-e sírunkra: Ez tett tönkre vagy inkább hogy ő mentett meg?... A Salamon életéből megtanulandó tanítás külön erkölcsi jelentőségű az időseknek, akik nem fölfelé másznak a hegyen, hanem lefelé és a nyugati nappal kell szembenézniük. Elvárjuk, hogy hibákat lássunk a fiatalok jellemében, akiken nem a Jézus Krisztus szeretete és hite uralkodik. Látjuk a fiatalokat, amint a helyes és a gonosz között ingadoznak, a határozott elv és a gonoszság csaknem elsöprő hatalma között, mely leveri őket lábukról. Az érettebb korúaktól azonban épületesebb dolgokat várunk. Azt várjuk, hogy jellemük megállapodott, elveik begyökerezettek legyenek, s hogy túl legyenek a szennyezés veszélyén. Sálamon esete mégis figyelmeztető feliratként áll előttünk. Mikor te, idős zarándok, aki megharcoltad az élet küzdelmeit, azt gondolod, hogy állsz, vigyázzál, hogy el ne essél. Hogyan történt meg Salamon esetében, hogy gyönge, ingadozó jelleme, mely pedig természettől fogva bátor, szilárd és határozott volt, a kísértő ereje alatt egyre csak hajlongott, akár a nádszál a szélben? Hiszen ő a Libanon vén göcsörtös cédrusa volt Basán erős derekú tölgye, mely meghajolt a kísértés fuvallata előtt! Mily komoly tanítás ez azok számára, akik meg szeretnék menteni lelküket, hogy szüntelenül őrködjenek és imádkozzanak. Minő figyelmeztetés, hogy mindenkor a Krisztus kegyességét tartsák meg szívükben, hogy mindenkor küzdjenek mind a benső romlottságok, mind a külső kísértések ellen. (1886, 31. levél) {2BC 1031.6}   

Mígcsak az élet tart, szilárd szándékkal kell őrizni a hajlamokat, indulatokat és szenvedélyeket. Folyvást benső romlás és külső kísértés fenyeget, s ahol csak Isten munkája folyik, a Sátán olyan körülményeket akar létrehozni, hogy a kísértés ellenállhatatlan erővel támadjon a lélekre. Egyetlen percre sem vagyunk biztonságban, csak amennyiben Istenre támaszkodunk, amennyiben életünk Krisztus által az Istenben van elrejtve.(1891, 8b. levél) {2BC 1032.1}   

4-6. Mért bontotta fői Isten a szövetségét? - (idézi) Salamon elveszítette a mennyel való kapcsolatát s annyira rossz példát állított Izrael elé, hogy Isten nem hagyhatta jóvá. Mivel hűtlenné vált, Isten fölbontotta a vele kötött szövetségét. Ha Salamon hallgatott volna a tanításokra, Isten munkálkodott volna általa, hogy az Úr hatalmát és fönséget nyilatkoztassa ki a világnak. {2BC 1032.2}   

Akiket az Úr nagy világosságban részesített, egyedüli biztonságukat ma is abban fogják meglelni, ha az Úrral járnak, ha az Úr teljesíteni tudja általuk akaratát. Isten jelentős dolgokat fog megtenni azokért, akik tőle tanulnak és nem maguktól, hanem attól kérnek tanácsot, aki sohasem követ el hibát. Biztonságunk, bölcsességünk Isten utasításainak felismerésében és az engedelmeskedésben rejlik. Isten ismerete a legértékesebb tudás, melyre szert tehetünk. Akik alázatosan járnak Isten előtt, őt szeretve mindenek fölött és engedelmeskedve szavának, azokat bölcsességgel áldja meg. A menny ismeretében részesíti őket, hogy másokkal is közöljék. A bölcsesség Isten ajándéka, melyet minden szennyezéstől tisztán kell tartani. Ez a bölcsesség azt a külön kötelezettséget hárítja a részesülőkre, hogy embertársaik áldását szolgáló élettel dicsőítsék Istent. Tartsák maguk előtt az Isten félelmét; minden lépésénél tegyék föl a kérdést: "Ez-e az Úr útja?" {2BC 1032.3}   

Az Úr kívánsága, hogy igaz képviselői legyenek a földön, akiken át el tudja juttatni népéhez különleges kedvezését. Képviselői parancsolatai megtartásával tiszteljék Istent. Legyenek bölcs, igaz emberek, akik vezetőként tudnak cselekedni, körültekintőn járni, az Isten iránti hűség igaz jelentését mutatva meg a világnak. (1912, 1. kézirat) {2BC 1032.4}   

4. (Jelenések 2:4, 5) Gyertyatartó elmozdítása - Ismerte-e Salamon Istent, amikor a bálványimádók útjai szerint viselkedett? Nem ismerte. Elfeledte ifjúkora tapasztalatát, és a templomban elmondott imáit. (Jelenések 2:4-5-őt idézi) {2BC 1032.5}   

Mikor Salamon elfeledkezett Istenről, az Úr kimozdította helyéből gyertyatartóját. Szem elől tévesztette Istent, elveszítette Isten bölcsességét. A bálványimádást a vallással tévesztette, keverte össze. (Advent szemle és szombat hírnök 1892 március 29) {2BC 1032.6}   

4-8. (2Királyok 23:13,14) Megromlott jellem emlékműve - Kevesen értik meg, hogy életük folyamán állandóan hatnak környezetükre. Ez a befolyás örök időkre szóló jóra vagy rosszra hat ki. Századok peregtek le, mióta Salamon a hegytetőn megépítette a bálványimádó magaslatokat; s bár Jósiás leromboltatta ezeket, mint tiszteleti helyeket, romjai Krisztus idején még mindig láthatók volta!:. Az igaz szívű izraeliták botránkozás hegyének nevezték a bálvány-templomok magaslatát. {2BC 1032.7}   

Salamon büszkesége és lángolása közt nem vette észre, hogy a pogány oltárokkal megromlott jellemének állít emlékművet, ami majd számos nemzedékre fennmarad, s amiről ezrek fognak véleményt nyilvánítani Hasonlóképpen az élet minden cselekedete nagy sok jót vagy nagy sok rosszat eredményezhet. S csakis akkor teszünk szert erőre, hogy a legveszedelmesebb és legnehezebb helyzetben is szilárdan és hűségesen helytálljunk, ha a mindennapi élet próbáján elvek szerint cselekszünk. {2BC 1032.8}   

Salamon hitehagyásának nyomai halála után is hosszú időre megmaradtak. Krisztus napjaiban az istentiszteletre összegyűltek kitekinthettek a szemközti botránkozás hegyére, s emlékezetükbe idézhették, hogy dicső templomuk építője, minden királyok leghíresebbike eltávolodott Istentől és pogány bálványoknak emelt oltárt; hogy a föld leghatalmasabb uralkodója nem tudott uralkodni a lelkületén. Salamon bűnbánó emberként szállt sírba. Bűnbánata és könnyei mégsem tudták eltörölni a botránkozás hegyéről Istentől való nyomorúságos eltávolodásának nyomait. Lerombolt falak és törött oszlopok tanúskodtak némán ezer éven át, hogy a legnagyobb király hitehagyó volt. (Advent szemle és szombat hírnök 1878 május) {2BC 1032.9}   

4-11. Fényűzés, bor, bálványimádó asszonyok legyőzik Salamont - Salamon minden megtiszteltetés ellenére jó ideig bölcsen és szilárdan Isten tanácsában járt. Idővel azonban legyőzték őt a jóléttel járó kísértések. Salamon kora ifjúságától fényűzésben élt. Étvágyát a legfinomabb és költségesebb nyalánkságokkal elégítette ki. A fényűző élet és a bor fogyasztása végül beködösítették szellemi képességét, és Istentől való eltávolodásra vitték. Bálványimádó nőkkel lépett meggondolatlan, bűnös házasságra. (Szemle és hírnök 1878 április) {2BC 1033.1}   

9-12. (14:21) Salamon hatása gyermekeire - A küszöbön álló romlásnak ez a jövendölése mintegy álomból rázta föl a hitehagyott királyt. Bűnbánatra, megtérésre vezette őt s arra, hogy amennyire lehetséges, törekedjék megállítani a gonoszság rettenetes, egyre magasabbra emelkedő árját. Ámde megtérése idején már csak néhány éve volt hátra s nem remélhette, hogy el tudja hárítani a helytelen cselekedetek hosszú éveinek következményeit. Gonosz útja olyan erőket eresztett szabadjára, melyeket már csak részben tudott megfékezni. {2BC 1033.2}   

Különösen érvényes volt ez a bálványimádó nőkkel kötött házasságból született gyermekek nevelésére. Az örökösének kijelölt Roboám ammonita anyjától olyan jellem lenyomatát kapta, mely arra vezette, hogy kívánatosnak tekintse a bűnt. Időnként igyekezett ugyan az Urat 52 szolgálni s bizonyos jólétben részesült is, mégsem volt állhatatos. Végezetül engedett a kora gyermeksége óta körülvevő gonosz, ártalmas hatásoknak. (Szemle és hírnök 1913 július 3) {2BC 1033.3}