× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

7. fejezet

7. Józsué kételkedése és hitetlensége - Józsué igaz buzgalmat tanúsított Isten jó nevéért, kéréseibe mégis kételkedés és hitetlenség elegyedett. Az a gondolat, hogy Isten azért hozta át népét a Jordánon, hogy ellenségei hatalmába adja őket, Izrael vezetőjéhez méltatlan és bűnös volt. Nincs mentség csüggedésére és elkeseredésére, ha meggondoljuk, hogy Isten már addig is mily hatalmas csodákat tett szabadulásáért, sőt ismételten megígérte, hogy velük lesz, kiűzi előlük a föld gonosz lakosait. {2BC 996.2}   

Könyörületes Istenünk mégsem látogatta meg szolgáját haragjával eltévelyedése miatt. Kegyesen elfogadta Józsué megalázkodását, imáját, ugyanakkor gyöngéden megrótta öt hitetlenségéért, majd föltárta előtte vereségük okát. (Idők jelei 1881 április 21) {2BC 996.3}   

Isten irtózik a bálványimádástól - Az Úr itt kimondja bálványimádástól való irtózását. A pogány nemzetek elfordultak az élő Isten imádásától és démonoknak hódoltak. Zarándokhelyek és templomok, gyönyörű szobrok, költséges emlékművek, a művészet legcsodálatosabb és legpazarabb alkotásai tartották a sátáni félrevezetések rabságában a gondolatokat és a vonzalmakat. {2BC 996.4}   

Az emberi szív természettől fogva hajlamos a bálványimádásra és önmagasztalásra. A pogány istentiszteletek költséges és gyönyörű épületei tetszetősek a képzeletnek, lenyűgözték az érzékeket, így elcsábították az izraelitákét Isten szolgálatától. Az Úr azért parancsolta meg a pogányságra emlékeztető tárgyak elpusztítását, hogy eltávolítsa népétől ezt a kísértést. Ha nem engedelmeskednek, Isten tőlük is iszonyodott volna, őket is megátkozta volna. (Idők jelei 1881 április 21) {2BC 996.5}   

16-26. A bűnt ki kell kutatni és megdorgálni - Ákán története arra a komoly leckére tanít, hogy egyeden ember bűne miatt Isten helytelenítése nyugszik meg a népen vagy a nemzeten, mígcsak meg nem keresik és meg nem büntetik a bűnöst. A bűn megront. Egyetlen halálos poklossággal fertőzött ember ezreket fertőzhet meg. A nép őrizői, akik felelős helyet töltenek be, hűtlenek megbízatásukhoz, ha nem keresik és nem intik meg hűségesen a bűnt. Sokan nem merik megdorgálni a gonoszságot, nehogy ezzel feláldozzák állásukat vagy népszerűségüket. Némelyek meg szeretet hiányának tartják a dorgálást. Isten szolgája sohse tűrje el, hogy a maga lelkülete elegyedjék a dorgáláshoz, amelyben kénytelen valakit részesíteni. Mégis a legkomolyabb kötelezettség alatt áll, hogy Isten szavát félelem vagy részrehajlás nélkül előtárja. Nevezze nevén a bűnt. Akik hanyagságuk vagy közömbösségük által hagyják, hogy Isten hitvalló népe szégyent hozzon az Úr nevére, azokat az Úr a gonoszok közé számlálja. Úgy jegyzik be őket a menny könyveibe, mim amazok gonosz cselekedeteinek részvevőjét... {2BC 996.6}   

Isten szeretete sohasem vezet a bűn lekicsinylésére; sohasem takar el vagy menteget be nem vallott helytelenséget. Ákán túl későn döbbent rá, hogy Isten törvénye, akár a szerzője, nem változik. Hanem mérlegre teszi minden gondolatunkat, tettünket, érzésünket. Nyomon követ minket s ismeri tetteink titkos rugóit. A bűn fölötti szemet hunyás Isten törvényének félvállról vevésére vezet. Sokan elrejtik gonoszságaikat embertársaik elől és azzal álltatják magukat, hogy Isten nem veszi szigorúan a törvényszegést. Pedig Isten törvénye annak fontos mértéke, hogy mi helyes, s az élet minden cselekedetét ezzel vetik össze ama napon, mikor Isten minden tettet, minden rejtett dolgot ítélet elé állít, akár jó, akár gonosz az. A tiszta szív tiszta életre vezet. Hiába bármi mentséget találnunk a bűnre. Kicsoda esedezhetne a bűnösért, amikor Isten tanúskodik ellene? (Idők jelei 1881 ápr. 21) {2BC 996.7}   

20,21. Bűnbánat és bűnvallomás megtérés nélkül mit sem ér - Sok hitvalló keresztény Ákánhoz hasonlóan tesz bűnvallomást. Általánosságban elismerik ugyan méltatlanságukat, mégsem készek bevallani lelkiismeretükre nehezedő bűneiket, melyek Isten helytelenítését zúdítják a népre. Sokan így rejtik el önzésük, a másé eltulajdonításának bűnét, melyet Isten és embertársaik ellen elkövettek, a családban elkövetett bűnöket és sok más vétséget, melyeket nyilvánosan kellene bevallani. {2BC 997.1}   

A valódi bűnbánat annak tudatából fakad, hogy a bűn visszataszító. Ezek az általánosságban tett bűnvallomások nem az Isten előtti valódi megalázkodásából fakadnak. Önelégültségben hagyják a bűnöst, hogy úgy folytassa tovább, mígcsak lelkiismerete meg nem kérgesedik, mígcsak a figyelmeztetések, melyek valaha megrázták, alig váltanak ki belőle veszélyérzetet. Idő multával bűnük igaz tettnek tűnik előttük. Bűneik borzasztó későn fogják utolérni őket: Azon a napon,.amikor nem tisztulhatnak meg soha többé, sem véres, sem égő áldozattal. Roppant különbség van tettenérés után vallanunk be tényeket, és a között, hogy olyan bűnöket vallunk meg, amelyekről csak Isten és mi tudunk. (Idők jelei 1881 május 5) {2BC 997.2}   

Ákán nem érzett felelősséget - Amit Ákán jelentéktelennek tartott, az Izrael felelős vezetőinek súlyos gyötrelem és bánat okozója lett. Mindig ez a helyzet, amikor nyilvánvaló, hogy az Úr haragszik népére. Akikre a munka terhe nehezedik, azok érzik a legélesebben a nép bűnének súlyát s ők esedeznek gyötrődő lélekkel az Úr dorgálása miatt. Ákán - a bűnös fél - nem érezte ezt a súlyt. Nagyonis nyugodtan fogta föl a dolgot. Semmi sem jelzi, hogy Ákán nyugtalan lett volna. Hogy lelkiismeret-furdalást érzett volna vagy hogy az októl az okozatig következtetett volna; ''Bűnöm zúdította a népre Isten nemtetszését." Nem kérdezte "Lehetséges lenne, hogy az értékes tárgyak ellopása miatt szenvedtünk vereséget a harcon? Eszében sem volt bevallani bűnét, megalázni lelkét, hogy így helyesbítse gonosztettét. (1893, 13. levél) {2BC 997.3}   

Isten módszere igazolást nyer - Ákán vallomása, bár túlkésőn jött, hogy bármi üdvös hatása lehetett volna számára; mégis igazolta az Úr jellemét az a módszer, mellyel Akaimat bánt, s hogy bezárta a kísértés ajtaját, mely olyan folyamatosan támadta Izrael fiait, hogy Isten szolgáit vádolják meg a nyomozásért, melyet maga Isten rendeltei (1893, 13 levél.) {2BC 997.4}   

21. Ákán irigységének növekedése - Ákán irigykedést és csalást melengetett, mígcsak bűn felőli fogalma el nem tompult. Ezért könnyen elbukott a kísértésben. Akik ismert bűn elkövetésére merészkednek, másodszor már könnyebben legyőzi őket az ellenföl. Az első gonosz cselekedet kitárja az ajtót a kísértő előtt, aki fokról fokra letör minden ellenállást, mígcsak teljesen birtokába nem veszi a szív fellegvárát Ákán hallotta a gyakran elismételt óvást a másé kívánásának bűne ellen. Isten egyszerű és határozott törvénye tiltja a lopást és csalást, Ákán ennek ellenére is bűnt melengetett magában. Mivel nem érték tetten s nem dorgálták meg nyíltan, egyre merészebb lett. A figyelmeztetések egyre kevésbé hatottak rá, migcsak a sötétség láncai gúzsba nem kötözték lelkét. (Idők jelei 1881. április 21.) {2BC 997.5}   

Lelkéért cserébe - A babiloni köntösért s a jelentéktelen ezüst és aranykincsért Ákán beleegyezett, hogy a gonosznak adja el magát, hogy lelkére vonja Isten átkát, hogy lemondjon a gazdag kánaáni birtok jogáról, s elveszítse a jövő minden kilátását, a halhatatlan örökséget az újjáteremtett földön. Félelmetes ár ez valóban a gonosz úton szerzett nyereségért. (Idők jelei 1881. május 5.) {2BC 997.6}   

Isten tiszta életet vár el - Ákán bűnét ma is sokan mondanák jelentéktelennek, sokan mentegetnék vétkességét. De csak mert nem értik meg a bűn pusztító jellegét, súlyos következményeit. Fogalmuk sincs Isten szentségéről és követelményeiről. Gyakran halljuk a kijelentést, hogy Isten nem veszi szigorúan, figyelmezünk-e igéjére vagy sem, engedelmeskedünk-e szent törvénye valamennyi parancsának, vagy nem. Ákán büntetése szolgáljon figyelmeztetésül számunkra. Mert mint látjuk. Isten semmiképpen sem hagyja a bűnöst büntetés nélkül... {2BC 998.1}   

Az igazság melletti vitáknak vajmi eredményük, mikor bűn tapad hirdetőihez. Jártasak lehetnek a Bibliában Ismerhetik a Szentírást, mint a zsidók a frigyládát. De ha szívük nem rendezett Istennel, nem kísérni siker igyekezetüket. Isten nem lesz velük. Ezeknek nincs emelkedett fogalmuk a menny törvényének kötelező voltáról és azon igazság szentségéről, melyet tanítanak. Az utasítás ez: Akik az Úr edényeit hordozzátok, legyetek tiszták. {2BC 998.2}   

Nem elég vitába szállnunk az igazságért. Az igazság értékének legnyomósabb bizonyítéka az istenfélő élet, ami nélkül a legdöntőbb érvnek sincs súlya, sem győzelmes ereje. Hiszen abban rejlik erőnk, hogy a Szentlélek által Istennel állunk összeköttetésben. A törvényszegés viszont elszakít ettől a szent közelségtől, erőnk és bölcsességünk forrásától. (Szemle és hírnök 1888 márc. 20) {2BC 998.3}   

24-26. Szülői befolyás - Mit gondoltok, mért sújtotta Isten büntetése Ákán rokonait? Mert nem nevelték és szoktatták őket az Isten törvényének fontos mértékei felől kapott utasítások szerint. Ákán szülei úgy nevelték fiukat, hogy Ákán megengedhetőnek tartotta az Isten igéjével szembeni engedetlenséget. Az életébe beültetett elvek arra vezették, hogy ő is úgy nevelje gyermekeit, hogy romlottak lettek. Gondolkodás gondolkodásra hat ki és hat viszont. S a büntetés, mely Ákán családját is magában foglalta, nyilvánvalóvá teszi, hogy mindnyájan részt vettek a gonoszságban. (1894, 67. kézirat) {2BC 998.4}