× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

3. fejezet

2. Ideiglenes istentiszteleti hely - Salamon...tudta, hogy sok idő telik el a templom felépítéséig. Az Úr házának vagy Jeruzsálem falainak fölépítése előtt ideiglenes istentiszteleti helyet kellett volna készítenie Isten népe számára. Nem lett volna szabad példájával arra bátorítani őket, hogy a magaslatokra járjanak áldozatot bemutatni. Mégis ezt olvassuk: "Izrael népe a magaslatokon áldozott." Úgy említi ezt, mint aminek másképp kellett volna lennie. {2BC 1025.3}   

Később Jeruzsálembe helyezte át az istentisztelet helyét, de mivel előzőleg az Úr jelenléte által meg nem szentelt, sőt bálványtiszteletre fönntartott helyen áldozott, a népből bizonyos fokig eltávolította azt az iszonyodást, mellyel a bálványimádás borzalmas cselekedeteit kellett volna tekinteniük. A szentnek és a közönségesnek Salamon gyakorlatában való ilyen összekeverése annak föltételezésére vezette őket, hogy az Úr nem bánja, népe miként tárt istentiszteletet. Ezzel arra is szoktatta magát, hogy még jobban eltávolodjék az Úrtól és munkájától. Pogány feleségei lassan-lassan rávették, hogy építsen oltárt pogány isteneiknek. (1912, 5. kézirat) {2BC 1025.4}   

3. Lásd 2 Sámuel 12:25 kiegészítő megjegyzését. {2BC 1025.5}   

4. (2Krónika 1:3-6.) Őszinte vágy jele - Salamon és főemberei nem alaki szertartásként mutatták be az áldozatokat, hanem segítség utáni őszinte vágyakozásuk jele- ként. Tudták, hogy elégtelenek a rájuk bízott felelősségek hordozására. Salamon és társai vágytak a gyors, élénk gondolkodásra, nagylelkűségre és gyöngédség szellemé- re. (Advent szemle és szombat hírnök 1905 október 19) {2BC 1025.6}   

5-9. (2Krónika 1:7-10) A legbecsesebb lecke - Ez az ima a lehető legbecsesebb tanítás. Különösen azok számára, akikre az Úr munkájában bíztak felelősségeket. Minta-ima ez, melyet az Úr jóváhagyott, hogy helyesen irányítsa szolgái kívánságait. Azoknak adta irányítóul, akik ma törekednek teljes szívből szolgálni az Urat... {2BC 1025.7}   

Az Úr éjjel jelent meg Salamonnak. A nap elfoglalt óráin Salamonnak sok dolga akadt. Hozzá fordultak tanácsért, útmutatásért; ez kötötte le gondolatait. Az Úr az éj csöndes, zavaró körülményektől mentes óráit választotta, hogy kinyilatkoztassa magát neki. {2BC 1025.8}   

Isten gyakran választja az éjszaka csöndjét, hogy szóljon szolgáihoz. Ilyenkor szabadabb bejáratot talál szívükbe, mint nappal. Kevesebb külső körülmény vonja el tőle gondolataikat... {2BC 1026.1}   

Az Úr próbára tette Salamont. Olyan dolgok utáni kívánságot helyezett elméjébe, melyek alkalmassá tennék, hogy bölcsen igazgassa Izraelt... (7-9 vers) Salamon ilyen jellegű imát ajánlott fel a rá váró fölemelkedés és dicsőség napjaiban. így kell imádkozniuk azoknak, akik az Úr művében a bizalom tisztségeit viselik. Vigyázzanak, nehogy kevélyen fölemeljék szívüket. Az Úr csak a szerény szívű ember imáját hallgatja meg. (Ézsaiás 58:9-et idézi) {2BC 1026.2}   

Isten jóváhagyta Salamon imáját. Ma is meghallgatja és megdicséri azokat, akik hittel és alázattal hozzá kiáltanak segítségért. Felelni fog a szolgálatra való fölkészítést kérő imára. így fog szólni: Itt vagyok, mit tegyek érted? {2BC 1026.3}   

E följegyzésből levont tanulság értékesebb bármi földi kincsnél. Aki ima közben Salamon értelmét vezette, ma is megtanítja szolgáit, hogyan esedezzenek szükségleteikért. (1902, 164. kézirat) {2BC 1026.4}   

Mennyei kincskeresés - Tanítás ez számunkra. Kéréseink ne fakadjanak önző vágyakkal teli szívből. Isten azon kincsek választására tanít, melyek az ő dicsőségére fognak visszaszármazni. Azt szeretné, hogy a földi helyett a mennyeit válasszuk. Kitárja előttünk a mennyel való értékcsere lehetőségeit és áldásait. Legmagasztosabb céljainkat bátorítja, legjava kincsünket biztosítja. Mikor a földi tulajdon el lesz söpörve, a hívő örvendezni fog mennyei kincseinek. Annak a gazdagságnak, melyet semmi földi szerencsétlenségben el nem veszíthet. (Advent szemle és szombat hírnök 1898 augusztus 16) {2BC 1026.5}   

5-15. (2Krónika 1:7-12) Tanulmányozzunk minden pontot - (idézi) Áldásunkra válna, ha tanulmányoznánk Salamon imáját. Figyeljünk föl minden egyes pontra, melyektől a gazdag áldások elnyerése függött, mikben az Úr részesíteni akarta öt. (1902,154. kézirat) {2BC 1026.6}   

6. Hűsége szerint bánik az emberrel - (idézi) Ezek a szavak elég bizonyítékot szolgáltatnak, hogy elhallgattassák a kételkedőket afelől, hogy Isten jóváhagyta volna Dávid és Salamon bűnét. Isten könyörületes volt irántuk, amennyiben igazságban, igazságosságban és szívük egyenességével jártak előtte. Pontosan a hűségük szerint bánt velük. (1 Jövendőmondás lelke 395) {2BC 1026.7}   

14. (2Sámuel 12:13) Dávid dorgálása - (idézi) Uralkodása alatt Dávid néhányszor szíve tanácsa szerint járt. Súlyos kárt okozott tekintélyének, mivel ösztönzéseit követte. Ennek ellenére mindenkor elfogadta az Úrtól a dorgálás szavait, s ezek a legmélyebbre hatoltak lelkében. Nem igyekezett kitérni élőjük, hanem így szólva viselte büntetését: "Vétkeztem." (1902, 164. kézirat) {2BC 1026.8}