× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

15. fejezet

2, 3. (2Mózes 17: 14-16) Amálek kiirtása ne gaz-dagítsa Izraelt - Isten nem akarta, hogy népe bármit megtartson az amálekiták vagyonából, hiszen átka nyugodott meg rajtuk és minden tulajdonukon. Azt akarta, hogy pusztuljanak a föld színéről, és népe se tartson meg semmi átkozottat. Azonkívül a pogányok is lássák az Istennel dacoló nép pusztulását, és azt se feledjék, hogy éppen az általuk megvetett zsidó nép irtotta ki őket. Nem azért kellett kiirtani őket, hogy gazdagodjanak belőle, hanem hogy teljesítsék az Úrnak Amálek felöl szólt szavát. (1 Lelki ajándékok 364) {2BC 1016.3}   

Amálek nem gondolt az adományozóval - A gonosz amálekiták Isten világában éltek, abban a hazában, melyet Isten az ő hü és engedelmes gyermekeinek készített. Ok azonban anélkül vették el Isten ajándékait, hogy az adományozóval gondoltak volna. Minél több áldást árasztott rájuk az Úr, annál vakmerőbben bűnöztek ellene, így rontották meg Isten ajándékait, így éltek vissza Isten kegyelmével... {2BC 1016.4}   

Irgalmas Istenünk hosszútűrő a megátalkodott iránt. Fényt nyújt nekik a mennyből, hogy megérthessék jellemének szent voltát, követelményei méltányosságát. Bűnbánatra, megtérésre hívja őket. Egyúttal biztosítja őket, hogy készségesen megbocsátana. Ám ha továbbra is elutasítják kegyelmét, az esetben kimegy a pusztulásukra szóló parancs. (Idők jelei 1882 augusztus 24) {2BC 1016.5}   

10-23. Csökönyösség reménytelenné tette Saul esetét - Saul nyakassága reménytelenné tette esetét. Mégis hányan merészelik követni példáját. Az Úr könyörületesen intést küld, hogy mentse a tévelygőt, ők mégsem vetik alá magukat az intésnek. Ragaszkodnak véleményükhöz, hogy nem követtek el semmit, ellene állva Isten Lelkének. (Advent szemle és szombat hírnök 1895 május 7) {2BC 1016.6}   

17. Az alázatos és megszentelt embert Isten vezeti -(idézi) Sámuel rámutat, hogy Isten miért emelte Sault Izrael trónjára. Saul azelőtt szerényen vélekedett képességei felöl, kész volt hallgatni a jó szóra. Mikor Isten választása rá esett, tapasztalata is, tudása is hiányos volt. A sok jó vonás mellett súlyos jellemhibái is akadtak Az Úr ennek ellenére Szentlelkét adta neki vezetőül és segítőül, és olyan tisztségbe helyezte, ahol kifejleszthette volna az Izrael uralkodójától elvárt minősítést. {2BC 1016.7}   

Ha a maga erejére és belátására támaszkodik, akkor ösztönzésből cselekszik, így súlyos hibákat fog elkövetni. De ha szerény marad, szüntelen isteni bölcsességet keresve, s úgy halad előre, ahogy Isten gondviselése megnyitja az utat, akkor az Úr képesíti a magas tisztséggel járó kötelességekre, mégpedig eredményesen és tisztességgel. Az isteni kegyelem hatása alatt minden jó vonása egyre erősödött, rossz vonásai pedig visszafejlődtek volna. {2BC 1016.8}   

Az Úr ezt akarja elvégezni azokért, akik neki szentelik magukat. (Idők jelei 1882 szeptember 17) {2BC 1017.1}   

Akik elégtelennek tartják magukat, segítségben részesülnek - Bármi helyzetbe is állított minket Isten, bármi legyen is felelősségünk vagy a fenyegető veszélyek, ne feledjük, hogy Isten megígérte, hogy az öt keresőket kellő kegyelemben részesíti. Akik elégtelennek érzik magukat tisztségük számára, de az Úr erejére és bölcsességére támaszkodva mégis vállalják kötelességüket, mivel Isten szólítja őket, azok erőről erőre fognak jutni. Mikor elkezdik munkájukat, lehet, hogy csaknem mindent tanulniuk kell; mégis Krisztussal, mint tanítóval, eredményes munkásokká válnak. Isten nem bízza munkáját a világi módon bölcsekre; mert ezek túl kevélyek a tanulásra. Azokat választja tehát, akik érezve hiányosságaikat, a tévedhetetlen bölcsesség irányítását keresik. (Idők jelei 1882 szeptember 7) {2BC 1017.2}   

Legyünk érzékenyek a kis eltérésekre - Isten sokakat azért hív el felelős állásra munkájában, amiért Sault is elhívta: Mivel kicsinyek a maguk szemében, mivel alázatos és tanítható a lelkületük. Gondviselése oda helyezi őket, ahol tanulni tudnak tőle. Aki hajlandó hallgatni a tanításra, azt kegyelemben és bölcsességben részesíti. Az Úr szándéka, hogy szoros kötelékre vonja őket magához, hogy a Sátánnak ne nyíljék alkalma megrontani ítélőképességüket, se lelkiismeretüket legyőzni. Föltárja előttük jellemhibáikat s aki az ő segítségét keresi, annak megadja az erőt hibái kiküszöböléséhez. Bármi legyen is valaki visszatérő bűne, bármilyen keserű és gyűlöletes indulatok küzdenek is benne az uralomért, az ember győzelmet arathat, ha Izrael megsegítőjének nevében és erejével őrködik és küzd ellenük. Isten gyermekei ápoljanak éber érzékenységet a bűnnel szemben. Ebben és sehol másutt se kicsinyeljük le az apró ügyek fontosságát. Az ősellenség egyik legsikeresebb fogása, hogy kisebb bűnök elkövetésére vesz rá, hogy elvakítsa az értelmet az apró vétkek elkövetése iránt, Isten pontosan körülírt követelményeitől való eltérésre. Sokakat, akik visszariadnának súlyos bűn elkövetésétől, rávesz, hogy jelentéktelennek tekintsék a kis dolgokban való vetést. Ám ezek az apró bűnök elemésztik a lélekben az istenfélelmet. A helyes ösvénytől letérő láb a halálba vezető széles út felé halad. Ha megindul a visszaesés, senki sem tudja, hol fog végződni.... {2BC 1017.3}   

Tanuljunk meg gyanakodni énünkre, másrészt teljesen Istenre támaszkodni irányításért és támogatásért, akaratának ismeretéért s erőért akaratának teljesítéséhez. (Idők jelei 1882 szeptember 7) {2BC 1017.4}   

22. Isten nem kívánta a romlott néptől jövő zsákmányt - (idézi) Isten engedelmességet kívánt népétől, mintsem áldozatot. Hiszen az egész föld gazdagsága az övé. Övé a barom ezernyi halmon. Az Úr nem kérte az átka alatt levő nép szennyes zsákmányát, hogy azt áldozzák föl neki a szent Üdvözítő, a hibátlan bárány előképeként. (I Lelki ajándékok 365) {2BC 1017.5}   

23. Lásd 4Mózes 16:1-50 kiegészítő megjegyzéseit. {2BC 1017.6}   

Saul, a bukott ember - Izrael első királya nagyon rosszul uralkodott, mivel Isten akarata fölé helyezte akaratát. Sámuelen keresztül az Úr arra tanította Sault, hogy Izrael királyának szigorúan becsületesnek kell lennie. Ez esetben Isten virágzással áldotta volna meg uralkodását. Saul azonban nem volt hajlandó az Isten iránti engedelmességet tenni legfőbb céljává, sem a mennyei elveket tenni viselkedése kormányzójává. Szégyenteljesen, kétségbeesve halt meg. (1899, 151 kézirat) {2BC 1017.7}   

Színlelt istenfélelem - Sokan, bár vallják, hogy Istent szolgálják, abban a helyzetben vannak, mint Saul - a színlelt igazságosság, igaz élet öltözékével takarják el nagyravágyó terveiket, kevélységüket. Az Úr ügyét teszik a gonoszság torz voltát elrejtő öltözékké, ami tízszer olyan súlyossá teszi a bűnt. (1890, l/a. kézirat) {2BC 1017.8}   

Önigazolás sötétben tart - A gonoszt művelők nem hajlandók a világosságra jönni, nehogy megróják tetteiket, nehogy leleplezzék jellemüket. Ha tovább folytatják bűnös ösvényüket, s teljesen elszakítják magukat az Üdvözítőtől, csökönyösség, sértődöttség, és bosszúállás szelleme fogja birtokba venni őket. így fognak szólni lelkükhöz: békesség, békesség, mikor minden okuk meglenne a riadalomra, hiszen léptük a pusztulás felé siet. Amint Saul szembeszegült az Úr szolgájának dorgálásával, az önigazolás szelleme vette birtokába. Szembeszegült az Úrral, az Úr szolgájával, s Dávid iránti gyűlölete azon gyilkos lelkület külső megnyilvánulása volt, mely azok szívébe költözik, akik bűnös voltuk dacára is igaznak mondják viselkedésüket. (Idők jelei 1888 június 22) {2BC 1017.9}   

28. Dávid és Saul ellentéte - Dávid és Saul mint két teljesen ellentétes jellemű férfi áll előttünk. Dávid viselkedéséből nyilvánvaló, hogy ő az Úr félelmét tartotta a bölcsesség kezdetének. Másrészt Saul meg volt fosztva erejétől, mivel nem az Isten parancsai iránti engedelmességet tette élete vezérfonalává. Félelmetes, ha az ember a maga akaratát szögezi Isten pontosan kifejezett akarata ellen. Engedetlennek lennünk Isten parancsolataival szemben végezetül csakis szerencsétlenséget és gyalázatot hoz ránk. Mindaz a megtiszteltetés, melyben az ember királyi székben ülve részesülhet, szegényes kárpótlás, ha a mennyel szembeni hűtlenség tette által örök életét veszíti el. Isten mindenkinek kiszabta kötelességét, amint Saulra Izrael kormányzását bízta. S a gyakorlati és fontos lecke számunkra, hogy olyan módon tegyünk eleget kötelességünknek, hogy majd örömmel, ne pedig nehéz, szomorú szívvel nézzünk szembe életünk följegyzéseivel. (Idők jelei 1888 szeptember 7) {2BC 1018.1}   

34, 35. Sámuel nyugalomba vonulás után is tevékeny - Miután Izrael elvetette Sámuelt, mint a nemzet kormányzóját, (bárha kitűnően minősített is volt a nemzet vezetésére), a látnók nem a nyugalmat kereste. Nem vonult nyugalomba, hanem tanítóként vezette a prófétaiskolát. Istenének szolgálata örömteli volt számára. (Idők jelei 1888 október 19) {2BC 1018.2}