× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

8. fejezet

1-3. Sámuel fiai követelték a jutalmat - Sámuel ifjúságától fogva ítélte Izraelt. Igazságos és részrehajlás nélküli bíró volt. Minden cselekedetében hűséges, megbízható. Mikor öregedni kezdett, a nép látta, hogy Sámuel fiai nem követik apjuk lábnyomát. Bár nem gonoszkodtak annyira, mint Éli két fia, mégsem éltek becsülettel, hanem felemásan. Egyrészt segítették atyjukat fárasztó munkájában, másrészt jutalomszeretetük a gonoszok ügyének fölkarolására vitte őket. (1Lelki ajándékok 353) {2BC 1012.4}   

1-5. Sámuel csalatkozott két fiában - A két fiú mind szóban, mind példamutatásban megbízható nevelésben részesült apjától. Ismerték az Élinek adott figyelmeztetéseket és azokat az isteni büntetéseket, melyek Éli házát meglátogatták. Látszólag mindkettő kiváló jellemű, becsületes ember volt, és szellemileg is sokat ígérő. A nép teljes hozzájárulásával Sámuel megosztotta tisztjének felelősségét két fiával. De a két ifjú jelleme még ezután várt kipróbálásra. Apjuk áldásos hatásától elszakadva ki fog derülni, vajon hűek-e az apjuk által hirdetett elvekhez. Az eredmény azt mutatta, hogy Sámuel fájdalmasan csalódott két fiában. Akár sok mai ifjú, akik kitűnő képességeket kaptak, ők is megrontották Istentől nyert képességeiket. A rájuk ruházott megtiszteltetés kevéllyé és önhitté tette őket. Nem Isten dicsőségét tűzték ki célul, nem keresték buzgón az Urat erőért és bölcsességért. Engedve a kísértés erejének, pénzéhesek, önzők és részrehajlók lettek. Isten igéje kijelenti, hogy Sámuel fiai nem "jártak az Úr útjain, hanem telhetetlenség után indultak, ajándékokat fogadtak el és elfordították az igaz ítéletet." (Idők jelei 1882 február 2) {2BC 1012.5}   

5. Mint minden nemzet - A földi hatalom és pompa utáni kielégületlen vágyat ma is ugyanolyan nehéz meggyógyítani, mint Sámuel idején volt A keresztények úgy akarnak építkezni, öltözködni, mint a világiak. Azok szokásait akarják utánozni, akik csak e világ istenét imádják. Isten igéjének utasításai, szolgáinak tanácsai és intései, még a közvetlen Isten trónjától jött figyelmeztetések is erőtlennek tűnnek, hogy ezt az indokolatlan nagyravágyást legyőzzék. Mikor a szív elidegenedett Istentől, csak-40 nem bármi ürügy elegendő az embernek, hogy semmibe vegye az Úr tekintélyét. A kevélység és önszeretet ösztönzéseit elégítik ki, kerüljön is bármibe Isten ügye számára. (Idők jelei 1882 július 13) {2BC 1013.1}   

6. A hűség gáncsoskodást vált ki - A megszenteletlen és világ szerelmese mindenkor készen áll gáncsolni és kárhoztatni azokat, akik félelmet nem ismerve állnak ki Isten és az mellet, ami helyes. Ha hibát vesznek észre valakiben, akit az Úr súlyos felelőségekkel bízott meg, egyszerre elfeledik minden régebbi odaadását. Erőfeszítéseket tesznek, hogy elhallgattassák, lerombolják tekintélyét. Ezek a lettem-bírák ne feledjék, hogy az Úr olvas a szívekben. Isten elől nem tudják elrejteni titkaikat. Az Úr kijelenti, hogy minden cselekedetet ítéletre von, minden titkos üggyel egyetemben (Idők jelei 1882 július 13.) {2BC 1013.2}   

6, 7. A hasznavehetőket ritkán becsülik meg - Még a leghasznavehetőbb embereket is csak ritkán értékelik. Akik Iegtevékenyebben és legönzetlenebbül fáradoznak embertársaikért, és a legjobb eredményeket érték el, azoknak gyakran hálátlansággal és elhanyagolással fizetnek vissza. Mikor félrelökik őket, kigúnyolják és megvetik tanácsaikat, úgy érezhetik, hogy súlyos igazságtalanságban van részük. Tanulják meg azonban Sámuel példájából, hogy ne igazolják és magyarázzák ki magukat, hacsak Isten Lelke nem serkenti őket. Akik megvetik és elutasítják Isten hűséges szolgáját, azok nem csupán az embert nézik le, hanem azt is, aki küldte. Isten szavait, Isten intését és tanácsát, azt becsülik semmire. Az Úr tekintélyét vetik meg. (Idők jelei 1882 július 13) {2BC 1013.3}