× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

7. fejezet

3. A bálványimádás mai formái - Sokan, noha Krisztus nevét viselik, az Úr mellett más isteneket imádnak. Alkotónk legfőbb szeretetünkre, hűségünkre és szövetségünkre tart igényt. Ami csökkenthetné Isten iránti szeretetünket, vagy akadályozna bennünket az Úr szolgálatában, az halvánnyá válik. Sokaknak földjeik, házaik, birtokaik a bálványuk. Lelkesen és erőteljesen végzik az üzleti, földi vállalkozásokat, közben másodrangúnak tekintik Isten szolgálatát. Elhanyagolják a családi istentiszteleteket, elfeledkeznek a titkos imáról. Sokan mondják, hogy igazságosan bánnak embertársaikkal, és úgy vélik, hogy ezzel egész kötelességüknek eleget tettek. Pedig nem elég, ha csupán a tízparancs utolsó hat utasítását tartják meg. Teljes szívünkből kell szeretnünk Urunkat, Istenünket. Az Úr törvényének követelményeit semmi más ki nem elégíti, minthogy minden utasításnak engedelmeskedjünk. Istent szeressük mindenek fölött, embertársainkat pedig mint magunkat. {2BC 1011.7}   

Sokak szívét úgy megkeményítette a jólét, hogy elfeledkeznek Istenről és embertársaikról. Hitvalló keresztények ékesítik magukat ékszerekkel, csipkékkel, költséges ruházattal, míg az Úr szegényei életszükségletek hiányában szenvednek. Férfiak és nők, akik a Megváltó vére által üdvösségre tartanak igényt, elpazarolják a mások megmentésére rájuk bízott pénzt, majd sajnálkozva adnak jelentéktelen összegeket vallásos célokra, csak akkor adakozva bőkezűen, ha ezúton őket éri dicsőség. Az ilyenek bálványimádók. (Idők jelei 1882 január 26) {2BC 1012.1}   

7-11. Isten közbelép, hogy megmentse kiszolgáltatott Izraelt - Isten szándéka Izrael kiszabadításánál hatalminak oly módon való kinyilvánítása volt, hogy ne maguknak tulajdoníthassák a dicsőséget. Megengedte, hogy mikor Isten népe fölfegyverezetlen és védetlen volt, ellenségei ellene vonuljanak. Az Úr seregeinek parancsnoka a mennyei hadakat sorakoztatta föl, hogy elpusztítsa népének ellenségeit. A szív alázata és az isteni törvény iránti engedelmesség kedvesebb Isten előtt, mint a kevélységgel és képmutatással tele szívből jövő költséges áldozat. Isten nem fogja megvédeni azokat, akik törvényét megrontva élnek. (Idők jelei 1882, január 26.) {2BC 1012.2}   

12. Sámuel naplója - Ezerszám fáradoznának készségesen a Mesterért, bár nem jutott nekik az az előjog, hogy úgy hallják az igazságot, amint némelyek hallották. Ennek dacára is az ige hűséges olvasói voltak és Isten áldása kíséri őket szerény igyekezetükben, hogy másokkal is közöljék a világosságot. Az ilynek vezessenek naplót, s mikor az Úr figyelemreméltó tapasztalatban részesíti őket, vessék papírra, mint Sámuel, mikor Izrael seregei győzelmet arattak a filiszteusokon. Sámuel a hála emlékoszlopát állította föl mondván. "Mindeddig megsegített minket az Úr." Testvéreim, hol vannak az emlékművek, melyek segítségével emlékezetünkben tartjuk Isten szeretetét és jóságát? Iparkodjatok frissen tartani emlékezetetekben a segítséget, melyben az Úr azért részesített benneteket, hogy másoknak is segíteni tudjatok. Cselekedetetek az önzés egyetlen morzsáját se mutassa ki. Minden könny, melyet az Úr segített letörölni bánatos szemekről, minden félelem, melyet eloszlattatok, minden irgalmasság, melyet tanúsítottatok - hagyjanak nyomot följegyzéseitekben. "Amilyen a napod, olyan lesz az erőd is."(1905, 62 kézirat) {2BC 1012.3}