× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

1. fejezet

Sámuel életében értékes tanítás rejlik - A bírák országlásának kora Sámuellel zárul, akinél tisztább, kiemelkedőbb jellemet keveset ír le a szent följegyzés. Kevesen vannak azok is, kiknek élettörténete értékesebb tanításokat tartalmazna a mélyen gondolkodó kutató számára. (Idők jelei 1881 október 27) {2BC 1008.2}   

8. Sátán Anna vesztére tör - Ez a jelenet nem csupán az évi gyülekezéseken ismétlődött meg, hanem amikor csak a körülmények alkalmat adtak Peninának, hogy vetélytársa rovására magasztalja magát. Penina viselkedése csaknem elviselhetetlen próbának tűnt Anna előtt. Az ősellenfél eszközül használta öt, hogy ha lehet, kétségbeesésbe kergesse és elpusztítsa Isten hű gyermekét. (Idők jelei 1881 október 27) {2BC 1008.3}   

10. Az ima hatalma - Nagy erő rejlik az imában. Hatalmas ellenfelünk folyvást arra tör, hogy a nyugtalanított lelket távol tartsa Istentől. Sátánnak jobban kell rettegnie, ha akár a legszerényebb lélek a mennyhez folyamodik, mint kormányok rendeleteitől vagy királyok törvényeitől. (Idők jelei 1881 október 27) {2BC 1008.4}   

{2BC 1008.5}   

20-28. A hűség jutalma - Sámuel prófétát első három életévében anyja gondosan arra tanította, hogy különbséget tegyen a jó és gonosz között. Minden ismerős tárgy segítségével föl, a Teremtőre igyekezett terelni fiacskája gondolatait. Ígéretének betöltéseként, hogy fiát az Úrnak adja, nagy lemondással Éli főpap gondjaira bízta őt, hogy Éli az Úr házának szolgálatára nevelje a fiúcskát. Bár Sámuel ifjúkora Isten szolgálatának szenteken, a szenthelyen telt el, mégis rossz hatásoknak és bűnös példáknak volt kitéve. Éli fiai nem félték Istent és atyjukat sem tisztelték. Sámuel ezért nem kereste társaságukat és példájukat sem követte. Korai nevelése rávezette, hogy keresztény becsületességének megőrzését válassza. Milyen értékes jutalom is volt ez Annának s példája milyen értékes bátorítás a hűségre! (Advent szemle és szombat hírnök 1904 szeptember 8) {2BC 1008.6}