× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

6. fejezet

2. Istennel együttműködés elkerüli a Kain féle istentiszteletet - Ha az ember együttműködött volna Istennel, nem lettek volna Kain féle istentisztelők, hanem Ábel engedelmességének példáját követték volna. Az emberek teljesítették volna Isten akaratát. Engedelmeskedtek volna törvényének, s az engedelmességben üdvösséget leltek volna. Isten és a mennyei mindenség segített volna eljutniuk az isteni hasonlóságra. A hosszú élet megmaradt volna, s Isten gyönyörködött volna keze munkájában. (Advent szemle és szombat hírnök 1898 december 27) {1BC 1088.3}   

3. (1Péter 3:18-21) Isten Matuzsálem, Noé és mások által hirdette igéjét - Az Űr százhúsz év próbaidőt adott nekik s ez alatt Matuzsálem, Noé és Isten sok más szolgája által hirdette nekik igéjét. Ha hallgattak volna e hű tanúk bizonyságtevéseire, ha bűnbánatot tartottak volna s visszatértek volna hűségükhöz, Isten nem pusztította volna el őket. (Szemle és hírnök 1901 április 23) {1BC 1088.4}   

Énok állhatatosan hirdette bizonyságát - Az özön vízelőtti világ pusztulása előtt Énok tántoríthatatlanul hirdette bizonyságtételét. (Advent szemle és szombat hírnök 1906 november 1) {1BC 1088.5}   

Hallani lehetett Noé és Matuzsálem hangját - Isten elhatározta, hogy özönvízzel tisztítja meg a földet; ennek ellenére kegyelme és szeretete százhúsz év próbaidőt adott az özönvízelőttieknek. Ez idő alatt, miközben a bárka épült, Noé, Matuzsálem és sokan mások hirdették a figyelmeztetést és kérlelést, azon fölül a bárkán tett minden kalapácsütés is figyelmeztető üzenet volt. (Ugyanott, 1907 szeptember 19) {1BC 1088.6}   

Némelyek hittek, némelyek eltántorodtak - Noé százhúsz évig hirdette figyelmeztető üzenetét az özönvíz-előtti világnak; de csak kevesen tértek meg. A bárka építésén alkalmazott ácsok közül néhányan hittek, de elhunytak az özönvíz előtt; Noé többi megtérítettje visszatért a világba. (1906,65. kézirat) {1BC 1088.7}   

{1BC 1088.8}   

Énok tapasztalata meggyőző igehirdetés - (Júdás 14,15.) Az Énok-hirdette ige s mennybe való elragadtatása meggyőző érv volt az ő idején élőknek. Ezt az érvet Matuzsálem és Noé is hatalmasan fel tudta használni annak bebizonyítására, hogy az igazakat el fogja ragadni az Úr. (1895 46. kézirat) {1BC 1088.9}   

A hitetlenekkel való barátság okozta a veszteséget - Akik hittek, mikor Noé építeni kezdte a bárkát, a hitetlenekkel való barátkozás folytán elvesztették hitüket, mivel a hitetlenek fölszították bennük a szórakozások és hivalkodás iránti régi szenvedélyüket.(Advent szemle és szombat hírnök 1904 szeptember 15) {1BC 1088.10}   

(1 János 3:8) Krisztus részt vett a küzdelemben Noé napjaiban - „Isten Fia azért jelent meg, hogy meghiúsítsa az ördög műveit." Krisztus Noé napjaiban is kivette részét a küzdelemből. Az ő hangja szólt a figyelmeztetés üzenetein át az ősvilág lakosaihoz, figyelmeztetve, intve, hívogatva. Krisztus százhúsz év próbaidőt adott az embereknek, mely alatt megtérhettek volna. Ok azonban a Sátán ámításait választották, odavesztek hát az özönvíz hullámaiban. (Ugyanott 1901, március 12.) {1BC 1088.11}   

4. Csodás művek és találmányok pusztultak el - A művészet és emberi találékonyság fontosabb találmányai vesztek el az özönvízkor, mint amilyet ma ismer a világ. Az elpusztult művészet több volt, mint amellyel mi dicsekszünk. (1898,65. kézirat) {1BC 1089.1}   

Honnan vette az ember föltaláló készségét? - Az Úrtól, megfigyelve az állatok alakját és szokásait. Minden egyes állat tankönyv, s abból, ahogyan testüket használják s a rendelkezésükre álló eszközökből megtanulták mindenféle munkagép építését. Ha az emberek tudnák, hogy milyen nagymennyiségű tudomány veszett el világunk számára, nem beszélnének olyan folyékonyan a sötét korokról. Ha láthatták volna, Isten hogyan működött emberi eszközein át, kevesebb magabiztossággal szólnának az özönvízelőtti világ tudományos színvonaláról. Az Úr a világra tekintve látta, hogy az embernek megrontották a tőle kapott értelmet, hogy szívük gondolata szüntelenül csak gonosz. Isten tudást és ismereteket nyújtott az embernek. Értékes gondolatokat adott, hogy megvalósítsák tervét. Ámde azt látta, hogy akinek terve szerint bölcsességgel, jó magaviselettel, ítélőképességgel kellene rendelkezniük, értelmük összes képességét a maguk dicsőítésére fordítják. Az özönvíz hullámaival eltörölte a földről ezt a hosszú életű fajt, s velük veszett kizárólag rosszra használt tudásuk. Mikor a föld újra benépesedett, az Úr kevésbé bőkezűen osztotta bölcsességét az emberek között. Csak tervének megvalósításához szükséges bölcsességet adott nekik. (1899,24. levél) {1BC 1089.2}   

A haladás tévhite - Az igazi tudás minden egymást követő nemzedékkel egyre csökkent. Isten végtelen, s a földön élő első embereket az tanította, aki a világot is teremtette. Akik a minden tudás, minden bölcsességtől nyerték ismereteiket, nem szűkölködtek tudásban. {1BC 1089.3}   

Isten tanította Noét, hogyan építse a roppant bárkát családja megmentésére. Ő tanította Mózest is a szentsátor, a hímzések s a szenthelyi ékesítő számos remekmű készítésére. Az asszonyok nagy leleményességgel, kézügyességgel varrták az ezüst és arany hímzéseket. Nem volt hiány a mesteremberekben, hogy elkészítsék a szövetség ládáját, a szentsátort és a színarany edényeket. {1BC 1089.4}   

Isten Dávidnak is megadta a tervrajzot a templomhoz, melyet aztán Salamon meg is épített. Csakis a legügyesebb mesterembereknek engedték, hogy bármit elvégezzenek. A templomhoz való szállítás előtt minden követ megmunkálták, hogy beilljen a helyére. Így a templomot egyetlen kalapács vagy szekercecsapás nélkül állították össze. Nem volt, nincs a világon olyan szép, olyan pompás, ehhez fogható épület. {1BC 1089.5}   

Sok találmány és újítás van, sok munkát megtakarító gép most, ami a régieknek nem volt. Nem volt szükségük ilyenekre... {1BC 1089.6}   

Minél hosszabb ideje áll a föld az átok alatt, annál nehezebb megművelni és termékennyé tenni a talajt Amint egyre terméketlenebb lett és kétszer annyi munkát igényelt. Isten találékony embereket támasztott, hogy olyan gépeket készítsenek, melyek az átok alatt nyögő földön megkönnyítik a nehéz munkát. Isten még sincs az emberek minden találékonyságában. Sátán uralkodik nagy mértékben az emberek értelmén, ő sarkallja az embereket Istenről való elfeledkezéshez vezető találmányokra. {1BC 1089.7}   

Szellemi képesség terén a mai emberek nem foghatók az ősiekhez. Több tudás veszett el, mint amivel a jelen nemzedék rendelkezik. A mai leromlott korban élők szakképzettsége és tudása össze sem hasonlítható a közel ezer évig élő erős emberek tudásával. {1BC 1089.8}   

Az özönvízelőtti emberek sok száz évig éltek. Százéves korukban még ifjaknak tekintetek őket. A hosszú életű emberek ép testben ép értelemmel rendelkeztek. Olyan nagy volt szellemi és testi erejük, hogy a jelen elgyengült nemzedék össze sem hasonlító velük. Csaknem ezer évük volt a tanulásra. Hatvan és századik életévük közt léptek a cselekvés mezejére, abban az életkorban, amikor a ma legtovább élők rövidke életük alatt már eljátszották szerepüket és le is köszöntek a színpadról. Akiket elámítottak, akik azt képzelik, hogy korunk a tényleges haladás kora, s hogy az ember az elmúlt korokban előrehaladt az igazi tudás és ismeretek terén, azok a hazugság atyjának hatása alatt álmák, akinek mindig az volt az ügyködése, hogy Isten igazságát hazugságra változtassa. (4Lelki ajándékok 154-156) {1BC 1089.9}   

Óriások az özönvíz előtt - Az első föltámadáskor mindnyájan az ifjúság halhatatlan virulásával jöttek elő. Mindegyik úgy, amint a sírba szállt. A özönvíz előttiek szép, daliás alkattal és óriási termettel támadnak föl több mint kétszer olyan magasan, mint a mai emberek. (3Lelki ajándékok 84. oldal) {1BC 1090.1}   

5. A könnyelműségtől a lealacsonyító bűnökhöz Ismerjük az özönvízelőttiek történetét és a síkság városaiét, kiknek viselkedése a felületes könnyelmű hivalkodástól az elaljasító bűnökig züllött, melyek Isten haragját váltották ki a legborzalmasabb pusztulásra, hogy így megszabadítsa a földet megrontó hatásuk átkától. A hajlam és a szenvedély uralkodott a józan ész fölött. Énjük volt istenük, a magasságos Isten ismeretét viszont önző, bűnös kielégüléseik, romlott szenvedélyeik csaknem eltörölték. (1896, 74. levél) {1BC 1090.2}   

Megrontották, ami megengedett volt - Az özönvíz-előttiek bűne az volt, hogy a magában véve megengedett dolgokat is megrontották, - Isten ajándékait önző, bűnös kívánságaik kielégítésére használták. Az étvágy, az alantas szenvedélyek bűnös kielégítése teljesen megrontották gondolkodásukat. Sátán rabszolgái lettek, akiket ő vezetett, ő ellenőrzött. (1891,24. kézirat) {1BC 1090.3}   

A romlott étvágy megrontotta őket - Az özönvíz-előtti világ lakosait az Úr elpusztította, mivel romlott vágyaik kielégítése megrontotta őket. (Idők jelei, 1875 szeptember 2) {1BC 1090.4}   

11. Bálványozták a bűnös kielégülést; melengették a gonosz cselekedeteket - Bálványozták az önző kielégülést - evést, ivást, mulatozást - s ha kívánságaikat és szenvedélyeiket korlátozták, akkor erőszakos bűntényekhez folyamodtak. {1BC 1090.5}   

Noé napjaiban a túlnyomó többség szembeszegült az igazsággal; beleháborodtak a hamis tanításokba. A föld megtelt erőszakkal. Háború, bűnözés, gyilkosság volt napirenden, így lesz Krisztus második eljövetele előtt is. (1891, 24. kézirat) {1BC 1090.6}   

12, 13. Gúnyolták Noét - Az ősi világ árvízzel való elpusztítása előtt nagytehetségű, szakértelemmel és ismeretekkel rendelkező emberek éhek. De mivel kihagyták Istent számításaikból, terveikből és tanácsaikból, szívük gondolata megromlott. Okosak voltak azt cselekedni, amit Isten nem mondott nekik, okosak a gonoszság művelésére. Az Úr látta, hogy példájuk alkalmatlan lenne a később születetteknek, ezért kezébe vette a dolgokat. Százhúsz éven át üzeneteket küldött nekik szolgája, Noé által. Ők azonban arra használták a kegyesen adott időt, hogy kifogásolják, gáncsolták és kigúnyolták Noét. Kinevették őt különös komolyságáért és mert nagyon szívén hordozta a büntetéseket, melyeket, mondta, Isten egész biztosan ki fog tölteni. Tudományt emlegettek és a természetet szabályozó törvényeket. Majd fölvonulást rendeztek Noé szavai fölött, őrült vakbuzgónak nevezve őt. Isten türelme elfogyott. így szólt hát Noéhoz: „Minden testnek vége elérkezett előttem, mivelhogy a föld erőszakoskodással telt meg általuk: és íme elvesztem őket a földdel egyben." (1890, 29. kézirat) {1BC 1090.7}   

17. (2Péter 3:10; Jelenések 14:10) Szén és olaj a végső pusztulás eszközei - Azokat a sudár fákat, melyeket Isten növesztett a földön a régi világ lakosai javára, s melyeket bálványok faragására és maguk megrontására használtak, az Úr megőrizte a földben szén és olaj alakjában, hogy a végső pusztulásuk eszközéül használja Amint az özönvíz idején előszólította a földben levő vizeket, mim fegyvereket a fegyvertárából, hogy elpusztítsák az özönvízelőtti fajt, így az ezer év végén elő fogja szólítani a földben levő tüzeket fegyvereiként, nem csupán az özönvíz utáni egymást követő nemzedékek elpusztítására, hanem az özönvízelőtti faj végső megsemmisítésére. (3 Lelki ajándékok 87oldal) {1BC 1090.8}