× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

34. fejezet

28 (Máté 4:1-11) Nincs éhségérzete - Mózes rendkívüli alkalmakkor ugyanennyi ideig (40 napig) nem evett. Mégsem volt éhségérzete. Mózest nem gyötörte a gonosz és hatalmas ellenség. Az Úr az emberi fölé emelte. Isten dicsősége vette öt körül, s az Úr rendkívüli módon éltette őt. A túláradó dicsőség fogadta be őt. (Megváltás; vagy Krisztus első eljövetele 47,48. oldal) {1BC 1109.8}   

29.Krisztus a törvény dicsősége - A Mózes arcán ragyogó dicsőség Krisztus törvénybeni igazságosságának a visszatükröződése volt. A törvénynek magának nem lenne dicsősége, csak mert a törvényben Krisztus testesül meg. A törvénynek nincs hatalma üdvözíteni. Csak annyiban tud megtisztítani, amennyiben Krisztus jellemét képviseli, mint aki igazságossággal és igazsággal teljes. (Advent szemle és szombat hírnök 1902 április 22) {1BC 1109.9}   

29-33 (2Korintus 3:13-15) Mózes látta Krisztus napjait - Mikor Mózes a hegyen a törvényt átvette, Isten a jövőt is megmutatta neki. Látta Krisztus munkásságát és földi küldetését, mikor Isten Fia emberi létet öltött magára, és a világ tanítója és vezetője lett, végül pedig válságul adta magát bűneinkért. Mikor Krisztus az emberek bűnéért a tökéletes áldozatot hozza, a megváltó munkáját jelképező áldozati rendszemek meg kell szűnnie. Krisztus eljövetelével föl kellett emelkednie a bizonytalanság függönyének, s Isten népének elsötétült értelmére a világosság árjának kellett ragyognia. {1BC 1110.1}   

Mózes látta Krisztus napjait és a megváltás új és élő útját, melyet Jézus vére nyit meg, csodálat és elragadtatás töltötte hát be. Isten dicsőítése volt szívében, s az isteni dicsőség, mely a törvény átadását követte, annyira meglátszott arcán, hogy a fényesség bántotta a héberek szemét. Bűnei miatt a nép nem bírt Mózes arcába tekinteni, ezért Mózes fátylat viselt, hogy ne félemlítse meg őket... {1BC 1110.2}   

Ha az izraeliták fölismerték volna a Mózes előtt feltárt örömüzenet világosságát, ha hit által az elmúlandó végére tudták volna rögzíteni tekintetüket, akkor el tudták volna viselni a Mózes arcáról tükröző fényt. "De megtompultak az ö elméik. Mert ugyanaz a lepel mind e mai napig ott van az ószövetség olvasásánál fedetlenül, mivelhogy a Krisztusban tűnik el" A zsidó nép nem ismerte föl, hogy az általuk elvetett megváltó az az angyal volt, aki pusztai vándorlásukban atyáikat vezette. A fátyol mind a mai napig a szívükön van, s annak sötétje rejti el előlük a megfeszített üdvözítő érdemei általi üdvösség örömüzenetét. (Idők jelei 1887 április 15 ) {1BC 1110.3}   

***** {1BC 1110}