× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

39. fejezet

9. Korai benyomások megerősítették szívét – A Józsefre tett korai benyomások védő őrséggel látták el szívét a tüzes kísértés óráján. Arra késztették, hogy. így kiáltson föl: „Hogyan követhetném el ezt a nagy gonoszságot és hogyan vétkezhetnék Isten ellen?" A gyerekkorban érik a legmaradandóbb benyomások az embert... {1BC 1096.5}   

A kisgyermekben a gondos, istenfélő anya által elvetett magok az igaz élet, az isteni jellem fájává növekednek és megtermik gyümölcsüket. Ugyanígy az istenfélő apa tanításai és példamutatása által nyújtott leckék idővel bőséges aratást teremnek, mint József esetében is. (Jó egészség, 1880-január) {1BC 1097.1}   

Az egész jövő a percnyi döntéstől függött - Kevés kísértés veszedelmesebb vagy végzetesebb az ifjú számára, mint az érzékiséggel való csábítás. S egy sem oly határozottan romlást jelentő a lélek és a test számára, - mind a jelen, mind az örökkévalóság számára - ha engednek ennek. József egész jövőjének jóléte a pillanatnyi döntésen függött. Nyugodtan a mennyre emelte szemét segítségért, kibújt laza fölső ruhájából, kísértője kezében hagyva azt, s míg szemét a szentségtelen szenvedély helyett az eltökélt döntés fénye világítja be, így kiált: „Hogyan követhetném el ezt a nagy gonoszságot, hogyan vétkezhetnék az Isten ellen?" Kivívja a győzelmet; menekül a csábítótól; megmenekült. (1879, 3. levél) {1BC 1097.2}   

9-19. Az ellenség mesterkedéseit a gondviselés jóra fordítja - A csapdák közt, melyeknek mindenki ki van téve, erős, megbízható védelemre, támaszra van szükségük. Romlott korunkban sokan annyira híjával vannak Isten kegyelmének, hogy az első támadás elsöpri védelmüket, így tüzes kísértések hurcolják fogságba őket. A kegyelem, a kegyesség pajzsa kísértésektől le nem győzöttnek tud megőrizni, még ha a legmegrontóbb hatások és légkör vesz is körül. Szilárd elv, Istenbe vetett tántoríthatatlan bizalom, erényük és jellemük nemessége tündökölni tud; s bár gonoszság veszi körül őket, nem elkerülhetetlen, hogy foltot ejtsen erényükön és becsületességükön. S ha, mint József, szerencsétlenség és hamis vádak érik őket, a gondviselés jóra fogja fordítani az ellenség mesterkedéseit. Isten a maga idején annyival magasabbra emeli őket, amilyen mélyre döntötte őket a bosszúállás. (3Leüa ajándékok, 145,146.) {1BC 1097.3}   

20. (Jeremiás siralmai 3:27; Máté 23:12) A gonoszság jóléte súlyos próba lehet - József hűséges becsületessége jó hírneve és szabadsága elvesztéséhez vezetett. Az a legsúlyosabb próba, melynek az istenfélő emberek ki vannak téve, hogy a gonoszság virágozni látszik, miközben az erényt porba tiporják. A csábító jólétben éh az erényes viselkedés példaképeként, miközben az elvhez hű maradt József a legvisszataszítóbb bűntett vádja alatt állt. Józsefet a vallása nyájasan derűsnek tartotta meg, s az emberek iránti szeretetét pedig minden próbatétel ellenére is melegnek, erősnek. Vannak, akik ha úgy érzik, hogy nem méltóképpen bánnak velünk, keserűvé, magukba zárkózóvá, szavaikkal és viselkedésükkel udvariatlanná válnak. Csüggedten roskadnak le, mind magukat, mind másokat gyűlölve. József azonban keresztény volt. Alig teszi be lábát a börtön életbe, máris munkába állítja keresztény elveinek teljes ragyogását; hasznossá teszi magát. Fogolytársai bajait szívén hordozza. Jókedvű, hiszen nemes keresztény férfi. Isten készítette öt elő ezzel a fenyítéssel a súlyos felelősség, a megtiszteltetés és hasznosság helyére. S József készséges volt a tanulásra; szívesen fogadta a leckét, melyre az Úr tanítani akarta. Ifjúságában megtanulta az iga hordozását. Azzal tanult meg embereket kormányozni, hogy engedelmességet tanult. Megalázta magát, s az Úr rendkívüli tisztességre emelte őt. (1879, 3. levél) {1BC 1097.4}   

A bajok készítették elő magas tisztségre - Józsefnek a börtön eseményeiben betöltött szerepe végezetül jólétre és megtisztelő helyre emelte öt. Isten célja az volt, hogy a kísértés, a bajok és nehézségek közt tegyen szert tapasztalatra, hogy előkészítse öt a magas tisztségre. (3Lelki ajándékok, 146.) {1BC 1097.5}