Négy levél Afrikában dolgozó vezető beosztású misszionárius munkásnak

„A” levél

North Fitzroy, Victoria {TSA 63}   

1892 július {TSA 63}   

Kedves Testvérem! {TSA 63}   

...Minden egyes gyermeknek tanulnia kell a szülőbe vetett szilárd bizalom és a fenntartás nélküli engedelmesség leckéit. Jézus azért adta értünk életét, hogy ne vesszünk el, hanem higgyjünk benne és örök életünk legyen. És vajon bizalmatlanok legyünk-e akár egy percre is Isten iránt, aki szeretetének ilyen nagy bizonyságát adta? Nem és nem! Élő vízért kiált a lelkem, hogy másokat is fel tudjak vele üdíteni... {TSA 63.1}   

Isten népeként önmegtagadást és takarékosságot kell gyakorolnunk. Áldozatos élet által minden lélek kössön szövetséget Istennel. Felesleges ruházatra, pazar bútorokra ne költsünk. Idegenek és vándorok vagyunk, akik jobb országot, mennyeit keresünk. Rövid az időnk és minden dollárt, amelyet nem kifejezetten szükséges dologra költenénk hála-adományként kellene  behoznunk Isten elé. Az Úré az, és Ő megmutatta nekem, hogy imaházakat és iskolákat építsünk ebben az országban és tengerek szigetein, valamint azt, hogy vezetőink ne becsvágyuk és büszkeségük miatt, vagy a szem gyönyörködtetése céljából építsenek. Ha azÚr a testvéreik fölé emelte őket más országokban, akkor valódi szabadságban segítsék azokat, akik nagyban segítségre szorulnak, hogy meg tudjanak állni és adjanak jelleget munkájuknak. {TSA 63.2}   

Az Úr sem nem személy, sem nem hely-válogató. A munka egy nagy egészet képez. Misszióterületünk a világ és határozott felhívásokat tettem Amerikában élő testvéreinknek, hogy szükségleteiket egyszerűsítsék és mindent egyszerűen, szerény és jól kezelhető módon készítsenek és tervezzenek, amely hitünkkel összhangban van. {TSA 63.3}   

Amikor azon gondolkozom, hogy az Úr bőven megadta szolgáinak az eszközöket, amelyeket nem könnyelműen, hanem bölcsen, nem pazarló módon, hanem takarékosan kell használniuk, ahogyan azt a helyzet megkívánja, akkor nem lehet hiány a tárházban, hanem bőven lennie kell arra, hogy a mostani időre az igényeket be lehessen tölteni és az igazság zászlója is kitűzésre kerüljön a föld sötét helyein. Azonban az Úr szolgáira kiárasztott áldását, kevés kivétellel hűtlenül kezelik, önző vállalkozásokra fordítják, amelyekben nem érvényesül az Ő vezetése. Gondosan kell minden dollár elköltését fontolóra venni, hogy ne szeszély szerinti kívánságokra menjen el, ne drága, büszkeségre okot adó épületekre, hanem olyan helyekre jusson, ahol szűkösek a javak, ahol Isten művével összhangban dolgoznak, hogy országa épülhessen e földön, összhangban azzal, ahogyan Krisztus kérte imájában: „Jöjjön el a Te oszágod, legyen meg a Te akaratod úgy a földön, miként a mennyben.” Legyenek a tettek összhangban az imakéréssel, mivel az emberek Isten eszközei, akiken át akaratát cselekszi. „Isten munkatársai vagyunk: Isten szántóföldje, Isten épülete vagytok.” (1Kor 3:9) Isten műve mindenfelé munkásokat hív el. Mivel Ő bőségesen ad, mi önkéntesen, imádságos lélekkel határozzuk el, hogy javainkból, vagyonunkból, jövedelmünk zsengéjéből tiszteljük Őt. {TSA 64.1}   

Minden Istené és minden jó, amit ember élvezhet az isteni jótékonyság eredménye. Ő a nagy és nagylelkű Adományozó. Isten minden tulajdonunkra rátekint és ezt mondja: „Mindezen javak jogos tulajdonosa vagyok.” Oh, bárcsak megindulna Isten népének a szíve! Mindenkit, akire Isten javakat bízott, el fog érni az ellenség kísértése, hogy tartsa vissza a javait attól, Akit e javak jogosan megilletnek. Sátán arra fog törekedni, hogy ezen anyagi eszközöket Isten ügyétől elfordítsa... {TSA 64.2}   

Lelkek vesznek el az élet kenyere és az üdvösség vize hiányában. Nincs most idő pompás épületeket emelni. Minden dolgunkat úgy tegyük, hogy Isten dicsőségét tartsuk szem előtt. Krisztus keresztjét emeljük fel minden nemzet, nyelv és nép előtt. Sokan, ez helyett inkább elássák talentumaikat és azon javaikat, amelyekkel a munkát a világban előbbre vihetnék. {TSA 64.3}   

Emeljük magasabbra a keresztet, hogy sokan szemlélhessék, lássák és éljenek. Krisztus meghalt a világért és így szól parancsolata: „Menjetek széles e világra és hirdessétek az örömhírt minden teremtménynek.” Az Úr nem adna ilyen megbízást anélkül, hogy ne bocsátana rendelkezésünkre forrásokat a munka elvégzésére. Vajon felvállaljuk-e a hűséges szolgák szerepét és Isten eszközeit arra fordítjuk-e, amire és ahová azokat szánta? Megtagadjuk a mennyei mannát éhező lelkektől az élet kenyerét? Ki vállal áldozatot Krisztusért? Ki mutatja be Krisztus igaz életét annak gazdagságával? Elvégzi-e az egyház, a vér által megváltott egyház, amely vallja, hogy hiszi az igazságot, ezt a munkát? {TSA 64.4}   

Ha ismered a mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelmét, ha szeretete megindítja szíved és ha igazsága drága számodra, akkor legyél hűséges abban, amit rád bíztak. Egyesítsd befolyásod a mennyei erőkkel és szenteld oda Istentől kapott energiádat, a reád bízott talentumokat a lelkek mentésének munkájára. Egyre több talentumod lesz, ahogyan lelkeket nyersz Krisztusnak. Bár Pál volt aki plántált, Apollos öntözött, de Isten adta a növekedést. Isten odaadó egyházat hív, hogy Vele együtt munkálkodjon. Ez fogja bizonyítani, hogy valóban hiszik azt, amit tanítanak. Tetteikkel bizonyítsák Isten gyermekei a hitüket. Isten előtt mindenki együttműködésére hív. Mindenki kötelessége minden tőle telhetőt megtenni, hogy Krisztushoz lelkeket vezessen. Isten arra hív fel, hogy lelkünket, testünket és szellemünket szánjuk a munkára. {TSA 65.1}   

Az igazság hacsak nem szenteli meg a lelket, ha nem vezet alázatossághoz szelídséghez és önátadáshoz, akkor az ellenség fog teret nyerni saját magának. A mennyei igazsággal összhangban történjenek az erőfeszítések. Isten adni fogja a Szent Lelket. Az egyház pedig következetes lesz és betölti a felhívást: „ Kelj fel, világosodjál, mert eljött világosságod, és az Úr dicsősége rajtad feltámadt. Mert íme, sötétség borítja a földet, és éjszaka a népeket, de rajtad feltámad az Úr, és dicsősége rajtad megláttatik.„Nem maguknak fognak élni, hanem Krisztusnak,aki meghalt értük, feltámadt és közben jár a szentjeiért. {TSA 65.2}   

Isten a bátorság lelkét adja nekünk, mivel maga az Úr készteti szívünket Szent Lelke által és naponta lesz egyre több az üdvözülendő hívők száma. Mennyire vágyom, hogy Amerikában élő testvéreim Jézusra tekintsenek, hogy tanulmányozzák az életét, jellemét és önzetlenséget, önmegtagadást és Krisztus iránti odaadást mutassanak, amelyek által a jót munkáló hatalommá válhatnak e világon. {TSA 65.3}   

Kedves _____ Testvérem, mondd el mindenkinek, aki Afrikában fáradozik, hogy olyan legyen a jellemük, amelyen meglátszik, hogy Krisztuséhoz hasonló.  A vagyon nem biztosít jellemet, hanem a Krisztussal való egység ad minden tettünknek befolyást, erővel ruházza fel tetteinket és hoz bennünket összhangba Krisztus teljességével. – 23c levél, 1892. {TSA 65.4}   

„B” levél

„Sunnyside”, Cooranbong {TSA 66}   

1896 szeptember 2 {TSA 66}   

Kedves _____ Testvérem! {TSA 66}   

...Örülnék, ha meg tudnálak látogatni, azonban nem számítok arra, hogy élvezhetem e kiváltságot. Kívánom, hogy az Úr adjon neked erősődő hitet és bátorságot Őbenne. Ne tegyétek magatokat emberektől függővé, hogy mások gondolkozzanak helyettetek. Gondolkozzatok ti és minden Istentől kapott képességeteket nagyon jól használjátok ki.  Vegyétek biztosra, hogy az Úr munkálkodni fog bennetek, általatok és rajtatok keresztül. Ne veszítsétek el a lelkesedést. Ne adjátok fel azt, akik vagytok és ne olvadjatok bele senki emberfia lényébe. Biztonságosan egyek lehettek Istennel. Teljes lényeteket elrejthetitek Őbenne. Ne váljatok mások árnyékává. „A mi evangyéliomunk ti hozzátok nem csak szóban érkezett el, hanem isteni erőkben is, Szent Lélekben is, amiképen tudjátok, hogy milyenek voltunk közöttetek ti érettetek.” (1Thessz 1:5, az angol King James fordítás szerint) Isten igéje és a Lélek összhangban vannak. Az eszköz és annak használója együttműködnek. Az igazság olyan, mint a Lélek kardja. Félénk üzenet nem jöhet ki tőlünk. „Istennek beszéde élő és ható, és élesebb minden kétélű fegyvernél”. Ez teszi az Igét hatalommá. {TSA 66.1}   

Nagyon kérlek benneteket: ne süllyedjetek bele hit nélküli álláspontba. Kelj fel és világosodjál, mert az Úr dicsősége rajtad meglátszik. Higgyetek, kétely nélkül higyjétek el, hogy az Úr hallja az imáitokat. Ha gyengének és méltatlannak érzitek magatokat, Ő a ti erősségetek. Az Igében bőven vannak Istentől kapott, nekünk szóló ígéretek. A Lélek pedig segítségünkre van gyengeségeinkben, hogy hivatkozhassunk ezen ígéretekre. Az Ige utat mutat, a Lélek pedig segít azon járni. Teljes erővel ragaszkodjatok az Úrhoz. Az Ige a Lélek magja és a Lélek a megelevenítő erő. Legyetek határozottak, hittel teljesek és bízzatok Istenben. {TSA 66.2}   

Nagyon együttérzek a Dél-Afrikában dolgozó misszió munkáját illetően. Nagyon remélem, hogy nem emberektől vártok segítséget, nem emberekben bíztok, hanem Istenre tekintetek és Benne bíztok. Ha hiszünk ígéreteiben, nagy dolgokra számíthatunk Isten Lelke hatalmas munkálkodása által. Legnagyobb bűnünk az Istenben való hitetlenségünk. Hát nem bizonyította már nekünk, hogy milyen drágák vagyunk számára, hogy milyen értékesnek tartja a lelkünket azzal, hogy Jézust nekünk adta? Arra van szükségünk, hogy lelkünket Jézus Krisztussal egyesítsük, hogy ne unalmas, hétköznapi tapasztalataink legyenek. {TSA 67.1}   

Tartsatok össze Istenben és munkálkodjatok benne teljes bizalommal. Naponta szükséges a valódi megtérést gyakorolni. Hitetekhez ragaszkodva egyesítsétek a szíveteket vele. Bűnösök barátja Ő. Arra kaptatok meghívást, hogy gyengeségeteket egyesítsétek az Ő erejével, tudatlanságotokat bölcsességével, semmisségeteket erényeivel, törékenységeteket hatalmával.  Hajlandók vagytok ezt tenni? {TSA 67.2}   

Esdve kérlek benneteket, Isten irgalmára, hogy teljesen Jézus Krisztusra támaszkodjatok. I Ahelyett, hogy Battle Creek-et szemlélnétek, fordítsátok szemeiteket a menny fel és hívjátok Istent segítégül. Rettenetes az a nevelés, amelyben jóideje népünk részesül, hogy embertől kér tanácsot, ahelyett, hogy Istenhez fordulna, a minden bölcsesség, minden kegyelem és minden képesség forrásához. Egyháza az Úr mátkája, országának részese, Jézus Krisztusnak társörököse. A társörökös biztosítékot kapott arra, hogy Isten úgy fogja őt szeretni, ahogyan a Fiát szereti. {TSA 67.3}   

Törekedjetek a Lélek bennetek lakozására. Istentől kapott személyiséggel kell megállnotok a menny előtt. Szívetek Krisztus szívével legyen egy. Életetek legyen az Övébe beleszőtt, Őbenne elrejtett élet. Mivel Ő él, ti is élni fogtok. Ami Jézus érdeke és haszna, az legyen a tiétek is. Ekkor fogtok hit által Isten erejében megtartatni. {TSA 67.4}   

Szóljatok hitben, vessétek a hit magjait. Emeljétek fel a kezeiteket a menny felé segítségért. Fegyverkezzetek fel olyan gondolkozással, amelyet Krisztus gyakorolt.  Sokkal nagyobb bizalommal lehettek Istenben, aki egyszülött Fiát adta bűneinkért váltságul, ha csak Istent kérlelitek és nem annyira Battle Creek felé fordultok, emberi lények felé, akik tévelygők. Kössétek magatokat az Úrhoz egész életre szóló szövetséggel, amelyet nem lehet elfeledni. Az Úr hajlandó, hogy tanítson benneteket és örömmel teszi. Tőle akartok tanulni, vagy szükséges, hogy a tanítás Battle Creek-ből jöjjön? Kiváltságotok, hogy Istenben legyetek erősek, avagy szabadon választhattok, hogy a Battle Creek-beli erőktől legyetek függő viszonyban és elgyengüljetek és bizonytalanná váljatok. {TSA 67.5}   

Tekintsetek Istenre és tőle várjátok a vezetést, az áldást és a segítséget. Övé a menny  gazdag áldásaival mindazok számára, akik hitben kérik azokat. {TSA 68.1}   

Amikor csüggedés ér utol benneteket és süllyedtek, akkor imádkozni kell. Ragadjátok meg hitben azt a kart, amely megfogta a vízen járó süllyedő Pétert. Bátorságot, életerőt, tiszta és valódi bölcsességet fogtok kapni. Népünknek általában meg kell értenie, honnan nyeri erejét.  Istentől kapjuk a megerősítést. Amikor gyengék vagytok, fogjátok meg hitben a végtelen erőt és látni fogják rajtatok, hogy Isten ígéreteinek szilárd sziklája van lábaitok alatt. Forduljon el szívetek emberi támaszoktól. Ha szívetek mélyéből fordultok Jézushoz, élő bizalommal, erősek lesztek. Ezt fogjátok mondani: „Légy bátor, testvérem, légy bátor az Úrban.” Azonban ha azt látják az emberek, hogy bizonytalankodva indultok és így vállaljátok fel a felelősséget, akkor így fognak gondolkozni: „Nos, ez egy gyenge ember és nem képes nekünk tanácsot adni.” {TSA 68.2}   

Legyetek erősek és reményről beszéljetek. Feszüljetek neki és haladjatok át az akadályokon. Lelki házasságban éltek Jézus Krisztussal. Az Ige ad nektek garanciát. A hit teljes bizonyosságával közeledjetek az Üdvözítöhöz és fogjatok össze vele. Kövessétek Istent, ahová Ő vezet titeket. Amit mond nektek, tegyétek meg. Ugyanolyan készségesen tanít benneteket, mint ahogyan mást is. {TSA 68.3}   

Kedves Testvérem! Túl bizonytalan, túl határozatlan az a keresztény tapasztalat, ami a tiéd. Változtass ezen a hozzáálláson. Öltözd fel az Úr Jézus Krisztust. Úgy szólj, mint aki tudja miről beszél és akkor olyan bizonyságod lesz, mint Kálebé volt. Igenis képesek vagyunk elindulni és birtokba venni a jó földet. Tarts ki Krisztus mellett és ajánld fel imáidat neki és ne Battle Creek-nek. – 92-ik levél, 1896. {TSA 68.4}   

„C” levél

„Sunnyside”, Cooranbong {TSA 69}   

1896 szeptember 30 {TSA 69}   

Kedves Testvérem, {TSA 69}   

...Akik Afrikában azt állítják, hogy hisznek az igazságban, határozott és buzgó módon bizonyítsák is azt a saját érdekükben. A küzdő, kicsiny nyájnak tagadhatatlan bizonyságtételre van szüksége. Krisztus az Út, az Igazság és az Élet.  A Szentlélek erejére van szükség. Nálatok és Isten nyájában is van egyféle önelégültség érzése, amelyet le kell rombolni. Isten Lelke meggyőző hatalommal bír. Amikor ez kiárad az egyházra, akkor határozott változás áll majd be a lelki alkalmasság területén. Az Úr készségesen adja, de sokan nem ébrednek rá, hogy szükséges elnyerniük. Gyengék, amikor erősek lehetnének. Tehetetlenek, amikor hatékonyak lehetnének a Szentlélek hatóerejének  elnyerése által. Világusságuk alig ég. Keltsd fel őket az önelégült, önigazult állapotukból. {TSA 69.1}   

Azoktól kell az üzenetnek elindulni, akik látják a világosságot és az igazságot és olyan erővel, amilyennel még nem rendelkeznek és nem érzik létfontosságúnak, hogy az övék legyen. Amikor valóban megragadják élő hit által a Hatalmasnak a kezét, amikor az igazság számukra élő valóság, akkor fognak olyan munkát látni, amilyenről jelenleg nem is álmodnak. Álmos közöny jellemzi azt a népet, amelyik közvetlenül az örökkévalóság határain időzik. Megvan a missziós megbízatásuk, van határozott bizonyságuk, amelyet hordozniuk kellene. A trombitának határozott figyelmeztető, feddő és kérlelő hangot kell adni. Mindenkinek komolyan kell dolgoznia azzal, hogy veszni készülő lelkeket keres és ment. {TSA 69.2}   

Mit jelent ez a zsibbadtság? Mit jelentsen ez az énközpontúság lelkülete? Az idő tovaszáll. Közeledik a vég! Kiket próbáltok menteni a pusztulás verméből? Oh, bárcsak Isten lelket lehelne ezekbe a világias gondolkozású emberekbe! Bárcsak éreznék a lelkük legmélyéből, hogy imádságban kell kérniük az éberséget, hogy vannak rájuk bízott talentumok, amelyeket most kell használniuk, igen, most, valahányszor Isten igényli adottságaikat, hogy a műve előbbre jusson a világban. Hallják-e Isten hangját, amint így szól? „Ti vagytok a világ világossága” Nem elég képzelődni, nem elég álmodozni és nem elég csak az igazság ismerete. Minden hívőn gyújtson szövétneket a mennyei oltár tüzéről. Ragyogjon mind, mivel az igazság világossága elérkezett hozzájuk és nem tehetnek mást, mint hogy világítsanak e világ erkölcsi sötétségében. {TSA 69.3}   

„Ti vagytok a földnek savai; ha pedig a só megízetlenül, mivel sózzák meg? (Mt. 5:13)„Olvassátok el a Jelenések könyvét az elejétől a végéig. Ne pusztán olvassátok, hanem nagyon buzgón tanulmányozzátok, a megértésre való eltökéltséggel. ”Boldog, aki olvassa, és akik hallgatják e prófétálásnak beszédeit, és megtartják azokat, amelyek megírattak abban.„Olvassátok el a 2-ik fejezet 1-5-ös verseit.  Az első szeretet tetteit vissza kell nyerni.„De az a mondásom ellened, hogy az első szeretetedet elhagytad.Emlékezzél meg azért honnét estél ki, és térj meg, és az előbbi cselekedeteket cselekedd; ha pedig nem, hamar eljövök ellened, és a te gyertyatartódat kimozdítom helyéből, ha meg nem térsz.”(Jel 2:4-5) „Most pedig lapozzatok a 3-ik fejezet 1-8-as verséhez. {TSA 70.1}   

Nem tudok most csak ennyit írni. Oly sokat írtam az utolsó levelemben, hogy túlságosan elfáradtam, hogy még írjak. Éjjeli látásomban, az ágyamban, veletek beszéltem. Azt mondtam, hogy a hívők  elhanyagolják Istentől kapott munkájukat. Abban az állapotban vannak egy ideje, amit Krisztus az ízét vesztett sóval jelképez. A Szentlélekre van szükségük és nem kapják meg, amíg fel nem ébrednek és Krisztus cselekedeit nem teszik. A világnak azt a világosságot kell, hogy adják, amit az Úr adott nekik. Ameddig nem  gyakorolják az igazságot, addig az nem szenteli meg a lelküket és másokét sem. Buzgó szívvel és világossággal adják tovább a bennük lévő világosságot. „Én Jézus küldöttem az én angyalomat, hogy ezekről bizonyságot tegyen néktek a gyülekezetekben. Én vagyok Dávidnak ama gyökere és ága: ama fényes és hajnali csillag. És a Lélek és a menyasszony ezt mondják: Jövel! És a ki hallja, ezt mondja: Jövel! És a ki szomjúhozik, jőjjön el; és a ki akarja, vegye az élet vizét ingyen.” (Jel 22:16-17) {TSA 70.2}   

Íme, ez a ti munkátok – lelkeket vezetni az élet forrásához. Mindaz, akinek a szívében mindent átható befolyásként él az igazság, életerős bizonyságot tesz azoknak, akik a tévelygés sötétségében élnek. Hála legyen Istennek, hogy örökké élő Lélek ereje vezet bennünket minden igazságra. Azonban ezt tovább kell adnunk és nem szabad önző módon magunkba zárni. Meg kell ismertetnünk másokkal ezt a Lelket, amely minden igazságra elvezet bennünket és őket is vezetni fogja. Úgy kell ennünk és innunk az Igét, a drága Szót, mint Isten Fia testét. Ne hangozzanak el élettelen, álmosító bizonyságtételek. {TSA 70.3}   

Kételyek keltése helyett, minden szóval, minden gesztussal, minden szokással erősítsük a hitet. Hadd lássa mindenki, hogy élő Üdvözítünk van, akitől valóságos lelki életet nyerhetünk és adhatunk. Vezessétek el és segítsétek azokat szilárd sziklára állni, akiket föveny készül elnyelni. Van bőven felüdülésre, új életre váró lélek. Vannak sokan, akik az üdvösség örömét kívánják a szívbe fogadni. Tévelyegtek, nem helyes jellemet építettek, de Istennek örömére szolgál, hogy helyreállítsa őket és ez az Ő felkentjének is öröme. Ez fog élő hatóerőt, boldogságot és szent bizonyságtételt biztosítani. Mondjátok el a szegény, elcsüggedt embereknek, akik letértek az egyenes útról: nem szükséges feladniuk a reményt. Van gyógyulás, van megtisztulás minden lélek számára, aki Krisztushoz akar jönni. Van Gileádnak balzsama, mivel él ott egy orvos. {TSA 71.1}   

Olyan órákban és időkben, amikor sötétség veszi körül a lelket, Krisztus nincs messze egyikünktől sem. Kihez menjünk, ha nem a bűnt hordozóhoz, az emberi nyomorúság nagy gyógyítójához?  „Örök élet beszéde van tenálad.” Mindenki számára van öröm, aki a bizalmát belé veti és azt a hitet gyakorolja, amely szeretet által munkálkodik és megtisztítja a lelket. Jézus mondja:  Az én örömöm bennetek lesz és a ti örömötök  teljes lesz „Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni” (Zsid 11:6) Tehetetlenség telepedett Isten gyermekeinek lelki erejére. Ébredjetek, de nyomban, most, késedelem nélkül! „Keressétek az Urat, amíg megtalálható, hívjátok őt segítségül, amíg közel van.” – 93-ik levél, 1896.* * *   {TSA 71.2}   

„D” levél

„Sunnyside”, Cooranbong {TSA 72}   

1897 március 5 {TSA 72}   

Kedves _____ Testvérem! {TSA 72}   

...Biztos vagyok egy dologban.  Két választásod van: vagy a szeretet, a gyengéd részvét olaját jobban bele kell vinned a munkádba és a konokságod, a ridegséged elolvad, vagy nem fogod tudni a terveidet kivitelezni olyan országban, mint Afrika. Sziklaszilárd emberek kellenek ebben az országban, de olyanok, akikben úgyanúgy megvan Krisztus egyszerűsége és szeretete is. Az ilyenek képesek az adott helyzethez alkalmazkodni. Nem a ridegség, hidegség és nyersesség benyomását fogják mások lelkében hagyni. Krisztus igazságának vidám fényében kell lelkedet megfüröszteni és sokkal kevésbé - hogy is mondjam - legyen  vágyad arra, hogy saját véleményed szerint járj el akkor, amikor jobban teszed, ha elhiszed, hogy véleményeden lehetséges és ajánlott  változtatni. {TSA 72.1}   

Krisztus szeretetete kell, hogy a szívedben éljen és akkor fognak sikerülni a terveid.  Azonban amikor méltatlanságok vannak a testvéreid között, oly módon kezeled ezeket, hogy akiről úgy véled, nincs igaza, abban az ellenállás és dac lelkületét hívod életre. Hiányzik a munkádból Krisztus szeretete, részvéte és gyengédsége. Ha ezek ott lettek volna, ha _____ testvéred körülvetted volna szeretettel, ha őt a szeretet gyengéd szálaival a szívedhez kötötted volna, megmenthetted volna őt. Azonban hagytad őt eltávolodni és bensődben örültél is annak, hogy nem lesz több gondod-bajod az esetét illetően. {TSA 72.2}   

Nem azért írok, hogy kárhoztassalak, hanem hogy figyelmeztesselek. Kérd Istentől, hogy adja neked Krisztus szeretetének és kegyelmének olaját. Ha ez maradandó erőként van jelen a szívedben, akkor jobban fogod tudni, hogy mindenkor milyen kapcsolatban legyél testvéreiddel. Nem fogsz távolságtartó módon viselkedni velük és oly mereven ragaszkodni saját elképzeléseidhez, függetlenül a következményektől. {TSA 72.3}   

Nagyszerű és nélkülözhetetlen dolog az igazság helyes elmélete, azonban Isten szeretete, amely minden elméletet át kell hogy hasson, olyan erővel bír, amely képes minden szívet elérni. Erre a szeretetre van szükséged. Mennyei harmat, a Lélek szívekre gyakorolt meglágyító, megfékező befolyása az, ami kell a te szívednek. Ha ilyen légkörben éltél volna, mialatt Afrikában vagy, akkor Jézus Krisztus társaként dolgoztál volna, mint aki lelkeket gyógyít. {TSA 72.4}   

Olyan dolgokat mondok neked, amiket még senki emberfiának nem mondtam vagy írtam. Isten Lelkének és szeretetének befolyására változnod kell, amely képessé tesz majd, hogy olyan bizonyítékokat mutass magadról, mint olyan, aki szereti az embereket. Úgy vélem, olyan nyíltan szóltam hozzád, hogy Krisztust fogod majd keresni, hogy Ő tanítson meg téged az Ő útjaira, az Ő módszereire és arra fogsz törekedni, hogy az Igazság Napjának több fényét, az igazságnak több örömét vidd bele a saját tapasztalataidba. Tarts bűnbánatot és engedd a megszokásokat és precizitást összetörni. Tekints Jézusra és ne emberekre. Ő mondja meg neked, mit tegyél. Ragadd meg a világ világosságát és világíts mások ösvényére azzal, hogy formálod és alakítod az Afrikában végzendő munkát. {TSA 73.1}   

Krisztus egyszerűsége, Jézus megindító szeretete szól a szívekhez, amikor az igazság puszta ismételgetése semmit sem használ. Az énünket minél kevésbé vigyük a munkába. Legyen az Krisztussal, Istenben elrejtve... {TSA 73.2}   

Nagyon kényes dolog emberek lelkével foglalkozni. Lehet mereven, hűvös módon kiállni és soha, de soha nem hatunk a szívükre, vagy közel jutni a bánkódó lelkükhöz és szeretetteli lelkülettel elvezetni őket az ellenség térfeléről, a csatatérről és nem oda űzni és ott hagyni őket, hogy Sátán kísértéseinek játékszerei legyenek. {TSA 73.3}   

Imádkozni fogok érted, azonban Krisztus szerelmére kérlek, keresd az alázatosságot, Jézus egyszerűségét és szeretetét. Engedd, hogy a Tőle kapott szeretet romboljon le minden korlátot. Juss a testvéred közelébe. Nem kell, eltűrnöd a helytelenségeket egyetlen esetben sem, azonban tudsz olyan hatást gyakorolni a szívekre, hogy vágyódni fogsz Krisztussal együttműködni azon lelkek mentésében, akikért meghalt. Kérve kérlek: keresd Istent. Nyisd meg szíved ajtaját és engedd be Krisztus szeretét és gyengéd részvétét, majd pedig add azt másoknak kedves szavakkal és szerető szolgálattal.  Az Úr adjon neked bölcsességet – ezt kérem imámban. P.S. – {TSA 73.4}   

Kedves Testvéreim! Mindannyiunknak bölcsen és értelmes módon kell dolgoznunk. A  formaságok nem válhatnak annyira létfontosságávú, hogy olyan útra lépjünk, amelyen az Úr ne tudná a munkáját elvégezni. Úgy tekinthetünk a világra és az egész társadalomra, mint amelyben nincs rend. Vannak elképzelések, ügyes ötletek, amelyekkel megpróbálják átformálni, azonban ez a rendszer majdnem mindenestől fogva emberi elképzelés. A legalapvetőbb változás a tévelygésből az igazságra való megtérés. A templom romokban hever és semmi haszna, ha ugyanazon régi anyagból próbálják ismét megépíteni. Egyedül Isten hatalma képes az emberi jellemet átformálni, az embert szívben és elmében Krisztus képmásával összhangba hozni, mivel még a gondolatokat is Jézus Krisztusban kell rabul ejteni.  Gondoljatok csak az elvégzendő munkára. Isten veszi az elbukott embert, aki porban élő féreg, átformálja, képessé teszi arra, hogy a mennyei család tagja és örök korszakokon át társa legyen az angyaloknak és Jézus Krisztusnak. Aki aláveti magát e folyamatnak, az meglátja Istent szemtől szemben és szellemi-lelki közösségben fog élni vele. {TSA 74.1}   

A ceremóniák összes körforgása sem képes az emberi családot a menny tagjává tenni. Isten megmunkáló, formáló keze alá kell vetni magunkat. A Sátántól származó bódultság olyan, mint a népre boruló halotti lepel. Először az érzéketlenséggel és közönnyel kell szembenézni és foglalkozni. Be kell hatolni a halálos zsibbadtságba. Az emberek bűneikben és vétkeikben halottak. Isten hatalma által kell őket felrázni. Krisztust és szeretetét kell prédikálni a bukott embernek. Azt, hogy magára vette az emberi természetet és elszenvedte a magukat vallásosnak tartó emberek gonosz bánásmódját. Élete folyamatos önmegtagadás volt. Gyűlölt és megvetett volt és megfeszítették. A menny Parancsnoka volt az, aki ezt szenvedte el. Azonban „Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz benne, ne vesszen el, hanem örök élete legyen.” Ha Isten bűnért való áldozatként adta a Fiát, akkor a bűn Isten szemében bizonyára rettenetes gonoszság, súlyos dolog és az emberre nézve végzetes. {TSA 74.2}   

Nekünk, akik az igazságot hirdetjük másoknak, Jézus lelkünkben égő szeretetével kell bírnunk. Ajkunkat érintenie kell az oltárról vett égő szénnek. Ekkor fog megtisztulni és semmi más, csak megszentelt szavak áradnak majd róla, amelyek meglágyítják és megfékezik az emberek lelkét. – 102-es levél, 1897. {TSA 74.3}