Sátán - hatalmas ellenség

A bűnbeesett ember Sátán foglya. Jézus Krisztus hivatása az volt, hogy az embert kimentse hatalmából. Az ember, elesett természeténél fogva hajlamos arra, hogy Sátán sugallatát kövesse. Saját erejére hagyatva az ilyen rettenetes ellenségnek nem is tud ellenállni, hanem csakis úgy, ha a benne lakó Krisztus, a hatalmas Győző, fékezi kívánságait és erőt ad. Csak Isten korlátozhatja Sátán hatalmát. Sátán ide-oda jár a földön. Egyetlen percig sincs tétlenül, nehogy egyetlen olyan alkalmat is elmulasszon, amely az emberi lelkek megrontására rendelkezésére áll. Nagyon fontos, hogy Isten gyermekei mindezt megértsék és hogy Sátán csapdáit elkerüljék. {MYP 51.1}   

Sátán leplezi lényét

Sátán úgy előkészíti csalásait, hogy az Isten népe elleni utolsó harcában ne lássák meg, hogy ő a támadó. (2. Kor. 11,14.) “Nem is csoda, hisz maga is átváltoztatja magát világosság angyalává.” Vannak félrevezetett lelkek, kik amellett kardoskodnak, hogy Sátán nem létezik, s ezalatt foglyul ejti őket s nagyban munkálkodik általuk. {MYP 51.2}   

Sátán sokkal furfangosabb annál, semhogy nyíltan lépjen fel kísértéseivel, mert akkor a keresztény szunnyadó energiái felébredné­nek s az erős és hatalmas Szabadítóra bízná magát. Ezért úgy közelít, hogy lénye felismerhetetlen. Leplezetten dolgozik az engedetlenség fiaiban, kik istenfélőknek vallják magukat. Sátán teljes erejével azon dolgozik, hogy kifárassza, kísértse és félrevezesse Isten népét. {MYP 51.3}   

Aki elég merész volt ahhoz, hogy szembeszálljon, megkísértse, kigúnyolja a mi Urunkat, s akinek volt hatalma arra, hogy a templom oromzatára vigye fel és utána a hegy tetejére, az bizonyára minden erejét meg fogja fesziteni napjainkban, nemzedékünk idejében is. A sikerre annál több reménye van, mert ennek a mai nemzedéknek alig van fogalma Sátán ravaszságáról és erejéről. {MYP 52.1}   

{MYP 52.2}   

Harcol minden egyes lélekért

A gonosz angyalok harcolnak a lelkekért és Isten angyalai ellenük állnak. A harc keményen folyik. Gonosz angyalok tolongnak a lelkek körül s mérgező befolyásukkal rontják a légkört, tompítják az értelmet. Szent angyalok aggódva figyelik ezeket a lelkeket s arra várnak, hogy Sátán seregét visszaverhessék. De a jó angyaloknak nem feladatuk, hogy befolyásolják az ember értelmi világát az egyén akarata ellenére. {MYP 52.3}   

Mikor a Sátán egy lélek elvesztésének veszélyét látja, akkor a végsőkig feszíti erejét, hogy az illetőt a maga számára megtartsa. Ha az ember a veszedelem tudatára ébredt és kétségbeesetten és buzgón Jézustól kér erőt, Sátán rögtön fél, hogy elveszti foglyát. Megerősíti seregét, hogy a szegény lélek útját állja és sötét falat formál körülötte, hogy a mennyei világosság ne juthasson el hozzá. De ha a veszélyben levő ember kitart s gyámoltalanságában és gyengeségében Krisztus vérének érdemeire hivatkozik, Jézus meghallgatja a hitből fakadó komoly imákat s újabb, igen erős angyalsereget küld szabadítására. {MYP 53.1}   

Sátán reszket és fél Krisztus fenségétől. A buzgó ima hangjára egész serege reszket. A nagyhatalmú, mennyei fegyverzetbe öltözött angyalok a bágyadt, üldözött lélek segítségére jönnek és Sátán seregeivel együtt visszavonul, mert jól tudja, hogy a csatát elveszítette. {MYP 53.2}