A san franciscoi földrengés

1906, április 12-én csütörtök délután White testvérnő elhagyta otthonát, hogy a Dél-California-i évi konferencia összejövetelen Los Angelesben és két gyógyintézet felavatásán - a San Diego melletti Paradise Balley és a San Bernardo völgyben Loma Linda - részt vegyen. Az első napokat Loma Lindában töltötte s ez idő alatt egy említésre méltó tapasztalata volt, melyet így írt le röviden: {LS 407.1}   

MEGTORLÓ ÍTÉLET

Mialatt Loma Lindában voltam, 1906 április 16-án egy csodálatos ábrázolást láttam. Egy éjszakai látomásban egy magaslaton álltam, melyről azt láttam, hogy a házak mint a nád a szélben úgy megrázkódtak. Az épületek, nagyok és kicsinyek romba dőltek. Szórakozó helyek, színházak, szállodák és a gazdagok lakásai megrázkódtak és romba dőltek. Sok ember elpusztult s a levegő megtelt a sebesültek és megrémültek kiáltásával. {LS 407.2}   

Isten bosszúálló angyalai tevékenykedtek. Egy érintés és épületek, melyeket szilárd alapokra építettek úgy, hogy az emberek magukat benne minden veszéllyel szemben biztonságban érezték, pillanatok alatt romhalmazzá váltak. Semmi sem nyújtott biztos menedéket. Én nem voltam veszélyben, de mégse találok szavakat, hogy a jelenetek borzalmait, melyeket láttam leírjam. Úgy látszott, mintha Isten hosszútűrése kimerült volna és elérkezett az ítélet napja. {LS 407.3}   

Az angyal, ki mellettem állt, azután azt mondta, hogy csak kevés embernek van fogalma arról az istentelenségről, mely a világban és ott is különösen a nagy városokban uralkodik. Megmagyarázta, hogy az Úr meghatározott egy időt, mikor haragjában meglátogatja azokat, kik makacsul megvetik törvényét. {LS 407.4}   

Bármely borzalmas volt is az előttem lejátszódott jelenet, mégis az ezzel összeköttetésben adott tanítás tette rám a legelevenebb benyomást. A mellettem álló angyal megmagyarázta, hogy Isten felsőbbségét és törvényeinek szentségét azokkal közölni kell, kik makacsul vonakodnak, hogy a királyok Királyának engedelmeskedjenek. Azokat, kik előnyösebbnek tartják, hogy hűtlenségükben kitartsanak, irgalomból ítéletekkel kell sújtani, hogy ők, ha lehetséges, cselekedeteik bűnösségét felismerjék. {LS 408.1}   

A következő napon a jeleneteken gondolkodtam, melyeket láttam és a kapott tanításon. Délután Glendalebe utaztunk Los Angeles közelébe, és következő éjjel. egy gyülekezetben voltam, hol Isten törvényének követelményeit adtam elő az embereknek. A teremtés hetének végén, adott szombatról és a Sinai törvényről olvastam fel az Írásból: és azután megmagyaráztam, hogy a szombat, mely örök szövetség és jegy Isten és gyermekei között, mindig meg kell tartani, hogy tudhassák, hogy őket az Úr a teremtőjük szenteli meg... {LS 408.2}   

Azután még többet beszéltem Isten minden földi uralkodó feletti felsőbbségéről. Törvénye minden cselekedet zsinórmértéke kell hogy legyen. Az embernek tilos, hogy értelmét, vagy lelkét mértéktelenség által fanatikus befolyás által megrongálja, mert ez lehetetlenné teszi számukra, hogy Isten törvényét megtartsák. Noha az isteni felség hosszútűrő a tévelygőkkel szemben, mégsem tűr gúnyt és nem fog mindig hallgatni. Felsőbbségét, tekintélyét, mint a világegyetem uráét végül elismerik és törvényének jogos követeléseinek eleget tesznek majd. {LS 408.3}   

Tanítónk sokkal több tanítást adott a népnek Isten hosszútűréséről és arról a szükségességről, hogy az áthágókat veszélyes helyzetük ismeretére bírja. {LS 409.1}   

Több napig tartott, míg egy részét leírtam annak, amit azon két éjszakán Loma Lindában és Glendaleben az Úr nekem kinyilatkoztatott. {LS 409.2}   

Április 18-án két nappal azután, hogy épületek romba dőlését láttam, útra keltem, hogy Los Angelesben a Carr utcában lévő templomban rendezett összejövetelre menjek. Mikor a templomhoz közeledtünk, hallottuk, amint a rikkancsok kiáltották: San Franciscót földrengés pusztította el! Nehéz szívvel olvastam a sebtében nyomtatott első hírt erről a borzalmas szerencsétlenségről. {LS 409.3}   

A VÁROSOK BEDOLGOZÁSA KÍVÜLESő KÖZPONTOKBÓL

A konferenciai beszédben White testvérnő Isten törvényének fenséges szentségéről beszélt és egész határozottan beszélt a gyors cselekvés szükségességéről, hogy az emberekkel megismertessük a világot sújtó dolgok jelentőségét. Különösen azokról az előnyökről beszélt, melyek a városoknak külső központokból való bedolgozásából nyerhetünk. {LS 409.4}   

"Ki a városból! Ki a városból!" magyarázta, ezt az üzenetet adta nékem az Úr. Földrengések jönnek, áradatok lesznek és mi ne telepedjünk le az istentelen városokban, hol az ellenségnek szolgálnak és hol Istent oly sokszor elfelejtik. Az Úr azt kívánja, hogy tiszta lelki látóképességgel rendelkezzünk. Gyorsan kell a veszélyt felismernünk, mely az ilyen istentelen városokban az intézetek alapításával jár. Bölcs terveket kell lefektetnünk, hogy a városokat figyelmeztessük és ugyan akkor ott lakjunk, hol megvédhetjük gyermekeinket és magunkat a bemocskoló és erkölcstelen befolyásoktól, melyek ezeken a helyeken uralkodnak. {LS 409.5}   

A ROMBOLÁS JELENETEI

Két héttel később White testvérnő visszatért otthonába St. Helénába és pedig San Josén, Mountain Viewn és San Franciscón keresztül. "Mikor északra utaztunk" írta egy tudósításában útjáról, "láttuk a földrengés néhány hatását és mikor San Joséba érkeztünk láthattuk, hogy nagy épületek dőltek romba és mások komolyan megsérültek. {LS 410.1}   

Mountain Vieweben az új posta hivatal és a város néhány nagyobb üzletháza romokban hevert. Más épületek részint összeöltek, részint alaposan megsérültek." {LS 410.2}   

Mountain Vieweben hazamenet utunk San Franciscón vezetett keresztül, kocsit béreltünk és másfél órát azzal töltöttünk, hogy megnézzük e nagy város romjait. Épületek, melyeket mindenféle rombolással szemben tökéletes biztosnak véltek, romokban hevert. Némely épület részben a földbe süllyedt. A város borzalmas képet mutatott, megmutatta az éles elméjűség értéktelenségét tűz és földrengés biztos épületek alkotásán. {LS 410.3}   

INTÉSEK ÉS FIGYELMEZTETÉSEK

Azokról a tanításokról és intésekről, melyek a harmadik angyal üzenetének komoly hirdetését hangsúlyozták a városokban, a csapások láttára, melyek a sűrűn lakott központokat a világvég közeledtekor sújtani fogja, így írt White testvérnő: {LS 411.1}   

"A San Franciscói földrengés óta, néhány bírálat hangzott el azokról a nyilatkozatokról, melyeket közöltem. Egyesek azt állították, hogy én, mikor Los Angelesben voltam, azt állítottam, hogy San Franciscói tűzvészt és földrengést megjövendöltem és hogy Los Angeles lesz a következő város, mely szenvedni fog. Ez nem igaz. A földrengést követő reggelen ezeket mondtam csak: Földrengések jönnek, áradások lesznek és hogy ezek üzenetei az Úrnak részünkre, hogy ne telepedjünk le az istentelen városokban." {LS 411.2}   

Néhány évvel ezelőtt egy testvér, ki New Yorkban lakott, egy meglepő cikket közölt annak a városnak pusztulásáról. Rögtön írtam az illetőnek, kik az ottani mű vezetői voltak, hogy nem bölcs dolog, ha ilyen cikkeket írnak a nyilvánosság számára, hogy ez nyugtalanságot kelthet, melynek egy fanatikus mozgalom lehet a következménye és ez árthat Isten művének. Elegendő ha a nép elé tárjuk Isten igazságát. Nyugtalanító cikkek ártanak a mű előrehaladásának. {LS 411.3}   

1903 augusztus 9-i keltezéssel ismét erről a szenzációs tudósításról írt White testvérnő: {LS 411.4}   

"Honnan származik ez a tudósítás, hogy én azt mondtam, hogy New Yorkot szökőár fogja elsodorni? Ezt sosem mondtam. Azt mondtam, mikor a nagy épületekre néztem, melyekre az emeletek sokaságát húzták, milyen borzalmas jelenetek lesznek itt, ha az Úr jönni fog és a világot megrázza! Akkor a Jelenés 18. 1-3. szavai beteljesednek. Az egész 18. fejezet figyelmeztetés arra, ami a világot súlytani fogja. Azonban nem kaptam külön kinyilatkoztatást arról, hogy New Yorkkal mi fog történni, csak tudom, hogy egy napon a nagy épületeket az Úr mindent elpusztító hatalma össze dönti. A nyers világosságból tudom, hogy pusztító hatalmak munkálkodnak a földön. Istennek egy szava hatalmas erejének egy érintése és ezek az erős épületek romba dőlnek. Olyan jelenetek lesznek, melyeknek borzalmasságait el sem tudjuk képzelni." {LS 411.5}   

Már 1902 szeptember 1-én írta White testvérnő: {LS 412.1}   

"Jól megrendezett sátor-összejöveteleket kell a nagy városokban, mint például San Franciscóban tartani, mert már nem tart soká, mikor ezek a nagy városok Isten Ítéleteit fogják elszenvedni. San Francisco és Oakland olyan lesz, mint Sodoma és Gomora és az Úr haragjában meglátogatja majd őket." {LS 412.2}   

1903 június 20-án: "Isten ítéletet tart hazánkban. Az Úr nemsokára jön. Tűzáradat és földrengés által figyelmezteti a föld lakosait jövetele előtt. Óh, bár felismernék az emberek meglátogatásuk idejét! Nincs időnk már határozottabb erőfeszítéseket kell tenni, hogy a világ emberei lássák, hogy az ítélet napja küszöbön áll." {LS 412.3}   

1903 június 3-án: "Soknak szívében Isten Szentlelke hatalmas munkát végez. A világot sújtó istenítéletek, irgalmasság azoknak, kiknek nem volt alkalmuk tapasztalni az igazságot. Az Úr szeretettel és részvéttel tekint ezekre. Kegyelemteljes szív megindul, kezét még mindig kinyújtja a mentésre." {LS 412.4}   

1902 november 12-én: "Közeledik az idő, mikor a világ történelmének nagy válsága kitör, amikor az isteni kormányzás minden mozzanatát a legélénkebb figyelemmel kell megfigyelni. Gyors egymásutánban következnek Isten ítéletei - tűz, áradat és földrengés háborúval és vérontással. Valami nagy és döntő fog nem sokára szükségszerűen bekövetkezni." {LS 413.1}   

1904. február 15-e: "Mikor legutoljára New Yorkban voltam, éjszakai látomásomban felszólíttattam, hogy figyeljem, amint az épületeket emeletről emeletre közelebb viszik az éghez. Ezek az épületek szavatoltan tűzbiztosak s azért emelték őket, hogy tulajdonosaikat dicsőítsék. Mindig magasabbak lesznek ezek az épületek és nagyon sok értékes anyagot használnak el rájuk. {LS 413.2}   

Mikor ezek az épületek a magasba törnek, tulajdonosaik örültek becsvágyukban és büszkeségükben, hogy pénzük volt énjük dicsőítésére... Sok pénz, amit így használtak fel, a szegények sanyargatásából szerezték. A menny könyveiben pontosan feljegyeznek minden üzleti vállalkozást. Minden hamis cselekedet, minden csaló tettet felírtak. Jön idő, mikor az emberek csalásai és becsapásai után pontot tesznek, melyen túl az Úr nem engedi őket és az után tapasztalni fogják, hogy Jehova hosszútűrésének van határa. {LS 413.3}   

A jelenet, melyet elém tártak, egy tűzriadó volt. Az emberek a magas és tűzbiztosnak vélt épületekre néztek és azt mondták: Tökéletesen biztonságosak. Azonban az épületek úgy pusztultak el, mintha kátrányból készültek volna. A tűzifecskendők nem bírták a pusztítást megfékezni. {LS 413.4}   

Tanítást kaptam, hogy ha az Úr ideje elérkezik, és még nem történt a büszke, becsvágyó emberi lények szívében változás, az emberek látni fogják, hogy az a kéz, amely a teremtésben oly erővel működött, éppoly erővel fog pusztítani is. Semmi földi hatalom sem bírja Isten kezét megkötni, bármely anyagot is használjanak fel az épületeknél, nem fogja őket megóvni a pusztulástól. Mikor eljő az Isten által meghatározott idő, hogy megtorolja az embereken tévelygéseiket és törvényének megvetését." {LS 414.1}   

FELHÍVÁS BűNBÁNATRA

Isten kegyelme, mely annyi ember életet megőrzött San Francisco és környékének borzalmai között, White testvérnő szerint egy felhívás az összes társadalmi osztály számára, hogy ismerjék el Jehova felsőbbségét és törvényeinek jogosultságát. Evangelizálást sürgetett a kikötő városi részére, hogy az emberek minden lehetséges alkalmat megkapjanak, hogy felismerjék, az ítéletek jelentőségét, melyek a föld embereire elkövetkeznek. {LS 414.2}   

E végből a földrengés után több hónapig különös és kitartó kísérleteket tettek, hogy a harmadik angyal üzenetét San Franciscóban és a kikötő többi városaiban hirdessék. White testvérnő mindent megtett, hogy az itt állomásozó munkásokat bátorítsa és többször meglátogatta a munkás csoportokat, kik azzal foglalatoskodtak, hogy a népet oktassák. Ha olyanokkal találkozott, kik ismerték Isten szavának igazságát, felszólította őket, hogy a munkások törekvéseit készségesen támogassák. Ugyanakkor arról a messze terjedő műről is írt, mely ebben az országban elvégzendő. {LS 414.3}   

"A világot az áthágások jellemzik." írta. "A törvényszegés szelleme uralkodik mindenütt és ez különösen a nagy városokban tapasztalható. A bűnök és gonosztettek, melyeket nagy városainkban láthatunk, rettenetesek. Isten nem nézheti ezt el sokáig. Már most kitölti ítéletét néhány városra és nemsokára rendkívüli nemtetszése más városok felé fog fordulni. {LS 415.1}   

Az események sorozata kinyilatkoztatja majd, hogy Isten a helyzet Ura. Az igazságot tisztán és félreérthetetlenül fogják hirdetni. Mint közösség, a Szentlélek minden felett uralkodó vezetése alatt, az Úrnak útját kell elkészítenünk. Az evangéliumot a maga tisztaságában kell hirdetni. Az élő víz folyamának ki kell szélesednie és mélyülnie. Minden területen, embereket hív el az Úr az eke szarvától és más közönségesebb foglalkozást űzőket, kiknek érdeklődését most foglalkozásuk köti le és tapasztalt férfiak álltak kiképzést nyernek. Ha megtanulnak hatékonyan és eredményesen dolgozni, akkor az igazságot hatalommal fogják hirdetni. Az isteni előrelátás csodálatos működése a nehézség hegyeit félreteszi és a tengerbe veti. Az üzenetet, mely oly nagy jelentőségű a föld lakosai számára, meghallják és megértik. Az emberek megtudják, mi az igazság. A mű állandóan előre fog haladni, míg az egész világot megintette és akkor jő el a vég." {LS 415.2}