Világi mintától való óvás

"A főiskolánkon fiatal férfiaknak kellene tanulniuk, műveltséget szerezniük, mégpedig a lehető leggondosabban és legalaposabban, hogy felkészüljenek az Istenért végzendő munkára. Iskolánk alapításának ez volt a célja. Testvéreink viseljék szívükön a főiskola anyagi támogatását. Ne tűrjétek el, hogy eredeti céljától eltérjen, s világi iskolákhoz szabja magát! Szüntelenül őrködnünk kell a vallásos nevelés fenntartásán. Nemsokára lejár a kegyelemidő, küszöbön a nagy aratás - mit teszünk, hogy felkészüljünk erre a feladatra?"

"Istennek sohasem az volt a terve, hogy főiskolánk utánozza a hasonló intézményeket. Nálunk a vallásos vonások uralkodjanak! Ha a hitetlenek ezt a légkört választják, az rendjén van. Ha a sötétségben veszteglők a világosságra jönnek, az Isten terve szerint történik. De ha nem őrködünk éberen, ha nem vigyázunk, és a világi vonásokat hagyjuk felülkerekedni azért, hogy több tanulónk legyen, az Isten akarata ellen való. Iskolánk ereje abban rejlik, hogy egyre jobban előtérbe állítjuk a vallásos elveket. Amikor a tanárok feláldozzák ezeket azért, hogy kivívják a világi élvezeteket kedvelői tanulók helyeslését, akkor hűtlenek a megbízatásukhoz, és el kell bocsátanunk őket."

"Messzi vidékekről küldik a tanulókat Battle Creek-i főiskolánkra, azzal a kifejezett szándékkal, hogy jártassá váljanak a Biblia tárgyköreiben. Az elmúlt pár év folyamán azonban az a törekvés kerekedett felül, hogy más iskolákhoz szabjuk a miénket. Ha ez megtörténik, nem serkenthetjük többé a szülőket, hogy küldjék gyermekeiket Battle Creek-be. Semmi esetre sem szabad háttérbe szorítanunk az erkölcsi és a vallásos nevelést."

"Intézetünk célja nem az, hogy csak könyvekből nyerhető tudást nyújtson, hiszen ilyen műveltséget az ország bármelyik főiskoláján szerezhetnek a diákok. Tudtomra adták, hogy Sátán igyekszik megakadályozni iskolaalapításunk legfőbb célját. Az ellenfél fortélyaitól akadályozva az iskola vezetői a világ szokásait utánozzák, s mivel így tesznek, munkájuk nem felel meg Isten Lelke elgondolásainak."

"Erre a nevelésre van ma égetően szükség. Ha iskolánkban a világias légkör kerekedik felül, adjátok el az iskolát a világiaknak, vegyék át teljesen, s akkor azok, akik anyagiakat fektettek bele, egy másikat alapíthatnak, amelyet nem a népszerű intézmények mintájára, nem az igazgatók és tanárok ízlésének megfelelően, hanem Isten kifejezett akarata szerint vezetnek.

Mesterem nevében kérlelem valamennyi iskolánk felelős állást betöltő testvéreit, hogy legyenek Isten emberei. Az Úr elvárja tőlünk, hogy megkülönböztethető, különálló nép legyünk. Hogyan vágyódhatunk hát népszerűségre, hogyan törekedhetünk arra, hogy utánozzuk a világ szokásait? Isten tudtunkra adta szándékát, hogy legyen az országban olyan főiskola, ahol az ifjúság nevelésében a Biblia elfoglalja az őt megillető helyet. Mindent kövessünk hát el, hogy megvalósítsuk ezt a célt."

"Isten szemében nem megfelelő iskolánk jelenlegi állapota. Tudtomra adta a fontos intézményünket fenyegető veszedelmeket. Ha a felelős vezetők a világ mércéjéhez szabják magukat, s más iskolák célkitűzéseit és módszereit utánozzák, azzal Isten nemtetszését vonják magukra."

"A közönséges iskolák elhanyagolják a nevelés legfontosabb részét, a Biblia vallását."

"Battle Creek-i iskolánk az a hely, ahol az Úr családjának ifjabb tagjait Isten növekedésre és fejlődésre vonatkozó tervei szerint kell nevelnünk. Követnünk kell Krisztus példáját. Testvéreink eltűrik, hogy gondolkodásuk szűk látókörű és alacsony szintű legyen. Nem Isten tervét tartják szüntelenül a szemük előtt, hanem világi célok lebegnek előttük. Nézzetek fel, oda, ahol Krisztus ül Isten jobbján, s dolgozzatok úgy, hogy tanítványaitok az Ő tökéletes jelleméhez szabják magukat!

Ha a népszerűség és a sok tanítvány idecsábítása kedvéért leszállítjátok a színvonalat, s így örvendtek a növekedésnek, akkor súlyos vakságról tesztek tanúságot. Amennyiben a jókora szám a siker bizonyítéka, akkor a Sátán tarthat igényt az elsőbbségre, mert e világon az ő követői vannak a legtöbben. A főiskolánkat átitató erkölcsi erő mértéke ez a virágzás próbaköve."

"A tanárok és oktatók nem értették meg az iskola célját. Pedig anyagiakat, komoly szellemi energiát és munkát fektettünk bele, hogy azzá tegyük, amivé Isten tervezte. Ezért most nem lenne szabad azoknak engedni át a döntő szót, akik mit sem tudnak arról, hogyan vezette Isten népünket az elmúlt időkben. Az Úr ismételten tudtunkra adta, hogy ne szabjuk iskolánkat a népszerű intézményekhez. Más felekezetek lelkészei éveket töltenek el tanulmányaikkal."

("Iskolánkban nem elég magas a vallásos nevelés mércéje. A tanítók és tanulók többsége szüntelenül arra törekszik, hogy háttérbe szorítsa a vallást. Ez különösen azóta van így, amióta világiak is beiratkoztak a főiskolánkra. Krisztus elvárja minden követőjétől, hogy nyíltan, egyenesen vallja meg hitét. … Főiskolánk tanárai ne alkalmazkodjanak a világi szokásokhoz, ne fogadjanak el világi elveket. Isten a szeretetet és a tisztaságot becsüli a legtöbbre. Minden kereszténynek ezeket a tulajdonságokat kellene ápolnia magában.")

"Ha a világ szokásait utánoznák a főiskolán, ahol sok fiatal kerül össze, olyan vágányra terelnék gondolataikat, ami hátráltatná a tanulást és a vallás iránti érdeklődést."

"…a legfőbb jelszó, hogy a cél szentesíti az eszközt. Ezt az üzleti élet valamennyi ágazatában megtalálhatjuk, döntő elv ez a társadalom valamennyi rétegében, a nemzetek fontos tanácskozásain, s mindenhol, ahol nem Krisztus lelkülete uralkodik. Aki kiadóhivatalunkban, iskoláinkban vagy kórházunkban szolgál, fejlessze magában a meggondoltságot, a körültekintést, a viselkedés művészetét és a szakképzettséget. De nem szabad félretolnunk az igazságosság és az igaz tettek törvényeit. Nem szabad annak az elvnek uralkodnia, hogy mindenki a saját munkaterületét tegye sikeressé, a többi ágazattól függetlenül. Megfontoltan kell őrködnünk az összes terület érdekei felett. Vigyázzunk, nehogy belegázoljunk egymás jogaiba! A világban az üzletkötés gyakran egyúttal csalást is jelent. Ennek azonban nem szabad így lennie azok között, akik az Úr munkáját irányítják. Ne legyen a világ mértéke azok mértéke is, akik szent ügyekkel állnak kapcsolatban.

Amikor megmutatták nekem az ítélet eseményeit, azokat a könyveket, ahova az emberek tetteit jegyezték fel, láthattam, hogy intézményeinkben némelyek vallják ugyan az istenfélelmet, mégis a világ mértékéhez szabják magukat."

"Gyorsan közeledünk a történelem végső válságához, s fontos megértenünk, hogy az iskoláink-ajánlotta tanulás-előnyök ne legyenek olyanok, mint a világi iskoláké. A világi iskolák időbeosztását se kövessük."

"Értessük meg a tanulókkal, hogy ki kell gyomlálnunk minden Isten szavával ellenkező, világi szokást s gyakorlatot, s helyükbe az isteni természet pecsétjét viselő cselekedeteket állítani. Nevelő, tanító munkánk mindig viselje magán a menny lenyomatát, így nyilvánítsa ki az isteni tanítás és nevelés felsőbbrendűségét a világ műveltsége fölött. Némelyek előtt lehetetlennek tűnik e teljes átalakulás. De ha ez így lenne, miért költsünk kísérletezésre, hogy keresztény neveléssel próbálkozzunk?"