Tankönyv, -terv, -tárgy

"Tanítót kell alkalmaznunk, aki ráneveli az ifjakat, hogy a hangszálak kimerítése nélkül beszéljenek. A modorra is figyelmet kell szentelniük."

"A Bibliából kell előadásokat tartanotok, s a Szentírás kutatását kell a nevelés legfőbb tárgyává tennetek.

Messzi vidékekről küldik a tanulókat Battle Creek-i főiskolánkra, azzal a kifejezett szándékkal, hogy jártassá váljanak a Biblia tárgyköreiben."

"A múltban Isten együtt munkálkodott a tanárokkal, akik felismerték és el is fogadták az igazságot. Úgy tértek vissza otthonaikba, hogy Istenért akarnak élni. Ez a főiskolán folytatott tanulás gyümölcse volt, mert amikor észrevették, hogy a Biblia kutatása tantervünk elidegeníthetetlen része, ők is fontosabbnak kezdték tekinteni, érdekelni kezdte őket."

"Isten úgy tervezte iskoláinkat, hogy megfeleljenek az erkölcsi süllyedés okozta növekvő szükségleteknek. A könyvekből való tanulás önmagában nem tudja megadni a tanulóknak a szükséges fegyelmet, ezért komolyabb alapokat kell lefektetnünk. Nem azért alakult a főiskola, hogy bárki egyéni céljainak bélyegét viselje magán. A tanárok testvérként dolgozzanak együtt. Mindent beszéljenek meg egymással, lelkészeinkkel, felelősségtudó emberekkel, de mindenekelőtt keressék a felülről származó bölcsességet, hogy az iskolával kapcsolatos minden döntésük kivívja Isten tetszését.

Intézetünk célja nem az, hogy csak könyvekből nyerhető tudást nyújtson, hiszen ilyen műveltséget az ország bármelyik főiskoláján szerezhetnek a diákok. Tudtomra adták, hogy Sátán igyekszik megakadályozni iskolaalapításunk legfőbb célját. Az ellenfél fortélyaitól akadályozva az iskola vezetői a világ szokásait utánozzák, s mivel így tesznek, munkájuk nem felel meg Isten Lelke elgondolásainak."

"A Biblia mint tankönyv: Semmilyen más tanulás sem nemesíti meg annyira a gondolat- és érzésvilágot, mint a Szentírás kutatása. A szent Ige Isten kijelentett akarata. Ebből tanulhatjuk meg, hogyan javítsunk jelenlegi életünkön, s hogyan biztosítsuk eljövendő életünket. Egyetlen más könyv sem tudja betölteni értelmünk kíváncsiságát és szívünk vágyakozását. Ha az ember megismeri Isten szavát, és engedelmeskedik is neki, akkor akár a tudatlanság és az elaljasodás legmélyéből is Isten Fává, az ártatlan angyalok barátjává emelkedhet."

"A Biblia az ember birtokában levő legátfogóbb és legvilágosabb történelemkönyv."

"Isten szavában foglaltatnak a legmélyebb gondolatok, a legmagasztosabb célok. Az Írásból megismerhetjük az ősatyákat és a prófétákat, s hallhatjuk az Örökkévaló szavát, amint az emberekhez szól. Szemlélhetjük a mennyei Felség megalázkodását, amint helyettesünk és kezesünk lett, hogy egyedül küzdjön meg a sötétség hatalmaival, s kivívja értünk a győzelmet. Mindezek tiszteletteljes átgondolása csillapítja, tisztítja, nemesíti a szívünket, megújítja és felfrissíti elménket, s új erővel ajándékoz meg."

"Nem csak a természettudományok kedvéért alapítottunk iskolát, hanem hogy Isten Igéjének magasztos elveire és a mindennapi élet gyakorlati kötelességeire oktassunk."

"Sátán folytonosan próbálkozik, hogy elterelje az emberek figyelmét a Bibliáról. Az emberi bölcsesség kedvéért elhanyagoljuk Isten emberekhez intézett szavainak tolmácsolását, amelyekre pedig mindig mindenkinek figyelnie kellene."

"Isten félelme azért halványodik el ifjúságunk körében, mert elhanyagolják a Biblia kutatását."

"Eljött az idő, hogy határozottan szóljak. Az Úr világosan kijelentette, mi a célja a főiskolával. Az örömhír terjesztésében égetően szükség van munkásokra. Az igehirdetésre készülő ifjak nem tölthetnek el jónéhány évet a tanulással. A tanároknak fel kellett volna ismerniük a helyzetet, s ezekhez az igényekhez szabni a tantervet. Röviden, de átfogóan kellene tanulmányozniuk a munkájukhoz elengedhetetlen tantárgyakat. Azt közölte velem az Úr, hogy nem valósítottuk meg ezt a célt."

"A tanulóknak el kellett sajátítani az általános műveltséget, de legfőképpen Isten Igéjét."

"Főiskolánkon a Bibliának kellene az egyik fő tantárgynak lennie. Ez a könyv tudtunkra adja, hogyan éljük le mostani életünket, s miként tudjuk biztosítani az eljövendő, örök életet. Ezért értékesebb a tanulók számára, mint bármely más könyv."

"Iskoláink tantervébe fel kell vennünk a jövendölések és a történelem oktatását."

"A Sátán minden iskolában magát próbálta megtenni a tanítók irányítójává. Ő hozta a gondolatot, hogy szórakozásra van szükség. Az azzal a céllal küldött hallgatóknak, hogy evangélisták, lelkipásztorok és hittérítők legyenek, nem kellett volna elfogadni az elgondolást, hogy szórakozás szükséges a testi egészséghez, mikor pedig az Úr eléjük tárta, hogy jobb, ha szórakozások helyett nevelő, testi munkát végeznek. A szórakozások hamar szenvedélyt termelnek ki, mely elveszi a kedvet a gondolkodás és test hasznos, egészséges gyakorlásától. Pedig az ilyen testgyakorlások teszik a hallgatókat hasznossá a maguk és mások számára.

Fiataljaink éppen erre a favágással, földműveléssel, épületek emelésével csakúgy, mint elméleti műveltséggel nyert nevelésre törekedjenek. Az iskola mellett a lehető leghamarabb nyomdának kell működni, hogy nyomdászatban is képesítést nyújtson. Meg kellene tanulni a sátorkészítést is. Épületeket kell emelni, kőművesmunkát tanulni. A lányhallgatók is sok mindennel foglalkozhatnak. Főzést, varrást, kertészkedést végezzenek. Epret kell ültetni, zöldséget és virágot termelni. Ezeket bízhatjuk a lányhallgatókra a szabad levegőn. Így hasznos munkára nevelődhetnek. A hittérítésre készülők számára elengedhetetlen az átgondolt, szükséges munka. Vezessük be a könyvkötést és más szakmák tanítását is. Ez nem csupán agyat, csontot és izmot foglalkoztat, hanem képesít is. A mai világ legnagyobb átka a tétlenség. Szükségtelen szórakozásokhoz vezet, mely csupán az ént elégíti ki. A tanulók gyakran töltik ezzel az idejüket. Ezentúl részesüljenek más nevelésben, hogy sokoldalú képzettséggel kerüljenek ki az iskolából. Tartsuk szem előtt a hasznos szakmunkák fejlesztését, hogy képességre és tehetségre tegyünk szert."

"Az egyik legfontosabb képesség az ételek helyes főzése, különösen, ahol nem fogyasztanak húst. A húst pótolni kell valamivel, s a pótló ételeket jól kell elkészíteni, hogy ne sírják vissza a húst. Az élet minden gyakorlati oldalán nyert képzés hasznossá emeli fiataljainkat, mikor az iskola után külföldi területekre mennek. Nem kell vendéglátóikra támaszkodniuk főzés és varrás terén, sem hogy azok építsenek házakat számukra. Jó hatásuk is jelentősebb lesz, ha a legjobb módszerekre tudják tanítani a tudatlant, megmutatva, miként érjék el a legjobb eredményeket. Ezt nagyra értékelik majd a szegényebb helyeken. Ha a hittérítők jó munkamódszerekre is tanítani tudnak, ezzel Krisztust fogják kinyilatkoztatni. Azt ilyen hittérítők támogatásához kevesebb anyagi segítség kell, mivel jól használják föl testi erejüket, hasznos, gyakorlati munkával, mint a nevelés elengedhetetlen következményével párosítva tanulmányaikat. S bárhová mennek, amit gyakorlati téren nyertek, szívesen látottá teszik őket, és helyet biztosítanak nekik. Ha ápolnák az Istentől nyert világosságot, a tanulók adósságmentesen hagynák el iskolájukat, mivel hasznosak tudnak lenni, és segítségük értékes lesz.

Föltétlen értsük meg az egészségügyi hittérítés elméletét. A hallgatók bárhová mennek, értsenek a gyógykezeléshez, mert ezzel mindenhol szívesen látják őket, mivel a föld minden részén ezerféle szenvedés gyötri az embereket. Alapítsunk kórházakat, s így az egészséghez elengedhetetlen testületet hozunk létre. Az iskolák egyoldalúan tanítanak. Részesítsük olyan nevelésben a tanulókat, ami sikeres anyagi tervezőkké teszi őket. Sajátítsák el alaposan a nevelés közönséges ágazatait. A könyvvitelt olyan fontosnak kell tekinteni, mint a nyelvtant. Ez a tanulmány a legfontosabb a gyakorlati életben, mégis kevesen hagyják el iskoláinkat a könyvvitel ismeretével.

Nem azért van annyi hiba a számlákkal, mintha a számlaírók csalók lennének, hanem mert nem ismerik a könyvvitelt. Nem vezetnek pontos és azonnali feljegyzést kiadásaikról. Ezek a hibák a becstelenek közé helyezik őket, pedig nem szándékosan becstelenek. Sok fiatal a könyvviteli járatlansága miatt komoly bajokat előidéző hibákat követ el. Akik szívükön viselik Isten művét, ne elégedjenek meg azzal a gondolattal, hogy nem követelik meg tőlük a könyvvitelt."

"Akik kutatják az írásokat, mivel az Isten igéje, akik készek ásni az igazság, mint rejtett kincs után, azok az egyedül Istentől eredő bölcsességet nyerik el jutalmul. … Tanulmányozzátok és tanítsátok Isten szavát. Beszéljetek Istennel, igéje közvetítésével. Ez át fogja alakítani jellemeteket. A valamikor fontos eszmék és szokások meg fognak változni. Isten szava legyen a tankönyvünk. Igéjéből tudunk meg mindent a jobb hazáról és a mindenki számára elengedhetetlen előkészületről, hogy bebocsátást nyerjünk Isten országába és az örök élet birtokosa legyünk. Az igéje iránti jókedvű és készséges engedelmesség egész lényeteket megnemesíti."

"Tanítsuk meg a fiatalokat, hogy az élet- és egészségtant tekintsék egyik legfőbb tantárgyuknak. Ne elégedjenek meg a puszta elmélettel, hanem gyakorolják a könyvből nyert ismereteket. Ezt a kérdést még nem dolgozták ki türelmesen és kitartóan. Akik elhanyagolják ezt a tudás-ágat, mely oly sokat ölel magába, azok vaktában fognak tanítani. Nem minősítettek iskoláink igazgatására, hisz azért kell megtanulni az Úr útját, hogy gyakoroljuk."

"A Szentírásban levő igazságok magasztosak, emelkedettek, fölemelők, nemesítők. Ha vissza akarjuk állítani Isten képmását, ápoljuk, becsüljük ezeket az igazságokat. Olyan egyszerűséggel ékesek, hogy lehetetlen, hogy emberi értelemből fakadjanak. Magvető érkezett magasztosabb világból, hinteni a magot. A nevelésnek ez a magasabb helye egyedül képes elkészíteni a tanulókat a magasabb iskolára, ahol Krisztus és Isten tanítanak, s ahol az örökkévalóságon át tanulni fogjuk, miként magasztaljuk Isten nevét.

Akiket nem terhelnek Iatin és görög tanulással, olyan buzgalommal lehetnek megáldva, hogy idelenn előkészülhetnek örök életben részesülni s belépni a magasabb iskolába, magukkal víve evilági tanulásuk eredményeit. Mikor elérnek a mennyei iskolába, művelődésük olyan előrehaladott lesz, amennyire idelenn törekedtek Isten és a megváltó ismeretére. S amennyire előrehaladottak Isten és igazságossága, isteni jelleme keresésében, úgy lesznek megjutalmazva a jövő, halhatatlan életben.

Nem tanulmányozzák általánosan a megváltás tervét. Ha kutatnák, nem váltak volna annyian hűtlenné Istenhez. Kezdve a bűnbeeséssel és az Édenben Ádám és Éva elé tárt örömüzenettel, végigkövetve a jövendölést, Isten szava kitárja a megváltás tervét…"

"A latin és görög nyelv tanulása sokkal jelentéktelenebb nekünk, a világnak és Istennek, mint a teljes emberi szervezet alapos tanulmányozása és fölhasználása. Bűn könyveket tanulmányozni, ha emiatt elhanyagoljuk a gyakorlati élet hasznos ágait. A könyvek szorgos tanulása némelyek számára elfecsérelés, szétszórtság. A testi gépezet tétlensége az agy túlzott tevékenységére vezet. Ez pedig az ördög műhelyévé válik. A test működése és igénybevétele felől tudatlan élet sohasem lehet sokoldalú élet."

"Az iskolák félig sincsenek ébren. Az élő gépezet egyes részeinek elhanyagolása, míg más részeket erősen igénybe vesznek, kifárasztanak és túlhajszolnak, sok fiatalt túl gyöngévé tesz, hogy ellenálljon a gonosz szokásoknak. Alig van önuralmuk. Túl sok vér tódul az agyba, s az idegrendszer kimerült. Testgyakorlásra van szükség, de nem játékokban, a maguk gyönyörűségére, hanem, hogy jót cselekedjenek. tanulni kell a kéz használatát. Földművelésnél, házépítés közben a munka különböző módszereit próbálva és kutatva, az agyat is igénybe kell venni. A tanulók sokkal jobban tudnak tanulni, ha idejük egy részét testi fáradozással töltik, kifárasztva az izmokat. A természet akkor újratölt és édes pihenőt ad."

"Akik a tanteremben teljesen szellemi munkára adják magukat, a bezártsággal az egész élő gépezetnek ártanak. Az agy kimerül, s a Sátán a kísértés egész sorát hozza eléjük, bujtogatja őket, hogy tiltott örömökbe merüljenek; hogy szabaduljanak a fölösleges erőtől. Engedve a kísértéseknek, bűnös, helytelen dolgokat cselekszenek, melyek ártanak nekik, és másoknak is kárára vannak. Az agy is túl élénk, vaskos tréfák elkövetésére serkent."

"Tanulók, tanuljatok erre és az eljövendő életre. Hozzatok jó, keresztény, lelkiismeretes munkát iskolai életetekbe. Ne gondoljátok, hogy előbb régi szerzőket, és régi nyelveket kell tanulmányoznotok, mielőtt igeszolgálatra léphettek. Az Úr világosságban részesített, hogy az ilyenek legnagyobb része a könyvek hosszas tanulása által alkalmatlanná tette magát a szolgálatra, melyet végezniük kellett volna. Mire tanítja Pál Timótheust? "Mindent elszenvedek a választottakért, hogy ők is elnyerjék a Krisztus Jézusban való üdvösséget, örök dicsőséggel egyben. Igaz beszéd ez. Mert ha vele együtt meghaltunk, vele együtt fogunk élni is. Ha tűrünk, vele együtt fogunk uralkodni is: ha megtagadjuk, ő is megtagad minket. Ha hitetlenkedünk, ő hű marad: ő magát meg nem tagadhatja. Ezekre emlékeztesd, kérvén kérve őket az Ür színe előtt, hogy ne vitatkozzanak haszontalanul, a hallgatóknak romlására. Igyekezzél, hogy becsületesen megállj, mint oly munkás, aki szégyent nem vall, aki helyesen hasogatja az igazságnak beszédét."

("Megtanítsuk-e az igazságba jövő szegényeket, miként ültessenek és termeljenek mogyoróféléket, mint készítsék el maguknak az ételeket, melyek túl sokba kerülnének, ha készen vennék?

Ezek nehezen megoldható, fontos kérdések. Ekkor a bölcsesség hangja hallatszott: Az egészség megújulása fontos tárgy, súlyos tárgy, s ezt a lélekmentést végezni kell a fő és mellékutakon. A harmadik angyal üzenete a jelen igazság 1898-ban, s az egészség kérdése olyan szorosan összefügg az üzenettel, mint a kar a testtel.")

"Az egész világon szükség van a Biblia tanulásának újjáéledésére. Hívjuk fel a figyelmet, de ne az emberek föltevéseire, hanem Isten igéjére. Ez hatalmas eredményeket ér el. Mikor Isten kijelentette, hogy igéje nem tér hozzá vissza üresen, komolyan gondolta, amit mondott. Az evangélium örömhíre hirdetve lesz minden nemzetnek. Meg fogják nyitnia Bibliát minden nép előtt. Isten ismerete a legmagasabb műveltség, s úgy fogja borítani a földet csodálatos igazságával, mint a víz a tengert.

A Biblia legyen a nevelés fő tankönyve, mert minden oldalán az igazságot fejtegeti. Isten igéje tanulásának kell elfoglalni olyan könyvek helyét, melyek elvezetik a gondolatokat az igazságtól.

Minden Isten által alapított iskolában követni fogják, mint soha még, a Biblia tanítását. Tanulóinkat bibliamunkássá kell nevelnünk, s a Biblia tanítói csodálatos munkát végezhetnek el, ha a nagy tanítótól tanulnak."