9. fejezet

Jel. 9,1

"Az ötödik angyal is trombitált, és látám, hogy egy csillag esett le az égről a földre, és adaték annak a mélység kútjának kulcsa."

NK 584-85.A mélység kútjának kulcsa. – Hogy a „mélység” kifejezés a kusza és sötét földet jelenti, az nyilvánvaló más bibliai igékből. A föld „kezdetben” való állapotáról a Biblia azt mondja, hogy „kietlen és puszta ... és setétség vala a mélység színén” (lMóz 1:2). A próféciából kitűnik, hogy ilyenné is alakul vissza, legalábbis részben. Jeremiás kijelenti: „Nézek a földre, de íme kietlen és puszta; és az égre, de nincsen világossága! Nézek a hegyekre is, íme reszketnek; és a halmokra, de mind ingadoznak! Nézek, és íme egy ember sincsen; és az ég madarai is mind elmenekültek. Nézek, és íme a bő termőföld pusztává lőn; és minden városa összeomlott” (Jer 4:23-26).

Jel. 9,2

"Megnyitá azért a mélységnek kútját: és füst jöve fel a kútból, mint egy nagy kemenczének füstje; és meghomályosodék a nap és a levegőég a kút füstje miatt."

HM 1892. szept. 1. – Meghomályosodék a nap és a levegőég a kút füstje miatt.

Jel. 9,3

"A füstből pedig sáskák jövének ki a földre; és adaték azoknak hatalom, mint hatalmuk van a föld skorpióinak."

MB 119.Hatalmuk van a föld skorpióinak. – Hozzánk is azokat a szavakat intézi az Úr, mint egykor Péterhez „íme a Sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát, de én könyörögtem érted, hogy el ne fogyatkozzék a te hited” (Luk22,31-32). Hála Istennek nem vagyunk magunkra hagyatva! Ő aki „úgy szerette… e világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne el ne vesszen, hanem örök élete legyen” (Ján 3,16), nem fog magunkra hagyni bennünket az Isten és az ember ellensége elleni küzdelemben. „Íme hatalmat adtam nektek, hogy kígyókon, skorpiókon tapodjatok és az ellenség minden erején, és hogy semmi sem árthasson nektek” (Luk 10,19).

Jel. 9,4

"És megmondaték nékik, hogy a földnek füvét ne bántsák, se semmi zöldellőt, se semmi élőfát, hanem csak azokat az embereket, akiknek homlokukon nincsen az Istennek pecséte."

7T 22.A földnek füvét ne bántsák.Alázatosan Istentől függő családok telepedjenek le az Úr szőlőjének puszta helyein. Megszentelt életű férfiakra és nőkre van szükség, hogy az igazság gyümölcsöző fiaiként álljanak a világ elhagyatott helyein. Az igazság magvának önzetlen vetéséért jutalmunk gazdag aratás lesz. Azzal, hogy családot család után látogatnak meg, s megnyitják a sötétségben levők előtt a Szentírást, sok szívet megérintenek majd.

Jel. 9,5

"És adaték azoknak, hogy meg ne öljék őket, hanem hogy kínoztassanak öt hónapig; és azoknak kínzása olyan, mint a skorpió kínzása, mikor megmarja az embert."

NK 299-300.Kínoztassanak öt hónapig. 1840-ben a prófécia egy másik megdöbbentő teljesedése keltett általános érdeklődést. Két évvel korábban Josiah Litch lelkész, a második advent egyik neves hirdetője kiadott egy magyarázatot a Jelenések könyve 9. fejezetéről, amelyben megjövendölte a török birodalom bukását. Számítása szerint ez a hatalom „i. sz. 1840-ben, valamikor augusztus hónapban” megdől. Néhány nappal a beteljesülés előtt ezt írta: „Ha elfogadjuk, hogy az első - 150 éves - időszak pontosan teljesedett, mielőtt Deacozes a törökök engedélyével trónra lépett, és hogy a 391 év és tizenöt nap az első időszak végén kezdődött el, akkor 1840. augusztus 11-hez jutunk, amikor az oszmán hatalom Konstantinápolyban várhatóan megtörik. És én hiszem, hogy így fog történni.”
Törökország pontosan a megjelölt időben elfogadta követei útján Európa szövetséges hatalmainak védelmét, és ezzel keresztény nemzetek fennhatósága alá helyezte magát. Ezzel az eseménnyel a jövendölés pontosan teljesedett." Amikor ennek a híre szárnyra kelt, tömegek győződtek meg a Miller és társai által alkalmazott próféciamagyarázat elveinek helyességéről, és az adventmozgalom csodálatos lendületet kapott. Tanult és rangos emberek Millerhez csatlakozva prédikálták és publikálták nézeteit, és 1840-től 1844-ig a munka rohamosan terjedt.

Jel. 9,6

"Annakokáért azokban a napokban keresik az emberek a halált, de nem találják meg azt; és kívánnának meghalni, de a halál elmegy előlük."

Jel. 9,7

"A sáskáknak formája pedig hasonló vala a viadalhoz felkészített lovakhoz; és a fejökön mintegy aranyhoz hasonló koronák valának, és az orcáik olyanok valának, mint az emberek orcái."

Jel. 9,8

"És olyan hajuk vala, mint az asszonyok haja; és fogaik olyanok valának, mint az oroszlánoknak."

Jel. 9,9

"És olyan mellvértjeik valának, mint a vas mellvértek; és az ő szárnyaik zúgása olyan vala, mint a viadalra száguldó sok lovas szekerek zúgása."

Jel. 9,10

"És skorpiókhoz hasonló farkuk vala és fulánkjuk; és a farkukban vala a hatalmuk, hogy ártsanak az embereknek öt hónapig."

And therier power was to hurt men five months lásd EGW 9,5.

Jel. 9,11

"Királyukul, pedig a mélység angyala vala felettök; annak a neve zsidóul Abaddon, görögül pedig Apollion, azaz Vesztő a neve."

Jel. 9,12

"Az első jaj elmúlék; ímé ezután még két jaj következik."

(PHO28) 3.Az első jaj elmúlt.

Az első elmúlt, lásd EGW Jel 8,13.

Jel. 9,13

"A hatodik angyal is trombitált, és hallék egy szózatot az arany oltárnak négy szarvától, amely az Isten előtt van."

Jel. 9,14

"Mondván a hatodik angyalnak, akinél a trombita vala: Oldd el azt a négy angyalt, aki a nagy folyóvíznél, az Eufrátesnél van megkötve."

Jel. 9,15

"Eloldaték azért a négy angyal, aki el vala készítve az órára és napra és hónapra és esz-tendőre, hogy megölje az emberek harmadrészét."

GC 691. (Appendix)

Jel. 9,16

"És a lovas seregek száma két tízezerszer tízezer vala; hallottam a számukat."

Jel. 9,17

"És így látám a lovakat látásban, és a rajtuk ülőket, akiknek tűzből és jácintból és kénkőből való mellvértjeik valának; és a lovak feje olyan vala, mint az oroszlánok feje; és szájukból tűz és füst és kénkő jő vala ki."

Jel. 9,18

"E háromtól öleték meg az emberek harmadrésze, a tűztől és a füsttől és a kénkőtől, amely azoknak szájából jő vala ki."

Jel. 9,19

"Mert az õ hatalmuk az ő szájukban van, és az ő farkukban; mert az ő farkaik a kígyókhoz hasonlók, amelyeknek fejeik vannak; és azokkal ártanak."

Jel. 9,20

"A többi emberek pedig, akik meg nem ölettek e csapásokkal, nem tértek meg az ő kezeik csinálmányaitól, hogy ne imádnák a gonosz lelkeket, és az arany és ezüst és érc és kő és fa bálványokat, amelyek nem láthatnak, sem hallhatnak, sem járhatnak."

NK 505.Hogy ne imádnák a gonosz lelkeket, és az arany és ezüst és érc és kő és fa bálványokat. – A bálványok és az ereklyék imádása, a szentek segítségül hívása és a pápa dicsőítése Sátán cselfogásai, amelyekkel az ember figyelmét elvonja Istenről és Fiáról. Hogy romlásukat okozza, igyekszik elterelni figyelmüket arról az egyetlen Valakiről, akiben üdvösségre lelhetnek. Nem bánja, ha bárkihez fordulnak, csak ahhoz ne, aki ezt mondta: „Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket” (Mát 11:28).

Jel. 9,21

"És nem tértek meg az ő gyilkosságaikból, sem az ő ördöngösségeikből, sem paráználkodásaikból, sem lopásaikból."

RH 1875. márc. 4. És nem tértek meg az ő gyilkosságaikból, sem az ő ördöngösségeikből, sem paráználkodásaikból, sem lopásaikból.

RH 1875. márc. 4.És nem tértek meg az ő gyilkosságaikból, sem az ő ördöngösségeikből, sem paráználkodásaikból, sem lopásaikból.