4. fejezet

Jel. 4,1

"Ezek után látám, és ímé egy megnyílt ajtó vala a mennyben, és az első szó, amelyet mint egy velem beszélő trombitának szavát hallék, ezt mondja vala: Jöjj fel ide, és megmutatom néked, a miknek meg kell lenni ezután."

NK 383.Íme egy megnyílt ajtó vala a mennyben. – De amikor a szentély kérdését megvizsgálták, kinyílt a szemük. Látták, hogy az 1844-es év, azaz a 2300 év vége valóban fontos fordulópontot jelez. De míg igaz volt az, hogy a reménység és a kegyelem ajtaja, amelyen át az emberek tizennyolc évszázad során Istenhez járulhattak, bezárult, megnyit egy másik ajtó, és Isten bűnbocsánatot kínált minden embernek Krisztus közbenjárása által. Jézus szolgálatának egyik része lezárult, hogy felváltsa egy másik. A mennyei templomnak, ahol Krisztus szolgált a bűnösért, most is volt „nyitott ajtaja.”

NK 388.Íme egy megnyílt ajtó vala a mennyben. – Krisztus megnyitotta a szentek szentjének ajtaját, illetve megkezdte ott szolgálatát. A mennyei templom nyitott ajtajából fény sugárzott, és kiderült, hogy az ott dicső helyet elfoglaló törvény magában foglalja a negyedik parancsolatot is. Azt, amit Isten hozott létre, ember nem döntheti meg.

OHC 11.Jöjj fel ide.A végtelen Szeretet utat tört, amelyen az Úr megváltottai a földről a mennybe mehetnek. Ez az út az Isten Fia. Angyalvezetőket küldött, akik irányítják bizonytalan lábunkat. A dicsőséges mennyei létra minden ember útjára le van eresztve., amely elzárja a rosszra és a bűnre vezető utat. Mindenkinek szembe kell találnia magát a megfeszített Üdvözítővel, mielőtt tovább haladhatna a bűnös életben. Mennyei Atyánk hangja hív: „Felfelé indulj!”… Az alázatos utasok teljes bizalommal irányt váltóztatnak, és a békesség útján oltalomban részesülnek. Azonban Az, akinek bölcsessége határtalan senkit sem kényszerít a menny legértékesebb elfogadására – senkit sem kényszerít, hogy azon az úton haladjon, amelyet ekkora áldozat árán nyitott meg. Mindenki személyesen választhatja a keskeny utat, amely felfelé, a menny felé vezet, vagy a széles és könnyebb utat, amely a halálba torkoll. (ST 1882. jan.26)

Jel. 4,2

"És azonnal elragadtatám lélekben: és íme egy királyiszék vala letéve a mennyben, és üle valaki a királyiszékben."

EW 32.Íme egy királyiszék vala letéve a mennyben. – A frigyláda felett, hol az angyalok álltak, fenséges mennyei fény ragyogott, hasonlóan Isten királyi székéhez. Jézus a frigyszekrény mellett állott s midőn a szentek imája felszállt hozzá, a tömjénező illatozott és Ő a szentek könyörgését azok illatával együtt az Atya elé vitte.

ST 1900. ÁPRIL. 4.Üle valaki a királyiszékben.

17MR 213-14.Üle valaki a királyiszékben.

Jel. 4,3

"És a ki üle, tekintetére nézve hasonló vala a jáspis és sárdius kőhöz; és a királyiszék körül szivárvány vala, látszatra smaragdhoz hasonló."

PP 77. A királyiszék körül szivárvány vala. – A mennyben a szivárvány hasonmása övezi a trónt és ível Krisztus feje felett. A próféta ezt mondja: „Mint amilyen a szivárvány, mely a felhőben szokott lenni esős időben, olyan vala a fényesség köröskörül (a trón körül). Ilyen vala az Úr dicsőségének formája” (Ez 1:28). A Jelenések írója kinyilatkoztatja: „[...] Íme egy királyi szék vala letéve a mennyben, és üle valaki a királyi székben [...] és a királyi szék körül szivárvány vala, látszatra smaragdhoz hasonló” (Jel 4:2-3). Amikor az ember súlyos gonoszságával kihívja Isten ítéletét, a Megváltó, aki közbenjár érte az Atyánál, rámutat a felhőkben, és a trón körül a saját feje felett ívelő szivárványra, amely annak a jele, hogy Isten irgalmas a bűnbánó bűnöshöz.
Isten azzal az ígérettel, amelyet Noénak a vízözönnel kapcsolatban adott, összekötötte kegyelmének egyik legdrágább ígéretét: „[...] miként megesküvém, hogy nem megy át többé Noé özönvize e földön, úgy esküszöm meg, hogy rád többé nem haragszom, és téged meg nem feddelek. Mert a hegyek eltávoznak, és a halmok megrendülnek; de az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem szövetsége meg nem rendül, így szól könyörülő Urad”(Ésa 54:9-10).

5BC 1133.A királyiszék körül szivárvány vala. „A tón feletti szivárvány örök bizonyságtétele, hogy „Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött Fiát adta érte, hogy valaki hiszen őbenne el ne vesszen…” Bármikor is hirdetjük a törvényt, az igazság tanító mutasson az ígéret ívével körülvett trónra, Krisztus igaz jellemére. Krisztus a törvény dicsősége: azért jött, hogy naggyá és dicsővé tegye a törvényt. Ecseteljétek közérthetőn, hogy az irgalmasság és békesség Krisztusban találkoztak, s hogy az igazság és jogosság összeölelkeztek…
Amint az ív a felhőben a napfény és a zápor egyesüléséből keletkezik, úgy a trón körüli szivárvány az irgalmasság és jogosság egyesült hatalmát jelképezi. Nem csak igazságszolgáltatását, vagyis jogosságot kell fenntartani, hiszen ez eltakarná a trón feletti ígéret-ívet. Az emberek csak a törvény büntetését látnák. Ha nem lenne jogosság és büntetés, akkor Isten kormánya nem lenne szilárd. A megváltást az ítélet és irgalmasság elegyítése teszi teljessé. A kettő elegyítése vezet rá minket, hogy a világ Megváltóját és Isten törvényét szemlélve kiáltsunk: „Kegyelmed tett naggyá engem.”

6BC 1071-72.A királyiszék körül szivárvány vala. – Amint a felhőben a napfény és a zápor egyesülése hozta létre az ívet, úgy az Isten trónját körülvevő szivárvány a könyörület és jogosság egyetlen hatalmát jelképezi. Nem csak a jogosságot kell fenntartani, mert ez eltakarná a trón feletti szivárvány ígéretét. Az ember csak a törvény büntetését látná. Jogosság nélkül viszont veszély fenyegetné Isten kormányának szilárdságát.
A jogosság és a kegyelem elegyítése teszi az üdvösséget teljessé. A világ Megváltóját és Isten törvényét szemlélve e kettő elegyítése felkiáltásra késztet: „Kegyelmed tett naggyá engem. Tudjuk, hogy az örömhír tökéletes és teljes rendszer, Isten törvényének megváltozhatatlanságát hirdeti. Reménységet kelt és Isten szeretetére ihlet. A kegyelem meghív, lépjünk be a kapukon Isten városába, s a jóságot feláldozzák, hogy teljes kiváltságokkal ruházzon fel minden engedelmes lelket, mint a királyi család tagját, a mennyei király gyermekét.
Ha hibás lenne a jellemünk, nem léphetnénk be a kegyelem által az engedelmeseknek megnyitott kapukon: mivel a jogosság áll a bejáratnál és szentséget, tisztaságot követel attól, akik látni akarják Istent. Ha a jogosság kiveszett volna, és a kegyelemnek lehetséges lenne, hogy jellemre való tekintet nélkül az egész emberiség előtt kitárja a kapukat, az elhidegülés és a lázadás rosszabb állapota köszöntene be a mennyben, mint a Sátán kiűzése előtt. A menny békéje, boldogsága, összhangja fel lenne dúlva. Ha valaki a mennyel cseréli fel a földet, az még nem váltóztatja meg a jellemét. A mennyeiek boldogsága az itteni életben kialakított jellem, a Krisztushoz való hasonlóság gyümölcse. A mennyei szentek előbb a földön voltak szentek.
Az üdvösség, amelyért Krisztus nagy áldozatot hozott, ez az egyedüli érték, ez ment meg a bűntől, a minden nyomorúság és szerencsétlenség okától. A bűnösnek felajánlott kegyelem folyton Krisztushoz vonzza őt. Ha hallgat rá, ha bűnbánattal és bűnvallomással közeledik, hit által megragadva az evangéliumokból eléje tárt reménységet. Isten nem fogja megvetni a megtört és alázatos szívet. Így Isten törvénye nincs gyengítve, de a bűn hatalma meg lett törve, és az Úr kinyújtja a kegyelem jogarát a bűnbánó megtért bűnös felé (1890,1f. levél).

7BC 989.A királyiszék körül szivárvány vala.Aki eddig Közbenjárónk volt: aki hallja a bűnbánó imánkat és vallomásokat: Akit szivárvánnyal, a kegyelem és a szeretet – fejét körülvevő – jelképével ábrázol az Írás, hamarosan befejezi szolgálatát a szenthelyen. A kegyelem és az irgalmasság rövidesen leszáll a trónról, s jogosság fogadja el a helyét. Akire népe várt, beül jogába –a Főbíró székébe (RH 1889. jan. 1).

EÉ 112-13.A királyiszék körül szivárvány vala. – A szivárvány, amely ragyogó fényívével áthidalja az eget, az örökkévaló szövetségének jele Isten és minden élő teremtmény között (Móz 9:16). A mennyei trónt körülvevő szivárvány is Isten gyermekeivel való békeszövetségének a jele.
Amiképpen a felhőben megjelenő szivárványív a napfény és záporeső egyesülésének eredménye, úgy az Isten királyiszéke feletti szivárványív ábrázolja az Ő kegyelmének és igazságának egyesülését. A bűnös, de bűnbánó lélekhez így szól Isten: „...Szabadítsd meg őt, hogy ne szálljon a sírba; váltságdíjat találtam!” (Jób 33:24.)
„...miként megesküvém, hogy nem megy át többé Noé özönvize e földön, úgy esküszöm meg, hogy rád többé nem haragszom, és téged meg nem feddlek. Mert a hegyek eltávoznak, és a halmok megrendülnek; de az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem szövetsége meg nem rendül, így szól könyörülő Urad” (Ésa 54:9-10).

EÉ 177-78.A királyiszék körül szivárvány vala. – A Kébár folyó partjánál Ezékiel egy forgószelet látott feljönni északról: ...nagy felhő egymást erő villámlással, amely körül fényesség vala, közepéből pedig mintha izzó érc látszott volna ki... (Ez 1:4). Bizonyos számú kereket, amelyek egymást keresztezték, négy élőlény mozgatott. Magasan felettük „... Látsszék, mint valami zafírkő, királyi széknek formája, és a királyi széknek formáján látsszék, mint egy ember formája azon felül” (Ez 1:26). „És látsszék a Kerubokon emberi kéznek formája szárnyaik alatt” (Ez 10:8). A kerekek elrendezése olyan bonyolult volt, hogy első látásra zavarosnak tűntek, pedig tökéletes összhangban mozogtak. Mennyei lények, akik a kerubok szárnyai alatti kéz tartott és irányított, hajtották ezeket a kerekeket; felettük, a zafír trónon volt az Örökkévaló; és a trónt szivárvány, az isteni irgalom szimbóluma vette körül.

NO 55.A királyiszék körül szivárvány vala. – A Szentlélek mindenható hatalma minden bűnbánó lélek védelmezője. Krisztus senkit, aki töredelmesen és hittel igényli védelmét, nem enged át az ellenség hatalmának. Az igaz, hogy Sátán nagy hatalmú lény, de Istennek hála, nekünk hatalmas Megváltónk van, aki kivetette a gonoszt a mennyből. Sátánnak tetszik, ha eltúlozzuk hatalmát. Miért nem beszélünk Jézusról? Miért nem magasztaljuk az Ő hatalmát és szeretetét?
Az ígéret szivárványa, amely a mennyei trónt körülfogja, az egész örökkévalóságon át hirdeti, hogy „úgy szerette Isten e világot, hogy az Ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki, hiszen Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen” (Ján 3:16). Ez az egész világegyetem előtt tanúsítja, hogy Isten sohasem hagyja magára gyermekeit a gonosszal vívott küzdelmükben. Ezért biztosak lehetünk abban, hogy amíg a trón áll, Isten erejére és oltalmára mindig számíthatunk.

PK 230.A királyiszék körül szivárvány vala. – Isten nem ismer el semmiféle nemzetiségi, faji vagy társadalmi különbséget. Az egész emberiségnek Ő az Alkotója. A teremtés által minden ember egy közös családhoz tartozik, és a megváltás mindenkit eggyé kovácsol. Krisztus azért jött, hogy ledöntsön minden válaszfalat. Kitárta a templom minden helyiségét, hogy mindenki szabad utat találjon Istenhez. Szeretete oly széles, oly mély, oly teljes, hogy mindent áthat. Kivonja Sátán befolyása alól azokat, akiket a nagy csaló magtévesztett. Trónjához emeli őket, ahhoz a trónhoz, amelyet ígéretének szivárványa övez körül. Krisztusban nincs zsidó, sem görög, nincs rabszolga, sem szabad.

3SG 75.A királyiszék körül szivárvány vala.

6T 339-40.A királyiszék körül szivárvány vala. – A könyvterjesztő, ha szorgalmasan terjeszti a könyveket, ha hűen hirdeti a Kálvária keresztjét, akkor megkettőzi hasznosságát. Bár tanítjuk őket, mégsem fektethetünk le nekik merev szabályokat, melyektől ne térhetnének el, mert sokfélék a körülmények. Akinek a szíve az igazságra tárul, s aki vágyódik az útmutatásra, azokat Isten fogja vezetni. Így szól majd az emberi eszközhöz: Szólj ennek vagy annak Jézus szeretetéről. Mikor szeretettel és gyengéden kiejtik Jézus nevét, Isten angyalai közelebb jönnek hozzájuk, hogy lágyítsák és csillapítsák a szívüket.
A könyvterjesztők tanuljanak szorgalmasan. Tanulják meg eredményesen végezni munkájukat. S amíg így foglalatoskodnak, tartsák szemüket, fülüket és értelmüket nyitva, hogy befogadják Isten bölcsességét, mely megtanítja őket arra, hogy hogyan segítsenek azokon, akik Krisztus ismeretének hiánya miatt halálukon vannak. Minden munkásnak összpontosítania kell erejét s felhasználnia képességét a legmagasabb szolgálatra. Kimenteni az embereket Sátán csapdáiból, s Istenhez vezetni őket. Erősítse a Jézus Krisztustól való függőség láncát az ígéret szivárványával körülvett trónhoz.

8T 23.A királyiszék körül szivárvány vala. – A trón körüli szivárvány biztosítéka annak, hogy Isten igaz, hogy nincs nála változás, sem a változás árnyéka. Vétkeztünk ellene, és méltatlanok vagyunk kegyére, mégis Ő maga helyezi ajkunkra a legcsodálatosabb ígéretet: „Ne vesd meg a te nevedért; ne gyalázd meg a te dicsőségednek székét! Emlékezzél; ne rontsd meg a te velünk való szövetségedet!” (Jer 14,21.) Megígérte, hogy hajlik kiáltásunkra, mikor érdemtelenségünket és bűnösségünket bevallva jövünk Hozzá. Trónjának becsülete forog kockán – azon, hogy beváltsa nekünk adott szavát.

TM 157-58. A királyiszék körül szivárvány vala.Hittel tekintsünk fel a trónt övező szivárványra, amely mögött bevallott bűneik felhője lebeg. Az ígéret szivárványa biztosíték minden alázatos, töredelmes hívő lélek számára, hogy élete Krisztuséval egy, s, hogy Krisztus egy az Atyával. Isten haragja egyetlen lélekre sem zúdul, aki Benne keres menedéket. Isten kijelentette: „Meglátom a vért és elmegyek mellettetek. „Azért legyen tehát az ív a felhőben, hogy lássam azt és megemlékezzem az örökkévaló szövetségről.
Krisztus végtelen szeretettel szereti a világot. Odaadta érte drága életét. Ő volt az Atya egyszülöttje. Feltámadt a halálból, Istennek jobbjára ült, s közbenjár miérettünk. Ez a Jézus, megdicsőült emberségében, szüntelen szeretetében, a mi Üdvözítőnk. Ő parancsolata nekünk, hogy úgy szeressük egymást, ahogy ő szeretett bennünket. Vajon akarjuk-e ezt a szeretetet ápolni? Hasonlatosak leszünk-e Jézushoz?

Jel. 4,4

"És a királyiszék körül huszonnégy királyiszék vala; és a királyiszékekben látám ülni a huszonnégy Vénet fehér ruhákba öltöz-ve: és a fejükön arany koronák valának."

12MR 250.Arany koronák.

Jel. 4,5

"A királyiszékből pedig villámlások és mennydörgések és szózatok jönnek ki. És hét tűzlámpás ég a királyiszék előtt, amely az Istennek hét lelke."

NK 569. A királyiszékből, pedig villámlások és mennydörgések és szózatok jönnek ki. – Szavai zúgó mennydörgésként zengnek végig a földön.

PP 298. A királyiszékből, pedig villámlások és mennydörgések és szózatok jönnek ki. – A Sinai hegynél kiállt félelem és rettegés a végítélet jeleneteit szemléltette. Trombita hangja hívta Izraelt, hogy járuljon Isten elé. Arkangyal hangja és Isten harsonája hívja össze az egész földről az élőket és a holtakat Bírájuk elé.

5T 754. A királyiszékből pedig villámlások és mennydörgések és szózatok jönnek ki. – Az élőlények között villámgyorsan mozgó ragyogó fény azt a sebességet jelzi, amely a végső befejezéshez közeledik.

NK 370.Hét tűzlámpás ég a királyiszék előtt, amely az Istennek hét lelke. – A mennyei templom szent helyeit a földi templom két helyisége szemlélteti. Amikor János apostol látomásban bepillanthatott Isten mennyei templomába látta, hogy „hét tűzlámpás ég vala a, királyi szék előtt” (Jel 4:5). Látott egy angyalt, aki arany tömjénezőt tartott, „és adaték annak sok tömjén, hogy tegye mindenszenteknek könyörgéseihez az arany oltárra, amely a királyi szék előtt vala” (Jel 8:3). A próféta bepillanthatott a mennyei templom első helyiségébe, és látta a hét égő „tűzlámpást és „az arany oltárt, amelyeket a földi templom arany gyertyatartója és füstölő oltára jelképezett. És „megnyilatkozék az Isten temploma” (Jel 11:19), és János bepillantott a belső függönyön túl levő szentek szentjébe. Itt látta „az Ő szövetségének ládáját, amelyet a Mózes által készített és az Isten törvényét magában foglaló szent láda szimbolizált.
Akik tehát ezt a témakört tanulmányozták, kétségtelen bizonyságát látták annak, hogy a mennyben van egy templom. Mózes a neki megmutatott minta szerint készítette el a földi templomot. Pál azt tanítja, hogy ez a minta az igazi templom, amely a mennyben van. És János látta ezt a mennyei templomot.
Isten trónját, amely a mennyei templomban, Isten lakóhelyén van, az igazság és az ítélet teszi erőssé. Az igazság törvénye, az erkölcs nagyszerű mércéje, amellyel megmér minden embert, a szentek szentjében van. A frigyládát, amely magába zárja a törvénytáblákat, a kegyelem királyi széke takarja. Előtte mutatja be vérét Krisztus a bűnösért. Igazság és irgalom így fonódik össze az emberért létrehozott megváltási tervben. Ennek a két isteni tulajdonságnak az egybefonódását csak a végtelen bölcsesség tudta kigondolni, és a végtelen hatalom tudta megvalósítani. Ez az összefonódás az egész mennyet ámulatba ejti, és imádatra készteti. A földi templom kerubjai tisztelettel fordultak a kegyelem királyi széke felé, így jelképezve a mennyei sereg érdeklődését a megváltás munkája iránt. Ez annak az irgalomnak a titka, amelybe angyalok vágyakoznak betekinteni: hogy Isten akkor is igaz, ha megigazítja a megtérő bűnöst, és megújítja kapcsolatát az elbukott emberiséggel; hogy Krisztus lehajolt, és megszámlálhatatlanul sok embert emelt ki a pusztulás örvényéből. Felöltöztette őket a maga igaz voltának folttalan ruhájába, hogy a megváltottak örökre Isten közelében és a soha el nem bukott angyalok társaságában lehessenek.

PP 314.Hét tűzlámpás ég a királyiszék előtt, amely az Istennek hét lelke. – Amint mondtuk, a földi szentélyt Mózes a hegyen mutatott minta alapján készítette. Az „példázat a jelenkori időre, mikor áldoznak... ajándékokkal és áldozatokkal;” kétszent helye volt ... a mennyei dolgoknak ábrázolatának; Krisztus, a mi nagy főpapunk „... a szent helynek és amaz igazi sátornak szolgája, amelyet az Úr és nem ember épített” (Zsidók 9:9.23; 8:2). Amikor látomásban János apostolnak Isten megmutatta a mennyei templomot, akkor az apostol látta, hogy: „A királyi székből, pedig villámlások és mennydörgések és szózatok jőnek vala ki” (Jel 4:5). Látott egy angyalt is, ...arany tömjénezőt tartva; és adaték annak sok tömjén, hogy tegye minden szenteknek könyörgéseihez az arany oltárra, amely a királyi szék előtt vala” (Jel 8:3). Isten megengedte a prófétának, hogy betekintsen a mennyben lévő szentély első helyiségébe. A próféta ott látta „a hét tűzlámpást” és az „arany oltárt” (Jel 4:5; 8:3), amelyet a földi szentélyben az arany gyertyatartó és a tömjénező oltár képviselt. Ezután „megnyilatkozék az Isten temploma a mennyben, és János apostol betekintett a belső kárpit mögött lévő szentek szentjébe. Itt meglátta Isten „szövetségének ládáját” (Jel 11:19), amelyet a földi szentek szentjében a szent láda képviselt, és amelyet Mózes készíttetett Isten törvényének őrzésére.

Jel. 4,6

"És a királyiszék előtt üvegtenger vala, hasonló a kristályhoz; és a királyiszék közepette és a királyiszék körül négy lelkes állat, szemekkel teljesek elől és hátul."

EW 16.A királyiszék előtt üvegtenger. – Mindnyájunkat körülvett a nagy felhő. Hét napon át- vitettünk az üvegtenger felé, ahol Jézus saját kezűleg helyezte fejünkre koronáinkat. Arany hárfát és győzelmi pálmát is adott.

NK 576.A királyiszék előtt üvegtenger. – A trón a kristálytengerre néz, amely az Istentől rásugárzó dicsőségben mintha tűzben égő üvegből lenne. A tengeren sorakoznak fel azok, akik diadalmaskodtak „a fenevadon és az ő képén, és bélyegén és az ő nevének számán.

Jel. 4,7

"És az első lelkes állat hasonló vala az oroszlánhoz, és a második lelkes állat hasonló a borjúhoz, és a harmadik lelkes állatnak olyan arca vala, mint egy embernek, és a negyedik lelkes állat hasonló vala a repülõ sashoz."

Jel. 4,8

"És a négy lelkes állat, a melyek közül mindeniknek hat-hat szárnya vala, köröskörül és belül teljes vala szemekkel; és meg nem szűnik vala nappal és éjjel ezt mondani: Szent, szent, szent az Úr, a mindenható Isten, aki vala és aki van, és aki eljövendő."

RH 1896. dec. 22.A négy lelkes állat.

1SP 272.A négy lelkes állat.

NK 573-4.Szent, szent, szent. – Amint a szekér felfelé gurul, a kerekek ezt kiáltják: „Szent. Útközben a szárnyak is kiáltják: „Szent, és a kísérő angyalok is kiáltják: „Szent, szent, szent, az Úr Isten, a Mindenható!” És amint a szekér az Új Jeruzsálem felé gördül, a megváltottak „Halleluját” zengnek.

CT 402.Szent, szent, szent.

NK 573.Szent, szent, szent. – Az élő igazak „nagy hirtelen, egy szempillantásban” elváltoznak. Isten szava nyomán megdicsőülnek; Isten halhatatlanná teszi őket, és a feltámadt szentekkel együtt elragadja őket az Úr elé a levegőbe. Az angyalok „egybegyűjtik az Ő választottait a négy szelek felől, a föld egyik végétől a másik végéig. A kicsi gyermekeket szent angyalok helyezik anyjuk karjába. Barátok, akiket régen elszakított egymástól a halál, újra találkoznak, hogy soha többé el ne váljanak. Most boldogan énekelve együtt emelkednek fel Isten városába.
A felhőhintó oldalán szárnyak vannak; alatta, pedig élő kerekek; és amint a szekér felfelé gurul, a kerekek ezt kiáltják: „Szent!” Útközben a szárnyak is kiáltják: „Szent!”, és a kísérő angyalok is kiáltják: „Szent, szent, szent, az Úr Isten, a Mindenható!”És amint a szekér az Új Jeruzsálem felé gördül, a megváltottak „Halleluját” zengnek.

Jel. 4,9

"És mikor a lelkes állatok dicsőséget, tisztességet és hálát adnak annak, aki a királyiszékben ül, annak, aki örökk örökké él."

SJ 15.Aki a királyiszékben ül.

ST 1892. márc. 7.Aki a királyiszékben ül.

Jel. 4,10

"Leesik a huszonnégy Vén az előtt, aki a királyiszékben ül, és imádja azt, aki örökkön örökké él, és az ő koronáit a királyiszék elé teszi, mondván."

Jel. 4,11

"Méltó vagy Uram, hogy végy dicsőséget és tisztességet és erőt; mert te teremtettél mindent, és a te akaratodért vannak és teremttettek."

EW 295.Leesik a huszonnégy Vén az előtt…és imádja azt, aki örökkön örökké él. – Az angyal így szólt: „Sátán a gyökér, angyalai az ágak. Most gyökerestől, ágastól elpusztultak. Meghaltak örök halállal. Sohasem támadnak fel többé s Istennek világegyeteme tiszta lesz.” Azután láttam, hogy az a tűz, amely az istenteleneket elpusztította, minden tisztátalan dolgot is megemésztett és megtisztította a földet. Majd ismét láttam, hogy a föld már megtisztult és semmi nyoma sem maradt többé a régi átoknak. A földnek szétrepedezett, egyenetlen felülete most már mindenütt egyenletes lett. Isten egész világegyeteme megtisztult és a nagy küzdelem örökre véget ért. Bármerre fordultunk is, ahol a szem megpihent, minden tiszta és szent volt. A megváltottak egész serege, fiatalok és öregek, nagyok és kicsinyek, a Megváltó lábai elé vetették ragyogó koronáikat, letérdeltek és imádták Őt, aki öröktől fogva, mindörökké él. A gyönyörű új föld, minden dicsőségével együtt a szentek örökös öröksége lesz. Az ország és a hatalom és az egész ég alatt lévő országok a magasságos egek szentjei népnek adattak át, amely mindörökre bírja.

NK 389.Méltó vagy Uram. – Azért kell Istent imádnunk, mert Ő a Teremtő, és minden lény neki köszönheti létét. Ahol a Biblia arról beszél, hogy Isten a pogányok isteneinél nagyobb tiszteletet és mélységesebb imádatot igényel, ott mindenütt hivatkozik Isten teremtői hatalmának bizonyítékára is. „A nemzeteknek minden istene bálvány, az Úr, pedig egeket alkotott” (Zsolt 96:5). „Kihez hasonlíttok hát engem, hogy hasonló volnék? szól a Szent. Emeljétek föl a magasba szemeiteket, és lássátok meg, ki teremté azokat?” „Így szól az Úr, aki az egeket teremtés Ő az Isten, aki alkotá a földet és teremté azt... Én vagyok az Úr és több nincsen! (Ésa 40:25-26; 45:18.) A zsoltáríró így nyilatkozik: „Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten; Ő alkotott minket és nem magunk. A „Jöjjetek, hajoljunk meg, boruljunk le; essünk térdre az Úr előtt, a mi alkotónk előtt!” (Zsolt 100:3;95:6.) A szent mennyei lények, akik imádják Istent, elmondják, miért illeti Őt hódolat: „Méltó vagy Uram, hogy végy dicsőséget és tisztességet és erőt; mert Te teremtettél mindent” (Jel 4:11).

ST 1884. jun. 19.Méltó vagy Uram.