19. fejezet

Jel. 19,1

"És ezek után hallám mintegy nagy sokaságnak nagy szavát az égben, amely ezt mondja vala: Alleluja! Az üdvösség és a dicsőség, és a tisztesség és a hatalom az Úré, a mi Istenünké!"

NK 574.És ezek után hallám mintegy nagy sokaságnak nagy szavát az égben, amely ezt mondja vala: Alleluja! Útközben a szárnyak is kiáltják: „Szent!”, és a kísérő angyalok is kiáltják: „Szent, szent, szent, az Úr Isten, a Mindenható!” És amint a szekér az Új Jeruzsálem felé gördül, a megváltottak „Hallelujá”-t zengenek. A Megváltó, mielőtt belép Isten Városába, átadja követőinek győzelmük szimbólumait, és rájuk helyezi királyságuk rangjeleit. A fénylő sorok négyszöget alkotnak Királyuk körül, akinek fenséges alakja messze kimagaslik a szentek és az angyalok között. Szeméből sugárzik a jóság és a szeretet. Az üdvözültek megszámlálhatatlan sokasága Krisztusra függeszti tekintetét. Minden szem az Ő dicsőségét szemléli, akinek „rút, nem emberi volt ábrázatja, és alakja sem ember fiaié”. Jézus a dicsőség koronáját saját jobbjával helyezi a győzők fejére. Mindenkinek van koronája; rajta új neve (Jel 2:17) és ez a felirat áll: »Szentség az Úrnak. „Jézus minden kézbe győzelmi koronát és csillogó hárfát tesz. Amikor a parancsnokló angyalok megadják a hangot, az üdvözültek ujjai ügyesen futnak végig a hárfa húrjain, és sokszínű dallamot csalnak ki belőlük. Minden szív leírhatatlan örömmámorban úszik, és minden száj hálás dicséretre nyílik: „Annak, aki minket szeretett, és megmosott bennünket a mi bűneinktől az Ő vére által, és tett minket királyokká és papokká az Ő Istenének és Atyjának: annak dicsőség és hatalom mind örökkön örökké!” (Jel 1:5-6).

Jel. 19.fej.

AZ ARMAGEDDONI CSATA

7BC 982. – Hamarosan megvívják az armageddoni csatát. Akinek öltözékén ott a felírat: királyok Királya és uraknak Ura, fehér lovon, tiszta fehér gyolcsba öltözve elővezeti az ég seregeit. (1899. 172. kézirat)
A gonoszság minden válfaja erősen működésbe lép. Gonosz angyalok fognak össze, gonosz emberekkel, s mivel az állandó küzdelemből tapasztalható nyertek az ámítás és a csata legjobb módjairól; és mivel századok óta erősödtek, nem adják fel a végső nagy küzdelmet elkeseredett harc nélkül. Az egész világ a kérdés vagy egyik, vagy másik oldalán fog állni. Meg fogják harcolni az armageddoni csatát, s ama nap egyikünket sem találja alva. Teljesen ébernek kell lennünk, mint okos szüzeknek olajnak kell lenni edényeinkben lámpásunk számára...

Jel. 19,2

"Mert igazak és igazságosak az ő ítéletei, és azt a nagy paráznát, amely a földet megrontotta az ő paráznaságával, elítélte, és megbosszulta az õ szolgáinak vérét annak kezén."

TM 431-2. Mert igazak és igazságosak az ő ítéletei. Ő, Aki egyháza felett trónol, Aki kezében tartja népek sorsát, Ő viszi előbbre az e világért végzendő művét. Angyalait megbízza, hogy ítéleteit végrehajtsák. Ébredjenek fel lelkészeink, ragadják meg az alkalmat. Az ítélet pedig a szent helyen kezdődik. „És íme hat férfi jő vala a felső kapu útjáról, amely északra néz vala, mindenkinek kezében zúzó eszköze, egy férfi pedig köztük gyolcsba vala öltözve, és íróeszköz vala derekán. És bemennek és állának az ércoltár mellé.” Olvassátok Ezékiel 9:2-7. A parancs így hangzik: „Vágjátok, ne kedvezzen a ti szemetek, és ne szánakozzatok. Vénet, ifjat, szüzet, gyermeket és asszonyokat öljetek meg mind egy lábig, de azokhoz a férfiakhoz, akiken a jegy van, ne közelítsetek, és az én templomomon kezdjétek el. Elkezdik azért a vén férfiakon, akik a ház előtt vannak. Isten mondja: "Útjukat fejükhöz verem!”
Nemsokára elhangzanak e szavak: „Menjetek el és töltsétek ki a földre az Isten haragjának hét poharát.” Az ítélettétel egyik angyala kijelenti. „És hallám, hogy a vizek angyala ezt mondja vala, igaz vagy Uram, Aki vagy és Aki valál, te Szent, hogy ezeket ítélted.” Ezek a mennyei lények nem kérdeznek semmit, hanem teljesítik megbízatásukat. A Seregek Ura, a mindenható Úr Isten, az igazságos, az igaz, a szent, bízta meg őket feladatukkal. Megingathatatlan hűséggel végzik feladatukat, tiszta fehér gyolcsba öltözötten, arany övekkel felövezve. Amikor elvégezték feladatukat, amikor kitöltötték Isten haragjának utolsó poharát is a földre, akkor visszatérnek, s üres poharaikat az Úr lábai elé helyezik.
Majd pedig a következő jelenetet is feljegyezték: „És ezek után hallám mintegy nagy sokaságnak nagy szavát az égben, amely ezt mondja vala: Alleluja! Mert uralkodik az Úr, a mi Istenünk, a mindenható.” És énekelték Mózesnek énekét és a Báránynak énekét.

Jel. 19,3

"És másodszor is mondának: Alleluja! és: Annak füstje felmegy örökkön örökké."

Jel. 19,4

"És leborula a huszonnégy Vén és a négy lelkes állat, és imádá az Istent, aki a kirá-lyiszékben ül vala, mondván: Ámen! Alleluja!"

Jel. 19,5

"És a királyiszéktől szózat jőve ki, amely ezt mondja vala: Dicsérjétek a mi Istenünket mindnyájan ő szolgái, akik félitek őt, kicsinyek és nagyok!"

Jel. 19,6

"És hallám mintegy nagy sokaság szavát, és mintegy sok vizek zúgását, és mintegy erős mennydörgések szavát, mondván: Alleluja! mert uralkodik az Úr, a mi Istenünk, a mindenható."

JÉ 31.Mert uralkodik az Úr, a mi Istenünk, a mindenható. – Azokon a mezőkön, amelyeken a gyermek Dávid legeltette nyáját, még mindig őrködtek pásztorok az éjszakában. Csendes óráikban a megígért Messiásról beszélgettek, és imádkoztak, hogy jöjjön el a Király Dávid trónjára. „És ímé az Úrnak angyala hozzájuk jőve, és az Úrnak dicsősége körülvevé őket: és nagy félelemmel megfélemlének. És monda az angyal nékik: Ne féljetek, mert ímé hirdetek néktek nagy örömet, mely az egész népnek öröme lészen: mert született néktek ma a Megtartó, aki az Úr Krisztus, a Dávid városában” (Lk 2:9-11).
Miközben ezeket a szavakat hallgatták a pásztorok, egy dicső kép jelent meg lelki szemük előtt. Eljött Izrael Szabadítója! Hatalom, dicsőség, győzelem jár a nyomában! De az angyalnak most elő kellett készítenie őket arra, hogy Üdvözítőjüket szegényen és megalázottan is felismerjék. „Ez pedig néktek a jele: találtok egy kisgyermeket bepólyálva feküdni a jászolban” (Lk 2:12).
A mennyei hírnök eloszlatta a pásztorok félelmét. Elmondta, hogyan találhatják meg Jézust. Emberi gyengeségük iránti tapintatból várt egy ideig, hogy szemük megszokja a mennyei fényt. Azután már nem lehetett tovább rejtegetni a dicsőséget és az örömöt. Az egész mező felragyogott Isten seregének fényességétől. A föld elcsendesült, a menny pedig lehajolt, hogy hallja az éneket:
„Dicsőség a magasságos mennyekben az Istennek, és e földön békesség, és az emberekhez jóakarat!” (Lk 2:14)
Ó, bár meghallaná ma az emberiség ezt az éneket! Amit akkor az angyal meghirdetett, az akkor felcsendült ének száll egyre hangosabban, egyre messzebb az idők végezetéig, és visszhangzik a föld végső határáig. Amikor az Igazság Napja felragyog és gyógyulás lesz szárnyai alatt, nagy sokaság harsogja majd ezt az éneket. Olyan lesz, mint sok víznek a zúgása, amikor mondják: „Alleluja! mert uralkodik az Úr, a mi Istenünk, a mindenható!” (Jel 19:6.)

1Szem 236-37.Mert uralkodik az Úr, a mi Istenünk, a mindenható. – Senkinek, aki erre a világra érkezett, még a legígéretesebb gyermek megszületését sem kísérte olyan örvendezés, mint a betlehemi gyermek jöttét. Isten angyalai dicséreteket énekeltek Betlehem hegyei és lankái felett. „Dicsőség a magasságos mennyekben az Istennek, és e földön békesség, és az emberekhez jó akarat!” (Lk 2:14.) Bárcsak ma is megértené ezt az éneket az emberi család! Az akkor tett kijelentés, az akkor felcsendült hang és megkezdett dallam erősödni fog az idők végéig és visszhangozni fog a földön. Az ének Isten dicsőségét zengi, békességet hirdet a földnek, az emberekhez pedig jóakaratot. Amikor az igazság napja felkel gyógyító erővel a szárnyai alatt, a Betlehem hegyein megkezdett éneket egy nagy sokaság sok vizek zúgásához hasonló hangja fogja visszhangozni: „Alleluja! mert uralkodik az Úr, a mi Istenünk, a mindenható.” (Jel 19:6.)
NK 597-98.Mert uralkodik az Úr, a mi Istenünk, a mindenható. – A gonoszok a földön kapják meg büntetésüket (Péld 11:31). „Pozdorjá”-vá lesznek, »és megégeti őket az eljövendő nap, azt mondja a Seregeknek Ura« (Mal 4:1). Egyesek egy pillanat alatt pusztulnak el; mások hosszú napokig szenvednek. „Cselekedeteik szerint” kapják büntetésüket. Sátánnak - mivel Isten az igazak bűneiért is őt terheli meg - nemcsak saját lázadásáért kell szenvednie, hanem azokért a bűnökért is, amelyekre Isten népét rávette. Büntetése sokkal súlyosabb, mint azoké, akiket elámított. Amikor már elpusztul mindenki, akit csalásaival elbuktatott, ő még él és szenved. A tisztító lángokban a gonoszok - a gyökér és az ágak - végül megsemmisülnek. Sátán a gyökér, hívei az ágak. Maradéktalanul lesújt rájuk a törvény szabta büntetés, ahogy azt az igazság megköveteli. A menny és a föld, ezt látva, Jahve igazságosságát hirdeti.
Sátán romboló munkájának mindörökre vége. Hatezer évig megvalósíthatta szándékát: megtöltötte a földet bajjal, és fájdalmat okozott az egész világegyetemnek. Az egész teremtettség nyögött és vajúdott. Most Isten teremtményei örökre megszabadulnak Sátántól és kísértéseitől. „Nyugszik, csöndes az egész föld. (Az igazak) ujjongva énekelnek” (Ésa 14:7). A dicsőítés és a győzelem hangja hallatszik az egész hűséges világegyetemben. „Nagy sokaság szavát”, „mintegy sok vizek zúgását, és mintegy erős mennydörgések szavát” hallani, »mondván: Alleluja, mert uralkodik az Úr, a mi Istenünk, a mindenható” (Jel 19:6).

Jel. 19,7

"Örüljünk és örvendezzünk, és adjunk dicsőséget néki, mert eljött a Bárány menyegzője, és az ő felesége elkészítette magát,"

KP 210.Mert eljött a Bárány menyegzője. – Nagy horderejű az a tanulság, amelyet a menyegzői ruháról szóló példázatból le kell vonnunk. A menyegző az emberinek a mennyeivel való egyesülését ábrázolja; a menyegzői ruha pedig azt a jellemet, amelyet a menyegző minden vendégének viselnie kell, ha méltó akar lenni az alkalomhoz.

KP 288-89.(290-91)Mert eljött a Bárány menyegzője.„Kelj fel, világosodjál, mert eljött világosságod, és az Úr dicsősége rajtad feltámadt” (Ésa 60:1). A Vőlegény fogadására készülőknek szól ez az üzenet. Krisztus eljön hatalommal és nagy dicsőséggel; a maga dicsőségével és az Atya dicsőségével. Vele jönnek a szent angyalok. Miközben az egész világot sötétség borítja, Krisztus szentjeinek lakhelyén világosság lesz, és felfogják második eljövetelének első fénysugarát. A makulátlan tiszta fény az Ő tündöklő lényéből sugárzik, és imádják mindazok, akik szolgálták. Míg a gonoszok menekülnek közeléből, követői örvendeznek. Jób pátriárka, átfogva tekintetével az időt Krisztus második adventjéig, így szólt: „Akit magam látok meg magamnak; az én szemeim látják meg, nem más” (Jób 19: 27). Krisztus mindennapi társa és meghitt barátja hűséges követőinek, akik Istennel szoros kapcsolatban és állandó közösségben élnek. Rajtuk támad fel az Úr dicsősége. Visszatükrözik Isten dicsőségének fényét, amelyet Jézusban látnak. És amikor a Király eljön a maga fenségében, örvendeznek dicsőségének és ragyogásának fényes sugaraiban. Alkalmasak a mennyei lények társaságára, mert a menny szívükben él.
Felemelt fejjel, az Igazság Napjának rájuk hulló fényes sugaraiban, megváltásuk elérkeztén örvendezve, e szavakkal fogadják a Vőlegényt: „Íme Istenünk, akit mi vártunk és aki megtart minket” (Ésa 25:9).

NK 381.Mert eljött a Bárány menyegzője. – Az »Imhol jő a vőlegény!« kiáltás hallatán 1844 nyarán ezrek várták azonnalra az Úr adventjét. A megjelölt időben a Vőlegény jött is, de nem a földre, miként népe várta, hanem az Öregkorúhoz a mennyben, a menyegzőre, hogy átvegye országát. »Akik készen valának, bemenének vele a menyegzőbe, és bezáraték az ajtó. Nem lehettek személyesen jelen a menyegzőn, mert a menyegző a mennyben van, ők pedig a földön. Krisztus követői várják, hogy Uruk megjöjjön a menyegzőről (Lk 12:36). De tudniuk kell, mit csinál, hogy hitben elkísérjék Isten elé lépő Urukat. Ebben az értelemben mondja Jézus, hogy bemennek a menyegzőbe.

Jel. 19,8

"És adatott annak, hogy felöltözzék tiszta és ragyogó fehér gyolcsba; mert a fehér gyolcs a szenteknek igazságos cselekedetei. "

AT 404.(402)Mert a fehér gyolcs a szenteknek igazságos cselekedetei.„Ezek azok, akik követik a Bárányt, valahova megy. Ezek áron vétettek meg az emberek közül Istennek és a Báránynak zsengéiül” (Jel. 14, 4). Látomásában látja őket a próféta. Sion hegyén állnak, szent szolgálatra felövezve és fehér gyolcsba öltözve. „A fehér gyolcs: a szentek igazságos cselekedetei.” De mindazoknak, akik követik a Bárányt a mennyben, előbb a földön kellett, hogy kövessék; nem kedvetlenül, bosszankodva, hanem bizalommal telve, készséges, szeretetteljes engedelmességgel, miként a nyáj követi pásztorát.

7BC 964-5.Mert a fehér gyolcs a szenteknek igazságos cselekedetei. – A lelki gazdagság nagy árusa várja elismerésedet, hogy felismerd őt (Jel 3,18)… az Üdvözítő közeleg az igazság legnagyobb értékű ékköveivel, mely különbözik minden hitványtól, hamistól. Eljön minden házhoz, kopogtat az ajtón, kínálja kimondhatatlan értékű kincsét. Sürget: Végy tőlem” ( 1894, 66. levél)
A menny értékes árúit ajánlja gyülekezeteinek. Minden egyén hordozza szívén Krisztus megbízását. Testvérem, ilyenek-e gondolataid? „Ezek az éles, határozott szavak nem szólhatnak nekem. Elég jó lelki állapotban vagyok. Lehet, hogy nem él bennem teljes buzgalom és lelkesedés, mint némelyekben. Mégis hiszek az igazságban. Az vegye magára az üzenet, akinek szól. Egyeseknek szükségük van rá.” Te aki így érvelsz, éppen neked szól az üzenet. Míg nyitva állnak előtted a menny drága javai, húzódj közelebb és vedd meg, amit elvesztettél. A szeretet és a hit aranyát, a fehér öltözetet, ami a krisztus igaz jelleme (1892,30/a. levél).
Krisztus olyan aranyat kínál nekünk, mely tűzben megpróbált. A hit és a szeretet aranyát, melyhez nem elegyedik szennyező salak. A fehér ruha a Krisztus igazsága, isteni jelleme; a menyegzői ruha, amelyet egyedül Krisztus adhat. A szemgyógyító ír az igazi lelki látás, melyre oly nagyon szükség van közöttünk, hiszen lelki dolgokat lekileg lehet megítélni (RH 1890. ápr. 1).

Gyermeknevelés 292.Mert a fehér gyolcs a szenteknek igazságos cselekedetei.Egyetlen öltözék van, amelynek a megszerzésére minden gyermek és ifjú törekedjék: a szentek igazságos cselekedetei (Jel 19,8). Ha ez után is olyan buzgón és állhatatosan törekednének, mint az új, divatos ruhák után, akkor csakhamar Krisztus öltözékében járnának, nevüket pedig soha nem törölnék ki az élet könyvéből. Anyák és gyermekeik imádkozzanak így: „Tiszta szívet teremts bennem, oh Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem” (Zsolt 51,12). A tiszta szív és az erős, megújult lélek a jelen életben és az örökkévalóságban is sokkal nagyobb érték, mint megannyi ékszer és drága díszítés. „Boldogok, a kiknek szívük tiszta: mert ők az Istent meglátják” (Mát 5,8).
Anyák! Tanítsátok gyermekeiteket pontról pontra, szabályról szabályra, hogy Krisztus igazsága az egyedüli öltözet, amelybe befogadják őket a mennybe. Ha ezt viselik, akkor ebben az életben szüntelenül teljesítik kötelességeiket, amivel dicsőítik Istent.

KP 203.Mert a fehér gyolcs a szenteknek igazságos cselekedetei. – Az Úr szeretné, ha értékelnénk a csodálatos megváltási tervet, ha felismernénk Isten gyermekeiként kapott szent kiváltságunkat, ha hálás szívvel engedelmeskednénk neki. Szeretné, ha megújultan és boldogan szolgálnánk Őt mindennap. Szeretné, ha szívünk túlcsordulna a hálától, mert beírta nevünket az élet könyvébe, amely a Bárányé, és mert reá - aki törődik velünk - vethetjük minden gondunkat. Azt mondja, hogy örvendezzünk; mert az Úr öröksége vagyunk; mert Krisztus igazsága a szentek által viselt fehér palást, mert megvan az a boldog reménységünk, hogy Megváltónk nemsokára eljön.

KP 212-13.Mert a fehér gyolcs a szenteknek igazságos cselekedetei.A menyegzői ruha, amelyről a példázat beszél, Krisztus hű követőinek tiszta, foltnélküli jelleme. Az egyház „tiszta és ragyogó fehér gyolcsba” öltözik, amelyen nincs „szeplő, vagy sömörgözés, vagy valami afféle”. A fehér gyolcs - ahogy a Szentírás mondja – „a szenteknek igazságos cselekedetei” (Jel 19 : 8; Ef 5 : 27), azaz Krisztus igazsága, hibátlan jelleme, amelyben hit által mindenki részesül, aki elfogadja Krisztust személyes Megváltójaként.
Ősszüleink az ártatlanság fehér palástját viselték, amikor Isten az Édenbe helyezte őket. Tökéletes összhangban éltek Isten akaratával. Végtelen szeretettel ragaszkodtak mennyei Atyjukhoz. Gyönyörű, lágy fénysugár, Isten fénye takarta be a szent párt. Ez a fénypalást lelki öltözékük, mennyei ártatlanságuk szimbóluma volt. Ha hűségesek maradtak volna Istenhez, ez a fény állandóan betakarta volna őket. De amikor vétkeztek, elszakadtak Istentől, és az őket körülölelő fény eltávozott. Szégyellve mezítelenségüket, egymáshoz varrt fügefalevelekkel próbálták a mennyei öltözéket pótolni.

EÉ 246-47.Mert a fehér gyolcs a szenteknek igazságos cselekedetei. – Helyes, ha szeretjük és kívánjuk a szépet, azonban Isten azt akarja, hogy először a legmagasabbrendű elmúlhatatlan szépséget szeressük és kívánjuk. Az emberi ügyesség legválasztékosabb termékei sem tudják azt a szépséget előállítani, amely összehasonlítható lenne a jellem szépségével. Ez az, ami érték Isten előtt.
Tanítsuk meg az ifjúságot és a kisgyermekeket is arra, hogy azt a királyi palástot válasszák maguknak, amelyet a mennyei szövőszéken szőttek, amely „... tiszta és ragyogó fehér gyolcs...” (Jel 19:8). Ezt fogják a föld szentjei viselni. Ezt a palástot, amely Krisztus feddhetetlen jellemét ábrázolja, ingyen ajánlják fel mindenkinek. Mindazok, akik ezt az öltözetet elfogadják, már itt e földön viselhetik is.
A gyermekek, amikor megnyitják elméjüket a tiszta, szeretetteljes gondolatok számára és szeretetből fakadó, segítőkész cselekedeteket hajtanak végre, akkor felöltöznek az Ő jellemének szép ruháiba. Ez a ruházat széppé és kedvessé teszi őket itt e földön, az eljövendő életben pedig jogcímük lesz a Király palotájába való belépésre.
Az Ő ígérete így hangzik: „... fehérben fognak velem járni; mert méltóak arra” (Jel 3:4).

NK 332-33.Mert a fehér gyolcs a szenteknek igazságos cselekedetei. – Azok, akik elfogadták az üzenetet, kimondhatatlan vágyakozással várták Megváltójuk jövetelét. Az idő, amikorra várták, a küszöbön volt. Békés komolysággal várakoztak. Nyugodt szívvel élvezték az Istennel való áldott közösséget. Ez záloga volt annak a békességnek, amelyben Isten dicső országában lesz részük. Akik ilyen reménységgel és bizalommal vártak, nem tudják elfelejteni a várakozás drága óráit. A meghatározott idő előtt néhány héttel már nem sokat törődtek evilági ügyeikkel. Az őszinte hivők gondosan megvizsgálták szívük minden gondolatát és érzését, mint a halálos ágyán fekvő ember, akinek már csak néhány órája van hátra. Nem készültek „mennybemeneteli ruhák”, de mindnyájuknak az a belső bizonyosság volt a fontos, hogy elkészültek a Megváltó fogadására. Fehér ruhájuk lelkük tisztasága volt; a jellem, amelyet Krisztus engesztelő vére a bűntől megtisztított. Bárcsak most is megvolna még Isten állítólagos népénél ez az önvizsgáló lelkület, ez a komoly, őszinte hit! Ha továbbra is az Úr előtt megalázva magukat, tárták volna könyörgéseiket a kegyelem királyi széke elé, sokkal gazdagabb tapasztalatokban lett volna részük. Túl keveset imádkoznak, túl kevesen ítélik el igazán bűneiket, és az élő hit hiánya miatt sokan nélkülözik azt a kegyelmet, amelyet Megváltónk oly gazdagon kínál.

SD 66.Mert a fehér gyolcs a szenteknek igazságos cselekedetei. – Az ember öröme az Isten törvénye iránti engedelmességében rejlik. Ha az ember engedelmeskedik Isten törvényének, akkor kerítés veszi körül, és távol van a gonosztól.
A kísértő hangja mindenfelől hallható és azt mondja, nem kell megtartanotok Isten törvényét. Ez a Sátán csapdája. Isten hirdette ki a törvényt és az embereknek kötelességük tisztelni azt. Ha ezeket a szabályokat nem tisztelik, nem jutnak el a jellemtökéletességre… amely el van várva tőlük, hogy a királyi család tagjai lehessenek… mert Isten írta fel ezt a tíz szent szabály a kőtáblákra és az Isten bizonyság ládájában őrizte őket. A láda fedelét… kegyelem trónjának nevezték, habár a törvény taposásának zsoldja a halál, mégis hirdethessék a kegyelem megjelenését Jézus Krisztusban, és azt hogy a bűnbánó és benne hivő bűnösnek kegyelmet hozott.
Minden ember reménysége Jézus Krisztusban rejlik, aki elhozta igazságosságának palástját, hogy azzal betakarja azt a bűnöst, aki szeretné levetni szennyes ruháját…A tiszta és szent ruha nem arra készült, hogy bárki akkor vegye fel, amikor a kapunk a városba lép. A városba lépőkön már rajta van Krisztus igazságosságának ruhája… Egyetlen bűnt vagy hibát nem lehet elrejteni, csak azért, hogy a jellem hiányosságai rejtve maradjanak; egyetlen ruha sem lesz félig kimosva; hanem mindegyik makulátlan és tiszta lesz.
Amikor teljesen engedelmeskedünk Isten törvényének (Amikor életünket teljesen összhangba hozzuk az Isten törvénye iránti engedelmességgel), és Istent legfőbb Vezetőnek fogadjuk el, amikor úgy odasimulunk Krisztushoz, mint megigazulásunk egyetlen reményéhez, akkor Isten Értünk fog munkálkodni. Ez a hit általi megigazulás… Ha Isten törvényeit szorgalmasan tanulmányozzuk és gyakoroljuk, akkor az lehetővé teszik a mennyel való kapcsolatot és megkülönböztethetjük az igazságot a hamisságtól. Az ilyen engedelmes cselekedetek munkálják Isten akaratát érettünk, és életünkbe építi a Jézus Krisztus életében látható igazságot és tökéletességet.

Jel. 19,9

"És monda nékem: Írd meg: Boldogok azok, akik a Bárány menyegzőjének vacsorájára hivatalosak. És monda nékem: Ezek az Istennek igaz beszédei."

BO 26.Boldogok azok, akik a Bárány menyegzőjének vacsorájára hivatalosak. – Krisztus megtisztelte a házastársi viszonyt azzal is, hogy a közte és megváltottai közötti kapcsolat egyik jelképévé tette. Ő maga a vőlegény, az egyház a menyasszony, akiről mint választottjáról ezt mondja: „Mindenestől szép vagy, én mátkám, és semmi szeplő nincs benned!” (Énekek 4:7.)

2NL 164.Boldogok azok, akik a Bárány menyegzőjének vacsorájára hivatalosak.

RH 1899 JAN 17.Boldogok azok, akik a Bárány menyegzőjének vacsorájára hivatalosak.

BROADI 1846 ÁPR 6.Boldogok azok, akik a Bárány menyegzőjének vacsorájára hivatalosak.

1T 69-70.Boldogok azok, akik a Bárány menyegzőjének vacsorájára hivatalosak. – Miután megcsodáltuk a templom szépségét, kiléptünk és Jézus elment a városba. Nemsokára újra hallottuk dallamos hangját: „Jöjjetek én népem. Kijöttetek a nagy nyomorúságból, ahol akaratomat végeztétek. Gyertek vacsorázni. Mert felövezem magam, és kiszolgállak tieteket.” Aleluját kiáltottunk, és beléptünk a városba. Szín ezüst asztalt láttam, sok mérföldnyi hosszút, szemünk mégis belátta az egészet. Láttam az élet fájának gyümölcsét, mannát, mandulát, fügét, gránátalmát, szőlőt és sok más gyümölcsöt. Megkértem Jézust, hadd ízleljem meg a gyümölcsöt. Ő azonban leintett. „Most még ne. Akik esznek a föld gyümölcséből, nem térnek többé vissza a földre. De nemsokára – ha hűséges leszel – enni fogsz az élet fájának gyümölcséből, és iszol a forrás vizéből. Most vissza kell térned és beszámolni arról, amit itt láttál. Akkor az egyik angyal gyengéden lehozott ebbe a sötét világba. Néha azt gondolom, hogy képtelen vagyok továbbra is elviselni ezt a földi életet. A földön minden olyan sivár. Nagyon elhagyottnak érzem magam, mert jobb világot láttam. Bárcsak szárnyam lenne, mint a galamboknak, akkor elszállhatnék és megnyugodhatnék.

6T 412.Boldogok azok, akik a Bárány menyegzőjének vacsorájára hivatalosak. – A lelkészi hivatásban nincs helye a tétlenségnek. Isten szolgái lássák el az igahirdető munkáját, végezzék el szolgálatukat. Ne legyenek restek, hanem mint Isten szavának magyarázói, a végsőkig fejtsék ki erőiket, hogy kötelességtudóak legyenek. Soha abba ne hagyják a tanulást. Tartsák ébren lelküket a munka szentsége s hivatásuk súlyos felelőssége iránt, hogy soha, sehol ne mutassanak be Istennek nyomorék áldozatot, olyan égőáldozatot, mely nem került se tanulásba, se imába. Az Úrnak élénk lelki életet élő emberekre van szüksége. Minden munkás elnyerheti a magasságból az erő adományát s hittel és reménnyel haladhat előre az ösvényen, amerre Isten szólítja. A fiatal megszentelt munkásban Isten szava lakozik. Eleven, buzgó és hatalmas lesz, s Isten igéjében a tanácsadás kiapadhatatlan forrásra talál.
Isten ezt a népet hívta el, hogy közölje a világgal Krisztus közeli eljövetelének üzenetét. Hirdetnünk kell az örömhírt, a Bárány lakomájára szóló utolsó meghívást. Helységek ezreinek, ahol eddig még nem hallották, meg kell hallaniuk az üzenetet. Újra megkérdezem ifjainkat: Hát nem Isten hívott el az üzenet hangoztatására?

7T 54.Boldogok azok, akik a Bárány menyegzőjének vacsorájára hivatalosak. – Az Úr tudtomra adta, hogy művét azzal a lelkülettel kell folytatni, amellyel elkezdték. A világot figyelmeztetnünk kell, kapcsolatok be új területeket. Területre terület után kell behatolnunk. A kapott parancs: „Új területeket kapcsolatok be.” Népünknek világosabb és határozottabb bizonyságot kell tennie üzleti tevékenységével, állásfoglalásával a meg nem mentett világ iránt.
A Föld történelmének utolsó napjaival kapcsolatban ránk ragyog a nagy világosság. Ne engedjük, hogy a bölcsesség és az erő hiánya lelki vakságunkról tanúskodjanak. Isten hírnökei hatalommal legyenek felruházva. Mélyebben kell tisztelnünk az igazságot, mint most tesszük. Az Úr ünnepélyes, szent figyelmeztetésének üzenetét hirdetnünk kell a legnehezebb terülteken, a legbűnösebb városokban – mindenhol, ahol még nem pirkadt a 3. angyal üzenetének világossága. Mindenkinek át kell adnunk az utolsó meghívást a Bárány menyegzői lakomájára.
Az üzenet hirdetése folyamán Isten szolgáinak sokféle zavarba ejtő körülményekkel kell megküzdeniük s számos akadályon áthágniuk. Néha a munka csak lassan halad majd, mint amikor úttörőink a Battle Creek-i, Oaklandi, s más intézményeket alapították. De tegyünk meg mindnyájan minden tőlünk telhetőt, tekintsük az Urat erősségünknek, kerüljük el az önzést, s jó munkánkkal legyünk mások áldására.

TM 235.Boldogok azok, akik a Bárány menyegzőjének vacsorájára hivatalosak. – A konkoly és a búza most még összevegyülnek, ámde az egyetlen Kéz, amely szétválaszthatja őket, egyenként helyükre állítja. Akik az igazság világosságát élvezték, hallották az intő üzenetet, hallották a menyegzőre szóló meghívást, - gazdák, kereskedők, ügyvédek, hamis pásztorok, akik elhallgattatták a nép lelkiismeretét, hűtlen őrállók, akik nem fújták a kürtöt, vagy nem törődtek az idővel, - mindazok, akik nem engedelmeskedtek Isten országa törvényeinek, nem is lesz joguk, helyük ott. Akik pedig mentséget kerestek arra, hogy a világtól el ne különüljenek, azok a világgal együtt tőrbe esnek. Saját választásuk szerint keveredtek a konkoly közé. Hasonló a hasonlót követi, még a törvényszegésben is. Rettenetes egybeolvadás. Emberek, saját akaratukból az első lázadóhoz csatlakoznak, aki megkísértette Ádámot és Évát Édenben, hogy áthágják Isten törvényét. A konkoly szaporodik, mert konkolyt vet. Részüket is együtt veszik el a bűn gyökerével, - az ördöggel.

CT 340-1.Boldogok azok, akik a Bárány menyegzőjének vacsorájára hivatalosak.

MM 333-4.Boldogok azok, akik a Bárány menyegzőjének vacsorájára hivatalosak.

1Szem. 102.Boldogok azok, akik a Bárány menyegzőjének vacsorájára hivatalosak. – A Newcastle-i összejövetel első szombatjának éjjelén álmomban a gyülekezetben voltam, és a Lélek befogadásának jelentőségéről és szükségességéről beszéltem. Az volt üzenetem lényege, hogy nyissuk meg szívünket a Szentlélek előtt. Egy alkalommal Krisztus azt mondta tanítványainak: "Még sok mondanivalóm van hozzátok, de most el nem hordozhatjátok." Véges befogadóképességük korlátozta Jézust. Nem tárhatta fel előttük azokat az igazságokat, amelyeket annyira vágyott kinyilatkoztatni, mert amíg szívük zárva volt azok előtt, addig törekvése hiábavaló lett volna. Mielőtt teljességgel megérthették Krisztus leckéit, el kellett nyerniük a Szentlelket. „Ama Vigasztaló pedig - mondta Krisztus, - a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya, az mindenre megtanít majd titeket, és eszetekbe juttatja mindazokat, amiket mondottam néktek” (Jn 14:26).
Álmomban egy őrálló állt egy fontos épület ajtajánál, és minden bebocsátásra várót megkérdezett: „Befogadtad a Szentlelket?” Mérőszalag volt a kezében és csak kevesen, igen kevesen nyertek bebocsátást az épületbe. „Emberi mérték szerint nem vagy magas” - mondta. „De ha - kapott ismereteidnek megfelelően - teljes férfiúságra jutottál Krisztusban, akkor meghívást fogsz nyerni arra, hogy Krisztussal együtt részt vegyél a Bárány menyegzői vacsoráján. Örökkévaló korokon át sem fogod abbahagyni a számodra készített menyegző áldásairól való tanulást.”

1Szem. 335.Boldogok azok, akik a Bárány menyegzőjének vacsorájára hivatalosak.Az ember számára lehetetlen, hogy megváltsa magát. Becsaphatja magát ezt illetően, de akkor sem tudja megváltani saját lelkét. Egyedül Krisztus igazságossága szolgálhat üdvösségére - az pedig Isten ajándéka. Az a menyegzői ruha az, melyben örömmel fogadott vendégként jelenhetsz meg a Bárány menyegzői vacsoráján. Kapaszkodj hiteddel Krisztusba késedelem nélkül, akkor új teremtés és világító fényforrás leszel Jézusban.
Krisztus neve „az Úr a mi igazságunk” és hit által mindenkinek úgy kellene hívni őt: „az Úr az igazságom”. Amikor hittel megragadjuk Isten ajándékát, Isten dicsérete száll ajkunkra és képesek vagyunk így szólni másokhoz: „Íme az Istennek ama Báránya, aki elveszi a világ bűneit!” (Jn 1:29.) El fogjuk tudni mondani az elveszettnek a megváltási tervet illetően, hogy amíg a világ a bűn átka alatt volt, az Úr megmutatta irgalmát az elveszett, reménytelen bűnösnek, és megmutatta kegyelmének értékét és jelentését. A kegyelem érdem nélküli jutalom. A bűnről mit sem tudó angyalok nem tudják milyen az, amikor kegyelmet gyakorolnak velük, de bűnösségünk szükségessé teszi, hogy az irgalmas Isten kegyelmet gyakoroljon velünk. Isten kegyelme küldte el Megváltónkat, hogy minket, mint elszéledt vándorokat megkeressen és visszahozzon a nyájba.

3BC 1162.Boldogok azok, akik a Bárány menyegzőjének vacsorájára hivatalosak. – Gyermekek jöjjetek Jézushoz. Adjátok Istennek a tőletek telhető legbecsesebb áldozatot. Adjátok neki szíveteket. Ő szól hozzátok, mondván: „Fiam, leányom add nekem a te szívedet. Még ha vérpiros lesz is bűnöd, fehérré teszem, mint a hó; mert véremmel tisztítalak meg. Családom tagjaivá, a mennyei király gyermekeivé fogadlak titeket. Vegyétek, fogadjátok el bűnbocsánatomat, békémet; ingyen adom. Igazságosságommal, isteni jellememmel, mennyei öltözékkel fogadlak be, s alkalmassá teszem a Bárány menyegzőjének lakomájára. Mikor ima, őrködés, Igém szorgalmas tanulmányozása által isteni jellemben öltöztök, magas színvonalat érhettek el. Megértitek az igazságot, jellemeteket Isten jó hatása alakítja, mert ez az Isten akarata a ti megszentelődésetek (YI 1892. jún. 30).

7BC 985-6.Boldogok azok, akik a Bárány menyegzőjének vacsorájára hivatalosak.A gyülekezet a menyasszony, a Bárány felesége. Minden igazi hívő Krisztus testének része. Krisztus úgy tekinti népének iránta való hűtlenségét, mint a feleség férje iránti hűtlenségét. Ne felejtsük el, hogy Krisztus testének tagjai vagyunk (1902, 39. levél).
A gyülekezet a menyasszony, a Bárány felesége. Tartsa hát magát szentnek, tisztának, elkülönülten. Sohase engedjen meg magának balgaságokat; hiszen a királynak menyasszonya. Mégsem veszi eszébe magasztos helyzetét. Ha megértené mindenestől dicső lenne belülről. (1901, 177. levél)
A gyülekezet Krisztus jegyese, s tagjainak Vezetőjükkel egyazon igát kell hordoznia. Isten figyelmeztet, hogy ne szennyezzük be ruhánkat (1898, 123 ½. Levél).

Gyermeknevelés 270.Boldogok azok, akik a Bárány menyegzőjének vacsorájára hivatalosak. – Az étkezés legyen a társalgás és a felüdülés ideje. Kerüljük mindazt, ami megterhelhet, vagy felizgathat bennünket. Ápoljuk a minden jó adományozója iránti bizalmat, szeretetet és hálát. Beszélgetésünk legyen vidám, a gondolatok olyan kellemes folyama, amely felemel, és nem fáraszt.
Az asztal semmiképpen ne legyen olyan hely, ahol a szülők valamilyen értelmetlen, felesleges dolog megkövetelésével lázadást ébresszenek a gyermekben. Az egész család fogyassza ételét örömmel, s gondoljanak arra, hogy akik Istent szeretik, és az Ő parancsolatait megtartják, részt vesznek majd a Bárány menyegzői vacsoráján Isten országában, ahol maga Jézus látja vendégül őket.

KP 212-13.Boldogok azok, akik a Bárány menyegzőjének vacsorájára hivatalosak.A menyegzői ruha, amelyről a példázat beszél, Krisztus hű követőinek tiszta, foltnélküli jelleme. Az egyház „tiszta és ragyogó fehér gyolcsba” öltözik, amelyen nincs „szeplő, vagy sömörgözés, vagy valami afféle”. A fehér gyolcs - ahogy a Szentírás mondja – „a szenteknek igazságos cselekedetei” (Jel 19 : 8; Ef 5 : 27), azaz Krisztus igazsága, hibátlan jelleme, amelyben hit által mindenki részesül, aki elfogadja Krisztust személyes Megváltójaként.
Ősszüleink az ártatlanság fehér palástját viselték, amikor Isten az Édenbe helyezte őket. Tökéletes összhangban éltek Isten akaratával. Végtelen szeretettel ragaszkodtak mennyei Atyjukhoz. Gyönyörű, lágy fénysugár, Isten fénye takarta be a szent párt. Ez a fénypalást lelki öltözékük, mennyei ártatlanságuk szimbóluma volt. Ha hűségesek maradtak volna Istenhez, ez a fény állandóan betakarta volna őket. De amikor vétkeztek, elszakadtak Istentől, és az őket körülölelő fény eltávozott. Szégyellve mezítelenségüket, egymáshoz varrt fügefalevelekkel próbálták a mennyei öltözéket pótolni.

KP 284(286).Boldogok azok, akik a Bárány menyegzőjének vacsorájára hivatalosak. – A példázatbeli okos szüzek lámpájukhoz tartalék olajat is hoztak. Lámpájuk lángja fényben égett a várakozás egész ideje alatt, és növelte a vőlegény tiszteletére gyújtott világosságot. A fény szétáradt a sötétben, és fokozta a világosságot, amely a vőlegény házához, a menyegzői ünnepséghez vezető útra hullott.
Krisztus követőinek is fényt kell árasztaniuk a sötét világban. A Szentlélek Isten Igéjéből fényt sugároz, és ez a világosság átformálja annak életét, aki befogadja. A Szentlélek az emberi szívekbe plántálja az Ige elveit, és kialakítja bennük Isten tulajdonságait. Krisztus dicsősége fényének - Krisztus jellemének - vissza kell tükröződnie követőiben. Így dicsőítik meg Istent, és megvilágítják a Vőlegény házához, Isten városához, a Bárány menyegzői vacsorájához vezető utat.

JÉ 118.Boldogok azok, akik a Bárány menyegzőjének vacsorájára hivatalosak.Mind az Ó-, mind az Újszövetség felhasználja a házassági kapcsolatot a Krisztus és népe között fennálló gyöngéd és szent egység szemléltetésére. Jézus gondolataiban az esküvői szertartás öröme előremutatott arra a boldog napra, amikor menyasszonyát hazaviszi atyja házába, és a megváltottak a Megváltóval együtt ülnek le a Bárány menyegzői vacsorájához. Így szól: „Amint örül a vőlegény a menyasszonynak, akként fog néked Istened örülni. [...] Nem neveznek többé elhagyatottnak, [...] hanem így hívnak: én gyönyörűségem; [...] mert az Úr gyönyörködik benned” (Ésa 62: 5.4). „Örül terajtad örömmel, hallgat az ő szerelmében, énekléssel örvendez néked” (Sof 3:17). Amikor János apostol mennyei dolgok látomását kapta, így írt: „És hallám mintegy nagy sokaság szavát, és mintegy sok vizek zúgását, és mintegy erős mennydörgések szavát, mondván: Alleluja! Mert uralkodik az Úr, a mi Istenünk, a Mindenható. Örüljünk és örvendezzünk, és adjunk dicsőséget néki, mert eljött a Bárány menyegzője, és az ő felesége elkészítette magát. [...] Boldogok azok, akik a Bárány menyegzőjének vacsorájára hivatalosak” (Jel 19:6.7.9).

EÉ 266-67.Boldogok azok, akik a Bárány menyegzőjének vacsorájára hivatalosak. – Krisztus és gyülekezete között a viszony nagyon szoros, mély és szent. Ő a Vőlegény, a gyülekezet a mennyasszony. Ő a Fej, a gyülekezet a test. Ebből következik, hogy a Krisztussal való kapcsolat magában foglalja az Ő gyülekezetével való kapcsolatot is.

EW 251.Boldogok azok, akik a Bárány menyegzőjének vacsorájára hivatalosak. – Jézus elküldte angyalait, hogy a csalódottak figyelmét a mennyei templomban lévő szentek szentjére irányítsák, amelybe bement, hogy megtisztítsa a szentélyt, és engesztelést szerezzen Izraelért. Jézus kijelentette angyalainak, hogy akik Őt megtalálták, azok megértik azt a művet, amelyet végez. Láttam, hogy Jézus mialatt a mennyei szentek szentjében tartózkodik, eljegyzi magának az új Jeruzsálemet; és mihelyt bevégzi művét a szentek szentjében, mint király száll alá a földre, hogy magához vegye azokat a hűséges lelkeket, akik türelmesen várták visszatérést.

EW 279-80.Boldogok azok, akik a Bárány menyegzőjének vacsorájára hivatalosak. – Isten rámutatott arra az időpontra, midőn a harmadik angyal üzenete lezárul. Istennek ereje pihent meg népén. Befejezték munkájukat s felkészülten vártak a megkísértés órájára. Elnyerték a késői esőt, illetve az Úr színe elöl jövő felüdülést és az élő bizonyság újból felelevenedett. Az utolsó figyelmeztető üzenet mindenütt elhangzott és a földnek lakóit, akik nem voltak hajlandók azt elfogadni, nagy haragra ingerelte.
Láttam, hogy a mennyben az angyalok ide és tovasiettek. Egy angyal, kinek oldalán tintatartó volt, visszatért a földről és jelentette Jézusnak, hogy munkáját befejezte és a szenteket megszámlálta és elpecsételte. Ugyanekkor megpillantottam Jézust, amint a Tízparancsolatot tartalmazó frigyszekrény előtt szolgált, és ledobta a tömjénezőt. Felemelte kezeit és fennhangon mondja: „Elvégeztetett”. Az egész szent angyali sereg levetette koronáját, midőn Jézus ünnepélyesen kijelentette: „Aki igazságtalan, legyen igazságtalan ezután is, és aki fertelmes, legyen fertelmes ezután is: és aki igaz, legyen igaz ezután is; és aki szent, szenteltessék meg ezután is.”
Minden egyes esetet eldöntöttek vagy életre, vagy halára. Mialatt Jézus a szentek szentjében szolgált, végrehajtatott az ítélet az igaz holtakon és azután az élő igazakon. Krisztus átvette országát, meghozta népéért az engesztelő áldozatot s eltörölte népének bűnét. Teljes volt a menny alattvalóinak száma. A Bárány menyegzője megtörtént s az egész ég alatt minden hatalom, erő és uralom Jézusnak adatott át, és az üdvösség örököseinek. Jézus uralkodik, mint királyok Királya és uraknak Ura.

NK 380-81.Boldogok azok, akik a Bárány menyegzőjének vacsorájára hivatalosak. – Dániel próféciája (8:14) szemlélteti azt a jelenetet, amikor Krisztus mint Főpapunk belép a szentek szentjébe, hogy megtisztítsa a templomot. Az Emberfiának az Öregkorú elé lépése - ahogy azt Dán 7:13 mondja el -, és az Úr templomába jövetele - ahogy Malakiás jövendöli -, ugyanaz az esemény. A vőlegénynek a menyegzőre érkezése is ezt szimbolizálja; erről Krisztus a tíz szűzről szóló példázatában beszélt (lásd Mt 25:6).
1844 nyarán és őszén hangzott fel az »Imhol jő a Vőlegény!« kiáltás. Akkor alakult ki a bölcs és a bolond szüzekkel ábrázolt két csoport: az egyik örömmel várta az Úr megjelenését, és szorgalmasan készülődött a vele való találkozásra, a másik pedig félt, és félelemből cselekedett; meg volt elégedve az igazság elméleti ismeretével, de nélkülözte az igazi kegyességet. A példázatban azok, akik a vőlegény érkezésekor „készen valának, bemenének ővele a menyegzőbe”. A vőlegény - e kép szerint - a menyegző előtt jön. A menyegző azt a jelenetet szimbolizálja, amikor Krisztus átveszi országát. A Szent Várost, az Új Jeruzsálemet, amely Isten országának fővárosa és jelképe, az angyal „menyasszony”-nak, „a Bárány feleségé”-nek nevezi. Az angyal ezt mondja Jánosnak: „Jer, megmutatom néked a menyasszonyt, a Bárány feleségét”. „Elvive engem lélekben« - mondja a próféta -, »és megmutatá nékem azt a nagy várost, a szent Jeruzsálemet, amely Istentől szállott alá a mennyből” (Jel 21:9-10). Világos tehát, hogy a menyasszony a Szent Várost jelképezi, a szüzek pedig, akik kimennek a vőlegény elé, az egyházat szimbolizálják. A Jelenések könyvében a menyegzői vacsora vendégei: Isten népe (Jel 19:9). Ha vendégek, nem lehet menyasszonyként is ábrázolni őket. Krisztus - amint Dániel próféta kijelenti - az Öregkorútól a mennyben »hatalmat, dicsőséget és országot« fog kapni; övé lesz az Új Jeruzsálem, Isten országának fővárosa, „elkészítve, mint egy férje számára felékesített menyasszony” (Dán 7:14; Jel 21:2). Krisztus az ország átvétele után eljön dicsőségben, mint királyok Királya és uraknak Ura, hogy megváltsa népét, akik „letelepednek Ábrahámmal, Izsákkal és Jákobbal” az országában felállított asztalánál (Mt 8:11; Lk 22:30), hogy részt vegyenek a Bárány menyegzői vacsoráján.

Ev. szolgája 14.Boldogok azok, akik a Bárány menyegzőjének vacsorájára hivatalosak.Hirdetni kell a komoly, ünnepélyes, intő üzenetet a legnehezebb területeken, a legistentelenebb városokban, minden helységben, ahol a hármas angyali üzenet fénye még nem virradt fel. Minden egyes léleknek meg kell hallani a hívást a Bárány menyegzőjére. Hirdetni kell faluról falura, városról városra, országról országra a korszerű igazság üzenetét, nem pompával, hanem a lélek erejével. Ha az isteni alapelveket - amelyek Üdvözítőnket késztették lejönni a Földre, hogy szóban és életében azokat kinyilvánítsa - az evangélium egyszerűségében tárják fel, akkor az üzenet hatalma érezteti hatását. Korunkban az örök élet forrásából eredő új életnek kell áthatnia minden munkást. Ó, milyen kevéssé fogjuk fel küldetésünk nagyságát! Komoly, határozott hitre van szükségünk és megingathatatlan bátorságra. Kevés időnk van a munkára, ezért fáradhatatlan buzgalommal kell munkálkodnunk.

MYP 388-9 (ÜI 279-80).Boldogok azok, akik a Bárány menyegzőjének vacsorájára hivatalosak. – Azok, akiknek jellemük és vallásos életük mesterkélt, túl könnyen nyúlnak örömök és szórakozások után és befolyásuk másokat is vonz. Néha fiatal férfiak és asszonyok, akik bibliai keresztények akarnak lenni, a rábeszélésnek engedve, részt vesznek a mulatságon. Nem kívánva különcnek tekintetni, természetüknél fogva hajlamosak mások példáját követni, így aztán azok befolyása alá kerülnek, akiknek lelkét és szívét Isten talán még sohasem érintette. Ha az isteni színvonalat illetőleg imádkozva kértek volna vezetést, hogy megértsék, mit mondott Krisztus a kereszténység fájának gyümölcséről, rájöttek volna, hogy ezek a szórakozások tulajdonképpen olyan lakomák, amelyeknek céljuk, hogy visszatartsák a lelket attól, hogy elfogadja a Bárány menyegzőjére szóló meghívást.
Néha előfordul, hogy szórakozó helyek látogatása által eltántoríttatnak olyan ifjak, akik az Úr utjait illetőleg gondos tanítást élveztek, és olyanokkal kerülnek kapcsolatba, akiknek nevelésük és kiképzésük világias jellegű. Sajnos élethossziglani szolgálatra adják el magukat, ha egyesülnek olyan egyénekkel, akikből hiányzik a Krisztuséhoz hasonló lelkület ékessége. Azok, akik Istent igazán szeretik és szolgálják, vissza fognak rettenni attól, hogy a világ színvonalára süllyedjenek, azoknak társaságát választván, akik nem fogadták szívükbe Krisztust. Bátran ki fognak állni Krisztusért, akkor is, ha ez az út az önmegtagadás és önfeláldozás útja.

SD 98.Boldogok azok, akik a Bárány menyegzőjének vacsorájára hivatalosak. – Istennek adjátok a tőletek telhető legértékesebb ajándékot; adjátok oda szíveteket! Hozzátok fordul, és ezt mondja: „Fiam, leányom, add a te szívedet nékem. Habár bűneitek skarlátpirosak, fehérek lesznek, mint a hó; mert véremmel tisztítalak meg benneteket. Saját családom tagjaivá teszlek benneteket – a mennyei Király gyermekeivé. Fogadjátok el megbocsátásomat, békességemet, melyet bőségesen adom néktek. Igazságosságomban öltöztetlek benneteket – menyegzői ruhába - és elkészítelek benneteket a Bárány menyegzői vacsorájára. Ha igazságomba lesztek öltöztetve, akkor imával, vigyázással, Szavamnak szorgalmas tanulmányozásával magas mércékre juthattok el. Megértitek az igazságot, és isteni befolyás formálja jellemeteket.

SD 368.Boldogok azok, akik a Bárány menyegzőjének vacsorájára hivatalosak. – Nagydolog győztesnek lenni. Határozottan ellent kell állnunk támadásainak és a gonosz minden erejének. Minden pillanatban legyünk éberek. Egy pillanatra sem szabad szem elöl téveszteni Krisztust és erejét, hogy megszabadíthasson a nyomorúság órájában. Tegyük kezünket az Ő kezébe, hogy megállhassunk erejében.
Ha Krisztus asztalához akartok ülni, és részt venni a Bárány menyegzőjének vacsoráján, akkor különös ruhára van szükségünk, melynek menyegzői ruha a neve, ami a Krisztus igazságának fehér ruhája. Akiknek megvan ez a ruha, azok bemehetnek Isten városába. Ha Jézus nem vágyódott volna annyira, hogy helyet kapjunk azokban a lakásokban, amelyeknek elkészítésére ment azok számára, akik szeretik, nem hozta volna meg azt a nagy áldozatot, nem végezte volna el az előkészületet, hogy boldogok lehessetek, ott ülve asztalánál, élvezni az otthont, amelyet elkészített, megváltott gyermekeinek.

8T 153.Boldogok azok, akik a Bárány menyegzőjének vacsorájára hivatalosak.Isten maradék népének ma azzal kell megdicsőíteni Isten nevét, hogy hirdetik a figyelmeztetés utolsó üzenetét, az utolsó meghívást a Bárány menyegzőjének lakomájára. Azaz egyetlen út, Isten várakozásának betöltésére, ha képviselik a jelen igazságot.
Az Úr emberi eszközök által tölti be a jövendöléseket. Világosan megkülönböztetővé tette a szent, örök igazságot az eretnekségektől és képzelgésektől, melyekről Krisztus előre megmondta, hogy az utolsó napokban lesznek a földön.

TM 85.Boldogok azok, akik a Bárány menyegzőjének vacsorájára hivatalosak. – Sátán megsokasította csalétkeit Battle Creekben, s kísértő csalétkül felhasználja a felületes jellemű, s csak felületes tapasztalatokkal bíró úgynevezett hívő keresztényeket. Ez a csoport mindenkor kész a mulatozásra vagy a sportra, befolyása pedig másokra is hat. Fiatal férfiakat s fiatal nőket, akik a Biblia szerinti keresztény életet akarnak élni, rávesznek arra, hogy csatlakozzanak társaságukhoz, így kerülnek bűvkörükbe. Nem mérlegelték az Isten által megszabott színvonalat, nem imádkoztak, hogy megtudják, mit is mondott Krisztus a keresztény fának jó gyümölcseiről. Nem ismerik fel, hogy ezek a mulatságok a valóságban Sátán lakomái, s arra szolgálnak, hogy visszatartsák a lelkeket, nehogy elfogadják a Bárány menyegzőjére szóló meghívást. Megakadályozzák őket abban, hogy felölthessék a jellem fehér öltönyét, nevezetesen Krisztusnak életszentségét. Fogalmaik összezavarodnak, nem tudják, mi a helyes, s mint keresztények mit is tehetnek. Nem akarnak különcnek feltűnni, s természetesen hajlanak mások példájának követésére. Így kerülnek emberek befolyása alá, akiknek szívét vagy lelkét mennyei Kéz még sosem érintette.

Jel. 19,10

"És leborulék annak lábai előtt, hogy imádjam őt, de monda nékem: Meglásd, ne tedd; szolgatársad vagyok néked és a te atyádfiainak, akiknél a Jézus bizonyságtétele van; Istent imádd, mert a Jézus bizonyságtétele a prófétaság lelke."

EW 230-1. És leborulék annak lábai előtt, hogy imádjam őt. – Az angyal fenségében a mennyből jött alá Jánoshoz és arca isteni dicsfényben ragyogott. Isten egyházának történelméből mély és megrendítően érdekes jeleneteket tárt fel János előtt és bemutatta neki azokat a veszélyes küzdelmeket, melyeket Krisztus követőinek kell megvívniuk. Midőn az apostol szemlélhette az egyház végső szabadulását, a jelenet fensége annyira elragadta, hogy mélységes megilletődéssel és tisztelettel az angyal lábaihoz omlott, hogy őt imádja. Ám a mennyei követ azonnal felemelte s gyengéden megfeddvén, így szólt hozzá: „Meglásd, ne tedd, mert íme én is szolgatársad vagyok neked és atyádfiainak, akiknél van a Jézus bizonyságtétele. Az Istent imádd! Mert a Jézus bizonyságtétele: a prófétaság lelke.”
Az angyal megmutatta Jánosnak a mennyei várost elbűvölő szépségével és káprázatos dicsőségével. Az apostol túláradó elragadtatásában újra az angyal lábaihoz borult, hogy azt imádja. Oly hamar megfeledkezett az iménti intelemről. Másodszor is hallotta a gyengéd figyelmeztetést: „Meglásd, ezt ne tedd, mert én is a te szolgatársad vagyok és atyádfiaié, a prófétáké s azoké, akik megtartják e könyv beszédeit, az Istent imádd!”

Ev 255-60.A Jézus bizonyságtétele a prófétaság lelke.A vég közel. Az utolsó figyelmeztetés a világhoz mindinkább hangzik. Tehát mindinkább fontossá válik, hogy akik elfogadják az igazságot, világosan megértsék a Bizonyságtételek lényegét és befolyását, melyet Isten gondviselésében a harmadik angyal művével összekapcsolt kezdettől fogva (5T 654 1889).
Hajdan Isten a próféták és az apostolok által szólt az emberekhez. Napjainkban lelkének Bizonyságtételei által, szól hozzájuk. Még soha Isten olyan komolyan nem oktatta népét, mint ahogyan most egy részt, akaratát illetőleg, másrészt arra nézve, hogy milyen utat járnak (5T 661. 1889).
Lelkészeink gyakran elhanyagolják művének e fontosságait: az egészségügyi reformot, a lelki ajándékokat, a rendszeres adakozást s a missziós munka nagy ágait. Munkájuk által ugyan sokan magukévá teszik az igazság elméletét, de az idő megmutatja, hogy sokan nem állnak meg a próbákban. A lelkész az alapra polyvát, fát és szénát helyezett, melyek a kísértés tüzében mind elégnek (RH 1878. dec. 12).
White testvérnő bizonyságtételeit ne helyezzük homloktérbe. Isten Igéje a tévedhetetlen mértékegység. A bizonyságtételek nem foglalják el az Ige helyét. Minden hívő legyen nagyon óvatos; ezt a kérdést gondosan kezelje, s ha már eleget mondott tartson szünetet. Álláspontjainkat mindig az Írással igazoljuk, s minden álláspontunkat, melyeket igazságnak fogadunk el Isten kinyilatkoztatott Szavával, igazoljuk (1890, 12. levél).
Minél többet szemléljük Isten Igéjének ígéreteit, annál fényesebbekké válnak. Minél inkább gyakoroljuk őket, annál jobban értjük is meg. Álláspontunk és hitünk a Biblián alapul. Soha egyetlen lelket se vegyünk fel azzal, hogy a Bizonyságtételek a Biblia fölé helyezzük (1894, 7. kézirat).
Isten Igéje elegendő, hogy megvilágítsa a leghomályosabb elmét is, s mindenki megértheti, aki érteni akarja. Mindezek ellenére sokan, akik állítják, hogy Isten Igéjét tanulmányozzák, mégis legvilágosabb tanításaival ellenkező életet folytatnak. Ezért, hogy sem férfiak sem nők ne mentegetőzhessenek, Isten világos és éles bizonyságtételeket ad, hogy azok visszavezessék őket az Igéhez, melynek követését mellőzték. Isten Igéje telve általános elvekkel, melyek alapján tökéletes életmódra juthatnak. A Bizonyságtételek pedig általánosak vagy személyesek arra szolgálnak, hogy figyelmüket különlegesen ezekre az elvekre irányítsák (5T 663-64. 1889).
A Bibliát csak kevéssé szívlelki meg; az Úr tehát egy csekélyebb, kisebb fényforrást adott, hogy férfiakat és nőket a nagyobb világossághoz vezesse (CE 37. 1902).
X testvér nem vitatkozik az ellenkezőkkel. A Bibliát olyan világosan magyarázza, melyből kitűnik, hogy aki ellentmond, az Isten Igéjének mond ellene.
Péntek este és szombat délelőtt a lelki ajándékokról beszélt, különösen a Prófétaság Lelkéről. Akik az előadásokon jelen voltak, mondják, hogy a tárgyat világosan, hatásosan adta elő. (1906, 388. levél).
X testvér tanítása közben kimutatta, hogy a Prófétaság Lelkének fontos része van az igazság megalapozásában. Midőn munkáját befejezte, felszólított engem, hogy beszéljek a hallgatósághoz (1906, 400. levél).
Utolsó látomásomban, melyet Battle Creekben kaptam, Isten megmutatta, hogy … ban helytelen utat vettünk a látomásokat illetően az ottani gyülekezet szervezésének idején. Többen ….ben Isten gyermekei voltak, de kételkedtek a látomásokban. Mások már nem ellenkeztek, de azokra nézve nem mertek határozott álláspontot elfoglalni. Néhányan kételkedtek, s arra elegendő okuk is volt. A hamis látomások és fanatikus megnyilatkozások, s azok nyomorult gyümölcsit hatással voltak …i ügyünkre, hogy gyanúperrel éljenek mindazzal szemben, amit látomásoknak neveznek. Mindezt tekintetbe kellett volna venni, hogy bölcsen járjunk el. Akik még sohasem láttak látomásban levő egyént, s akiknek személyes tapasztalatai a látomások hatásáról nincsenek, azokkal nem kell vitatkozni. Azokat nem kell megfosztani a gyülekezethez tartozás előjogaitól, ha különben keresztény életmódjuk helyes és jó keresztény jellemet építettek ki.”
Megmutatatott, hogy némelyek elfogadnék a látomásokat, ha megítélhetnék a fát gyümölcseiről. Mások kételkedő Tamáshoz hasonlítanak; nem hiszik a kiadott Bizonyságtételeket, sőt mások bizonyítékai alapján sem tudják elhinni, hanem maguk akarnak látni és megbizonyosodni. Ezeket nem szabad mellőznünk, hanem nagy türelemmel és testvéri szeretettel kell lennünk irányukban, amíg a szempontjuk kialakul, s megalapozódnak mellette vagy ellene. Ha a látomások ellen küzdenek, melyeket nem ismernek; ha ellenkezésükkel annyira jutnak, hogy ellenzik azt, amiről meg sem győződtek, ha megsértőnek, amikor az istentiszteleten a látomásokról beszélnek azok, akik hiszik, hogy az Istentől van, és a benne adott utasításokból vigasztalást merítenek – akkor a gyülekezet tudhatja, hogy az ilynek rossz úton vannak (1T 327-29. 1862).
Lelkészek, (nem adventisták) megkezdték szólamaikat, különösen White testvérnő ellen. Ezzel csak önmaguknak ártanak. Családok körében elhelyeztem a Világ reménye, Közdelem az igazságért, Pátriárkák és próféták és Krisztus a mi igazságunk című könyveinket; amíg a lelkészek ellenem dolgoznak, beszélek írásaim által az emberekkel. Hiszem, hogy lelkek térnek meg az igazsághoz. Most hajlítjuk őket a „törvényhez és a bizonyságtételekhez”. Ha nem ezek szerint élnek, akkor nincs hajnaluk (1899, 217. levél).
A Bizonyságtételek gyümölcseikről ítéljétek meg. Tanításainak milyen a szelleme? Befolyásuknak milyen az eredménye? Akik kívánják, megismerkedhetnek e látomások eredményeivel…
Isten vagy tanítja egyházát, megfeddi hibáit, erősíti hitét, vagy nem. Ez a mű vagy istentől ered vagy nem. Isten semmit sem tesz Sátánnal közösen. Munkám vagy Isten pecsétjét viseli, vagy az ellenség bélyegét. Ebben a dologban nincs középút. A Bizonyságtételek vagy Isten Lelkétől származnak vagy az ördögtől (5T 671. 1889).
Követnünk kell a Prófétaság Lelke által adott utasításokat. Szeretnünk kell és engedelmeskednünk az időszerű igazságnak. És megóv bennünket attól, hogy családok áldozataivá váljanak. Isten, Igéje által szólt hozzánk. A gyülekezetnek szóló Bizonyságtételek által szólt hozzánk s ama könyvek által, melyek megvilágosították előttünk jelen kötelességeinket, s azt az állapotot, melyet el kell fogadnunk most” (8T 298. 1904).

EW 143.A Jézus bizonyságtétele a prófétaság lelke. – ez nincs meg magyarban

PP 326.A Jézus bizonyságtétele a prófétaság lelke. – Krisztus volt az, aki a próféták által szólott népéhez. Péter apostol a keresztény egyházhoz írt levelében azt mondja, hogy a próféták az eljövendő üdvösség felől prófétáltak, „Nyomozódván, hogy mely vagy milyen időre jelenté azt ki a Krisztusnak ő bennük levő Lelke, aki eleve bizonyságot tett a Krisztus szenvedéseiről és az azok után való dicsőségről” (1Pét 1:10-11). Krisztus hangja az, amely az Ótestamentum útján hangzik felénk: „[...] Jézus bizonyságtétele a prófétaság lelke” (Jel 19:10).

1T 569-70.A Jézus bizonyságtétele a prófétaság lelke. „?????? Nincs meg

TM 114.A Jézus bizonyságtétele a prófétaság lelke.Isten parancsolatai és Jézus Krisztus bizonyságtétele, azaz a prófétaság lelke, immár birtokunkban van. Isten Igéjében felértékelhetetlen drágagyöngyök vannak. Akik az Igét kutatják, tartsák tisztán, világosan elméjüket. Ne engedjék, hogy étvágyukat ínyenckedés rontsa meg, ne hódoljanak kedvteléseiknek evésben ivásban.

Jel. 19,11

"És látám, hogy az ég megnyílt, és íme vala egy fehér ló, és aki azon ül vala, hivatik vala Hívnek és Igaznak, és igazságosan ítél és hadakozik. "

NK 569-70.Aki azon ül vala, hivatok vala Hívnek és Igaznak. – Nemsokára keleten megjelenik egy kicsiny fekete felhő. A távolból sötétnek látszó felhő körülveszi a Megváltót. Isten népe ebben a felhőben felismeri az Emberfiának jelét. Ünnepélyes csendben figyelik a föld felé közeledő és egyre fényesebb és dicsőségesebb felhőt, mígnem nagy fehér felhő lesz belőle, amely megemésztő dicsőségként fénylik. Felette a szövetség szivárványa ível. Jézus hatalmas győzőként lép elő. Most nem „fájdalmak férfia”-ként jön, hogy kiigya a szégyen és a szenvedés keserű poharát, hanem a menny és a föld győzteseként, az élők és holtak bírájaként, aki „hív és igaz”; aki „igazságosan ítél és hadakozik”. „És mennyei seregek követik... vala Őt” (Jel 19:11.14). A királyt útján szent angyalok hatalmas, megszámlálhatatlan sokasága kíséri. Ajkukon dicsőítő ének, mennyei dallam hangzik. Az égen számtalan tündöklő alak látható – „tízezerszer tízezer és ezerszer ezer”. Emberi tollal nem lehet megrajzolni ezt a képet; az a tündöklés meghaladja az emberi képzeletet. „Dicsősége elborítja az egeket, és dicséretével megtelik a föld. Ragyogása, mint a napé” (Hab 3:3-4). Amint az „élő” felhő közelebb ér, minden szem meglátja az élet Fejedelmét. Szent fejét nem csúfítja töviskorona. Szent homlokán a dicsőség királyi koronája tündököl. Arca fényesebb, mint a vakító déli nap. „És az Ő ruháján és tomporán oda vala írva az Ő neve: királyoknak Királya és uraknak Ura” (Jel 19:16).

7BC 982-3.Aki azon ül vala, hivatok vala Hívnek és Igaznak. – Csak két párt van a világon. Az Istenhez hűségesek és a sötétség fejedelmének lobogója alatt állók. A Sátán és angyalai hatalommal, jelekkel és hazug csodákkal szállnak le, hogy elhitessék a föld lakósait, és ha lehet, magukat a választottakat is. Közvetlen előttünk a válság. Meg kell-e ennek bénítani az igazságot hirdetők erőit? Az ámítás hatalmasságainak olyan erős lenne a befolyása, hogy maga alá temeti az igazság hatását?
Hamarosan megvívják az aramageddoni csatát. Akinek öltözékén ott a felírat: királyok Királya és uraknak Ura, fehér lovon, tiszta fehér gyolcsba öltözve elővezeti az ég seregeit. (1899, 172. kézirat)
A gonoszság minden válfaja erősen működésbe lép. Gonosz angyalok fognak össze, gonosz emberekkel, s mivel az állandó küzdelemből tapasztalható nyertek az ámítás és a csata legjobb módjairól; és mivel századok óta erősödtek, nem adják fel a végső nagy küzdelmet elkeseredett harc nélkül. Az egész világ a kérdés vagy egyik, vagy másik oldalán fog állni. Meg fogják harcolni az armageddoni csatát s ama nap egyikünket sem találja alva. Teljesen ébernek kell lennünk, mint okos szüzeknek olajnak kell lenni edényeinkben lámpásunk számára.
A Szentlélek erejének kell rajtunk nyugodnia, s az Úr seregeinek parancsnoka fog a mennyei angyalok élén járni, hogy irányítsa a csatát. Komoly eseményeknek kell még lejátszódni előttünk. Harsonának kell harsona után harsannia, pohárnak pohár után kiürülnie a föld lakósaira. Főfontosságú események állnak közvetlen előttünk. (1890, 112. levél)
Az utolsó nagy csata két szembenálló sereget mutat. Az egyik oldalon az ég és a föld Teremtője áll. Az Ő oldalán állókon rajtuk az Ő jele. Ezek engedelmesek parancsolatai iránt. A másik oldalon a sötétség fejedelme áll a hitehagyást és a lázadást választókkal” (RH 1901. máj. 7)

Jel. 19,12

"És az ő szemei olyanok, mint a tűzláng; és az ő fején sok korona; az ő neve fel vala írva, amit senki nem tud, csak ő maga."

EW 15-16. És az ő szemei olyanok, mint a tűzláng; és az ő fején sok korona. – Tekintetünk ezután nemsokára kelet felé irányult, ahol egy kis sötét felhő tűnt fel, alig volt féltenyérnyi nagyságú. Mindnyájan tudtuk, hogy ez az ember Fiának a jele. Mély csendben néztük mindnyájan a felhőt, amely mind közelebb jött hozzánk, mind világosabban, fényesebben és dicsőségesebben ragyogott, amíg végül egy nagy, fehér felhővé vált. A felhő felett szivárvány vonult, amelyet tízezernyi angyal vett körül, akik kedvesen énekeltek. A szivárványon az ember Fia ült. Haja fehér fürtökben omlott vállaira s fején számos korona ékeskedett. Lábai, mint tűzoszlopok; jobb kezében éles sarló, bal kezében pedig ezüst harsona volt. Szemei olyanok voltak, mint a tűzláng, amely át és átjárta gyermekeit. Minden arc elsápadt s azokat, akik Istent elvetették, sötétség vette körül. Mindnyájan így kiáltottuk fel: "Oh, ki állhat meg az Úr előtt? Szennytelen-e ruhám?" Az angyalok abbahagyták éneküket s egy ideig a legfélelmetesebb csend uralkodott, midőn Jézus felkiáltott: "Akiknek szívük és kezük tiszta, megállhatnak: kegyelmem elégséges számotokra." Arcunk sugározott a boldogságtól s szívünket teljesen betöltötte az öröm. Az angyalok még erőteljesebben kezdtek énekelni, miközben a felhő folyton közelebb jött a földhöz.

EW 53-4.És az ő szemei olyanok, mint a tűzláng; és az ő fején sok korona. – Miközben Sátán seregeit sorakoztatta és szervezte, a szentek a városban tartózkodtak és gyönyörködtek Isten paradicsomának dicsőségében és szépségében. Élükön Jézus haladt, Ő vezette őket. Hirtelen elhagyott minket az Úr, de csakhamar ismét hallottuk kedves, nyájas szavát: "Jöjjetek Atyámnak áldottai és örököljétek az országot, amely számotokra készíttetett a világnak kezdetétől fogva." Mi mindnyájan Jézus köré gyülekeztünk és épp akkor, midőn a város kapuit bezárta, mondatott ki az átok a gonoszok felett. A kapuk lezárattak. A szentek most szárnyaikat használták és felszálltak a város falaira. Jézus is közöttük tartózkodott; dicsőséges és ragyogó koronája hétszeres volt. A szentek koronája tiszta aranyból s csillagoktól díszített volt. Arcuk sugárzott a dicsőségtől, mert teljesen átalakultak Jézus képmására. Midőn mindnyájan felemelkedtek és felszálltak a város falaira, egészen el voltam ragadtatva a fenséges látványtól.

Jel. 19,13

"És vérrel hintett ruhába vala öltöztetve és a neve Isten igéjének neveztetik."

5T 575-6.A neve Isten igéjének neveztetik. – Krisztus mondja: „Ha nem eszitek az ember Fiának testét és nem isszátok az ő vérét, nincs élet bennetek. A ki eszi az én testemet és issza az én véremet, örök élete van annak, és én feltámasztom azt az utolsó napon. Mert az én testem bizony étel és az én vérem bizony ital. A ki eszi az én testemet és issza az én véremet, az én bennem lakozik és én is abban. A miként elküldött engem amaz élő Atya, és én az Atya által élek: akként az is, a ki engem eszik, él én általam.” (Ján 6,53-57). Hányan eszik Krisztus testét, hányan isszák Krisztus vérét azok közül, akik Igéjének és hitének munkásai? Hányan fogják fel ezt a titkot? Maga a Megváltó magyarázza meg. „A lélek az, ami megelevenít, a test nem használ semmit: a beszédek, a melyeket én szólok néktek, lélek és élet.” (Ján. 6,63)Isten Szavának bele kell szőve lennie azok jellemében, akik hisznek abban. Csak az a hit élőhit, amelyik felfogja, és magába szívja az igazságot, míg csak lényének részévé, életének és tetteinek indítékaivá nem válik. Jézus az Isten Igéje. Elfogadta Atyjának törvényeit, a törvények elveit életébe szőtte, a törvény lelkületét nyilvánította ki és bebizonyította azok jótékony hatalmát a szívben. János mondja: „És az Íge testté lett és lakozék mi közöttünk (és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét), a ki teljes vala kegyelemmel és igazsággal”. (Ján. 1,14). Krisztus követőinek részt kell venniük Krisztus tapasztalataiban. Magukba kell itatniuk Isten Szavát. Krisztus erejétől az Ige másává kell lenniük. Tükrözniük kell az Isten jellemvonásait. Enniük kell az Isten Fiának testét, inniuk vérét, máskülönben nincs bennük élet. Krisztus lelkületének és munkájának tanítványai lelkületévé és munkájává kell válniuk.

5BC 1131.A neve Isten igéjének neveztetik.Ami a beszéd a gondolat számára, az Krisztus a láthatatlan Atya számára. Ő az Atya kinyilatkoztatása – Isten Igéje a neve. Isten elküldte Fiát a világra, istenségét emberi természettel feddte el, hogy az ember a láthatatlan Isten képmását viselhesse. Krisztus ismertette meg az Atya szavait és jellemét, hatalmát és dicsőségét, természetét és tulajdonságait. Az istenség lágyító, csillapító fénnyel villant át a Fiú emberi voltán. Ő testesítette meg Isten törvényét, ami az Atya jellemének a tükre (1899, 77. kézirat).

Jel. 19,14

"És mennyei seregek követik vala őt fehér lovakon, fehér és tiszta gyolcsba öltözve. "

7BC 983.És mennyei seregek követik vala őt fehér lovakon.Komoly félelmetes idő ez a gyülekezetnek. Az angyalok készen állnak, Isten parancsára várva, hogy kitöltsék a világra a hét poharat. Pusztító angyalok kezdik el megtorló munkájukat, hiszen Isten Lelke fokozatosan vissza van vonva a világból. A Sátán is gyűlöli a gonoszság hadait, kimenve a föld királyaihoz és az egész világra, hogy zászlaja alá gyűjtse őket, kiképezve őket a mindenható Isten ama nagy napjának viadalára. A Sátán a lehető legnagyobb erőfeszítéseket teszi az utolsó csapásban való felülkerekedésre. Alapvető elvekről fognak dönteni. Hitetlenség lesz úrrá mindenfelé. Elszaporodott az istentelenség. A gyülekezet tagjainak hite egyénenként próbára kerül, mintha sohasem lett volna más személy a világon. (1890, 1/a. kézirat)
Tanulmányozzuk a hét pohár kitöltését. A gonoszság hatalmasságai nem adják fel a harcot küzdelem nélkül. A gondviselésnek szerepet kell játszania az armagedoni csatában. Amikor a Jelenések 18. angyalának dicsősége beragyogja a földet a vallásos elemek, mind a jó, mind a gonosz, fel fog ébredni szendergéséből, s az élő Isten seregei kivonulnak a csatatérre.” (1899, 175. kézirat)

NK 569-70.És mennyei seregek követik vala őt fehér lovakon. – Nemsokára keleten megjelenik egy kicsiny fekete felhő. A távolból sötétnek látszó felhő körülveszi a Megváltót. Isten népe ebben a felhőben felismeri az Emberfiának jelét. Ünnepélyes csendben figyelik a föld felé közeledő és egyre fényesebb és dicsőségesebb felhőt, mígnem nagy fehér felhő lesz belőle, amely megemésztő dicsőségként fénylik. Felette a szövetség szivárványa ível. Jézus hatalmas győzőként lép elő. Most nem „fájdalmak férfia”-ként jön, hogy kiigya a szégyen és a szenvedés keserű poharát, hanem a menny és a föld győzteseként, az élők és holtak bírájaként, aki „hív és igaz”; aki „igazságosan ítél és hadakozik”. És mennyei seregek követik... vala Őt” (Jel ,19:11.14). A királyt útján szent angyalok hatalmas, megszámlálhatatlan sokasága kíséri. Ajkukon dicsőítő ének, mennyei dallam hangzik. Az égen számtalan tündöklő alak látható – „tízezerszer tízezer és ezerszer ezer”. Emberi tollal nem lehet megrajzolni ezt a képet; az a tündöklés meghaladja az emberi képzeletet. „Dicsősége elborítja az egeket, és dicséretével megtelik a föld. Ragyogása, mint a napé” (Hab 3:3-4). Amint az „élő” felhő közelebb ér, minden szem meglátja az élet Fejedelmét. Szent fejét nem csúfítja töviskorona. Szent homlokán a dicsőség királyi koronája tündököl. Arca fényesebb, mint a vakító déli nap. „És az Ő ruháján és tomporán oda vala írva az Ő neve: királyoknak Királya és uraknak Ura” (Jel 19:16).

AT 358.Fehér és tiszta gyolcsba öltözve. – Helyes, ha szeretjük a szépet és kívánjuk azt; de Isten óhaja, hogy elsősorban a legmagasztosabb szépséget, a romolhatatlant szeressük és keressük. Nincsen olyan külső szépség, mely felérne értékben vagy kedvességben a „szelíd és csendes lelkülettel”, a „fehér és tiszta gyolccsal” (Jel. 19, 14.), melyet majd a földnek minden szentje viselni fog. Ez a ruházat széppé és kedvessé teszi őket már itt a földön és azután belépésre jogosítja a Király palotájába. Ígérete így hangzik: „Fehérben fognak velem járni, mert méltók arra” (Jel. 3, 4).

Jel. 19,15

"És az ő szájából éles kard jő vala ki, hogy azzal verje a pogányokat; és ő fogja azokat legeltetni vasvesszővel; és ő nyomja a mindenható Isten haragja hevének borsajtóját."

Jel. 19,16

"És az ő ruháján és tomporán oda vala írva az ő neve: királyoknak Királya, és uraknak Ura."

JÉ 647-48.Királyoknak Királya, és uraknak Ura. – A zsidók, amikor rátekintettek Isten meggyötört Bárányára, így kiáltoztak: „Az ő vére mirajtunk és a mi magzatainkon” (Mt 27:25). Ez a szörnyű kiáltozás felszállt Isten királyi székéhez. Azt az ítéletet, amit ezzel kimondtak magukra, feljegyezték a mennyben. Ezt a kijelentésüket Isten meghallgatta. Isten Fiának a vére állandó átokként ott volt gyermekeiken és gyermekeik gyermekein.
Rettenetes módon valósult ez meg Jeruzsálem pusztulásakor. Borzalmas módon látszott ez meg a zsidó nép helyzetében több mint ezernyolcszáz évig: - a Szőlőtőről levágott vesszőt, a halott, a gyümölcstelen vesszőt, összegyűjtötték, és megégették. Országról országra, évszázadról évszázadra a Szőlőtőről levágott száraz vesszőként sodródtak az egész világon át: halottak maradtak vétkeikben és bűneikben.
Rettenetes módon teljesedik majd be ez a kérésük az ítélet nagy napján. Azon a napon, mikor Krisztus ismét eljön a földre, az emberi nemzetség többé nem a csőcseléktől körülvett fogolyként látja meg, hanem a menny királyaként ismeri meg Őt. Krisztus a saját dicsőségében, Atyja dicsőségében és a szent angyalok dicsőségében jön el. Tízezerszer tízezer és ezerszer ezer angyalból álló mennyei sereg kíséretében mindent felülmúló dicsőséggel jelenik meg. Azután majd dicsősége trónjára ül, s minden népet és nemzetet színe elé gyűjtenek. Akkor majd meglátja Őt minden szem; azoknak a szeme is, „akik őt általszegezték” (Jel 1:7). A töviskorona helyett a dicsőség koronáját hordja majd fején.
A fakó, gúnyból rátett bíborpalást helyett királyi palást lesz a vállán és a legtisztább fehér ruha lesz az öltözéke, úgy, hogy „a ruhája fényes [...],olyan fehér, mint a hó, mihez hasonlót a ruhafestő e földön nem fehéríthet” (Mk 9:3). „És az ő ruháján és tomporán oda [...] írva az ő neve: királyoknak Királya és uraknak Ura” (Jel 19:16). Azok is ott lesznek majd, akik kigúnyolták, megverték és lelki testi gyötrelmet okoztak Neki. A papok és a főemberek ismét meglátják majd azokat a jeleneteket, amelyek Kajafás bírósági tárgyalótermében és Pilátus palotájának az udvarán játszódtak le. Minden körülmény megjelenik majd előttük, mégpedig úgy, mintha lángbetűkkel írták volna meg azokat. Azután majd azok is, akik azt kérték, hogy: „Az ő vére mirajtunk és a mi magzatainkon” (Mt 27:25), megkapják a választ kérésükre. Az után az egész világ megtudja és megérti majd, hogy ki ellen hadakoztak ők: gyarló, halandó lények. Szörnyű kínszenvedések és borzalmak közepette így kiáltanak majd a hegyekhez és a sziklákhoz: „Essetek mireánk és rejtsetek el minket annak színe elől, aki a királyi székben ül és a Bárány haragjától; mert eljött az ő haragjának ama nagy napja; és ki állhat meg?” (Jel 6:16-17.)

EW 179.Királyoknak Királya, és uraknak Ura. – Nyomorult, koldus és gyenge emberek köpdöstek a dicsőség Királyának arcába, miközben durván ujjongott az aljas bántalmazáson a tömeg. Kegyetlen ütéseikkel torzították el annak arcát, akiben az egész menny gyönyörködött. Még egyszer megpillantják majd azt az arcot, midőn a napnál is dicsőségesebben ragyog, de akkor szeretnének majd elmenekülni előle. Durva győzelemmámor helyett majd sírnak és jajgatnak.
Jézus megmutatja majd nekik kezeit, a keresztre szegezés jeleivel. Örökké magán fogja hordani eme kegyetlenségének emlékét. A szögeknek minden nyoma örökké hirdeti a csodálatos megváltás történetét s azt a végtelen árat, melyet az Üdvözítő az emberiségért fizetett. Azok az emberek, akik dárdáikkal általszúrtákaz élet Fejedelmét, majd megpillantják a sebhelyeket, és szívük mélyéből gyászolják meggondolatlan és lelketlen cselekedetüket.
A gyilkosok rendkívül bosszankodtak a felírás miatt, amelyet a római helytartó Jézus keresztjére helyeztetett: „A zsidók királya.” Óh, de egykor mégis kénytelenek lesznek Őt királyi hatalmában és dicsőségében megpillantani. Majd akkor láthatják ruháján és oldalán élő betűkkel felírva: „A királyok Királya és uraknak Ura”. Midőn a kereszten csüggött, gúnyosan kiáltották feléje: „Ha te vagy Izrael királya, szállj le a keresztről, s majd hiszünk neked!” Majd egykor kénytelenek lesznek Őt királyi hatalmában és fenségében szemlélni. Akkor többé nem követelnek Tőle bizonyítékokat, hogy Ő Izrael királya; mert királyi fenségétől elbűvölve kiáltják: „Áldott, aki jő az Úrnak nevében!”

EW 286-7.Királyoknak Királya, és uraknak Ura. – Nemsokára megjelent a nagy fehér felhő, amelyen az embernek Fia ült. Az angyal azt mondta, hogy ez a felhő az ember Fiának jele. Mikor közelebb ért a földhöz, láthattuk Jézus dicsőségét és fenségét, amint kivonult győzve, hogy győzzön. A szent angyalok csapatai fejükön ragyogó koronákkal, kísérték el útjára. Nincs nyelv, amely a jelenet dicsőségét leírhatná. A felülmúlhatatlan dicsőségnek ez az élő felhője mind közelebb érkezett és végül világosan láthattuk Jézus nyájas alakját. Nem hordott töviskoronát, hanem a dicsőség koronája övezte szent fejét. Ruhájára és tomporára e szent név volt felírva: „királyok Királya és uraknak Ura.” Arca ragyogott, mint a déli nap, szemei tűzlángokhoz hasonlítottak, a lábai pedig ragyogó érchez. Szava úgy hangzott, mintha hangszerek szóltak volna.
A föld remegett előtte, az egek eltakarodtak, mint az összegöngyölt könyvtekercs s minden hegy és minden sziget elmozdult helyéről. „És a földnek királyai és a fejedelmek és a gazdagok és a vezérek és a hatalmasok és minden szolga és minden szabad, elrejtik magukat a barlangokba és a hegyeknek kőszikláikba. És mondának a hegyeknek és kőszikláknak; essetek mireánk és rejtsetek el minket annak színe elöl, aki a királyiszékben ül és a Bárány haragjától; Mert eljött az ő haragjának ama napja; és ki állhat meg?” Azok, akik nemrég még Isten gyermekeit a földről ki akarták irtani, most szemtanúi voltak annak, hogy Isten dicsősége megnyugodott rajtuk. S halálos ijedtségükben hallhatták a szentek hangját, akik örömujjongva kiáltották: „Íme, a mi Istenünk, akire mi vártunk, s aki megsegít minket!”

NK 546.Királyoknak Királya, és uraknak Ura. – Amikor a harmadik angyal üzenetének hirdetése lezárul, Isten visszavonja kegyelmét a föld törvényszegő lakóitól. Isten népe ekkorra befejezi munkáját. Az Úr rájuk árasztotta a „késői eső”-t, elküldte nekik a „felüdülés”-t, és ők felkészültek a próbákra. A mennyben angyalok sietnek ide, s oda. A földről visszatérő angyal jelenti, hogy munkáját elvégezte. A végső próba ráköszöntött a világra, és akik a menny törvényeinek híven engedelmeskedtek, megkapták »az élő Isten pecsété«-t. Jézus ekkor befejezi közbenjárását a mennyei szentek szentjében. Felemeli kezét, és ezt kiáltja: „Elvégeztetett”! És amikor ünnepélyesen kihirdeti, hogy „aki igazságtalan, legyen igazságtalan ezután is; és aki fertelmes, legyen fertelmes ezután is; és aki igaz, legyen igaz ezután is; és aki szent, szenteltessék meg ezután is” (Jel 22:11), az angyalsereg leteszi koronáját. Mindenkinek a sorsa eldőlt - életre vagy halálra. Krisztus elvégezte népéért az engesztelést, és eltörölte bűneiket. Alattvalóinak száma betelt; »az ország pedig és a hatalom és az egész ég alatt levő országok nagysága« az üdvösség örököseinek tulajdona lesz, és Jézus királyok Királyaként és uraknak Uraként fog uralkodni.

NK 569-70.Királyoknak Királya, és uraknak Ura. – Nemsokára keleten megjelenik egy kicsiny fekete felhő. A távolból sötétnek látszó felhő körülveszi a Megváltót. Isten népe ebben a felhőben felismeri az Emberfiának jelét. Ünnepélyes csendben figyelik a föld felé közeledő és egyre fényesebb és dicsőségesebb felhőt, mígnem nagy fehér felhő lesz belőle, amely megemésztő dicsőségként fénylik. Felette a szövetség szivárványa ível. Jézus hatalmas győzőként lép elő. Most nem „fájdalmak férfia”-ként jön, hogy kiigya a szégyen és a szenvedés keserű poharát, hanem a menny és a föld győzteseként, az élők és holtak bírájaként, aki „hív és igaz”; aki „igazságosan ítél és hadakozik”. „És mennyei seregek követik... vala Őt” (Jel ,19:11.14). A királyt útján szent angyalok hatalmas, megszámlálhatatlan sokasága kíséri. Ajkukon dicsőítő ének, mennyei dallam hangzik. Az égen számtalan tündöklő alak látható – „tízezerszer tízezer és ezerszer ezer”. Emberi tollal nem lehet megrajzolni ezt a képet; az a tündöklés meghaladja az emberi képzeletet. „Dicsősége elborítja az egeket, és dicséretével megtelik a föld. Ragyogása, mint a napé” (Hab 3:3-4). Amint az „élő” felhő közelebb ér, minden szem meglátja az élet Fejedelmét. Szent fejét nem csúfítja töviskorona. Szent homlokán a dicsőség királyi koronája tündököl. Arca fényesebb, mint a vakító déli nap. „És az Ő ruháján és tomporán oda vala írva az Ő neve: királyoknak Királya és uraknak Ura” (Jel 19:16).

MB 108.Királyoknak Királya, és uraknak Ura. – Isten most alapítja kegyelmének országát, amint napról napra olyan szívek fogadjéák el szeretetének uralmát, melyek egykor telve voltak bűnnel és lázadással. A birodalom teljes megalapítása azonban nem történik meg, míg Krisztis nem jön el másodszor a földre. „A magasságos egek szentjei népének; az ő országa örökkévaló ország, és minden hatalmasság néki szolgál és engedelmeskedik.(Dán 7,27). Ők fogják örökölni az országot, mely számukra készítetett „a világ kezdete óta” (Mát 25,34). Krisztus ekkor alapítja meg országát, és kezdi el uralmát.
A mennyei kapuk újra feltárulnak, és tízezerszer tízezer és ezerszer ezer szent társaságában megjelenik Megváltónk, mint királyoknak Királya és uraknak Ura. „És az Úr lesz az egész földnek királya, e napon egy Úr lészen, és a neve is egy.”…Az Isten sátora az emberekkel van, és velük lakozik, és azok az ő népei lesznek, és maga az Isten lesz velük, az ő Istenük.” (Zak. 14.9; Jel. 21.3).

PK 185.Királyoknak Királya, és uraknak Ura. – Az ítéletről szóló ámósi és hóseási próféciákat az eljövendő dicsőség megjövendölése kísérte. Isten nem ígérte a hosszú időn át engedetlenkedő és megátalkodott tíz törzsnek, hogy teljesen visszakapja előbbi hatalmát Palesztinában. Az idők végéig „bujdosókká lesznek a pogányok” között. A Hóseás által adott prófécia azonban arról is beszél, hogy a végső helyreállításkor Isten népe táborában lesznek, amikor a föld történelme lezárul, és Krisztus megjelenik, mint királyok Királya és uraknak Ura. A tíz törzs „hosszú ideig élnek majd király és vezér nélkül, áldozat és szent oszlop nélkül, efód és házi bálvány nélkül - jelentette ki a próféta. Azután megtérnek Izrael fiai, keresni fogják Istenünket, az Urat és királyukat, Dávidot: remegve fordulnak az Úrhoz, az ő jóságához az utolsó napokban” (Hós 3:4-5).

PK 242.Királyoknak Királya, és uraknak Ura. – Pál apostol ékesen tesz bizonyságot arról, hogy Isten milyen túláradóan gondoskodik minden megkísértett lélekről. Isten így bátorította: „Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz”. Isten megpróbált szolgája hálával és bizalommal mondta erre: „Legszívesebben tehát az erőtlenségeimmel dicsekszem, hogy a Krisztus ereje lakozzék bennem. Ezért a Krisztusért örömöm telik erőtlenségekben, bántalmazásokban, nyomorúságokban, üldöztetésekben és szorongattatásokban; mert amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős” (2Kor 12:9-10).
Tápláljuk és ápoljuk a próféták és apostolok hitét, - a hitet, amely megragadja Isten ígéreteit és várja, hogy szabadulást hozzon akkor, és ahogyan jónak látja. A biztos prófétai beszéd végső beteljesülése a mi Urunk és Megváltó Jézus Krisztusunk dicsőséges adventje lesz, amikor eljön, mint királyok Királya és uraknak Ura. A várakozási idő talán hosszúnak tűnik, és az embert lesújtják a csüggesztő körülmények. Sokan, akikben bíztunk, talán elhullnak az úton. De mondjuk bizakodóan a prófétával együtt, aki a példátlan hitehagyás idején bátorította Júdát: „Az Úr azonban ott van szent templomában: csendesedjék el előtte az egész föld!” (Hab 2:20) Tartsuk mindig emlékezetünkben ezt a vigasztaló kinyilatkoztatást: „Mert ez a kijelentés meghatározott időre vonatkozik, hamarosan célhoz ér, és nem csal meg: ha késik is, várd türelemmel, mert biztosan bekövetkezik, nem marad el. ...az igaz ember a hite által él” (Hab 2:3-4).

PK 445.Királyoknak Királya, és uraknak Ura. – Ma Istentől megbízott hírnökök Illés és Keresztelő János lelkével és erejével felhívják az ítéletre megérett világ figyelmét a kegyelemidő utolsó óráival, és Krisztus Jézusnak, a királyok Királyának és urak Urának megjelenésével kapcsolatosan hamarosan bekövetkező ünnepélyes eseményekre. Isten nemsokára megítél minden embert e testben véghezvitt tettei alapján. Eljött Isten ítéletének órája, és földi egyháza tagjainak ünnepélyes kötelessége, hogy figyelmeztesse az örök pusztulás határán állókat. E széles világon mindenki előtt - aki csak figyel rájuk - világossá kell tenniük a most folyó nagy küzdelemben megtámadott, kockán forgó elveket, amelyektől az egész emberiség sorsa múlik.
A kegyelemidő utolsó óráiban, amikor minden ember sorsa nemsokára örökre eldől, a menny és föld Ura az eddiginél élénkebb tevékenységet vár el egyházától. Az Úr Jézus Krisztus saját választottainak tartja és a földön mindenkinél jobban kedveli azokat, akiket drága igazságának ismerete feloldott megkötözöttségükből, és várja, hogy megdicsőítsék Őt, aki a sötétségből csodálatos világosságra hívta ki őket. Az áldásokat, amelyekben olyan gazdagon részesülnek, meg kell osztaniuk másokkal is. A megváltás jó hírének el kell jutnia minden nemzethez, nemzetséghez, nyelvhez és néphez.

Jel. 19,17

"És láték egy angyalt állani a napban, és kiálta nagy szóval, mondván minden madaraknak, amelyek repdesnek vala az égnek közepette: Jöjjetek el, és gyűljetek egybe a nagy Istennek vacsorájára;"

Jel. 19,18

"Hogy egyétek a királyok húsát, és vezérek húsát és hatalmasok húsát, és lovaknak és rajtok ülőknek húsát, és mindenkinek húsát, szabadokét és szolgákét, és kicsinyekét és nagyokét."

1SG 211.Hogy egyétek a királyok húsát… és mindenkinek húsát.

Jel. 19,19

"És látám, hogy a fenevad és a föld királyai és az ő seregeik egybegyűltek, hogy hadakozzanak az ellen, aki a lovon ül vala és az ő serege ellen."

2BC 995-6.A fenevad és a föld királyai és az ő seregeik egybegyűltek, hogy hadakozzanak az ellen. – Az Úr a mai, utolsó napokban ismeri népének a Sátán eszközeivel vívott küzdelmeit, akikkel az oly nagy üdvösséget megvető, gonosz emberek szövetkeznek. Megváltónk amennyi seregek nagyhatalmú parancsnoka, a legegyszerűbben, a legőszintébben szól hozzánk. Nem takargatja a ránk váró tüzes küzdelmeket. Rámutat a veszedelmekre, elénk tárja a harc tervét. Ismerteti velünk a ránk váró kemény, kockázatos munkát, majd int, hogy mielőtt a harcba bocsátkoznánk, számítsuk ki, mibe fog kerülni. Egyúttal bátorít bennünket, hogy ki-ki öltse magára fegyverzetét, s a menyei seregektől várjuk, hogy ők állítsák össze a hadakat az igazságért és életszentségért vívott küzdelemre. Az ember gyengesége emberfeletti erőre és segítségre fog találni a súlyos küzdelmekben, hogy a Mindenható cselekedeteit cselekedje. A hitben való kitartás és a teljesen Istenbe bízás biztosítani fogja a sikert. Bár a gonoszság régi szövetsége most is felsorakozik ellenünk, ennek ellenére is felszólítja őket, legyenek bátrak és erősek, küzdjenek hősiesen, hiszen a menyet kell elnyerniük, s az angyaloknál hatalmasabb áll soraikban, a menny szeregeit vezető Parancsnok.

RH 1898. MÁJ 3.A fenevad és a föld királyai és az ő seregeik egybegyűltek, hogy hadakozzanak az ellen.

ST 1895 NOV 14.A fenevad és a föld királyai és az ő seregeik egybegyűltek, hogy hadakozzanak az ellen.

RH 19O2. MÁJ 13.A fenevad és a föld királyai és az ő seregeik egybegyűltek, hogy hadakozzanak az ellen.

7BC 983.A fenevad és a föld királyai és az ő seregeik egybegyűltek, hogy hadakozzanak az ellen. – Tanulmányozzuk a hét pohár kitöltését. A gonoszság hatalmasságai nem adják fel a harcot küzdelem nélkül. A gondviselésnek szerepet kell játszania az armagedoni csatában. Amikor a Jelenések 18. angyalának dicsősége beragyogja a földet a vallásos elemek, mind a jó, mind a gonosz, fel fog ébredni szendergéséből, s az élő Isten seregei kivonulnak a csatatérre (1899, 175. kézirat).

Jel. 19,20

"És megfogaték a fenevad, és ő vele együtt a hamis próféta, aki a csodákat tette ő előtte, amelyekkel elhitette azokat, akik a fenevad bélyegét felvették, és akik imádták annak képét: ők ketten elevenen a kénkővel égő tüzes tóba vettetének:"

MAR 190. A fenevad…a hamis próféta, aki a csodákat tette. – A rendelettel – mely Isten törvényének sértésével a pápaság intézményét (a vasárnapot) kényszerítik az emberekre – nemzetünk (USA) teljesen megtagadja az igazságot. Amikor a protestantizmus átnyújtja kezét a szakadékon, hogy megragadja a római hatalom kezét; mikor a feneketlen mélységen átnyújtja kezét, hogy kezet fogjon a spiritizmussal; mikor e hármas szövetség nyomása alatt országunk letiporja az alkotmány minden elvét s ezzel megszűnik protestáns és köztársasági kormány lenni; mikor helyet engednek a pápai hamisságok és csalások gyakorlásának, akkor majd tudni fogjuk, hogy elérkezett a Sátán csodatevésének ideje és elközelgett a vég (5T 451).
E két nagy tévedéssel – a lélek halhatatlanságával és a vasárnap szentségével – fogja a Sátán az embereket csalásának foglyává tenni. Míg az előbbi a spiritizmus alapját rakja le, az utóbbi Rómával hozza közös nevezőre az embereket. Az Egyesült Államok protestánsai elsőnek fognak a szakadékon át kezet nyújtani a spiritizmusnak; és átnyúlnak a mélység felett is, hogy a római hatalommal kezet fogjanak. E hármas szövetség hatására ez az ország követni fogja Tómát a lelkiismeret jogainak sírba tiprásával.
Katolikusok, protestánsok és a világ fiai egyaránt elfogadják a kegyesség formáját a kegyesség ereje nélkül, és ebben a szövetségben a világot megtérítő és a régóta várt millennium nagyszerű mozgalmának kezdetét látják (NK523-24).

17MR 18.A fenevad…a hamis próféta, aki a csodákat tette.

7BC 986.A fenevad…a hamis próféta, aki a csodákat tette.Mikor az özönvíz szintje legmagasabb volt, a föld határtalan tónak látszott. Mikor Isten végül megtisztítja a földet, a föld a tűz határtalan tavának fog tűnni. Amint Isten megőrizte a bárkát az özönvíz viharai között, mivel benne volt a nyolc igaz ember, úgy fogja megőrizni az új Jeruzsálemet, ahol az összes korok hűségesei vannak. Ábeltől a legutóbb élt szentig. Bár Jeruzsálemet kivéve az egész földet a folyékony tűz borítja, az Úr mégis megóvja a várost, mint régen a bárkát mindenható erejének csodatételével. Veszélytől nem fenyegetve áll majd a pusztító elemek között (3SG 87).

Jel. 19,21

"A többiek pedig megöletnek a lovon ülőnek kardjával, amely az ő szájából jő vala ki; és a madarak mind megelégednek azoknak húsával."

FLB 353. A többiek pedig megöletnek a lovon ülőnek kardjával, amely az ő szájából jő vala ki.