18. fejezet

Jel. 18,1

"És ezek után láték más angyalt leszállani a mennyből, a kinek nagy hatalma vala; és a föld fénylett annak dicsőségétől."

CM 151.És ezek után láték más angyalt leszállani a mennyből. –

CH 1895 Juli. 23.És ezek után láték más angyalt leszállani a mennyből. –

ML 59.És ezek után láték más angyalt leszállani a mennyből. – A Szentlélek ígérete nem korlátozódik, sem korra, sam fajra. Krisztus kijelentette, hogy Lelkének szent befolyásában követői a világ végezetéig részesülnek. Kedve pünkösd napjától min e mai napig, el is küldte a Vigasztalót mindazoknak, akik életüket Krisztus szolgálatára szentelték. Mindazokhoz, akik Krisztust elfogadták Üdvözítőjüknek, eljött a Szentlélek mint tanácsadó, megszentelő, vezető és tanú. Minél szorosabb összeköttetésben éltek a hívők Istennel, annál világosabb és erőteljesebben tettek bizonyságot Megváltójuk szeretetéről és megmentő kegyelméről. Férfiak és nők, akik az üldöztetés és a próba hosszú évszázadai alatt a Lélek segítségét nagymértékben élvezték, jelként és csodaként álltak a világ előtt. Angyalok és emberek előtt bizonyították be a megváltó Szeretet átformáló hatalmát (AT 33)

RH 1902. feb. 25.És ezek után láték más angyalt leszállani a mennyből. –

RH 1867 dec. 31.És ezek után láték más angyalt leszállani a mennyből. –

7BC 984.A föld fénylett annak dicsőségétől. – Zűrzavaros kiáltások közben, hogy „Krisztus itt van, Krisztus ott van”, a rendkívüli napoknak megfelelő különleges igazság-üzenet lesz hordozva, melyet majd elfogadnak, elhisznek, és a szerint cselekszenek. Az igazság eredményes, nem a fülcsiklandozó mesék. Az Ige örök igazsága fog előragyogni mindennemű megejtő tévedés és átszellemített magyarázatoktól mentesen. Hamisságokat akarnak majd Isten népére erőltetni, ám az igazságnak az ő szépséges, tiszta öltözékében kell állnia. A szent felemelő erejű Igét nem szabad egy színtűnek tekintenünk a közönséges dolgokkal. Mindenkor szennyezetlennek kell maradnia a tévelygésektől, melyekkel a Sátán el akarja hitetni, ha lehetne, magukat a választottakat is…
Az evangéliumi örömüzenet hirdetése az egyedüli módszer, melyben Isten embereket tud felhasználni lélekmentésre. Amint férfiak, nők és gyerekek hirdetik az örömüzenetet, az Úr meg fogja nyitni a vakok szemét, hogy lássák rendeléseit, s az igazán bűnbánó ember szívében be fogja írni törvényét. Isten éltető Lelke emberi eszközökön át működve egy akaratra vezeti a hívőket, egy lélekre hogy egyesülten szeressék Istent, s megtartsák parancsolatait – elkészülve idelenn az elragadtatásra (RH 1904. okt. 13).

AT 36.A föld fénylett annak dicsőségétől. – Isten még ma is egyházát használja fel szándékának kinyilatkoztatására e földön. A kereszt hírnökei ma városról városra, országról országra járnak és előkészítik Krisztus újra jövetelének útját. Hirdetik, hogy Isten törvénye: az élet zsinórmértéke. A Mindenható Lelke készteti az emberi szíveket, és mindazok, akik befolyásának engednek, Isten igazsága tanúivá lesznek. Megszentelt életű férfiak és nők sok helyütt közlik az emberekkel azt a világosságot, amit Krisztus által nyertek. És miközben szétárasztják a fénysugarakat, mint tették azok, akik pünkösd napján részesültek a Lélek keresztségében: állandóan többet és többet nyernek a Lélek erejéből. Ily módon világítja be Isten dicsősége a földet.

6BC 1055.A föld fénylett annak dicsőségétől. – Mély vággyal tekintek előre arra az időre, amikor pünkösd eseménye még nagyobb hatalommal megismétlődnek, mint akkor. János apostol mondja: „És ezek után láték más angyalt leszállani a mennyből, akinek nagy hatalma vala; és a föld fénylett annak dicsőségétől.” Akkor, akár pünkösdkor, ki-ki a maga nyelvén hallja majd az igazságot.
Isten új életet tud lehelni mindenkibe, aki őszintén szolgálni kívánja őt. Az oltárról vett égő parázzsal tudja megérinteni az ajkakat, ékesszólóvá téve őket magasztalására. Ezrek hangja hatalommal lesz átitatva, hogy hirdessék Isten szavának csodálatos igazságait. A dadogó nyelvet megoldja, a félénkeket megerősíti, hogy bátran bizonyságot tegyenek az igazságról. Segítse meg népét az Úr, hogy megtisztítsa lelki templomát minden szennytől s olyan szoros kapcsolatot tartsanak fenn vele, hogy részesüljenek a késői esőbe, mikor az Úr kitölti (RH 1886. július 20.).

ChS 250.A föld fénylett annak dicsőségétől. –

CM 138.A föld fénylett annak dicsőségétől. –

KP 47.A föld fénylett annak dicsőségétől. – Ma, az utolsó nemzedék idején a mustármagról szóló példázat diadalmas és teljes megvalósuláshoz jut. A parányi magból fa lesz. Az utolsó intő és kegyelmet hirdető üzenetet „minden nemzetségnek és ágazatnak és nyelvnek” (Jel 14 : 6-14) meg kell hallania, „hogy a pogányok közül vegyen népet az Ő nevének” (Acs 15 :14). És a föld fénylem fog Isten dicsőségétől. (Lásd Jel 18:1.)

KP 153.A föld fénylett annak dicsőségétől. – Az evangélium meghívását el kell juttatni az egész világnak – „minden nemzetségnek és ágazatnak, és nyelvnek, és népnek" (Jel 14:6). Az üzenetnek, amely utoljára int és hirdet kegyelmet, be kell ragyognia az egész földet dicsőségével. El kell jutnia az emberiség minden osztályához: gazdagokhoz és szegényekhez, nagyokhoz és kicsinyekhez. „Eredj el az utakra és a sövényekhez - mondja Krisztus -, és kényszeríts bejönni mindenkit, hogy megteljék az én házam."

CS 52.A föld fénylett annak dicsőségétől. –

CT 548.A föld fénylett annak dicsőségétől. –

CW 140-1.A föld fénylett annak dicsőségétől. –

Ev 424.A föld fénylett annak dicsőségétől. – A harmadik angyalhoz csatlakozó angyal megvilágítja a földet dicsőségével. Még ezekben a völgyekben is (Észak Olaszország) ahol a munka ilyen nehézségek között indul, lesznek, akik felismerik Istennek Igéje által hozzájuk szóló szavát és kivonva magukat a pápaság befolyása alól, Isten és igazsága mellett foglalnak állást. Ez a terület nem könnyű munkaterület, nem is hozhat azonnal eredményeket; de vannak itt is őszinte lelkek, akik annak idején engedelmeskedni fognak (HS 249. old. 1886).

Ev 694.A föld fénylett annak dicsőségétől. – A hangos kiáltás alatt az egyház magasztos Urának gondviselésszerű közbenjárására, az üdvösség ismeretét annyira gazdagon árasztja szerte, hogy a világosság eljut minden székvárosba és városba. A föld megtelik az üdvösség ismeretével. Isten megújító Lelke olyan bőséges eredménnyel koronázza a feszülten tevékeny ügyvivőket, hogy az időszerű igazság világossága mindenütt fénylik (RH 1904. okt. 13).

Ev 701. (NK 544-45)A föld fénylett annak dicsőségétől. – Az üzenet nem annyira érveléssel, mint Isten Lelkének mélységes meggyőzése nyomán fog terjedni. Az érvek már korábban elhangzottak. A magvetés megtörtént, és most a mag ki fog kelni, és termést hoz. A missziómunkások által terjesztett irodalom megteszi a hatását. De sok embert, aki az igazság hatása alá került, még mindig gátol valami az igazság tökéletes megértésében és az engedelmességben. A fénysugarak mindenhova bevilágítanak, és az igazság tisztán felragyog. Isten őszinte gyermekeit a családi és az egyházi kapcsolatok nem tudják már visszatartani. Elszakítják ezeket, a köteleket. Az igazság mindennél drágább nekik. Az igazság ellen szövetkező erőkkel szemben sokan az Úr oldalára állnak.

Ev. szolgái 290.A föld fénylett annak dicsőségétől. – Elérkezett az idő, amikor Isten követei felnyitják a világ előtt a papírtekercset. A hármas angyali üzenet igazságát minden népnek, nemzetnek és nyelvnek hirdetni kell; minden földrész sötétségét el kell oszlatni, és terjednie kell a tenger szigetein is. Nem halogathatjuk ezt a munkát.
Legyen a jelszavunk: Előre, mindig előre! A menny angyalai járnak majd előttünk, hogy az utat előkészítsék számunkra. Ne hárítsuk el magunktól a külső területek terheit, míg az egész Föld nem fénylik az Úr dicsőségétől.

LS 375.A föld fénylett annak dicsőségétől. – Ausztráliai testvéreim, minden városban és minden vidéken hirdetnünk kell az elesett világnak a kegyelmi üzenetet, és mialatt mi ezen a rászoruló területen dolgozunk, hívás jő a távoli országokból: Jöjjetek át és segítsetek rajtunk! Ezeket nem lehet olyan könnyen elérni és talán nem is érettek annyira, az aratásra, mint a mi területeink, azonban azokat sem szabad elhanyagolnunk. A kereszt diadalát ki kell terjesztenünk. Jelmondatunk: Előre mindig csak előre! A távoli területek terhét nem tehetjük le, míg az egész földet be nem ragyogja az Úr dicsősége.

ML 59.A föld fénylett annak dicsőségétől. – Minden igazán megtért egyén komolyan vágyakozik arra, hogy másokat is kihozzon a tévelygés sötétségéből Krisztus igazságának csodálatos vigasztalására, - amely megvilágítja az egész földet az Ő dicsőségével, - nem jön el addig, amíg népünk meg nem világosodik, és tapasztalatból nem ismeri meg, hogy mit jelent Isten munkatársának lenni. Ha egészen és teljes szívből odaszenteltük magunkat Krisztus szolgálatára, Isten ezt a tény Lelkének mértéke nélküli kiárasztásával ismeri el, azonban ez nem történik meg addig, amíg a gyülekezett legnagyobb része nem munkálkodik együtt Istennel. Isten nem árasztja ki Lelkét, amikor az önzés és az önelégítés olyan nagy mértékű és olyan lelkület uralkodik, amely szavakban kifejezve Káin válaszát adná: „Avagy őrizője vagyok-e én a testvéremnek?”

ML 63.A föld fénylett annak dicsőségétől. – Minden olyan dolog vége elközelgett. Isten minden szíven munkálkodik, hogy megnyíljon és elfogadja a Szentlélek ihletését. Kiküldi követeit, hogy minden helyen közöljék figyelmeztetéseit. Isten megvizsgálja gyülekezeteinek odaadását és készségét. A tudásnak növekednie kell. Látnunk kell, hogy a menny követei „ide-oda futkosnak”, igyekezve minden módon figyelmeztetni az embereket az eljövendő ítéletre és bemutatni a megváltás örömhírét a mi Urunk Jézus Krisztus által. Az igazság zászlaját fel kell emelnünk. Istennek Lelke munkálkodik az emberek szívében, és akik engednek befolyásának, a világ világosságai lesznek. Mindenütt láthatók, amint ide-tova sietnek és közlik másokkal is az elnyert világosságot, amint Pünkösd napján tették a tanítványok a Szentlélek kitöltésekor. Ha engedik fényleni világosságukat, mindig többet nyernek el a Szentlélek erejéből. A föld fénylik Isten dicsőségétől (RH 1895. július 16).
Ez az üzenet sokkal nagyobb hatalommal és erővel zárul le mint az éjféli kiáltás. Mennyei erővel felruházva, ragyogó arccal és teljes odaadással mentek ki Isten szolgái, hogy a mennyei üzenetet hirdessék (EW 278-79).
Sokan dicsőítették Istent. Betegek gyógyultak meg és más csodák történtek. A közbenjárás lelkülete nyilvánult meg, pontosan úgy, mint Pünkösd nagy napja előtt. Százak és ezrek családokat látogattak, és megnyitották előttük Isten szavát. A Szentlélek hatalma meggyőzte a szíveket és a valódi megtérés lelkülete volt tapasztalható. Mindenfelé ajtók tárultak ki az igazság hirdetése előtt. Úgy látszott a földet mennyei befolyás világította meg (9T 126).

MM 184-5.A föld fénylett annak dicsőségétől. –

SD 207.A föld fénylett annak dicsőségétől. – A harmadik angyal az ég közepén repül, Isten parancsolatait és Jézus hitét hirdetve. Ezzel van bemutatva az a munka, amelyet ebben az utolsó napokban kell elvégezni. Az üzenet semmit sem veszít erejéből a további repülésében. János látja a munka továbbfejlődését, amíg Isten dicsősége be nem ragyogja az egész földet. Az üzenet: „Féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget: mert eljött az ő ítéletének órája”, nagy hanggal kell hirdetni. Az embereknek szorgalmasabban és nagyobb erőbevetéssel kell végezni Isten művét. Férfiak, nők és fiatalok otthon, az iskolában és a gyülekezetben fel kell készülniük az üzenet hirdetésére az egész világnak… Most, éppen most, Kálebhez és Józsuéhoz hasonló emberekre van szükségünk! Szükségünk van erős, hűséges és áldozatkész fiatal férfikara és nőkre, akik előre húznak.

KP 77.A föld fénylett annak dicsőségétől. – Mindez megismétlődik, mégpedig nagyobb erővel. A Szentlélek pünkösdnapi kiáradása volt a korai eső, de a késői eső bővebben záporoz majd. A Szentlélek arra vár, hogy kérjük és elfogadjuk. Hatalmával újra kinyilatkoztatja Krisztust a maga teljességében. Az emberek pedig meglátják, hogy milyen értékes a drágagyöngy, és Pál apostollal együtt mondják: „Amelyek nékem egykor nyereségek valának, azokat a Krisztusért kárnak ítéltem. Sőt annak felette most is kárnak ítélek mindent az én Uram, Jézus Krisztus ismeretének gazdagsága miatt" (Fil 3 : 7.8).

1Szemelvények 69.A föld fénylett annak dicsőségétől. – Ifjú lánykoromban az Úr jónak látta megnyitni előttem a menny dicsőségét. Látomásban a mennybe vitettem, és az angyal így szólt: "Nézd!" Ekkor letekintettem a sűrű sötétségben lévő földre. Leírhatatlan gyötrelmet éreztem e sötétség láttán.
Az angyal újra ezt mondta: "Nézd!" Újra a földre tekintettem, és a sötétségben csillagokhoz hasonló fénypontokra lettem figyelmes. Egyre több ilyen fénypont jelent meg, tehát az erkölcsi sötétséget is egyre több csillagszerű fény hatotta át. Az angyal így szólt: „Ezek azok, akik hisznek az Úr Jézus Krisztusban, és engedelmeskednek szavainak. Ha nem lennének ezek a fénypontok, akkor Isten ítélete rögtön lesújtana törvényének áthágóira.” Később láttam, amint a fénypontok egyre fényesebbek lettek. Kelet, Nyugat, Észak és Dél felől világítva beragyogták a teljes földet.
Időnként egy-egy ilyen fénypont homályossá vált, mások pedig kialudtak, és amikor ez történt, sírtak és szomorkodtak a mennyben. Láttam, hogy a világosság sugarai egyenesen Jézustól jöttek, s hogy a világ drága fénypontjait ezek a sugarak keltették életre (Gospel Workers, pp. 378-379., 1892. kiadás).

1Szem. 183.A föld fénylett annak dicsőségétől. – Nem tudok nektek időt mondani, mikor történik meg a Szentlélek kitöltetése, amikor a hatalmas angyal lejön a mennyből, és egyesül a harmadik angyallal a munka befejezésére a földön. Üzenetem az, hogy egyedül akkor vagyunk biztonságban, ha felkészülünk a mennyből jövő felüdülés idejére azáltal, hogy lámpásainkat égve tartjuk. Krisztus azt mondta, hogy vigyázzunk, mert amely órában nem gondolnánk, abban jön el az Embernek Fia. „Vigyázzatok és imádkozzatok” - ezt az utasítást adta a Megváltó. Napról napra kell folyamodnunk Isten Lelkének megvilágosításáért, hogy lelkünkön és jellemünkön elvégezhesse feladatát. Milyen sok idő ment veszendőbe jelentéktelen dolgok miatt! Bánjátok meg azért és térjetek meg, hogy eltöröltessenek a ti bűneitek, hogy így eljöjjön a felüdülés ideje az Úrnak színétől (The Review and Herald, 1892. március 29. - Istentisztelet Lansing-ban, Michigan, 1891. szeptember 5-én).

1Szem. 222.A föld fénylett annak dicsőségétől. – Ennek az igazságnak az elfogadására, valamint az előre kialakított vélemények feladására való hajthatatlanság mutatkozott meg Minneapolisban az Úr küldöttei - E. J. Waggoner és A. T. Jones - ellenzőinek körében. Az ellenszegülés szítása révén Sátán sikerrel járt abban, hogy népünktől nagy mértékben elzárja a Szentlélek különös erejét, melyben Isten részesíteni kívánta őket. Az ellenség megakadályozta őket annak megszerzésében, ami felruházhatta volna őket azzal a képességgel, hogy elvigyék az igazságot a világnak, mint ahogy az apostolok tették pünkösd napját követően.

1Szem. 333.A föld fénylett annak dicsőségétől. – Kutassa mindenki a Szentírást úgy, mint soha azelőtt, ha azt állítja, hogy az Úr hamarosan eljön. Sátán eltökélt szándéka, hogy minden lehetséges eszközt kipróbáljon; sötétségben tartsa a lelkeket és elhomályosítsa az elméket azoknak az időknek a veszélyeire nézve, melyekben ma élünk. Minden hívő vegye kézbe Bibliáját komoly imádsággal, hogy a Szentlélek világosítsa meg számára az igazságot, hogy többet tudjon Istenről, és Akit elküldött, Jézus Krisztusról. Kutassátok az igazságot elrejtett kincsként! Okozzatok csalódást Sátánnak! A próba ideje közel van, mert a harmadik angyal hangos kiáltása máris megkezdődött Krisztus, a bűnbocsátó Megváltó igazságának kinyilatkoztatásával. Ez a kezdeti fénye annak az angyalnak, melynek dicsősége betölti majd az egész földet. Magasra kell emelniük Jézust mindazoknak, akik hallották a figyelmeztető üzenetet. Be kell mutatniuk Őt az árnyékképekben, a szimbólumokban, a próféták kinyilatkoztatásaiban, a tanítványoknak adott feltáró tanításokban és a nagyszerű csodákban, melyeket az emberek fiaiért vitt véghez. Kutassátok az Írásokat, mert azok tesznek Róla bizonyságot!
Ahhoz, hogy megállhassatok a nyomorúság idején, meg kell ismernetek Krisztust és élnetek kell az Ő igazságával, melyet a bűnbánó bűnösnek tulajdonít. (The Review and Herald, 1892. november 22.)

2Szem. 77.A föld fénylett annak dicsőségétől. – Sátán látta, hogy gyümölcsöző képzelőerődet felhasználva hálójába vonhat téged és másokat. Istentől kaptad-e azt az idői kijelentést? – Nem, mert ilyen üzenet nem származhat a világosság valódi forrásától… Az idő megmutatta, hogy hamis próféta vagy és Anna látomásai is hamisak. Isten soha nem munkálkodik ilyen módon.
Sátán újabb és erősebb csalásokat is készített számodra. Ha eddig nem tetted volna, azt fogod állítani, hogy feladatod van Anna látomásaival kapcsolatban, mely feladat egybehangzik annak a mennyből jövő angyalnak hatalmas a munkájával, melynek dicsősége betöltötte a földet. Sátán látja, hogy elméd készen áll befogadni sugallatait. Romlásba fog dönteni, hacsak az Úr nevébe le nem veted azokat a bilincseket, amelyek fogva tartanak…

2Szem. 108.A föld fénylett annak dicsőségétől. – Senki sem hirdethet igaz üzenetet, ha időt határoz meg arra nézve, hogy Krisztus mikor jön, vagy nem jön el. Biztosak lehettek afelől, hogy Isten senkit sem hatalmaz fel annak kijelentésére, hogy Krisztus öt, tíz vagy húsz év múlva jön el. „Azért legyetek készen ti is; mert a mely órában nem gondoljátok, abban jő el az embernek Fia” (Mát 24,44). Ez a mi üzenetünk, s ez nem más, mint az ég közepén repülő három angyal üzenete. Napjaink feladata, hogy ezt az utolsó kegyelmi üzenetet hirdessük az elbukott világnak. Új élet jön a mennyből, amely magához veszi Isten minden gyermekét. De az egyházban megoszlások fognak jönni. Két csoport van alakulóban. A búza és a konkoly együtt nőnek az aratásig.
Az idő legvége felé a munka mélyebbé és komolyabbá fog válni. Az Istennel együtt munkálkodók elszántan fognak harcolni az egykor a szenteknek adatott hitért, nem fognak elfordulni a jelenlegi üzenettől, amely dicsőségével máris megvilágítja a földet. Semmi másért nem érdemes küzdeni, mint az Isten dicsőségéért. Az Örök Szikla az egyetlen, amely állva marad. Az igazság, ahogyan az Jézusban van, menedékként szolgál a hamissággal teli napjainkban…

5T 383.A föld fénylett annak dicsőségétől. – Az ég magaslatán szálló harmadik angyal, aki Isten parancsait és Jézus hitét hirdeti, a mi munkánk jelképe. Az üzenet semmit nem veszít erejéből az angyal útja alatt, mert János látta, hogy egyre növekszik ereje és hatalma, amíg az egész földet be nem ragyogta. Isten parancsolattartó népének útja tehát előre vezet, mindig csak előre. Az igazság üzenetének melyet hirdetünk, el kell jutnia a nemzetekhez, nyelvekhez és népekhez. Nemsokára hangos kiáltással fog előretörni s megtölti a földet ragyogásával. Készülünk-e a Szentléleknek ilyen nagyarányú kitöltésére?

5T 729.A föld fénylett annak dicsőségétől. – Az élő vizek forrása nyitva áll a szomjas lélek előtt. Isten kijelenti: „Mert vizet öntök a szomjúhozóra, és folyóvizeket a szárazra” (És 44,3). Csakis azoknak nyújt világosságot, akik keresik azt, és örömmel fogadják szent Igéjéből a világosság minden egyes sugarát. Isten ezeken az embereken keresztül fogja kinyilatkoztatni a fényt és hatalmat, amely majd az egész földet beragyogja dicsőségével.

6T 19.A föld fénylett annak dicsőségétől. – A menny Ura nem bocsátja le a földre az engedetlenség és a törvénytaposás büntetéseit, míg el ne küldi őrállóit a figyelmeztetés szavával. Nem zárja le addig a vizsgálat idejét, míg szembeszökőbben nem hirdették az üzenetet. Isten törvényének fel kell magasztosulnia. Be kell mutatnunk – igaz és szent jellegében – a törvény követelményeit, hogy mindenki határozhasson: az igazság mellett vagy ellene. Az Úr mégis bevégzi, és rövidre metszi igazságban. A Krisztus igaz tetteiről szóló üzenetnek hangoznia kell a föld egyik végétől a másikig, hogy előkészítse az Úr előtt az utat. Ez az Isten dicsősége, amely lezárja a harmadik angyal munkáját.

6T 24.A föld fénylett annak dicsőségétől. – A szőlőskert magába foglalja az egész földet, s meg kell művelnünk minden egyes részét. Ahol most erkölcsi sivatag van, ott is az Úr kertjének kell kivirágoznia. Meg kell művelnünk a föld terméketlen helyeit, hogy kihajtsanak, és virágba boruljanak. A Szentlélek által ihletett embereknek új területet kell megmunkálniuk. Új gyülekezeteket kell alapítanunk és új csoportokat szerveznünk. A jelen igazság képviselőinek ma már ott kellene lenniük minden nagyvárosban s a föld távoli helyein. Isten igazsága dicsőségének be kell ragyognia az egész földet. A világosságnak minden országban és népnek tündökölnie kell. S e világosságnak azoktól kell ragyognia, akik azt már befogadták. A hajnalcsillag felkelt már a szívükben, s rá kell villantanunk világosságát a sötétében járók ösvényére.

6T 401.A föld fénylett annak dicsőségétől. – Így ültetik majd át az igazságot a gyakorlati életben s így talál meghallgatásra Krisztus imája, melyet közvetlenül megaláztatása és halála előtt mondott: „Hogy mindnyájan egyek legyenek; a mint te én bennem, Atyám, és én te benned, hogy ők is egyek legyenek mi bennünk: hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél engem” (Ján 17,21). Krisztus szeretete, testvéreink szeretete bizonyítja majd a világ előtt, hogy Jézussal voltunk és tőle tanultunk. Akkor duzzad majd a harmadik angyal üzenete hangos kiáltássá, és az egész világot beragyogja az Úr dicsősége.

6T 406.A föld fénylett annak dicsőségétől. – Dobjuk félre rövidlátó, önző terveinket, s ne feledjük, hogy a legnagyobb szabású és legelső rendű fontosságú munkát végezzük. Ezzel a munkával az első, a második és a harmadik angyal üzenetét hallatjuk s felkészülünk a következő angyal érkezésére, aki majd beragyogja dicsőségével a földet.

7T 17.A föld fénylett annak dicsőségétől. – Ahogy a harmadik angyali üzenet hangos kiáltássá duzzad, nagy hatalom és dicsőség kíséri annak hirdetését. Isten népének arcát mennyei világosság ragyogj majd be.

7T 139-40.A föld fénylett annak dicsőségétől. – Soha ne feledjük, hogy intézményeinknek együtt kell munkálkodni a Menny küldötteinek szervezett szolgálatával. Ők az eszközök egyike, melyet „az ég közepén repülő angyal” jelképez: „És láték más angyalt az ég közepén repülni, akinél vala az örökkévaló evangélium, hogy a föld lakosainak hirdesse az evangéliumot, és minden nemzetségnek és ágazatnak, és nyelvnek és népnek, ezt mondván nagy szóval: Féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget: mert eljött az ő ítéletének órája; és imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, és a tengert és a vizek forrásait” (Jel 14,6-7).
Intézményeinknek terjeszteni kell a rémítő kárhoztatásokat: „És más angyal követé azt, mondván: Leomlott, leomlott Babilon, a nagy város! mert az ő paráznaságának haragborából adott inni minden pogány népnek”. 8.v.
Nyomdáinknak jelképe a harmadik angyal, amely követi őket. Harsány hangon kiáltja az is: „És harmadik angyal is követé azokat, mondván nagy szóval: Ha valaki imádja a fenevadat és annak képét, és bélyegét felveszi vagy homlokára vagy kezére, az is iszik az Isten haragjának borából, amely elegyítetlenül töltetett az ő haragjának poharába.” 9-10. vers.
Nagymértékben kiadóink végzik majd el annak a második angyalnak a munkáját, aki az égből száll le nagy hatalommal, s aki dicsőségével bevilágítja a földet.

7BC 984.A föld fénylett annak dicsőségétől. – Jelenések 18. fejezetének jövendölései rövidesen beteljesednek. A harmadik angyal üzenetének hirdetése közben másik angyal szállt le nagy hatalommal és az egész föld megtelt dicsőségével. Isten Lelke olyan kegyelmesen meg fog áldani emberi eszközöket, hogy férfiak, nők és gyerekek nyitják meg ajkukat magasztalással és hálaadással. Úgy megtöltik a földet Isten ismeretével és felülmúlhatatlan dicsőségével, ahogy a víz takarja a tengert. Akik a kezdettől táplált bizalmukat mindvégig szilárdan megtartották, ébren lesznek, amikor a harmadik angyal üzenete nagy hatalommal lesz hirdetve (RH 1904. okt. 13).

7BC 984.A föld fénylett annak dicsőségétől. – Amikor Krisztus testének tagjai utolsó küzdelmük időszakában elérkeznek Jákob szorongattatásának idejére, felnövekednek Krisztusban, és nagymértékben részesülnek Lelkében. Amint a harmadik angyali üzenet hangos kiáltássá duzzad, és amint nagy hatalom és dicsőség kíséri a záró munkát, Isten hű népe részesülni fog ebben a dicsősségben. A késői eső felüdíti és megerősíti őket, hogy átmenjenek a nyomorúság idején. Arcukat, a harmadik angyalt kísérő fényesség dicsősége fogja beragyogni (RH 1862. máj. 27).
Nem szabad a késői esőre várnunk. Részesülni fog abban mindenki, aki felismeri és értékeli a kegyelemnek azt a harmatát és záporait, melyekben most részesülünk. Mikor összegyűjtjük a világosság töredékeit, mikor nagyra értékeljük az Úr változhatatlan irgalmasságait – az Úr szereti, ha megbízunk benne – akkor minden ígéret be fog teljesedni (És 61,11). Az egész föld telve lesz Isten dicsőségével” (1897, 151. levél).
Közvetlen előttünk áll a próba ideje, hiszen a harmadik angyal hangos kiáltása már elkezdődött Krisztusnak a bűnbocsátó üdvözítő igazságosságának kinyilatkoztatásával. Ez azon angyal tevékenységének a kezdete, akinek dicsősége be fogja tölteni a földet (RH 1892. nov. 22).
Nincs meghatározott időpontom, melyről szólhatnék, hogy mikor következik be a Szentlélek kitöltése – mikor a hatalmas angyal leszáll a földre és csatlakozik a harmadik angyalhoz a világért végzett munka lezárásában. Üzenetem az, hogy egyedüli biztonságunk, ha készen állunk a mennyből jövő felüdülésre, ha megigazítva és égve hagyjuk lámpásunkat (RH 1892. márc. 29).

8T 158-9.A föld fénylett annak dicsőségétől. – Testvérem, ne feledd, az egészségügyi hittérítés nem azért van, hogy elvonja a fiatalokat a lelkészi hivatástól, hanem, hogy olyan embereket helyezzen a munka mezejére, akik alkalmasabbak a szolgálatra, mert az orvosi hittérítésben is jártasak. Az orvosi hittérítés területén gyakorlatra kell szert tenniük, s azután menniük, s az igehirdetőkkel karöltve dolgozniuk. Nem szabad arra tanítanunk őket, hogy kizárólag az elbukottak és a lealjasodottak megmentésén fáradozzanak. Ez a munka bárhol megtalálható és azzal kell összekapcsolnunk, hogy az embereket készítsük elő, hogy a Biblia igazságát tegyék védelmükké a világiak és a bukott egyházak alakoskodásai ellen. A harmadik angyalnak nagy hatalommal kell előrehaladnia. Ezt a munkát senki se vegye semmibe, senki se tartsa mellékesnek. Az igazságot hirdetnünk kell, hogy férfiak és nők lássák meg a világosságot.

9T 40.A föld fénylett annak dicsőségétől. – Isten a Szentlélek ajándékával szeretné felüdíteni népét és arra is vágyódik, hogy újra megkeresztelje őket szeretetével. Nem szükségszerű a gyülekezetben a Szentlélek hiánya. Mennybemenetele után Krisztus olyan hatalmasan és teljességgel töltötte ki a Szentlélekért imádkozó és váró, hívő tanítványaira, hogy az, minden szívet elért. A föld a jövőben megtelik majd Isten dicsőségével. Szent befolyásnak kell áradnia azokról a világra, akiket megszentelt az igazság. A földet a kegyelem légkörének kell körülölelnie. A Szentlélek munkálkodni fog az emberek szívén, megmutatja nekik Isten dolgait.

TM 50.A föld fénylett annak dicsőségétől. – Istennek van egyháza e földön. Az, az egyház felmagasztalja, fennen lobogtatja a sárba tiprott törvényt, s a világ elé tárja Istennek Bárányát, aki elveszi a világ bűneit. Isten egyháza a letéteményesek Krisztus kegyelme gazdagságának, s az egyház által szemlélteti végül is és teljesen szeretetét e világ iránt, amelyet bevilágít dicsőségével. Végül pedig megvalósul Krisztus imája, nevezetesen, hogy egyháza olyan egységes legyen, mint amiképpen ő egy az Atyával. Az egyház részesül a Szentlélek gazdag ajándékában, s minthogy állandóan árad Isten népére, tagjai Isten üdvözítő hatalmának bizonyságtevői lesznek e világon.

TM 89-90.A föld fénylett annak dicsőségétől. – Kérdezem a Battle Creekben felelős tisztségeket betöltő testvéreket: Mit csináltok? Hátat fordítottatok az Úrnak, s nem arccal fordultatok Felé. Tisztítsátok meg szíveteket, érzelmeiteket, szavaitokat, a legfontosabbat, a leglényegesebbet, nevezetesen az Úr Istent, az örökkévalóságot, az igazságot illetőleg. Napjainkban milyen üzenetet kell hirdetnünk? A harmadik angyal üzenetét. Ám többen, akik állítják, hogy hiszik a korszerű igazságot, megvetették azt a világosságot, melynek dicsősége betölti az egész világot. Vigyázz, hogyan bánsz vele. Vesd le saruidat lábadról, mert a hely, amelyen állasz, szent hely. Vigyázz, nehogy sátáni indulatoknak engedj, nehogy megvesd a Szentlélek kinyilatkoztatásait. Néhányan már túlmentek a határon, ahhoz, hogy visszatérjenek és megtérjenek.

TM 468-9.A föld fénylett annak dicsőségétől. – Járjatok az egyenes úton, hogy még a sánta se térhessen le róla. Bénák, sánták vesznek körül, akiket segítenünk kell, de nem azzal, hogy magatok is sántikáltok, hanem, hogy helytálltok, mint kipróbált férfiak, akik sziklaszilárdan kitartanak elveik mellett. Tudom, hogy a népért munkát kell végeznünk, mert egyébként sokan nem készülnek fel arra, hogy a mennyből küldött angyal világosságát befogadják, aki dicsőségével bevilágítja az egész földet. Ne gondoljátok, hogy tisztességre való edények lesztek a késői eső idején, hogy Isten dicsőségében részesülhettek, ha hiúságotokban felfuvalkodtok, ferde dolgokat beszéltek, titokban pedig a keserűség gyökerét tápláljátok. Isten haragja kíséri a lelkeket, akik a széthúzás e gyökereit ápolják, s lelkületük annyira ellenkezik Krisztus lelkületével.

WM 80.A föld fénylett annak dicsőségétől. –

NK 543-44.A föld fénylett annak dicsőségétől. – A harmadik angyalhoz csatlakozó angyal be fogja tölteni az egész földet dicsőségével. Egy világméretű munka és rendkívüli erő jelentkezésének megjövendölése ez. Az 1840-44-es adventmozgalom Isten hatalmának dicsőséges megnyilatkozása volt. Az első angyal üzenete eljutott a világ minden misszióállomásához, és egyes országokban olyan érdeklődés támadt a vallás iránt, amelyre a XVI. századi reformáció óta nem volt példa. De mindezt túl fogja szárnyalni az a hatalmas megmozdulás, amely a harmadik angyal utolsó intését viszi a világnak.
Ez a munka hasonló lesz a pünkösdnapihoz. Miként az evangélium hirdetésének kezdetén a Szentlélek kiáradásával a „korai eső” hullt, hogy szárba szökkentre a kalászt, az evangélium lezárulásakor a „késői eső” fog hullni, hogy beérlelje a termést. „Ismerjük hát el, törekedjünk megismerni az Urat. Az Ő kijövetele bizonyos, mint a hajnal, és eljő hozzánk, mint eső, mint késői eső, amely megáztatja a földet” (Hós 6:3). „Ti is, Sionnak fiai! Örvendezzetek és vigadjatok az Úrban, a ti Istenetekben; mert megadja néktek az esőt igazság szerint, és korai és kései esőt hullat néktek” (Jóel 2:23). „Az utolsó napokban, ezt mondja az Isten, kitöltök az én Lelkemből minden testre.”„És lészen, hogy mindaz, aki az Úrnak nevét segítségül hívja, megtartatik” (Acs 2:17.21).

6T 60-1.A föld fénylett annak dicsőségétől. – Erőteljesen kell hirdetnünk a harmadik angyal üzenetét. A harmadik üzenet hirdetésének idején fokoznunk kell az első és a második üzenet hirdetésének hatalmát. János azt írja a Jelenések könyvében a harmadik angyalhoz csatlakozó mennyei hírnökről: „És ezek után láték más angyalt leszállani a mennyből, a kinek nagy hatalma vala; és a föld fénylett annak dicsőségétől. És kiálta teljes erejéből” (Jel 18,1-2). Az a veszély fenyeget minket, hogy bizonytalankodva közöljük a harmadik angyal üzenetét, s ezért hatástalanul pereg le az emberekről. Sok más tárgykört kevernek hozzá, ezért az üzenet, amit hirdetnünk kellene, erélytelen susogássá szelídül. Tábori összejöveteleinken hibát követünk el. Érintettük ugyan a szombat kérdését, de nem domborítottuk ki, hogy ez lesz korunk nagy próbaköve. Az egyházak bár vallják, hogy hisznek Jézus Krisztusban, mégis erőszakot követnek el a törvényen, melyet maga Krisztus jelentett ki a Sinairól. Az Úr felszólít minket: „Kiálts teljes torokkal, ne kíméld; mint trombita emeld fel hangodat, és hirdesd népemnek bűneiket, és Jákob házának vétkeit” (És 58,1). A trombitának határozott hangot kell adnia.

LS 327-8.A föld fénylett annak dicsőségétől. – Bizonyos lépéseket saját lábaitokkal kell megtennetek, hogy a béna le ne térjen az útról. Béna és sánta hitűek vesznek körül bennünket, és nektek segíteni kell rajtuk, nem úgy, hogy ti is sántikáltok, hanem úgy lépjetek fel, mint olyan férfiak, kiket megvizsgáltak, kipróbáltak és sziklaszilárd elvűek. Tudom, hogy valamint tenni kell a népért, különben sokan nem készülnek majd elő, hogy elfogadják a mennyből küldött angyal világosságát, mely az egész földet megvilágítja dicsőségével. Ne gondoljátok, hogy a késői eső idején, mint méltó edények elérik majd Isten dicsőségét, ha lelkeiteket hiúság tölti be, visszás dolgokat mondtok és titokban a keserűség gyökereit ápoljátok. Isten nemtetszése fog nyugodni minden lelken, mely az egyenetlenséget szítja, és akik Krisztustól eltérő indulattal rendelkeznek.

7BC 985.A föld fénylett annak dicsőségétől. – A hármas üzenetet együtt kell hirdetni, eljuttatva a világba hármas világosságát. János ezt írja: „És ezek után láték más angyalt leszállani a mennyből, a kinek nagy hatalma vala; és a föld fénylett annak dicsőségétől.”(Jel 18,1). Ez az utolsó hármas üzenet hirdetését jelenti (1900, 52. kézirat).

2MR 19.A föld fénylett annak dicsőségétől. –

Jel. 18.fej.

NAGY BABILOM VÉGSŐ BUKÁSA

Ev 230. – Sátán a dolgok olyan rendjét tervezte, mely szerint a harmadik angyal üzenetének hirdetését korlátok közé szorítsuk. Őrizkedjünk terveitől és módszereitől. Az igazságot nem szabad tompítanunk, halkítanunk, az időszerű üzenetet nem szabad burkolnunk. A harmadik angyal üzenetét erősítenünk és megerősítenünk kell. A Jelenések 18. fejezete feltárja előttünk az igazság hirdetésének fontosságát, és pedig nem mérsékelt kifejezésekkel, hanem bátran és hatalommal. A harmadik angyal üzenetének hirdetése körül úgy is eleget fontolgattunk, kerülgettük a tárgyat. Az üzenetet nem hirdettük olyan világosan és határozottan, ahogy kellett volna.

RH 1906 JÚLI 5.

LDE 201-2. – Amint meg van jövendölve a Jelenések tizennyolcadik fejezete, a harmadik angyal üzenetét nagy erővel kell hirdetnünk azoknak, akik a fenevad és képe ellen utolsó figyelmeztetést hangoztatják (8T 118).

LDE 197-8.A Jelenések 18. fejezetében Isten felszólítja népét, hogy fusson ki Babilonból. E szöveg szerint Isten népe közül még sokan Babilonban vannak. Melyek azok a vallási közösségek, amelyekben ma Krisztus követőinek a többsége található? Kétségkívül azokban az egyházakban, amelyek a protestáns hitet vallják. (NK 342)

LS 411-2. – Honnan származik ez a tudósítás, hogy én azt mondtam, hogy New Yorkot szökőár fogja elsodorni? Ezt sosem mondtam. Azt mondtam, mikor a nagy épületekre néztem, melyekre az emeletek sokaságát húzták, milyen borzalmas jelenetek lesznek itt, ha az Úr jönni fog és a világot megrázza! Akkor a Jelenés 18. 1-3. szavai beteljesednek. Az egész 18. fejezet figyelmeztetés arra, ami a világot súlytani fogja. Azonban nem kaptam külön kinyilatkoztatást arról, hogy New Yorkkal mi fog történni, csak tudom, hogy egy napon a nagy épületeket az Úr mindent elpusztító hatalma összedönti. A nyers világosságból tudom, hogy pusztító hatalmak munkálkodnak a földön. Istennek egy szava hatalmas erejének egy érintése és ezek az erős épületek romba dőlnek. Olyan jelenetek lesznek, melyeknek borzalmasságait el sem tudjuk képzelni.

2Szem. 110-11. – Ekként a második angyal üzenetének tartalma újra hangzik a világban az által a másik angyal által, akinek dicsősége beragyogja a földet. Ezek az üzenetek egységbe rendeződve tárulnak az emberek elé a földi történelem utolsó napjaiban. Az egész világ próbára lesz téve, és akik a negyedik parancsolat szombatját illetően a tévedés sötétségében voltak, meg fogják érteni az embereknek hirdetendő végső kegyelmi üzenetet.
Az a feladatunk, hogy hirdessük Isten parancsolatait és Jézus Krisztus bizonyságtételét. „Készülj Istened elé!” (Ámos 4,12) – ezt az üzenetet kell a világ elé tárnunk. Ez számunkra is személyes figyelmeztetést jelent. Isten felszólít, hogy tegyünk félre minden terhet és a bennünket olyan könnyedén megkörnyékező bűnt. Testvérem, az a feladatod, hogy felvedd Krisztus igáját. Gondoskodj róla, hogy házad a sziklára épüljön! Ne kockáztasd örök életedet! Lehet, hogy már nem éled meg az előttünk álló veszélyt rejlő eseményeket. Életünk egyetlen percre se nincs biztonságban. Nem kellene minden pillanatban vigyáznod? Nem kellene-e alapos önvizsgálatot tartanod és elgondolkodnod azon, hogy mit tartogat számodra az örökkévalóság?

Jel. 18,2

"És kiálta teljes erejéből, nagy szóval mondván: Leomlott, leomlott a nagy Babilon, és lett ördögöknek lakhelyévé, minden tisztátalan léleknek tömlöcévé, és minden tisztátalan és gyűlölséges madárnak tömlöcévé."

Ev 234-5.És kiálta teljes erejéből. – Eddig még senki sem vette fel a fenevad bélyegét. A vizsga ideje még nem jött el. Minden egyházban élnek őszinte keresztények, beleértve a római katolikus közösséget is. Isten addig senkit sem kárhoztat, amíg világosságot nem nyert, s nem ismertre fel a negyedik parancsolat kötelező erejét. Ha azonban majd megjelenik az a rendelet mely a hamis szombatot kikényszeríti, s a harmadik angyal hangos kiáltása óva inti az embereket a fenevad és képének imádatától, akkor világossá válik a vonal a hamis és az igaz között. Akkor azok, akik folytatják a törvényszegést, felveszik a fenevad bélyegét.

2Szem 65.Leomlott, leomlott a nagy Babilon. – A teljes fejezetből kitűnik, hogy az elesett Babilon azokat az egyházakat jelenti, melyek nem fogadják el az Úr első, második és harmadik angyal üzenetein keresztül adott figyelmeztetéseit. Elutasították az igazságot és hazugságot fogadtak el helyette. Olvassátok el 2Thessalónika 2,1-12. verseit. A Jelenések 18. fejezetének üzenete világos és egyértelmű „Mert az ő paráznasága haragjának borából ivott valamennyi nép, és a földnek királyai ő vele paráználkodtak, és a földnek kalmárai az ő dobzódásának erejéből meggazdagodtak” (3.vers). aki elolvassa ezt a fejezetet, elkerülheti a megtévesztést.
Hogyan örvendezne Sátán egy olyan üzenet elterjedésének, amely szerint éppen arra a népre vonatkozhat ez a kijelentés, melynek tagjai Isten az Ő törvénye bizalmasaivá tette. Babilon bora egyrészt a hamis szombatnak a valódi, az Úrtól megáldott és az ember számára megszentelt szombat fölé való magasztalását jelenti, másrészt, pedig a lélek hallhatatlanságának tanítását. Ezek a rokon téveszmék és az igazság elutasítása teszik Babilonná az egyházakat. Királyok, kereskedők, uralkodók, és vallási tanítók együttese alkotja a romlott egységet.

PP 93.Leomlott, leomlott a nagy Babilon. – Korunkban is vannak toronyépítők; hitetlenek, akik a tudomány feltételes következtetéseiből felépítik saját elméleteiket, és elutasítják Isten, kinyilatkoztatott szavát. Merészelik elmarasztalni Isten erkölcsi kormányzatát; semmibe veszik törvényét, és büszkélkednek az emberi tudással. És „mivelhogy hamar a szentencia nem végeztetik el a gonoszságnak cselekedőjén, egészen arra van az emberek fiainak szíve ő bennük, hogy gonoszt cselekedjenek” (Préd 8:11). A kereszténynek tartott világban sokan elfordulnak a Biblia világos tanításaitól; emberi spekulációkból és tetszetős mesékből szerkesztenek hitvallást, és rámutatnak saját tornyukra, mint a mennybe vezető útra. Az emberek csodálattal csüggnek az ékesszóló ajkakon, amelyek azt tanítják, hogy a törvényszegő nem hal meg, és az üdvösség megszerezhető az Isten törvénye iránti engedelmesség nélkül. Krisztus állítólagos követői egységre jutnának, ha elfogadnák Isten normáját; de ameddig az emberi bölcsességet Isten Szent Igéje fölé emelik, addig megoszlások és széthúzások lesznek. Az egymástól eltérő hitvallások, és szekták zűrzavarát megfelelően ábrázolja a „Babilon” szó, amely prófécia (Jel 14:8; 18:2) az utolsó napok világot szerető egyházaira vonatkozik.

7BC 979.Leomlott, leomlott a nagy Babilon. – Az egyházak azzá váltak, aminek Jelenések 18. fejezete leírta őket. Miért kaptuk Jelenések 14. fej. üzeneteit? Mivel az egyházak elvei megromlottak… (14,6-10).

2SM 62.Leomlott, leomlott a nagy Babilon. – Néhány évvel később egy N. nevű férfi a kaliforniai Red Bluffból eljött hozzám és megosztotta velem üzenetét, amiről azt mondta, hogy annak a harmadik angyalnak hangos kiáltása, melynek dicsősége be fogja tölteni a földet. Úgy gondolta, hogy Isten mellőzte az összes vezetőt, és őt bízta meg az üzenettel. Megpróbáltam rámutatni tévedésére. Azt mondta, hogy a hetednapi adventista egyház Babilon, és amikor elétártuk érveinket és rámutattunk hibáira, hatalmas erő szállta meg és nagyot kiáltott… Sok gondunk volt vele, mert gondolkodása kizökkent egyensúlyából és elmegyógyintézetbe kellett vinnünk.

7BC 980.Leomlott, leomlott a nagy Babilon. – Amint közeledünk a föld történelmének végéhez a harmadik angyal üzenetének fontossága egyre növekedni fog.
Isten elém tárta az azokat fenyegető veszélyt, akire a harmadik angyal üzenetének hirdetését bízta. Nem szabad elfelednünk, hogy ez az üzenet a lehető legfontosabb a világ számára. Szorgalmasan kutatniuk kell az Írásokat, hogy őrizkedni tudjanak a gonoszság titkától, mely olyan sarkalatos szerepet tölt be a világ történelmének utolsó eseményeiben.
A világi hatalmasságok több és több külsőséges felvonulást rendeznek. Más-más jelkép alatt Isten János elé tárta azok gonosz jellemét és csábító befolyását, akik régebben is Isten népének üldözésével tűntek ki. Jelenések 18. fejezete beszél a titokzatos Babilonról, mely elesett magas tisztjéről, és üldöző hatalommá vált. Akik megtartják Isten parancsolatait és Jézus hitét, azok e hatalom haragjának célpontjaivá vállnak (18,1-8) (1902, 135. kézirat).

7BC 985.Leomlott, leomlott a nagy Babilon. – A János által bemutatott borzalmas kép bizonyítja, hogy a föld hatalmasságai teljesen átadták magukat a gonoszságnak. Ez figyelmeztetés legyen az igazság befogadói számára, hogy milyen veszedelmes összefogni titkos társulatokkal, vagy bármi módon társulni azokkal, akik nem tartják meg Isten parancsolatait (1902, 135. kézirat).

2Szem 65.Leomlott, leomlott a nagy Babilon. – A teljes fejezetből kitűnik, hogy az elesett Babilon azokat az egyházakat jelenti, melyek nem fogadják el az Úr első, második és harmadik angyal üzenetein keresztül adott figyelmeztetéseit. Elutasították az igazságot, és hazugságot fogadtak el helyette. Olvassátok el 2Thessalónika 2,1-12. verseit. A Jelenések 18. fejezetének üzenete világos és egyértelmű „Mert az ő paráznasága haragjának borából ivott valamennyi nép, és a földnek királyai ő vele paráználkodtak, és a földnek kalmárai az ő dobzódásának erejéből meggazdagodtak” (3.vers). Aki elolvassa ezt a fejezetet, elkerülheti a megtévesztést.

NK 537.Leomlott, leomlott a nagy Babilon. – „Láték más angyalt leszállani a mennyből, akinek nagy hatalma vala; és a föld fénylett annak dicsőségétől. És kiálta teljes erejéből, nagy szóval mondván: Leomlott, leomlott a nagy Babilon, és lett ördögöknek lakhelyévé, minden tisztátalan léleknek tömlöcévé, és minden tisztátalan és gyűlölséges madárnak tömlöcévé.” „És hallék más szózatot a mennyből, amely ezt mondja vala: Fussatok ki belőle én népem, hogy ne legyetek részesek az ő bűneiben, és ne kapjatok az ő csapásaiból” (Jel 18:1-2.4).
Ez az ige arra az időre utal, amikor a Jel 18. fejezetének angyala meg fogja ismételni a Jel 14. fejezete (8. vers) második angyalának üzenetét; azt, hogy Babilon elbukott. A Jel 18. fejezetében említett angyal utalni fog azokra a rontásokra is, amelyek 1844 nyara, az üzenet első meghirdetése óta utat találtak a Babilont megtestesítő szervezetekbe.

TM 20-21.Leomlott, leomlott a nagy Babilon. – Istennek van egyháza, választott népe: s ha mindenki láthatná, ahogyan én láttam, hogy Krisztus mennyire azonosítja magát népével, akkor sosem hallanánk olyan üzenetet, mely az egyházat Babilonnak bélyegzi. Istennek van népe, mely Vele együttműködik, ez a nép egyenesen halad előre, Isten dicsőségére. Figyeljünk csak a mi mennyei képviselőnk imájára: "Atyám, akiket nékem adtál, akarom, hogy ahol én vagyok, azok is énvelem legyenek, hogy megláthassák az én dicsőségemet." Oh, a mennyei Fő mennyire vágyakozott, hogy egyháza Vele legyen! Közösségük volt Vele szenvedéseiben és megaláztatásában, s legnagyobb öröme, hogy Vele legyenek, mint dicsőségének részesei. Krisztus igényt tart arra a kiváltságra, hogy egyháza Vele legyen. "Akarom, hogy akiket nékem adtál, ahol én vagyok, azok is énvelem legyenek!" Az, hogy Vele legyenek, a szövetség ígéretén és Atyjával való egyezségén alapszik. Tisztelettel tárja a kegyelem trónja elé népéért végzett megváltói művét. Az ígéret íve övezi Helyettesünket és Kezesünket, mialatt szeretetének könyörgése árad ajkáról: "Atyám, akiket nékem adtál, akarom, hogy ahol én vagyok, azok is énvelem legyenek, hogy megláthassák az én dicsőségemet." Látni fogjuk a Királyt, szépségében és az egyház megdicsőül.

TM 22-3.Leomlott, leomlott a nagy Babilon. – Ha emberek azt állítják, hogy üzenetet vettek Istentől, ám ahelyett, hogy fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen harcolnának, fegyvereiket a küzdő egyház ellen fordítják, - akkor kerüljétek őket. Nem hordják magukon a mennyei pecsétet. Isten nem bízta meg őket ezzel a munkával. Csak rombolják azt, amit Isten építeni akar a Laodiceának szóló üzenet által. Isten csak azért sebez, hogy gyógyíthasson, s nem azért, hogy elveszítsen. Az Úr senki által sem küld olyan üzenetet, mely az egyházat elcsüggeszti, kétségbe ejti. Isten megró, megfedd, büntet, ám csak azért, hogy helyrehozzon, s végül megdicsérjen. Mennyire örültem a Legfőbb Tanácstestület jelentésének, hogy sokat ellágyultak, megalázkodtak, alázatos vallomást tettek, s elsöpörték szívük ajtaja elől a szemetet, mely az Üdvözítőt távol tartotta. Mennyire örültem, amikor hallottam, hogy sokan befogadták Jézust, mint állandó vendégüket. Hogyan történt, hogyan lehetséges, hogy éppen amikor ez az egyház a Szentlélek kiválasztásában részesült, röplapok minden felé Babilonnak bélyegezték a H. N. Adventista Egyházat? Hogyan lehetséges, hogy emberek ennyire félrevezethetők? Elképzelik, hogy a hangos kiáltás abban áll, hogy Isten népét kihívják olyan egyház közösségéből, mely éppen a felüdülés időszakát élvezi? Oh, vajha ezek a megtévesztett lelkek szintén részesülnének ebben az áradatban, ebben az áradatban, ebben az áldásban, s részesülnének a magasságokból áradó erőben.

TM 36-7.Leomlott, leomlott a nagy Babilon. – Éveken keresztül bizonyságot tettem arról, hogy ha emberek azt állítják, hogy nagy világosságot kaptak, de mégis annak megdöntésére, rombolására törekszenek, amit az Úr emberi ügyvivői által felépített, az illetők megtévesztett, megcsalt lelkek, akik nem Krisztus vonalán munkálkodnak. Akik azt állítják, hogy a H. N. Adventista gyülekezetek képezik Babilont vagy Babilonnak részét, jobb, ha otthon maradnak. Álljanak meg, gondolkozzanak azon, hogy napjainkban milyen üzenet hirdetése időszerű. Ahelyett, hogy a mennyei erőkkel együttműködve egy népet készítenének elő az Úr napjára, az "atyafiak vádolója" mellé álltak, aki vádolja őket Isten trónja előtt éjjel és nappal. Sátán ügyvivői nekilendültek, arra késztetnek embereket, hogy a gonoszok szövetségéhez csatlakozzanak, azért, hogy kétségbe ejtsenek, zaklassanak, s Isten népének sok bajt okozzanak. Az egész világot ellenségeskedésre uszítják a H. N. Adventisták ellen, mert nem hódolnak be a papságnak, nem ünneplik a vasárnapot, ennek az antikrisztusi hatalomnak az intézményét. Sátán terve az, hogy kiirtsa őket e földről, azért, hogy senki se vitathassa e világ feletti uralmát.

TM 41-2.Leomlott, leomlott a nagy Babilon. – Istennek van népe, ezt a népet az egész menny érdeklődése kíséri, Istennek egyedüli kincse e földön. Aki e szavakat olvassa, jól gondolja meg, mert Jézus nevében mindenkinek szívébe szeretném vésni. Ha bárki előáll, akár közülünk, vagy kívülálló azzal az üzenettel, hogy Isten népe Babilonnak számít, s azt állítja, hogy a hangos kiáltás határozott felhívás Babilon elhagyására, akkor tudhatjuk, hogy nem az igazság üzenetét hordozza. Ne fogadjátok be, s ne is köszöntsétek őket, mert nem Isten beszélt általuk, sem üzenetet nem bízott rájuk, hanem önmaguk küldöttei, Isten nem hívta el őket. A "Hangos Kiáltás" című röplapban levő üzenet, csalás! Ilyen üzenetekkel még találkozni fogunk, hordozói állítják, hogy Isten küldte őket, ám ez az állításuk hamis, mert nincs bennük világosság, hanem sötétség. Hallani fogunk még Isten népét vádoló üzeneteket, hasonlóan ahhoz, ahogy Sátán vádolja Istennek népét. Ezek az üzenetek éppen abban az időpontban hangzanak majd, amikor Isten így szól népéhez: „Kelj fel, világosodjál, mert eljött világosságod, és az Úr dicsősége rajtad feltámadt. Mert íme, sötétség borítja a földet, és éjszaka a népeket, de rajtad feltámad az Úr, és dicsősége rajtad megláttatik.”

TM 44-5.Leomlott, leomlott a nagy Babilon. – Ki féli közületek az Urat? És ki hallgat az ő szolgája szavára? Ő, aki sötétségben jár és nincs fényesség neki, bízzék az Úr nevében, és támaszkodjék Istenhez! Íme, ti mind, akik tüzet gyújtotok, felövezvén magatokat tüzes nyilakkal, vettessetek tüzeteknek lángjába és a tüzes nyilakba, amelyeket meggyújtottatok! Kezemből jő ez rátok, fájdalomban fogtok feküdni!" Akik azt az üzenetet terjesztették, hogy az egyház Babilon, üzenetük olyan benyomást tett, mintha nem volna egyháza e földön.

TM 48-50.Leomlott, leomlott a nagy Babilon. – Vajon azok a férfiak, akik állították, hogy az egyházat illetőleg világosságot kaptak, ezt az utat járták-e? Vajon felkeresték-e azokat, akiket Isten, élő bizonyságtevőkként kiválasztott? Igazolták-e, hogy ez a világosság fejleszti, növeli képességüket, hogy egy népet készítsenek elő az Úr Isten nagy napjára? Vajon kértek-e tanácsot tőlük, akik hordozták és hordozói az igazságnak és eljuttatják a világhoz az utolsó intő üzenetet? Vajon tanácskoztak-e velük, akiknek Isten dolgaiban mélységes tapasztalatai vannak? Ezek az emberek, akik annyira buzgólkodnak az ügy érdekében, miért nem voltak a Battle Creekben tartott nagygyűlésen, mint azok az odaszentelt életű férfiak Jeruzsálemben, a Szent Lélek kiárasztása alkalmával? A mű központjában, szívében ezek az emberek feltárták világosságot árasztó kincseiket, s mialatt az Úr Szentlelkét árasztotta a népre, vajon kaptak-e azok a férfiak a mennyei kenetből? Mialatt Isten Lelkének indítása, késztetése nyilvánvalóan mutatkozott a nép között, s lelkek tértek meg, s szíveket indított töredelemre, voltak, akik Sátán sugalmazására hallgattak, alulról jövő erő hatotta át őket, hogy felkeljenek és hirdessék, hogy éppen a Szentlélek áldásában részesült nép, majdan a kései eső és az egész világot megvilágító dicsőség részese jelenti Babilont. Ezek a hírnökök vajon az Úrtól kapták-e üzenetüket? Nem, mert nem az igazság üzenete.
Noha az egyház bajokkal küzd, s küzdeni fog egészen a világ végéig, mégis ezekben az utolsó napokban az egyház a világ világossága, mert a világot beszennyezte, és erkölcsében megrontotta a bűn. Az egyház, erőtlenségében és fogyatékosságában, noha feddésre intésre és tanácsra szorul, mégis az egyedüli célpont a földön. Krisztus legfőbb gondviselésének részese. A világ műhely, amelyben emberek és mennyei lények együttműködnek, ahol Jézus kegyelme és isteni irgalma által emberek szívén kísérletezik. Angyalok csodálkozva szemlélik emberek jellemének átalakulását, akik életüket Istennek szentelik. Örömüket énekekben fejezik ki, s elragadtatottan dicsőítik Istent és a Bárányt. Látják, hogy akik természet szerint a harag gyermekei, megtérnek, Krisztus munkatársaivá válnak, s Lelkeket nyernek meg Istennek. Látják, hogy akik a sötétségben senyvedtek, a világ világosságává válnak, hogy világítsanak e gonosz és romlott nemzetség erkölcsi éjszakája közepette. Látják, hogy előkészülnek Urukkal való együttszenvedésre, hogy azután Vele együtt részesei lehessenek dicsőségének a mennyei országában.

TM 53.Leomlott, leomlott a nagy Babilon. – Akik azt a téves üzenetet hirdetik, az egyházat Babilonnak bélyegzik, azok elhanyagolják Istentől kiszabott munkájukat, ellenkeznek a szervezettek, ellenkeznek Isten világos parancsával, nevezetesen, hogy „hozzák be mind a tizedet Isten tárházába” /Mal 3,10/. Ezek a férfiak azt képzelik, hogy megbízást kaptak, hogy figyelmeztessék Isten választottait, akikre az igazság üzenetének terjesztését bízta. Ezek a munkások nem használnak Isten ügyének, nem építik Isten országát, tevékenységük azonos az igazság ellenségének eljárásával. Vajha ezek a férfiak, akik harcolnak az Isten által rendelt utak és eszközök ellen, amelyekkel művét e veszélyes napokban előbbre vinni kívánja, felhagynának az Írással ellenkező nézeteikkel, az Isten által elrendelt ügyvivők, eszközök lényegét, hivatását illetőleg.

TM 56-7.Leomlott, leomlott a nagy Babilon. – Akik a Hetednapi Adventista Egyházat Babilonnak nyilvánították, felhasználták a Bizonyságtételeket, hogy állításaikat látszólag alátámasszák. Ámde miért nem tárták fel üzenetemnek évek óta hangoztatott súlypontját, nevezetesen: a gyülekezet egységét? Miért nem idézték az angyal szavait: "Tartsatok össze, szorosan tartsatok össze, szorosan tartsatok össze!" Miért nem ismételték ezt a figyelmeztetést s miért nem beszéltek arról az elvről, hogy "egységben az erő, míg a széthúzás: gyengeség? " Éppen az ilyen üzenetek, mint amilyeneket ezek az emberek hirdetnek, osztják meg a gyülekezetet s hoznak ránk szégyent, ellenségeink előtt, és éppen ezek az üzenetek nyilvánítják világosan a nagy csaló különleges művét, aki csak akadályozni akarja a gyülekezeteket, hogy egységben tökéletességre jusson. Ezek a tanítók a saját maguk által gyújtott szikrákat követik, saját független megítélésük szerint cselekszenek, és az igazságot hamis eszmékkel és elméletekkel csak akadályozzák. Hittestvéreik tanácsát visszautasítják, saját útjaikat járják, amíg végül is oda jutnak, ahol Sátán látni akarja őket, nevezetesen, elméjük megzavarodik.
Intettem hittestvéreimet, óvakodjanak Sátán munkájától, minden formájában. Istennek és embernek nagy ellensége ujjong, hogy sikerült lelkeket megcsalnia és sikerült anyagi javaikat és képességeiket káros mederbe terelnie. Pénzüket az időszerű igazság terjesztésére lehetett volna felhasználni, ám, ehelyett olyan eszmék hirdetésére költötték, amelyek nem igazságon alapszanak.

NK 342.Leomlott, leomlott a nagy Babilon. – Sok protestáns egyház követi Róma példáját azáltal, hogy kapcsolatot tart fenn „a föld királyaival”. Az államegyházak a kormányokkal és más közösségekkel való kapcsolat által a világ kegyeit keresik. A „Babilon” - zűrzavar - elnevezés jól ráillik ezekre a közösségekre. Mind azt vallja, hogy tanításait a Bibliából veszi, mégis szinte megszámlálhatatlan, hitvallásban és elméletekben egymásnak élesen ellentmondó felekezetre oszlanak.
A világgal kötött bűnös szövetségen kívül a Rómától különvált egyházak másokat is rávesznek arra, hogy viselkedési módjukat átvegyék.

TM 58-9.Leomlott, leomlott a nagy Babilon. – S. Testvérhez intézett levél szövege: Napier, New Zeland, 1893. Márc. 23.
Kedves S. Testvér! Néhány sort intézek hozzád. Nem értek egyet álláspontoddal, mert az Úr megmutatta nekem, hogy éppen azok, akik tévednek, ilyen álláspontot foglalnak majd el. Pál is intett bennünket éppen az irányban: „A lélek pedig nyílván mondja, hogy az utolsó időkben némelyek elszakadnak a hittől, hitető lelkekre és gonosz lelkek tanításaira figyelmezvén”.
Testvérem! Értesülésem szerint azt állítod, hogy a H. N. Adventisták gyülekezete Babilon, s, hogy akik üdvözülni akarnak, fussanak ki onnan. Nem te vagy az egyedüli, akit az ördög e tekintetben megcsalt. Az elmúlt negyven év folyamán egymás után léptek fel férfiak, állítva, hogy az Úr küldte őket ezzel az üzenettel, ám hadd mondjam neked, amiképpen a többieknek is mondottam, hogy az általad hirdetett üzenet Sátán egyik csalása annak érdekében, hogy a gyülekezetekben zavart keltsen.
Testvérem! Te letértél a helyes útról. A második angyal üzenete szól Babilonnak /az egyházaknak / hirdeti bukásukat, s egyben felszólítja a népet, hogy fusson ki belőle. Ugyanezt az üzenetet hirdetnünk kell másodszor is. Jelenések könyve 18. Fejezet 1-5.
Testvérem! Ha azt tanítod, hogy a Hetednapi Adventista Egyház Babilon, akkor tévedsz. Isten nem bízott meg téged ilyen üzenettel. Sátán felhasznál minden lelket, akit megközelíthet, hamis elméleteket sugalmaz nekik, vagy pedig valamilyen rossz nyomon elindítja őket, hogy téves izgalmat keltsenek és így eltérítsenek lelkeket napjaink valóságos hitpontjaitól. Feltételezem, hogy néhány lelket megtéveszthet üzeneted, mert él bennük a kíváncsiság és vágyakoznak új dolgok után.

TM 61-2.Leomlott, leomlott a nagy Babilon. – Egyéni felelősségünk, hogy alázatosan járjunk Istenünk előtt. Ne keressünk idegenszerű új üzenetet. Ne gondoljuk, hogy Istennek választottai, akik törekszenek világosságban járni, jelentik Babilont. A bukott felekezetek, egyházak alkotják Babilont. Babilon mérgezett hittételeket melengetett, a tévelygés borát. A tévelygésnek ez a bora hamis tantételekből áll, mint pl. a lélek természetes halhatatlansága, a gonoszok örök gyötrelme, majd tagadása Krisztus örök, tehát Betlehem előtti létezésének, továbbá a hét első napjának magasztalása, Istennek szent és megszentelt napja helyett és felett. Ilyen és hasonló tévedéseket tárnak a világ elé a különböző egyházakban, tehát így teljesedtek az Írások, amelyek szerint: „Paráznasága haragjának borából ivott valamennyi nép.” Ezt a haragot a hamis tanok szülik, s ha királyok és elnökök isznak az ő paráznaságának haragborából, akkor felbőszülnek azok ellen, akik nincsenek összhangban a hamis, sátáni eretnekségekkel, amelyek az álszombatot magasztalják, s embereket arra késztetnek, hogy Istennek emlékünnepét lábbal tiporják.

TM 117.Leomlott, leomlott a nagy Babilon. – Krisztus látomást adott Jánosnak: Isten parancsolatait és Jézus hitét tárta eléje. Ez határozottan hirdetnünk kell minden nemzetnek, népnek és nyelvnek. Babilon szimbóluma alatt bemutatott egyházak úgy tárulnak elénk, mint amelyek lelki magaslatukról lebuktak, s üldöző hatalommá váltak azokkal szemben, akik megtartják Isten parancsolatait, és akiknél van a Jézus Krisztus bizonyságtétele. János ezt az üldöző hatalmat, bárányszarvú állatnak látja, amely úgy szól, mint a sárkány.

7BC 985.Leomlott, leomlott a nagy Babilon. – Hirdetnünk kell Babilon bukásának üzenetét. Isten népének ismernie kell azon angyallal kapcsolatos személyeket, aki dicsőségével betölti a földet, és hangos szóval hirdeti: „Leomlott, leomlott a nagy Babilon.” A most végbemenő események a történelem láncának más eseményeihez fűződnek, melynek első láncszeme Édenhez kapcsolódik. Isten népe készüljön fel arra, ami a földre következik. Az anyagiak, az önzés és eretnekségek terén való túlzások foglyul ejtették a földet. Az ördögi eszközök századokon át mesterkedtek. Feladják-e majd harc nélkül? (1899, 172. kézirat)

EW 273-4.Leomlott, leomlott a nagy Babilon. – Láttam, hogy az egyházak, mióta a második angyal bukásukat hirdette, mindig romlottabbak lettek. Oly nevet viselnek ugyan, mintha Krisztus követői lennének, de lehetetlenség őket a világtól megkülönböztetni. A lelkészek Isten igéjéből merítik ugyan a szöveget, azonban csak tetszelgő dolgokat prédikálnak, amit a megtéretlen szív nem kifogásolhat. A testies, érzéki szívnek csupán csak az igazság szelleme, ereje és a Krisztusban való üdvösség annyira ellenszenves. A népszerű prédikációk egyáltalán semmit sem tartalmaznak, ami Sátán haragját kihívni vagy a bűnöst megfélemlítené. Nincs, ami tudatára ébreszthetné az emberi szívet és lelkiismeretet, hogy a rettenetes ítélet közeleg. A bűnös emberek rendesen megelégszenek a kegyesség látszatával, igaz istenfélelem nélkül, s az ilyen vallást segítik és ápolják.
Az angyal így szólt: „Csak az igazság teljes fegyverzete képesíti az embert, hogy legyőzze a sötétség hatalmasságait. Sátán teljesen hatalmába kerítette az egyházakat, mint testületeket. Az egyházak emberek cselekedeteivel és kijelentéseivel foglalkoznak ahelyett, hogy a Szentírás igazságainak kétélű kardjával hadakoznánk. A világ szelleme és szeretete ellenséges viszonyban van Istennel. Ha a Jézusban való igazság a maga egyszerűségében és tisztaságában szembekerül a világ lelkületével, azonnal felébreszti az üldözés szellemét. Igen sokan, akik keresztényeknek tartják magukat, még egyáltalában nem ismerték Istent. Az érzéki, természetes szív nem változott meg, és a testies érzület ellenségeskedésben áll Istennel. Mindnyájan hűséges szolgái Sátánnak, ámbár más nevet viselnek.”

LS 411-2.Leomlott, leomlott a nagy Babilon. – 1903 augusztus 9-i keltezéssel ismét erről a szenzációs tudósításról írt White testvérnő:
Honnan származik ez a tudósítás, hogy én azt mondtam, hogy New Yorkot szökőár fogja elsodorni? Ezt sosem mondtam. Azt mondtam, mikor a nagy épületekre néztem, melyekre az emeletek sokaságát húzták, milyen borzalmas jelenetek lesznek itt, ha az Úr jönni fog és a világot megrázza! Akkor a Jelenés 18. 1-3. szavai beteljesednek. Az egész 18. fejezet figyelmeztetés arra, ami a világot súlytani fogja. Azonban nem kaptam külön kinyilatkoztatást arról, hogy New Yorkkal mi fog történni, csak tudom, hogy egy napon a nagy épületeket az Úr mindent elpusztító hatalma össze dönti. A nyers világosságból tudom, hogy pusztító hatalmak munkálkodnak a földön. Istennek egy szava hatalmas erejének egy érintése és ezek az erős épületek romba dőlnek. Olyan jelenetek lesznek, melyeknek borzalmasságait el sem tudjuk képzelni.

PP 427.És lett ördögöknek lakhelyévé, minden tisztátalan léleknek tömlöcévé. – Sátán kicsapongásra csábította Izraelt mielőtt bálványimádásra vitte volna őket. Akik megcsúfolják Isten képét és megfertőzik magukban az ő templomát, azok nem haboznak Isten semminemű megcsúfolásától sem, ha az által kielégíthetik romlott szívük kívánságát. Az érzéki bűn gyengíti az elmét, lealacsonyítja a lelket. A szellemi és erkölcsi erőket érzéketlenné teszi, és megbénítja az állati ösztönök kielégítésével. Így lehetetlen a szenvedélyek rabjának, hogy Isten törvénye szent kötelezettségeit felfogja, az engesztelést méltányolja, helyesen értékelje. A jóságot, a tisztaságot és az igazságot, istentiszteletet és a szent dolgok szeretetét, a szent törekvést és a nemes vágyat, amely az embert a mennyei világgal összeköti, megemészti az élvezetek tüze. A lélek sivár és elhagyott pusztasággá, a gonosz lelkek lakhelyévé és „[...] minden tisztátalan és gyűlölséges madárnak tömlöcévé” (Jel 18:2) lesz. Az Isten képére teremtett ember állati színvonalra süllyed.

NK 537.És lett ördögöknek lakhelyévé, minden tisztátalan léleknek tömlöcévé. – A vallásos világ aggasztó állapotát mutatja be ez az üzenet. Az igazság ismételt elutasításával az emberek lelki látása egyre homályosabb, szíve egyre makacsabb lesz, mígnem teljesen hitetlenségbe merevednek. Isten intéseivel dacolva konokul lábbal tiporják a Tízparancsolat egyik törvényét, és végül még üldözik is azokat, akik a Tízparancsolatot szentnek tartják. Aki Isten Igéjét és népét megveti, az Krisztust veti meg. Amikor az egyházak elfogadják a spiritizmus tanításait, az érzékiséget fékező korlát ledől, és hitvallásuk csak palást lesz, amely alá gonoszságukat rejtik. A természetfölötti megnyilatkoztatásokba vetett hit ajtót nyit az ördög csalásai és tanításai előtt, és a szellemvilág befolyása meg fog mutatkozni az egyházakban.

4T 13.És lett ördögöknek lakhelyévé, minden tisztátalan léleknek tömlöcévé. – Fehérre meszelik a népes, népszerű egyházak bűneit. Sok tag a legaljasabb gonoszságokat űzi, és a bűn itatja át őket. Babilon elesett és minden tisztátalan madár odúja lett! Korunk legundorítóbb bűnei találnak menedéket a kereszténység öltözete alatt. Sokan azt hirdetik, hogy Isten eltörölte törvényét és az életük is ezzel a nézetükkel vág össze. Ha nincs törvény, akkor nincs törvényszegés, tehát bűn nincs, hiszen a bűn a törvény megszegése.

TM 265.És lett ördögöknek lakhelyévé, minden tisztátalan léleknek tömlöcévé. – A keresztény feladata, hogy javítson, helyreállítson, gyógyítson. Ez a gyógyító folyamat sok lelket megment, s bűnök tömegét feltárja. Isten a szeretet. Isten Önmagában, lényegében szeretet. Ami sértésnek látszik, abból csak a jót látja, Sátánnak pedig nem ad alkalmat a diadalra, azzal, hogy a legrosszabb színben tünteti fel, a gyengeségeinket feltárja az ellenség előtt. Ne vigyük be a világot az egyházba, ne házasítsuk össze az egyházzal, hogy egységet alkosson. Mert éppen ez által az egyház valóban megromlana, s a Jelenések kijelentése szerint „minden tisztátalan és gyűlölséges madárnak tömlöcévé” válna.

Jel. 18,3

"Mert az ő paráznasága haragjának borából ivott valamennyi nép, és a földnek királyai ő vele paráználkodtak, és a földnek kalmárai az ő dobzódásának erejéből meggazdagodtak."

Ev 247. Mert az ő paráznasága haragjának borából ivott valamennyi nép. – A csalás minden fajtája terjeng. Isten Igéjének legvilágosabb igazságait ember készítette elméletek tömege, borítja. Halálos tévedéseket tárnak az emberek elé mint igazságot, mely előtt meg kell hajolniuk. Az egyszerű, igaz istenfélelmet betemetik a hagyományok.
A lélek halhatatlanságának tana olyan tévedés, mellyel az ellenség csalja meg az embert. Ez a tévedés majdnem egyetemes…
Ez az egyik hazugság, melyet az ellenség zsinagógája koholt, Babilon egyik mérgezett itala. „Akivel paráználkodtak a föld királyai, és az ő paráznaságának borával megrészegedtek a föld lakosai.” „És hallék más szózatot a mennyből, a mely ezt mondja vala: Fussatok ki belőle én népem, hogy ne legyetek részesek az ő bűneiben, és ne kapjatok az ő csapásaiból” Jel 17,2:18,4. (RH 1897. 03.16).

7BC 949. Mert az ő paráznasága haragjának borából ivott valamennyi nép. – Az egész társadalom két csoportra rendeződik, az engedelmesekre és az engedetlenekre. Melyikben találnak bennünket?
Akik megtartják Isten parancsolatait és nem csak kenyérrel élnek, hanem minden Igével, amely az Isten szájából származik, azok képezik az élő Isten egyházát. Akik az ellen-krisztus követését választják; azok a fő hitehagyó alattvalói. A Sátán lobogója alá felsorakozva megszegik Isten törvényét, s másokat is erre vezetnek. Úgy törekszenek terelni a nemzetek törvényeit, hogy az emberek Isten országa törvényeinek lábbal taposásával bizonyítsák földi kormányok iránti hűségüket.
A Sátán jelentéktelen kérdésekkel köti le a figyelmet, hogy az emberek ne lássák tisztán a roppant fontosságú ügyeket. Az ellenség a világ csapdába ejtését tervezi.
Az úgynevezett keresztény világ fontos és sorsdöntő események színtere lesz. Nagyhatalmú emberek hoznak majd a pápaság mintájára lelkiismeretet ellenőrző törvényeket. Babilon meg fog itatni minden nemzetet paráznasága haragborával. Minden nemzet részt fog venni ebben…. (Jel 18,3-7) (1891, 24. kézirat).

Ev 365-6. Mert az ő paráznasága haragjának borából ivott valamennyi nép. – Egyéni felelősségünk, hogy alázatosan járjunk Istenünk előtt. Ne keressünk idegenszerű új üzenetet. Ne gondoljuk, hogy Istennek választottai, akik törekszenek világosságban járni, jelentik Babilont. A bukott felekezetek, egyházak alkotják Babilont. Babilon mérgezett hittételeket melengetett, a tévelygés borát. A tévelygésnek ez a bora hamis tantételekből áll, mint pl. a lélek természetes halhatatlansága, a gonoszok örök gyötrelme, majd tagadása Krisztus örök, tehát Betlehem előtti létezésének, továbbá a hét első napjának magasztalása, Istennek szent és megszentelt napja helyett és felett. Ilyen és hasonló tévedéseket tárnak a világ elé a különböző egyházakban, tehát így teljesedtek az Írások, amelyek szerint: „Paráznasága haragjának borából ivott valamennyi nép.” Ezt a haragot a hamis tanok szülik, s ha királyok és elnökök isznak az ő paráznaságának haragborából, akkor felbőszülnek azok ellen, akik nincsenek összhangban a hamis, sátáni eretnekségekkel, amelyek az álszombatot magasztalják, s embereket arra késztetnek, hogy Istennek emlékünnepét lábbal tiporják.
Bukott angyalok szövetséget kötnek gonosz emberekkel. Korunkban az Antikrisztus mint az igaz Krisztus jelenik meg, akkor teljesen érvénytelenné teszik Isten törvényét e föld nemzetei között. Isten törvénye elleni lázadás teljesen beérik. Ám mind e lázadás tényleges vezetője Sátán, aki a világosság angyalának öltönyét ölti fel. Embereket megtéveszt, akik Isten helyett őt magasztalják, sőt istenítik. Ám a Mindenható közbelép, s elhangzik az ítélet a Sátánt magasztaló hitehagyó egyházak felett. „Ennek okáért egy nap jönnek rá az ő csapásai, a halál, a gyász, és az éhség, és tűzzel égettetik meg, mert erős az Úr, az Isten, aki megbünteti őt” (RH 0893. szept. 12).

2Szem. 65. Mert az ő paráznasága haragjának borából ivott valamennyi nép. – A teljes fejezetből kitűnik, hogy az elesett Babilon azokat az egyházakat jelenti, melyek nem fogadják el az Úr első, második és harmadik angyal üzenetein keresztül adott figyelmeztetéseit. Elutasították az igazságot, és hazugságot fogadtak el helyette. Olvassátok el 2Thessalónika 2,1-12. verseit. A Jelenések 18. fejezetének üzenete világos és egyértelmű „Mert az ő paráznasága haragjának borából ivott valamennyi nép, és a földnek királyai ő vele paráználkodtak, és a földnek kalmárai az ő dobzódásának erejéből meggazdagodtak” (3.vers). aki elolvassa ezt a fejezetet, elkerülheti a megtévesztést.
Hogyan örvendezne Sátán egy olyan üzenet elterjedésének, amely szerint éppen arra a népre vonatkozhat ez a kijelentés, melynek tagjai Isten az Ő törvénye bizalmasaivá tette. Babilon bora egyrészt a hamis szombatnak a valódi, az Úrtól megáldott és az ember számára megszentelt szombat fölé való magasztalását jelenti, másrészt, pedig a lélek hallhatatlanságának tanítását. Ezek a rokon téveszmék és az igazság elutasítása teszik Babilonná az egyházakat. Királyok, kereskedők, uralkodók, és vallási tanítók együttese alkotja a romlott egységet.

NK 477-78. Mert az ő paráznasága haragjának borából ivott valamennyi nép. – Az emberi agy képtelen felmérni, hogy mennyi bajt okozott az örök gyötrelemről szóló tévtanítás. A Biblia vallását, amely tele van szeretettel, jósággal és részvéttel, beárnyékolja a babona, és körülveszi a félelem. Ha meggondoljuk, hogy Sátán milyen hamis színekkel festi meg Isten jellemét, csodálkozhatunk-e azon, hogy az emberek a mi irgalmas Teremtőnket rettegik, sőt gyűlölik? Azok az ijesztő nézetek, amelyek Istenről világszerte a szószékeken hangoznak el, emberek ezreit, sőt millióit teszik kételkedővé és hitetlenné.
Az örök gyötrelem elmélete is hamis tan, Babilon utálatosságainak egyfajta bora, amellyel minden népet megitat (Jel 14:8; 17:2). Igazán rejtély, hogyan tudták Krisztus szolgái elfogadni és hirdetni ezt az eretnekséget a szószékről. Ez a téves tanítás Rómától származik, akárcsak a hamis szombat. Az igaz, hogy nagy és jó emberek tanították, de ők még nem láttak olyan világosan, mint mi. Ók csak azért a világosságért voltak felelősek, amely az ő korukban sugárzott; nekünk pedig azzal a világossággal kell elszámolnunk, amely a mi időnkben fénylik. Ha elfordulunk Isten Igéjének bizonyságtételétől, és elfogadunk hamis tanításokat csupán azért, mert atyáink tanították őket, mi is a Babilonra kimondott ítélet alá esünk, utálatosságainak borából iszunk.

6T 317-8. Mert az ő paráznasága haragjának borából ivott valamennyi nép. – A könyvevangélistának naponta Istenhez kell fordulnia, hogy szava és tette élet illata legyen életre, s hogy megmentő hatást gyakorolhasson. Sokan azért bizonyultak eredményteleneknek a könyvterjesztésben, mert nem voltak igazi keresztények, nem ismerték a megtérés lelkületét. Elméletekkel álltak ugyan elő a munka végzésére, de nem érezték át Istentől függőségüket.
Könyvterjesztők, ne feledjék, hogy könyveitek nem Babilon borának kelyhét mutatják be, nem a föld királyainak nyújtott téves tanításokat, hanem a megváltás drága igazságainak kelyhét. Isztok-e magatok is belőle? Krisztus akaratának foglyává tehetitek gondolataitokat, ő pedig rátok helyezi pecsétjét. Ha őt szemlélitek, dicsőségről-dicsőségre, jellemről-jellemre változtok el. Isten azt akarja, hogy induljatok el, s szóljátok a szavakat, melyeket szátokba ad. Azt kívánja, hogy bizonyítsátok be, milyen nagyra értékelitek az embereket, akiket az Üdvözítő drága vére vásárolt meg. Ha a sziklára estek, szétzúzódtok, akkor tapasztalni fogjátok Krisztus erejét s mások is, felismerik majd az igazság hatalmát szívetek felett.

TM 61-2. Mert az ő paráznasága haragjának borából ivott valamennyi nép. – Egyéni felelősségünk, hogy alázatosan járjunk Istenünk előtt. Ne keressünk idegenszerű új üzenetet. Ne gondoljuk, hogy Istennek választottai, akik törekszenek világosságban járni, jelentik Babilont. A bukott felekezetek, egyházak alkotják Babilont. Babilon mérgezett hittételeket melengetett, a tévelygés borát. A tévelygésnek ez a bora hamis tantételekből áll, mint pl. a lélek természetes halhatatlansága, a gonoszok örök gyötrelme, majd tagadása Krisztus örök, tehát Betlehem előtti létezésének, továbbá a hét első napjának magasztalása, Istennek szent és megszentelt napja helyett és felett. Ilyen és hasonló tévedéseket tárnak a világ elé a különböző egyházakban, tehát így teljesedtek az Írások, amelyek szerint: "Paráznasága haragjának borából ivott valamennyi nép." Ezt a haragot a hamis tanok szülik, s ha királyok és elnökök isznak az ő paráznaságának haragborából, akkor felbőszülnek azok ellen, akik nincsenek összhangban a hamis, sátáni eretnekségekkel, amelyek az álszombatot magasztalják, s embereket arra késztetnek, hogy Istennek emlékünnepét lábbal tiporják.

2Szem. 111-12.Mert az ő paráznasága haragjának borából ivott valamennyi nép. – A próféta így szól: „És ezek után láték más angyalt leszállani a mennyből, a kinek nagy hatalma vala; és a föld fénylett annak dicsőségétől. És kiálta teljes erejéből, nagy szóval mondván: Leomlott, leomlott a nagy Babilon, és lett ördögöknek lakhelyévé, minden tisztátalan léleknek tömlöcévé, és minden tisztátalan és gyűlölséges madárnak tömlöcévé.” (Jel 18,1-2). Ez ugyanaz az üzenet, amelyet a második angyal hirdetett, „mert az ő paráznaságának haragborából adott inni minden népnek”(Jel 14,8). Mi az a bor? – A hamis tanítások. A negyedik parancsolat Szombatja helyett hamis szombatot adott a világnak, és elismételte azt a hazugságot, melyet először Sátán mondott az édenben: a lélek halhatatlanságának eszméjét. Sok más hasonló hazugságot terjesztett mindenütt, „…oly tudományokat – tanítva -, melyek embereknek parancsolatai” (Mt 15,9).
Amikor Jézus megkezdte nyilvános szolgálatát, megtisztította a templomot világi romlottságaitól. Szolgálatának utolsó cselekedetei között még egyszer megtisztította a templomot. Ennek megfelelően a világ figyelmeztetésének végső munkájában két nevezetes felhívás történik az egyházak felé. Az egyik a második angyal üzenete: „És más angyal követé azt, mondván: Leomlott, leomlott Babilon, a nagy város! Mert az ő paráznaságának haragborából adott inni minden pogány népnek.” (Jel 14,8). A második pedig a harmadik angyal üzenetének hangos kiáltása idején hallható szózat, amely így szól a mennyből: „És hallék más szózatot a mennyből, a mely ezt mondja vala: Fussatok ki belőle én népem, hogy ne legyetek részesek az ő bűneiben, és ne kapjatok az ő csapásaiból: Mert az ő bűnei az égig hatottak, és megemlékezett az Isten az ő gonoszságairól” (Jel 18,4-5).

7BC 979. Mert az ő paráznasága haragjának borából ivott valamennyi nép.Isten Babilon ellen szól, mivel „inni adott minden népnek paráznaságának haragborából. Ami azt jelenti, hogy semmibe vette az egyetlen parancsolatot, mely az igaz Istenre mutat, és lerombolta a szombatot, Isten teremtésének emlékművét.
Isten hat nap alatt teremtette a világot, a hetediken megnyugodott, megszentelve e napot, elkülönítve azt a többitől, mint neki szentelt, melyet népének nemzedékeken át meg kell tartania.
A bűn embere azonban Isten fölé emelte magát, beült Isten templomába, Istenként mutogatja magát, azt gondolta, hogy megváltóztatja az időket és a törvényt. Ez a hatalom azt gondolva, hogy bebizonyítja, miszerint nem csak hogy egyenlő az Istennel, hanem Isten fölött áll, megváltóztatta a nyugalomnapot, a hét első napját emelte oda, ahol a hetediknek kellene állnia. S a protestáns világ szentnek fogadta el a pápaságnak ezt a gyermekét. Isten igéje ezt az ő paráználkodásának nevezi.
Istennek vitája van a mai gyülekezetekkel. Hiszen most töltik be János jövendölését: „minden nemzet ivott paráznaságának haragborából. Elkülönültek Istentől, mert nem hajlandók magukra venni pecsétjét. Nem él bennük Isten igaz parancsolattartó népének lelkülete. S a világ népessége, mivel szentesíti a hamis szombatot, s lába alá tapossák az Úr szombatját, ivott, iszik paráznasága haragborából (1900, 98. levél).

7BC 985. Mert az ő paráznasága haragjának borából ivott valamennyi nép. – (18,1-2) A második angyal ezt az üzenetet hirdette: „Leomlott, leomlott Babilon, a nagyváros! Mert az ő paráznaságának haragborából adott inni minden pogány népnek.” Mi ez a bor? – Hamis tanításai. Hamis nyugalomnapot adott a világnak a negyedik parancsolat szombatja helyett, és elismételte a hazugságot, melyet a Sátán először Évának mondott Édenben – a lélek halhatatlanságát. Sok hasonló tévtant terjeszt széltében hosszában emberek parancsait terjesztve tantételekként.
Mikor Jézus elkezdte nyilvános szolgálatát, megtisztította a templomot szentségtörő közönségessé tételétől. Szolgálatának utolsó mozzanatai közt másodszor is megtisztította a templomot. Így a világ figyelmeztetése idején is két külön felhívás hangzik az egyházhoz. A második angyal üzenete ez: „Leomlott, leomlott Babilon, a nagy város! Mert az ő paráznaságának haragborából adott inni minden pogány népnek.” S a harmadik angyal kiáltásakor hang hallatszik az égből: „Fussatok ki belőle én népem, hogy ne legyetek részesek az ő bűneiben, és ne kapjatok az ő csapásaiból: Mert az ő bűnei az égig hatottak, és megemlékezett az Isten az ő gonoszságairól.” Jel 18,4-5. (RH 1892. dec.6).

ST 1895 NOV 14. Mert az ő paráznasága haragjának borából ivott valamennyi nép.

ST 1895 NOV 14 Mert az ő paráznasága haragjának borából ivott valamennyi nép.

ST 1895 NOV 14 Mert az ő paráznasága haragjának borából ivott valamennyi nép.

ST 1910 Feb. 22. Mert az ő paráznasága haragjának borából ivott valamennyi nép.

Jel. 18,4

"És hallék más szózatot a mennyből, a mely ezt mondja vala: Fussatok ki belőle én népem, hogy ne legyetek részesek az õ bűneiben, és ne kapjatok az õ csapásaiból:"

EW 277-9.Fussatok ki belőle én népem. – Láttam a mennyben angyalokat fel-alá járni és hol leszálltak a földre, hol újra felszálltak a mennybe; különösen fontos eseményre készültek elő. Majd láttam, hogy egy hatalmas angyal megbízást kapott, hogy leszálljon a földre és egyesítse hangját a harmadik angyaléval és adjon nagyobb erőt és súlyt üzenetének. Ez az angyal nagy hatalmat és dicsőséget nyert, és midőn alászállt a földre, dicsősége beragyogta azt. Az angyal, kinek fényessége mindenhova elhatott, fennhangon kiáltotta: „Leomlott, leomlott a nagy Babilon s lett ördögöknek lakhelyévé, minden tisztátalan léleknek tömlöcévé és gyűlöletes madarak tömlöcévé.” A Babilon bukásáról szóló mennyei üzenet, melyet a második angyal hirdetett, megismételtetik, kiegészítve mindama romlottság megemlítésével, ami 1844 óta lopódzott be az egyházakba. Az angyal munkája éppen jókor jön, hogy a harmadik angyali üzenet utolsó nagy munkájához csatlakozzék, s azt hangos kiáltássá növeli. Isten népe így készül elő, hogy megálljon a kísértés órájában, amely csakhamar eljövend. Láttam, hogy nagy világosság nyugodott meg rajtuk s mindnyájan egyesültek, hogy bátran hirdessék a harmadik angyal üzenetét.
Angyalok küldettek el, hogy a hatalmas angyalt támogassák munkájában s a következő, mindenüvé elható kiáltásra lettem figyelmessé: "Fussatok ki belőle én népem, hogy ne legyetek részesek az ő bűneiben és ne kapjatok az ő csapásaiból. Mert bűnei az égig hatottak s megemlékezett Isten az ő gonoszságairól." Úgy látszott, hogy ez az üzenet a kiegészítő részét képezi a harmadik angyal üzenetének és éppúgy csatlakozott ehhez, amiképpen az éjféli kiáltás 1844-ben a második angyali üzenethez. Isten dicsősége pihent meg a várakozó szenteken, akik félelmet nem ismerve hirdették az utolsó ünnepélyes intelmet és Babilon bukását. Felszólították Istennek népét, hogy fussanak ki Babilonból, nehogy részesei legyenek rettenetes végzetének.
A várakozó lelkeket körülvevő világosság mindenüvé elhatott s az egyházak azon tagjai, akiknek volt némi világosságuk, de a három üzenetet nem hallották, és nem vetették el, engedelmeskedtek a hívásnak és elhagyták a leomlott egyházakat. Sokan nagykorúakká váltak ezen üzenetek hirdetésének kezdete óta; világosság áradt rájuk és előjogukká lett, hogy élet és halál között választhattak. Néhányan inkább az életet választották, és ezek csatlakoztak ahhoz a csoporthoz, mely az Úrra várakozott és minden parancsolatát megtartotta. Most a harmadik üzenetnek kellett munkáját elvégeznie; mindenki próbára tétetett általa és drága lelkek felszólítattak, hogy lépjenek ki a vallásos közösségekből. Késztető hatalom indította az őszinte lelkeket, mialatt Isten erejének megnyilatkozása megdöbbentette s megfélemlítette hitetlen rokonaikat és barátaikat, úgy, hogy nem merték és nem is tudták visszatartani azokat, akik önmagukon érezték Isten Szentlelkének munkáját. Elhatott ez a kiáltás még a szegény rabszolgákig is és a köztük lévő kegyes lelkek felszabadulásuk elragadó reményében örömujjongva zengték éneküket. Uraiknak sem sikerült őket visszatartani; félelem és csodálat megbénították őket. Nagy csodák történtek; betegek gyógyultak meg és a hívőket jelek és csodák követték. Isten volt ebben a műben, és minden egyes szent, aki szabadon és félelmet nem ismerve hallgatott lelkiismeretének meggyőződésére, egyesült azokkal, akik megtartották Isten minden parancsolatát. Mindenütt hatalommal hirdették a harmadik üzenetet. Láttam, hogy ez az üzenet oly erővel és hatalommal végződik, amely jóval felülmúlja az éjféli kiáltást.
Mennyei erővel felruházva, ragyogó arccal és teljes odaadással mentek ki Isten szolgái, hogy a mennyei üzenetet hirdessék. Drága lelkek, akik a különböző vallásos közösségekben voltak szétszóródva, készséggel követték a hívást és kisiettek az elítélt egyházakból, amiképpen Lótot távozásra sürgették Sodomából, mielőtt a város elpusztult. Isten gyermekei annyira megerősödtek a rajtuk megnyugvó dicsőség által, hogy megállhattak a kísértés órájában. Mindenfelé ezt a kiáltást hallottam, mintha tömegek ajkáról hangzott volna felém: „Itt van a szentek békességes tűrése, itt, akik megtartják Isten parancsolatait és Jézus hitét.”

UL 277.Fussatok ki belőle én népem.

NK 537-38.Fussatok ki belőle én népem. – Így néz ki Babilon e próféciában vázolt időben: »Az ő bűnei az égig hatottak, és megemlékezett az Isten az ő gonoszságairól« (Jel18:5). Gonoszságának mértéke betelt, és pusztulása a küszöbön van. De Istennek még vannak Babilonban gyermekei. A büntető ítélet végrehajtása előtt e hűségeseket ki kell onnan hívni, hogy ne legyenek részesek Babilon bűneiben, és ne érjék őket a Babilont sújtó csapások. Értük van az a mozgalom, amelyet az a mennyből leszálló és a földet dicsőségével beragyogó angyal szimbolizál, aki hangosan kiált, és közhírré teszi Babilon bűneit. Az ő üzenetéhez kapcsolódik ez a felszólítás: „Fussatok ki belőle én népem!” Ez az üzenet és a harmadik angyal üzenete a föld lakóihoz szóló utolsó figyelmeztetés.

NK 348-49.Fussatok ki belőle én népem.A Jel 18. fejezete arra az időre mutat, amikor a hármas intés (lásd Jel 14:6-12) elutasításának következményeként az egyház teljesen eljut a második angyal által megjövendölt állapotra, és Isten felszólítja a még Babilonban levő népét, hogy szakadjon el attól a közösségtől. Ez az üzenet az utolsó, amelyet a világ kap; és ez az üzenet elvégzi a maga munkáját. Amikor azok, „akik nem hittek az igazságnak, hanem gyönyörködtek az igazságtalanságban” (2Thessz 2:12) Sátán súlyos csalása következtében elhiszik a hazugságot, akkor az igazság fénye ráragyog mindazokra, akiknek a szíve nyitva van befogadására. Az Úr minden gyermeke, aki még Babilonban van, hallgat e hívásra: „Fussatok ki belőle, én népem!” (Jel 18:4.)

NK 413-14.Fussatok ki belőle én népem.A hit és a kegyesség súlyos hanyatlása ellenére is vannak Krisztusnak hűséges követői ezekben az egyházakban. Mielőtt Isten utoljára látogatná meg ítéletével a földet, az Úr népe között olyan lelki ébredés lesz, amire az apostoli idők óta nem volt példa. Isten Lelke és ereje kiárad népére. Akkor sokan elkülönülnek azoktól az egyházaktól, amelyekben a világ szeretete kiszorítja az Isten és Igéje iránti szeretetet. Sokan - lelkészek és egyháztagok - boldogan elfogadják azokat a nagyszerű igazságokat, amelyeket Isten ebben az időben hirdet, hogy elkészítsen egy népet az Úr második eljövetelére. A lelkek ellensége gátolni akarja ezt a munkát. Mielőtt e megmozdulás ideje elérkezik, megkísérli kibontakozását megakadályozni hamisítvány létrehozásával. Azokban az egyházakban, amelyeket megtévesztő befolyása alá tud vonni, azt a látszatot kelti, hogy Isten különleges áldása árad ki rájuk. Nagy vallási érdeklődés látszatát kelti. Tömegek ujjongnak majd azon, hogy Isten csodálatos munkát végez értük; pedig ez a munka más lélektől származik. Sátán a vallás leple alatt próbálja meg befolyását a keresztény világra kiterjeszteni.
Az elmúlt fél évszázad sok ébredésében kisebb-nagyobb mértékben azok a hatások érvényesültek, amelyek a jövő nagyobb mozgalmaiban fognak megmutatkozni: érzelmi túlfűtöttség, az igaz és a hamis keveredése. Ezek nagyon alkalmasak az emberek félrevezetésére. De senkinek sem kell eltévednie. Isten Igéjének fényénél nem nehéz megállapítani e mozgalmak jellegét. Ahol az emberek figyelmen kívül hagyják a Biblia bizonyságtételét, és elfordulnak azoktól a világos, lélekpróbáló igazságoktól, amelyek önmegtagadást és a világ megtagadását igénylik, oda Isten nem küldi áldását.

PK 444-45.Fussatok ki belőle én népem. – A gonosz hatalom seregei nem tartják már fogságban az egyházat, mert „elesett, elesett a nagy Babilon, amely féktelen paráznasága borával itatott meg minden népet.” A lelki Izraelnek, pedig ez az üzenet szól: „Menjetek ki belőle, én népem, hogy ne legyetek részesek bűneiben, és hogy a rámért csapások ne érjenek titeket” (Jel 14:8; 18:4). Ahogyan a száműzöttek annak idején megfogadták a „meneküljetek Babilonból” (Jer 51:6) üzenetet, s visszatértek az Ígéret földjére, ma is mindazok, akik félik Istent, elhagyják a lelki Babilont, és Isten kegyelmének győzelmi jeleként nemsokára ott lesznek az újjáteremtett földön, a mennyei Kánaánban.

PP 130-31.Fussatok ki belőle én népem. – János, a próféta látta az utolsó napok vallásos világának romlottságát és hitetlenségét abban a látomásában, amelyet Babilonról kapott, „a nagyváros”-ról „amelynek királysága van a földnek királyain” (Jel 17:18). Babilon pusztulása előtt így hangzik a mennyei szózat: „Fussatok ki belőle én népem, hogy ne legyetek részesek az ő bűneiben, és ne kapjatok az ő csapásaiból” (Jel 18:4). Noé és Lót napjaihoz hasonlóan, most is határozottan el kell különülni a bűntől és a bűnösöktől. Nem lehet egyezség Isten és a világ között. Nem fordulhatunk hátra, hogy földi kincseket szerezzünk. „[...] Nem szolgálhattok Istennek és a Mammonnak” (Mt 6:24).

9T 110-11.Fussatok ki belőle én népem. – Isten munkáját erőteljesen kell fejlesztenünk. Szükségünk van a Szentlélek keresztségére. Meg kell értenünk, hogy Isten tehetséges és tekintélyes embereket hoz népe közé, akiknek majd ki kell venniük részüket a világ figyelmeztetéséből. A világban nem mindenki törvényszegő és bűnös. Istennek sok ezer gyermeke van, aki nem hajtott térdet a Baálnak. A bukott egyházakban vannak istenfélő férfiak és nők. Ha nem így lenne, nem bízta volna ránk az üzenetet: „Leomlott, leomlott a nagy Babilon…! Fussatok ki belőle én népem.” Jel 18,2.4. Sok becsületes szív kapva-kap a mennyei élet lehelete után. Fel fogják ismerni az örömhírt, mikor egyszerűségében és szépségében mutatják be nekik, ahogyan azt Isten szava bemutatja.

9T 149-50.Fussatok ki belőle én népem. – Ha lelkészeink tudnák, hogy a világ lakósainak milyen hamar kell Isten ítélő trónja elé állniuk, számot adniuk arról, amit földi életükben tettek, ennyivel buzgóbban dolgoznának együtt Istennel az igazság bemutatása területén! Milyen fáradhatatlanul törekednének fejleszteni Isten ügyét a világban hirdetve szóval és tettel. „A vége, pedig mindennek közel van” (1Pét. 4,7).
„Készülj Istened elé, hogy találkozzál a te Isteneddel” – ezt az üzenetet kell hirdetnünk mindenfelé. Harsonánknak határozott hangot kell adnia. Világosan és félreérthetetlenül kell felcsendülnie a figyelmeztetésnek: „Leomlott, leomlott a nagy Babilon… Fussatok ki belőle én népem, hogy ne legyetek részesek az ő bűneiben, és ne kapjatok az ő csapásaiból.” Jel 18,2.4. Az Ige e szavainak be kell teljesedniük (ne). Rövidesen az utolsó vizsga éri utol a föld összes lakóját. Akkor majd gyors elhatározások történnek. Akiket a világ elítél, azok Immánuel fejedelem véráztatott zászlaja alá fognak gyülekezni. Látni fogják és meg is értik, mint soha azelőtt, hogy sok lehetőséget mulasztottak el a jócselekedetek terén, amit végezniük kellett volna. Rájönnek, hogy nem olyan lelkesen tevékenykedtek, ahogyan kellett volna, hogy megkeressék és megmentsék az elveszettet, kikapják őket, mint a tűzből kikapott üszköt.

7BC 984-85.Fussatok ki belőle én népem.Amint Isten kihívta Izrael fiait Egyiptomból, hogy megtarthassák szombatját, az Úr úgy hívja ki népét Babilonból, hogy ne imádják a fenevadat vagy képét. A bűn embere, aki véli, hogy megváltóztatja az időket és a törvényeket, azzal emeli Isten fölé magát, hogy hamis nyugalomnapot ad a világnak. A keresztény világ elfogadta a pápaságnak ezt a gyermekét, ápolta és nevelgette, így isten emlékművének eltávolításával és a hamis szombat felállításával dacol az Úrral.
Miután az igazság hirdetve lett bizonyságul minden népnek, a gonoszság minden elképzelhető ereje működésbe lép. Megzavarja a gondolkodást sok hanggal harsogva: „Itt a krisztus, ott a Krisztus! Ez az igazság! Üzenetem van Istentől!” eltávolítják a tájékozódási pontokat, s megkísérlik ledönteni hitünk oszlopait. Még határozottabb erőfeszítés történik majd a hamis nyugalomnap felmagasztalására, s hogy magát Istent is megvessék annak a napnak kicserélésével, melyet megáldott és megszentelt. Ezt a hamis szombatot elnyomó törvénnyel fogják az emberekre erőszakolni. Sátán és angyalai ébren vannak és erőteljesen ügyködnek emberi eszközök által, hogy elérjék a gonosz célját – kitöröljék az emberekből Isten ismeretét. Ámde miközben a Sátán hazug csodáival mesterkedik, a Jelenésekben előre megmondott időszak bekövetkezik, s a hatalmas angyal, aki dicsőségével betölti a földet, hirdetni fogja Babilon bukását, Isten népét Babilon elhagyására szólítva (RH 1892. dec. 13).

NK 348.Fussatok ki belőle én népem. – A Babilont képező egyházak lelki sötétsége és Istentől való elidegenedése ellenére Krisztus követőinek nagy serege még mindig soraikban található. Közülük sokan nem értik a korunknak szóló különleges igazságokat. Nem kevés azoknak a száma, akik elégedetlenek jelenlegi állapotukkal, és nagyobb világosság után vágynak. Hiába keresik Krisztus képmását abban a közösségben, amelyhez tartoznak. Amint ezek a közösségek egyre jobban eltávolodnak az igazságtól, és szorosabb szövetségre lépnek a világgal, a két csoport közti különbség nő, amelynek végső következménye a szakadás. Eljön az idő, amikor azok, akik Istent mindenekfelett szeretik, nem tudnak olyanokkal kapcsolatban maradni, akik »inkább a gyönyörnek, mint Istennek szeretői, kiknél megvan a kegyességnek látszata, de megtagadják annak erejét«.
A Jel 18. fejezete arra az időre mutat, amikor a hármas intés (lásd Jel 14:6-12) elutasításának következményeként az egyház teljesen eljut a második angyal által megjövendölt állapotra, és Isten felszólítja a még Babilonban levő népét, hogy szakadjon el attól a közösségtől. Ez az üzenet az utolsó, amelyet a világ kap; és ez az üzenet elvégzi a maga munkáját. Amikor azok, „akik nem hittek az igazságnak, hanem gyönyörködtek az igazságtalanságban” (2Thessz 2:12) Sátán súlyos csalása következtében elhiszik a hazugságot, akkor az igazság fénye ráragyog mindazokra, akiknek a szíve nyitva van befogadására. Az Úr minden gyermeke, aki még Babilonban van, hallgat e hívásra: „Fussatok ki belőle, én népem! (Jel 18:4.)

Ev 558-59.Fussatok ki belőle én népem. – Isten népének fel kell ébrednie, hogy az Úr műve hatalommal törjön előre. A Szentlélek keresztségére van szükségünk. Meg kell értenünk, hogy Isten népének sorait szaporítani fogja tehetséges és befolyásos emberekkel, akik elvégzik kiszabott részüket és figyelmezetik a világot. A világban nem mindenki él törvényellenesen és nem mindenki bűnözik. Istennek élnek még tanúi, akik nem hajtottak térdet a Baálnak. Vannak istenfélő emberek, akik az elesett egyházakban vannak. Ha ez nem így volna, akkor Isten nem bízta volna ránk az üzenetet: „Leomlott, leomlott a nagy Babilon… Fussatok ki belőle én népem!

2T 449.Fussatok ki belőle én népem. – N. Fuller esete sok szomorúságot és lelki kínt okozott nekem. Borzasztó dolog, hogy így átengedte magát a Sátán uralmának, hogy aljas dolgokat műveljen. Hiszem, hogy Isten szándéka volt, hogy az álszenteskedés és a gyalázatosság úgy jöjjön nyilvánosságra, amint jött, hogy elrettentő példa legyen másoknak. Itt van ez az ember, aki ismerte a Biblia tanításait, s aki saját fülével hallotta tőlem a bizonyságtételeket pontosan azok a bűnök ellen, amelyeket ő művelt. Többször is hallotta, hogy határozottan szóltam nemzedékünk uralkodó bűne ellen, vagyis, hogy alantas szenvedélyek uralják a férfiakat és nőket, hogy a tömegek sűrűjében untalanul a legsötétebb bűntényeket követik el és hogy bűzlenek a romlottságtól. A névleges egyházak tele vannak fajtalankodással és erkölcstelenséggel, bűnözéssel és gyilkossággal, az alantas, vétkes érzéki szenvedélyek következményeivel; csak éppen leplezik ezeket a dolgokat. Magas állású lelkipásztorok is vétkesek az ilyenekben; mégis az istenfélelem köntöse rejti el sötét tetteiket, s év, év után múlik el álszent viselkedésük felett. A névleges egyházak bűnei az égre kiáltanak, de a becsületes szívűek eljutnak a világosságra és kivonulnak ezekből az egyházakból.

NK 341-42.Fussatok ki belőle én népem. – Babilon tehát »a paráznáknak... anyja«. Lányai pedig azokat az egyházakat szimbolizálják, amelyek Róma dogmáihoz és hagyományaihoz ragaszkodnak, és példáját követve feláldozzák az igazságot és Isten jóváhagyását a világgal való tiltott szövetség oltárán. A Jelenések 14. fejezetében azt az üzenetet találjuk, hogy Babilon leomlott. Babilon azokra a vallási szervezetekre vonatkozik, amelyek valamikor tiszták voltak, de megromlottak. Ezt az üzenetet, mivel az ítéletre való figyelmeztetés után következik, az utolsó napokban kell hirdetni. Tehát nem vonatkozhat csupán a katolikus egyházra, mert ez az egyház már hosszú századok óta bukott állapotban van. János elmondja, hogy Isten kihívja népét Babilonból (Jel 18. f.). E szentírási kijelentés szerint Isten népe közül sokan még Babilonban vannak. Melyek azok a vallási közösségek, amelyekben ma Krisztus követőinek a többsége található? Kétségkívül a különböző protestáns egyházak. Keletkezésükkor ezek az egyházak becsülettel állást foglaltak Isten és az igazság mellett, és a menny áldása kísérte őket. Még a hitetlen világ is kénytelen volt elismerni azokat az áldott eredményeket, amelyek az evangélium elveinek elfogadását követték. Az Izraelhez intézett prófétai kijelentés szerint: „Szépségednek híre ment a népek között, mert tökéletessé tették azok az ékszerek, amelyeket rád raktam - így szól az én Uram, az Úr”. De ugyanazok az igények buktatták el őket is, amelyek tönkretették és megrontották Izraelt: ők is utánozni akarták a hitetlenek szokásait, és keresték barátságukat. „Elbizakodtál szépséged miatt, és hírhedt parázna lettél” (Ez 16:14-15).

7BC 968.Fussatok ki belőle én népem. – Mikor az ötödik pecsétet feltörik, János látomásban az Isten szaváért és a Jézus krisztus bizonyságtételéért megöltek csoportját látta az oltár alatt. Ezután következnek a 18. fejezetben leírt események, mikor kihívják Babilonból a hűségeseket és igazakat. (18,1-5) (1906, 39. kézirat).

Ev 573-76.Fussatok ki belőle én népem. – Ha munkát kezdünk valahol, ne emeljünk felesleges gátat magunk és a többi egyházak közé,, különösen a katolikusokkal szemben, mert különben azt gondolják, hogy esküdt ellenségeik vagyunk. Feleslegesen ne keltsünk bennük előítéleteket azzal, hogy támadjuk őket… Abból tudom, amit Isten nekem megmutatott, hogy a katolikusok közül sokan megmenekülnek (1887, 14. kézirat).
Testvéreim, legyetek óvatosak, ne támadjátok túlzottan az emberek előítéleteit. Ne lépjünk félre, ne támadjunk más felekezeteket, mert csak harci szellemet teremt, s bezárja a fület és a szívet az igazság előtt. Meg kell tennünk munkánkat, mely nem rombolásból, hanem építésből áll. Nekünk ki kell javítanunk azt a rést, melyet Isten törvényén ütöttek. Nemesebb munka a felépítés, azt igazságnak feltárása erejében és hatalmában; vágjon utat magának minden előítéleten keresztül, s az igazsággal szemben nyilatkoztassa ki a tévelygést.
Fent forog a veszély, hogy lelkészeink túl sokat beszélnek a katolikusok ellen, s kihívják maguk ellen ennek az egyháznak teljes előítéletét. Sokan vannak a római katolikus egyházban, akik népünk iránt érdeklődéssel viseltetnek, azonban nagy a papok hatalma a rájuk bízottak felett, s ha előítéletet kelthetnek az emberekben, ha a „meg ne hallgasd”! Érvet hozzák fel, hogy amikor az igazság szava hangzik az elesett egyházakat illetőleg tagjaik, meg ne hallgassák, akkor minden bizonnyal meg is teszik. Azonban, mint Isten munkatársai, lelki fegyvereket kaptunk, melyek elég erősek, hogy az ellenség fellegvárait ledönthessék. (1887, 39. levél)
Akik lapjaink cikkeit írják, ne támadjanak keményen, ne fenyegetőddzenek, vagy példálóddzanak, mert ilyesmi csak árthat; elzárja utunkat, megakadályozza abban a munkában, melyet végeznünk kell annak érdekében, hogy minden néposztályt elérhessünk, beleértve a katolikusokat is. Feladatunk, hogy az igazságot szeretettel szóljuk; ne keverjük bele az igazságba a megtéretlen szív megszenteletlen érzelmeit, ne beszéljünk dolgokat, melyekből ellenségeink lelkülete árad. Minden éles támadás kettős mértékben száll vissza ránk; amikor a hatalom azok kezébe kerül, akik ártalmunkra használhatják. Ismételten, és ismételten azt az üzenetet kaptam, hogy egyetlen szót se szóljunk, egyetlen mondatot se nyomtassunk, amely ellenségeinket ellenünk lázíthatná, s szenvedélyüket izzásig hevíthetné: - különösen nem szabad személyeskednünk – csak azt mondjuk, ami feltétlenül szükséges az igazság védelmében.
Igaz ugyan, hogy parancsot kaptunk: „Kiálts teljes torokkal, ne kíméld; mint trombita emeld fel hangodat, és hirdesd népemnek bűneiket, és Jákob házának vétkeit.” (És 58,1). Ezt az üzenetet hirdetnünk kell, s míg hirdetjük, legyünk óvatosak, nehogy támadjuk, s kárhoztassuk azokat, akiknek nincs olyan világosságuk, mint nekünk. Ne térjünk le utunkról, hogy keményen támadjuk a katolikusokat. A katolikusok között sokan vannak, akik lelkiismeretes keresztények, akik a nekik jutott világosságban járnak, s Isten munkálkodni fog érdekükben. Akiknek nagy kiváltáságaik és alkalmaik voltak, de akik nem fejlesztették ki testi, szellemi és erkölcsi ereiket, s csupán saját élvezeteiknek éltek, akik visszautasítottak felelősségeket, nagyobb veszélyben forognak, s Isten sokkal i9nkább kárhoztatja őket, mint azokat, akik hittételek tekintetében tévednek ugyan, de törekszenek arra, hogy másokkal jót tegyenek. Ne bíráld ezeket; ne kárhoztasd őket. (9T 241-44. 1909)
Hirdesd az igazságot, de fékezd szavaidat, melyekből nyers lelkület árad; mert ilyen szavak senkin sem segítenek, senkit sem világosíthatnak meg. Az „Echo” olyan lap, melyet nagymértékben terjesztenünk kell. Ne tégy semmi olyat, ami árusítását megnehezítené. Minden okunk megvan arra, hogy sötét helyen világító szövétnek legyen. Krisztusért kérlek, szívleld meg figyelmezetéseimet, melyek a katolikusokra tett gúnyos megjegyzésekre vonatkoznak. Az Echo-t sok katolikus olvassa, közöttük becsületes lelkek, akik elfogadják az igazságot. Amit teszel annyi, mintha arcuk előtt csapnád be az ajtót, hogy be ne léphessenek. Inkább tartalmazzon az Echo több szívet vidító, hálaadó bizonyságtételt. Ne akadályozd útját, ne gátold abban, hogy eljusson a föld minden részében az által, hogy kemény kifejezésekkel tűzdeld tele. Sátán ujjong, ha lapjainak csak egyetlen keserű kifakadást is tartalmaznak. (CE 45)
Határozott kijelentéseket kell tennünk. Azonban a munkának ezt az ágát tekintve utasítást kaptam, hogy népünknek megmondjam: Vigyázzatok. Az üzenet hirdetése közben ne támadd a többi egyházakat, még a romai katolikus egyházat sem. Isten angyalai látnak a különböző felekezetek tagjai között olyan lelkeket, akiket csak nagyon óvatosan közelíthetünk meg. Ezért válasszuk meg gondosan szavainkat. Lelkészeink ne kövessék saját ösztöneiket, amikor vádolják és leleplezik a törvényszegés titkos bűnét. E tárgykörökben a hallgatás; ékesszólás. Sok a megcsalt ember. Szóljad az igazságot a szeretet szavaival és hangján. Magasztald Jézus Krisztust. Tarts ki a megerősítő igazságok mellett. Sose térj le az Isten által kijelölt egyenes útról csak azért, hogy valakit támadj. Ez a támadás sok kárt okozhat, de semmi jót. Sokak elméjében kioltja a meggyőződés szikráját. Beszéljen Isten Igéje, az igazság. Beszélje el a tévedésben élők következetlenségét.

EW 261.Fussatok ki belőle én népem.Láttam, hogy Istennek számos hűséges gyermeke van a névleges adventisták és a névleges egyházak között is és még mielőtt a hét csapás kiöntetik a földre, az őszinte és igaz lelkek és lelkészek kihivatnak onnan és örömmel elfogadják az igazságot. Sátán ezt jól tudja; ezért, még mielőtt elhangzana a harmadik angyal hangos kiáltása, izgalmakat idéz elő egyházában, hogy a hívek azt higgyék, miszerint Isten velük van. Azt hiszi, hogy ily módon sikerül néki az őszinte lelkeket továbbra is félrevezetni és elhitetni velük, hogy Isten még mindig munkálkodik az egyházakért. Azonban a világosság fényesen felragyog, és az őszinte lelkek elhagyják az elesett egyházakat és a „maradék”-hoz csatlakoznak.

Ev 424.Fussatok ki belőle én népem.A harmadik angyalhoz csatlakozó angyal megvilágítja a földet dicsőségével. Még ezekben a völgyekben is (Észak Olaszország) ahol a munka ilyen nehézségek között indul, lesznek, akik felismerik Istennek Igéje által hozzájuk szóló szavát és kivonva magukat a pápaság befolyása alól, Isten és igazsága mellett foglalnak állást. Ez a terület nem könnyű munkaterület, nem is hozhat azonnal eredményeket; de vannak itt is őszinte lelkek, akik annak idején engedelmeskedni fognak (HS 249. old. 1886).

CH 291.Fussatok ki belőle én népem.

Ev 701.Fussatok ki belőle én népem. – Az üzenet nem annyira érveléssel, mint Isten Lelkének mélységes meggyőzése nyomán fog terjedni. Az érvek már korábban elhangzottak. A magvetés megtörtént, és most a mag ki fog kelni, és termést hoz. A missziómunkások által terjesztett irodalom megteszi a hatását. De sok embert, aki az igazság hatása alá került, még mindig gátol valami az igazság tökéletes megértésében és az engedelmességben. A fénysugarak mindenhova bevilágítanak, és az igazság tisztán felragyog. Isten őszinte gyermekeit a családi és egyházi kapcsolatok nem tudják már visszatartani. Elszakítják ezeket a kötelékeket. Az igazság mindennél drágább nekik. Az igazság ellen szövetkező erőkkel szemben sokan az Úr oldalára állnak. (NK 544-45)

Jel. 18,5

"Mert az ő bűnei az égig hatottak, és megemlékezett az Isten az ő gonoszságairól."

EW 274-76.Mert az ő bűnei az égig hatottak. – Láttam, hogy mióta Jézus elhagyta a mennyei templom szentélyét és átlépett a második kárpiton, az egyházak mindig több és több tisztátalan, gyűlöletes madárral teltek meg. Nagy gonoszságot és aljasságot láttam az egyházakban; de tagjaik mindennek ellenére is keresztényeknek vallották magukat. Hitvallomásuk, imáik és intelmeik utálatosak Isten előtt. Az angyal így szólt: „Isten nem gyönyörködik gyülekezeteikben. Lelkiismeret-furdalás nélkül, nyugodtan viszik véghez önző csalásaikat. S mindezen gonosz cselekedeteiket a vallásosság köpenyével takarták le.” Láthattam a névleges egyházak büszkeségét is. Istennel mit sem törődtek. Testies érzülettel csak önmagukra gondolnak, felékesítik szegény, romlandó testüket s megelégedetten és öntelten tekintenek magukra. De Jézus és angyalai fájdalommal tekintenek alá reájuk. Az angyal mondotta: „Bűneik és gőgjük egészen az égig ér. Végzetük már elhatároztatott. Az igazság és ítélet sokáig szunnyadt, de immár ébredez. Enyém a bosszú, én megfizetek - így szól az Úr.” A harmadik angyal rettenetes fenyegetései megvalósulnak, s az összes istentelenek kiisszák Isten haragjának poharát. A gonosz angyalok megszámlálhatatlan serege száll szerte az egész földön és megtölti az egyházakat. Sátánnak eme alkalmazottai örömujjongva tekintenek a vallásos közösségekre, mert a vallás köpenye a legnagyobb bűnt és gonoszságot takarja.
Az egész menny fájdalommal tekint le emberekre, Istennek teremtményeire, kiket embertársaik állati sorba süllyesztenek. Hitvalló követői a drága Üdvözítőnek, - Ki mindig részvéttel tekintett emberi fájdalmakra, - teljes szívvel részt vesznek a rettenetes bűnben: rabszolgákkal és emberi lelkekkel kereskednek. Egyik helyről a másikra hurcolják az emberi nyomort. Eladják és megvásárolják azt. Az angyalok figyelmét ez nem kerülte el, mindez fel van írva a Megemlékezés Könyvében. A rabszolgák könnyei, atyák, anyák, testvérek fájdalma mind fel van írva az égben. Isten még csak rövid ideig tartja vissza haragját. Rettenetesen felgerjed e nép ellen s különösen vallási közösségei ellen, amelyek szentesítették e rettenetes üzletágat, sőt maguk is részt vesznek abban. A szelíd, alázatos Jézusnak állítólagos követői közömbösen nézik ezt az igazságtalanságot, ezt az elnyomást és ezeket a szerencsétlen áldozatokat s emellett még elég vakmerőek ahhoz, hogy Istenhez közeledjenek imáikban. Ez mind csak képmutatás. Sátán ujjon e fölött s Jézusnak és angyalainak diadalittasan mutatja ezt az ellentmondást, miközben így szól hozzájuk: Ím, ezek Krisztus követői!
Ezek az állítólagos keresztények könnyes szemekkel olvassák a mártírok történetét. Csodálkoznak azon, hogy valaha is voltak oly kegyetlen emberek, akik felebarátaik ellen ily szörnyűségeket műveltek. Csakhogy emberek, akik így gondolkodnak és így beszélnek, egyidejűleg emberi lényeket tartanak rabszolgaságban. De ez még nem minden. Széttépik a természetes kötelékeket is, és a legkegyetlenebbül elnyomják embertársaikat. Éppoly kegyetlenséggel gyötrik embertársaikat, miként a pogányok, vagy a középkori egyház tette Krisztus követőivel. Az angyal mondta: "Még a pogányoknak is tűrhetőbb dolga lesz az ítélet napján, mint ezen embereknek." Az elnyomottak kiáltása felhatott az égig s az angyalok elcsodálkozva nézik azokat a kimondhatatlan szenvedéseket, miket az Isten képmására teremtett emberek embertársaiknak okoznak. Az angyal így szól: „A kínzók nevei vérrel vannak felírva, korbáccsal vannak keresztezve, s a szenvedések könnyeivel vannak áztatva. Isten haragja mindaddig nem szűnik meg, amíg a felvilágosodott országoknak meg nem fizet, s amíg kétszeresen meg nem torolja Babilon bűneit. Megfizet neki, miképpen ő is fizetett s kétszeresen viszonozza néki cselekedeteit. Kettős mértékkel mér neki abba a kehelybe, amelybe ő is mért.”
Láttam, hogy a rabszolga kereskedő felelős azoknak a rabszolgáknak a lelkéért is, akiket tudatlanságban tart és a rabszolgák bűneit urától kéri számon Isten. Isten nem veheti be a mennybe azt a rabszolgát, aki tudatlanságban élt, s aki mit sem tud Istenről és a Szentírásról, aki urának vesszején kívül semmitől sem félt, és aki még az állatnál is mélyebbre süllyedt. De azért a legjobb és legkegyesebb módon bánik vele, miként ezt a kegyelmes és irgalmas Isten teheti, Isten úgy tekinti, mintha sohasem létezett volna. Ellenben gazdája kénytelen lesz a hét utolsó csapást elszenvedni és a második feltámadás alkalmával életre kel, hogy elszenvedje a második halál gyötrelmeit. Ilyen módon kielégül Isten igazságérzete.

5T 208.Mert az ő bűnei az égig hatottak. – A végtelen Isten minden egyes nemzettel, csalhatatlan pontossággal számol el. Míg kegyelmét ajánlja, míg bűnbánatra hív, a számla nyitva marad. Haragjának kitöltése akkor következik be, mikor a számla elérte a kijelölt összeget. A számla bezárul, Isten kegyelme véget ér. Akkor már nincs többé könyörgés értünk.

KP 119-20.Mert az ő bűnei az égig hatottak. – Most, amikor túlsúlyban van a gonoszság, tudhatjuk, hogy közel van a végső válság. Amikor az emberek majdnem egyetemesen szembehelyezkednek Isten törvényével, amikor népét elnyomják és bántalmazzák, az Úr Isten nemsokára így szól: „Menj be népem, menj be szobáidba, és zárd be ajtóidat utánad, és rejtsd el magad rövid szempillantásig, míg elmúlik a bús harag! Mert íme az Úr kijön helyéről, hogy meglátogassa a föld lakóinak álnokságát, s felmutatja a föld a vért, és el nem fedi megöletteit többé!” (Ésa 26:20-21). Emberek, akik magukat kereszténynek mondják - mivel nem tudják Isten népe lelkiismeretét befolyásolni -, megkárosítják és sanyargatják a szegényt, megrabolják az özvegyet és árvát, szabad folyást engednek sátáni gyűlöletüknek. Mindez Isten ítélőszéke elé kerül. „Az ítélet irgalmatlan az iránt, aki nem cselekszik irgalmasságot” (Jak 2:13). Nemsokára odaállnak a föld Bírája elé, hogy számot adjanak azért a fájdalomért, amelyet Isten népének testileg és lelkileg okoztak. Most még örömüket lelhetik a hamis vádakban, kigúnyolhatják azokat, akikre Isten feladatokat bízott, hivő gyermekeit börtönbe, megláncolt rabok közé, száműzetésbe vagy halálra juttathatják, de minden szenvedésért, minden könnyért felelniük kell. Isten kettős büntetést mér rájuk bűneikért. Babilonról, a hitehagyó egyház szimbólumáról ezt mondja ítélete végrehajtóinak: „Bűnei az égig hatottak és megemlékezett az Isten az ő gonoszságairól. Fizessetek úgy néki, amint ő fizetett néktek, és kétszerrel kettőztessétek meg néki az ő cselekedetei szerint; amely pohárból itatott, ugyanabból két annyit töltsetek néki” (Jel 18: 5-6).

FE 362-63.Mert az ő bűnei az égig hatottak. –

NK 566-67.Mert az ő bűnei az égig hatottak. – Ez a hang megremegteti az eget és a földet. Hatalmas földrengés támad, olyan, „amilyen nem volt, mióta az emberek a földön vannak, ilyen földindulás, ilyen nagy” (Jel 16:18). Úgy tűnik, mintha az ég megnyílna és bezárulna, és az Isten trónjáról áradó dicsőség sugarakat lövellne. A hegyek szélben hajladozó nádként inognak, és durva kövek szóródnak szerteszét. Mennydörgés hallatszik. Vihart jelez. A tenger tombol. Forgószél süvölt, mintha öldöklő démonok kiáltoznának. Az egész föld megduzzad, mint a hullámzó tenger. Felszíne széttöredezik. Mintha az alapja kimozdult volna. Egész hegyláncok lesüllyednek. Lakott szigetek eltűnnek. A kikötők környékét, amelyet a gonoszság Sodomává formált, elnyelik a tajtékzó hullámok. Isten megemlékezik a nagy Babilonról, „hogy adjon annak inni az Ő búsult haragja borának poharából”. Hatalmas jégdarabok, „talentum”-nyi nagyságúak pusztítanak (Jel 16:19.21). A föld legragyogóbb városai összeomlanak. Nagyúri paloták, amelyekre a föld nagyjai vagyonukat tékozolták, hogy a maguk dicsőségét emeljék, szemük láttára válnak romhalmazzá. A börtönfalak széthasadnak, és Isten gyermekei, a hitükért raboskodók megszabadulnak.

ST 1893 JÚNI 12.Mert az ő bűnei az égig hatottak. –

ST 1895. OKT 1.Megemlékezett az Isten az ő gonoszságairól. –

4SP 470.Megemlékezett az Isten az ő gonoszságairól. –

Jel. 18,6

"Fizessetek úgy néki, amint ő fizetett néktek, és kétszer kettőztessétek meg néki az ő cselekedetei szerint; amely pohárból itatott, ugyanabból két annyit töltsetek néki."

KP 120.Fizessetek úgy néki, amint ő fizetett néktek. – Bármilyen keresztet hordtak, bármit vesztettek, bárhogyan üldözték őket, még ha földi életükkel kellett is fizetniük, Isten bőségesen kárpótolja gyermekeit. „Látják az Ő orcáját; és az Ő neve homlokukon lesz” (Jel 22:4).

NK 585-86.Fizessetek úgy néki, amint ő fizetett néktek. – Sátán ezer évig mérhetetlen szenvedések között fog ide-oda kóborolni a kihalt földön, és nézi Isten törvénye elleni lázadásának következményeit. Ez idő alatt sokat fog szenvedni. Bukása óta a szüntelen tevékenység száműzte életéből az elmélkedést. De amikor hatalmától meg lesz fosztva, gondolkozhat azon, mit csinált a mennyei kormányzat elleni lázadása óta. Félhet és retteghet az ijesztő jövőtől, amikor minden gonoszságáért szenvednie, és az általa okozott bűnökért bűnhődnie kell.

EW 275-76.Kétszer kettőztessétek meg néki az ő cselekedetei szerint. – Ezek az állítólagos keresztények könnyes szemekkel olvassák a mártírok történetét. Csodálkoznak azon, hogy valaha is voltak oly kegyetlen emberek, akik felebarátaik ellen ily szörnyűségeket műveltek. Csakhogy emberek, akik így gondolkodnak és így beszélnek, egyidejűleg emberi lényeket tartanak rabszolgaságban. De ez még nem minden. Széttépik a természetes kötelékeket is, és a legkegyetlenebbül elnyomják embertársaikat. Éppoly kegyetlenséggel gyötrik embertársaikat, miként a pogányok, vagy a középkori egyház tette Krisztus követőivel. Az angyal mondta: "Még a pogányoknak is tűrhetőbb dolga lesz az ítélet napján, mint ezen embereknek." Az elnyomottak kiáltása felhatott az égig s az angyalok elcsodálkozva nézik azokat a kimondhatatlan szenvedéseket, miket az Isten képmására teremtett emberek embertársaiknak okoznak. Az angyal így szól: „A kínzók nevei vérrel vannak felírva, korbáccsal vannak keresztezve, s a szenvedések könnyeivel vannak áztatva. Isten haragja mindaddig nem szűnik meg, amíg a felvilágosodott országoknak meg nem fizet, s amíg kétszeresen meg nem torolja Babilon bűneit. Megfizet neki, miképpen ő is fizetett s kétszeresen viszonozza néki cselekedeteit. Kettős mértékkel mér neki abba a kehelybe, amelybe ő is mért.”

Jel. 18,7

"Amennyire dicsőítette magát és tobzódott, annyi kínnal és gyásszal fizessetek néki; mert ezt mondja az ő szívében: Úgy ülök, mint királynéasszony, és nem vagyok özvegy, és semmi gyászt nem látok."

NK 17-18.Úgy ülök, mint királynéasszony, és nem vagyok özvegy. – Jézus az Olajfák-hegyének ormáról letekintett Jeruzsálemre. Csodaszép, békés kép tárult szeme elé. Húsvét volt. Jákob fiai minden országból odasereglettek, hogy megtartsák a nagy nemzeti ünnepet. A kertek, a szőlők és a zarándokok sátraival borított zöld lejtők közül emelkedtek ki Izrael fővárosának teraszos dombjai, méltóságteljes palotái és masszív bástyái. „Sion leánya” mintha csak gőgösen szólt volna: királynőként trónolok, és nem törődöm azzal, hogy kinek mi fáj. Olyan szép volt Sion, mint századokkal előbb, és azt hitte, hogy most is a menny kedveltje, akit Isten éppúgy véd, mint régen, amikor a királyi lantos ezt énekelte: „Szépen emelkedik az egész föld öröme, a Sion hegye... a nagy királynak városa” (Zsolt: 48:3). Jó kilátás nyílt a templom pompás épületeire. A lenyugvó nap sugarai megvilágították hófehér márványfalait, és megcsillantak a kapu, a torony és az oromzat aranyán. Ott állt a zsidó nemzet büszkesége, amelynek „szépsége tökéletes”. Vajon Izrael melyik gyermeke tudott e képre az öröm és csodálat borzongása nélkül tekinteni?! Jézust azonban egészen más gondolatok foglalkoztatták. „Mikor közeledett, látván a várost, síra azon” (Luk 19:41). A diadalmas bevonulást kísérő határtalan ujjongás közepette, amikor lengtek a pálmaágak, amikor a boldog hozsánna felkeltette álmából a dombok visszhangját, és ezrek hangja kiáltotta ki Jézust királynak, a világ Megváltóját hirtelen elfogta valami titkos fájdalom. Ő, az Isten Fia, Izrael ígérete, akinek a hatalma legyőzte a halált és előhívta a sír foglyait, könnyezett; nem közönséges fájdalomtól, hanem mardosó, elfojthatatlan lelki gyötrelemtől.

NK 516-17.Úgy ülök, mint királynéasszony, és nem vagyok özvegy. – Isten Igéje figyelmeztet a közelgő veszélyre. Ha a protestáns világ nem figyel erre, akkor fogja megtudni, mi Róma valódi célja, amikor már túl késő kimenekülni hálójából. Róma csendben nő hatalommá. Tanításai éreztetik befolyásukat a törvényhozó termekben, az egyházakban és az emberi szívekben. Titokban már építi büszke és masszív tornyait, amelyekben korábbi üldözéseit megismétli. Lopva és alig észrevehetően növeli erejét, hogy készenlétben legyen, amikor ütésre emelheti kezét. Előnyhöz akar jutni, és ez már sikerült is neki. Nemsokára látni és érezni fogjuk, mi Róma igazi szándéka. Megvetésnek és üldözésnek teszi ki magát az, aki hisz és engedelmeskedik Isten Igéjének.

Jel. 18,8

"Ennek okáért egy nap jönnek őreá az ő csapásai: a halál, a gyász és az éhség; és tűzzel égettetik meg; mert erős az Úr, az Isten, a ki megbünteti őt."

TM 62.Ennek okáért egy nap jönnek őreá az ő csapásai. – Bukott angyalok szövetséget kötnek gonosz emberekkel. Korunkban az Antikrisztus mint az igaz Krisztus jelenik meg, akkor teljesen érvénytelenné teszik Isten törvényét e föld nemzetei között. Isten törvénye elleni lázadás teljesen beérik. Ám mind e lázadás tényleges vezetője Sátán, aki a világosság angyalának öltönyét ölti fel. Embereket megtéveszt, akik Isten helyett őt magasztalják, sőt istenítik. Ám a Mindenható közbelép, s elhangzik az ítélet a Sátánt magasztaló hitehagyó egyházak felett. „Ennek okáért egy nap jönnek rá az ő csapásai, a halál, a gyász, és az éhség, és tűzzel égettetik meg, mert erős az Úr, az Isten, aki megbünteti őt”.

Jel. 18,9-10

"És siratják őt, és jajgatnak őrajta a föld királyai, akik vele paráználkodtak és tobzódtak, mikor az ő égésének füstjét látják, Nagy távol állva az õ kínjától való félelem miatt, mondván: Jaj! jaj! te nagy város, Babilon, te hatalmas város, hogy egy órában jött el ítéleted!"

NK 581.Jajgatnak őrajta a föld királyai. – A gonoszok szíve tele van bánattal. De nem azt sajnálják, hogy elfeledkeztek Istenről és embertársaikról, hanem azt, hogy Isten győzött. Bűneik következményeit siratják, de gonoszságukat nem bánják meg. Minden követ megmozgatnának a győzelemért.

Jel. 18,9-10

"És siratják őt, és jajgatnak őrajta a föld királyai, akik vele paráználkodtak és tobzódtak, mikor az ő égésének füstjét látják, Nagy távol állva az õ kínjától való félelem miatt, mondván: Jaj! jaj! te nagy város, Babilon, te hatalmas város, hogy egy órában jött el ítéleted!"

NK 581.Jajgatnak őrajta a föld királyai. – A gonoszok szíve tele van bánattal. De nem azt sajnálják, hogy elfeledkeztek Istenről és embertársaikról, hanem azt, hogy Isten győzött. Bűneik következményeit siratják, de gonoszságukat nem bánják meg. Minden követ megmozgatnának a győzelemért.

Jel. 18,11

"A föld kalmárai is siratják és jajgatják őt, mert az ő árúikat immár senki nem veszi;"

NK 580-81.A föld kalmárai is siratják és jajgatják őt. – Amikor Isten véget vet népe fogságának, rettenetes lesz azok ébredése, akik az élet nagy harcában mindent elvesztettek. A kegyelemidő alatt Sátán csalásaitól elvakultan megindokolták vétkeiket. A gazdagok kérkedtek és fölényeskedtek a szegényekkel, pedig gazdagságukhoz Isten törvényének áthágásával jutottak. Nem táplálták az éhezőket, nem ruházták fel a mezíteleneket, igazságtalanok és irgalmatlanok voltak. A maguk dicsőségét keresték, és igyekeztek embertársaik tiszteletét kivívni. De most elvesztik mindazt, ami által naggyá lettek; kifosztottak és védtelenek lesznek. Rémülten nézik bálványaik pusztulását, amelyek drágábbak voltak nekik, mint Alkotójuk. Földi gazdagságért és örömökért eladták lelküket, és nem az Isten mércéje szerinti gazdagságra törekedtek. Ezért fulladt kudarcba az életük. Örömeik keserűségre változnak, kincseik elértéktelenedtek. Egy élet szerzeményei egy pillanat alatt válnak semmivé. A gazdagok siratják palotáik pusztulását, aranyuk és ezüstjük elvesztését. De panaszszavuk elhal, mert félnek, hogy bálványaikkal együtt ők is elpusztulnak.

Jel. 18,12

"Arany és ezüst, és drágakő és gyöngy, és gyolcs és bíbor, és selyem és skarlátcikkeket; és minden thinfát és minden elefántcsontedényt, és drágafából és rézből és vasból és márványkőből csinált minden edényt;"

Jel. 18,13

"És fahajat és illatszereket, és kenetet és tömjént, és bort és olajat, és zsemlyelisztet és gabonát, és barmokat és juhokat, és lovakat és kocsikat, és rabokat és emberek lelkeit."

EW 275-76.Rabokat és emberek lelkeit. – Az egész menny fájdalommal tekint le emberekre, Istennek teremtményeire, kiket embertársaik állati sorba süllyesztenek. Hitvalló követői a drága Üdvözítőnek, - Ki mindig részvéttel tekintett emberi fájdalmakra, - teljes szívvel részt vesznek a rettenetes bűnben: rabszolgákkal és emberi lelkekkel kereskednek. Egyik helyről a másikra hurcolják az emberi nyomort. Eladják és megvásárolják azt. Az angyalok figyelmét ez nem kerülte el, mindez fel van írva a Megemlékezés Könyvében. A rabszolgák könnyei, atyák, anyák, testvérek fájdalma mind fel van írva az égben. Isten még csak rövid ideig tartja vissza haragját. Rettenetesen felgerjed e nép ellen s különösen vallási közösségei ellen, amelyek szentesítették e rettenetes üzletágat, sőt maguk is részt vesznek abban. A szelíd, alázatos Jézusnak állítólagos követői közömbösen nézik ezt az igazságtalanságot, ezt az elnyomást és ezeket a szerencsétlen áldozatokat s emellett még elég vakmerőek ahhoz, hogy Istenhez közeledjenek imáikban. Ez mind csak képmutatás. Sátán ujjon e fölött s Jézusnak és angyalainak diadalittasan mutatja ezt az ellentmondást, miközben így szól hozzájuk: Ím, ezek Krisztus követői!

NO 233 (MH 338).Rabokat és emberek lelkeit. – A nyilvánosházak, bűnbarlangok, bűnügyi törvényszékek, börtönök, menhelyek, elmegyógyintézetek, kórházak - nagyrészt az italkereskedő tevékenysége miatt telnek meg. Mint a Jelenések könyvének titkos Babilonja, a kocsmáros is „rabokkal” és „emberek lelkeivel” kereskedik. Az italárus mögött ott áll a nagy lélekrontó, és minden tudását - amit a földön vagy pokolban ki tudnak gondolni - latba veti, hogy az embereket hatalmába kerítse. Városban és vidéken, vonatokon, hajókon, hivatali helyiségekben, szórakozóhelyeken, a gyógyszertárban, sőt még a templom szent úrvacsorai asztalán is elhelyezte csapdáit. Minden lehetőséget kiaknáz a szeszes italok utáni vágy felkeltésére és táplálására. Szinte minden sarkon nyilvános ház áll pompás fényeivel és csalogató vidámságával, tárt karokkal fogadva a dolgozó embert, a vagyonos naplopót és a gyanútlan ifjúságot.

PP 71.Rabokat és emberek lelkeit. – Hasonló állapotok vannak ma is. Ami önmagában törvényes, azt az ember túlzásba viszi. Étvágyát korlátozás nélkül kielégíti. Azok, akik magukat Krisztus követőinek mondják, ma együtt esznek és isznak a részegesekkel, bár a nevük ott van a gyülekezet névsorában. Mértéktelenség bénítja meg az erkölcsi és lelki képességeket, és utat készít az alantas szenvedélyek kielégítésének. A tömegek nem érzik, hogy erkölcsi kötelességük érzéki vágyaik megfékezése, így a szenvedélyek rabjává lesznek. Számos ember él érzéki élvezeteinek; ennek a világnak, és csakis ennek az életnek. Szertelenség hatja át a társadalom minden rétegét. A becsületességet feláldozzák a fényűzés és hivalkodás oltárán. Azok, akik sietnek meggazdagodni, elferdítik az igazságot, elnyomják a szegényeket, és most is veszik és adják a „rabokat és emberek lelkeit.” Dorgálás nélkül pusztít a rászedés, megvesztegetés és tolvajlás, fent és lent egyaránt. A sajtó hemzseg a gyilkossági hírektől - a hidegvérrel és ok nélkül elkövetett bűncselekmények híreitől, mintha az emberiesség utolsó szikrája is kihalt volna. Ezek a rémtettek olyan megszokott esetek lettek, hogy szinte megjegyzés nélkül maradnak, és alig keltenek megdöbbenést. Az anarchia szelleme lett úrrá a nemzetek életében, és a világot időről-időre rémületbe ejtő zendülések mutatják, hogy parázslik a szenvedélyek és a törvénytelenségek tüze, és ha egyszer elszabadul a gyeplő, bajjal és nyomorúsággal tölti be a világot. Az a kép, amelyet a Szentírás az özönvíz előtti világról ad, nagyon híven ábrázolja azt az állapotot, amely felé a modern társadalom szélsebesen rohan. Most a mi századunkban is, a csak névlegesen keresztény országokban naponta követnek el olyan sötét és rettenetes bűncselekményeket, amilyenek miatt a régi világ bűnösei elpusztultak.

Jel. 18,14-15

"És a gyümölcs, amit a te lelked kívánt, eltávozott tőled, és minden a mi ínyes és pompás, eltávozott tőled, és többé azokat meg nem találod. Ezeknek árusai, akik meggazdagodtak ő tőle, távol állnak az ő kínjától való félelem miatt, sírván és jajgatván."

NK 580-81.Ezeknek árusai… távol állnak az ő kínjától való félelem miatt, sírván és jajgatván. – Ezek a büntetések sújtják Babilont Isten haragjának napján. Babilon betöltötte gonoszságának mértékét. Ideje lejárt. Megérett a pusztulásra.
Amikor Isten véget vet népe fogságának, rettenetes lesz azok ébredése, akik az élet nagy harcában mindent elvesztettek. A kegyelemidő alatt Sátán csalásaitól elvakultan megindokolták vétkeiket. A gazdagok kérkedtek és fölényeskedtek a szegényekkel, pedig gazdagságukhoz Isten törvényének áthágásával jutottak. Nem táplálták az éhezőket, nem ruházták fel a mezíteleneket, igazságtalanok és irgalmatlanok voltak. A maguk dicsőségét keresték, és igyekeztek embertársaik tiszteletét kivívni. De most elvesztik mindazt, ami által naggyá lettek; kifosztottak és védtelenek lesznek. Rémülten nézik bálványaik pusztulását, amelyek drágábbak voltak nekik, mint Alkotójuk. Földi gazdagságért és örömökért eladták lelküket, és nem az Isten mércéje szerinti gazdagságra törekedtek. Ezért fulladt kudarcba az életük. Örömeik keserűségre változnak, kincseik elértéktelenedtek. Egy élet szerzeményei egy pillanat alatt válnak semmivé. A gazdagok siratják palotáik pusztulását, aranyuk és ezüstjük elvesztését. De panaszszavuk elhal, mert félnek, hogy bálványaikkal együtt ők is elpusztulnak.
A gonoszok szíve tele van bánattal. De nem azt sajnálják, hogy elfeledkeztek Istenről és embertársaikról, hanem azt, hogy Isten győzött. Bűneik következményeit siratják, de gonoszságukat nem bánják meg. Minden követ megmozgatnának a győzelemért.

Jel. 18,14-15

"És a gyümölcs, amit a te lelked kívánt, eltávozott tőled, és minden a mi ínyes és pompás, eltávozott tőled, és többé azokat meg nem találod. Ezeknek árusai, akik meggazdagodtak ő tőle, távol állnak az ő kínjától való félelem miatt, sírván és jajgatván."

NK 580-81.Ezeknek árusai… távol állnak az ő kínjától való félelem miatt, sírván és jajgatván. – Ezek a büntetések sújtják Babilont Isten haragjának napján. Babilon betöltötte gonoszságának mértékét. Ideje lejárt. Megérett a pusztulásra.
Amikor Isten véget vet népe fogságának, rettenetes lesz azok ébredése, akik az élet nagy harcában mindent elvesztettek. A kegyelemidő alatt Sátán csalásaitól elvakultan megindokolták vétkeiket. A gazdagok kérkedtek és fölényeskedtek a szegényekkel, pedig gazdagságukhoz Isten törvényének áthágásával jutottak. Nem táplálták az éhezőket, nem ruházták fel a mezíteleneket, igazságtalanok és irgalmatlanok voltak. A maguk dicsőségét keresték, és igyekeztek embertársaik tiszteletét kivívni. De most elvesztik mindazt, ami által naggyá lettek; kifosztottak és védtelenek lesznek. Rémülten nézik bálványaik pusztulását, amelyek drágábbak voltak nekik, mint Alkotójuk. Földi gazdagságért és örömökért eladták lelküket, és nem az Isten mércéje szerinti gazdagságra törekedtek. Ezért fulladt kudarcba az életük. Örömeik keserűségre változnak, kincseik elértéktelenedtek. Egy élet szerzeményei egy pillanat alatt válnak semmivé. A gazdagok siratják palotáik pusztulását, aranyuk és ezüstjük elvesztését. De panaszszavuk elhal, mert félnek, hogy bálványaikkal együtt ők is elpusztulnak.
A gonoszok szíve tele van bánattal. De nem azt sajnálják, hogy elfeledkeztek Istenről és embertársaikról, hanem azt, hogy Isten győzött. Bűneik következményeit siratják, de gonoszságukat nem bánják meg. Minden követ megmozgatnának a győzelemért.

Jel. 18,16

"És ezt mondván: Jaj! jaj! a nagyváros, amely öltözött gyolcsba és bíborba és skarlátba, és megékesíttetett arannyal, drágakövekkel és gyöngyökkel; hogy elpusztult egy órában annyi gazdagság!"

NK 341.A nagyváros, amely öltözött gyolcsba és bíborba és skarlátba. – Róma az a hatalom, amely oly sok századon át zsarnokoskodott a kereszténység uralkodóin. A bíbor és a vörös szín, az arany, a drágakövek és a gyöngyök elevenen ábrázolják a Szentszék fényűzését, és a királyokét is túlszárnyaló pompáját.

Jel. 18,17

"És minden hajósmester és a hajókon levők mind, a sokaság és az evezők, és valakik a tengeren kereskednek, távol állának."

Jel. 18,18

"És kiáltának, látván az ő égésének füstjét, és ezt mondják vala: Mi hasonló e nagyvároshoz?"

Jel. 18,19

"És port hányván az õ fejökre, kiáltának sírván és jajgatván, és ezt mondván: Jaj! jaj! az a nagyváros, amelyben meggazdagodott mindenki, akinek hajói voltak a tengeren, annak drágaságaiból, hogy elpusztult egy órában!"

NK 34.Elpusztult egy órában!A Megváltó próféciájának, amely Jeruzsálem pusztulását jövendöli meg, lesz egy másik teljesedése is, amelynek Jeruzsálem rettenetes elpusztítása csak halvány árnyéka. A kiválasztott város sorsában annak a világnak a pusztulását láthatjuk, amely Isten kegyelmét elutasítja, és törvényét lábbal tiporja. A bűn történelmének hosszú századai alatt földünk tanúja volt az emberi szenvedés sötét fejezeteinek. Amikor az ember eltűnődik ezen, lelke elalél, és a szíve belesajdul. Irtózatos következményei lettek annak, hogy az ember elvetette a menny uralmát. De még ennél is sötétebb az a kép, amely a jövőbe mutat. A múlt történelme: a kavargások, küzdelmek és lázadások hosszú sora, »a vitézek harci saruja és a vérbe fertőztetett öltözet« (Ésa 9:5) - mi ez annak a napnak a rémségeihez képest, amelyen Isten teljesen visszavonja fékező Lelkét a gonoszoktól, és nem tartja többé féken az emberi szenvedély és a sátáni düh viharát! Sátán uralmának következményeit akkor úgy fogja látni a világ, mint soha azelőtt.

PP 79.Elpusztult egy órában! – A föld mélye az Úr fegyvertára, ahonnan fegyverek kerültek ki az ősi világ elpusztítására. A földből felbuggyanó víz egyesült az égből hulló esővel a pusztítás munkájának elvégzésére. Az özönvíz óta a tűz és a víz volt Isten eszköze a gonosz városok elpusztítására azért, hogy azok, akik könnyen veszik törvényét és lábbal tiporják tekintélyét, féljenek hatalma előtt, és ismerjék el jogos és korlátlan uralmát. Amint az emberek nézték, hogy az égő hegyek tüzet, lángokat és temérdek olvadt ércet záporoznak, és folyókat szárítanak ki, népes városokat borítanak el, mindenütt romot és pusztulást hagyva hátra, a legkeményebb szív is rémüldözött, a hitetlenek és istenkáromlók, pedig kénytelenek voltak elismerni Isten végtelen hatalmát.

ST 1890 DEC 29.Elpusztult egy órában!

RH 1900 NOV 27.Elpusztult egy órában!

Jel. 18,20

"Örülj ő rajta menny, és ti szent apostolok és próféták; mert az Isten büntette meg őt érettetek való büntetéssel."

ST 1896. MÁJ 21.Az Isten büntette meg őt érettetek való büntetéssel.

SpM 141.Az Isten büntette meg őt érettetek való büntetéssel.

2Szem. 354.Az Isten büntette meg őt érettetek való büntetéssel. – Ebben a veszedelmes időben tüzes imádságra van szükség, amely komoly hittel és istenre való hagyatkozással párosul, amikor Sátán Isten népére veti árnyékát. Mindenki tartsa emlékezetben, hogy Isten örömét leli népe könyörgéseiben. Az elhatalmasodó bűn elszántabb imára indít, Isten pedig ígéretet tett az éjjel és nappal hozzá kiáltó választottai védelmezésére, ha hosszútűrő is irántuk

Jel. 18,21

"És egy erős angyal egy nagy malomkőhöz hasonló követ felvőn és a tengerbe veté, ezt mondván: Ilyen módon nagy sebességgel vettetik el Babilon, ama nagy város, és többé meg nem találtatik."

Jel. 18,22

"És hárfásoknak és muzsikásoknak, és síposoknak és trombitásoknak szava te benned többé nem hallatik; és semmi mesterségnek mestere nem találtatik többé te benned; és malomnak zúgása sem hallatik többé te benned;"

Jel. 18,23

"És szövétneknek világossága többé te benned nem fénylik; és vőlegénynek és menyasszonynak szava sem hallatik többé te benned; mert a te kalmáraid valának a földnek fejedelmei; mert a te bűvöléseidtől eltévelyedtek mind a népek."

GCB 1895 ÁPR 1.A te bűvöléseidtől eltévelyedtek mind a népek.

ST 1882 MÁJ 18.A te bűvöléseidtől eltévelyedtek mind a népek.

TMK 355.A te bűvöléseidtől eltévelyedtek mind a népek.

LDE 168.A te bűvöléseidtől eltévelyedtek mind a népek.Ebben az időben az Antikrisztus igazi Krisztusként jelenik meg, és akkor Isten törvényét teljesen semmissé teszi világunk országaiban. Az Isten szent törvénye elleni lázadás teljesen megérik. De eme lázadás igazi vezetője Sátán, a világosság angyalaként öltözött fel. Az emberek meg lesznek tévesztve és Isten helyére elemik fel őt és istenítik. De a Mindenható közbelép és a hitehagyó egyházakra, amelyek Sátán felemelésére egyesültek, elhangzik a következő ítélet: „Ennek okáért egy nap jönnek rá az ő csapásai: a halál, a gyász és az éhség; és tűzzel égettetik meg; mert erős az Úr, az Isten, aki megbünteti őt” (Jel 18,8). TM 62 (1893).

RH 1901 ÁPR 16.A te bűvöléseidtől eltévelyedtek mind a népek.

1MR 315.A te bűvöléseidtől eltévelyedtek mind a népek.

3T 263. A te bűvöléseidtől eltévelyedtek mind a népek. – Isten különösen óvta népét attól, hogy összekeveredjen a körülöttük élő bálványimádó nemzetekkel, nehogy megejtsék a szép lugasok és szenthelyek, a templomok és oltárok, amelyeket a legköltségesebben és tetszetős módón állítottak fel, hogy megrontsák az érzékeket, s így kiszorítsák Istent a nép gondolkodásából.

Jel. 18,24

"És abban prófétáknak és szenteknek vére találtatott, és mindeneknek, akik megölettek a földön."

RH 1897. AUG 31.És abban prófétáknak és szenteknek vére találtatott.