14. fejezet

Jel. 14,1

"És látám, és íme egy Bárány áll vala Sión hegyén, és ővele száznegyvennégy ezren, akiknek homlokán írva vala az ő Atyjának neve."

JÉ 105.Bárány.Amikor János Jézusra mutatott, mint Isten Bárányára, a Messiás munkája új megvilágításba került. A próféta gondolatai Ésaiás szavaira terelődtek: „Mint bárány, mely mészárszékre vitetik” (Ésa 53:7). A rákövetkező hetekben János újult érdeklődéssel tanulmányozta az áldozati szolgálattal kapcsolatos próféciákat és tanításokat. Nem tudta világosan megkülönböztetni Krisztus munkájának két szakaszát - a szenvedő áldozatot és a győztes királyt -, de tudta, hogy eljövetele mélyebb jelentőséggel bír, mint amit a papok vagy a nép felfoghatnak. Amikor megpillantotta Jézust a tömegben, - amint visszatért a pusztából -, bizalommal nézett rá, azt hitte, hogy jelt ad a népnek, kinyilvánítja igazi lényét. Szinte türelmetlenül várta, hogy hallhassa a Megváltót, amint bejelenti küldetését, de nem hangzott el szó, nem adatott jel. Jézus nem válaszolt Keresztelő János reá vonatkozó bejelentésére, hanem elvegyült János tanítványai között, nem adott külső bizonyítékot különleges munkájáról, és semmit sem tett, hogy észrevetesse magát.

JÉ 30.Bárány. – A templomban napról napra elvégezték az Isten Bárányára mutató reggeli és esti áldozatokat, de még ott sem készültek fogadására.

7BC 980.Akiknek homlokán írva vala az ő Atyjának neve. – A nagy küzdelem vitájában két csoport alakul ki. „Akik imádják a fenevadat és képét” s felveszik jelét; másrészt, akik az élő Isten pecsétjét nyerik el, akiknek az Atya neve lesz homlokára írva. Ez nem lesz látható jel.” (ST 1899. nov.1).

6BC 1117-18.Akiknek homlokán írva vala az ő Atyjának neve. – A Szentlélek hatalmas ereje az ember jellemének teljes átalakulását eszközöli ki, Jézus Krisztusban új teremtménnyé teszi őt. Mikor az ember megtelt a Szentlélekkel, minél súlyosabb próbára és vizsgára kerül, annál világosabban bizonyítja, hogy ő a Krisztus képviselője. A lelkében élő béke látható az arcán. Szavai, tettei Krisztus szeretetét fejezik ki. Nem törekszik magas polcra. Lemondott önzéséről. Jézus neve áll mindenen, amit mond, amit tesz.
Emlegethetjük a Szentlélek áldásait, de ha elő nem készítjük magunkat befogadására, mit érnek számunkra cselekedeteink? Törekszünk-e minden erővel elérni Krisztusban a felnőttek termetét? Keressük-e teljességét, szüntelenül előrenyomulva az elénk állított cél felé – Krisztus jellemének tökéletességére? Mikor az Úr népe megüti ezt az értéket, az Úr elpecsételi őket homlokukon. Krisztusban a Szentlélekkel teljesen beteljesedettek lesznek, s jegyző angyal kijelenti: „Elvégeztetett” (HR 1902. Jún. 10).

7BC 978.Akiknek homlokán írva vala az ő Atyjának neve. – Akiknek a mindenható Isten pecsétje van a homlokukon, mellékesnek tekintik a világot és a világ örömeit (RH 1897. Júl. 13).

7BC 969-70.Akiknek homlokán írva vala az ő Atyjának neve. – Akik kijöttek a világból, hogy szavaikkal és viselkedésükkel elkülönüljenek tőlük, akik megértik, hogy megtisztelés Isten jegyét viselni, azoknak erőt ad Isten fiaivá válni. Az Úr olyan embereket kíván, akikre számítani lehet. Senki sem lép be a fenti udvarokba, aki nem viseli magán Isten jelét. Akik a bűn által megátkozott földön szent alázatossággal magukon viselik a jelet, és megtiszteltetésnek tekintik azt, azokat Krisztus elismeri és megtiszteli a fenti udvarokban (1903, 125. levél).
Akiben megvan ez a reménység, az mind megtisztítja magát, amiképpen Ő is tiszta. Nemsokára Isten minden gyermeke magán viseli az Ő pecsétjét. Bárcsak rá lenne már helyezve homlokunkra! Ki tudná elviselni azt a gondolatot, hogy amikor az angyal elpecsételi Isten szolgáit az ő homlokukon, akkor elmegy mellette (RH 1889. máj. 28).

NO 24.Akiknek homlokán írva vala az ő Atyjának neve. – Isten minden embert csak annyira tud felhasználni, amennyire Lelkével betöltheti a lélek templomát. Isten csak az Ő képmását tükröző munkát fogadja el. Követőinek – megbízatásuk hitelesítéseként – magukon kell viselniük a menny örökkévaló alapelveinek kitörölhetetlen jegyét.

CS 46.Akiknek homlokán írva vala az ő Atyjának neve.

PK 591.Akiknek homlokán írva vala az ő Atyjának neve. – Amikor Isten előtt népe gyötrődik és tiszta szívért könyörög, felhangzik a parancs: „Vegyétek le róla a piszkos ruhát,- és ezek a bátorító szavak hallatszanak: „Nézd! Elvettem a bűnödet, és díszes ruhába öltöztetlek téged” (Zak 3:4). Isten ráhelyezi Krisztus igaz voltának makulátlan, tiszta palástját megpróbált, megkísértett, hűséges gyermekeire. A megvetett maradék dicsőséges ruhába öltözik, és a világ romlottsága soha többé nem mocskolja be. Nevük bent marad az élet könyvében, amely a Bárányé. A korszakok hűségesei közé sorolja őket a menny. Ellenálltak a csaló mesterkedéseinek. Sárkány dühe nem térítette el őket hűségüktől. Most örökre biztonságban vannak a kísértő cselfogásaitól. Isten a bűn szerzőjét terheli meg bűneikkel. „Tiszta süveg” van fejükön.
Mialatt Sátán hangoztatja vádjait, szent angyalok járnak-kelnek láthatatlanul, s a hűségesekre helyezik az élő Isten pecsétjét. Homlokukon az Atya nevével a Sion hegyén állnak a Báránnyal. A trón előtt éneklik az új éneket, amelyet senki nem tanulhat meg, csak a földről megváltott száznegyvennégyezer. „...ezek követik a Bárányt, ahová megy, ezek vétettek meg áron az emberek közül első zsengéül az Istennek és a Báránynak, és szájukban nem találtatott hazugság: ezek feddhetetlenek” (Jel 14:4-5).

1SM 66.Akikne homlokán írva vala az ő Atyjának neve. – A következő „kihagyás” így olvasható: „Testvérek, áldjuk az Urat azért a különleges alkalomért, ami az élő Isten pecsétjét viselőknek adatott.” Ebben semmi olyan nincs, amit ma ne így gondolnánk. Ha segítségül hívjuk nyomtatott írásainkat, azok megmutatják azt a hitünket, miszerint az élő igazak a próbaidő lezárulása előtt el fogják nyerni Isten pecsétjét, és azt is, hogy ezek különleges dicsőségnek örvendhetnek majd Isten országában.

SD 370.Akiknek homlokán írva vala az ő Atyjának neve. – (Jel 3,12)Minden embernek egyetlen reménysége Jézus Krisztusban rejlik… A tiszta és a szent ruhát nem azért készítették, hogy bárki magára vegye a Városba való beléptekor. Mindazok, akik beléptek már magukon viselik Krisztus igazságosságát és Isten neve látható lesz az ő homlokukon. Amit az apostol látomásban látott, az a név jelkép, és az Isten minden törvényének értelemmel való hűséges engedelmességet jelképez.
A küzdelem, amit át kell élnünk az utolsó lesz ezen a világon. Most a küzdelem kellős közepén vagyunk. Két fél küzd a hatalomért. Ebben a küzdelemben nem lehetünk semlegesek. Vagy az egyik vagy a másik oldalra kell állnunk. Ha Krisztus oldalára állunk, ha a világ előtt szakkal és tettekkel leismerjük Őt, élő tanújelét adjuk annak, hogy kit választottunk. Bizonyítékét adjuk, hogy Őt szolgáljuk és dicsőítjük. A Föld történetének a fontos idejében, nem engedhetjük meg magunknak, hogy bárkit is két közben hagyjuk arról, hogy kinek az oldalán állunk.

TM 446.Akiknek homlokán írva vala az ő Atyjának neve. – Ugyanaz az angyal, aki Sodomát meglátogatta, figyelmeztet: „Mentsd meg életedet!” Isten haragjának poharait mindaddig nem tölthetik ki, hogy a gonoszokat és műveiket megsemmisítsék, amíg Isten egész népe felett az ítélkezés be nem fejeződött, s amíg mind az élők mind az elhunytak sorsa felett nem döntöttek. Ám miután a szentek elpecsételtettek az élő Isten pecsétjével, választottainak egyénenként továbbra is megpróbáltatásokkal kell küzdeniük. Szenvedések várnak ránk, ám a tüzes kemencét őrzi Annak a szeme, Aki az aranyat nem engedi megsemmisülni. Istennek kitörölhetetlen pecsétje van rajtuk. Isten mondja, hogy saját nevét viselik. Az Úr körülzárta őket. Rendeltetésüket előírta: „ISTEN. ÚJ JERUZSÁLEM.” Istennek saját tulajdonát képezik.
Vajon ezt a pecsétet rányomja-e lelkileg tisztátalanokra, a paráznákra, a házasságtörőkre. Férfiakra, akik felebarátaik feleségét kívánják? Válaszoljatok magatok a kérdésre. Vajon jellemem megfelel-e a kívánalmaknak, nevezetesen, hogy útlevelet kapjak azokba a hajlékokba, amelyeket Krisztus készített az alkalmasak számára? Csak megszentelt jellemmel léphetünk be oda.

2SG 32.Ővele száznegyvennégyezren.

5T 752-53.Ővele száznegyvennégyezren. – Lepergette János előtt a gyülekezetnek a világi hatalmakkal vívott utolsó küzdelemit, de azt is megengedte neki, hogy lássa a hűségesek végső győzelmét és szabadulását. János szemtanúja volt a gyülekezetnek a fenevaddal és képével vívott élethalál harcának, s azt is látta, hogy elrendelték, hogy mindenki halálbüntetés terhe mellett köteles imádni a fenevadat. De túltekintve a harc zaján és füstjén, sokaságot látott állni a Báránnyal a Sión hegyén, akik a fenevad bélyege helyett az „Atya nevét viselik homlokukon.” S ismét látta azokat, akik legyőzték a fenevadat és annak képét és nevének számát, ott álltak hárfákkal az üveg tengeren. Mózesnek és a Báránynak énekét énekelték.

1T 68-69.Ővele száznegyvennégyezren. – Útközben másik csoporttal találkoztunk, akik szintén a hely dicsőségén legeltették szemüket. Ruhájuk vérrel szegélyezett volt. Koronájuk tündöklő, ruhájuk hófehér. Miután köszöntöttük őket, megkérdeztem Jézust, kik ezek. Azt felelte, hogy vértanúk, akiket miatta öltek meg. Velük volt a kicsinyek megszámlálhatatlan sokasága is. Az ő ruhájukon is vörös szegély. Sión hegye már előttünk emelkedett. A hegy tetején dicső templom és a hegy mellett még hét hegy, lejtőjükön rózsák és liliomok virítottak. Láttam, ahogy a kicsinyek másztak, vagy ha akartak, kis szárnyukon repültek fel a hegy tetejére. Hervadhatatlan virágot szedtek. A templom körül sokfajta fa díszlett – puszpáng, fenyő, ezüstfenyő, olajfa, mirtusz, gránátalma és fügefa hajolt meg érett fügéknek súlya alatt. Ezek dicsőségessé tették a helyet. S mikor készültünk belépni a templomba, Jézus felemelte szép hangját, és így szólt: „Ide csak a 144.000 jöhet be,” - és mi felkiáltottunk: „Alleluja!”

7BC 978.Ővele száznegyvennégyezren.János Bárányt látott a Sión hegyén s vele száznegyvennégyezret az Atya nevével homlokukon. Rajtuk látható a menny jegye, ezek Isten képmását tükrözik. Telve vannak világossággal és a Szentnek dicsőségével. Ha homlokunkon szeretnénk látni Isten képmásának jelét, el kell különülnünk minden bűntől: elhagynunk minden gonosz utat, majd Krisztusra hagynunk ügyünket. Míg félelemmel és rettegéssel munkáljuk üdvösségünket, Isten munkálja bennünk, mind az akarást, mind a véghezvitelt jókedvéből (RH 1889. márc. 19).

Miért említi ezeket így külön? Mivel az egész világ előtt kell kiállniuk a csodálatos igazsággal, elviselni ellenállásukat, s miközben ez ellen küzdenek, ne feledjék, hogy ők Isten fiai és leányai, hogy bennük Krisztusnak kell kialakulnia a dicsőség reménységének (1888, 13. kézirat).

1Szem 166. (7BC 978) Ővele száznegyvennégyezren. – Krisztus szavai szerint lesznek olyanok a gyülekezetben, akik majd mesékkel és feltevésekkel állnak elő, holott Isten nagyszerű, felemelő és nemesítő igazságokat adott, melyeket mindenkor az értelem kincsesházában kellene őriznünk. Amikor emberek magukévá teszik ezt vagy azt az elméletet, amikor valami olyasmire kíváncsiak, amit nem szükséges tudniuk, akkor Isten nem vezeti őket. Nem Isten terve, hogy az emberek valami olyat hirdessenek, amit feltételezniük kell, amit az Ige nem tanít. Nem Isten akarata, hogy követői összeütközésbe kerüljenek olyan kérdések kapcsán, melyek nem hatnak építőleg, mint például az, hogy kik alkotják majd a száznegyvennégyezret. Ezt Isten választott népe rövid időn belül kétséget kizáróan tudni fogja.
Testvéreim! Értékeljétek és tanulmányozzátok az Istentől számotokra és gyermekeitek számára adott igazságokat! Ne töltsetek időt olyan dolgok kutatásával, melyekből nem származhat lelki hasznotok! „Mit kell tennem, hogy elnyerjem az örök életet?” (Lk 10:25) - ez a kérdés mindennél fontosabb. A válasz pedig tisztán hangzik: „A törvényben mi van megírva? Mint olvasod?” (26. Kézirat, 1901.)

3T 266.Ővele száznegyvennégyezren. – Isten igaz népe, akiknek az Úr munkájának lelkülete él és akik szívükön viselik az emberek üdvösségét, azok mindig is valóságos, vétkes jellegében tekintik a bűnt. Mindig a bűnökkel való megbízható és egyenes bánásmód mellett állnak ki, hiszen ezek könnyen körülzárással fenyegetik Isten népét. Különösen a gyülekezet záró munkájánál, annak az igazán hívő tömegnek az elpecsételése idején, akiknek szeplőtelenül kell helytállniuk az Isten trónja előtt, különösen akkor érzik át a legmélyebben Isten hitvalló népének helytelen tetteit. A látomások szemléltetése erős színekkel ecseteli ezt, mikor annak a hat férfinak jelképében végbemenő utolsó mozzanatokról ír, akiknek öldöklő szerszám volt a kezében. Az egyik fehér ruhába öltözött, az oldalán meg íróeszközök voltak. Az Úr így szólt hozzá: „És monda az Úr néki: Menj át a város közepén, Jeruzsálem közepén, és jegyezz egy jegyet a férfiak homlokára, a kik sóhajtanak és nyögnek mindazokért az utálatosságokért, a melyeket cselekedtek annak közepében” (Ez 9,4).

LS 110-111.Ővele száznegyvennégyezren. – New York állam nyugati részében az első általános összejövetelt augusztus 18-án Arnold Dávid testvér csűrében tartottuk, kb. 35-en voltunk jelen - barátaink, kiket az állam e részében össze lehetett hívni. Közöttük azonban még kettő sem akadt, kinek hite megegyezett volna. Egyesek komoly tévedések mellett kardoskodtak és mindegyik buzgón kitartott nézetében, az Írással megegyezőnek jelentve ki azokat.
Egy testvér azt tanította, hogy a Jelenések 20-as fejezetében lévő 1000 esztendő már elmúlt és a 144.000, kiket a Jelenések 7, és 14. fejezete említ, azok, kik Krisztus feltámadásakor felébresztetnek.

Jel. 14.fej.

A hármas angyali üzenet és a föld learatása

14MR 151-52.

19MR 282.

7BC 978. – A Jelenések 14. fejezete igen jelentős. Ezt a szöveget rövidesen összes vonatkozásában megértjük, s a Jánosnak adott üzenetek világosan hirdetve lesznek (RH 1904. okt. 13).

Jel. 14,2

"És hallék szózatot az égből, mint sok vizeknek zúgását, és mint nagy mennydörgésnek szavát; és hallám hárfásoknak szavát, akik az ő hárfájukkal hárfáznak vala."

CS 349-350.Hallám hárfásoknak szavát, akik az ő hárfájukkal hárfáznak.

EW 288-89.( AH 537. SR 413)Hallám hárfásoknak szavát, akik az ő hárfájukkal hárfáznak. – Ezután igen nagy sereg angyalt láttam, akik a mennyei városból jöttek; minden egyes szent számára, névvel ellátott koronát hoztak. Midőn Jézus a koronákat kérte, átnyújtották neki az angyalok és most Jézus saját kezűleg tette minden egyes szentnek a fejére a koronát. Hárfákat is hoztak elő az angyalok és Jézus minden egyes szentnek egy hárfát nyújtott át. A vezérlő angyal adta meg a hangot, mire hálás, boldog énekek hangzottak fel: az összes szentek művészi tökéllyel pengették hárfáikat és a legszebb, legtökéletesebb zene hangjai hallatszottak. Azután láttam, amint Jézus a megváltottak seregét a város kapuja felé vezette. Megragadta a ragyogó sarkú kaput, kitárta azt és felkérte az igazságszerető népet, hogy lépjen be azon. A város belsejében mindaz fellelhető volt, amiben a szent csak gyönyörködhetett. Túláradó dicsőséget láttak szemeik. Most megváltott szentjeire tekintett Jézus; arcuk ragyogott a boldogságtól; és miközben rájuk irányította szeretetteljes tekintetét, szép dallamos hangján így szólt hozzájuk: ’Látom lelkem fáradozását, és elégedett vagyok. Ez a végtelen dicsőség a ti tulajdonotok az örökkévalóságon át. Szenvedésetek vége tért. Többé nem lesz sem halál, sem fájdalom, sem szenvedés, sem jajkiáltás.’ Láttam, amint a megváltottak serege leborult és koronáikat Jézus lábaihoz helyezték, és midőn Jézus újra felegyenesítette őket, megragadták hárfájukat és csakhamar a legszebb, s legfenségesebb zene hangjai töltötték be a mennyet s a szentek serege dicséneket zengett a Bárány dicsőségére.

Jel. 14,3

"És énekelnek vala mintegy új éneket a királyiszék előtt, és a négy lelkes állat előtt és a Vének előtt; és senki meg nem tanulhatja vala azt az éneket, csak a száz negyvennégy ezer, akik áron vétettek meg a földről."

NK 576.És énekelnek vala mintegy új éneket a királyiszék előtt. – A trón előtt ’új éneket’ énekelnek, amelyet a száznegyvennégyezren kívül senki más nem tanulhat meg. Ez Mózes éneke és a Bárányé - a szabadulás éneke. Ezt az éneket csak a száznegyvennégyezer tudja megtanulni, mert ez tapasztalatuk éneke - olyan tapasztalaté, amilyen senki másnak soha nem volt. „Ezek azok, akik követik a Bárányt valahová megy.” Krisztus a földről, az élők közül ragadta el őket, és ők „Istennek és a Báránynak zsengéi” (Jel 15:2-3; 14:1-5). „Ezek azok, akik jöttek a nagy nyomorúságból.” Olyan nyomorúságot viseltek el, amilyen nem volt, amióta nép kezdett lenni. Kiállták Jákob éjszakájának gyötrelmeit, és közbenjáró nélkül álltak meg az utolsó csapások idején. De megszabadultak, mert „megmosták az ő ruháikat, és megfehérítették ruháikat a Bárány vérében.” „Szájukban nem találtatott álnokság, mert... feddhetetlenek” Isten előtt. „Ezért vannak az Isten királyi széke előtt; és szolgálnak néki éjjel és nappal az Ő templomában; és aki a királyi széken ül, kiterjeszti sátorát felettük.”

PP 61. Akik áron vétettek meg a földről.„Hit által vitetett fel Énók, hogy ne lásson halált [...] mert felvitetése előtt bizonyságot nyert a felől, hogy kedves volt Istennek” (Zsid 11:5). A gonoszság miatt pusztulásra ítélt világ közepette Énók olyan szoros közösségben élt Istennel, hogy Isten kivonta őt a halál hatalma alól. Ennek az istenfélő prófétának a jelleme ábrázolja azt a szentséget, amit mindazoknak el kell érniük, akik Krisztus második eljövetelekor „áron vétet”-nek „meg a földről” (Jel 14:3).

5T 384-85.Akik áron vétettek meg a földről.Aki egyáltalán beteszi lábát a menny kapuján, csakis győztesként teheti be. Mikor a Megváltót sokaság veszi körül Isten trónján – pálmaágakkal a kezükben és koronával a fejükön, akkor majd nyilvánvaló lesz, milyen győzelmeket arattak. Kiderül majd, hogy terpeszkedett a Sátán az emberek gondolkodásán, hogy fogott össze azokkal, akik pedig abban a tévhitben ringatták magukat, hogy Isten akaratát teljesítik. Akkor majd kiderül, hogy képtelenek lettek volna ellenállni az ellenfél ravaszságának és hatalmának, ha Isten hatalma nem járult volna az ember igyekezetéhez. Az embernek maga fölött is győznie kell. Alá kell vetnie Isten akaratának féktelen természetét, hajlamaikat és lelkületét. Mégis Krisztus igaz tettei és ereje rendelkezésére állnak mindannak, aki igényt tart érdemeire.
Feszítsük hát meg erőnket, komolyan és eltökélten, hogy visszaverjük a rettenetes ellenséget. Az igazság teljes fegyverzetére van szükségünk. Az idő szalad, és gyorsan közeledünk a próbaidőnk végéhez. Benne lesz-e nevünk a Bárány könyvében, vagy pedig hűtlen szolgáknak talál majd minket? Azok között leszünk-e, akik a nagy fehér trón körül állnak, a megváltottak énekét zengve. Ebben a sokaságban nem lesz egyetlen hideg, külsőséges keresztény. Minden szív hálaadással lesz telve Isten csodálatos szeretetéért, s azért a győztes kegyelemért, amely képesítette népét, hogy hódító lehessen a bűn ellen vívott harcban. Hangos szóval árad majd az ének: „Üdv Istenünknek, aki a trónon ül, és a Báránynak!”

Jel. 14,4

"Ezek azok, akik asszonyokkal nem fertőztették meg magokat; mert szüzek. Ezek azok, akik követik a Bárányt, valahová megy. Ezek áron vétettek meg az emberek közül Istennek és a Báránynak zsengéiül."

NK 381.Mert szüzek. – A példázatban azok, akik a vőlegény érkezésekor „készen valának, bemenének ővele a menyegzőbe. A vőlegény - e kép szerint - a menyegző előtt jön. A menyegző azt a jelenetet szimbolizálja, amikor Krisztus átveszi országát. A Szent Várost, az Új Jeruzsálemet, amely Isten országának fővárosa és jelképe, az angyal „menyasszony”-nak, „a Bárány feleségé”-nek nevezi. Az angyal ezt mondja Jánosnak: „Jer, megmutatom néked a menyasszonyt, a Bárány feleségét. „Elvive engem lélekben” - mondja a próféta -, „és megmutatá nékem azt a nagy várost, a szent Jeruzsálemet, amely Istentől szállott alá a mennyből” (Jel 21:9-10). Világos tehát, hogy a menyasszony a Szent Várost jelképezi, a szüzek pedig, akik kimennek a vőlegény elé, az egyházat szimbolizálják. A Jelenések könyvében a menyegzői vacsora vendégei: Isten népe (Jel 19:9). Ha vendégek, nem lehet menyasszonyként is ábrázolni őket.

KP 281.Mert szüzek. – Amint Krisztus ott ült a vőlegényre váró csapatot figyelve, elmondta tanítványainak a tíz szűz történetét, a látottakkal illusztrálva azt, amit egyháza át fog élni közvetlen második eljövetele előtt.
A várakozók két csoportja azt a két csoportot ábrázolja, amely vallja, hogy várja Urát. Krisztus azért nevezi őket szüzeknek, mert tiszta hitet vallanak.

7BC 978.Mert szüzek. – (

Jel. 14,1

-4.) Ez ecseteli Isten népének jellemét ezen utolsó napokra (1903, 139. kézirat).

KP 149.Akik követik a Bárányt, valahová megy. – Az evangélium vacsorájára szóló meghívást azonban csak akkor fogadjuk el, ha evilági érdekeinknél többre értékeljük azt, hogy Krisztus felruház minket a maga igazságával. Isten odaadott mindent az emberért, és arra kéri, hogy a neki való szolgálatot helyezze minden önző, földi érdek elé. Isten nem fogadhat el megosztott szívet. Az a szív, amelyet földi kötelékek tartanak fogva, nem az Istené.
E tanítás minden időre szól. Követnünk kell a Bárányt, bármerre megy! Legyen Ő a vezetőnk! Értékeljük minden földi barát társaságánál többre az Ő közelségét! Krisztus mondja: „Aki inkább szereti atyját és anyját, hogy nem engemet, nem méltó énhozzám; és aki inkább szereti fiát és leányát, hogy nem engemet, nem méltó énhozzám” (Mát 10: 37).

TM 149.Akik követik a Bárányt, valahová megy. – Azt mondom, amit láttam, s ami igaz, nevezetesen, hogy jól irányított, kitartó igyekezettel több, sokkal több lelket vezethetnénk az igazság ismeretére. Oh, a vég közel! Ki áll készen Krisztusért, aki felkel trónjáról, hogy felöltse a bosszúállás ruháit? Kiknek neveit jegyezték be az élet könyvébe, amely a Bárányé? Csak azok nevei szerepelhetnek ott, akik követik a Bárányt, valahova megy. Vetkőzzétek le téves eszméiteket, jellemetek kifogásolható tulajdonságait. Ámde öltözzétek fel Krisztus életszentségének öltözékét. Hitet és szeretetet! Oh mennyire nélkülözik mindkettőt a gyülekezetek! A mennyei kereskedő tanácsolja nektek: „Végy tőlem tűzben megpróbált aranyat, hogy gazdaggá légy, és fehér ruhákat, hogy öltözeted legyen, és szemgyógyító írral kend meg a te szemeidet, hogy láss.” Isten mentsen meg attól, hogy akik területeinken az igét hirdetik, a bolond szüzekhez hasonlítsanak, akiknek ugyan voltak lámpáik, de nélkülözték a kegyelem olaját, ami a lámpában ég, és világít. Oh, több imádkozó evangélistára van szükségünk, - férfiakra, akikben él a szeretet által munkálkodó hit és megtisztítja a lelket. Hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni. Mennyire tökéletlen a hit a mi gyülekezeteinkben. Miért nem hisszük, hogy az Úr úgy tesz, ahogy megmondta?

TM 422.Akik követik a Bárányt, valahová megy. – Kik tehát az Isten országának alattvalói? - Akik akaratát teljesítik. Szentségük, békességük és örömük van a Szentlélekben. Krisztus országának tagjai, Istennek fiai, nagy vállalkozásának társtagjai. Isten választottai, szent nemzetség, megtartásra való nép, hogy hirdessék Annak hatalmas dolgait, Aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívta ki őket. Ők a földnek sava, a világ világossága. Élő kövek, királyi papság. Jézus Krisztus munkatársai, akik követik a Bárányt, valamerre megy.

7BC 978.Akik követik a Bárányt, valahová megy.Az Úrnak népe van a földön, mely követi a Bárányt, bárhová megy. Megvannak az ezrei, akik nem hajtottak térdet a Baálnak. Ezek állnak majd vele a Sión hegyén. Előbb azonban a földön kell teljes fegyverzettel állniuk, készségesen fáradozva a pusztulásra készek megmentésén. Mennyei angyalok végzik e kutatást, s lelki tevékenységet követel meg a jelen igazságban hívőktől, hogy csatlakozzanak az angyalok munkájához.
Nem kell várnunk az eltávozásra, hogy Krisztust kövessük. Isten népe ide len megteheti ezt. Csak akkor fogjuk követni a Bárányt a mennyei udvarokban, ha előbb idelenn követtük Őt. Attól függ, hogy követni fogjuk-e Őt a mennyben, ha most megtartjuk parancsolatait. Ne neki-neki lendülve vagy szeszélyünk szerint kövessük csupán Jézust, amikor előnyünk van belőle.
Krisztus követését kell választanunk. Mindennapi életünkben kövessük példáját, amint a nyáj bizakodva követi pásztorát. Követnünk kell az érte való szenvedésben, minden lépésnél így szóljunk: „Ha megöl is, bízom benne.Az Ő életgyakorlatának kell a mi életgyakorlatunkká lenni. S amint így törekszünk hasonlóvá válni hozzá s akaratunkat az Ő akaratával hozni összhangba, Őt fogjuk kinyilatkoztatni (RH 1898. ápr. 12).

JÉ 693.Istennek és a Báránynak zsengéiül. – Földi szolgálata alatt Jézus életre hívott néhány halottat. Feltámasztotta a naini özvegyasszony fiát, és egy főembernek, név szerint Jairusnak a leányát és Lázárt. Ezeket azonban nem ruházta fel halhatatlansággal. Feltámadásuk után is még mindig alá voltak vetve a halálnak. Azok azonban, akik Krisztus feltámadásakor jöttek elő a sírjukból, már az örök életre támadtak fel. Vele együtt emelkedtek fel a halál felett aratott győzelmének bizonyságaiként, diadalemlékeiként. Ezek - mondotta Krisztus -, többé nem foglyai a Sátánnak, mert megváltottam őket. Hatalmam első gyümölcseiként kihoztam őket sírjukból, hogy velem legyenek ott, ahol én vagyok, és hogy soha többé ne lássanak halált, és ne tapasztaljanak szomorúságot.

NK 357.Istennek és a Báránynak zsengéiül. – A páskabárány megölése Krisztus halálának előképe volt. Pál ezt mondja: A mi húsvéti bárányunk, a Krisztus, megáldoztatott érettünk” (lKor 5:7). Az első zsenge kévéje, amelyet a páska ünnepén meglóbáltak az Úr előtt, Krisztus feltámadását előképezte. Pál, amikor az Úrnak és egész népének feltámadásáról beszél, ezt mondja: „Első zsenge a Krisztus, azután akik a Krisztuséi, az Ő eljövetelekor” (1Kor 15:23). Miként a meglóbált kéve, amely az aratás előtt betakarított első érett gabonatermés volt, úgy Krisztus is az első zsengéje azoknak a megváltottaknak, akiket majd a nagy aratáskor Isten feltámaszt, és begyűjt csűrébe.

Jel. 14,5

"És az ő szájukban nem találtatott álnokság; mert az Istennek királyiszéke előtt feddhetetlenek."

BO 341.Az ő szájukban nem találtatott álnokság. – Minden lehetőt tegyünk meg, hogy magunkat és gyermekeinket olyan helyzetbe hozzuk, ahol nem látjuk a világban végbemenő gonoszságokat. Gondosan őriznünk kell szemünk látását, fülünk hallását, hogy e félelmetes dolgok ne hatoljanak elménkbe. Amikor a napilapot otthonunkba kezembe vettem, úgy éreztem,, mintha el kellene rejtenem, hogy a nevetséges, feltűnést keltő dolgok ne legyenek láthatók. Úgy tűnik, mintha az ellenség ott lenne az újságban megjelenő sok dolog közzétételének szerkesztésénél. Az előforduló összes bűnös dolgot leleplezetlenül felfedi a világ előtt.
Azoknak, akik az Istentől származó bölcsességet akarják elnyerni, balgákká kell válniuk e világ bűnös ismeretében, hogy bölcsekké legyenek. Be kell csukniuk szemüket, hogy ne lássanak, és ne tanuljanak gonoszt. Be kell zárniuk fülüket, hogy ne hallják meg a gonoszt, és ne nyerjék el azt az ismeretet, mely beszennyezné tiszta gondolkodásukat és cselekedetüket. Vigyázniuk kell nyelvükre is, hogy ne szóljanak romlott beszédet, nehogy álnokságot találjanak szájukban.

2Szem 360-61.(7BC 911)Az ő szájukban nem találtatott álnokság. – Sátán csodákkal akarja majd megtéveszteni az embereket. Hatalmát mindenekfölött valónak állítja. Az egyház látszólag az elbukás határához ér, de nem bukik el. Megmarad, s közben Sión bűnösei kirostáltatnak – a konkoly elkülönül az értékes búzától. Ez szörnyű esemény lesz, de be kell következnie. Egyedül azok találtatnak a hűségesek és igazak között, akik a Bárány vére és bizonyságtételük szava által győzelmet arattak. Ezeken nem ejt foltot a bűn, és szájukban nem találtatik álnokság. Szabaduljunk meg az önigazultságtól, és öltsük fel Krisztus igazságosságát!
A maradék, mely megtisztítja lelkét az igazságnak való engedelmesség által, erőt nyer a próba során, és a hitetlenség közepette bemutatja a szentség szépségét. Ezeket az embereket, mondja az Úr, „markaimban metszettem fel” (És 49,16).

Ev 502.Az ő szájukban nem találtatott álnokság. – Mások a másik végletbe esnek, mert a vallásos érzelmeket domborítják ki s bizonyos alkalmakkor nagy buzgóságot tanúsítanak. Vallásunk inkább olyan szíverősítő természetű, s nem Krisztusba vetett állandó hit.
Az őszinte lelkészek ismerik a Szentléleknek benső, a szívre gyakorolt hatását, s annak értékét. Elégedettek az egyszerű vallásos szolgálattal. Ehelyett, hogy népszerű énekeket művelnénk, figyelmünket főként az Ige tanulmányozására irányítják, s szívből dicsőítik Istent. A külső ékességénél jobban értékelik a belső ékességet, a szelíd és a csendes lélek díszét. Szájukban nem találtatik álnokság (1891, 21. kézirat).

Ev szolgái 49.Az ő szájukban nem találtatott álnokság. – Tudatosítani kell mindenkiben, akik elhatározták magukat Isten szolgálatára, hogy bizonyságot kell adniuk megtérésükről. Az ifjú, akinek nincs szilárd, erkölcsös jelleme, nem válhat az igazság dicsőségére. Krisztus minden hírnöke legyen tiszta szívű. Szájában ne találtassék álnokság. Gondolnia kell arra, hogy eredményes munkát végezhessen, Krisztus oldala mellett kell állnia és minden bűnös szokása, bármennyire titkos is, ismeretes az Úr előtt, akinek szolgál.
A bűn eltorzította az isteni képmást az emberben. De Krisztus által újra helyreállítható. Azonban csak komoly ima és énünk feletti győzelem által lehetünk részesei az isteni természetnek.

MB 69.Az ő szájukban nem találtatott álnokság. – Akik Krisztustól tanulnak, azoknak nem lesz közösségük „a sötétségnek gyümölcstelen cselekedeteivel.” Úgy beszédünk, mint életünk egyszerű, nyílt és igaz lesz, mert a szentekkel való közösségre törekszünk: „akiknek szájában nem találtatik álnokság” (Jel 14,5).

MM 142-43.Az ő szájukban nem találtatott álnokság.

PK 158.Az ő szájukban nem találtatott álnokság. – Az igazság Istentől van; a csalás számtalan formája pedig Sátántól. Aki bármilyen vonatkozásban letér az igazság egyenes útjáról, az kiszolgáltatja magát a gonosz hatalmának. Akik Krisztustól tanultak, azoknak nincs részük „a sötétség haszontalan cselekedeteiben” (Ef 5:11). Beszédükben egyszerűek, őszinték és igazak - amilyen az életük -, mert a szentekkel való közösségre készülnek, akiknek szájában nincs álnokság. (Lásd: Jel 14:5.)

1T 216.Az ő szájukban nem találtatott álnokság. – Láttam, hogy az Úr megújítja az életerős, félreérthetetlen bizonyságtevést, és ez majd fejleszti a jellemet, és megtisztítja a gyülekezetet. Isten parancsolata szerint el kell különülnünk a világtól, mégsem kell faragatlanná és durvává válnunk, a közönséges kifejezésekig süllyednünk, és a lehető legneveletlenebbé tennünk megjegyzéseinket. Az igazság célja az, hogy felemelje azt, aki befogadja, finomítsa ízlését és megszentelje gondolatait. Szüntelen törekednünk kell utánozni a közösséget, melyhez rövidesen csatlakozni szeretnénk, vagyis Isten angyalait, akik soha bűnbe nem estek. Jellemünk legyen szent, modorunk nyájas, szavaink egyenesek. Így kell haladnunk lépésről lépésre, míg el nem készülünk az elváltozásra.

2T 302-3.Az ő szájukban nem találtatott álnokság. – Te meg helytelen gondolatokat melengetsz magadban. Ezek a gondolatok már meg is teremték gyümölcsüket. „A szív teljességéből szól a száj.” Nem mindig tiszták, ártatlanok és emelkedettek szavaid, „Semmi rothadt beszéd a ti szátokból ki ne származzék” (Ef 4.29). Gyakran álnok szavak peregnek ajkadról. Alantas vágyak szavakba öntése, melyek romlott gondolatokat, és gonosz kívánságokat melengető szívből fakadnak.
Egy ideje lábad letért a becsület és a tisztaság ösvényéről. Pedig jól tudtad, hogy viselkedésed nem tetszik Istennek; hogy megrontod szent törvényét; tudod, hogy lehetetlen rejtegetni ezeket a dolgokat. Isten nem engedi meg, hogy félrevezessed népét. Az a súlyos bűnöd, hogy azok sajnálatát koldultad össze, akik nem ismerik görbe utadat, s ezzel meghasonlást támasztottál azok között, akik az igazságot vallják. Sajnálunk téged, vérzik érted a szívünk. Nem látok mást előtted, mint kárhozatot; csak azt, hogy teljes hajótörésbe sodrod hitedet.

5T 175.Az ő szájukban nem találtatott álnokság. „Kicsoda köztetek bölcs és okos? Mutassa meg az ő jó életéből az ő cselekedeteit bölcsességnek szelídségével” (Jak. 3.13). testvéreim és testvérnőim, mire használjátok például a beszéd képességét? Megtanultatok-e annyira uralkodni nyelveteken, hogy engedelmeskedik megvilágosodott lelkiismereteteknek és szent jellemvonásaitoknak? Mentes-e beszédetek a léhaságtól, a büszkeségtől, a rosszindulattól, az álnokságtól és a tisztátalanságtól? Hazugság nélkül álltok-e az Isten előtt? Nagy a szó hatalma. Az ellenfél, ha csak tudja, a maga szolgálatába tartja a nyelvünket. Magunk nem tudjuk megfékezni azt a zabolátlan természetünket. Isten kegyelme az egyedüli reményünk.

5T 481-82.Az ő szájukban nem találtatott álnokság. – Nemsokára találkozni fogunk az Úrral. Hogyan számolunk majd el azzal, hogy mire használtuk időnket, tekintélyünket, javainkat. A lélekmentésben kellene megtalálnunk az örömünket. Komolyan felteszem a kérdést a heálsburgi gyülekezetnek: Igazán köztetek él-e az igazság? Így szól a hű tanúbizonyság: „De van Sárdisban egy kevés neved, azoké a kik nem fertőztették meg a ruháikat: és fehérben fognak velem járni; mert méltók arra” (Jel 3,4). Ezek közé tartozol-e? Megőrizted-e feltétlen becsületességedet? Jézusban kapaszkodsz-e, akár a vízbefúló, hisz a menedéked? Engedelmeskedsz-e neki, érte élsz-e, szereted-e? Olyan tiszta, szent szeplőtelen-e minden tag, hogy nem találnak szájukban álnokságot? Ha így van, igen-igen boldogok vagytok, mert becsesebbek vagytok Isten szemében a színaranynál, sőt… Ofir aranynál. Bár sokan imádják a pénz istenét, és nem szolgálják az Izrael Szentjét, kevesen vannak, akik nem szennyezték be ruhájukat, hanem tisztán megőrizték magukat a világtól. Ez a néhány hatalmas erőt képvisel. Ennek a csoportnak olyan hite van, amely szeretetből fakad és megtisztítja a lelket. Ők testesítik meg a magasztos keresztény elveket. Ők törekednek személyes kapcsolatra a világosság forrásával, igyekeznek a szüntelen javulásra, a legjobb mértékben művelik képességeiket. Isten azt akarja, hogy hozzátok be életetekbe a megvesztegethetetlen becsületességet. Ez különböztet meg titeket a világ szemében, mint a magasságos Isten gyermekeit. Jézus háboríthatatlan és gyöngéd volt, nem vesztettel el önuralmát még a legviharosabb vitában, még a legtüzesebb ellenállás dacára se.

Ev 695.Az Istennek királyiszéke előtt feddhetetlenek. – Isten népére bízta a munkát, melyet be kell fejeznie. Isten népe azt a megbízatást kapta, hogy a harmadik angyali üzenetet hirdesse; a hívők gondolatát a mennyei szentélyre kellett irányítani, ahová bement Jézus, hogy népéért engesztelést szerezzen. A szombat megünneplésének reformját kellett hirdetni. Az Isten törvényén keletkezett repedéseket kellett megjavítani. Az üzenetet hatalmas hangon kellett hirdetni, hogy a figyelmeztetést a föld minden lakosa meghallja. Isten népének meg kellett tisztítani lelkét, az igazság iránti engedelmesség által; fel kellett készülnie, hogy Előtte lejövetelekor megállhasson.

NK 379.Az Istennek királyiszéke előtt feddhetetlenek. – Ezt mondja a próféta: „Kicsoda szenvedheti el az Ő eljövetelének napját? És kicsoda áll meg az Ő megjelenésekor? Hiszen olyan Ő, mint az ötvösnek tüze, és a ruhamosónak lúgja! És ül mint ötvös vagy ezüst-tisztogató és megtisztítja Lévi fiait és fényessé teszi őket, mint az aranyat és ezüstöt; és igazsággal visznek ételáldozatot az Úrnak” (Mal 3:2-3). Azoknak, akik akkor élnek a földön, amikor Krisztus befejezi közbenjárását a mennyei templomban, a szent Isten színe előtt közbenjáró nélkül kell megállniuk. Ruhájuknak hó tisztának kell lennie, jellemüknek „a meghintés vére” által meg kell tisztulnia a bűntől. Isten kegyelme és kitartó emberi igyekezet által győzniük kell a bűn ellen vívott harcban. Miközben a vizsgálati ítélet folyik a mennyben, és Krisztus a bűnbánó hivők bűneit eltávolítja a templomból, a földön Isten népe között a tisztogatás, a bűntől való szabadulás különleges munkájának kell végbemennie. Ezt a munkát még világosabban megismerhetjük a Jel 14. fejezetében foglalt üzenetből.

NK 14.Az Istennek királyiszéke előtt feddhetetlenek. – Amikor Isten Lelke feltárta előttem Igéjének nagyszerű igazságait, valamint a múlt és a jövő jeleneteit, azt a parancsot kaptam, hogy mondjam el másoknak is, amit kinyilatkoztatott, és tárjam fel a letűnt korokban folyó küzdelmet; főként úgy mutassam be, hogy megvilágítsa a jövő gyorsan közeledő harcát. E célból igyekeztem kiválogatni és csoportosítani az egyháztörténelem eseményeit, hogy nyomon követhessük azoknak a próbatételt jelentő igazságoknak a kibontakozását, amelyeket a világ, különböző korokban kapott, amelyek fellobbantották Sátán haragját és a világhoz ragaszkodó egyház gyűlöletét. Ezeket az igazságokat megőrizte azoknak a bizonyságtevése, „akik életüket nem kímélték mindhalálig.”
E feljegyzésekben megpillanthatjuk a reánk váró küzdelem előrevetített árnyékát. Isten Igéjének fényénél és Lelkének világosságánál olvasva őket, lelepleződnek előttünk, a Sátán csalásai, és azok a veszélyek, amelyek elöl, ki kell térniük azoknak, akik az eljövendő Úr előtt „fedhetetlenül” akarnak megállni.

1T 488.Az Istennek királyiszéke előtt feddhetetlenek. Láttam, hogy a mennyei Atyánk azért adta az egészségügyi megújulás világosságának nagy áldását, hogy engedelmeskedhessünk kívánalmainak, és megdicsőítsük Őt testünkben és lelkünkben, és végül hibátlanul álljunk Isten trónja elé. Hitünk megköveteli, hogy emeljék a színvonalat, és lépéseket tegyünk előre. Bár sokan kétségbe vonják más egészségügyi megújulók útját, nekik is ésszerű emberekként kellene tenniük valamit. Az emberiség siralmas állapotban van, mindenféle betegségek alatt nyög. Sokan örökölték betegségüket, és szüleik káros szokásaik miatt kell igen-igen szenvedniük. Ugyanazt a helytelen utat követik maguk és gyermekeik kárára, amit velük tettek. Nem ismerik szokásaik következményét. Betegek, de nem tudják, hogy saját káros szokásaik okozzák súlyos szenvedésüket.

TM 414-15.Az Istennek királyiszéke előtt feddhetetlenek. – Isten népéhez szólok, azokhoz, akik megtartották bizodalmukat, akik nem hagyják el az igazságot, amely egykor a szenteknek adatott, akik megállnak a romlottság e napjainak erkölcsi sötétségében. Az Úr szava így hangzik felétek: „És vigadok Jeruzsálem fölött, és örvendek népem fölött” Vajon látjuk-e e szövegben Istennek atyai szeretetét irántuk, akik igazságban, szentségben ragaszkodnak hitükhöz? A legszomorúbb a viszony Isten és népe között. Nem csupán megmentő kegyelmét, megbocsátó szeretetét élvezzük, ennél többet. Az Úr örvend népe fölött. Gyönyörködik bennük. Népének Ő a kezese. Akik igaz szívvel szolgálják Őt, azokat megszépíti, s felruházza a szentség lelkével. Életszentségbe öltözteti. Isten szereti őket, akik akaratát teljesítik, akik az Ő képmását tükrözik. Az igazak, a hívek átalakulnak az Ő Fiának képmására. Szájukban nem találtatik álnokság, mert szeplőtlenül állnak Isten trónja előtt.

Jel. 14,6

"És láték más angyalt az ég közepén repülni, akinél vala az örökkévaló evangyéliom, hogy a föld lakosainak hirdesse az evangyéliomot, és minden nemzetségnek és ágazatnak, és nyelvnek és népnek."

ML 304. És láték más angyalt. – Ha angyalok hirdetnék az evangéliumot az emberek helyett, akkor nem maradnának egész területek sötétben és a halál árnyékában, ha az ő munkájuk lett volna – amiképpen azt az ég közepén repülő angyal ábrázolja -, hogy hirdessék az evangéliumot a föld lakósainak. Azonban az Úr semmit sem tesz az ember közreműködése nélkül. Ha kifejezhetnénk szavakkal azt a mély érdeklődést, amelyet az angyalok tanúsítanak az ember iránt, akkor micsoda lelkes szavak hangzanának el, hogy másokkal is közöljék a menny üzenetét (1892,45. levél).

JÉ 537.A föld lakosainak hirdesse az evangéliumot, és minden nemzetségnek. – Jeruzsálem elpusztításáról szóló próféciájában Krisztus ezt mondta: „És mivelhogy a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül. De aki mindvégig állhatatos marad, az idvezül. És az Isten országának ez az evangéliuma hirdettetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek; és akkor jő el a vég” (Mt 24:12-14). Ez a prófécia ismét beteljesül majd. Annak a napnak megsokasodó gonoszsága visszatükröződik a mi nemzedékünkben is. Különösképpen így van ez az evangélium hirdetésére vonatkozó jövendöléssel kapcsolatban. Pál a Szentlélek által megvilágosítva és vezetve kijelentette, hogy Jeruzsálem eleste előtt az evangéliumot prédikálták „minden teremtménynek az ég alatt” (Kol 1:23). Így most az ember Fia eljövetele előtt, az örökkévaló evangéliumot kell prédikálni „minden nemzetségnek és ágazatnak, és nyelvnek és népnek” (Jel 14:6). Isten „rendelt egy napot, melyen megítéli majd a föld kerekségét igazságban” (Ap 17:31). Krisztus azt is közli velünk, hogy ez a nap mikor virrad majd meg a számunkra. Krisztus nem azt mondja, hogy az egész világ megtér majd, hanem csak azt, hogy: „Az Isten országának ez az evangéliuma hirdettetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek; és akkor jő el a vég” (Mt 24:14). Azzal, hogy az evangéliumot mi hirdethetjük a világnak, tőlünk, illetve az evangélium hirdetésének hőfokától függ, hogy siettetjük-e Urunk visszatérését. Nekünk nemcsak várnunk kell, hanem sietve kell elé menni Isten napjának. (Vö. 2Pt 3:12). Ha Krisztus egyháza elvégezte volna már kijelölt munkáját úgy, ahogy azt az Úr elrendelte, akkor Isten az egész világot már régebben figyelmeztette volna erre, és az Úr Jézus Krisztus már eljött volna a földre hatalommal és nagy dicsőséggel.

CM 16-17.A föld lakosainak hirdesse az evangéliumot, és minden nemzetségnek.

Ev 59.A föld lakosainak hirdesse az evangéliumot, és minden nemzetségnek.Az igazságot hirdetnünk kell minden népnek, nemzetnek, ágazatnak és nyelvnek. Eljött a támadó hadjárat ideje a városokban és az elhanyagolt, megmunkálatlan területeken (RH 1904. jan. 23).
Isten szorgalmas munkára szólít fel. Ebben a válságban félszívű igyekezet nem hoz sikert. A városokban végzett munkánkban vadásznunk kell a lelkeket. Bölcs terveket kell készítenünk annak érdekében, hogy az ilyen munkát a legelőnyösebben végezhessük (RH 1906. szept. 27).

Ev szolgái 15.A föld lakosainak hirdesse az evangéliumot, és minden nemzetségnek. – A tanítványoknak adott megbízatás nekünk is szól. Ma ugyanúgy, mint akkor, a megfeszített és feltámadt Üdvözítőt kell felmagasztalni azok előtt, akik Isten és reménység nélkül élnek a világban. Az Úrnak szüksége van pásztorokra, tanítókra és evangélistákra. Ajtóról ajtóra kell hirdetni szolgáinak az üdvösség üzenetét. Minden néphez, nyelvhez és nemzethez el kell vinni a hírt a Krisztus általi bűnbocsánatról. Ne erőtlen, élettelen kifejezésekkel terjesszék az üzenetet, hanem világos, határozott, megindító szavakkal. Százan és százan várnak intésre, hogy mentsék meg életüket. A világnak a keresztényben kell a kereszténység erejének bizonyságát látnia. Nemcsak egyes helyeken, hanem az egész világon mindenütt szükség van az irgalmasság üzenetére.

Ev szolgái 281.A föld lakosainak hirdesse az evangéliumot, és minden nemzetségnek. – Ha az Úr munkáját egy országban, nagyobb áldásban részesíti, akkor ez azért történik, hogy ott az önkéntes adakozás lelkülete legyen úrrá, hogy támogatni tudjanak másokat, akik segítségre szorulnak, és így az Ő munkájának alapot biztosítsanak, és annak tekintélyt kölcsönözzenek. Isten nem nézi a személyt vagy a helyi tekintélyt. Munkája egy nagy egészet képez. Igazságát minden nemzettel, néppel és nyelvvel közölni kell. Ott, ahol az emberek az igazságot elfogadják, gyülekezeti és iskolaépületeket kell létesíteni, valamint egyéb kisegítő eszközöket biztosítani. A Föld számos helyén nyomdákat kell felállítani.

MM 131.A föld lakosainak hirdesse az evangéliumot, és minden nemzetségnek.

2Szem 18.A föld lakosainak hirdesse az evangéliumot, és minden nemzetségnek.Emlékezzünk arra, hogy a Szentlélek erősíti meg az Ige igazságát, s azt Krisztus megbízása szerint minden nemzetnek, ágazatnak, népnek és nyelvnek hirdetnünk kell. Isten így munkálkodik. Krisztus nagy hatalma ad erőt az Igének, mely az igazságoz való megtérés által hitbeli megtérést, nyújt férfiaknak és nőknek, és képesíti őket arra, hogy készséggel vigyék véghez Krisztus rendeléseit. Az emberi közvetítőnek, a látható eszközöknek hirdetnie kell az Igét, miközben az Úr Jézus láthatatlanul hatékonnyá és erőteljessé teszi az Igét Szentlelke által (1900, 105. levél).

3T 388-89.A föld lakosainak hirdesse az evangéliumot, és minden nemzetségnek. – A nagyszerű munkát, amelyről Jézus mondta, hogy ennek eléréséért jött, most földi követőire bízta. Krisztus a fejünk, Ő vezeti a mentés hatalmas munkáját, minket, pedig felszólít, kövessük példáját. Az Úr világraszóló üzenetet bízott ránk. El kell jutni ennek az igazságnak minden nemzethez, nyelvhez és néphez. Szembe kell neki szegülni az ördög hatalmával. Krisztusnak kellett őt legyőzni, de le kell győzni azt Krisztus követőinek is. Széleskörű harcot kell folytatnunk a sötétség hatalmaival. S hogy ezt sikeresen tudjuk végezni, anyagiakra van szükségünk. Istennek nem szándéka, hogy a mennyből küldje angyalait, hanem követőinek kezére juttatta anyagiak talentumát, hogy pontosan ennek a harcnak fenntartására fordítsák.
Olyan elgondolást adott népének, mellyel elég összeget teremthetnek elő, hogy önellátóvá tegyék vállalkozásukat. Istennek a tizedfizetés rendszere az egyszerűsége és méltányossága miatt szépséges. Valamennyien hittel és bátorsággal ragadhatjuk azt meg, mert hiszen isteni eredetű. Egyszerűséget és sok mindenre használhatóságot vegyít össze magában, ami nem követelhet meg különleges képességet ahhoz, hogy meg tudjuk érteni, és részt tudjunk venni benne. Mindenki úgy érezheti, hogy igenis kiveszi részlét a mentés becses munkájából. Minden férfi, nő és fiatal az Úr kincstárnoka lehet, eszköz, hogy kielégítse a kincstár szükségleteit. Az apostol mondja: „Mindenitek tegye félre magánál, amit sikerül összegyűjtenie, hogy ne akkor történjék a gyűjtés, a mikor odamegyek” (1Kor 16,1).

4T 79.A föld lakosainak hirdesse az evangéliumot, és minden nemzetségnek. – Adhatnak-e kevesebbet a keresztények, akik pedig előrehaladottabb világossággal rendelkeznek, mint amennyit a héberek adakoztak? Kielégíti-e az idők végéhez közel élő keresztényeket, ha fele annyit sem adakoznak, mint régen a zsidók adakozta? A zsidók közössége nemzetük javát szolgálta – de az utolsó időben végzett munka az egész világra kiterjed. Az igazság üzenetének feltétlenül el kell jutnia minden nemzethez, nyelvhez és néphez – kiadott nyomtatványait szerte kell szórnunk, akár az őszi faleveleket.
Meg van írva: „Minthogy azért Krisztus testileg szenvedett, fegyverkezzetek fel ti is azzal a gondolattal” (1Pét 4,1). S ismét: „Aki azt mondja, hogy ő benne marad, annak úgy kell járnia, amint ő járt” (1Ján. 2.6). Vessük fel magunknak a kérdést: Mit tett volna Üdvözítőnk a mi körülményeink között? Mi módon törekedett volna a lélekmentésre? Ezekre a kérdésekre Krisztus példája a felelet. Hiszen Urunk maga mögött hagyta királyi tisztjét, félretette dicsőségét, feláldozta gazdagságát, emberi formával takarta el istenségét, hogy ott érje el az embereket, ahol vannak. Példája bizonyítja, hogy Ő életét adta a bűnösökért.

CM 148.A föld lakosainak hirdesse az evangéliumot, és minden nemzetségnek.

6T 438.A föld lakosainak hirdesse az evangéliumot, és minden nemzetségnek. – Ésaiás prófétán át ígéri: „Irgalmasságod előtted jár; az Úr dicsősége követ” (És 58,8). Krisztus igazsága az, ami előttünk jár s az Úr dicsősége lesz jutalmunk. Ti, az élő Isten gyülekezetei, tanulmányozzátok az üzenetet, s gondoljátok meg, hogy hitetek, lelkiségetek, az isteni erő hiánya mennyire hátráltatják Isten országának eljövetelét. Ha mennétek és végeznétek Krisztus munkáját, Isten angyalai megnyitnák előttetek az utat, előkészítenék a szíveteket az örömhír befogadására. Ha mindannyian élő hittérítők lennétek, sebesen hirdetnétek a jelen üzenetet minden országban, minden népnek, nemzetnek és nyelvnek. Ez az a munka, melyet el kell végeznünk, mielőtt Krisztus eljönne nagy hatalommal és dicsőséggel. Őszinte imára hívom fel a gyülekezetet, hogy felfogják felelősségüket. Isten munkatársai vagytok-e egyénenként? S ha nem, miért nem? Mikor szándékoztok elvégezni a menny által kijelölt munkátokat?

7T 51.A föld lakosainak hirdesse az evangéliumot, és minden nemzetségnek.Isten megtanította népét a világ felvilágosítására. Képességekkel látta el őket, melyek segítségével kiterjesztik művét, míg csak körül nem öleli a Földet. A Föld minden részsén korházakat, iskolákat, könyvkiadókat és hasonló intézményeket kell létrehoznunk Isten művének véghezviteléhez.
Az evangélium záró üzenetét el kell jutatnunk „minden nemzethez, ágazathoz, nyelvhez és néphez” (Jel 14,6). Külföldön az üzenet teljesítéséhez szükséges számos vállalkozást megalapítanunk és sikerre juttatnunk. Az egészséges éttermek, orvosi rendelők, s a korházak megalapítása a betegek és a szenvedők számára éppolyan szükséges Európában, mint Amerikában. Számos országban orvosi hittérítést kell elkezdenünk, hogy Istennel a szerencsétlenek között segítőkezekként tevékenykedjünk.

7T 106-7.A föld lakosainak hirdesse az evangéliumot, és minden nemzetségnek. – Megkülönböztethető, különleges nép vagyunk. Ezért most, és mindig legyünk mentesek minden világi szemponttól. Ne szövetkezzünk azokkal, akikben nincs meg a bölcsesség Isten követelményeinek felismerésére, amit pedig olyan világosan kijelent törvényében. Minden orvosi intézményünket hetednapi adventista intézményként alapítsunk, hogy az evangéliumot, orvosi hittérítést képviseljék, s így előkészítsék az utat az Úr eljövetelére. Nyilvánvalóvá kell tennünk, hogy az éggel próbálunk összhangba dolgozni. Tegyünk bizonyságot minden nemzetnek, törzsnek és népnek, hogy mi olyan nép vagyunk, amely szereti és féli Istent, olyan nép, amely megszenteli a teremtés emlékünnepét, mint jelet Isten és gyermekei között; jelet, mely megszentel minket. Hitünket világosan ki kell mutatnunk, hisszük, hogy az Úr hamarosan eljön az ég felhőiben.

CS 39-40.A föld lakosainak hirdesse az evangéliumot, és minden nemzetségnek.

7T 215.A föld lakosainak hirdesse az evangéliumot, és minden nemzetségnek.Nem szabad alábbhagynunk az önfeláldozást, hogy eljuttathassuk az örömhírt, minden nemzethet, törzshöz, nyelvhez és néphez. Vezetőink legyenek mindenben hűséges intézők, őrizzék lelkiismeretesen a tökét, melyet népünk összeadott. Szükségtelen kiadásokat akadályozzunk meg. Ha építkezünk, ha eszközöket szerzünk be a munkához, óvakodjunk, nehogy terveink olyan választékosak legyenek, hogy felesleges kiadásokba keveredjünk, mert ez mindig lehetetlenné teszi a terjeszkedést más területeken, különösen külföldön. Ne terheljük a kincstárat hazai intézmények alapításával. Ha az igazság előretörését csonkítással veszélyeztetjük a túlnan fekvő területeken.

8T 40.A föld lakosainak hirdesse az evangéliumot, és minden nemzetségnek. – A mai időkre szóló igazság most a királyok termeibe ragyog be. Az államférfiak figyelmét felhívja a Bibliára – a nemzetek törvénykönyvére, - s összehasonlítják nemzeti törvénykönyveiket a Biblia törvényeivel. Nekünk, Krisztus képviselőinek nincs vesztegetni való időnk. Erőfeszítésünket nem szabad néhány helyre korlátoznunk, ahol olyan bőven árad a világosság, hogy nem becsülik meg. Hirdetnünk kell az evangéliumi üzenetet, minden nemzetnek, ágazatnak, nyelvnek és népnek.

8T 115-16.A föld lakosainak hirdesse az evangéliumot, és minden nemzetségnek.Az elmúlt korszakokban felhalmozódott világosság mind ránk ragyog. Izrael feledékenységének a feljegyzéseit a mi felvilágosodásunkra őrizték meg. Isten kinyújtotta kezét, hogy népet gyűjtsön most magának minden nemzetből, törzsből és nyelvből. Az adventmozgalom síkraszállt örökségéért, mint ahogy Isten síkraszállt az izraelitákért, mikor Egyiptomból vezette ki őket. Az 1844-es csalódás népének hitét tette próbára, akár a zsidók hitét a Vörös tengernél. Ha a korai ádventisták megbíztak volna az irányító kézben, mely velük volt a múlt élményeiben, akkor meglátták volna Isten szabadítását. Ha azok, akik egy szívvel lélekkel fáradoztak az 1844 munkájában, mindnyájan befogadták volna a harmadik angyal üzenetét, s a Szentlélek erejével hirdették volna, az Úr hatalmasan megsegítette volna igyekezetüket. A világosság özöne árasztotta volna el a világot. A föld lakósait évekkel ezelőtt figyelmeztettük volna, a záró munkát befejeztük volna, s Krisztus eljött volna megváltani népét.

9T 24.A föld lakosainak hirdesse az evangéliumot, és minden nemzetségnek. – A világosságot, melyet Isten az Ő népének adott, nem szabad a gyülekezetre korlátoznunk, mely már ismeri azt, hanem szét kell vetítenünk a világ sötét helyeire. Akik a világosságban élnek, amint Krisztus is a világosságban van, azok együttműködnek az Üdvözítővel az által, hogy mások előtt is felfedik, amit előttük már megnyitott. Isten szándéka, hogy tudomására hozza a jelen igazságot minden törzsnek, ágazatnak, nyelvnek és népnek. A férfiakat és nőket a világi haszon és világi élvezetek keresése köti le. Ezrek és ezrek nem szakítanak időt arra, hogy gondoljanak lelkük megmentésével. Eljött az idő, amikor Krisztus közeli eljövetele üzenetének az egész világon fel kell harsannia.

9T 32.A föld lakosainak hirdesse az evangéliumot, és minden nemzetségnek. – Az embernek nincs joga azt gondolnia, hogy határt kell szabnia a lélekmentés munkájának. Belefáradt-e Krisztus valaha is tevékenységébe? Visszahúzódott-e valaha is az áldozathozataltól és nehézségektől? A gyülekezet tagjainak olyan kitartóan és szakadatlanul kell fáradozniuk, amint Krisztus tette. Mindig tettre készen kell állniuk a Mester parancsa iránti engedelmesség terén. Ahol elvégzésre váró munkát látunk, fogjunk hozzá, tegyünk meg mindent, s le ne vegyük szemünket Jézusról. Ha a gyülekezeteink tagjai megfogadnák ezt az utasítást, a lelkek százait nyernénk meg Krisztusnak. Ha minden gyülekezeti tag életerős hittérítő lenne, az örömhír sebesen terjedne minden országban, minden nép, nemzet és nyelv között.

SD 44.A föld lakosainak hirdesse az evangéliumot, és minden nemzetségnek.Az Úr nem tervezte korlátozni magát kizárólag választott népe számára. Krisztus választott küldötteinek kegyelmének evangéliumát kellett hirdetnie minden nemzetnek, ágazatnak és nyelvnek. Hirdetnünk kell, hogy a Nagy közvetítő az egész világot hívja magához. A zsidó egyház el volt rendelve, hogy Isten képviselője legyen egy bukott világban, de hogy elvégezhessék feladatukat, a zsidóknak elkülönülteknek kellett maradniuk eljárásukban, mint nép mely különbözött a többi bálványimádó népektől a világon. A világban kellett maradniuk, megtartva különleges, szent jellemüket. Megőrizhették volna lelkiségüket, ha azt teszik, amit Ádám és Éva lemulasztott megtenni – engedelmességet tanúsítani Isten minden törvénye iránt, bemutatva jellemükkel Isten kegyelmét, együttérzését és szeretetét. És így jellemtökéletességükkel minden nép fölé kellett volna emelkedniük; mert csak a fedhetetlen és engedelmes népre áraszthatta Isten gazdag áldásait. Így kellet a törvény elveit, mely irányítja országát felemelni az egész világ előtt. Amilyen mértékben a nép válaszol a felkínált kegyelemre, szentségre és könyörületességre olyan mértékben lett volna a világ világossága. Ők állandóan Istenre hívták volna fel a figyelmet, mint bölcs, tévedhetetlen és legfelsőbb Uralkodóra, és hála Istennek ez visszhangzott volna a föd minden részén…Az Úr a mi Istenünk és neki ma is ugyanaz a terve Benne hívő nagy népével.

LS 217.A föld lakosainak hirdesse az evangéliumot, és minden nemzetségnek. – A közösség nem teszi a huszad részét sem annak, amit az igazság ismeretének terjesztésében megtehetne. A prédikátorok többet érnének el, ha lapok és traktátok terjesztésével összeköttetésben dolgoznának, mintha csak az igét hirdetnénk iratok nélkül. A sajtó hatalmas eszköz, melyet Isten arra rendelt, hogy az a prédikátorok tevékenységével egybe legyen kötve, hogy az igazságot elterjesszük minden nemzetségnek és ágazatnak és nyelvnek és népnek. Sok lelket más módon nem is lehet megközelíteni.

LS 298-99.A föld lakosainak hirdesse az evangéliumot, és minden nemzetségnek. – Azok, kik az igazságot elfogadták, ha szegények is azonban ne maradjanak tudatlanok és hibás jelleműek, nehogy befolyásukkal másokat is megbélyegezzenek. Ha a gyülekezet az igazságot teljesen elfogadja, akkor a sötétséget száműzik, és ha szent jellemmel, az igazsággal együtt halad, úgy világossága mindig fényesebb lesz. Az igazság elvégzi majd tisztító munkáját, és helyre állítja Isten erkölcsi hasonmását az emberekben, és akkor megszűnik a sötétség, a zavar és a viták, mely sok gyülekezet átka. Szinte felfoghatatlan e hatalom, amit Isten gyülekezetének adni akar, ha világosságában fog vándorolni.
Az Úr nemsokára jön, és az üzenetet el kell vinnünk minden nemzetnek, nyelvnek és népnek. Mialatt Isten műve eszközöket és munkásokat kér, mit tesznek azok, kik a teljes jelenvaló igazság fényében sütkéreznek?

7BC 971-72.A föld lakosainak hirdesse az evangéliumot, és minden nemzetségnek. – Az evangéliumi örömüzenet üdvrendje az embereknek adott próbaidő utolsó időszaka. Akik a próba és a vizsga ezen időszaka alatt élnek és mégsem térnek meg, mégsem engedelmeskednek, a hűtlenekkel fognak elpusztulni. Nem lesz második próbaidő. A minden nemzetnek, népnek és nyelvnek hirdetett örömüzenet világos vonalakkal tárja fel az igazságot, rámutatva, hogy az örökélet feltétele az engedelmesség. Krisztus igazságosságát, isteni jellemét adja azoknak, akik engedik, hogy elvegye tőlük bűneiket. Krisztusnak vagyunk adósai a kegyelemért, amely Benne teljessé tesz bennünket (1900, 40. kézirat).

TM 201-2.A föld lakosainak hirdesse az evangéliumot, és minden nemzetségnek. – Hagyjuk az Úrra, hogy együttműködjék a külmisszió munkásaival, akik pedig nincsenek a helyszínen, járjanak alázatosan Isten színe előtt, mert kimozdíthatja őket helyükről. Akik bírálgatásra vállalkoztak, nem az Úrtól kapták a megbízást, Szentlelke nem szentesíti eljárásukat. Sokan a saját emberi megítélésük szerint cselekszenek, s buzgón igazgatnák a dolgokat, amivel pedig Isten nem bízta meg őket. Ameddig itt élünk e földön, a világért különleges munkát kell végeznünk, az intő üzenetet kell eljuttatnunk minden országba minden nyelvhez és népnek.
Az Úr nem készteti munkásait arra, hogy olyan utat kövessenek, amely a jelzettnél is hamarabb elhozza a nyomorúság idejét. Ne emeljenek válaszfalat maguk és a világ között azzal, hogy saját eszméiket és elképzeléseiket tárják fel. Ebből túlságosan sokat láthatunk köreinkben. Az intő üzenet még nem jutott el a világ millióihoz, még a közelfekvő városokba sem, Isten nem rendelte el a népszámlálást Izraelben.

PK 445.A föld lakosainak hirdesse az evangéliumot, és minden nemzetségnek. – A kegyelemidő utolsó óráiban, amikor minden ember sorsa nemsokára örökre eldől, a menny és föld Ura az eddiginél élénkebb tevékenységet vár el egyházától. Az Úr Jézus Krisztus saját választottainak tartja és a földön mindenkinél jobban kedveli azokat, akiket drága igazságának ismerete feloldott megkötözöttségükből, és várja, hogy megdicsőítsék Őt, aki a sötétségből csodálatos világosságra hívta ki őket. Az áldásokat, amelyekben olyan gazdagon részesülnek, meg kell osztaniuk másokkal is. A megváltás jó hírének el kell jutnia minden nemzethez, nemzetséghez, nyelvhez és néphez.

MM 131.A föld lakosainak hirdesse az evangéliumot, és minden nemzetségnek.

5T 591.A föld lakosainak hirdesse az evangéliumot, és minden nemzetségnek.„Nálam nélkül semmit sem cselekedhettek, mondta Krisztus. Mi, akik állítjuk, hogy munkásai vagyunk, egyek vagyunk-e vele? Krisztusban lakozunk-e? Üzenetünk világraszóló. El kell jutnia minden nemzethez, néphez és nyelvhez. Az Úr egyikünktől sem kívánja, hogy üzenetével nekivágjunk, mielőtt kegyelmet és hatalmat adna arra, hogy úgy hirdessük azt az embereknek, ahogyan az üzenet folytonossága megkívánja. A fontos kérdés ma ez: Úgy tárjuk-e a világ elé ezt az ünnepélyes üzenetet, hogy látható legyen a fontossága? Ha egyedül Krisztusban bízunk, az Úr velünk munkálkodik. Sohasem volt az a terve, hogy hittérítő kegyelme és hatalma híján dolgozzunk.

8T 26-27.A föld lakosainak hirdesse az evangéliumot, és minden nemzetségnek. – Krisztus felment a mennybe, s elküldte a Szentlelket, hogy a tanítványok munkájának hatalmat kölcsönözzön. Egyetlen nap leforgása alatt ezrek tértek meg. Egyetlen emberöltő idején elvitték az evangéliumot minden nemzetnek. De lassan-lassan változás állt be. Az egyház elveszítette első szeretetért. Önző és kényelemszerető lett. A világiasság lelkületét melengette. Az ellenség befolyása alá kerítette azokat, akikre Isten világosságot bízott a sötétben levő világ számára – világosságot, melynek jótettekkel kellett volna fényt árasztania. Megrabolták a világot az áldásoktól, melyet Isten az emberhez kívánt eljuttatni.
Nem ugyanaz a történet ismétlődik meg a mai nemzedék idején? Sokan visszatartják ma azt, amit a figyelmeztetésnek híjával levő és meg nem mentett világ üdvösségére az Úr rájuk bízott. Isten Igéjében az ég magasán szálló angyalról olvasunk, akit azzal bíztak meg, hogy hirdesse „a föld lakosainak az evangéliumot, és minden nemzetségnek és ágazatnak, és nyelvnek és népnek, ezt mondván nagy szóval: Féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget: mert eljött az ő ítéletének órája; és imádjátok azt, a ki teremtette a mennyet és a földet, és a tengert és a vizek forrásait”(Jel 14,6-7).
A Jelenések 14. fejezetének üzenetét kell a világhoz eljuttatnunk. Ezekben az utolsó napokban ez az élet kenyere. Az emberek milliói pusztulnak tudatlanságban és bűnben. S mégis soha - akire Isten az élet kenyerét bízta – közönyösen veszik a lelkeket. Sokan elfelejtik, hogy a megváltásra éhezőknek szánt élet kenyerét az Úr rájuk bízta.

PK 438.A föld lakosainak hirdesse az evangéliumot, és minden nemzetségnek. – Isten egyháza hirdeti az örökkévaló evangélium igazságait minden nemzetnek, nemzetségnek, nyelvnek és népnek, és ezzel ma megvalósítja a földön ezt az ősi próféciát: „...virágzani, virulni fog Izrael, termésével elárasztja a világot” (Ézsa 27:6). Jézus követői a mennyei lényekkel együttműködve gyorsan betöltik az evangéliummal az egész földet. Fáradozásuk eredménye gazdag gyümölcstermésben, drága lelkek beérésében jelentkezik. Az odaszentelt egyház a Biblia igazságainak elhintésével ma minden eddiginél jobban árasztja az emberek fiaira azokat az áldásokat, amelyeket az Ábrahámnak és egész Izraelnek - Isten földi egyházának minden korszakában - adott ígéret századokkal előbb jelzett: „...megáldalak... és áldás leszel” (1Móz 12:2).
E megígért áldásból Izraelnek sokat kellett volna kapnia a fogságból való visszatérésük utáni századokban. Isten azt akarta, hogy az egész föld felkészüljön Krisztus első eljövetelére, mint ahogy ma készül második adventjének útja. A megalázó száműzetés éveinek végén az irgalmas Isten Zakariás prófétával ezt az ígéretet küldte népének, Izraelnek: „Visszatérek a Sionra, és Jeruzsálemben fogok lakni. Akkor Jeruzsálemet igaz városnak nevezik, a Seregek Urának a hegyét pedig szent hegynek.” Népéről pedig ezt mondta: „...az én népem lesznek, én pedig Istenük leszek, valósággal és igazán.” (Zak 8:3, 8).

CS 289.A föld lakosainak hirdesse az evangéliumot, és minden nemzetségnek.

MYP 33-34. (ÜI 13-14)A föld lakosainak hirdesse az evangéliumot, és minden nemzetségnek. – Ma olyan alkalmaink vannak, melyek elképzelhetetlenek voltak az előző nemzedékek idejében. Nagyobb világosságot nyertünk és ez azon hűséges őrállók munkájának eredménye, kik alázatosan keresték Istent és tőle erőt vettek, hogy a világosságot a világnak eljuttassák. Ezt a világosságot tökéletesítenünk kell ugyanúgy, mint amikor a múltban nemes és értékes emberek tökéletesítették az Istentől akkor nyert világosságot. Sokáig fáradoztak azon, hogy a Krisztus iskolájában nyert tanításokat értékesíthessék, de nem is fáradoztak hiába. Kitartó igyekezetük jutalmat nyert. Összeköttetésbe léptek a legnagyobb hatalommal, és mindenkor vágyakoztak az örök valóságok mélységesebb és nagyobb arányú megértése után, hogy az igazság kincseit sikeresen tárhassák az ínséges világ elé.
Ma is ilyen jellegű munkásokra van szükség. Olyanokra, akiket Isten is férfiaknak tekint, s akiket a mennyei könyvekben is ilyeneknek ismernek el. Ők azok, kik Dánielhez hasonlóan minden képességüket továbbfejlesztik, azért, hogy Isten országát legjobban képviselhessék a bűnben, fetrengő világban. Haladás a tudományok terén lényeges, mely, ha Isten művében értékesítődik, jóra szolgáló hatalom. A világnak olyan emberekre van szüksége, kik gondolkodnak, kik elveiket kiélik, kik állandóan növekszenek ismeretben és értelemben. A sajtónak is olyan emberekre van szüksége, kik azt legelőnyösebben fel tudják használni, hogy az igazság szárnyat kapva eljuthasson minden néphez, nyelvhez és emberhez.

LS 212.A föld lakosainak hirdesse az evangéliumot, és minden nemzetségnek.Láttam, hogy mint nép, vakok voltunk azon kötelességünkkel szemben, hogy a világosságot más nemzetek népéhez elvigyük. Nincsenek misszionáriusaink külföldön, mert Isten minket felmentett, hogy a más nyelvűekért terhet hordozzunk, vagy valamit is cselekedjünk? Miért van ez a hanyagság és ez a halogatás? Sok más népnél vannak nagy tudású személyek, kiket Isten az ország keresztény gyülekezeti lelki életének az igazi kegyességnek hiányairól győzött meg. Ezek az előkelő keresztények életüket és jellemüket nem tudják összhangba hozni a biblia zsinórmértékével. Sokan imádkoznak világosságért, és ismeretért. Elégedetlenek, Isten meg fogja hallgatni imáinkat általuk, mint nép által, ha nem távolodunk oly messze tőle, hogy hangját nem hallhatjuk, és ha nem leszünk annyira önzők, hogy kényelmünkről és kellemes környezetünkről nem akarunk lemondani.

Ev 697.A föld lakosainak hirdesse az evangéliumot, és minden nemzetségnek. – Az Úr eljövetele nem haladja majd túl azt az időt, amíg az üzenetet eljuttatjuk minden nemzethez, nyelvhez és néphez. Vajon mi, akik állítjuk, hogy a próféciákat tanulmányozzuk, elfeledkezünk-e arról, hogy Istennek a hosszútűrése a gonoszokkal szemben az Ő hatalma és kegyelmes tervének egyik része, mely által lelkek üdvösségét munkálja (RH 1901. jún.18).

Ev 573.A föld lakosainak hirdesse az evangéliumot, és minden nemzetségnek. – Erőfeszítéseinknek az a célja, hogy a figyelmeztető üzenetet eljuttassuk minden népnek… Városról-városra és faluról-falura el kell vinnünk a Jézus Krisztus második eljöveteléről szóló irodalmat. Ezt az irodalmat minden nyelvre le kell fordítani, mert az evangéliumot az egész világnak kell hirdetni (RH 1905. feb.9).

CT 468.A föld lakosainak hirdesse az evangéliumot, és minden nemzetségnek.

LS 209.A föld lakosainak hirdesse az evangéliumot, és minden nemzetségnek. – Az igazságosságot és az igazságot a negyedik paranccsal kapcsolatban világosan kell az emberek szeme elé tárni. „Ti vagytok az én tanúim.” Az üzenet nagy hatalommal el fog terjedni a világ minden részén, Oregonban, Európában, Ausztráliában, a szigetvilágban, minden nemzet, nyelv és nép között. Őrizzétek meg az igazságot. Az egész világot bejárja majd. Sok ország vár nagyobb világosságra, mely az Úrtól jön, és a ti hitetek korlátozott és nagyon csekély. A műről való fogalmatoknak jelentősen tágulni kell. Oakland, San Francisco, Sackramento, Woodland és az Egyesült Államok nagy városainak meg kell hallani az üzenetet. Menjetek előre, Isten erőteljesen fog munkálkodni, ha ti alázatos lélekkel fogtok előtte járni. Lehetetlenségekről beszélni hitetlenség. Istennél minden Lehetséges. Isten törvényeivel szembeni tartózásunk világossága állítsa döntés elé a világot.

FE 529.A föld lakosainak hirdesse az evangéliumot, és minden nemzetségnek.

Jel. 14,7

"Ezt mondván nagy szóval: Féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget: mert eljött az ő ítéletének órája; és imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, és a tengert és a vizek forrásait."

UL 371.Féljétek az Istent.

ST 1895 ÁPR. 18.Féljétek az Istent.

3MR 67-68.Féljétek az Istent.

CSW 165.Féljétek az Istent.

7BC 979.Néki adjatok dicsőséget. – Istennek adunk dicsőséget, ez jellemünkben az Ő jellemének kinyilatkoztatása, s ezzel tesszük Őt ismerté. Bármi módon is tesszük ismerté az Atyát, vagy a Fiút, Istent dicsőítjük meg (1890, 16. kézirat).

4BC 1184.Eljött az ő ítéletének órája. – Korunkban, közvetlen Krisztus második eljövetele előtt Isten embereket hív, akik népet fognak felkészíteni, az Úr nagy napjára. Ma is pontosan olyan munka vár elvégzésre, amilyet János végzett. Az Úr üzenetet adott népének választott eszközein át, s elvárja, hogy valamennyien hallgassanak a küldött intésekre és figyelmeztetésekre. Krisztus nyilvános szolgálatát megelőző üzenet ez volt: Térjetek meg vámszedők és bűnösök, térjetek meg farizeusok és szadduceusok, mert elközelített az Isten országa. Üzenetünk ne a béke és biztonság üzenete legyen. Mint Krisztus közeli megjelenésében hívő népnek, határozott üzenetet kell hordoznunk: „Készülj Istened elé.”
Üzenetünk legyen olyan közvetlen, mint Jánosé volt. János királyokat dorgált meg gonoszságukért. Bár életét veszélyeztette, mégsem engedte az igazságot elhalni ajkán. Nekünk is hűségesen kell ma végeznünk intésünket.
A csaknem általános hitehagyásnak mai időszakában Isten felszólítja hírnökeit, hogy Illés lelkületével és erejével hirdessék törvényét. Amint János, Jézus első eljövetelére készítve a népet, a tízparancsolatra hívta fel figyelmüket, úgy kell nekünk is határozott hangon hirdetnünk az üzenetet: „Féljétek az Istent, mert eljött az Ő ítéletének órája.” Illés prófétát és Keresztelő Jánost jellemző komolysággal törekednünk kell elkészíteni az utat Krisztus második eljövetelére (Szombatiskolai munkás 1905. márc. 21).

PK 445.Eljött az ő ítéletének órája.Ma Istentől megbízott hírnökök Illés és Keresztelő János lelkével és erejével felhívják az ítéletre megérett világ figyelmét a kegyelemidő utolsó óráival, és Krisztus Jézusnak, a királyok Királyának és urak Urának megjelenésével kapcsolatosan hamarosan bekövetkező ünnepélyes eseményekre. Isten nemsokára megítél minden embert e testben véghezvitt tettei alapján. Eljött Isten ítéletének órája, és földi egyháza tagjainak ünnepélyes kötelessége, hogy figyelmeztesse az örök pusztulás határán állókat. E széles világon mindenki előtt - aki csak figyel rájuk - világossá kell tenniük a most folyó nagy küzdelemben megtámadott, kockán forgó elveket, amelyektől az egész emberiség sorsa múlik.

PK 174.Eljött az ő ítéletének órája. – Isten ezt üzeni ma a föld lakóinak: „Azért legyetek készen ti is; mert amely órában nem gondoljátok, abban jő el az embernek Fia” (Máté 24,44). A társadalomban, különösen a nagy városokban uralkodó állapotok hirdetik, hogy eljött Isten ítéletének órája, és hogy minden földi dolog vége közeleg. A korszakok váltságának küszöbén állunk. Isten ítéletei gyorsan egymás után fognak következni – tűz, árvíz, földrengés, háború és vérontás formájában. Ne lepődjünk meg a nagy és meggyőző események láttán, mert a kegyelem angyala nem maradhat itt már sokáig, hogy védje a megátalkodottakat!
„Mert íme az Úr kijön helyéről, hogy meglátogassa a föld lakóinak álnokságát, s felmutatja a föld a vért, és el nem fedi megöletteit többé” (És. 26,21). Isten haragjának viharfelhői sűrűsödnek, és csak azok fognak megállni, akik kegyelemből fakadó hívását engedelmesen fogadják – mint ahogy Ninive lakói tették Jónás prédikálására -, és megszentelődnek a menny Urának törvényei iránti engedelmesség által. Csak az igazak rejtőzhetnek el Krisztussal Istenben, amíg a pusztítás áthalad.

PK 444.Eljött az ő ítéletének órája. – Isten egyháza egészen a befejezésig, szabadon viheti előre, az elveszett ember megváltásának isteni tervét. Hosszú századokon át Isten népét korlátozták szabadságában. Nem hirdethette az evangéliumot a maga tisztaságában. A legszigorúbb büntetésekkel sújtották azokat, akik merészelték áthágni az emberi rendelkezéseket. Ennek következtében az Úr nagy erkölcsi szőlőskertje majdnem teljesen parlagon hevert. Az emberek nélkülözték Isten Igéjének világosságát. Félő volt, hogy a tévelygés és babona sötétsége elfeledteti az igaz vallás nyújtotta ismeretet. Isten földi egyháza olyan fogságban volt e sokáig tartó, könyörtelen üldözés idején, mint Izráel volt a babiloni száműzetésekor.
Hála Istennek, hogy egyháza nincs már szolgaságban. A lelki Izrael visszakapta azokat a kiváltságokat, amelyekben Isten népe Babilonból való szabadulása után részesült. A föld minden részén férfiak, és nők szívét érinti a mennyből küldött üzenet, amelyről a látnok János prófétálta, hogy Krisztus második jövetele előtt fogják hirdetni: „Féljétek az Istent és adjatok neki dicsőséget, mert eljött ítéletének órája” (Jel 14:7).

KP 152. Eljött az ő ítéletének órája. „János a Jelenések könyvében megjövendöli, hogy közvetlen Krisztus második eljövetele előtt az evangéliumot hirdetni fogják. Lát egy "angyalt az ég közepén repülni, akinél vala az örökkévaló evangélium, hogy a föld lakosainak hirdesse az evangéliumot, és minden nemzetségnek és ágazatnak, és nyelvnek és népnek, ezt mondván nagy szóval: „Féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget; mert eljött az Ő ítéletének órája” (Jel 14: 6-7).
Miután felhangzik a figyelmeztetés, hogy eljött az ítélet ideje, és megszólalnak a hozzá kapcsolódó kinyilatkoztatások, a prófécia szerint eljön az Emberfia az ég felhőiben. Az ítélet idejének meghirdetése egyben Krisztus közeli eljövetelének hirdetése is. Ez a szózat az örökkévaló evangélium. Krisztus második eljövetelének hirdetése, a második advent közelségének hírüladása tehát az evangéliumi üzenet lényeges része.
A Biblia kinyilatkoztatja, hogy az utolsó napokban az embereket teljesen lekötik az evilági dolgok: az élvezetek hajszolása és a pénzszerzés. Az örök valóságokkal szemben pedig vakok lesznek. Krisztus ezt mondja: „Amiképpen a Noé napjaiban vala, akképpen lesz az ember Fiának eljövetele is. Mert amiképpen az özönvíz előtt való napokban esznek és isznak vala, házasodnak és férjhez mennek vala, mind ama napig, amelyen Noé a bárkába méne, és nem vesznek vala észre semmit, mígnem eljöve az özönvíz és mindnyájukat elragadá, akképpen lesz az ember Fiának eljövetele is” (Mt 24: 37-39).
Éppen így van ma is. Az emberek vad hajszát folytatnak a nyerészkedésért. Önzően szórakoznak, mintha nem is volna Isten, sem menny, sem pedig örök élet. Noé korában Isten azért figyelmeztette az embereket az özönvíz bekövetkezésére, hogy rádöbbenjenek gonoszságukra, és megtérjenek. Hasonlóképpen a Krisztus második eljöveteléről szóló tanításnak is az a célja, hogy az embert kiragadja a földi dolgok hálójából, és ráirányítsa figyelmét az örök valóságokra, hogy meghallja, amikor meghívja asztalához.

CS 39.Eljött az ő ítéletének órája.

TM 234-35.Eljött az ő ítéletének órája. – A szemlélők nem vesznek észre semmi különbséget, ámde Valaki mondta, hogy emberek ne szaggassák ki a konkolyt, nehogy azzal együtt a búzát is kiszaggassák. Növekedjenek együtt az aratásig. Akkor majd az Úr elküldi aratóit, hogy gyűjtsék össze a konkolyt, kötözzék csomókba, hogy megégettessék, a búzát azonban gyűjtsék be a mennyei csűrökbe. Az ítélkezés ideje igen komoly, ünnepélyes időszak, amikor az Úr összegyűjti övéit a konkoly közül. Ugyanegy család tagjai szétválasztatnak. Az igazakat megjelölik. „Tulajdonommá lesznek és kedvezek nekik, amint ki-ki kedvez a maga fiának, aki szolgálja őt.” Akik engedelmeskedtek Isten parancsolatainak, egyesülnek a szentek seregével a dicsőségben, belépnek a kapukon keresztül a városba, s joguk lesz az életnek fájához. Az egyik felvétetik. Neve szerepel az élet könyvében, míg volt társainak mindörökre távozniuk kell Isten közeléből.

5T 83-84.Eljött az ő ítéletének órája. – A gyülekezet nem mérheti magát a világhoz, vagy az emberek véleményéhez, sem pedig ahhoz, amilyen valamikor volt. Ahhoz kell mérni hitét és a világban elfoglalt állását, ahogyan most állnak, amilyen lehetett volna, ha szüntelenül előre és felfelé haladtak volna. A szenthely mérlegén mérik le majd a gyülekezetet. Ha nem felel meg jelleme és lelki állapota az áldásoknak és előnyöknek, melyeket Isten rájuk ruházott, akkor híjával találják majd. A fény tisztán és határozottan ragyog az ösvényre, s az 1882-ben kapott világosság elszámolásra vonja őt. Ha nem használja ki képességeit, ha gyümölcsei nem tökéletesek az Isten előtt, ha világossága sötétséggé változott, akkor valóban híjával fogja találni a gyülekezetet. Nyilvánvaló, hogy nem úgy tekintjük állapotunkat, ahogyan Isten látja. Látunk, de nem érzékelünk; hallunk, de nem értjük meg; s nemtörődömök vagyunk, mintha nappal felhő, éjjel pedig tűzoszlop lebegne szenthelyünk felett. Valljuk, hogy ismerjük az Istent, s hiszünk az igazságban, tetteinkkel mégis megtagadjuk Őt. Cselekedeteink homlokegyenest ellenkeznek az igazság és az igaz tettek elveivel, pedig állítjuk, hogy azok igazgatnak minket.

2SAT 184.Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, és a tengert és a vizek forrásait.

NK 390.Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, és a tengert és a vizek forrásait.A szombatnak, mint a teremtés emlékünnepének az az igazi jelentősége, hogy állandóan arra emlékeztet, miért is illeti Istent imádat. ’Azért, mert Ő a Teremtő, mi pedig teremtményei. ’A szombat tehát Isten imádásának éppen a gyökerét érinti, mert semmi más intézmény nem tanítja ezt a nagy igazságot ilyen meggyőzően. Isten imádásának igazi alapját - nem csupán a hetedik napinak, hanem minden istentiszteletnek - a Teremtő és teremtményei közötti különbségben kell megkeresni. Ez a nagyszerű tény soha nem fakulhat meg, és ezt sohasem szabad elfelejteni. ’ Isten az Édenben azért rendelte el a szombatot, hogy az embert állandóan emlékeztesse erre az igazságra. Ameddig Istent azért imádjuk, mert Ő a teremtő, addig a szombat lesz ennek a jele és emlékeztetője. Ha a szombat egyetemes ünnep lett volna, az ember értelmével és szívével felfogta volna a Teremtőt, akit tisztelet és imádat illet, és soha senki nem lett volna bálványimádó, istentagadó vagy hitetlen. A szombat ünneplése az igaz Istenhez való hűségünk jele, ahhoz az Istenhez, „Aki teremtette a mennyet és a földet, és a tengert és a vizek forrásai. Tehát az Isten imádására és parancsolatai megtartására felszólító üzenet a negyedik parancsolat megtartására különös súllyal szólít.

Ev 84.Az első angyal üzenete. – Arról elmélkedtem, hogy volt az, amikor az első angyal hangos kiáltása lett Portlandban és Bostonban hirdetve. Ehhez az erőfeszítéshez kötődött a folyamatos evangéliumi munka, ahhoz hasonló, amelyet… testvér és… testvérnő végeztek a segítőtársaitokkal együtt. Ez valóban az Úr munkája (1906, 182. levél).

Ev 389-90.Az első angyal üzenete. – Ha te és a feleséged egyesültök az egészségügyi-misszionáriusi munkában Bostonban, és más keleti városokban, a ti hasznosságotok növekedni fog előttetek pedig megnyílik kötelességetek láthatára. Az első angyal üzenetét nagy erővel hirdették 1842 és 1843-vban ezekben a városokban, most pedig eljött annak ideje, hogy a harmadik angyali üzenetet széles körben hirdetni kell Keleten. Szanatóriumainkra nagy munka vár Keleten. Az üzenetet annál erőteljesebben kell hirdetni, ahogy az végéhez közeledik. Portland városa az élet járt a józansági reformban. Ezért minden halogatás nélkül át kell dolgozni (1910, 20. levél).

PK 195-96.Az első angyal üzenete. – Az Úr könyörülettel válaszolt: „Megbocsátok a te beszéded szerint.” Majd szándékáról, Izrael végső győzelméről prófécia formájában beszélt Mózesnek. „De életemre mondom és az Úr dicsőségére, amely betölti az egész földet” - nyilatkoztatta ki (4Móz 14:20-21). Isten dicsőségét, jellemét, könyörületes jóságát, gondoskodó szeretetét - amelyre Mózes Izráel érdekében hivatkozott - az egész emberiségnek meg kell ismernie. Jahve kétszeresen biztosította Mózest, hogy ígérete teljesedik; esküvel erősítette meg. Amilyen biztos az, hogy Isten él és uralkodik, olyan biztos az is, hogy kinyilatkoztatja „...dicsőségét a nemzeteknek, csodáit minden népnek!” (Zsolt 96:3).
Ennek a próféciának majdani teljesedéséről énekeltek Ézsaiás hallatára a fénylő angyalok a trón előtt: „...dicsősége betölti az egész földet!” (Ézsa 6:3). A próféta, aki meg volt győződve e prófécia bizonyosságáról, később bátran kijelentette azokról, akik meghajoltak a fa- és kőbálványok előtt: ’Meglátják az Úr dicsőségét, Istenünk méltóságát’ (Ézsa 35:2).
E jövendölés ma gyorsan teljesedik. Isten földi egyházának missziótevékenysége gazdagon gyümölcsözik, és nemsokára minden néphez eljut az evangéliumi üzenet, „hogy magasztaljuk dicsőséges kegyelmét...” minden nemzetség, nyelv és nép közül, mert „megajándékozott minket szeretett Fiában, hogy megmutassa az eljövendő korszakokban kegyelmének mérhetetlen gazdagságát irántunk való jóságából Krisztus Jézusban” (Ef 1:6; 2:7). „Áldott az Úristen, Izraelnek Istene! Egyedül ő tud csodákat tenni! Áldott legyen dicső neve örökre, töltse be dicsősége az egész földet!” (Zsolt 72:18-19).

EW 332-37.Az első angyal üzenete. – Láttam, hogy Isten velünk volt 1843-ban az időpont hirdetésében. Isten elhatározta, hogy a népet felébreszti, és döntésre készteti, az igazság mellett vagy ellen. Lelkészek győződtek meg a prófétai korszakokra vonatkozó álláspontok helyességéről és sokan büszkeségüket félredobva, jövedelmüket és egyházaikat otthagyva, helyről-helyre vándoroltak, hogy az üzenetet hirdessék. Mivel azonban a mennyei üzenetet aránylag kevés hivatásos lelkész fogadta el, a munka legnagyobb része oly emberek vállaira hárult, akik nem voltak prédikátorok. Sokan hagyták el szántóföldjüket és gazdaságukat, hogy az üzenetet hirdethessék, mások üzletükből, műhelyeikből hivattak el. Sok, nagyon tekintélyes polgár is kényszerülve volt, hogy hivatalát elhagyja, s beálljon az első angyali üzenet népszerűtlen munkájába.
Lelkészek félretették felekezeteskető nézeteiket és érzelmeiket és egyesültek Jézus eljövetelének hirdetésében. Bárhol is hangzott fel az üzenet, felgyújtotta az embereket. A bűnösök megtértek, sírtak és bocsánatért esdekeltek s olyanok, akik becstelenül éltek, siettek a jóvátétellel. Szülők a legnagyobb aggodalommal őrködtek gyermekeik felett. Azok, akik elfogadták az üzenetet, megtéretlen barátaik, rokonaik és ismerőseik körében igyekeztek az igazságot terjeszteni és mialatt lelkük alázatban meghajolt az ünnepélyes üzenet súlya alatt, esdve kérték és intették őket, hogy készülődjenek az Úr Jézus eljövetelére. Ez a lélektisztító munka elvonta az emberek szeretetét a világtól, és eddig sohasem tapasztalt megszentelődést eredményezett.
Emberek ezrei szerették meg a Miller Vilmos által hirdetett igazságokat s Istennek szolgái, Illés próféta erejében és szellemében hirdették az üzenetet. Jézus előfutárához, Jánoshoz hasonlóan, azok, akik ezt az ünnepélyes üzenetet hirdették, indíttatva érezték magukat, hogy a fejszét a fák gyökerére helyezzék és felhívják az embereket, hogy teremjenek a megtéréshez illő gyümölcsöket. Bizonyságaik felébresztették és erősen hatottak az egyházakra és arra kényszerítették, hogy színt valljanak, és valóságos jellemüket kimutassák. S midőn elhangzott az ünnepélyes intelem, hogy meneküljenek Isten eljövendő haragja elől, sokan, akik az egyházakkal összeköttetésben álltak, elfogadták az engesztelő üzenetet. Belátták hitehagyásukat és a megbánás keserű könnyei, és mélységes lelki fájdalomban alázkodtak meg Isten előtt. És mialatt Istennek Lelke megnyugodott rajtuk, ők is segítettek hangoztatni az ünnepélyes szózatot: „Féljétek az Istent, és neki adjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája!”
A meghatározott időpont hirdetése igen nagy ellenkezésre talált mindenütt, a szószéken szónokló prédikátortól kezdve egészen a gondtalan bűnösig. A képmutató prédikátorok és a léha bűnösök egyaránt azt hangoztatták, hogy „senki sem tudhatja azt a napot és azt az órát. Nem akarták azoknak a tanítását elfogadni, akik utaltak arra az évre, midőn a prófétai korszak véget ér, és akik jelekre hivatkoztak, melyek a vég közvetlen közelségét jelzik. A nyáj pásztorai közül többen azt állították, hogy Jézust szeretik, nincs kifogásuk az ellen, hogy Jézus második eljövetelét hirdetjük, de kikeltek eljövetele idejének lerögzítése ellen. Isten mindeneket látó szeme olvasott szívükben. Ezek az emberek nem kívánták Jézus közeli eljövetelét. Tudták, hogy keresztényietlen életük nem állja meg a próbát, mert nem jártak az alázatosság útján, amelyet Ő jelölt ki. Ezek a hamis pásztorok Isten igazságának útjában álltak. A népet ellenben felrázta a meggyőző erővel előadott igazság, és a filippi börtönőrhöz hasonlóan kérdezte: „Mit cselekedjem, hogy üdvözöljek?” Csakhogy ezek a prédikátorok az igazság és a nép közé álltak és simulékony, kedves dolgokról prédikáltak, hogy eltereljék az igazságtól. Sátánnal és annak angyalaival egyesültek s így kiáltottak: „Béke, béke,” holott nincsen béke. Azok, akik szerették kényelmüket, s akik távol Istentől jól érezték magukat, nem akartak nagyszerű nyugalmukból felébredni. Láttam, hogy Istennek angyalai mindezt feljegyezték; és a lelkiismeretlen pásztorok öltözékén lelkek vére száradt.
Lelkészek, akik vonakodtak ezt a megmentő üzenetet elfogadni, másokat is visszatartottak attól. Lelkek vére tapad rájuk. Prédikátorok és a nép szövetkeztek, hogy e mennyei üzenet ellen küzdjenek, és hogy Millert és munkatársait üldözzék. Hazugságokat terjesztettek róla, hogy befolyását meghiúsítsák. Sokszor megtörtént, hogy miután világosan megértette a néppel Isten tanácsát és éles igazságokat igyekezett hallgatóinak szívébe vésni, nagy haragot lobbantottak fel ellene és azután hogy elhagyta az előadói termet, egyesek leselkedtek rá, hogy elvegyék életét. Ámde Isten elküldte angyalait, hogy megoltalmazzák, és biztonságban vezessék ki a dühöngő tömegből, mert hivatását ekkor még nem töltötte be.
Az alázatos lelkek örömmel fogadták el az üzenetet. Meg voltak róla győződve, hogy Isten küldte ezt hozzájuk, alkalmas időben. Az angyalok a legnagyobb érdeklődéssel szemlélték a mennyei üzenet hatását és midőn látták, hogy az egyházak elvetik azt, szomorúan tanácskoztak Jézussal. Jézus elfordította tekintetét az egyházakról; megparancsolta angyalainak, hogy híven őrködjenek azon drága lelkek felett, kik nem vetették el a bizonyság szavát s még további világosságot akart adni nekik. Láttam, hogy ha a vallásos keresztények igazán szerették volna Jézust és sóváran várták volna megjelenését, akkor ujjongással fogadták volna az eljöveteléről szóló örömhírt. Csakhogy ennek épp az ellenkezője történt. Mikor Urunk eljöveteléről hallottak; amivel határozottan elárulták, hogy nem szeretik Őt. Sátán és angyalai diadalmasan ujjongtak s Jézusnak, és angyalainak szemére vetették, hogy az a nép, amely nevét vallja oly kevéssé szereti Őt, hogy második eljövetelét nem is kívánja.
Ellenben láttam, hogy Istennek népe végtelen örömmel várta Ura eljövetelét. De Isten elhatározta, hogy próbára teszi őket. Keze eltakart a próféciai korszakok számításánál egy hibát. Azok, akik Urukra várakoztak, nem fedezték fel ezt a hibát s még a legtanultabb emberek - akik ellentmondtak az időszámításnak - sem vették észre azt. Isten azt akarta, hogy népe csalódáson menjen keresztül. Az idő elmúlt és azok, akik oly nagy örömmel várták Uruk eljövetelét, elszomorodtak és elcsüggedtek; ellenben azok, akik nem szívesen látták volna Jézus megjelenését, de mert félelemből fogadták el az üzenetet, megkönnyebbültek, hogy a várt időre mégsem jött el. Hitvallomásuk nem érintette szívűket, és nem tisztította meg életüket. A prófétai határidő elmúlta alkalmas volt arra, hogy belsejüket feltárja. Ők voltak az elsők, akik elfordulta és a szomorúakat és csalódottakat kinevették, akik tényleg szeretettel várták Uruk megjelenését. Istennek bölcsességét láttam abban, hogy népét megpróbálta, hogy biztos próbakövet adott, amellyel népét próbára tehette és felfedte azokat, akik a szomorúság órájában visszavonulnának és elfordulnának Tőle.
Jézus és a mennyei seregek részvéttel tekintettek alá azokra, akik őszintén vágyakoztak azt látni, Akit lelkük szeret. Angyalok lebegtek körülöttük, hogy támogassák őket a megpróbáltatás órájában. Azok, akik elmulasztották a mennyei üzenetet elfogadni, a sötétségben maradtak és Isten haragja fellobbant ellenük, mert elutasították azt a világosságot, melyet a mennyből küldött számukra. Azok a hűséges, csalódott lelkek, akik nem tudták sehogy sem megérteni, hogy Uruk miért nem jött el, nem maradtak sötétségben. Isten Szentlelke újra visszavezette őket Bibliájukhoz, hogy a prófétai időszakokat kutassák. Isten már elvonta kezét a számokról és a félreértés tisztázódott. Most látták csak, hogy a prófétai láncolatok 1844-ig vezetnek és ugyanazok az érvek, amelyekkel azt bizonyították, hogy a prófétai korszakok 1843-ban végződtek, igazolták, hogy 1844-ben járnak le. Isten szava eléggé megvilágította álláspontjukat, és felismerték annak tényét, hogy Isten a határidő után is ad haladékot: „Ha a látomás késik is, azért csak várjad azt.”
Annyira vágyódtak Krisztus azonnali eljövetele után, hogy nem vették tekintetbe, miszerint a jövendölés elhúzódhat, - ami arra szolgált, hogy a hűséges, várakozó lelkek felismerhetők legyenek. Tehát ismét újabb időponthoz jutottak. Azonban láttam, hogy a fájdalmas csalódáson sokan nem bírtak felülemelkedni és elvesztették buzgalmuk és bátorságuk magas fokát, amely 1843-ban jellemezte hitüket -. Sátán és angyalai diadalmaskodtak felettük s azok, akik vonakodtak az üzenetet elfogadni, szerencséjüknek tartották, hogy elég felvilágosodtak és előrelátók voltak és ezt a csalást - mint ahogy ők nevezték, - nem fogadták el. Nem voltak tudatában, hogy Istennek tanácsát vetették el maguktól, és hogy Sátánnal és annak angyalaival karöltve dolgoztak azon, hogy Isten népét megdöbbentsék, kik a mennyei üzenetet kiélték.
Az egyházak elnyomták azokat, akik az üzenetben hittek. Egy ideig azokat, kik nem fogadták el az üzenetet, a félelem még visszatartotta, hogy szívük vágyát megvalósítsák; azonban rövidesen felszínre jöttek érzelmeik. El akarták teljesen némítani azt a bizonyságtételt, melyet a várakozó lelkek hangoztattak: hogy a prófétai korszakok 1844-ig húzódnak. A hívők különben nyíltan beismerték tévedésüket és szinte magyarázatát adták annak, hogy miért várták Üdvözítőjüket 1844-re. Ellenfeleik egyetlen elfogadható érvet sem tudtak ellenük felhozni. Az egyházak haragja mégis fellobbant ellenük. Elhatározták, hogy a bizonyítékokat meg sem hallgatják, a bizonyságtételt végleg kizárják az egyházból, nehogy mások is hallhassák. Azokat, akik nem merték másoktól visszatartani azt a világosságot, amelyet Isten adott nekik, - kizárták az egyházból. Óh, de Jézus velük maradt továbbra is és ők örvendtek színének fényességében. Elő voltak készítve, hogy a második angyal üzenetét elfogadják.

EW 245-47.Az első angyal üzenete.Láttam, hogy az egész menny érdeklődéssel vesz részt abban a munkában, amely a földön folyik. Jézus egy hatalmas angyalt küldött alá földre, azzal a megbízatással, hogy figyelmeztesse a föld lakóit, hogy készülődjenek második eljövetelére. Midőn ez az angyal távozott Jézus színe elől a mennyből, rendkívül ragyogó fény sugárzott előtte. Úgy hallottam, hogy az angyal küldetésének célja: dicsőségével beragyogni a földet és figyelmeztetni az embereket Isten eljövendő haragjára. Tömegek fogadták el a világosságot. Egyesek ünnepélyesen fogadták, mások örömmel és elragadtatással. Akik elfogadták a világosságot, arcukat a menny felé emelték, és magasztalták Istent. Noha mindenkire áradt, egyesek csak hatása alá kerültek, de nem fogadták el szívesen. Sokan nagy haragra lobbantak. A prédikátorok és a nép egyesültek a gonoszokkal és együttes erővel álltak ellene a világosságnak, amelyet ez a hatalmas angyal árasztott szét. Viszont azok, akik elfogadták, visszavonultak a világtól s szorosan egyesültek egymással.
Sátán és angyalai serényen buzgólkodtak, hogy akiket csak lehet, eltérítsenek a világosságtól. Az a csapat, amely megvetette e fényt, sötétségben maradt. Láttam, hogy Isten angyala mélységes érdeklődéssel figyelte az Ő hitvalló népét, hogy feljegyezze, milyen jellemet fejlesztenek, midőn a mennyei eredetű üzenet eléjük tárul. S mialatt igen sokan vallották, hogy Jézust szeretik, haraggal, gúnnyal és gyűlölettel fordultak el a mennyei üzenettől, az angyal a kezében levő pergamenen feljegyezte e szégyenletes eljárást. Az egész menny méltatlankodva látta, hogy Jézust ily kevésre becsülik azok, akik híveinek és követőinek vallják magukat.
Láttam a hívő lelkek csalódását, midőn Uruk nem jelent meg az általuk várt időben. Istennek azonban az volt a szándéka, hogy elfedje a jövőt, hogy népét döntésre kényszerítse. Ha nem hirdettek volna határozott időpontot, akkor az Istentől elrendelt munka sem lett volna elvégezhető. Sátán többekkel elhitette, hogy azokat a nagy eseményeket, melyek az ítélettel s a kegyelmi idő végével függnek össze, a messzi távolban keressék. Szükséges volt, hogy a népet arra bírják, hogy a jelenben komolyan előkészüljön.
Midőn az idő eltelt, azok, akik a világosságot nem teljesen fogadták el, egyesültek azokkal, akik az üzenetet elvetették, és együttesen kezdték gúnyolni a csalódott lelkeket. Angyalok jegyezték fel e névleges keresztények eljárását. Az előre meghatározott idő eltelte próbára tette őket és bebizonyult, hogy megmérettek a mérlegen és könnyűnek találtattak. Erősen állították, hogy ők keresztények, azonban szinte egyetlen vonatkozásban sem követték Jézus példáját. Sátán végtelenül örült Jézus állítólagos követőinek ilyen lelki állapotán. Csapdában voltak. Már sikerült legtöbbjüket a keskeny ösvény elhagyására bírni s már más irányban keresték a menny felé vezető utat. Angyalok látták, hogy Sionban a szentek és tiszták összekeveredtek a bűnösökkel és a világot szerető képmutatókkal. Őrködtek Jézus hűséges tanítványai felett; azonban a romlottak befolyásolták a szenteket. Azoknak, akik teljes szívükből vágyakoztak Jézust látni, névleges testvéreik szigorúan megtiltották, hogy eljöveteléről beszéljenek. Angyalok tekintettek alá erre a jelenetre s együtt éreztek a ’maradékkal’, amely sóvárogva várta Urának megjelenését.

EW 240-41.Az első angyal üzenete. – Láttam az emberek több csoportját, melyek mintha kötelekkel lettek volna összekötözve. E csoportokban sokan sötétségben voltak; szemeiket a földre szegezték s úgy látszott, hogy semmiféle összeköttetésben sem állnak Jézussal. Azonban a különböző csoportok között elszórtan voltak egyesek, akiknek arca sugárzott, szemük a menny felé tekintett. Jézustól jövő fénysugarak hullottak rájuk, melyek tündöklő napsugarakhoz hasonlítottak. Egy angyal felszólított, hogy figyeljek és láttam egy angyalt őrködni azok felett, akikre a fénysugár esett; ellenben gonosz angyalok vették körül azokat, akik sötétségben voltak. Majd hallottam, amint egy angyal fennhangon ezt kiáltotta: „Féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget; mert eljött az Ő ítéletének órája!”
Dicső fény nyugodott meg e csoportok felett, hogy megvilágítsa mindazokat, akik befogadják. A sötétségben sínylődők közül többen elfogadták ezt a világosságot és örvendeztek. Mások ellenálltak a mennyei világosságnak, mondván, hogy csak félrevezetné őket. A fény elhaladt mellettük és ők sötétségben maradtak. Azok, akik a Jézustól jövő drága világosságot elfogadták, boldogan tapasztalták annak állandó növekedését. Szemeikből szentséges öröm sugárzott szét és tekintetüket mélységes érdeklődéssel felfelé irányították Jézus felé. Az angyal szavával egyidejűleg hallható volt az ő hangjuk is: „Féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget, mert eljött az Ő ítéletének órája. Midőn ezt a kiáltást hallották, láttam, hogy azok, akik sötétségben maradtak, oldalukkal és vállukkal lökdösni kezdték őket. Akkor azok, akik a szent világosságot szerették, többen elszakították az őket összekötő köteleket és különváltak tőlük. Mikor ez történt, a különböző csoportokból előkelő és általános tiszteletben álló férfiak váltak ki, akik munkához láttak; némelyek barátságos szavakkal, mások haragos tekintettel és fenyegetésekkel igyekeztek a meglazult köteleket újra szorosabbra fűzni. Ezek az emberek állandóan mondogatták: ’Isten velünk van. Mi a világosságban állunk. Miénk az igazság.’ Kíváncsian kutattam, hogy kik ezek a férfiak s hallottam, hogy prédikátorok és vezető emberek, akik a világosságot elvetették, és azt akarják, hogy mások se fogadják el.

EW 249.Az első angyal üzenete. Azok, akik az első angyal üzenetét elvetették, elvesztették a másodiknak világosságát is; nem örvendhettek, s nem szolgálhatott áldásukra, azaz erő és dicsőség, amely az üzenetet kísérte: ’Íme a vőlegény jő!’ Jézus rosszallólag fordult el tőlük; mivel lekicsinyelték és elvetették Őt. Azokat, akik elfogadták az üzenetet, a dicsőség felhője takarta be. Ezek nagyon féltek, nehogy megbántsák Istent, s állandóan vigyáztak és imádkoztak, hogy megismerjék akaratát. Láttam, hogy Sátán és angyalai el akarták zárni Isten népe elől ezt a mennyei világosságot; azonban mindaddig, amíg a várakozók szerették a világosságot, s amíg szemeiket hittel emelték fel Jézushoz, Sátánnak és angyalainak nem volt hatalmuk ahhoz, hogy ezektől a drága sugaraktól megfoszthassák őket. A mennyei üzenet haragra lobbantotta Sátánt és angyalit, s arra késztették azokat, akik állították, hogy Jézust szeretik, de eljövetelét nem várták, hogy a hívő lelkeket gúnyolják és üldözzék. Ámde angyal jegyzett fel minden gyűlöletes szót, minden sértést és gúnyt, miket Isten gyermekeinek névleges testvéreiktől szenvedniük kellett.

NK 278.Az első angyal üzenete. – Nagy reformra van szükség egy olyan nép felkészítéséhez, amely meg tud állni Isten napján. Isten látta, hogy a magukat népének vallók közül sokan nem készülnek az örökkévalóságra. Az irgalmas Isten intő üzenetet akart küldeni népének, hogy felébresztve kábultságukból, arra indítsa őket, hogy elkészüljenek az Úr eljövetelére.
Ez az intés a Jelenések könyve 14. fejezetében található. E fejezet szerint a mennyei lények háromszoros üzenetet hirdetnek. Az üzenet nyomában jön az ember Fia, hogy learassa „a földnek aratni valójá”-t. E figyelmeztetések közül az első angyali üzenet a közelgő ítéletet hirdeti. A próféta látott egy angyalt „az ég közepén repülni, akinél vala az örökkévaló evangélium, hogy a föld lakosainak hirdesse az evangéliumot, és minden nemzetségnek és ágazatnak, és nyelvnek és népnek, ezt mondván nagy szóval: Féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget; mert eljött az Ő ítéletének órája; és imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, és a tengert és a vizek forrásait!” (Jel l4:6-7).
A kinyilatkoztatás szerint ez az üzenet „az örökkévaló evangélium” része. Az evangélium prédikálásával Isten nem angyalokat, hanem embereket bízott meg. A mennyei angyalok e munka irányítását végzik. Isten gondjaikra bízta az emberiség megváltásáért indított nagy munkát, de az evangélium tényleges hirdetését a földön Krisztus szolgái végzik.

NK 315.Az első angyal üzenete. – A jelképes szolgálati rendben, amely Krisztus áldozatának és papságának árnyéka, a szenthely megtisztítása a főpap utolsó szolgálata volt az évi szolgálatok körforgásában. Az engesztelés záró cselekménye Izrael bűnének eltávolítása volt. Ez a cselekmény előremutatott annak a szolgálatnak a záró eseményére, amellyel Főpapunk a mennyben eltávolítja, illetve eltörli népének a mennyei feljegyzésekben nyilvántartott bűneit. Ez a munka vizsgálatból és ítéletből áll; és közvetlenül az előtt történik, hogy Krisztus „eljön az ég felhőiben hatalommal és nagy dicsőséggel;” mert amikor eljön, már mindenkinek az ügye eldőlt. Jézus ezt mondja: „Az én jutalmam velem van, hogy megfizessek mindenkinek, amint az ő cselekedete lesz” (Jel 22:12). A második adventet közvetlenül megelőző ítéletet az első angyali üzenet így hirdeti meg: „Féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget; mert eljött az Ő ítéletének órája” (Jel 14:7).
Akik ezt az intő üzenetet hirdették, azok a megfelelő üzenetet a megfelelő időben tolmácsolták. Az első tanítványokhoz hasonlóan Dán 9. fejezetének próféciájára alapozva hirdették: „Bétölt az idő, és elközelített az Istennek országa,” és közben nem ismerték fel ugyanebben az igében a Messiás haláláról szóló jövendölést. Miller és társai is a Dán 8:14 versére és Jel 14:7 versére alapozott üzenetet hirdették, és nem vették észre, hogy van még más is Jel 14. fejezetének üzenetében, amit az Úr adventje előtt szintén hirdetni kell. Miként a tanítványok tévedtek abban, hogy Isten a hetven hét végén felállítja országát, az adventhivők is rosszul tudták, hogy milyen esemény következik be a 2300 nap lejártakor. Mindkét csoport egy közhiedelmet fogadott el, azaz vallotta azokat a korabeli tévedéseket, amelyek elvakították az ember elméjét az igazsággal szemben. Mindkét csoport Isten akaratát teljesítve hirdette az általa küldött üzenetet, és mindkettő a saját tanítását félreértve csalódott.

NK 317.Az első angyal üzenete.A Jelenések 14. fejezetében kinyilatkoztatott első angyali üzenet arról ad hírt, hogy a Krisztus közeli eljövetelének hirdetését nagy vallási ébredés követi. Egy repülő angyal látható „az ég közepén. Nála van „az örökkévaló evangélium, hogy a föld lakosainak hirdesse az evangéliumot, és minden nemzetségnek és ágazatnak, és nyelvnek és népnek.” Az angyal „nagy szóval” hirdeti ezt az üzenetet: „Féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget; mert eljött az Ő ítéletének órája; és imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és földet, és a tengert és a vizek forrásait” (Jel l4:6-7).
Sokatmondó az a tény, hogy ezt az intő üzenetet egy angyal hirdeti. A bölcs Isten úgy látta jónak, hogy a mennyei követ tisztaságával, dicsőségével és hatalmával ábrázolja annak a munkának a magasztos jellegét, amelyet az evangélium hatalmának és dicsőségének kell elvégezni. Az angyal repülése „az ég közepén,” a „nagy szó,” amellyel az üzenet hangzik „a föld lakosainak” „minden nemzetségnek és ágazatnak, és nyelvnek és népnek” - tanúsítja e mozgalom gyorsaságát és világszéles voltát.
Az üzenetből világossá válik, hogy mikor kezdődik ez a mozgalom. A kinyilatkoztatás szerint az ’örökkévaló evangélium’ magában foglalja azt az üzenetet is, amelyből elénk tárul az ítélet megkezdésének ideje. A megváltás üzenetét minden korban prédikálták, de az evangéliumnak ezt a részét csak az utolsó napokban lehet hirdetni, mert csak akkor igaz, hogy az ítélet órája eljött. A próféciákból egy eseménysort ismerünk meg, amely az ítélet megkezdéséig tart. Ez különösen Dániel könyvében figyelhető meg. A próféciának azt a részét, amely az utolsó napokra vonatkozik, Dánielnek be kellett pecsételnie „a végidőig. A végidő előtt nem lehetett hirdetni az ítéletről szóló üzenetet, mert az üzenet a próféciák beteljesedésére épül. De a végső időben - mondja a próféta – „tudakozzák majd sokan, és nagyobbá lesz a tudás” (Dán 12:4).

NK 328.Az első angyal üzenete.William Millernek és munkatársainak Amerikában kellett az intő üzenetet hirdetniük. Ez az ország lett a nagy adventmozgalom központja. A leghatározottabban itt teljesedett az első angyal próféciája. Millernek és társainak az írásait távoli országok is megismerték. A misszionáriusok a világ minden részébe, ahova sikerült eljutniuk, magukkal vitték Krisztus közeli eljövetelének örömhírét. Közelben és távolban terjedt az örökkévaló evangélium: „Féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget; mert eljött az Ő ítéletének órája.”
A próféciák, amelyek szerint úgy tűnt, hogy Krisztus második eljövetele 1844 tavaszán lesz, mélyen megragadták az emberek figyelmét. Az üzenet államról államra terjedt, és mindenütt nagy érdeklődést keltett. Sokan meggyőződtek arról, hogy a prófétikus időszakokat igazoló érvelések helyesek, és nagyra tartott elképzeléseiket feladva, örömmel elfogadták az igazságot. Egyes lelkészek, félretéve egyéni nézeteiket és érzéseiket, lemondtak fizetésükről, otthagyták egyházukat, és hirdették Jézus eljövetelét. De viszonylag kevés lelkész fogadta el ezt az üzenetet, ezért jórészt egyszerű egyháztagok hirdették. Farmerek otthagyták földjüket, kézművesek szerszámaikat, kereskedők áruikat, értelmiségiek hivatásukat. A munkások száma mégis kicsi volt az elvégzendő munkához képest. Az Istent nélkülöző egyház és a gonoszságban veszteglő világ állapota nyomta a hű őrszemek lelkét. Készek voltak fáradozni, nélkülözni és szenvedni azért, hogy emberek megtérjenek és elnyerjék az üdvösséget. A munka biztos léptekkel haladt előre. Sátán támadása ellenére is sok ezren fogadták el az advent igazságot.
Mindenütt hallatszott a szívhez szóló bizonyságtevés, amely arra intette a bűnösöket - a világ fiait és az egyháztagokat egyaránt -, hogy meneküljenek az eljövendő haragtól. Keresztelő Jánoshoz, Krisztus előfutárához hasonlóan a prédikátorok a fa gyökerére helyezték a fejszét, és mindenkit arra buzdítottak, hogy teremjenek megtéréshez illő gyümölcsöt. Megrázó felhívásaik éles ellentétben álltak a szószékről hangzó közkedvelt békesség-, biztonság-ígéretekkel. Az üzenet, ahol csak felhangzott, megérintette az emberek szívét. A Szentírás egyszerű, egyértelmű bizonyságtevése, amelyet a Szentlélek ereje kísért, olyan meggyőző erővel szólalt meg, amelynek kevés ember tudott teljesen ellenállni. Vallásos emberek felocsúdtak hamis biztonságérzetükből. Felismerték, hogy hitehagyók, világiasak, hitetlenek, gőgösek és önzőek. Sokan bűnbánattal és alázattal keresték az Urat. Szívük, amely oly sokáig földi dolgokhoz ragaszkodott, most a menny felé fordult. Isten Lelke megnyugodott rajtuk, és töredelmes, alázatos szívvel ők is kiáltották: „Féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget; mert eljött az Ő ítéletének órája.
Bűnösök sírva kérdezték: „Mit kell nékem cselekednem, hogy üdvözüljek?” Azok, akik eddig becstelenül éltek, igyekeztek az okozott kárt megtéríteni. Mindazok, akik békét találtak Krisztusban, vágytak másokkal is megosztani az áldást. A szülők szíve gyermekeik felé fordult, a gyermekeké, pedig szüleik felé. A gőg emelte válaszfalak halomra dőltek. Őszinte bűnvallomások hangzottak el, és a család tagjai azok üdvösségéért fáradoztak, akik a legdrágábbak voltak nekik. Sokszor lehetett a buzgó ima hangját hallani. Mindenfelé gyötrődő lelkek küzdöttek Istennel. Sokan egész éjszaka buzgón könyörögtek a bűnbocsánat bizonyosságáért, vagy rokonaik és barátaik megtéréséért.
Minden rendű és rangú ember tódult az adventhivők istentiszteleteire. Gazdagok és szegények, rangosak és egyszerűek más-más okból, de saját fülükkel akarták hallani a második adventről szóló tanítást. Az Úr féken tartotta az ellenkezés szellemét, amíg szolgái elmondták, miért hisznek. Néha az eszköz gyenge volt, de Isten Lelke erőt lehelt az igazságba. Ezeken az összejöveteleken érezhető volt a szent angyalok jelenléte, és naponta sok emberrel nőtt a hivők száma. Amikor újra és újra felhangzottak Krisztus közeli eljövetelének bizonyítékai, roppant tömegek hallgatták némán, lélegzetvisszafojtva a súlyos szavakat. Mintha a menny közeledett volna a földhöz, és a föld a mennyhez. Isten hatalmát idősek, fiatalok és középkorúak egyaránt érezték. Az emberek ajkukon dicsőítéssel tértek haza, és boldog hangok csendültek fel a csendes éjszakában. Az összejövetelek résztvevői soha nem tudták elfelejteni azokat a különös jeleneteket, amelyeket ott láttak, és a mélységes érdeklődést, amelyet ott tapasztaltak.

NK 338.Az első angyal üzenete.A Jelenések könyve 14. fejezetében leírt első angyali üzenetnek, amely meghirdeti Isten ítéletének óráját, és felszólítja az embereket, hogy féljék és imádják Őt, az volt a célja, hogy elkülönítse Isten hitvalló népét a világ rontó hatásától. Isten népének meg kellett látnia valódi állapotát: világiasságát és elesettségét. Ha az egyház tagjai megfogadták volna azt az intést, amit Isten ebben az üzenetben küldött, akkor elhagyták volna azokat a bűnöket, amelyek elszakították őket Istentől. Ha elfogadták volna a menny üzenetét, és szívüket az Úr előtt megalázva őszintén igyekeztek volna megállni előtte, Isten Lelke és ereje megnyilatkozott volna közöttük. Az egyház újra eljutott volna a hit és a szeretet egységére, az apostoli idők boldog állapotára, amikor a hivők „szíve-lelke egy vala,” és „az Isten beszédét bátorsággal szólják vala;” amikor „az Úr... minden napon szaporítja vala a gyülekezetet az üdvözülőkkel” (Acs 4:32.31; 2:47).
Ha azok, akik magukat Isten népének vallják, elfogadnák az Igéből rájuk sugárzó világosságot, akkor eljutnának arra az egységre, amelyért Krisztus imádkozott: „a Lélek egységé”- re a „békesség kötelékével,” ahogy az apostol mondja. „Egy a test, és egy a Lélek, aminthogy egy reménységre kaptatok elhívást; egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség” (Ef 4:3-5).

NK 356.Az első angyal üzenete. – Nem a második angyali üzenet hirdetése hozta létre a fanatizmust és a megoszlást. Ez az állapot 1844 nyarán már jelentkezett, amikor az adventhivők kétkedve és bizonytalankodva nézték helyzetüket. Az első angyali üzenet hirdetésének és az „éjféli kiáltás”- nak éppen az volt a célja, hogy elfojtsa a fanatizmust és a viszályt. Ennek az ünnepélyes mozgalomnak a résztvevői között harmónia volt. Szívük telve volt az egymás és Jézus iránti szeretettel. Uruk közeli eljövetelét várták. A közös hit, a közös áldott reménység minden ellenük irányuló emberi befolyást hatástalanított, és pajzsként védte őket Sátán támadásai ellen.

NK 362.Az első angyal üzenete. – Ötszáz évvel előbb az Úr kinyilatkoztatta Zakariás próféta útján: „Örülj nagyon, Sionnak leánya, örvendezz, Jeruzsálem leánya! Íme, jön néked a te királyod: igaz és szabadító Ő; szegény és szamárháton ülő, azaz nőstény szamárnak vemhén” (Zak 9:9). Ha a tanítványok tudták volna, hogy Krisztust Jeruzsálemben törvény elé állítják, és halálra ítélik, képtelenek lettek volna teljesíteni ezt a próféciát.
Miller és társai hasonlóképpen valósították meg a próféciát, és tolmácsolták azt az üzenetet, amelyet az ihletett Ige jövendölése szerint el kellett mondaniuk a világnak. De ezt az üzenetet nem hirdették volna, ha teljesen megértették volna a csalódásukat meghirdető próféciát, és benne egy másik üzenetet is, amelyet az Úr eljövetele előtt prédikálni kell minden nemzetnek. Az első és második angyal üzenete időben hangzott fel, és elvégezte azt a munkát, amelyet az Úr általa meg akart valósítani.

NK 387.Az első angyal üzenete. – Mind Dániel próféciája: „Kétezer és háromszáz estvéig és reggelig, azután kiderül a szenthely igazsága” (8:14), mind pedig az első angyali üzenet: „Féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget; mert eljött az Ő ítéletének órája,” a vizsgálati ítéletre és a szentek szentjében szolgáló Krisztusra, nem pedig a népe megváltására és a gonoszok elpusztítására megjelenő Krisztusra hívta fel a figyelmet. A krisztusvárók nem a prófétikus időszakok kiszámításában tévedtek, hanem abban, hogy milyen esemény lesz a 2300 nap végén. E tévedés miatt csalódtak. De mindaz, amit a próféta megjövendölt, és mindaz, amit a Szentírás bizonysága alapján várhattak volna, megvalósult. Pontosan akkor, amikor reményeik meghiúsulása miatt siránkoztak, történt meg az üzenetben megjövendölt esemény, amelynek be kellett teljesednie, mielőtt az Úr eljön, hogy szolgáit megjutalmazza.
Krisztus megjelent, de nem a földön, ahogy várták, hanem Isten templomában, a mennyei szentek szentjében, ahogy azt az árnyékszolgálat jelezte. Dániel próféta azt mondja, hogy Krisztus ekkor az Öregkorúhoz lép: „Látám éjszakai látásokban, és ímé az égnek felhőiben mint valami emberfia jöve” - nem a földre, hanem – „az Öregkorúhoz, és eleibe vivék Őt” (Dán 7:13).
Ezt Malakiás próféta is megjövendölte: „Mindjárt eljön az Ő templomába az Úr, akit ti kerestek, és a szövetségnek követe, akit ti kívántok; ímé eljön, azt mondja a Seregeknek Ura” (Mal 3:1). Az Úr váratlanul lépett be templomába. Erre népe nem számított. Ott nem keresték. Azt hitték, hogy a földre jön, és „tűznek lángjában ’bosszút áll azokon, akik nem ismerik az Istent, és akik nem engedelmeskednek... evangéliumának” (2Thessz 1:8).

NK 389.Az első angyal üzenete.Az első angyal által Isten arra szólítja fel az embereket, hogy féljék Őt, neki adjanak dicsőséget, és benne a menny és föld Teremtőjét imádják. Hogy ezt megtehessék, engedelmeskedniük kell törvényének. Bölcs Salamon ezt mondja: „Istent féljed, és az Ő parancsolatait megtartsad; mert ez az embernek fő dolga!” (Préd 12:15). Isten parancsolatainak megtartása nélkül semmiféle imádat nem lehet kedves Istennek. „Az az Isten szeretete, hogy megtartjuk az Ő parancsolatait.” „Valaki elfordítja az ő fülét a törvénynek hallásától, annak könyörgése is utálatos” (1Jn 5:3; Péld 28:9).
Azért kell Istent imádnunk, mert Ő a Teremtő, és minden lény neki köszönheti létét. Ahol a Biblia arról beszél, hogy Isten a pogányok isteneinél nagyobb tiszteletet és mélységesebb imádatot igényel, ott mindenütt hivatkozik Isten teremtői hatalmának bizonyítékára is. „A nemzeteknek minden istene bálvány, az Úr pedig egeket alkotott” (Zsolt 96:5). „Kihez hasonlíttok hát engem, hogy hasonló volnék? szól a Szent. Emeljétek föl a magasba szemeiteket, és lássátok meg, ki teremté azokat?” „Így szól az Úr, aki az egeket teremtés Ő az Isten, aki alkotá a földet és teremté azt... Én vagyok az Úr és több nincsen!” (Ésa 40:25-26; 45:18). A zsoltáríró így nyilatkozik: „Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten; Ő alkotott minket és nem magunk.” „Jöjjetek, hajoljunk meg, boruljunk le; essünk térdre az Úr előtt, a mi alkotónk előtt!” (Zsolt 100:3;95:6). A szent mennyei lények, akik imádják Istent, elmondják, miért illeti Őt hódolat: „Méltó vagy Uram, hogy végy dicsőséget és tisztességet és erőt; mert Te teremtettél mindent” (Jel 4:11).

NK 401.Az első angyal üzenete. – A legfélelmetesebb fenyegetést, amely valaha is halandókhoz szólt, a harmadik angyal üzenete tartalmazza. Szörnyű bűn lehet az, amely Istent olyan haragra indítja, amelybe nem vegyül kegyelem. Mindenki tisztán láthat e fontos dologban. Isten, mielőtt ítélkezne, óva inti e bűntől a világot, hogy mindenki megtudja, miért fog ítélete lesújtani, és hogy mindenkinek alkalma legyen megmenekülni a büntetéstől. A prófécia kinyilatkoztatja, hogy az első angyal „minden nemzetségnek és ágazatnak, és nyelvnek és népnek” hirdetni fogja ezt az üzenetet. A harmadik angyal figyelmeztetése, amely szintén a hármas üzenethez tartozik, sem fog szűkebb körben hangzani. A prófécia azt mondja róla, hogy egy angyal, aki az ég közepén repül, nagy szóval hirdeti, és ez az üzenet magába fogja vonni a világ figyelmét.

NK 407.Az első angyal üzenete.Isten akarta azt, hogy az első üzenet meghirdesse az ítélet pontos idejét. Annak a prófétikus időszaknak a kiszámításához, amelyre az üzenet épült, és amely a 2300 nap végét 1844 őszére teszi, nem fér kétség. Azok az emberek, akik ismételten megkísérelték új és új időpontra tenni a prófétikus időszakok kezdetét és végét, és azok az értelmetlen okoskodók, akik e nézeteket alá akarták támasztani, nemcsak elűztek számos embert a jelenvaló igazságtól, de ellenérzést is kiváltottak mindennemű próféciamagyarázattal szemben. Minél többször határozták meg Krisztus második adventjének idejét, és minél szélesebb körben híresztelték el, annál inkább Sátán szándékait szolgálták. És amikor a megjelölt időpont elmúlt, Sátán nevetség és gúny tárgyává tette e hír képviselőit, meggyalázva az 1843-as és 1844-es nagy adventmozgalmat. E tévelygés makacs hívei végül egy távoli időpontban határozzák meg Krisztus eljövetelének idejét. Ez azonban hamis biztonságérzetet kelt, és sokan csak akkor józanodnak ki, amikor már túl késő.

NK 327.Az első angyal üzenete. – A mozgalom főleg az egyszerűbb néprétegek között terjedt. Az emberek a munkások szerény otthonában gyűltek össze, hogy az intő üzenetet meghallgassák. A gyermek-prédikátorok zöme is szegény parasztgyermek volt. Egyik-másik alig volt hat-nyolc éves; s bár életük tanúsította, hogy szeretik a Megváltót, és igyekeznek Isten szent kívánalmainak engedelmeskedni, rendes körülmények között ők sem voltak okosabbak és tanulékonyabbak, mint a hasonló korú gyermekek. De amikor az emberek elé álltak, kétségtelenül természetes képességeiket meghaladó hatalom szólalt meg általuk. Hanghordozásuk és viselkedésük megváltozott. A Szentírást szó szerint idézve nagy komolysággal figyelmeztették az embereket az ítéletre: „Féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget; mert eljött az Ő ítéletének órája.” Dorgálták az embereket bűneik miatt. Nemcsak az erkölcstelenséget és kicsapongást kárhoztatták, hanem a világiasságot és a hitehagyást is. Intették hallgatóikat, hogy sietve meneküljenek az eljövendő haragtól.

NK 543-44.Az első angyal üzenete. – A harmadik angyalhoz csatlakozó angyal be fogja tölteni az egész földet dicsőségével. Egy világméretű munka és rendkívüli erő jelentkezésének megjövendölése ez. Az 1840-44-es adventmozgalom Isten hatalmának dicsőséges megnyilatkozása volt. Az első angyal üzenete eljutott a világ minden misszióállomásához, és egyes országokban olyan érdeklődés támadt a vallás iránt, amelyre a XVI. századi reformáció óta nem volt példa. De mindezt túl fogja szárnyalni az a hatalmas megmozdulás, amely a harmadik angyal utolsó intését viszi a világnak.

2Szem 382.Az első angyal üzenete. – Nemrégiben azt a gondolatot nyertem a Szentlélektől éjjel látomásban, hogy ha az Úr olyan hamar eljön, mint amilyen hamar gondoljuk, akkor még az elmúlt évek buzgóságánál is tevékenyebben kellene az emberek elé tárnunk az igazságot.
Ennek kapcsán felidéztem magamban az advent hívők tevékenységét az 1843-as és 1844-es esztendőkből. Akkoriban sokat látogattunk házról-házra, és egyesült igyekezettel figyelmeztettük az embereket Isten Igéjének szavaira. Ma nagyobb erőfeszítéseket kell tennünk az első angyali üzenet hűséges hirdetőinél. Rohamosan közeledünk a föld történelmének lezárulásához. Ha igazán felismerjük, hogy Jézus hamarosan eljön, olyan munkába fogunk kezdeni, mint soha azelőtt. Isten felszólít bennünket, hogy figyelmeztessük az embereket. Életünkkel be kell mutatnunk az igazság és szentség erejét. A világnak hamarosan szembe kell néznie a Törvényadóval a megromlott törvény felett. Csak azok remélhetnek megbocsátást és békét, akik a törvényszegés helyett az engedelmességet választják.

1T 53. Az első angyal üzenete. – Teljesen meg vagyunk győződve arról, hogy Isten, az Ő bölcsességében azt tervezte, hogy népe csalódáson essen át. Ennek az volt a célja, hogy leleplezze a szíveket, és fejlessze azok jellemét, akik vallották, hogy várják és szeretik az Úr eljövetelét. Akik azért fogadták el az első angyal üzenetét (lásd Jel 14,6-7), mert féltek Isten ítéletének haragjától, nem pedig azért, mert szerették az igazságot, és örökölni kívánták a mennyek országát, azok most valódi oldalukról mutatkoztak meg. Ezek jártak élen: kinevették azokat a csalódottakat, akik őszintén és szeretettel vágyódtak Jézus megjelenésére.
Isten nem sokáig hagyta homályban a csalódottakat. Amikor imádkozó szívvel kutatták a jövendölés korszakait, felfedezték a tévedést, és észrevették a jövendölés vonalát a várakozási idő hosszában. Krisztus jövetelének örömteli várásában nem vették figyelembe a látomás látszólagos késését. Azért szomorú és váratlan meglepetés érte őket de pontosan erre a próbára volt szükség, hogy az őszinte hívőket fejlessze és megerősítse az igazságban.

TM 115.Az első angyal üzenete.Dániel, feladata szerint, feljegyezte a bizonyságtételeket, amelyek bepecsételtettek a vég idejéig, amikor is az első angyal üzenetének hirdetése esedékes e világ számára. Ezek a dolgok végtelenül fontosak ezekben az utolsó napokban. Ámde míg „megtisztulnak, megfehérednek és megpróbáltatnak sokan, az istentelenek istentelenül cselekszenek, és az istentelenek közül senki sem érti.” Mennyire igaz! A bűn: Isten törvényének áthágása. S akik az Isten törvényére vonatkozó világosságot nem fogadják el, azok nem fogják megérteni az első, a második és a harmadik angyal üzeneteit. Dániel könyve a Jelenések könyve által válik érthetővé, s elvezet egészen a föld történelmének utolsó jelenetéig.

Jel. 14,8

"És más angyal követé azt, mondván: Leomlott, leomlott Babilon, a nagy város! mert az ő paráznaságának haragborából adott inni minden pogány népnek."

2Szem 62.Babilon. – Néhány évvel később egy N. nevű férfi a kaliforniai Red Bluffból eljött hozzám és megosztotta velem üzenetét, amiről azt mondta, hogy annak a harmadik angyalnak hangos kiáltása, melynek dicsősége be fogja tölteni a földet. Úgy gondolta, hogy Isten mellőzte az összes vezetőt, és őt bízta meg az üzenettel. Megpróbáltam rámutatni tévedésére. Azt mondta, hogy a hetednapi adventista egyház Babilon, és amikor elétártuk érveinket és rámutattunk hibáira, hatalmas erő szállta meg és nagyot kiáltott… Sok gondunk volt vele, mert gondolkodása kizökkent egyensúlyából és elmegyógyintézetbe kellett vinnünk.

PP 92.Babilon. – A kereszténynek tartott világban sokan elfordulnak a Biblia világos tanításaitól; emberi spekulációkból és tetszetős mesékből szerkesztenek hitvallást, és rámutatnak saját tornyukra, mint a mennybe vezető útra. Az emberek csodálattal csüggnek az ékesszóló ajkakon, amelyek azt tanítják, hogy a törvényszegő nem hal meg, és az üdvösség megszerezhető az Isten törvénye iránti engedelmesség nélkül. Krisztus állítólagos követői egységre jutnának, ha elfogadnák Isten normáját; de ameddig az emberi bölcsességet Isten Szent Igéje fölé emelik, addig megoszlások és széthúzások lesznek. Az egymástól eltérő hitvallások, és szekták zűrzavarát megfelelően ábrázolja a „Babilon” szó, amely prófécia (Jel 14:8; 18:2) az utolsó napok világot szerető egyházaira vonatkozik.

TM 20.Babilon.Istennek van egyháza, választott népe: s ha mindenki láthatná, ahogyan én láttam, hogy Krisztus mennyire azonosítja magát népével, akkor sosem hallanánk olyan üzenetet, mely az egyházat Babilonnak bélyegzi. Istennek van népe, mely Vele együttműködik, ez a nép egyenesen halad előre, Isten dicsőségére.

TM 22-23.Babilon. – Ha emberek azt állítják, hogy üzenetet vettek Istentől, ám ahelyett, hogy fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen harcolnának, fegyvereiket a küzdő egyház ellen fordítják, - akkor kerüljétek őket. Nem hordják magukon a mennyei pecsétet. Isten nem bízta meg őket ezzel a munkával. Csak rombolják azt, amit Isten építeni akar a Laodiceának szóló üzenet által. Isten csak azért sebez, hogy gyógyíthasson, s nem azért, hogy elveszítsen. Az Úr senki által sem küld olyan üzenetet, mely az egyházat elcsüggeszti, kétségbe ejti. Isten megró, megfedd, büntet, ám csak azért, hogy helyrehozzon, s végül megdicsérjen. Mennyire örültem a Legfőbb Tanácstestület jelentésének, hogy sokat ellágyultak, megalázkodtak, alázatos vallomást tettek, s elsöpörték szívük ajtaja elől a szemetet, mely az Üdvözítőt távol tartotta. Mennyire örültem, amikor hallottam, hogy sokan befogadták Jézust, mint állandó vendégüket. Hogyan történt, hogyan lehetséges, hogy éppen, amikor ez az egyház a Szentlélek kiválasztásában részesült, röplapok minden felé Babilonnak bélyegezték a H. N. Adventista Egyházat? Hogyan lehetséges, hogy emberek ennyire félrevezethetők? Elképzelik, hogy a hangos kiáltás abban áll, hogy Isten népét kihívják olyan egyház közösségéből, mely éppen a felüdülés időszakát élvezi? Oh, vajha ezek a megtévesztett lelkek szintén részesülnének ebben az áradatban, ebben az áradatban, ebben az áldásban, s részesülnének a magasságokból áradó erőben.

7BC 980.Leomlott, leomlott Babilon. – A világi hatalmasságok több és több külsőséges felvonulást rendeznek. Más-más jelkép alatt Isten János elé tárta azok gonosz jellemét és csábító befolyását, akik régebben is Isten népének üldözésével tűntek ki. Jelenések 18. fejezete beszél a titokzatos Babilonról, mely elesett magas tisztjéről, és üldöző hatalommá vált. Akik megtartják Isten parancsolatait és Jézus hitét, azok e hatalom haragjának célpontjaivá vállnak (18,1-8). (1902, 135. kézirat).

NK 348.Leomlott, leomlott Babilon. – A Biblia kijelenti, hogy az Úr eljövetele előtt Sátán „a hazugságnak minden hatalmával, jeleivel és csodáival, és a gonoszságnak minden csalárdságával« fog dolgozni, és Isten engedi, hogy azok, akik »nem fogadták be az igazságnak szeretetét az Ő üdvösségükre,” megkapják „a tévelygés erejét, hogy higgyenek a hazugságnak” (2Thessz 2:9-11). Amíg ez az állapot nem következik be, amíg az egyház és a világ nem egyesül teljesen az egész keresztény világban, addig Babilon még nem bukott el egészen. A változás fokról fokra történik, és a Jel 14:8 teljes megvalósulása még a jövőben van.

NK 537.Leomlott, leomlott Babilon.Ez az ige arra az időre utal, amikor a Jel 18. fejezetének angyala meg fogja ismételni a Jel 14. fejezete (8. vers) második angyalának üzenetét; azt, hogy Babilon elbukott. A Jel 18. fejezetében említett angyal utalni fog azokra a rontásokra is, amelyek 1844 nyara, az üzenet első meghirdetése óta utat találtak a Babilont megtestesítő szervezetekbe. A vallásos világ aggasztó állapotát mutatja be ez az üzenet. Az igazság ismételt elutasításával az emberek lelki látása egyre homályosabb, szíve egyre makacsabb lesz, mígnem teljesen hitetlenségbe merevednek. Isten intéseivel dacolva konokul lábbal tiporják a Tízparancsolat egyik törvényét, és végül még üldözik is azokat, akik a Tízparancsolatot szentnek tartják. Aki Isten Igéjét és népét megveti, az Krisztust veti meg. Amikor az egyházak elfogadják a spiritizmus tanításait, az érzékiséget fékező korlát ledől, és hitvallásuk csak palást lesz, amely alá gonoszságukat rejtik. A természetfölötti megnyilatkoztatásokba vetett hit ajtót nyit az ördög csalásai és tanításai előtt, és a szellemvilág befolyása meg fog mutatkozni az egyházakban.

NK 340.Leomlott, leomlott Babilon. – Az első angyalt egy második követi, ezt hirdetve: „Leomlott, leomlott Babilon, a nagyváros, mert az ő paráznaságának haragborából adott inni minden pogány népnek” (Jel 14:8). A „Babilon” szó a „Bábel” szóból ered, és zűrzavart jelent. Babilon a Szentírásban a hamis vagy hitehagyó vallások különböző formáit jelöli.

NK 342.Leomlott, leomlott Babilon.A Jelenések 14. fejezetében azt az üzenetet találjuk, hogy Babilon leomlott. Babilon azokra a vallási szervezetekre vonatkozik, amelyek valamikor tiszták voltak, de megromlottak. Ezt az üzenetet, mivel az ítéletre való figyelmeztetés után következik, az utolsó napokban kell hirdetni. Tehát nem vonatkozhat csupán a katolikus egyházra, mert ez az egyház már hosszú századok óta bukott állapotban van.

7BC 985.Leomlott, leomlott Babilon. – A Sátán és angyalai éberen vannak és erőteljesen ügyködnek emberi eszközökön át, hogy elérjék a gonosz célját – kitöröljék az emberekből Isten ismeretét. Ámde miközben a Sátán hazug csodáival mesterkedik, a Jelenések könyvében előre megmondott időszak bekövetkezik, s a hatalmas angyal, aki dicsőségével betölti a földet, hirdetni fogja Babilon bukását, Isten népét Babilon elhagyására szólítva (RH 1892.dec.13).
Hirdetnünk kell Babilon bukásának üzenetét. Isten népének ismernie kell azon angyallal kapcsolatos személyeket, aki dicsőségével betölti a földet, és hangos szóval hirdeti: ’Leomlott, leomlott a nagy Babilon’. A most végbemenő események a történelem láncának más eseményeihez fűződnek, melynek első láncszeme Édenhez kapcsolódik. Isten népe készüljön fel arra, ami a földre következik. Az anyagiak, az önzés és eretnekségek terén való túlzások foglyul ejtették a földet. Az ördögi eszközök századokon át mesterkedtek. Feladják-e majd harc nélkül? (1899, 172. kézirat)

PK 444.Leomlott, leomlott Babilon. „A gonosz hatalom seregei nem tartják már fogságban az egyházat, mert „elesett, elesett a nagy Babilon, amely féktelen paráznasága borával itatott meg minden népet.” A lelki Izraelnek pedig ez az üzenet szól: „Menjetek ki belőle, én népem, hogy ne legyetek részesek bűneiben, és hogy a rámért csapások ne érjenek titeket” (Jel 14:8; 18:4). Ahogyan a száműzöttek annak idején megfogadták a „meneküljetek Babilonból” (Jer 51:6) üzenetet, s visszatértek az Ígéret földjére, ma is mindazok, akik félik Istent, elhagyják a lelki Babilont, és Isten kegyelmének győzelmi jeleként nemsokára ott lesznek az újjáteremtett földön, a mennyei Kánaánban.

Ev 558-59.Leomlott, leomlott Babilon. – Isten népének fel kell ébrednie, hogy az Úr műve hatalommal törjön előre. A Szentlélek keresztségére van szükségünk. Meg kell értenünk, hogy Isten népének sorait szaporítani fogja tehetséges és befolyásos emberekkel, akik elvégzik kiszabott részüket és figyelmezetik a világot. A világban nem mindenki él törvényellenesen és nem mindenki bűnözik. Istennek élnek még tanúi, akik nem hajtottak térdet a Baálnak. Vannak istenfélő emberek, akik az elesett egyházakban vannak. Ha ez nem így volna, akkor Isten nem bízta volna ránk az üzenetet: „Leomlott, leomlott a nagy Babilon… Fussatok ki belőle én népem!”

TM 117. Leomlott, leomlott Babilon. – Krisztus látomást adott Jánosnak: Isten parancsolatait és Jézus hitét tárta eléje. Ez határozottan hirdetnünk kell minden nemzetnek, népnek és nyelvnek. Babilon szimbóluma alatt bemutatott egyházak úgy tárulnak elénk, mint amelyek lelki magaslatukról lebuktak, s üldöző hatalommá váltak azokkal szemben, akik megtartják Isten parancsolatait, és akiknél van a Jézus Krisztus bizonyságtétele. János ezt az üldöző hatalmat, bárányszarvú állatnak látja, amely úgy szól, mint a sárkány.

BTS 19O2 DEC 1.Leomlott, leomlott Babilon.

6T 317-18.Paráznaságának haragborából.Könyvterjesztők, ne feledjék, hogy könyveitek nem Babilon borának kelyhét mutatják be, nem a föld királyainak nyújtott téves tanításokat, hanem a megváltás drága igazságainak kelyhét. Isztok-e magatok is belőle? Krisztus akaratának foglyává tehetitek gondolataitokat, ő pedig rátok helyezi pecsétjét. Ha őt szemlélitek, dicsőségről-dicsőségre, jellemről-jellemre változtok el. Isten azt akarja, hogy induljatok el, s szóljátok a szavakat, melyeket szátokba ad. Azt kívánja, hogy bizonyítsátok be, milyen nagyra értékelitek az embereket, akiket az Üdvözítő drága vére vásárolt meg. Ha a sziklára estek, szétzúzódtok, akkor tapasztalni fogjátok Krisztus erejét s mások is felismerik majd az igazság hatalmát szívetek felett.

1Szem 371.Paráznaságának haragborából. – Ha a tőlünk telhetőt megtesszük, hogy az igazságot közreadjuk annak felkavaró jellegében - mások véleményét és elgondolásait keresztezve -, akkor a tévedéseket melengetők azt hamisan fogják alkalmazni és értelmezni, hogy a világosság visszataszítóan hasson. Csak kevesen vannak, akik nem ittak Babilon borából azok közül, akikhez az igazságot viszitek. Nem könnyű megérteniük az igazságot, ezért szükséges azt úgy tanítani, ahogyan az, Jézusban van.
Akik az igazság szerelmeseinek vallják magukat, megtehetik, hogy Mesterükhöz hasonlóan szelídek és alázatos szívűek legyenek. Akik szorgosan munkálkodtak Isten Igéjének bányájában és felfedezték a drága ércet az igazság gazdag forrásaiban - a korokon át rejtett isteni titkokban -, fel fogják magasztalni az Úr Jézust, minden igazság szerzőjét azáltal, hogy jellemükben bemutatják hitük megszentelő hatalmát. Jézust és kegyelmét ott kell őrizni a lélek legbelső szentélyében. Ha ez megtörténik, akkor a szavak, az ima, a buzdítás és a szent igazság megjelentése által Ő mutatkozik meg. Ez a lelki siker nagy titka.

2Szem 65.Paráznaságának haragborából. – Hogyan örvendezne Sátán egy olyan üzenet elterjedésének, amely szerint éppen arra a népre vonatkozhat ez a kijelentés, melynek tagjai Isten az Ő törvénye bizalmasaivá tette. Babilon bora egyrészt a hamis szombatnak a valódi, az Úrtól megáldott és az ember számára megszentelt szombat fölé való magasztalását jelenti, másrészt, pedig a lélek hallhatatlanságának tanítását. Ezek a rokon téveszmék és az igazság elutasítása teszik Babilonná az egyházakat. Királyok, kereskedők, uralkodók, és vallási tanítók együttese alkotja a romlott egységet.

NK 346-47.Paráznaságának haragborából.Babilon nagy bűne az, hogy »paráznaságának haragborából adott inni minden pogány népnek«. A megittasodás kelyhe, amelyet a világnak nyújt, azokat a hamis tanokat jelenti, amelyeket a föld nagyjaival való meg nem engedett kapcsolat következtében fogadott el. A világgal való barátság megrontja hitét, ő viszont olyan tanok hirdetésével áraszt romlott befolyást a világra, amelyek a Szentírás legvilágosabb kijelentéseivel ellentétben állnak.
Róma visszatartotta a Bibliát az emberektől, és mindenkitől azt követelte, hogy helyébe fogadja el az ő tanításait. A reformáció feladata az volt, hogy visszaadja az embereknek Isten Igéjét. De vajon korunk templomaiban nem arra tanítják-e az embereket, hogy hitüket inkább egyházuk hitvallásaira és tanításaira építsék, mintsem a Szentírásra? Charles Beecher ezt mondta a protestáns egyházakról: ’A hitvallások ellen mondott minden durva szóra éppoly érzékenyen reagálnak, mint szent atyáik tették volna az általuk istápolt szentek és mártírok iránti növekvő tisztelet durva kárhoztatására... Az evangéliumi protestáns közösségek annyira megkötötték egymás kezét és a sajátjukat, hogy egyiküknél sem lehet prédikátor az, aki a Biblián kívül még más könyvet is el nem fogad... Semmi képzelet szülte dolog nincs abban az állításban, hogy a hitvallás tekintélye kezdi a Bibliát kirekeszteni, éppúgy, ahogy Róma tette, habár nehezebben megfogható módon.’
Amikor lelkiismeretes tanítók magyarázzák Isten Igéjét, megjelennek művelt, a Szentírást állítólag értő lelkészek, akik a józan tanítást eretnekségnek bélyegzik, és ezzel elűzik az igazság után érdeklődőket. Ha a világ nem volna kétségbeejtően megrészegítve Babilon borával, Isten szavának világos, metsző igazságai tömegeket győznének meg. De a vallási elvek olyan zavarosnak és ellentmondónak tűnnek, hogy az emberek nem tudják, mit fogadjanak el igazságként. A világ megátalkodottsága az egyház ajtajáig jutott.

NK 477-78.Paráznaságának haragborából. – Az emberi agy képtelen felmérni, hogy mennyi bajt okozott az örök gyötrelemről szóló tévtanítás. A Biblia vallását, amely tele van szeretettel, jósággal és részvéttel, beárnyékolja a babona, és körülveszi a félelem. Ha meggondoljuk, hogy Sátán milyen hamis színekkel festi meg Isten jellemét, csodálkozhatunk-e azon, hogy az emberek a mi irgalmas Teremtőnket rettegik, sőt gyűlölik? Azok az ijesztő nézetek, amelyek Istenről világszerte a szószékeken hangoznak el, emberek ezreit, sőt millióit teszik kételkedővé és hitetlenné.
Az örök gyötrelem elmélete is hamis tan, Babilon utálatosságainak egyfajta bora, amellyel minden népet megitat (Jel 14:8; 17:2). Igazán rejtély, hogyan tudták Krisztus szolgái elfogadni és hirdetni ezt az eretnekséget a szószékről. Ez a téves tanítás Rómától származik, akárcsak a hamis szombat. Az igaz, hogy nagy és jó emberek tanították, de ők még nem láttak olyan világosan, mint mi. Ók csak azért a világosságért voltak felelősek, amely az ő korukban sugárzott; nekünk, pedig azzal a világossággal kell elszámolnunk, amely a mi időnkben fénylik. Ha elfordulunk Isten Igéjének bizonyságtételétől, és elfogadunk hamis tanításokat csupán azért, mert atyáink tanították őket, mi is a Babilonra kimondott ítélet alá esünk, utálatosságainak borából iszunk.

Ev 365-66.Paráznaságának haragborából. – Egyéni felelősségünk, hogy alázatosan járjunk Istenünk előtt. Ne keressünk idegenszerű új üzenetet. Ne gondoljuk, hogy Istennek választottai, akik törekszenek világosságban járni, jelentik Babilont. A bukott egyházak alkotják Babilont. Babilon mérgezett hittételeket melengetett, a tévelygés borát. A tévelygésnek ez a bora hamis tantételekből áll, mint pl. a lélek természetes halhatatlansága, a gonoszok örök gyötrelme, majd tagadása Krisztus örök, tehát Betlehem előtti létezésének, továbbá a hét első napjának magasztalása, Istennek szent és megszentelt napja helyett és felett. Ilyen és hasonló tévedéseket tárnak a világ elé a különböző egyházakban…
Bukott angyalok szövetséget kötnek gonosz emberekkel. Korunkban az Antikrisztus, mint az igaz Krisztus jelenik meg, akkor teljesen érvénytelenné teszik Isten törvényét e föld nemzetei között. Isten törvénye elleni lázadás teljesen beérik. Ám mind e lázadás tényleges vezetője Sátán, aki a világosság angyalának öltönyét ölti fel. Embereket megtéveszt, akik Isten helyett őt magasztalják, sőt istenítik (RH 1893. szept. 12).

7BC 949.Paráznaságának haragborából. – Az egész társadalom két csoportra rendeződik, az engedelmesekre és az engedetlenekre. Melyikben találnak bennünket?
Akik megtartják Isten parancsolatait és nem csak kenyérrel élnek, hanem minden Igével, amely az Isten szájából származik, azok képezik az élő Isten egyházát. Akik az ellen-krisztus követését választják; azok a fő hitehagyó alattvalói. A Sátán lobogója alá felsorakozva megszegik Isten törvényét, s másokat is erre vezetnek. Úgy törekszenek terelni a nemzetek törvényeit, hogy az emberek Isten országa törvényeinek lábbal taposásával bizonyítsák földi kormányok iránti hűségüket.
A Sátán jelentéktelen kérdésekkel köti le a figyelmet, hogy az emberek ne lássák tisztán a roppant fontosságú ügyeket. Az ellenség a világ csapdába ejtését tervezi.
Az úgynevezett keresztény világ fontos és sorsdöntő események színtere lesz. Nagyhatalmú emberek hoznak majd a pápaság mintájára lelkiismeretet ellenőrző, törvényeket. Babilon meg fog itatni minden nemzetet paráznasága haragborával. Minden nemzet részt fog venni ebben…. (Jel 18,3-7) (1891, 24. kézirat).

7BC 979.Paráznaságának haragborából. Isten Babilon ellen szól, mivel „inni adott minden népnek paráznaságának haragborából. Ami azt jelenti, hogy semmibe vette az egyetlen parancsolatot, mely az igaz Istenre mutat, és lerombolta a szombatot, Isten teremtésének emlékművét.
Isten hat nap alatt teremtette a világot, a hetediken megnyugodott, megszentelve e napot, elkülönítve azt a többitől, mint neki szentelt, melyet népének nemzedékeken át meg kell tartania.
A bűn embere azonban Isten fölé emelte magát, beült Isten templomába, Istenként mutogatja magát, azt gondolta, hogy megváltóztatja az időket és a törvényt. Ez a hatalom azt gondolva, hogy bebizonyítja, miszerint nem csak hogy egyenlő az Istennel, hanem Isten fölött áll, megváltóztatta a nyugalomnapot, a hét első napját emelte oda, ahol a hetediknek kellene állnia. S a protestáns világ szentnek fogadta el a pápaságnak ezt a gyermekét. Isten igéje ezt az ő paráználkodásának nevezi.
Istennek vitája van a mai gyülekezetekkel ( egyházakkal). Hiszen most töltik be János jövendölését: minden nemzet ivott paráznaságának haragborából’. Elkülönültek Istentől, mert nem hajlandók magukra venni pecsétjét. Nem él bennük Isten igaz parancsolattartó népének lelkülete. S a világ népessége, mivel szentesíti a hamis szombatot, s lába alá tapossák az Úr szombatját, ivott, iszik paráznasága haragborából (1900, 98. levél).

7BC 949.Paráznaságának haragborából. – Az úgynevezett keresztény világ fontos és sorsdöntő események színtere lesz. Nagyhatalmú emberek hoznak majd a pápaság mintájára lelkiismeretet ellenőrző törvényeket. Babilon meg fog itatni minden nemzetet paráznasága haragborával. Minden nemzet részt fog venni ebben…. (Jel 18,3-7) (1891, 24. kézirat).

ST 1895. nov. 14.Paráznaságának haragborából.

ST 1895. nov. 14.Paráznaságának haragborából.

ST 1895. nov. 14.Paráznaságának haragborából.

2Szem 110-11.A második angyal üzenete. – Ekként a második angyal üzenetének tartalma újra hangzik a világban az által a másik angyal által, akinek dicsősége beragyogja a földet. Ezek az üzenetek egységbe rendeződve tárulnak az emberek elé a földi történelem utolsó napjaiban. Az egész világ próbára lesz téve, és akik a negyedik parancsolat szombatját illetően a tévedés sötétségében voltak, meg fogják érteni az embereknek hirdetendő végső kegyelmi üzenetet.
Az a feladatunk, hogy hirdessük Isten parancsolatait és Jézus Krisztus bizonyságtételét. „Készülj Istened elé!” (Ámos 4,12) – ezt az üzenetet kell a világ elé tárnunk. Ez számunkra is személyes figyelmeztetést jelent. Isten felszólít, hogy tegyünk félre minden terhet és a bennünket olyan könnyedén megkörnyékező bűnt. Testvérem, az a feladatod, hogy felvedd Krisztus igáját. Gondoskodj róla, hogy házad a sziklára épüljön! Ne kockáztasd örök életedet! Lehet, hogy már nem éled meg az előttünk álló veszélyt rejlő, eseményeket. Életünk egyetlen percre se nincs biztonságban. Nem kellene minden pillanatban vigyáznod? Nem kellene-e alapos önvizsgálatot tartanod és elgondolkodnod azon, hogy mit tartogat számodra az örökkévalóság?
Mindenkinek az legyen legfőbb aggodalma, hogy új szívhez jutott-e? Vajon átalakult-e az élete? Megbocsátattak-e bűnei a Krisztusban vetett hit által? Újjászületett-e? Elfogadja-e a meghívást: „Jöjjetek én hozzám mindnyájan, a kik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket” (Mát 11,28). Kárnak ítélsz-e mindent a Krisztus Jézus ismeretének gazdagságáért? Kötelességednek érzed-e, hogy el higgy minden szót, ami az Isten szájából származik? (1896, 32. kézirat)

1Szem 67-68.A második angyal üzenete. – Keletre történő első utazásomkor feltárult előttem a mennyei szentéllyel kapcsolatos csodálatos világosság, s megláttam a nyitott és a zárt ajtót. Hittük, hogy az Úr nemsokára eljön az ég felhőiben. Látomásomban viszont láttam, hogy hatalmas munkát kell végeznünk a világban azokért, akik nem ismerték meg és nem utasították el a világosságot. Krisztus azonnali megjelenésére számító testvéreim ezt nem tudták megérteni. Néhányan, különösen a fanatikusok, annak hirdetésével vádoltak, hogy az Úr késlelteti eljövetelét. Láttam, hogy 1844-ben Isten megnyitott egy ajtót, amit senki be nem zárhatott, és bezárt egyet, amit senki meg nem nyithatott. Sötétségbe kerültek mindazok, akik elutasították a második angyal által földünkre hozott üzenetet. És milyen sűrű volt az a sötétség!

EW 237-40.A második angyal üzenete.Miután az egyházak vonakodtak elfogadni az első angyal üzenetét, a mennyei világosságot elvetették és kiestek Isten kegyéből. Saját erejükben bíztak s azáltal, hogy az első üzenetnek ellenálltak, már eleve odajutottak, hogy a második angyal üzenetének fényét nem is láthatták. Ámde Isten szerettei, akiket elnyomtak, elfogadták az üzenetet, hogy: „Leomlott Babilon”, és elhagyták az egyházakat.
A második angyal üzenetének befejezése előtt nagy mennyei világosságot láttam Isten népére kiáradni. E világosság sugarai a naphoz hasonlóan ragyogtak. Hallottam angyalok hangját, akik így kiáltottak: „Íme, a vőlegény jő, menjetek eléje!”
Ez volt az „éjféli kiáltás,” amely a második angyal üzenetét felerősítette. Mennyei angyalok mentek szét, hogy az elcsüggedt szenteket felrázzák és előkészítsék nagy munkájukra. Először nem a legtehetségesebb emberek fogadták el ezt az üzenetet. Az angyalok először az alázatos, engedelmes és odaadó lelkekhez mentek, arra kényszerítvén őket, hogy hangosan hirdessék a szózatot: „Íme a vőlegény jő, menjetek eléje!” Azt a felszólítást kapták, hogy siessenek és hirdessék hangosan ezt az üzenetet és ők Isten Szentlelkének ereje által igyekeztek felrázni elcsüggedt testvéreiket is. Ez a munka nem emberi bölcsességre vagy tanultságra támaszkodott, hanem Istennek erejére és a szentek, akik hallották a felhívást, annak nem állhattak ellen. Az üzenetet azok fogadták el először, akik lelkileg a legelőrehaladottabbak voltak és viszont azok, akik régebben voltak a munkában, utóbb csatlakoztak hozzájuk és segítették erőteljesebbé tenni a kiáltást: „Íme a vőlegény jő, menjetek eléje!”
Az ország minden részében világosság áradt a második angyal üzenetére és sokak szívét érintette a mennyei üzenet. Városról-városra, faluról-falura haladt, míg Isten várakozó népe teljesen felébredt. Egyes egyházak megtiltották az üzenet hirdetését és hívő lelkek csapata, akik az élő bizonyságot mégis elfogadták, elhagyták az elesett egyházakat. Az éjféli kiáltás igen hatalmas munkát végzett. Az üzenet a szíveket vizsgálta s a hívőket arra késztette, hogy élő tapasztalatokat szerezzenek maguknak. Megértették, hogy egyik sem támaszkodhat a másikra.
A szentek aggódva várták Urukat, böjtölve, éberen virrasztva és állhatatos imával. Még a bűnösök is többen rettegéssel tekintettek a jövőbe. A nagy tömeg azonban Sátán szellemét mutatta és visszautasította az üzenetet. Gúnyolódtak és csúfolódtak s fennhangon ismételték mindenfelé, hogy „senki sem tudhatja azt a napot és azt az órát. Gonosz angyalok arra bíztatták őket, hogy a mennyei fénynek minden egyes sugarát visszautasítsák, hogy Sátán csapdájában megfogassanak. Sokan állították ugyan, hogy várják Jézus eljövetelét, de nem vettek részt az üzenet hirdetésében. Isten dicsősége, amelynek tanúi voltak, a várakozó, hívő lelkeknek mélységes alázatossága és a bizonyítékok ellenállhatatlan ereje arra késztették őket, hogy látszólag elfogadják az igazságot, de szívükben mégsem tértek meg, nem voltak elkészülve az Úr eljövetelére.
A szentek között mindenütt ünnepélyes és komoly imalelkület uralkodott. Szent ünnepélyesség honolt szívükben. Az angyalok a legnagyobb érdeklődéssel figyelték az üzenet hatását s felemelték azokat, akik azt elfogadták; elvonták őket a földi dolgoktól, hogy gazdagon meríthessenek az üdvösség forrásából. Isten elfogadta népét. Jézus szeretettel tekintett le rájuk, mert hisz az Ő képét sugározták. Teljes áldozatot hoztak, tökéletesen átadták magukat s várták az elváltozást a halhatatlanságba. Óh, de még egyszer a legfájdalmasabb csalódást kellett átélniük. Ismét elmúlt azaz idő, amelytől szabadulásukat várták; s ők még mindig a földön voltak, amelyen az átok következményei láthatóbbak voltak, mint valaha. Szívük a menny felé vonzotta őket, és édes előérzetként megízlelték a halhatatlan megváltást, de reményeik nem váltak valóra.
A népet béklyóiban tartó félelem nem múlt el oly gyorsan; nem ujjongtak azonnal diadalittasan a csalódottak felett. Csak akkor hallatták gúnykacajukat, midőn félelmükből felszabadultak, és Isten haragjának látható jelei egyáltalán nem jelentkeztek. Isten újra próbára tette és felülvizsgálta népét. A világ kinevette, gúnyolta és megrótta őket. Azokat, akik élő és teljes hittel hitték, hogy az Úr megjelenik, hogy a halottakat életre keltse, az élő szenteket elváltoztassa, hogy országát örökre elfoglalja, és birtokába vegye, ugyanaz a fájdalmas érzés hatotta át, mint Krisztus sírjánál a tanítványokat: „Elvitték az én Uramat, és én nem tudom, hova tették.”

NK 347-48.A második angyal üzenete.A második angyal (Jel 14.) üzenete először 1844 nyarán hangzott fel, és akkor elsősorban az Egyesült Államok egyházaira vonatkozott. Az ítéletre való figyelmeztetés is ott szólalt meg a leghangosabban; ott talált a legnagyobb visszautasításra is, és az egyházak hanyatlása ott volt a legrohamosabb. A második angyal üzenete azonban 1844-ben még nem vált egészen valóra. Az egyházakban abban az időben erkölcsi romlás volt tapasztalható, mert nem fogadták be az advent üzenetben foglalt igazságot. De a bukás még nem volt teljes. Mivel azonban továbbra is elvetették a különösképpen arra az időre szóló igazságot, egyre mélyebbre süllyedtek. De még mindig nem mondható, hogy „leomlott... Babilon..., mert az ő paráznaságának haragborából adott inni minden pogány népnek. Babilon még nem itatott meg minden népet. Korunk próbatevő igazságaival szemben a világhoz igazodó, közömbös lelkület áll, és hódít a keresztény világ minden országának protestáns egyházaiban. Nekik is szól a második angyal komoly és súlyos ítélete. A hitehagyás munkája azonban még nem tetőzik.

LS 59.A második angyal üzenete.Krisztus eljövetekét most 1844-ben reméltük. Ez volt a második angyal ideje, ki az ég közepén repülve kiáltotta: „Leomlott Babilon, a nagy város.”

Jel. 14,8

. Ezt az üzenetet Isten szolgái először 1844 nyarán hirdették. Ennek következtében sokan kiléptek a bukott egyházakból. Ez üzenettel egyidejűleg az „Éjféli kiáltás”-t is hirdették: „Ímhol jő a vőlegény, jöjjetek eléje!” Az üzenet világosság az ország minden részébe elhatolt, ezreket ébresztett fel. Városról-városra, faluról-falura egész a legtávolabbi tanyáig terjedt el. Eljutott a tanultakhoz és a tehetségesekhez éppúgy, mint az egyszerű és zárkózott emberekhez.
Ez volt életem legboldogabb éve. Szívem tele volt boldog várással. Azonban részvétet és aggódást éreztem azokkal szemben, kik elbátortalanodtak, és nem reménykedtek Jézusban. Mint egy nép egyesültünk komoly imában, hogy igaz tapasztalatot és csalhatatlan bizonyítékát kapjuk annak, hogy Isten elfogadott bennünket.

1T 53-4.A második angyal üzenete. – Isten nem sokáig hagyta homályban a csalódottakat. Amikor imádkozó szívvel kutatták a próféciai időszakot, felfedezték a tévedést, és észrevették a jövendölés vonalát a várakozási idő hosszában. Krisztus jövetelének örömteli várásában nem vették figyelembe a látomás látszólagos késését. Azért szomorú és váratlan meglepetés érte őket. De pontosan erre a próbára volt szükség, hogy az őszinte hívőket fejlessze és megerősítse az igazságban.
Reményeink most az Úr 1844-es eljövetelére összpontosultak. Ez volt a második angyal üzenetének időszaka is, aki az ég közepén repülve kiáltott: „Leomlott, leomlott Babilon, a nagy város!” Az Úr szolgái 1844 nyarán hirdették első ízben ezt az üzenetet. Az eredmény az lett, hogy sokan kiléptek a bukott egyházakból. Ezzel az üzenettel párhuzamosan hirdették az éjféli kiáltást (Máté 25,1-13). „Ímhol jő a vőlegény! Jöjjetek elébe!” Az ország minden részén világosan hirdették ezt az üzenetet, és a kiáltás az emberek ezreit riasztotta fel. Az üzenet városról-városra, faluról-falura terjedt, egészen a félreeső területekig. Eljutott a tanultakhoz és a tehetségesekhez; de az ismeretlen és egyszerű emberekhez is.

EW 247-49.A második angyal üzenete. – Ezután, egy másik hatalmas angyal kapott megbízatást, hogy szálljon alá a földre. Jézus egy írást adott a kezébe s midőn a földre ért, így kiáltott: „Leomlott, leomlott Babilon!” Erre láttam, hogy a csalódott lelkek újra reményteljesen tekintettek fel az égre és újra várták Uruk megjelenését. Sokan azonban teljesen érzéketlenek voltak, mintha aludnának; de mégis mélységes gondredők voltak láthatók arcukon. A csalódottak látták az Írásokból, hogy a várakozás idejét éljük és türelmesen várták a látomások beteljesedését. Ugyanaz a bizonyíték, amely arra késztette őket, hogy Urukat már 1843-ban várják, arra indította őket, hogy 1844-ben is tegyék. Csakhogy láttam azt is, hogy legtöbbjüknek már nincs az a nagy lelki ereje, mint volt 1843-ban; csalódásuk tompította hitüket.
Midőn Isten népe a második angyal felhívásához csatlakozott, a mennyei követek mélységes érdeklődéssel híven feljegyezték az üzenet eredményeit. Látták, hogy sokan kik Krisztus nevét vallották, haraggal és megvetéssel fordultak azok ellen, akik várakozásaikban csalódtak. Angyalok feljegyezték a gúnyos szavakat: „Hát mégsem szálltatok fel?!” Az angyal így szólott: „Ezek Istent gúnyolják. Az angyal figyelmeztetett rá, hogy már hajdan is elkövettek hasonló bűnt. Illés próféta elragadtatott a mennybe s köpenye Elizeusra esett. Erre istentelen gyermekek jöttek eléje, akik szüleiktől tanulták, hogy Isten emberét megvessék s így kiáltanak utána: „Jöjj fel kopasz, jöjj fel kopasz.” Midőn Isten szolgáját megbántották, Istent bántották meg és a büntetés azonnal lesújtott rájuk. Hasonló módon éri utol Isten büntetése mindazokat, akik a szentek mennybemenetelének gondolata felett gúnyolódtak, és majd akkor tapasztalni fogják, hogy mily súlyos dolog Teremtőjüket lekicsinyelni.
Jézus ismét más angyalokat bízott meg, hogy gyorsan a földre szálljanak, s népe kialvó hitét táplálják és erősítsék, s hogy előkészítsék a második angyal üzenete és a mennyben nemsokára végbemenő fontos mozgalom megértésére. Láttam, hogy ezek az angyalok nagy erőt és világosságot kaptak Jézustól, gyorsan a földre repültek, hogy a második angyal segítségére lehessenek, megbízatása teljesítésében. Midőn az angyal így kiáltott: „Íme a vőlegény jő, menjetek eléje!” - nagy világosság áradt ki Isten népére. Majd láttam azt is, amint a csalódottak felemelkedtek s a második angyallal a legteljesebb összhangban, kiáltották: „Íme a vőlegény jő, menjetek eléje. Az angyal világossága áthatolt mindenütt a sötétségen. Sátán és angyalai minden igyekezetükkel azon voltak, hogy a világosság terjedését s annak eredményét meghiúsítsák. Vitatkoztak a mennyei angyalokkal is, és azt állították, hogy Isten megcsalta a népet és minden világosságuk és hatalmuk sem tudja többé elhitetni a világgal, hogy Krisztus eljön. De annak ellenére, hogy Sátán a mennyei világosság útját elzárni, és Isten népe figyelmét attól elterelni igyekezett, az angyalok tovább folytatták munkájukat.
Azok, akik a világosságot elfogadták, nagyon boldogoknak látszottak. Kitartóan a menny felé tekintettek s sóváran várták Jézus megjelenését. Sokan sírtak és nagy aggodalmak között imádkoztak. Ezek állandóan önmagukra tekintettek s szemeiket nem merték a menny felé emelni. Mennyei fénysugár eloszlatta körülöttük a sötétséget és szemeik, melyeket csüggedten állandóan önmagukra irányítottak, most felfelé tekintettek és örömtelt hála ragyogott le arcukról. Jézus és az angyalok seregei elégedetten tekintettek alá a hűségesen várakozó lelkekre.
Azok, akik az első angyal üzenetét elvetették, elvesztették a másodiknak világosságát is; nem örvendhettek, s nem szolgálhatott áldásukra, azaz erő és dicsőség, amely az üzenetet kísérte: „Íme a vőlegény jő!” Jézus rosszallólag fordult el tőlük; mivel lekicsinyelték és elvetették Őt. Azokat, akik elfogadták az üzenetet, a dicsőség felhője takarta be. Ezek nagyon féltek, nehogy megbántsák Istent, s állandóan vigyáztak és imádkoztak, hogy megismerjék akaratát. Láttam, hogy Sátán és angyalai el akarták zárni Isten népe elől ezt mennyei világosságot; azonban mindaddig, amíg a várakozók szerették a világosságot s amíg szemeiket hittel emelték fel Jézushoz, Sátánnak és angyalainak nem volt hatalmuk ahhoz, hogy ezt drága sugaraktól megfoszthassák őket. A mennyei üzenet haragra lobbantotta Sátánt és angyalit, s arra késztették azokat, akik állították, hogy Jézust szeretik, de eljövetelét nem várták, hogy a hívő lelkeket gúnyolják és üldözzék. Ámde angyal jegyzett fel minden gyűlöletes szót, minden sértést és gúnyt, miket Isten gyermekeinek névleges testvéreiktől szenvedniük kellett.

EW 273-4.A második angyal üzenete.Láttam, hogy mióta a második angyal az egyházak bukását hirdette, mindig romlottabbak lettek. Oly nevet viselnek ugyan, mintha Krisztus követői lennének, de lehetetlenség őket a világtól megkülönböztetni. A lelkészek Isten igéjéből merítik ugyan a szöveget, azonban csak tetszelgő dolgokat prédikálnak, amit a megtéretlen szív nem kifogásolhat. A testies, érzéki szívnek csupán csak az igazság szelleme, ereje és a Krisztusban való üdvösség annyira ellenszenves. A népszerű prédikációk egyáltalán semmit sem tartalmaznak, ami Sátán haragját kihívni vagy a bűnöst megfélemlítené. Nincs, ami tudatára ébreszthetné az emberi szívet és lelkiismeretet, hogy a rettenetes ítélet közeleg. A bűnös emberek rendesen megelégszenek a kegyesség látszatával, igaz istenfélelem nélkül, s az ilyen vallást segítik és ápolják.
Az angyal így szólt: „Csak az igazság teljes fegyverzete képesíti az embert, hogy legyőzze a sötétség hatalmasságait. Sátán teljesen hatalmába kerítette az egyházakat, mint testületeket. Az egyházak emberek cselekedeteivel és kijelentéseivel foglalkoznak ahelyett, hogy a Szentírás igazságainak kétélű kardjával hadakoznánk. A világ szelleme és szeretete ellenséges viszonyban van Istennel. Ha a Jézusban való igazság a maga egyszerűségében és tisztaságában szembekerül a világ lelkületével, azonnal felébreszti az üldözés szellemét. Igen sokan, akik keresztényeknek tartják magukat, még egyáltalában nem ismerték Istent. Az érzéki, természetes szív nem változott meg, és a testies érzület ellenségeskedésben áll Istennel. Mindnyájan hűséges szolgái Sátánnak, ámbár más nevet viselnek.

Ev 435.Az első és a második angyal üzenete. – Noha többek gondolatait foglalkoztatja az igazság, s meggyőződtek róla, azonban az érdeklődést bölcs, komoly és kitartó munkával nyomon kell követnünk. Ez a felhívás azokhoz szól, akik Krisztus Lelkével áthatva indulnak munkába lelkek megmentéséért. A lelkész ne csak a szószékre korlátozza munkáját, de le se telepedjen a testvérek kényelmes otthonában. Ügyelnie kell a lelkekre. Látogatnia kell az embereket otthonukban, és személyes fáradozásával vésse az igazságot hallgatói szívébe-lelkébe. Imádkozzon a családdal és tartson nekik bibliaórát. Amíg tapintattal és bölcsességgel figyelmeztesse embertársait, hogy kötelesek Isten Igéjének engedelmeskedni, velük való mindennapi érintkezés által váljék nyilvánvalóvá jellemének jósága és tisztasága, szeretetreméltósága. Legyen szívélyes és udvarias.
Az első és a második angyali üzenet hirdetésének idején a munkát így végeztük. Férfiak, nők indíttatást éreztek, hogy kutassák az Írásokat, majd mások figyelmét is felhívták a feltáruló igazságra. Egyénekért és családokért végzett személyes munka tette ilyen csodálatosan eredményessé ezeket az üzeneteket (RH 1885. jan. 27).

EW 244-45.Az első és a második angyal üzenete. – Lélekben szemlélhettem azt a magasztos jelenetet, midőn Jézus diadalmenetben vonult be Jeruzsálembe. Az ujjongó tanítványok azt hitték, hogy most foglalja el országát, s mint hatalmas földi fejedelem uralkodik Izrael felett. A legvérmesebb reményekkel követték királyukat. Pompás pálmaágakat vágtak, ruháikat, pedig az útra terítették, amelyen elhaladt. Egyesek előtte haladtak, mások, pedig követték, s fennhangon kiáltották: „Hozsanna Dávid Fiának! Áldott, aki jő az Úrnak nevében! Hozsanna a magasságban!” Az izgalom kellemetlenül érintette a farizeusokat, és azt kívánták, hogy Jézus dorgálja meg a tanítványokat. Ő azonban így felet nekik: „Bizony mondom néktek, ha ezek hallgatnak, a kövek fognak kiáltani” Zakariás próféta könyve 9. R. 9. Versben foglalt jövendölésnek teljesülnie kellett; de azért a tanítványokra rettenetes csalódás várt. Néhány nap múlva a Golgotára kísérték Jézust s látták, amint véresen eltorzulva csüngött a kereszten. Szemtanúi voltak gyötrelmes halálának és ők helyezték a sírba is. Szívüket megtörte a fájdalom; várakozásuk semmiben sem vált valóra s reményeiket Krisztussal együtt sírba tették. De amidőn feltámadt és megjelent szomorkodó tanítványainak, reményeik feléledtek. Elvesztették bár Mesterüket, de újra megtalálták Őt.
Láttam, hogy azoknak a csalódása, akik 1844-ben várták az Úr Jézust, koránt sem volt oly nagy, mint az első tanítványoké. Az első és második angyal üzenetében a jövendölések teljesedtek be. Az üzenetek a kellő időben hirdettettek és elvégezték Isten által rendelt feladatukat.

NK 362.Az első és a második angyal üzenete. – Ötszáz évvel előbb az Úr kinyilatkoztatta Zakariás próféta útján: „Örülj nagyon, Sionnak leánya, örvendezz, Jeruzsálem leánya! Íme, jön néked a te királyod: igaz és szabadító Ő; szegény és szamárháton ülő, azaz nőstény szamárnak vemhén” (Zak 9:9). Ha a tanítványok tudták volna, hogy Krisztust Jeruzsálemben törvény elé állítják, és halálra ítélik, képtelenek lettek volna teljesíteni ezt a próféciát.
Miller és társai hasonlóképpen valósították meg a próféciát, és tolmácsolták azt az üzenetet, amelyet az ihletett Ige jövendölése szerint el kellett mondaniuk a világnak. De ezt az üzenetet nem hirdették volna, ha teljesen megértették volna a csalódásukat meghirdető próféciát, és benne egy másik üzenetet is, amelyet az Úr eljövetele előtt prédikálni kell minden nemzetnek. Az első és második angyal üzenete időben hangzott fel, és elvégezte azt a munkát, amelyet az Úr általa meg akart valósítani.

EW 256-57.Az első és a második angyal üzenete. – Az 1844. évi csalódás után Sátán és angyali serényen láttak hozzá a csapdák felállításához, hogy segítségükkel megingathassák a gyülekezet hitét. Befolyásolták azon embereknek kedélyét, akiknek nagy tapasztalatuk volt az üzenetekben, és akik az alázatosságnak látszatával bírtak. Egyesek azt állították, hogy az első két üzenet csak a távol jövőben fog bekövetkezni, mások viszont azt állították, hogy már a múltban elhangzott. Ezek mind jobban befolyásolták a tapasztalatlanok lelkületét, s megingatták hitüket. Sokan oly célból kutatták át a Szentírást, hogy a gyülekezettől függetlenül, új hitet alapítsanak maguknak. Sátán ujjongott az ily dolgok felett, mert tudta, hogy azok, kik elengedik a horgonyt, a tévedések rabjai lesznek, s a tévtanoknak legkülönbözőbb szele befolyásolhatja őket. Többen, akik az első és második üzenet alkalmával vezető helyet foglaltak el, most megtagadták azokat s általános zavar és meghasonlás lett úrrá az egész közösség felett.

1Szem 57-58.Az első és a második angyal üzenete. – Látomásban láttam, és még mindig hiszem, hogy 1844-ben is volt egy zárt ajtó. Sötétségben hagyattak mindazok, akik látták az első és második angyal világosságát, de elutasították azt. Azok, akik elfogadták és elnyerték a mennyből jövő üzenetet kísérő Szentlelket, de későbbiekben hitüket megtagadták, és tapasztalatukat becsapásként emlegették, ezáltal szintén elutasították Isten Lelkét, aki emiatt megszűnt közbenjárni értük.

2Szem 369.Az első és a második angyal üzenete.Az idő elmúltával Isten hűséges követőire bízta a jelenvaló igazság értékes elveit. Ezek a tanítások nem azoknak adattak, akik nem vettek részt az első és a második angyali üzenet hirdetésében, hanem azoknak a munkásoknak, akik a mű kezdetétől részt vettek abban.
Sziklaszilárdan kell ragaszkodniuk a bennünket hetednapi adventistaként megkülönböztető elvekhez mindazoknak, akik átmentek ezeken a tapasztalatokon. Legyenek Isten társai a munkában, kötözzék be a bizonyságtételt és erősítsék meg a törvényt Isten tanítványai körében! Tekintsük értékes munkásoknak mindazokat, akik részt vettek a bibliai igazságra épített munka megalapozásában, és ismerik a helyes ösvényt megmutató útjelzőket. Ők személyes tapasztalatból beszélhetnek a rájuk bízott igazságokkal kapcsolatban. Ezek az emberek nem engedhetik meg, hogy hitük hitetlenségbe csapjon át, nem engedhetik meg, hogy kivegyék kezükből a harmadik angyal zászlaját. Tartsák meg az elkezdett bizalmat erősen mindvégig.
Az Úr kijelentette, hogy a múlt történelme meg fog ismétlődni a mű lezárása idején. Minden igazságot hirdetni kell a világnak, melyet Isten az utolsó napokra adott. Az Ő általa megalapozott hitelveknek meg kell erősödnie. Nem léphetünk le az Úr által készített alapokról. Nem léphetünk be semmilyen új szervezetbe, mert az egyenlő lenne az igazság elhagyásával (1905, 129. kézirat).

9T 98.Az első és a második angyal üzenete. – Utasítást kaptam, hogy üzenetünknek újra hatalmasan el kell jutnia a keleti államok nagyvárosaiba. Kelet számos nagyvárosában az 1844-es mozgalom idején hirdették az első és a második angyal üzenetét. Ránk, Isten szolgáira bízták a harmadik angyal üzenetét, a betetőző üzenetet, vagyis azt, hogy népét készítsük elő királyunk eljövetelére. Minden igyekezetünket latba vetve, mindenkinek tudomására kell hoznunk az igazságot, aki hajlandó meghallgatni. Sokan vannak, akik hajlandók lennének. A nagyvárosok széltében-hosszában akadnak Istennek becsületes emberei, akiket érdekel, hogy mi az igazság.
Az idő rövid. Az Úr elvárja, hogy az ügyével összefüggő összes dolgokat rendbe hozzuk. Azt kívánja, hogy a figyelmeztetést és a meghívó üzenetét olyan messzire juttassuk el, amennyire csak hírnökei el tudják vinni. Terveinkbe nem szabad semmit se belevinnünk, ami hátráltatná az üzenet haladását. ’Ismételjétek el az üzenetet, az üzenetet ismételjétek el!’ – ezt mondták nekem újra meg újra. Mond meg népemnek, hogy ismételjék el az üzenetet ott, ahol azt már hirdették, ahol gyülekezet-gyülekezet után foglal állást az igazság mellett, s ahol Isten ereje hatalmasan tanúskodott az üzenet mellett.

Jel. 14,9

"És harmadik angyal is követé azokat, mondván nagy szóval: Ha valaki imádja a fenevadat és annak képét, és bélyegét felveszi vagy homlokára vagy kezére."

NK 529.Ha valaki imádja a fenevadat és annak képét. – Amikor Isten olyan fontos intéseket küld az embernek, hogy az ég közepén szálló szent angyalok által hirdetett üzenettel ábrázolja, akkor mindenkitől, akinek értelmet adott, megkívánja, hogy figyeljen az üzenetre. A fenevad és képe imádásáért járó félelmes büntetés (Jel 14:9-11) késztessen mindenkit a próféciák szorgalmas kutatására. Mindenkinek meg kell tudnia, mi a fenevad bélyege, és miként kell elhárítani. De a sokaság elfordítja fülét az igazság hallásától, és a mesékre figyel. Pál apostol a végső idő felé tekintve kijelentette: „Lesz idő, mikor az egészséges tudományt el nem szenvedik” (2Tim 4:3). Ez az idő már itt van. A tömegeknek nem kell a Biblia igazsága, mert keresztezi bűnös, világot szerető szívük vágyait, Sátán pedig gondoskodik a nekik tetsző tévedésekről.

1T 223.Ha valaki imádja a fenevadat és annak képét. – Isten maradék népének név választásáról hoztak tudomásomra szempontokat. Két csoportot mutattak meg nekem. Az egyik felölelte a hitvalló keresztények nagy testületét. Ezek lábbal tiporják Isten törvényét, és meghajolnak a pápaság intézménye előtt. A hét első napját tartják meg az Úr nyugalom napjaként. A másik, igen kicsiny csoport, a nagy Törvényadó előtt hajt térdet. Megtartja a negyedik parancsolatot. Hitünk különleges és uralkodó vonásai a hetedik nap megünneplése és az Úr megjelenésére várakozás.
A vita Isten követelményei, és a fenevad követelményei között folyik. A kétszarvú fenevad még majd kötelezővé fogja tenni az első napot, a pápaság intézményét, amely homlokegyenest ellenkezik a negyedik parancsolattal. Ugyanakkor Isten félelmetes figyelmeztetése kihirdeti majd a büntetést a fenevad és népe imádásáért. Inni fognak az Isten haragjának borából, amely elegyítetlenül töltetett az ő haragjának poharába.
Csakis olyan név felel meg, ami összhangban áll hitvallásunkkal, kifejezi hitünket, és különleges népnek jelöl meg minket. A Hetednapi adventista név meg nem szűnő intés a protestáns világ számára. Itt a válaszvonal Isten imádói és azok között, akik a fenevadat imádják, és felveszik jegyét. A nagy vita Isten parancsolatai, és a fenevad követelményei között folyik. A sárkány azért visel hadat a szentek ellen, mert megtartják Istennek mind a 10 parancsolatát. Ha leeresztik a lobogót, és feladják hitük különleges vonásait, a sárkány békében fogja hagyni őket. De felkelti haragját, mert magasra merészelik emelni a zászlót, és ki merik bontani a lobogót a protestáns világ ellen, amely a pápaság intézményét imádja.

5T 525.Ha valaki imádja a fenevadat és annak képét. – Keresetlen, határozott szavakkal kell megfogalmaznunk az idősek és a fiatalok kötelességét, mert veszedelmes időkben élünk, amikor úgy tűnik, mintha a hamisság és az ördögi csalások már-már legyőznék az igazságot. A próba és a vizsgálat ideje, a Mindenható pajzsa borul azokra, akikre Isten a törvényét bízta. Amikor a törvényhozók megtagadják a hitújítás elveit, hogy támogassák a katolikus egyházszervezetet, és baráti jobbot nyújtanak neki, akkor majd Isten rendkívüli módon beavatkozik, hogy megvédje becsületét és megszabadítsa népét.
Azokat az elveket, amelyeket az ifjúságnak művelnie kell, unos-untalan szemük előtt kell tartani a nevelésüknél, hogy amikor elhangzik a parancs, hogy mindenki imádja a fenevadast és képét, akkor helyesen tudjanak dönteni. Ne ingadozzanak, hanem Isten parancsaiba és a Jézus hitébe vessék bizalmukat, még akkor is, amikor a vallásos világ hatástalanná tette az Isten törvényét. Akik már most ingadoznak, s az kísérti őket, hogy a hitehagyottak nyomdokait kövessék, azokét, akik „némelyek elszakadnak a hittől, hitető lelkekre és gonosz lelkek tanításaira figyelmezvén. (1Tim 4,1) – azok egészen biztosan azok oldalán találják magukat, akik hatástalanná teszik az Isten törvényét. Ha csak most bűnbánatot nem tartanak s szilárdan arra hitre nem helyezik lábukat „amely egyszer a szenteknek adatott” (Júdás 3.v).

NK 401.Ha valaki imádja a fenevadat és annak képét.Ebben a küzdelemben az egész keresztény világ két nagy csoportra oszlik - azokra, akik megtartják Isten parancsolatait és a Jézus hitét, és azokra, akik a fenevadat és képét imádják, és bélyegét magukra veszik. Habár az egyház és az állam egyesíti erejét, hogy „mindenkivel, kicsinyekkel és nagyokkal, gazdagokkal és szegényekkel, szabadokkal és szolgákkal” (Jel 13:16) kényszerrel elfogadtassa „a fenevad képét,” de Isten népe e bélyeget nem veszi magára. A pátmoszi próféta látja „azokat, akik diadalmaskodtak a fenevadon és az ő képén, és bélyegén és az ő nevének számán... állani az üvegtenger mellett, akiknek kezében valának az Istennek hárfái,” és éneklik a Mózes és a Bárány énekét (Jel 15:2-3).

NK 538.Ha valaki imádja a fenevadat és annak képét. – A világ félelmetes események előtt áll. A föld hatalmasságai, amelyek egymással összefogva harcot indítanak Isten parancsolatai ellen, elrendelik, hogy mindenki - kicsinyek és nagyok, gazdagok és szegények, szabadok és szolgák (Jel 13:16) - a hamis szombat megtartásával alkalmazkodjon az egyház szokásaihoz. Az engedelmesség megtagadása államellenes cselekménynek fog minősülni, amelyért halálbüntetés jár. Másrészről, pedig Isten törvénye, amely elrendeli a Teremtő nyugalomnapjának megtartását, követel engedelmességet, és kinyilatkoztatja mindazok megbüntetését, akik megsértik rendelkezéseit.
Aki e félreérthetetlen következmények ismeretében lábbal tiporva Isten törvényét, emberi törvényeknek engedelmeskedik, az magára veszi a fenevad bélyegét, annak a hatalomnak a hűségjelét, amelynek Istent megtagadva engedelmeskedik. A menny intése így hangzik: „Ha valaki imádja a fenevadat és annak képét, és bélyegét felveszi vagy homlokára vagy kezére, az is iszik az Isten haragjának borából, amely elegyítetlenül töltetett az Ő haragjának poharába” (Jel 14:9-10).
De Isten büntetése csak akkor fog lesújtani, ha az ember már meggyőződhetett az igazságról, és azt tudatosan elutasította. Sok embernek még soha nem volt alkalma meghallani a korunknak szóló különleges igazságokat. A negyedik parancsolat kötelező voltát még senki nem világította meg nekik igazán. De aki olvas minden szívben, és mérlegre tesz minden indítékot, nem engedi, hogy bárkinek is, aki tudni akarja az igazságot, téves fogalmai legyenek a küzdelem kimeneteléről. Isten nem kíván vak engedelmességet. Mindenki eleget fog tudni ahhoz, hogy értelmesen dönthessen.
A hűség nagy próbája a szombat lesz, mert az igazságnak különösen vitatott pontja. A végső próbatétel idején éles határvonal fog húzódni Isten szolgái és azok között, akik nem szolgálják Őt. Míg a negyedik parancsolat megtagadása és a hamis szombat megtartása, amit az állam törvénye megkíván, egyenlő az istenellenes hatalomnak tett hűségesküvel, addig az igazi szombat megtartása, ahogy az Isten törvénye megszabja, a Teremtő iránti hűség bizonyítéka. Míg az egyik csoport a földi hatalmaknak való engedelmesség jelét elfogadva a fenevad bélyegét veszi fel, a másik a menny tekintélyéhez való hűség jelét választva, megkapja Isten pecsétjét.

TM 133.Ha valaki imádja a fenevadat és annak képét. – Isten felhívta Jánost, hogy szemlélje azt a népet, amely különbözik a fenevad vagy képének imádóitól, azoktól, akik a hétnek első napját ünneplik. Ennek a napnak az ünneplése a fenevad bélyege. János kijelenti: „Itt van a szenteknek békességes tűrése, itt, akik megtartják Isten parancsolatait és Jézus hitét.”

9T 232-33.Ha valaki imádja a fenevadat és annak képét. – Szanatórium, Kalifornia 1902. augusztus 17-én.
„Kedves testvérem! Megpróbálok felelni kérdésedre, hogy mit tegyél, ha a vasárnapi törtvényt kényszerítik ránk.
Az Úr világosságot adott nekem, amikor mi vártunk olyan világosságra, mint amilyenhez ti látszotok közeledni. E világosság szerint, amikor az alulról származó hatalom arra serkenti az embereket, hogy a vasárnap megünneplésére kényszerítsenek, a hetednapi adventisták azzal mutassák meg bölcsességüket, hogy vasárnap nem végzik közönséges munkájukat, hanem missziómunkára fordítják a napot.
A vasárnapi törvényekkel való dacolás csak erősíti a türelmetlen vallásos vakbuzgókat, akik arra törekszenek, hogy vasárnapi rendeleteket kényszerítsenek az emberekre. Ne adjatok ürügyet arra, hogy törvényszegőknek nevezhessenek. Ha oly emberek féken tartásra hagyjuk őket, akik sem Istent, sem embert nem félnek a féken tartás hamar elveszíti újdonságát, s rájönnek majd, hogy következetlen is, kényelmetlen is szigorúan venniük a vasárnap megünneplését. Bibliával kezetekben folytassátok tovább a misszió munkát, s az ellenség belátja majd, hogy saját ügyének árt. Nem vesszük magunkra a fenevad bélyegét, ha bölcsen fenntartjuk a békességet azzal, hogy nem végzünk botránkoztató munkát, s ugyanakkor időnket a legfontosabb tevékenységre fordítjuk.
Ha hittérítésre használjuk a vasárnapot, kivesszük az ostort az önkényeskedő vakbuzgók kezéből, akiknek igen szájuk íze szerint való lenne, ha megalázhatnák a Hetednapi adventistákat. Amikor látják, hogy a vasárnapot látogatásra használjuk, s megnyitjuk az emberek előtt a Szentírást – belátják majd, hogy kárba veszett fáradtság vasárnapi törvényekkel akadályozni munkánkat.

NK 400-1.Ha valaki imádja a fenevadat és annak képét. – Róma azt hangoztatja, hogy a „protestánsok a vasárnap megtartásával akaratlanul is meghódolnak a (katolikus) egyház tekintélye előtt.” Amikor a protestáns egyházak erőltetik a vasárnap megtartását, tulajdonképpen a pápaság - a fenevad - imádását erőltetik. Akik tudják, mit kíván Isten a negyedik parancsolatban, és mégis úgy döntenek, hogy az igazi szombat helyett a hamis szombatot ünneplik, azok e döntésükkel annak a hatalomnak hódolnak, amely e rendelkezés egyedüli megparancsolója. De maguk az egyházak formálják meg a fenevad képét azzal, hogy világi hatalom által kényszerítenek ki egy vallási kötelességet. Amikor tehát az Egyesült Államokban kötelező lesz a vasárnap megtartása, tulajdonképpen a fenevadnak és képének az imádása lesz kötelező.
Voltak azonban a letűnt nemzedékek idején olyan vasárnapünneplő keresztények, akik azt hitték, hogy a bibliai szombatot tartják; és ma is vannak minden egyházban igaz keresztények - beleértve a római katolikus egyházat is -, akik őszintén hiszik, hogy a vasárnap Isten szombatja. Isten elfogadja becsületességüket és szándékuk őszinteségét. De eljön az az idő, amikor a vasárnap megtartását törvény teszi kötelezővé, és a világ tisztán fogja látni, hogy melyik az igazi szombat. Ha valaki akkor szegi meg Isten törvényét, hogy olyan parancsnak engedelmeskedjen, amely csak Róma tekintélyének bélyegét viseli magán, ezzel a pápaságot Isten fölé helyezi. Rómának hódol, és annak a hatalomnak, amely érvényt akar szerezni a Róma által elrendelt ünnepnek. A fenevadat és annak képét imádja. Amikor az ember elveti azt az ünnepet, amelyet Isten a maga hatalma jelének nevez, és helyette a Róma által választott hatalmi jelvényt tartja tiszteletben - ezáltal elfogadja a Róma iránti hódolat jelét: „a fenevad bélyegét.” Ez azonban csak akkor lesz aktuális, amikor a kérdés világosan feltárul az emberek előtt, és választaniuk kell Isten törvénye és az emberi rendelések között. Aki ekkor is a törvényszegés mellett dönt, azt felveszi „a fenevad bélyegét.”

EW 64-65.Ha valaki imádja a fenevadat és annak képét. – Azután láttam, hogy a hét utolsó csapás nemsokára kiárad azokra, akik nem állnak Isten oltalma alatt, de a világ ezt csak annyiba vette, mintha ugyanannyi hullni készülő esőcseppről volna szó. Ez után erőt nyertem arra, hogy végignézhessem a rettenetes félelmes utolsó csapást, Isten haragjának kiáradását. Láttam, hogy Isten haragja rettenetes, és ha Isten felháborodásában kinyújtaná karját, akkor a földnek összes lakói olyanokká lennének, mintha sohasem lettek volna, vagy gyógyíthatatlan, gyötrő fekélyek és sebektől szenvednének, amelyekből nincs gyógyulás és megváltás, csak a pusztulás. Rémület fogott el, arcra borultam az angyal előtt s úgy kértem, hogy távoztassa el tőlem, vagy takarja el e látványt, mert olyan rettenetes. Ekkor oly világosan láttam, mint még soha, annak fontosságát, hogy Isten szavát a legnagyobb gonddal kutassuk át, hogy megtudjuk belőle, miképpen kerülhetjük el a csapásokat, melyekről Isten szava kijelenti, hogy mindazokra jönnek, akik a fenevadat imádják, és annak képét és jelét homlokukra, vagy kezükre felveszik. Rendkívül csodálkoztam azon, hogy emberek akadnak, akik Isten parancsolatait, különösen a szent szombatnapot lábbal tapossák, míg a Szentírás olyan határozott és rettenetes fenyegetéseket és ítéleteket tartalmaz a törvény áthágói ellen.

7BC 976.Ha valaki imádja a fenevadat és annak képét.Máris előkészületek folynak, és mozgalmak születtek a fenevad képének elkészítésére. Ezek majd az utolsó időkre szóló jövendöléseket betöltő eseményeket fogják előidézni (RH 1889. ápr. 23).
Az Úr világosan elém tárta, hogy a próbaidő vége előtt elkészítik a fenevad képét, mivel az lesz Isten népének nagy vizsgája, mely eldönti örök sorsukat… (13,11-17)
Isten népének ezen a próbán kell átesnie, mielőtt az Úr elpecsételné őket. Aki az Úr törvényének megtartásával és a hamis nyugalomnap elvetésével bizonyítja Isten iránti hűségét, az az Úr lobogója alá sorakozik fel s elnyeri az élő Isten pecsétjét. Akik feladják a mennyei eredetű igazságot, és a vasárnap nyugalomnapját fogadják el, azokra a fenevad bélyegét ütik (1890, 11. levél).
Mikor a protestáns egyházak összefognak a polgári hatóságokkal egy hamis vallás támogatására, melynek ellenzéséért elődeik a legtüzesebb üldöztetést szenvedték el. Mikor az állam az egyház rendeleteinek és intézményeinek támogatására használja hatalmát – akkor a protestáns Amerika megalkotja a pápaság mását és nemzeti hitehagyás fog eluralkodni, amely csak nemzeti romlásban végződhet (Idők jelei 1910. már. 22).
Sokan sohasem részesültek világosságban. Tanítóik félrevezetik őket, s ők nem vették magukra a fenevad bélyegét. Az Úr fáradozik értük. Nem hagyta őket útjaikra. Míg meg nem győződnek az igazság felöl, míg csak lábbal nem tapossák a megvilágosításukra nyújtott bizonyítékot, az Úr nem vonja vissza tőlük kegyelmét (1895, 7. levél).
Mikor a törvényhozás a hét első napját magasztaló rendeletet hoz, és azt állítja a hetedik nap helyébe, a Sátán ámítása tökéletesítve lett (RH 1890. ápr.15).
A történelem meg fog ismétlődni, hamis vallást fognak magas polcra ültetni. Közönséges munkanapot, a hét első napját, melynek semmiféle szentsége nincs, azt fogják felállítani, akár a babiloni nagy szobrot. Megparancsolják minden nemzetnek, népnek és nyelvnek, hogy ezt a hamis szombatot tiszteljék. A Sátán szándéka semmivé tenni az Isten által megalapított napot, melyet a teremtés emlékére adott a világnak.
Vasárnapünneplést elrendelő törvény megy ki a világra. Korlátolt mértékben ez már meg is történt. Néhány helyen a polgári hatóság a sárkány hangján szól, ahogy a pogány király a héber foglyokhoz szólt.
Megpróbáltatás és üldözés jön azokra, akik Isten szavának engedelmeskedve nem hajlandók tisztelni a hamis szombatot. Minden hamis vallás utolsó eszköze az erőszak. Először vonzóvá próbálja tenni a hamis vallást, ahogy a babiloni király próbált zenével és külső mutatvánnyal hatni. Mikor ezek az ördög ihlette, ember kiagyalta vonások nem késztettek némelyeket a szobor imádására, a kemence mohó lángjai készen álltak elégetésükre. Így lesz ez most is. Régen a pápaság hatalmát használta, hogy engedelmességre kényszerítse az embereket, s ezután is ezt fogja tenni. Ugyanarra a lelkületre van szükségünk, mint amelyet Isten szolgái a pogánysággal való összetűzésükkor tanúsítottak (Idők jelei 1897. máj. 6).

NK 528.Ha valaki imádja a fenevadat és annak képét.A világ félelmetes események előtt áll. A föld hatalmasságai, amelyek egymással összefogva harcot indítanak Isten parancsolatai ellen, elrendelik, hogy mindenki - kicsinyek és nagyok, gazdagok és szegények, szabadok és szolgák (Jel 13:16) - a hamis szombat megtartásával alkalmazkodjon az egyház szokásaihoz. Az engedelmesség megtagadása államellenes cselekménynek fog minősülni, amelyért halálbüntetés jár. Másrészről, pedig Isten törvénye, amely elrendeli a Teremtő nyugalomnapjának megtartását, követel engedelmességet, és kinyilatkoztatja mindazok megbüntetését, akik megsértik rendelkezéseit.
Aki e félreérthetetlen következmények ismeretében lábbal tiporva Isten törvényét, emberi törvényeknek engedelmeskedik, az magára veszi a fenevad bélyegét, annak a hatalomnak a hűségjelét, amelynek Istent megtagadva engedelmeskedik. A menny intése így hangzik: „Ha valaki imádja a fenevadat és annak képét, és bélyegét felveszi vagy homlokára vagy kezére, az is iszik az Isten haragjának borából, amely elegyítetlenül töltetett az Ő haragjának poharába.” (Jel 14:9-10).

Ev 233-35. (NK 400-01). Ha valaki imádja a fenevadat és annak képét.De eljön az az idő, amikor a vasárnap megtartását törvény teszi kötelezővé, és a világ tisztán fogja látni, hogy melyik az igazi szombat. Ha valaki akkor szegi meg Isten törvényét, hogy olyan parancsnak engedelmeskedjen, amely csak Róma tekintélyének bélyegét viseli magán, ezzel a pápaságot Isten fölé helyezi. Rómának hódol, és annak a hatalomnak, amely érvényt akar szerezni a Róma által elrendelt ünnepnek. A fenevadat és annak képét imádja. Amikor az ember elveti azt az ünnepet, amelyet Isten a maga hatalma jelének nevez, és helyette a Róma által választott hatalmi jelvényt tartja tiszteletben - ezáltal elfogadja a Róma iránti hódolat jelét: „a fenevad bélyegét.” Ez azonban csak akkor lesz aktuális, amikor a kérdés világosan feltárul az emberek előtt, és választaniuk kell Isten törvénye és az emberi rendelések között. Aki ekkor is a törvényszegés mellett dönt, azt felveszi „a fenevad bélyegét.”
A szombat megváltóztatása a római egyház tekintélyének a jele vagyis bélyege. Akik tehát megértik a negyedik parancsolatot és annak kötelező voltát, s az igaz szombat helyett az állszombatot választják, ezzel annak a hatalomnak hódolnak, mely elrendelte. A fenevad bélyege a pápai szombat, melyet a világ elfogadott, az Isten által elrendelt nyugalomnap helyett.
Eddig még senki sem vette fel a fenevad bélyegét. A vizsga ideje még nem jött el. Minden egyházban élnek őszinte keresztények, beleértve a római katolikus közösséget is. Isten addig senkit sem kárhoztat, amíg világosságot nem nyer, s nem ismerte el a negyedik parancsolat kötelező erejét. Ha azonban majd megjelenik az a rendelet, amely a hamis szombatot kikényszeríti, s a harmadik angyal hangos kiáltása óva inti az embereket a fenevad és képének imádatától, akkor világossá válik a vonal a hamis és az igaz között. Akkor azok, akik folytatják a törvényszegést, felveszik a fenevad bélyegét.

NK 558.Ha valaki imádja a fenevadat és annak képét.Amikor Krisztus közbenjárása megszűnik a szenthelyen, Isten kitölti elegyítetlen haragját azokra, akik imádják a fenevadat és képét, és felveszik magukra a fenevad bélyegét (Jel 14:9-14). Izrael népének megszabadítása előtt Isten, csapásokkal sújtotta Egyiptomot. Azok a csapások, amelyek Isten népének végső szabadulása előtt a világot fogják sújtani, hasonlítanak az egyiptomi csapásokhoz, csak rettenetesebbek lesznek annál, és sokkal több embert érintenek. A Jelenések könyvének írója így ecseteli azokat a szörnyű csapásokat: „Támada gonosz és ártalmas fekély azokon az embereken, akiken vala a fenevad bélyege, és akik imádják vala annak képét. A tenger „olyanná lőn, mint a halott vére; és minden élő állat meghala a tengerben.” És „a folyóvizek” és „a vizek forrása” vérré lesznek. Bármennyire iszonyú is ez a büntetés, Isten igazságosságához nem fér kétség. Isten angyala kijelenti: „Igaz vagy Uram..., hogy ezeket ítélted; mivelhogy szentek és próféták vérét ontották, vért adál nékik inni; mert méltók arra” (Jel 16:2-6). Akik Isten népét halálra ítélik, éppoly bűnösek vérük ontásában, mintha saját kezükkel ölték volna meg őket. Krisztus is vétkesnek nyilvánította a korabeli zsidókat az Ádám kora óta megölt szent emberek vére ontásáért, mert éppolyan lelkületűek voltak, és ugyanazt akarták tenni, amit a próféták gyilkosai.

NK 399-400.Ha valaki imádja a fenevadat és annak képét. – Katolikus írók egyházuk tekintélyének jeleként azt a rendelkezést idézik, amellyel az egyház ’a szombatot vasárnapra változtatta. Ezt a rendelkezést a protestánsok is elfogadták..., mert a vasárnap megtartásával elismerik, hogy az egyháznak van hatalma ünnepeket elrendelni, és büntetés terhe mellett érvényesíteni. „Mi tehát a szombat megváltoztatása, ha nem a római egyház tekintélyének a jele vagy bélyege – ’a fenevad bélyege?”

4T 251.Ha valaki imádja a fenevadat és annak képét. – Jézus mondta: ”Senki sem szolgálhat két úrnak. Mert vagy az egyiket gyűlöli, és a másikat szereti; vagy az egyikhez ragaszkodik és a másikat megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a Mammonnak” (Mát 6,24). Ha igaz szolgái vagyunk Istennek, akkor ne támadjon kérdés agyunkban vajon engedelmeskedjünk-e parancsainak vagy a magunk világi érdekeit vegyük figyelembe. Ha az igazság híveit nem tartja meg hitük a mai aránylag békés napokban, akkor mi fog megtartani, amikor a súlyos próba tör rájuk – amikor megjelenik a rendelet azok ellen, akik nem hajlandók imádni a fenevad képét, akik nem veszik fel jegyét sem homlokukra, sem kezükre? Ez a komoly idő nincs messze tőlünk. Ahelyett, hogy gyengékké és tétovázókká silányulnánk, Isten népének erőt és bátorságot kellene gyűjtenie a nyomorúság idejére.

NK 396-97.Ha valaki imádja a fenevadat és annak képét. – Amikor az Egyesült Államok legjelentősebb egyházai a közösen vallott tantételekben egységre jutva arra befolyásolják az államot, hogy tegye kötelezővé rendelkezéseiket, és tartsa fenn létesítményeiket, akkor már a protestáns Amerika megformálta a római hierarchia hasonmását, aminek elkerülhetetlen következménye, hogy a polgári hatóság büntetést ró azokra, akik eltérő véleményt vallanak.
A kétszarvú fenevad „azt is teszi mindenkivel (megparancsolja), kicsinyekkel és nagyokkal, gazdagokkal és szegényekkel, szabadokkal és szolgákkal, hogy az Ő jobb kezükre vagy az ő homlokukra bélyeget tegyenek; és hogy senki se vehessen, se el ne adhasson semmit, hanem, csak akin a fenevad bélyege van, vagy neve, vagy nevének száma” (Jel 13:16-17). A harmadik angyal így figyelmeztet: ’Ha valaki imádja a fenevad képét, és bélyegét felveszi vagy homlokára vagy kezére, az is iszik az Isten haragjának borából.’ Az itt említett ’fenevad’, amelynek az imádására kényszerít a Jel 13. fejezetében foglalt kétszarvú fenevad, nem más, mint az első vagy párducszerű fenevad, azaz a pápaság. A „fenevad képe” a hitehagyó protestantizmusnak azt a formáját ábrázolja, amely akkor alakul ki, amikor a protestáns egyházak dogmáik megtartásához a polgári hatalom segítségét igénylik. A „fenevad bélyegének” meghatározása még hátra van.
A próféta óva int a fenevadnak és bélyegének imádásától, majd kijelenti, hogy itt vannak azok, „akik megtartják Isten parancsolatait és a Jézus hitét.” A kinyilatkoztatás ilyen éles különbséget tesz az Isten parancsolatainak megtartói és azok között, akik imádják a fenevadat, valamint a fenevad képét, és felveszik bélyegét. Ebből következik, hogy a törvény megtartása és a törvény áthágása jelzi a különbséget Isten imádói és a fenevad imádói között.

CS 51.Ha valaki imádja a fenevadat és annak képét.

7BC 976-77.Ha valaki imádja a fenevadat és annak képét. – Isten úgy irányítja a körülményeket, hogy jó, tekintélyes és hatalomban levő embereknek alkalmuk lesz megtudni, hogy mi a valódi igazság. És azok, akik nem fog térdet hajtani a fenevad képe előtt és nem veszi fel bélyegét kezükre vagy homlokukra, hanem az igazság mellett fog kiállni, azok rá lesznek kényszerítve, hogy lelkiismeretük ellen cselekedjenek, és azok, akik megismerik az igazságot, nem fognak engedelmeskedni a sötétség hatalmainak. Istennek lesz népe, aki nem veszi fel a fenevad bélyegét sem homlokára, sem kezére…
Egyetlen lépés sem történt a bálvány-nyugalomnap magasztalására, a törvényhozás általi vasárnapünneplés megvalósítására anélkül, hogy ne a Sátán állt volna mögötte, s ne ö lett volna a fő mozgatórugója. A lelkiismeretet azonban nem szabad kényszeríteni még a valódi nyugalomnak megtartására sem, mert Isten csakis önkéntes szolgálatot fogad el (RH 1890. ápr. 15).

Jel. 14,9

"És harmadik angyal is követé azokat, mondván nagy szóval: Ha valaki imádja a fenevadat és annak képét, és bélyegét felveszi vagy homlokára vagy kezére."

EW 67.Bélyegét felveszi vagy homlokára vagy kezére. – Midőn láttam, hogy mivé kell lennünk, hogy a dicsőséget örökölhessük, és midőn láttam, hogy Jézus mennyit szenvedett, hogy ily gazdag örökséget szerezzen meg számunkra, imában könyörögtem, hogy alámerítkezhessünk Krisztus szenvedéseiben, hogy a küzdelmektől ne riadjunk vissza, hanem türelemmel és örömmel viseljük el őket, tudván azt, hogy mit szenvedett érettünk Jézus, hogy szegénysége és szenvedése által gazdagokká tegyen. Az angyal így szólott: „Tagadjátok meg önmagatokat; gyorsan előre kell haladnotok!” Közülünk többeknek volt elég ideje az igazság elfogadására s arra, hogy lépésről lépésre haladhassanak folytonosan előre. Minden lépés erőt adott a további lépés megtételére. De az idő már-már lejár, és amit mi azelőtt éveken át tanulhattunk, arra nekik csak néhány hónapjuk lesz. Ezeknek nagyon sokat kell elfeledni, és sok új dolgot megtanulni. Azok, akik a rendelet kiadásakor nem akarják a vadállat jelét és képét felvenni, azoknak most kell határozniuk és kijelenteni: „Nem, mi nem tiszteljük az ő intézkedéseit!”

7BC 979-80.Bélyegét felveszi vagy homlokára vagy kezére. – (Jel 14,9-10) Mindenki érdeke megérteni, mi a fenevad bélyege, s hogy miként menekülhetnek meg Isten félelmetes fenyegetése elöl. Az emberek miért nem törekszenek megtudni, miből áll a fenevad és képmásának jegye? Isten jegyének ellenkezője az (2Mózes 31,12-17).
A szombatkérdés lesz a nagy összecsapás vitapontja, melyben az egész világrészt vesz (13,4-8.10). az egész fejezet annak kinyilatkoztatása, hogy mi következik be bizonyosan (13,11.15-17). (1897, 88. kézirat).
Jánost felszólították, hogy tekintsen olyan népre, mely különbözik a fenevad és képének imádóitól, a hét első napjának megünneplőitől. A vasárnap megtartása a fenevad jele (1898, 88. kézirat).
Isten a harmadik angyal üzenetét küldte a világra, figyelmezteti az embereket, hogy ne vegyék magukra – se kezükre, se homlokukra – a fenevad képmása jelét. A jegy felvétele azt jelenti, hogy ugyanarra a következtetésre jutnak, ugyanazokat az elgondolásokat javasolják, mint a fenevad, homlokegyenest ellenkezve Isten szavával. A fenevad bélyegét felvevőkről mondja Isten: „Az is iszik az Isten haragjának borából, a mely elegyítetlenül töltetett az ő haragjának poharába: és kínoztatik tűzzel és kénkővel a szent angyalok előtt és a Bárány előtt” (Jel 14,10).
Ha az igazság világosságát feltárták előtted, beleértve a negyedik parancsolat szombatját, s kimutatták, hogy Isten Igéjében semmi alap nincs a vasárnap ünneplésére, s te mégis ragaszkodsz a hamis nyugalomnaphoz, ha mégsem vagy hajlandó szentnek megtartani a szombatot, melyet Isten szent napomnak nevez, akkor te is magadra veszed a fenevad bélyegét. Amikor engedelmeskedsz a rendeletnek, hogy ne dolgozz vasárnap, hanem Istent imádd, mikor tudod, hogy egyetlen szó se nincs a Bibliában, amely másnak jelölné meg a vasárnapot, mint közönséges munkanapnak, akkor beleegyezel, hogy a fenevad bélyegét vedd magadra, Isten pecsétjét, pedig visszautasítsd.
Ha magunkra vesszük a fenevad bélyegét, akár a homlokunkon, akár a kezünkön, az engedetlenekre kiszabott büntetések bennünket is súlytani fognak. Az élő Isten pecsétjét viszont azokra helyezik, akik lelkiismeretesen megtartják az Úr szombatját (RH 1897. Július 13).

7BC 980.Bélyegét felveszi vagy homlokára vagy kezére. – A nagy küzdelem vitájában két csoport alakul ki „Akik imádják a fenevadat és képét” s felveszik bélyegét, másrészt, akik az élő Isten pecsétjét nyerik el, akinek az Atya neve lesz homlokára írva. Ez nem lesz látható jel (ST 1899. nov. 1).
A Szentlélek feladata meggyőzni a világot a bűnről, az igazságról és az ítéletről. A világot csak úgy lehet figyelmezetni, ha látják, hogy az igazság hívei megszentelődtek az igazság által, ha magasztos és szent elvek szerint cselekszenek, a lehető legnemesebb értelemben húzva meg az elválasztó vonalat az Isten parancsolatainak megtartói és a parancsolatok lábbal tiprói között. A Szentlélek megszentelése jelzi a különbséget az Isten pecsétjét viselők, és a hamis szombat megtartói között.
Mikor a próba elérkezik, világosan látni fogjuk, mi a fenevad bélyege. Nem más ez, mint a vasárnapünneplés. Akik, miután hallották az igazságot, továbbra is a vasárnapot tartják szentnek, azok a bűn emberének jegyét viselik, aki eltökélte, hogy megváltóztatja az időket és a törvényt (1900, 12. levél).
A valódinak, a hamissal való helyettesítése ennek a drámának az utolsó felvonása. Mikor ez a helyettesítés általánossá válik Isten kinyilatkoztatja magát. Amikor az emberek törvényét Isten törvénye fölé helyezik, amikor a földi hatalmasságok a vasárnapünneplésre próbálják kényszeríteni az embereket, tudhatjuk, hogy elérkezett az idő, hogy Isten cselekedjen. Fel is fog állni fenségében és rettenetesen megrázza a földet. Elő fog jönni lakhelyéről, hogy megbüntesse a föld lakósait gonoszságukért (RH 1901. ápr. 23).

1T 76-77.Bélyegét felveszi vagy homlokára vagy kezére. – Láttam, hogy ha mindig megtartották volna az igazi szombatot az emberek, sohasem lett volna senki hitetlenné és istentagadóvá. A szombatünneplés megóvta volna a világot a bálványimásától. A negyedik parancsolatot a földre taposták és tapossák, azért Isten most felszólít minket, hogy hozzuk helyre a törvényen ütött rést, és vegyük védelmünkbe az eltiport szombatot. A bűn embere, aki Isten fölé emelte magát, s azt tervezte, hogy megváltóztatja az időket és a törvényt, ő vezette be a szombat áthelyezését a hét utolsó napjáról az első napra. Ezzel rést ütött Isten törvényén. Közvetlen nagy napja előtt Isten üzenetet küld, figyelmezteti az embereket, hogy térjenek vissza az Antikrisztus által lerombolt törvénye iránt való hűséghez. Tanítással és példaadással kell felhívnunk a figyelmet a törvényen ütött résre. Megmutatták nekem, hogy az Isten parancsolatait és a Jézus hitét hirdető harmadik angyal üzenete, és felemeli intő szavát a világ előtt, hogy úgy ügyeljenek Isten törvényére, mint a szemük világára. Azt is láttam, hogy a figyelmeztetés következtében sokan elfogadják majd az Úr szombatját.

6T 17.Bélyegét felveszi vagy homlokára vagy kezére. – A világosság, melyet a harmadik angyal üzenetéről kaptunk, az az igazi világosság. A fenevad bélyege pontosan az, aminek hirdetjük. Nem értünk még mindent ezen a területen s nem is értük meg teljesen a tekercs legöngyöléséig, de a világ legkomolyabb munkáját kell a tető alá hoznunk. Az Úr azt parancsolja szolgáinak: „Kiálts teljes torokkal, ne kíméld; mint trombita emeld fel hangodat, és hirdesd népemnek bűneiket, és Jákob házának vétkeit” (És 58,1).

Ev 234-35.Bélyegét felveszi vagy homlokára vagy kezére. – Eddig még senki sem vette fel a fenevad bélyegét. A vizsga ideje még nem jött el. Minden egyházban élnek őszinte keresztények, beleértve a római katolikus közösséget is. Isten addig senkit sem kárhoztat, amíg világosságot nem nyert, s nem ismertre fel a negyedik parancsolat kötelező erejét. Ha azonban majd megjelenik az a rendelet mely a hamis szombatot kikényszeríti, s a harmadik angyal hangos kiáltása óva inti az embereket a fenevad és képének imádatától, akkor világossá válik a vonal a hamis és az igaz között. Akkor azok, akik folytatják a törvényszegést, felveszik a fenevad bélyegét.

7BC 977.Bélyegét felveszi vagy homlokára vagy kezére. – A szombatkérdés lesz a nagy végső viszály gócpontja, melyben az egész világ részt vesz. A menny végzései helyett az emberek az ördög elveit tisztelik. Elfogadták a hamis szombatot, melyet Sátán a maga tekintélyének jeleként állított fel. Ezzel szemben Isten az Ő uralkodói követelményére helyezte pecsétjét. Mindkét nyugalomnap, az igazi és a hamis, magán viseli szerzője nevét, kitörölhetetlen jegyét mindkét felhatalmazásnak.
Mindenki számára az a fontos, hogy vajon a fenevad és képének bélyegét vesz-e magára, vagy az élő Isten pecsétjét (ST 1910. márc. 22).
A vasárnapünneplés ma még nem a fenevad bélyege, s mindaddig nem is lesz, amíg meg nem jelenik a rendelet a bálványképmás tiszteletéről. Eljön az idő, amikor ez a nap lesz a próba, de ez a nap még nem érkezett el (1899, 118. kézirat).

5T 81.Bélyegét felveszi vagy homlokára vagy kezére.Nincs messze az idő, amikor a próba minden emberre eljön. Ránk akarják majd erőszakolni a fenevad bélyegét. Akik lépésről lépésre beadják derekukat a világ követeléseinek, s világi szokásokhoz szabták magukat, azoknak könnyebb lesz behódolni a földi hatalmaknak, minthogy kitegyék magukat a gúnynak, a sértegetésnek, a börtönnel és a halállal való fenyegetésnek. Dúl a küzdelem Isten és az emberek parancsolatai között. Ekkor különítik el majd a gyülekezetben az aranyat a salaktól. Világosan meglehet majd különböztetni a valódi istenfélelmet a látszattól és a hamisítványtól. Sok ragyogásáért nagyra tartott csillag fog kihunyni a sötétben. Polyva felhőket hord majd el a szél még onnan is, ahol mi csak tiszta búzát látunk. Mindazok, akik ugyan magukra öltik a szenthely díszeit, de nem öltöznek Krisztusigazságos tetteibe, szégyenteljes mezítelenségükben látszanak majd meg.

7BC 980.Bélyegét felveszi vagy homlokára vagy kezére. – A Szentlélek feladata meggyőzni a világot a bűnről, az igazságról és az ítéletről. A világot csak úgy lehet figyelmezetni, ha látják, hogy az igazság hívei megszentelődtek az igazság által, ha magasztos és szent elvek szerint cselekszenek, a lehető legnemesebb értelemben húzva meg az elválasztó vonalat az Isten parancsolatainak megtartói és a parancsolatok lábbal tiprói között. A Szentlélek megszentelése jelzi a különbséget az Isten pecsétjét viselők és a hamis szombat megtartói között.
Mikor a próba elérkezik, világosan látni fogjuk, mi a fenevad bélyege. Nem más ez, mint a vasárnapünneplés. Akik, miután hallották az igazságot, továbbra is a vasárnapot tartják szentnek, azok a bűn emberének jegyét viselik, aki eltökélte, hogy megváltóztatja az időket és a törvényt (1900, 12. levél).
A valódinak, a hamissal való helyettesítése ennek a drámának az utolsó felvonása. Mikor ez a helyettesítés általánossá válik Isten kinyilatkoztatja magát. Amikor az emberek törvényét Isten törvénye fölé helyezik, amikor a földi hatalmasságok a vasárnapünneplésre próbálják kényszeríteni az embereket, tudhatjuk, hogy elérkezett az idő, hogy Isten cselekedjen. Fel is fog állni fenségében és rettenetesen megrázza a földet. Elő fog jönni lakhelyéről, hogy megbüntesse a föld lakósait gonoszságukért (RH 1901. ápr. 23).

7BC 980-81.Bélyegét felveszi vagy homlokára vagy kezére. – Közeledünk a föld történelmének lezárásához. A Sátán elkeseredett erőfeszítéseket tesz, hogy istenné tegye magát; hogy úgy szóljon és cselekedjen, mint Isten; hogy olyannak tűnjék, mint akinek joga van uralkodni az emberek lelkiismeretén. Minden erejével törekszik emberi intézménnyel helyettesíteni Isten szent napját. A bűn emberének hatásköre alatt az emberek hamis mértéket emeltek, szöges ellentétben Isten rendelésével. Mindkét nyugalomnap magán viseli szerzőjének jelét, kitörölhetetlen pecsétet, amely megmutatja mindkettőjük tekintélyét. A vasárnapnak morzsányi megszenteltsége se nincs. A bűn emberének találmánya ez, mellyel át szeretné húzni Isten szándékait.
Isten a szombatot jelölte ki nyugalom napjának (2Mózes 31,13.17.16).
Ezzel választóvonalat húzott a hűségesek és a hűtlenek közé. Akik az Isten pecsétjét szeretnék elnyerni homlokukon, feltétlen a negyedik parancsolt szombatját kell megünnepelniük. Ez különbözteti meg őket az elpártoltaktól, akik az igazi szombat helyébe ember rendelte intézményt fogadtak el. Isten nyugalomnapjának megtartása a megkülönböztető jel azok között, akik őt szolgálják, és akik nem szolgálják őt (RH 1901. ápr. 23).

Jel. 14,9

"És harmadik angyal is követé azokat, mondván nagy szóval: Ha valaki imádja a fenevadat és annak képét, és bélyegét felveszi vagy homlokára vagy kezére."

NK 539-42.A harmadik angyal üzenete.Mindeddig sokan rémhírterjesztőknek tartották a harmadik angyali üzenet igazságainak hirdetőit. Jövendöléseiket - hogy az Egyesült Államokban úrrá lesz a vallási türelmetlenség; hogy az egyház és az állam egymással szövetségben üldözni fogja Isten parancsolatainak megtartóit - alaptalannak és képtelenségnek minősítették. Meggyőződéssel mondták, hogy ez az ország soha nem lesz más, mint ami eddig volt - a vallásszabadság védelmezője. De amikor a vasárnapünneplés kötelezésének kérdése mindenütt vita tárgya lesz, kiderül, hogy közeledik ez a kétségbevont és el nem hitt esemény, és a harmadik üzenet még soha nem tapasztalható hatást vált ki.
Isten minden nemzedék idején elküldte szolgáit, hogy megróják a bűnt mind a világban, mind az egyházban. Az emberek azonban kellemes dolgokat akarnak hallani, és a tiszta, kendőzetlen igazságot nem fogadják szívesen. Számos reformátor, amikor munkáját elkezdte, nagyon óvatosan próbálta az egyház és a nemzet bűneit megróni. Azt remélte, hogy őszinte keresztény életének példamutatásával vissza tudja vezetni az embereket a bibliai elvekhez. De Isten Lelke érintette e reformátorokat - mint annak idején Illést, akit egy gonosz király és egy hitehagyó nép bűneinek megfeddésére indított - és arra kényszerültek, hogy a Biblia világos kijelentéseit prédikálják; azokat az elveket, amelyeket korábban vonakodtak hirdetni, most buzgón hirdették, és elmondták, hogy milyen veszély fenyegeti az embereket. Azt tolmácsolták, amit az Úr adott szájukba, nem félve a következményektől. És az emberek kénytelenek voltak meghallgatni a figyelmeztetést.
A harmadik angyal üzenete tehát hangozni fog. Amikor a legnagyobb erővel kell azt hirdetni, az Úr alázatos eszközök által fog dolgozni, befolyásolva azok értelmét, akik szolgálatára szentelik magukat. A munkásokat inkább a Lélek kenete fogja felkészíteni, mint az oktatási intézmények. A hit és az ima emberei a Lélek indítására szent lelkesedéssel lépnek elő, hogy azt hirdessék, amit Isten mond nekik. Babilon bűnei közismertté válnak. Hogy milyen félelmes következményekkel jár, ha az egyház a polgári hatalmasság által kényszeríti ki rendelkezései megtartását; hogy a spiritizmus behatolt az egyházba; hogy a pápai hatalom lopva, de rohamosan tör előre - ezt mind leleplezik. Ezek a súlyos figyelmeztetések fel fogják ébreszteni az embereket. Ezrek és ezrek figyelnek fel rájuk; akik soha nem hallottak erről. Megdöbbenve hallják, hogy az egyház Babilon, amely bűnben él, tévelyeg és elbukott, mert elvetette a mennyből küldött igazságot. Az emberek felkeresik korábbi tanítóikat, és türelmetlenül kérdezik, hogy igaz-e az, amit hallottak. A lelkészek, pedig meséket mondanak, kellemes dolgokat jövendölnek, hogy csillapítsák félelmüket, és megnyugtassák felébresztett lelkiismeretüket. De mivel az embereket nem elégíti ki a puszta emberi tekintély, és szeretnék tudni, mi az, amit világosan „szól az Úr”, a nagy tekintélyű papság, akár a régi farizeusok, tekintélyük kétségbe vonása miatt haragra gerjedve, az üzenetet Sátántól származónak bélyegzik, és a bűnt szerető tömegeket felingerlik, hogy szidalmazzák és üldözzék azokat, akik az igazságot hirdetik.
Amikor a vita egyéb kérdéseket is érint, és az emberek figyelme Isten sárba tiport törvényére terelődik, Sátán akcióba kezd. Az üzenetet kísérő erő felingerli azokat, akik ellenzik hirdetését. A papság majdhogy emberfölötti erőfeszítéssel igyekszik elzárni a világosságot, nehogy híveire sugározzon. Minden rendelkezésre álló eszközzel megkísérli elfojtani e létfontosságú kérdések megvitatását. Az egyház a polgári hatalom fegyveréért kiált, és ebben a munkában a katolikusok és a protestánsok összefognak. A vasárnap megtartását kényszerítők mozgalmának merészsége és elszántsága egyre fokozódik, és a törvényt is igénybe veszik Isten parancsolatainak megtartói ellen. Bírsággal és bebörtönzéssel fenyegetik őket. Egyeseknek, pedig magas állást ajánlanak fel, és egyéb jutalmakkal és kedvezményekkel próbálják rávenni őket hitük megtagadására. De ők rendíthetetlenül így válaszolnak: „Mutassátok ki Isten Igéjéből tévedésünket!” Így védekezett Luther is hasonló körülmények között. A törvényszék elé állított hivők ékes bizonyságot tesznek az igazságról, melynek hallatán egyesek állást foglalnak Isten valamennyi parancsolata mellett. Így jut el az igazság olyan emberek ezreihez is, akik különben mit sem tudnának róla.
Az Isten szavának becsületes követői lázadóknak fognak minősülni. Szülők, akiket Sátán elvakított, durvák és kemények lesznek hivő gyermekükhöz. A gazda és a gazdasszony sanyargatja az Isten parancsolatait megtartó szolgát. „A szeretet meghidegül!” Gyermekek elvesztik örökségüket és otthonukat. Szó szerint fognak teljesedni Pál szavai: „Mindazok is, akik kegyesen akarnak élni Krisztus Jézusban, üldöztetni fognak” (2Tim 3:12). Az igazság egyes követőit, akik nem hajlandók megünnepelni a vasárnapot, börtönbe vetik, másokat elűznek hazájukból, egyesek pedig rabszolgasorsra jutnak. Az ember ezt most lehetetlennek tartja. De amikor Isten visszavonja mérséklő Lelkét a földről, és a mennyei elveket gyűlölő ember Sátán hatalmába kerül, az események megdöbbentően fognak alakulni. A szív nagyon kegyetlen tud lenni, ha eltávozik belőle Isten félelme és szeretete.
Amikor közeledik a vihar, sokan, akik hitet tettek a harmadik angyal üzenete mellett, de az igazságnak való engedelmesség híján nem szentelődtek meg, elhagyják helyüket, és az ellenség soraiba lépnek. Mivel egyesülnek a világgal, és azonosulnak szellemével, szinte egészen magukévá teszik a világ szemléletét. És amikor a próba jön, csak a könnyű és népszerű utat tudják választani. Tehetséges, kellemes emberek, akik valamikor szívesen követték az igazságot, képességeiket megtévesztésre és félrevezetésre használják. Korábbi testvéreik legelkeseredettebb ellenségeivé válnak. Amikor a szombatünneplőknek a törvény előtt kell hitüket megvédeniük, ezek a hitehagyók Sátán legaktívabb eszközeiként fogják meghazudtolni és vádolni őket. Rágalmakkal és gyanúsítgatásokkal ellenük fogják hangolni a hatalmasságokat.

NK 543-44.A harmadik angyal üzenete.A harmadik angyalhoz csatlakozó angyal be fogja tölteni az egész földet dicsőségével. Egy világméretű munka és rendkívüli erő jelentkezésének megjövendölése ez. Az 1840-44-es adventmozgalom Isten hatalmának dicsőséges megnyilatkozása volt. Az első angyal üzenete eljutott a világ minden misszióállomásához, és egyes országokban olyan érdeklődés támadt a vallás iránt, amelyre a XVI. századi reformáció óta nem volt példa. De mindezt túl fogja szárnyalni az a hatalmas megmozdulás, amely a harmadik angyal utolsó intését viszi a világnak.
Ez a munka, hasonló lesz a pünkösdnapihoz. Miként az evangélium hirdetésének kezdetén a Szentlélek kiáradásával a „korai eső” hullt, hogy szárba szökkentre a kalászt, az evangélium lezárulásakor a „késői eső” fog hullni, hogy beérlelje a termést. „Ismerjük hát el, törekedjünk megismerni az Urat. Az Ő kijövetele bizonyos, mint a hajnal, és eljő hozzánk, mint eső, mint késői eső, amely megáztatja a földet” (Hós 6:3). „Ti is, Sionnak fiai! Örvendezzetek és vigadjatok az Úrban, a ti Istenetekben; mert megadja néktek az esőt igazság szerint, és korai és kései esőt hullat néktek” (Jóel 2:23). „Az utolsó napokban, ezt mondja az Isten, kitöltök az én Lelkemből minden testre.” „És lészen, hogy mindaz, aki az Úrnak nevét segítségül hívja, megtartatik” (Acs 2:17.21).

NK 546.A harmadik angyal üzenete.Amikor a harmadik angyal üzenetének hirdetése lezárul, Isten visszavonja kegyelmét a föld törvényszegő lakóitól. Isten népe ekkorra befejezi munkáját. Az Úr rájuk árasztotta a „késői eső”-t, elküldte nekik a „felüdülés”-t, és ők felkészültek a próbákra. A mennyben angyalok sietnek ide, s oda. A földről visszatérő angyal jelenti, hogy munkáját elvégezte. A végső próba ráköszöntött a világra, és akik a menny törvényeinek híven engedelmeskedtek, megkapták „az élő Isten pecsété”-t. Jézus ekkor befejezi közbenjárását a mennyei szentek szentjében. Felemeli kezét, és ezt kiáltja: ’Elvégeztetett!’. És amikor ünnepélyesen kihirdeti, hogy „aki igazságtalan, legyen igazságtalan ezután is; és aki fertelmes, legyen fertelmes ezután is; és aki igaz, legyen igaz ezután is; és aki szent, szenteltessék meg ezután is” (Jel 22:11), az angyalsereg leteszi koronáját. Mindenkinek a sorsa eldőlt - életre vagy halálra. Krisztus elvégezte népéért az engesztelést, és eltörölte bűneiket. Alattvalóinak száma betelt; „az ország, pedig és a hatalom és az egész ég alatt levő országok nagysága” az üdvösség örököseinek tulajdona lesz, és Jézus királyok Királyaként és uraknak Uraként fog uralkodni.

Ev szolgái 98.A harmadik angyal üzenete.Az összes meggyőződéses keresztény közül az adventisták mutassák be legjobban Krisztust a világnak. A harmadik angyal üzenete felszólít a szombat igazságának hirdetésére. Ezt az üzenethez tartozó többi igazsággal együtt kell hirdetnünk, azonban Jézus Krisztust, a megváltás központi erejét nem szabad kihagynunk. Krisztus keresztjénél a kegyelem és igazság találkoznak, „igazság és békesség csókolgatják egymást” (Zsolt. 85:11). A bűnös tekintetét a Golgotára kell irányítanunk, hogy a kisgyermek egyszerű hitével bízhasson Krisztus érdemeiben, hogy elfogadja igazságát és higgyen kegyelmében.

Ev szolgái 101-02.A harmadik angyal üzenete.Ha mi a hármas angyali üzenet erejét és lelkét akarjuk, akkor a törvényt és az evangéliumot együtt kell feltárnunk, mert ez a kettő elválaszthatatlan. Ahogy az alvilági hatalom a hitetlenség gyermekeit arra sarkallja, hogy Isten törvénye érvénytelen és hogy Krisztust, a mi igazságunkat lábbal tapossák; úgy egy másik hatalom befolyásolja a hűségesek szívét, hogy a törvényt magasra emeljék és Krisztust, mint a tökéletes Üdvözítőt felmagasztalják. Ha Isten gyermekeinek életét nem hatja át Isten ereje, akkor hamis tanok és vélemények ejtik foglyul gondolataikat. Krisztus és igazsága hiányozni fog tapasztalataikból és hitük nélkülözi az éltető erőt.

Ev szolgái 156-57.A harmadik angyal üzenete. Beszélünk az első, második angyali üzenetről, és úgy véljük, hogy valamennyire értjük a harmadik angyali üzenetet is. Addig azonban, amíg megelégszünk a korlátozott ismeretekkel, képtelenek leszünk világosabban megérteni az igazságot. Aki az Élet Igéjét magasra emeli, az szakítson időt arra, hogy a Bibliát áttanulmányozza, és így saját szívét megvizsgálja. Ha ezt elmulasztja, nem tudja, hogyan szolgálhat a rászoruló lelkeknek.
A szorgalmas, alázatos tanítvány, aki imádkozó lélekkel kutatja a Jézus Krisztusban megnyilvánult igazságot, bizonyosan elnyeri majd jutalmát. Nem emberi szerzők műveiben keres segítséget, hanem a bölcsesség és ismeret forrásánál, s a szent lények vezetése által az igazság megismerésére jut.

Ev szolgája 164-65.A harmadik angyal üzenete. – Isten szolgáit ne bátortalanítsák el könnyen a nehézségek és az ellenállás. A harmadik angyali üzenet hirdetői a rágalmak és hazugságok ellenére is bátran tartsanak ki helyükön, harcolják meg a hit nemes harcát és álljanak ellen az ellenségnek azzal a fegyverrel, amelyet Krisztus használt: „Meg van írva!” Abban a nagy válságban, amelyen nemsokára keresztülmennek, ugyanolyan szívbeli keménységgel, ugyanazzal a kegyetlen elszántsággal és engesztelhetetlen gyűlölettel találkoznak majd, mint annak idején Krisztus és az apostolok.

Ev szolgája 245.A harmadik angyal üzenete. – Isten elvárja, hogy akik hirdetik és tanítják az Igét, azok tisztán és biztosan fújják a kürtöt. Mindazok, akik elfogadták Krisztust - prédikátorok és laikusok -, buzgón képviseljék Őt. Nagy veszélyek előtt állunk. Sátán felbújtja a földi hatalmakat. Az egész világ zűrzavarban van. Isten felszólítja népét, hogy emelje magasra a hármas angyali üzenet lobogóját.

LS 96.A harmadik angyal üzenete. Láttam, hogy a harmadik angyal, ki Isten parancsolatait és a Jézus hitét hirdeti, azokat ábrázolja, kik az üzenetet elfogadják, és a világot figyelmeztetik, hogy Isten törvényét, mint a szemük fényét őrizzék. Ezen intő üzenek következtében, sokan fogják majd az Úr nyugalomnapját elfogadni.

LS 208-9.A harmadik angyal üzenete. Mikor 1874-ben Californiában voltam, álmot láttam, melyben a sajtót, mint a mű szolgálatában a hármas angyali üzenettel kapcsolatban használt eszközt szemlélhettem. Azt álmodtam, hogy C. testvér Californiában tanácskozott és a legjobb tervekkel fektették le a nyári munkát illetőleg. Egyesek úgy látták jónak, ha a nagy városokat elkerülve, kisebb helyeken munkálkodjanak. Férjem komolyan ajánlotta, hogy terveinket és erőfeszítéseinket szélesebb körben végezzük, mert ez üzenetünk jellegének jobban meg fog felelni.
Ezután egy fiatal férfi jött az összegyűltekhez, kit már gyakran láttam, látomásaimban. Nagy érdeklődéssel hallgatta a beszédeket és azután meggondoltan és parancsoló biztonsággal így szólt:
A városok és falvak az Úr szőlőjének része. Ezeknek meg kell hallani az intő üzenetet. Az igazság ellensége kétségbe esetten erőlködik, hogy a népét Isten igazsága helyett tévedésekbe vigye. Mindenütt vessetek a vizek mellé.
Lehet, hogy nem fogjátok mindjárt munkátok eredményét látni, de ez ne csüggesszen el titeket. Krisztus legyen a példaképetek. Néki is sok hallgatója volt, de kevés követője. Noé a vízözön előtt százhúsz évig prédikált az embereknek, mégis a nagy embertömegből, mely korábban a földön élt, csak nyolc személy menekült meg.
A követ folytatta: "Néktek nagyon korlátozott mértékeitek vannak a mostani kor számára adott műről. Ti úgy igyekeztek terveiteket elkészíteni, hogy az egész művet karotokkal át tudjátok ölelni. Szélesítsétek ki látókörötöket. Világosotokat ne rejtsétek véka, vagy az ágy alá, hanem tegyétek gyertyatartóba, hogy mindenkinek világítson, kik a házban vannak. A ti házatok a világ.
Az igazságosságot és az igazságot a negyedik paranccsal kapcsolatban világosan kell az emberek szeme elé tárni. „Ti vagytok az én tanúim. Az üzenet nagy hatalommal el fog terjedni a világ minden részén, Oregonban, Európában, Ausztráliában, a szigetvilágban, minden nemzet, nyelv és nép között. Őrizzétek meg az igazságot. Az egész világot bejárja majd. Sok ország vár nagyobb világosságra, mely az Úrtól jön, és a ti hitetek korlátozott és nagyon csekély. A műről való fogalmatoknak jelentősen tágulni kell. Oakland, San Francisco, Sackramento, Woodland és az Egyesült Államok nagy városainak meg kell hallani az üzenetet. Menjetek előre, Isten erőteljesen fog munkálkodni, ha ti alázatos lélekkel fogtok előtte járni. Lehetetlenségekről beszélni hitetlenség. Istennél minden Lehetséges. Isten törvényeivel szembeni tartózásunk világossága állítsa döntés elé a világot.
Utolsó látomásomban megmutattatott nekem, hogy reánk a Californiában megkezdett művünk kiterjesztésénél a megerősítésénél még nagy munka vár. Láttam, hogy Californiában, megkezdett művünk kiterjesztésénél a megerősítésnél még nagy munka vár. Láttam, hogy Californiában, Ausztráliában, Oregonban és más területeken kiterjedt missziómunkát kell végeznünk, mely népünk elképzelését és terveit messze felülmúlja. Láttam, hogy mi a jelen időben nem haladunk oly gyorsan a munkával, mint ahogy az isteni előrelátás az utakat megnyitja előttünk. Láttam, hogy a jelenvaló igazság Californiában nagy hatalomra tehetne szert, ha az üzenetben hívők nem adnának helyet az ellenségnek hitetlenségükkel és önzésükkel, hanem erőfeszítéseiket egy célra összpontosítanák, ti. a jelenvaló igazság művének felépítésére.

LS 423.A harmadik angyal üzenete. Reánk, mint Isten szolgáira bízták a harmadik angyal üzenetét, a végső üzenetet, mely népet készít el Királyunk jövetelére. Az Úr kívánja, hogy mindent, mi az Ő művével összeköttetésben áll, rendezzek. Azt kívánja, hogy az ünnepélyes intő és meghívó üzenet oly messzire terjedjen el, amilyen messze azt követei vinni tudják. A kincstárba befolyó javakat használják fel bölcsen a munkások eltartására. Semmi se jusson érvényre terveinkben, ami azon üzenetet hátráltatná.

LS 438.A harmadik angyal üzenete.Az Úr azt kívánja, hogy a harmadik angyal üzenetének hirdetése állandóan növekvő hatással és erővel történjen. Ahogy minden korszakban munkálkodott, hogy népének győzelmet adjon, úgy most azt kívánja, hogy célját, amelyet a gyülekezetén keresztül akar elérni, győzelmesen elérje. Azt parancsolja hívő szentjeinek, hogy egyesülten menjenek előre, erőről nagyobb erőre, bízva művének igazságában és jogosságában.

MM 14-15.A harmadik angyal üzenete.

MM 32.A harmadik angyal üzenete.

MM 160.A harmadik angyal üzenete.

MM 188.A harmadik angyal üzenete.

MM 248.A harmadik angyal üzenete. –

MM 263.A harmadik angyal üzenete.

MM 266-67.A harmadik angyal üzenete.

MM 299.A harmadik angyal üzenete.

MM 312.A harmadik angyal üzenete.

MM 333-34.A harmadik angyal üzenete.

Jel. 14,9

"És harmadik angyal is követé azokat, mondván nagy szóval: Ha valaki imádja a fenevadat és annak képét, és bélyegét felveszi vagy homlokára vagy kezére."

SD 207.A harmadik angyal üzenete. – A harmadik angyal az ég közepén repül, Isten parancsolatait és Jézus hitét hirdetve. Ezzel van bemutatva az a munka, amelyet ebben az utolsó napokban kell elvégezni. Az üzenet semmit sem veszít erejéből a további repülésében. János látja a munka továbbfejlődését, amíg Isten dicsősége be nem ragyogja az egész földet. Az üzenet: „Féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget: mert eljött az ő ítéletének órája,” nagy hanggal kell hirdetni. Az embereknek szorgalmasabban és nagyobb erőbevetéssel kell végezni Isten művét. Férfiak, nők és fiatalok otthon, az iskolában és a gyülekezetben fel kell készülniük az üzenet hirdetésére az egész világnak… Most, éppen most, Kálebhez és Józsuéhoz hasonló emberekre van szükségünk! Szükségünk van erős, hűséges és áldozatkész fiatal férfikara és nőkre, akik előre húznak.

2SG 224.A harmadik angyal üzenete

2SG 229-30.A harmadik angyal üzenete

2SG 297-98.A harmadik angyal üzenete

6T 11.A harmadik angyal üzenete. – Nagy munka vár elvégzésre: az emberek elé tárnunk az örömhír megmentő igazságát. Isten ezt rendelte el az erkölcsi romlás árjának megállítására. Ez Isten eszköze, hogy visszaállítsa az emberben erkölcsi képmását. Az általános szétzüllesztés ellen ez az Ő gyógyszere. Ez az a hatalom, amely az embereket egységbe kovácsolja. A harmadik angyal üzenetének az a feladata, hogy ezt az igazságot tárja az emberek elé, Isten terve az, hogy a mai időkben ennek az üzenetnek a hirdetése és megvalósítása legyen a földön a legmagasztosabb és a legfontosabb feladat.

6T 19.A harmadik angyal üzenete. – A menny Ura nem bocsátja le a földre az engedetlenség és a törvénytaposás büntetéseit, míg el ne küldi őrállóit a figyelmeztetés szavával. Nem zárja le addig a vizsgálat idejét, míg szembeszökőbben nem hirdették az üzenetet. Isten törvényének fel kell magasztosulnia. Be kell mutatnunk – igaz és szent jellegében – a törvény követelményeit, hogy mindenki határozhasson: az igazság mellett vagy ellene. Az Úr mégis bevégzi, és rövidre metszi igazságban. A Krisztus igaz tetteiről szóló üzenetnek hangoznia kell a föld egyik végétől a másikig, hogy előkészítse az Úr előtt az utat. Ez az Isten dicsősége, amely lezárja a harmadik angyal munkáját.

6T 60-61.A harmadik angyal üzenete. – Erőteljesen kell hirdetnünk a harmadik angyal üzenetét. A harmadik üzenet hirdetésének idején fokoznunk kell az első és a második üzenet hirdetésének hatalmát. János azt írja a Jelenések könyvében a harmadik angyalhoz csatlakozó mennyei hirnökről: „És ezek után láték más angyalt leszállani a mennyből, a kinek nagy hatalma vala; és a föld fénylett annak dicsőségétől. És kiálta teljes erejéből” (Jel 18,1-2). Az a veszély fenyeget minket, hogy bizonytalankodva közöljük a harmadik angyal üzenetét, s ezért hatástalanul pereg le az emberekről. Sok más tárgykört kevernek hozzá, ezért az üzenet, amit hirdetnünk kellene, erélytelen susogássá szelídül. Tábori összejöveteleinken hibát követünk el. Érintettük ugyan a szombat kérdését, de nem domborítottuk ki, hogy ez lesz korunk nagy próbaköve. Az egyházak bár vallják, hogy hisznek Jézus Krisztusban, mégis erőszakot követnek el a törvényen, melyet maga Krisztus jelentett ki a Sinairól. Az Úr felszólít minket: „Kiálts teljes torokkal, ne kíméld; mint trombita emeld fel hangodat, és hirdesd népemnek bűneiket, és Jákob házának vétkeit” (És 58,1). A trombitának határozott hangot kell adnia.

6T 110.A harmadik angyal üzenete. – Nagyobb figyelmet kell szentelnünk a mértékletességben való megújulásnak. Minden megújulást parancsoló kötelesség magában foglalja a bűnbánatot, a hitet és az engedelmességet. A lélek új, nemesebb életre való felemelését jelenti. A harmadik angyal üzenetében ezért helyénvaló minden igaz megújulás. Különösen a mértékletességben való megújulás követeli figyelmünket és támogatásunkat. Tábori összejöveteleinken fel kell hívnunk a figyelmet erre a kötelességre, és fő kérdéssé kell tennünk azt. Hirdetnünk kell az embereknek az igaz mértékletesség elveit s aláírásokat gyűjteni a mértékletesség fogadalmához. Gondoskodó figyelmet kell fordítanunk a rossz szokások rabszolgáira. Vezessük őket Krisztus keresztjéhez.

6T 127-29.A harmadik angyal üzenete. – A Jelenések könyvében különleges feladatokról olvasunk, melyeket ezekben az utolsó időkben Isten elvár népétől. Kijelentette nekünk törvényét s elénktárja az utolsó időkre szóló igazságot. Ez az igazság szüntelenül szélesebbre tárul. Isten azt kívánja tőlünk; értelmesen fogjuk fel, hogy különbséget tudjunk tenni a helyes és a helytelen, az igaz tettek és az igazságtalanok között.
A harmadik angyal üzenetét – időnk nagy vízválasztó igazságát – valamennyi iskolánkban tanítanunk kell. Isten terve az, hogy terjesszük e különleges figyelmeztetést az iskoláinkban, s így a fény ragyogó sugarai világítanak majd a világban. Az idő rövid. Fejünk felett tornyosulnak az utolsó napok veszedelmei. Virrasszunk tehát, és imádkozzunk. Tanulmányozzuk és engedelmeskedjünk a tanításoknak, amit Dániel és Jelenések könyvében kapunk.
Mikor Jánost száműzték szerettei köréből a magányos Pátmoszra, Krisztus tudta, hogy hol találja meg hűséges tanúját. János mondta: „Én János, a ki néktek atyátokfia is vagyok, társatok is a Jézus Krisztus szenvedésében és királyságában és tűrésében, a szigeten valék, a mely Páthmósnak neveztetik, az Isten beszédéért és a Jézus Krisztus bizonyságtételéért. Lélekben valék ott az Úrnak napján” (Jel 1,9-10). Az Úr napja a hetedik nap, a teremtés szombatja. Azon a napon, amelyet Isten megszentelt és megáldott, „elküldte angyalát és úgy jelentette ki szolgájának, Jánosnak” az eseményeket, melyeknek be kell következniük, a világ történelmének lezárása előtt. S most az a szándéka, hogy értelmes emberek módjára felismerjük ezeket.
Nem hiába jelentette ki: „Boldog, aki olvassa, és akik hallgatják e prófétálásnak beszédeit, és megtartják azokat, amelyek megírattak abban; mert az idő közel van” (Jel 1,3). Ez az a nevelés, amelyet türelmesen folytatnunk kell. Tanításunk legyen megfelelő azokra a napokra, amelyekben a vallásos oktatásunk is álljon összhangban az Isten küldte üzenetekkel.
Bírságok elé állítanak majd, Isten törvényi iránti elkötelezettségünk miatt, s azért, hogy indokoljuk meg hitünket. A fiataloknak meg kell érteniük ezeket a dolgokat. Tudniuk kell, hogy mi történik a világtörténelem lezárása előtt, ezek határozzák meg örök jólétüket. Mint a tanítók, mind a tanulók fordítsanak erre nagyobb figyelmet. Terjesszük a tudást szóval és tollal, hogy ezzel idején enni adjunk, nemcsak fiataloknak, hanem az idősebbeknek is.
E veszedelmes időnek a záró eseményei között élünk. Az Úr előre látta az eljövetele küszöbén rakodó hitetlenséget. Ezért újra meg újra figyelmeztetett, hogy eljövetele váratlan lesz. A nagy nap: „Mert mintegy tőr, úgy lep meg mindeneket, a kik az egész föld színén lakoznak” (Luk 21,35).

6T 130-1.A harmadik angyal üzenete. – Minden esetben nagy horderejű határozat születik. A fenevadnak vagy képének jelét vesszük-e fel magunkra, vagy pedig az élő Isten pecsétjét. S most, amikor az örökkévaló világ határán állunk, mi lehetne annyira becses számunkra, minthogy hűségeseknek és igazaknak találjanak minket az élő, a menny Istene iránt? Mit is becsülnénk többre igazságánál és törvényénél? Miféle nevelést adhatunk iskoláinkban tanulóinknak, ami annyira fontos lenne, mint annak ismerete, hogy mit mond az Írás?
Tudjuk, hogy sok iskola lehetőségekkel kecsegtet a tudományos képesítés terén, de mi ennél többet kívánunk. Az igaz nevelés tudománya az igazság, melyet olyan mértékben kell belevésnünk a lélekbe, hogy a mindenfelé burjánzó tévedés ki ne törölhesse. A harmadik angyal üzenete igazság, világosság és erő. Ezért úgy kell az emberek elé tárnunk, hogy a helyes benyomást tegye szívükre. Legyen ez iskoláink, gyülekezeteink, tanítóink és lelkészeink célja. Akik elfogadják a nevelő hatását, értékeljék nagyobbra és még nagyobbra Isten kijelentett akaratát, melyet olyan világosan és megrázóan hirdet Dániel és Jelenések könyve.

6T 165-66.A harmadik angyal üzenete. – Bibliát adott a kezünkbe s így folytatta: ’Alig ismeritek ezt a könyvet és Isten hatalmát. Nem értitek meg a pusztuló világnak szóló üzenet nagy fontosságát sem. Az elmúlt évek bebizonyították, hogy a tanítók és a tanulók nagyon keveset tudnak korunk égető kérdéseinek félelmetes igazságairól. Ha minden oldalról megvilágítva hirdetnék a harmadik angyal üzenetét, sok nevelő még csak meg sem értené. Ha ismernétek, ami Istentől származik, egész lényetek hirdetné az élő Isten igazságát az álnokságba és a bűnbe halott világnak. Ehelyett azonban olyan könyveket és folyóiratokat magasztalnak, melyek vajmi keveset tartalmaznak a jelen igazságból. Így az emberek túlságosan bölcsekké vállnak az ’így szól az Úr’ követésére.

6T 229.A harmadik angyal üzenete. – Ez adja jelen tevékenységünk jellegét. Az egészségügyi hittérítés jobb keze a harmadik angyal üzenetének, amelyet hirdetnünk kell a bukott világnak. Az orvos, a korház vezetői és minden más alkalmazottja, ha becsületesen megteszi a ráeső részt, az üzenet munkáját végzik. Így az igazság hangja eljut minden nemzethez, törzshöz, néphez és nyelvhez. E munka egyik részét a mennyei angyalok végzik. A szenvedéstől szabadulók szívében lelki örömet és dallamot ébresztenek. Isten iránti hálaadást fakasztanak azok ajkáról, akik befogadják a becses igazságot.

6T 241.A harmadik angyal üzenete. – De Isten nem azt tervezte, hogy az orvosi hittérítés elhomályosítsa a harmadik angyal üzenetének hirdetését. A kar ne váljon a testé. A harmadik angyal üzenete az utolsó időkre szóló örömüzenet, ezért semmilyen körülmények között se homályosítsák azt el más érdekek. Ne igyekezzünk úgy tüntetni fel a dolgokat, mintha ez mellőzhető lenne. Amikor intézményeinkben bármit is a harmadik angyal üzenetének fölébe emelnek, akkor ott nem az örömhír a legfőbb vezérlő erő.

6T 265-66.A harmadik angyal üzenete. – Nem hangoztathatom eléggé minden gyülekezeti tag előtt, mindenki előtt, aki igazán hittérítő, aki hisz a harmadik angyal üzenetében, aki megtartóztatja lábát szombaton, hogy vegyék hát eszükbe Ésaisás 58. fejezetének üzenetét. Ez a fejezet megparancsolja nekünk a jótékony tetteket. Ez a tevékenység, melyet ma Isten elvár népétől. Maga jelölte ki ezt a kötelességet. Nem hagy kétséget afelől, hogy mire vonatkozik az üzenet, sem annak föltűnő betöltéséről, mert azt olvashatjuk: „És megépítik fiaid a régi romokat, az emberöltők alapzatait felrakod, és neveztetel romlás építőjének, ösvények megújítójának, hogy ott lakhassanak” (És 58,12). A bűn embere mással helyettesítette a hetedik nap szombatját, Isten teremtő tevékenységének a jelét. Isten népének különleges feladata az Isten törvényén ütött szakadás betömése. S minél közelebb érünk a véghez, ez a kötelességünk annál sürgősebb lesz. Akik szeretik Istent, azzal mutatják ki szeretetüket, hogy parancsolatainak megtartásával magukon viselik Isten jelét. Ők az ösvény megújítói, hogy ott lakhassanak. Az Úr mondja: „Ha megtartóztatod szombaton lábadat, és nem űzöd kedvtelésedet szent napomon, és a szombatot gyönyörűségnek hívod, az Úr szent és dicsőséges napjának, és megszenteled azt, dolgaidat nem tevén, foglalkozást sem találván, hamis beszédet sem szólván: Akkor gyönyörűséged lesz az Úrban; és én hordozlak a föld magaslatain, és azt művelem, hogy Jákobnak, atyádnak örökségével élj; mert az Úr szája szólt!” (És 58,13-14). Az igazi egészségügyi hittérítés tehát elidegeníthetetlenül összefügg Isten parancsainak megtartásával, melyek közül külön említi a szombatot, mert ez Isten teremtő tevékenységének örök emlékműve. A szombat megtartása összekapcsolódik az emberben az Isten megrontott másának helyreállítási munkájával. Ez az a szolgálat amelyet Isten népének ma végeznie kell. Ha helyesen végezzük ezt a szolgálatot, gazdag áldásokat hoz majd a gyülekezetre.

7T 14.A harmadik angyal üzenete. – Ahogy a harmadik angyal üzenete hangos kiáltássá duzzad, nagy hatalom és dicsőség kíséri annak hirdetését. Isten népének arcát mennyei világosság ragyogja majd be.

8T 116-17.A harmadik angyal üzenete. – Teszünk-e valamit? Hirdetjük-e a harmadik angyal üzenetét: „És harmadik angyal is követé azokat, mondván nagy szóval: Ha valaki imádja a fenevadat és annak képét, és bélyegét felveszi vagy homlokára vagy kezére, az is iszik az Isten haragjának borából, a mely elegyítetlenül töltetett az ő haragjának poharába: és kínoztatik tűzzel és kénkővel a szent angyalok előtt és a Bárány előtt; és az ő kínlódásuknak füstje felmegy örökkön örökké; és nem lesz nyugalmuk éjjel és nappal, a kik imádják a fenevadat és annak képét, és ha valaki az ő nevének bélyegét felveszi. Itt van a szenteknek békességes tűrése, itt a kik megtartják az Isten parancsolatait és a Jézus hitét!” (Jel 14,9-12).

8T 118.A harmadik angyal üzenete. – Amint azt a Jelenések 18. fejezete megmondta, a harmadik angyal üzenetét nagy hatalommal kell hirdetnünk azoknak, akik a fenevad és képe ellen szóló utasító figyelmeztetést hangoztatják: (Jel 18,1-6).
Ezt az üzenetet adta Isten, hogy a harmadik angyal hangos kiáltásában hirdessük.
Akiknek hite és buzgalma igazságismeretükkel arányos, azok Isten iránti hűségüket azzal teszik nyilvánvalóvá, hogy továbbítják az igazságot, - megmentő, megszentelő hatalmával teljesen azokkal, akikkel érintkeznek. Szent és önzetlen szolgálattal elötlött életük összhangban lesz a mennyei ország életadó elveivel.

8T 158-59.A harmadik angyal üzenete. – Testvérem, ne feledd, az egészségügyi hittérítés nem azért van, hogy elvonja a fiatalokat a lelkészi hivatástól, hanem, hogy olyan embereket helyezzen a munka mezejére, akik alkalmasabbak a szolgálatra, mert az orvosi hittérítésben is jártasak. Az orvosi hittérítés területén gyakorlatra kell szert tenniük, s azután menniük, s az igehirdetőkkel karöltve dolgozniuk. Nem szabad arra tanítanunk őket, hogy kizárólag az elbukottak és a lealjasodottak megmentésén fáradozzanak. Ez a munka bárhol megtalálható és azzal kell összekapcsolnunk, hogy az embereket készítsük elő, hogy a Biblia igazságát tegyék védelmükké a világiak és a bukott egyházak alakoskodásai ellen. A harmadik angyalnak nagy hatalommal kell előrehaladnia. Ezt a munkát senki se vegye semmibe, senki se tartsa mellékesnek. Az igazságot hirdetnünk kell, hogy férfiak és nők lássák meg a világosságot.

Te 237.A harmadik angyal üzenete. –

TM 89-90.A harmadik angyal üzenete. – Kérdezem a Battle Creekben felelős tisztségeket betöltő testvéreket: Mit csináltok? Hátat fordítottatok az Úrnak, s nem arccal fordultatok Felé. Tisztítsátok meg szíveteket, érzelmeiteket, szavaitokat, a legfontosabbat, a leglényegesebbet, nevezetesen az Úr Istent, az örökkévalóságot, az igazságot illetőleg. Napjainkban milyen üzenetet kell hirdetnünk? A harmadik angyal üzenetét. Ám többen, akik állítják, hogy hiszik a korszerű igazságot, megvetették azt a világosságot, melynek dicsősége betölti az egész világot. Vigyázz, hogyan bánsz vele. Vesd le saruidat lábadról, mert a hely, amelyen állasz, szent hely. Vigyázz, nehogy sátáni indulatoknak engedj, nehogy megvesd a Szentlélek kinyilatkoztatásait. Néhányan már túlmentek a határon, ahhoz, hogy visszatérjenek és megtérjenek.

TM 91-92.A harmadik angyal üzenete. – Az Úr nagy kegyelmében igen értékes üzenetet küldött népének Waggoner és Jones testvérek által. Eme üzenet szerint, tárjuk a felemeltetett üdvözítőt világosabban a világ elé, nevezetesen az egész világ bűneiért hozott áldozatot. Elénk tárta a megigazulást hit által, a Kezesben: meghívja az embereket, hogy fogadják el Krisztus igazságát, szentségét, aminek bizonyítéka, az engedelmesség Isten minden parancsolata iránt. Jézust sokan szemük elől tévesztették. Szükséges, hogy tekintetük isteni személyére szegeződjék, érdemeire, az emberi család iránt érzett változatlan szeretetére. Ő kezében tart minden hatalmat, s bőségesen szétoszthatja ajándékait az emberek között, s a gyámoltalan embert saját életszentségének felértékelhetetlen ajándékában részesítheti. Isten parancsa, hogy ezt az üzenetet juttassuk el a világnak. Ez a harmadik angyal üzenete. Hirdessük harsányan s akkor majd Lelkének nagymértékű kiárasztása kíséri.

TM 123.A harmadik angyal üzenete. – Isten népe teljesítse feladatát. Vajon mi az ember életének valóságos ékessége? A tiszta érzelmekkel telt szív, mély tisztelet Isten minden parancsolata iránt. Ámde még nem végeztünk komoly munkát. Kötelességek bizonyos sorozatát teljesítettük, ám ez nem elég. Lépjünk ki a közönséges mederből. Ha az egyházak tagjaihoz el nem juthatunk, nem csüggedjünk el. Menjünk, munkálkodjunk a főutakon, s ha azok önigazultságát, akikért munkálkodtok, nem járja át az igazság kovásza, akkor eltérve a szokásos sorrendtől, menjetek a mellékutakra s az ösvényekre, végezzetek missziómunkát ott.
Isten nem hagy el, nem engedi, hogy egyedül munkálkodjunk. A harmadik angyal üzenetének hirdetése óta, Istennek angyalai várnak arra, hogy emberekkel együttműködjenek, azokkal, akik komolyan és eltökélten munkálkodni akarnak. Hatoljunk mélyebbre az igazság tárnáiban, mint ahogyan eddig tettük.

TM 214.A harmadik angyal üzenete. – Jerikó elfoglalásánál az Úr Isten, a seregek Ura volt a hadsereg vezére. Ő dolgozta ki a haditervet, egyesítette a mennyei és a földi ügyvivőket, hogy végezzék részüket. Emberkezek nem is érintették Jerikó falait, Isten úgy rendezte tervét, hogy a győzelem kivívását emberek nem tulajdoníthatták önmaguknak, Istent illeti a dicsőség. Így legyen ez a műben, amelyben dolgozunk. Embert nem illet dicsőség, csak az Urat magasztaljuk. Olvassuk el gondosan Ezékiel harmadik fejezetét. Tanuljuk meg, hogy teljesen Istentől függünk, és mindenkor gondoljunk arra is, hogy az Úrnak szüksége van ügyvivőkre, akik szentül megőrzik az igazságot. Mint Krisztusért munkálkodók, álljunk Kálvária keresztje alá, hirdessük a világnak: „Íme az Istennek ama Báránya, Aki elveszi a világ bűneit.” Hirdessük a hármas angyali üzenetet, noha emberek hangján, ámde jusson el az egész világra, hatalommal és dicsőséggel.

TM 222-23.A harmadik angyal üzenete. – Munkásaink bölcsen dolgozzanak, semmit se mondjanak, ami kihívja Sátán seregeit, fellázítja a gonosz szövetségét. Krisztus nem vádolta meg, nem támadta a gonoszság fejedelmét. Helyes volna-e, ha mi hoznánk fel olyan vádakat, amelyek a gonoszság ügyvivőit tevékenységre serkentik, nevezetesen a gonosz lelkekkel szövetkezett embereket? Krisztus, a mindenható Istennek egyszülött Fia, a mennyei seregek Parancsnoka, tartózkodott attól, hogy Sátán ellen vádakat emeljen. Ésaiás mondja Róla: „Mert egy gyermek születik nékünk, fiú adatik nekünk és az uralom az ő vállán lészen, és hívják nevét csodálatosnak, tanácsosnak, erős Istennek, örökkévalóság atyjának, békesség fejedelmének.”
Akik a hármas angyali üzenetet szóban vagy írásban hirdetik, mérlegeljék azt a tényt, hogy a Békesség Fejedelme nem hozott fel vádat az ellenség ellen. Szolgáljon ez tanulságunkra, bár már sokkal előbb elsajátíthatták volna. Hordozzák Krisztus igáját, gyakorolják Krisztus alázatosságát. A Nagy Tanító mondja: „Tanuljátok meg Tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok.” Ha tőlem tanultok, „nyugalmat találtok a ti lelketeknek.” Misszionáriusaink végezzenek megtérésre vezető munkát, amit nem kell megbánniuk. Jobb volna, ha sokkal többet tanulnánk Krisztustól, az Ő szelídségéből, azért, hogy az életnek illata lehessünk az életre.

TM 236-37.A harmadik angyal üzenete. – Ügyeljünk az őrségre, az őrjáratokra. Olyan emberek legyenek, akik őrzik, tartják a várat, míg az előretörő csapatok hadműveleteiket hajtják végre. Minden embernek kiszabott munkája van. Ne visszhangozzuk azok szavait, akik tévednek, hanem oltsuk be az igazság eszméit. Feladatunk, hogy embertársaink javát szolgáljuk. Ne foglalkozzunk az igazság ellenfeleinek állításával, hanem hirdessük a harmadik angyal üzenetét. Aki a menny közepén repül, figyelmezteti a föld lakosait Isten parancsolataira és Jézus Krisztus hitére.

TM 331.A harmadik angyal üzenete. – Akarjuk-e tudni, hogyan élhetünk az Üdvözítő tetszésére? Ne foglalkozzunk politikai beszédekkel, sem a szószéken, sem azon kívül. Félelemmel mérlegeljünk minden kimondott szavunkat. Ahol a nép Istene tiszteletére gyülekszik, egyetlen szó se hangozzék el, mely elterelhetné gondolataikat az egyetlen nagy központtól, Jézus Krisztusról, éspedig a megfeszítettről. Intő üzenetünk súlypontja, a harmadik angyal üzenete. Mellékes dolgokkal ne foglalkozzunk. Művünk súlypontja: „Hirdesd az Igét.” Vannak, akik tapasztalatokat tettek az igehirdetésben, a lelkek megmentéséért folyó munkában, akikért Krisztus drága életét adta. Ez a munka a mi különleges feladatunk, ez foglalkoztassa mindazokat, akik Isten nyáját táplálják. Éppen ebben az időszakban élünk, amikor hangok hallatszanak: „Halljad! Ez az út ezen járjatok.” Ám az Úr Jézus mondja: „Te pedig kövess engem.” „Aki engem követ, nem járhat a sötétségben.” A lelkek megmentése legyen személyes munkánk, amitől semmi se terelje el gondolatainkat. Krisztus, lelkek megmentéséért jött le világunkra, hogy világosságot terjesszen az erkölcsi sötétség közepette. Élő szó hallatszik felénk: „Én vagyok az út, az igazság és az élet.”

TM 410.A harmadik angyal üzenete. – Mindazáltal biztosan áll Isten alapzata. Ismeri az Úr az övéit. A megszentelt lelkész szájában nem találtatik álnokság. Olyan világos, mint a nappal, mentes a gonoszság minden foltjától. A megszentelt lelkészkar és a sajtó olyan hatalommá válik, hogy az igazság világossága eljut e szerencsétlen nemzedékhez. Testvéreim, világosságra, több világosságra van szükségünk. Fújjátok a kürtöt a Sionon, fújjatok riadót a szent hegyen. Gyűjtsétek össze az Úr seregét, megszentelt szívvel, hogy halljátok, mit mond az Úr az Ő népének, mert fokozott világosságot ad azoknak, akik meghallgatják. Fegyverkezzenek, álljanak harcba, - az Úr segítségére a hatalmas ellen. Isten száll síkra Izraelért. A hazug nyelvek elnémulnak. Angyalok keze veri le az ellenük megtévesztő terveket. Sátán erődítései nem diadalmaskodhatnak. A harmadik angyal üzenetét siker koronázza. Ahogyan az Úr seregének Vezére lerombolta Jerikó falait, úgy arat diadalt az Úrnak törvénytartó népe. Minden ellenálló ellen vereséget szenved. Egyetlen lélek se panaszkodjék Isten szolgáira, akik mennyei üzenettel jöttek hozzájuk. Ne keressetek bennük hibákat, mondván: „Nagyon határozottak, kemény beszédeket szólnak.” „Lehet, hogy keményen szólnak, de vajon nem szükséges-e? Isten majd megcsendíti a hallgatók fülét, ha nem fogadják el szavát vagy üzenetét. Megbélyegzi azokat, akik ellenállnak Isten szavának.”

TM 415-16.A harmadik angyal üzenete. – Lelkésztestvéreimhez szólok. Ezt a munkát folytassátok, tapintatosan és hozzáértéssel. Állítsátok munkába gyülekezeteink ifjú férfiait és nőit. Egyesítsétek az orvosi missziómunkát a harmadik angyal üzenetének hirdetésével. Rendszeresen, szervezetten lássatok hozzá, hogy kiemeljétek a gyülekezeteket a holtpontról, ahová évek óta lesüllyedt. Küldjetek munkásokat a gyülekezetekbe, akik feltárják az egészségügyi reform elveit, kapcsolatban a harmadik angyal üzenetével, minden családnak és egyénnek. Buzdítsatok mindenkit, hogy részt vegyen az embertársaiért folyó munkában, meglátjátok, hogy az élet lehelete milyen gyorsan visszatér a gyülekezetekben.

TM 488.A harmadik angyal üzenete. – Noha tény, hogy az Úr egyénenként vezet, ám az is igaz, hogy egy népet vezet ki, és pedig nem egy néhány elkülönült egyént itt és ott, akik közül az egyik ezt, a másik, pedig azt hiszi. Isten angyalai végzik a rájuk bízott feladatot. A harmadik angyal kivezet és megtisztít egy népet, s ez a nép vele egyesülten cselekszik.
Akik a kezdetben velünk együtt dolgoztak, elhunytak. A mű úttörői közül csak néhányan vannak még közöttünk. Azok a súlyos terhek, amelyeket azelőtt nagy tapasztalattal bíró férfiak hordoztak, immár a fiatalabbak vállaira nehezednek.

WM 33.A harmadik angyal üzenete. –

WM 77-78.A harmadik angyal üzenete. –

WM 97.A harmadik angyal üzenete. –

WM 124.A harmadik angyal üzenete. –

WM 256.A harmadik angyal üzenete. –

WM 258.A harmadik angyal üzenete. –

Jel. 14,9

"És harmadik angyal is követé azokat, mondván nagy szóval: Ha valaki imádja a fenevadat és annak képét, és bélyegét felveszi vagy homlokára vagy kezére."

EW 285.A harmadik angyal üzenete. – Éjfél volt, midőn Istennek tetszett népét megszabadítani. Mialatt az istentelenek csúfolódtak körülöttük, a nap hirtelen látható lett, és teljes erejével fénylett s a hold megállott. A gonoszok csodálattal szemlélték ezt a jelenetet, míg az igazak ünnepélyes örömmel ismerték fel megváltásuk jeleit. Jelek és csodák gyorsan következtek. Mintha minden kijött volna természetes sorrendjéből. A folyók nem folytak tovább medrükben. Sűrű, sötét felhők tornyosultak s egymáshoz ütődtek. Csupán egyetlen világos hely volt, melyen dicsfény nyugodott, ahonnan Istennek szava sok vizek zúgásához és morajlásához hasonlóan hallatszott s megremegtette az eget és földet. Ezt hatalmas földrengés követte. A sírok megnyíltak s azok, akik hitben haltak el a harmadik angyali üzenet alatt, akik megőrizték a szent szombatot, megdicsőülve jöttek elő porágyukból, hogy meghallják a békének ama szövetségét, melyet Isten köt meg azokkal, akik parancsolatait megőrizték.”

NK 567.A harmadik angyal üzenete. – Sírok nyílnak meg, és „sokan azok közül, akik alusznak a föld porában, felserkennek, némelyek örök életre, némelyek pedig gyalázatra és örökkévaló utálatosságra” (Dán 12:2). Azok, akik a harmadik angyal üzenetébe vetett hittel haltak meg, megdicsőülten jönnek elő sírjukból, hogy meghallják, amikor Isten békeszövetséget köt törvénye megtartóival. Azok is, „akik Őt általszegezték” (Jel 1:7), akik gúnyolódtak és nevettek Krisztus haláltusáján; és akik a leghevesebben támadták igazságát és népét, feltámadnak, hogy meglássák Krisztus dicsőségét és a hűségesek megdicsőítését.

1Szem 61.A harmadik angyal üzenete. – Isten angyalai nagyon rövidnek mutatják be az időt az emberekhez szóló üzeneteikben. Én mindig ilyen üzenetet kaptam. Az igaz, hogy az idő tovább folytatódott, mint ahogy azt az üzenet kezdeti idejében vártuk. Megváltónk nem jelent meg olyan hamar, ahogy reméltük. Azonban meghiúsulhat-e az Úr szava? Soha! Emlékeznünk kellene, hogy Isten ígéretei és fenyegetései egyformán feltételhez kötöttek.
Isten az Ő munkája bevégzésével bízta meg népét ezen a földön. A harmadik angyal üzenetének hangoznia kell! A hívők figyelmének a mennyei szenthely felé kell fordulnia, ahová azért ment Krisztus, hogy engesztelést szerezzen népéért. A szombat igazságát is hirdetni kell! Az Úr törvényében esett hézagot ki kell tölteni! Az üzenetnek hangos kiáltással kell szólnia, hogy a föld lakói meghallhassák a figyelmeztetést. Isten embereinek meg kell tisztíttatniuk lelküket igazság és engedelmesség által, hogy az Úr eljövetelekor hiba nélkül állhassanak meg előtte.

1Szem 178.A harmadik angyal üzenete. – Sátán mindenkor készen áll, hogy olyan elméletekkel és számítgatásokkal töltse be az emberek elméjét, amik eltérítik őket a jelenvaló igazságtól, s ennek folytán alkalmatlanná válnak arra, hogy a harmadik angyal üzenetét hirdessék a világnak. Ez mindig is így volt. A Megváltónak elmarasztalóan kellett beszélni azokhoz, akik spekulációkba merültek és mindig olyan dolgokba kívántak betekinteni, amikről az Úr nem adott kinyilatkoztatást. Jézus fontos igazságot hozott földünkre. Azt kívánta, hogy az emberek belássák a törvényeinek és előírásainak való engedelmesség szükségességét, és végezzék mindenkori kötelességüket. Tanításai, pedig olyan jellegűek voltak, amelyek az azonnali és a mindennapi szükségüknek megfelelő ismeretet nyújtották.

1Szem 180.A harmadik angyal üzenete. – Egy White testvérnőnek adott látomás leírása; Camden, N. Y., 1851. június 21. Az Úr feltárta előttem, hogy az üzenetnek terjednie kell, és annak nem szabad időn alapulnia, mert az idő többé nem lesz próbakő. Láttam, hogy néhányan hamis izgalmi állapotba kerültek az időről szóló prédikációk hatására. A harmadik angyal üzenete azonban képes megállni saját alapján, megerősítéséhez nincs szükség időről való kijelentésekre. Hatalmas erővel szólva el fogja végezni feladatát, és rövidre lesz metszve igazságban.

Láttam, hogy némelyek egész életüket a következő őszhöz igazították, azaz számítgatásokat végeztek, és azok eredményére hivatkozva megszabadultak tulajdonaiktól. Helytelen volt ezt tenniük. Ahelyett, hogy Istenhez tértek volna naponta, és őszintén vágytak volna megtudni jelen kötelességüket, ők előre siettek, és úgy számolgattak, mintha tudták volna, hogy a mű ezen az őszön be fog végződni. (Ellen G. White).

1Szem 182.A harmadik angyal üzenete. – A harmadik angyal üzenete hangos kiáltássá duzzad, s eközben ti nem érezhetitek szabadnak magatokat a jelen kötelesség elhanyagolására. Nem tarthatjátok fenn azt a gondolatot, hogy az általatok tett erőfeszítések nélkül is eljöhet a megújulás, aminek idején majd nagy áldásban részesülhettek. Ma át kell adnotok magatokat Istennek, hogy dicsőség edényeivé tehessen benneteket, és szolgálatába állíthasson! Ma át kell adnotok magatokat Istennek, hogy megüresítsétek magatokat az éntől: irigységtől, féltékenységtől, gonosz rágalmazástól, versengéstől és mindentől, ami Isten szemében becstelenség! Ma meg kell tisztítanotok edényeteket, hogy készek legyetek a mennyei harmat felfogására, a késői eső záporaira. A késői eső jönni fog, és Isten áldása ki fog töltetni mindazokra, akik megtisztultak minden szennytől. Jelenlegi feladatunk az, hogy lelkünket odaszánjuk Krisztusnak, hogy elkészülhessünk az Úrtól jövő felüdülés idejére - a Szentlélek keresztségére (The Review and Herald, 1892. már. 22).

1Szem 331.A harmadik angyal üzenete. – Hatalmas igazságok rejlenek régtől a téveszmék szemétje alatt, s ezeknek fel kell tárulniuk az emberek előtt. A hit általi megigazulás tanát sokan szem elől tévesztették azok közül, akik azt vallották, hogy hisznek a harmadik angyal üzenetében. A kegyeskedő fanatikusok nagy szélsőségekbe estek ezen a ponton. Nagy buzgósággal tanították, hogy ’csak higgy Krisztusban és üdvözülsz. Az Isten törvényére nincs szükség.’ Ez nem a Szentírás tanítása. Az efféle hitnek nincs alapja. Ez nem az igazság drágaköve, amelyet Isten erre az időre adott népének. Ez a tanítás őszinte lelkeket vezet félre. Isten Igéjének világossága feltárja azt a tényt, hogy a törvényt hirdetni kell. Krisztust a magasba kell emelni, mert Ő a Megváltó, aki megbocsátja a törvényszegést, hamisságot és bűnt, de semmiképpen nem menti fel a bűnös és a bűnbánatot mellőző lelket (The Review and Herald, 1889. augusztus 13).

2Szem 97-100.A harmadik angyal üzenete. – Dániel és Jelenések könyve próféciáinak szorgalmas tanulmányozására van szükség. A most élők között vannak olyanok, akik Dániel és Jelenések könyve tanulmányozásakor hatalmas világosságot kaptak Istentől, amint elérték azt az időt, amikor különleges próféciák teljesedtek be a jövendölés szerint. Időszerű üzenetet hirdettek a népnek. Az igazság olyan világosan ragyogott, mint a déli napfény. A próféciák teljesedését közvetlenül igazoló történelmi eseményeket vázoltak fel a nép előtt, és a próféciákban az események jelképes sorozatát látták, mely elvezet a földi történelem végéig. A föld történelmének legvégső, világosan feltárt eseményei a bűn emberének munkájával kapcsolatosak. Népünknek különleges üzenete van a világ számára – a hármas angyali üzenet. Akik átélték ezt és részt vettek az első, második és harmadik angyal üzenetének hirdetésében, azok nincsenek annyira kitéve annak, hogy hamis ösvényekre tereljék őket, mint azok, akik nem szeretek tapasztalati ismeretet Isten népét illetően…
Itt is, ott is volt valaki, aki a Bibliát tanulmányozva arra a gondolatra jutott, hogy nagy világosságot és új elméleteket fedezett fel, de ezek nem voltak helytállóak. Az egész Biblia igaz, de annak helytelen alkalmazása helytelen következtetésekhez vezet. Hatalmas csata részesei vagyunk, mely a végső harchoz közeledve egyre szorosabb és küzdelmesebb lesz. Éber ellenségünk szüntelen munkálkodik azok elméjén, akiknek nem volt személyes tapasztalatuk Isten népe tanításai kapcsán az elmúlt ötven évben. Némelyek megragadták a saját idejükre szóló igazságot, és a jövőbe helyezik azt. A prófécia folyamatának már beteljesedett eseményeit kivetítik a jövőbe, és ezek az elméletek aláássák egyesek hitét.
Az Úrtól kapott világosság alapján ti is abban a veszélyben vagytok, hogy olyan igazságokat visztek mások elé, amik már betöltötték szerepüket és elrendelt különleges feladatukat Isten népe hittörténetében. A Biblia történelem-leírásának ezeket a tényeit ugyan igazságként ismerik fel, de a jövőre nézve alkalmazzátok. Azonban még mindig eredeti helyükön van jelentőségük, azoknak az eseményeknek a láncolatában, melyek néppé vallásunkat segítették, és akként is kell azokat hirdetni a tévelygés sötétségében járóknak. Jézus Krisztus igaz munkatársainak együtt kell működniük azokkal a testvérekkel, akik tapasztalatot szereztek a műben a harmadik angyal üzenetének első pillanatától kezdve. Ezek lépésről lépésre haladva világossághoz és igazsághoz jutottak, egyik próbát a másik után állták ki, felemelték a közvetlen útjukban fekvő keresztet és tovább küzdöttek az Úr megismeréséért, akinek kimenetele olyan, mint hajnal. Nektek és más testvéreinknek is el kell fogadnotok az igazságot, ahogyan azt Isten a próféciák tanulmányozóinak adta, miközben valóságos, élő tapasztalatokon vezette őket, pontról pontra haladva, hogy addig vizsgálják, próbálják és ellenőrizzék azokat, míg az igazság élő valósággá nem vált számukra. Kimondott és leírt szavaik által az igazság fényes és meleg sugarakba jutott el a világ minden tájára, és ami akkor – az Úr küldöttein keresztül hirdettetett – próbaértékű igazság volt, az mindazok számára próbaértékű igazság, akikhez az üzenet ma szól.
Közel és távol egyaránt a harmadik angyal figyelmezető üzenetét kell Isten népe elé tárni. Akik törekednek ennek az üzenetnek a megértésére, azokat az Úr nem fogja arra késztetni, hogy bibliaalkalmazásai módszerük által aláássák az alapot és kidöntsék helyükről hitünknek azon oszlopait, melyek odáig segítették a hetednapi adventistákat, ahol most vannak. Azok az igazságok, melyek sorjában megnyíltak előttünk, miközben az Isten Igéjében feltárta prófécia vonalán továbbhaladhatunk, ma is szent és örökkévaló igazságok. Akik lépésről lépésre követték és átélték múltunk történetét, felismerve az igazság láncolatát a próféciákban, készek voltak engedelmeskedni a világosság minden egyes sugarának. Imádkoztak, böjtöltek, kutattak, és elrejtett kincsként ástak az igazság után, és tudjuk, hogy a Szentlélek vezetett és tanított minket. Sok elméletet hirdettek, amelyek hasonlítanak az igazságra, de annyira keveredtek a rosszul alkalmazott és félremagyarázott igehelyek, hogy veszélyes tévedéseket eredményeztek. Nagyon jól tudjuk, hogyan alapozódott meg minden oldala az igazságnak és erre Isten Szentlelke adta pecsétjét. Közben szüntelen ilyen hangok szóltak: „Nálam az igazság! Gyere és kövess!” Isten azonban így figyelmeztetett: „Nem küldöttem e prófétákat, de ők futottak, nem szólottam nékik, mégis prófétáltak.” (Jer 23,21).
Az Úr útmutatásai egyértelműek voltak, s csodálatos kinyilatkoztatásokat kaptunk az igazságról. Mennyei Urunk, Istenünk pontról pontra alapozta meg az igazságot. Ami akkor igazság volt, az igazság ma is. De még mindig nem szűntek meg a hangok: ’Itt az igazság! Új világosságot kaptam!’ a próféciák szerint azonban ezek az új világosságok az Ige helytelen alkalmazásának következményei, melyek sodrásba kényszerítik Isten népét, de nem biztosítanak számukra horgonyt, amibe kapaszkodhatnának. Az Ige tanulmányozója a világosság élő közvetítője lehet, ha megragadná azokat az igazságokat, amelyeket népe vezetésekor Istent feltárt, és értelmezné, megemésztené és a gyakorlati életben átvinné azokat. Azok azonban, akik új elméletek kigondolásán fáradoznak, összekeverik az igazat és a hamisat, és miután megpróbálták a figyelem központjába hozni azokat, nyilvánvalóvá vált, hogy lámpásukhoz nem az Isten oltáráról vették a lángot, s az kialudt a sötétségben (1896, 31. kézirat).

2Szem 102.A harmadik angyal üzenete. – Az egyház és a világ, a hűséges és a hűtlen történelme tárul itt elénk világos képekben. A harmadik angyal üzenetének hirdetésekor a hűséges nép Isten parancsolatai felé fordult, hogy tisztelje, magasztalja és dicsőítse az egek és a föld teremtőjét. Az ellenszegülő erők megbecstelenítették Istent, rést ütöttek törvényében, és amikor Isten Igéjében világossága felhívta a figyelmet a szent parancsolatokra és rámutatott arra a bizonyos résre, amelyet a pápaság okozott, akkor az ember, hogy megszabaduljon meggyőződésétől, megpróbálta lerontani a helyes törvényt. De le tudta-e rombolni? – Nem! Hiszen az Írások őszinte kutatói meg fogják látni, hogy Isten törvénye változhatatlan és örök, és emlékünnepe, a szombat, fennmarad az örökkévalóságon át, s rámutat a minden hamis isten felette álló egyedüli igaz Istenre.

2Szem 351-52.A harmadik angyal üzenete. – Az Úrnak vannak hűséges őrállói Sion falán, akik teli torokkal kiáltanak és nem kímélnek, akik trombitaként hallatják hangjukat, és rámutatnak Izrael házának bűneire. Az Úr megengedte az igazság ellenségének, hogy elszánt erőfeszítést tegyen a negyedik parancsolat szombatja ellen. Ezáltal az a terv, hogy határozott érdeklődést keltsen ez iránt a kérdés iránt, mely próbaként szolgál az utolsó napokra. Ez ajtót fog nyitni a harmadik angyal üzenetének hatalommal való hirdetésére.

2Szem 364-65.A harmadik angyal üzenete. – A harmadik angyal zászlaján ez a felírat látható: „Isten parancsolatai és a Jézus hite.” Intézményeink olyan nevet vettek fel, mely bemutatja hitünk jellegzetességét, és ezt a nevet soha nem kell szégyellnünk. Az Úr megmutatta nekem, hogy ez a név sokat jelent, és felvétele által a mennyből kapott világosságot követjük… A szombat Isten teremtő munkájának az emlékezete, valamint egy olyan jel, melyet be kell mutatnunk a világnak.
Nem köthetünk kompromisszumot a bálványszombat imádóival. Ne töltsük időnket azokkal folytatott vitákkal, akik ismerik az igazságot, és akikre felragyogott annak világossága, de az igazságtól a mesék felé fordították fülüket. Az Úr megmutatta nekem, hogy egyesek mindent el fognak követni annak érdekében, hogy a hetednapi adventisták és a hét első napját megtartók hite közötti különbséget elmossák. Az egész világ, részt fog venni ebben a harcban. Az idő közel van. Nincs időnk, zászlónk leeresztésre.

1Szem 333.A harmadik angyal üzenete. – Kutassa mindenki a Szentírást úgy, mint soha azelőtt, ha azt állítja, hogy az Úr hamarosan eljön. Sátán eltökélt szándéka, hogy minden lehetséges eszközt kipróbáljon; sötétségben tartsa a lelkeket és elhomályosítsa az elméket azoknak az időknek a veszélyeire nézve, melyekben ma élünk. Minden hívő vegye kézbe Bibliáját komoly imádsággal, hogy a Szentlélek világosítsa meg számára az igazságot, hogy többet tudjon Istenről, és Akit elküldött, Jézus Krisztusról. Kutassátok az igazságot elrejtett kincsként! Okozzatok csalódást Sátánnak! A próba ideje közel van, mert a harmadik angyal hangos kiáltása máris megkezdődött Krisztus, a bűnbocsátó Megváltó igazságának kinyilatkoztatásával. Ez a kezdeti fénye annak az angyalnak, melynek dicsősége betölti majd az egész földet. Magasra kell emelniük Jézust mindazoknak, akik hallották a figyelmeztető üzenetet. Be kell mutatniuk Őt az árnyékképekben, a szimbólumokban, a próféták kinyilatkoztatásaiban, a tanítványoknak adott feltáró tanításokban és a nagyszerű csodákban, melyeket az emberek fiaiért vitt véghez. Kutassátok az Írásokat, mert azok tesznek Róla bizonyságot!
Ahhoz, hogy megállhassatok a nyomorúság idején, meg kell ismernetek Krisztust, és élnetek kell az Ő igazságával, melyet a bűnbánó bűnösnek tulajdonít. (The Review and Herald, 1892. nov. 22).

1Szem 341-42.A harmadik angyal üzenete. – Néhány testvérünk olyan félelemnek adott hangot, mely szerint túl sokat időzünk a hit általi megigazulás témáján. Én azonban remélem és imádkozom, hogy senki nem fog szükségtelenül megrémülni, mert semmi veszély sincs abban, ha ezt a tanítást úgy hirdetjük, ahogyan az a Szentírásban van. Ha a múltban nem mulasztották volna el megfelelően tanítani Isten népét, akkor most nem lenne szükség arra, hogy különös figyelmet szenteljünk neki. ... A Szentírás kiváltképpen nagyszerű és értékes üzenetei nagy mértékben feledésbe merültek, éppen úgy, ahogyan azt a minden igazságok ellensége eltervezte. Sötét árnyékát Isten és közénk vetette, hogy ne láthassuk meg Isten valóságos jellemét. Az Úr kijelentette magáról, hogy Ő „irgalmas és kegyelmes Isten, késedelmes a haragra, nagy irgalmasságú és igazságú” (2Móz 34:6).
Többen írtak nekem arról tudakozódván, hogy a hit általi megigazulás üzenete megegyezik-e a harmadik angyal üzenetével. Azt válaszoltam: igen, az a harmadik angyal üzenetének igazsága (The Review and Herald, 1890. április 1. és 1891. feb. 3).

1Szem 352.A harmadik angyal üzenete. – A harmadik angyal üzenete a negyedik parancsolat szombatjának hirdetésére szólít. Ezt az igazságot meg kell ismertetni a világgal. Jézus Krisztust, a nagyszerű középpontot azonban nem szabad kifelejteni a harmadik angyal üzenetéből. Sokak számára, akik bekapcsolódtak a napjainkra szóló munkába, Krisztus másodlagossá vált, elméletek és érvek kerültek az első helyre. Nem emelték a magasba Isten dicsőségét, mely feltárult Mózes előtt az isteni jellem bemutatásakor. Az Úr ezt mondta Mózesnek: „...Megteszem, hogy az én dicsőségem a te orcád előtt menjen el…” (2Móz 33:19.) „És az Úr elvonula őelőtte és kiálta: Az Úr, az Úr, irgalmas és kegyelmes Isten, késedelmes a haragra, nagy irgalmasságú és igazságú. Aki irgalmas marad ezeríziglen; megbocsát hamisságot, vétket és bűnt: de nem hagyja a bűnöst büntetlenül...” (2Móz 34:6-7).

2Szem 19.A harmadik angyal üzenete. – Sátán minden hízelgő és megtévesztő erejét összeszedi annak érdekében, hogy elvonja az emberek figyelmét a harmadik angyal üzenetről, melynek nagy erővel kell hangoznia. Ha Sátán látja, hogy az Úr megáldja népét és felkészíti arra, hogy felismerje csalásait, akkor legnagyobb erejével azon lesz, hogy fanatizmust hozzon be az egyik oldalról, a másik oldalról, pedig formalitást, hogy így sok lelket gyűjthessen be magának. A szüntelen vigyázás ideje ez számunkra! Vigyázzatok, álljatok ellen a legkisebb lépésnek is, mellyel Sátán felétek közelít. Mindkét oldalról veszélyek fenyegetnek, s ezeket ki kell védeni. Lesznek kevésbé tapasztaltak hitünk elfogadói között, akiknek erősödésre és tökéletes példára van szükségük. Némelyek helytelenül alkalmazzák majd a hit általi megigazulás tanítását, és egyoldalúan fogják azt bemutatni.

2Szem 37.A harmadik angyal üzenete. – A harmadik angyal üzenetének világosan kell hangoznia. Meg kell tisztítani az olcsó és szánalmas emberi elgondolások hajtásaitól, melyeket a hazugság atyja tervezett, leleplezve magát, mint az elbűvölő kígyó, akit Sátán eszközként használt ősszüleink megtévesztésére. Így igyekszik Sátán rátenni pecsétjét arra a munkára, amelyet Isten tisztán szeretne továbbvinni.

CD 209.A harmadik angyal üzenete. – Eljött az idő, amikor az egészségügy megújulását annak fontosságához méltóan fogadják el majd sokan – tanultak és egyszerű emberek. Mégsem szabad megengednünk, hogy bármi eltakarja az üzenetet, amelyet hirdetnünk kell: a harmadik angyalnak az első és második angyal üzenetével kapcsolatos üzenetét. Nem szabad megtűrnünk, hogy jelentéktelen ügyek kössenek le minket kicsiny körben, ahol nem tudunk hozzáférni a sokasághoz (1901, 39. levél).

KP 47.A harmadik angyal üzenete. – Ma, az utolsó nemzedék idején a mustármagról szóló példázat diadalmas és teljes megvalósuláshoz jut. A parányi magból fa lesz. Az utolsó intő és kegyelmet hirdető üzenetet „minden nemzetségnek és ágazatnak és nyelvnek” (Jel 14 : 6-14) meg kell hallania, „hogy a pogányok közül vegyen népet az Ő nevének” (Acs 15 :14). És a föld fénylem fog Isten dicsőségétől. (Lásd Jel 18:1).

CT 500.A harmadik angyal üzenete. –

CH 248.A harmadik angyal üzenete. –

CH 547.A harmadik angyal üzenete. –

ChS 145.A harmadik angyal üzenete. –

ChS 200.A harmadik angyal üzenete. –

Jel. 14,9

"És harmadik angyal is követé azokat, mondván nagy szóval: Ha valaki imádja a fenevadat és annak képét, és bélyegét felveszi vagy homlokára vagy kezére."

4BC 1152.A harmadik angyal üzenete. – Hol találjuk azt a népet, melyhez így szól az Úr. Ki az, aki megépíti a régi romokat, és ki rakja fel az emberöltők talapzatait? Hol az a nép, aki világosságot nyert az égből felismerni, hogy rést ütöttek Isten törvényén?
Jelenések Könyvében János ezt mondja: „És megnyilatkozék az Isten temploma a mennyben, és megláttaték az ő szövetségének ládája az ő templomában; és lőnek villámlások és szózatok és mennydörgések, és földindulás és nagy jégeső” (Jel 11,19). János látomásban látta, hogy az Isten népe várja az Úr eljövetelét és keresi az igazságot. Amint Isten megnyitotta templomát népe előtt, a frigyszekrényben levő Isten törvénye fényességet árasztott. Akik befogadták ezt a világosságot, azokat ecseteli úgy, hogy a harmadik angyal üzenetét hirdetik.
Ezt az angyalt az ég közepén látja repülni, kiáltva mondván nagy szóval: „Ha valaki imádja a fenevadat és annak képét, és bélyegét felveszi vagy homlokára vagy kezére, az is iszik az Isten haragjának borából, amely elegyítetlenül töltetett az ő haragjának poharába: és kínoztatik tűzzel és kénkővel a szent angyalok előtt és a Bárány előtt; és az ő kínlódásuknak füstje felmegy örökkön örökké; és nem lesz nyugalmuk éjjel és nappal, akik imádják a fenevadat és annak képét, és ha valaki az ő nevének bélyegét felveszi. Itt van a szenteknek békességes tűrése, itt akik megtartják az Isten parancsolatait és a Jézus hitét!” (Jel 14,9-12).
Ez a nép építi meg az Isten parancsolatain ütött romlást. Tudják, hogy hamis nyugalomnappal helyettesítették a negyedik parancs szombatját, olyan nappal, melyet Isten Szava nem szentesít. Súlyos ellenzések között bár, mégis hűségessé váltak Istenhez s a harmadik angyal lobogója alatt foglaltak állást (1900 48. kézirat).

Gyermeknevelés 393.A harmadik angyal üzenete. – Különleges feladat megértetni a gyermekekkel Isten törvényét és annak megtartására buzdítani őket, hogy meglássák, mennyire fontos egész életükben Istennek engedelmeskedni. Ez volt Mózes feladata is. Meg kellett parancsolnia a szülőknek, hogy szigorú engedelmességet követeljenek gyermekeiktől, és ez az a munka, amelyet ma is el kell végeznünk otthonainkban, s ami mindennél fontosabb. Ez hozzátartozik a harmadik angyal üzenetéhez. A tudatlanság nem mentség arra, hogy a szülők elmulasztják megértetni gyermekeikkel, mit jelent áthágni Isten törvényét. Bőséges világosságot kaptunk, s nem szükséges sötétségben tapogatóznunk. Nem kell tudatlanságban maradnunk! Isten ma is ugyanúgy tanítónk, mint ahogy tanítója volt Izrael gyermekeinek. Mindenkinek kötelessége, hogy a legszentebb odaadással engedelmeskedjék törvényeinek.

HC 20-21.A harmadik angyal üzenete. –

CH 49.A harmadik angyal üzenete. –

CH 452-53.A harmadik angyal üzenete. –

CH 500-1.A harmadik angyal üzenete. –

CH 540-1.A harmadik angyal üzenete.

CH 556-57.A harmadik angyal üzenete.

EW 64.A harmadik angyal üzenete. 1850 június hó 27-i látomásomban így szólt hozzám kísérő angyalom: „Az idő majdnem bevégződött. Vajon sugárzod-e Jézus nyájas képmását kellőképpen?” Majd arra utasítottak, hogy a földre tekintsek, s láttam, hogy azoknak, akik a harmadik angyali üzenetet elfogadták, készülődniük kellene. Az angyal így szólt: „Legyetek készen! Legyetek készen! Legyetek készen! Haljatok meg sokkal teljesebben a világ számára, mint eddig!” Láttam, hogy ilyen nagy munkát kell érettük elvégezni, de nagyon rövid idő alatt.

CH 561-62.A harmadik angyal üzenete.

CH 594.A harmadik angyal üzenete.

ChS 40.A harmadik angyal üzenete.

CM 120.A harmadik angyal üzenete.

CM 134.A harmadik angyal üzenete.

CM 138.A harmadik angyal üzenete.

CM 145-46.A harmadik angyal üzenete.

CM 151.A harmadik angyal üzenete.

CS 50.A harmadik angyal üzenete.

CT 459.A harmadik angyal üzenete.

CT 488.A harmadik angyal üzenete.

EW 75.A harmadik angyal üzenete. – Az Úr megmutatta nekem, hogy szétszórt gyermekeivel a harmadik angyal üzenetét közölni kell, de azt időhöz kötni nem szabad. Láttam, hogy sokan az időmeghatározás miatt felesleges izgalomba jutottak; a harmadik angyal üzenete azonban felette áll az idő megállapításnak. Láttam, hogy ez az üzenet saját alapján áll; nincs szüksége arra, hogy időmeghatározással erősítsük; láttam, hogy hatalommal megy előre és az Úr művét bevégzi s igazságban megrövidíti.

EW. 85-86.A harmadik angyal üzenete. – Kedves keresztény Barátaim! Miután az 1851-ben nyert tapasztalataimnak és látomásaimnak rövid vázlatát közzétettem, kötelességemnek tartom, hogy e kicsiny munkám néhány pontját megmagyarázzam, tovább, hogy újabb látomásaimat ismertessem.
1. A 22. Oldalon a következőket olvashatjuk: „Láttam, hogy a szent szombatnap a válaszfal az igaz Izrael és a hitetlenek között és az is marad; és hogy a szombat az a nagy kérdés, amely Isten várakozó szentjeinek szívét egyesíti. Láttam, hogy Istennek vannak gyermekei, akik még nem ismerték fel és nem tartják a szombatot; de nem vetették el a szombatra vonatkozó világosságot. És a szomorúság idejének kezdetén betöltött minket Isten Szentlelke úgy, hogy szertejártunk és tökéletesebben hirdettük a szombatot.
Ezt a látomást az 1847. évben nyertem, amikor még nagyon kevesen tartották meg a szombatot az advent testvérek közül. Ezek közül is csak nagyon kevesen feltételezték, hogy megtartásának oly nagy a fontossága, hogy választófalat húz Isten népe és a hitetlenek közé. De íme, most már kezdjük látni e látomás beteljesülését. „A szomorúság idejének kezdete”, amiről itt szó van, nem arra az időre vonatkozik, midőn a csapások kiöntetnek, hanem arra a rövid időre, ami kitöltésüket megelőzi, mialatt Krisztus még a szentélyben tartózkodik. Abban az időben, mialatt az üdvösség műve lezárul, eljön a szomorúság ideje a földre, amikor a nemzetek igen haragszanak, de még féken vannak tartva, hogy ne akadályozhassák a harmadik angyal munkáját. Ebben az időben árad ki a késői eső, illetve jő el a felüdülés az Úr színe elől, hogy erőt adjon a harmadik angyal hangos szavának, s hogy előkészítse a szenteket, hogy megállhassanak a hét utolsó csapás idején.

EW 88-89.A harmadik angyal üzenete. – Megkérdeztem az angyalt, vajon kimaradt e valaki? Erre felszólított, hogy nézzek az ellenkező irányba, s láttam egy kis csapatot, amely egy keskeny ösvényen haladt. Az igazság mindnyájukat szoros, zárt csapatba tömörítette. Az angyal így szólt: „A harmadik angyal kötegekbe köti, vagy elpecsételi őket a mennyei csűrök számára.” Ez a kis csapat gondterheltnek látszott, mintha nagy próbákon, küzdelmeken mentek volna keresztül. Úgy láttam, mintha épp akkor bújt volna elő a nap a felhők mögül s rájuk világított, miközben diadalittasan közeledtek végső győzelmük felé.

EW 118.A harmadik angyal üzenete. – Majd a harmadik angyalt láttam. Kísérő angyalom így szólott: „Rettenetes a munkája. Félelmetes a küldetése. Angyal, aki különválasztja a búzát a polyvától, és a tiszta búzát egybegyűjti, egybekötözi, illetve elpecsételi a mennyei csűrök számára. Ezek a dolgok foglalkoztassanak minden gondolatot, ezek kössék le a teljes figyelmet.

EW 270-71.A harmadik angyal üzenete. – Az angyal így szólott: „Figyelj!” Nemsokára mintha több hangszer hangját hallottam volna; édes, összhangzó zenét. Messze túlszárnyalt minden zenét, melyet valaha is hallottam, s irgalmasság, részvét és felemelő, megszentelő öröm áradt belőle. Egész lényemet átjárta. Az angyal így szólt: „Nézd!” Figyelmem most arra a csapatra irányult, amelyet oly nagy megrázkódtatás ért. Azok állottak ismét előttem, akiket az imént sírni, és lelkük fájdalmában imádkozni láttam. Az őket oltalmazó angyalok száma megkettőződött, s láttam, hogy tetőtől-talpig erős vértezetben voltak. Úgy mozogtak, mint egy katonacsapat. Arcuk kifejezte azt a nagy küzdelmet és végtelen lelki gyötrelmet, amelyen keresztülmentek. De vonásaikon, melyeken a kiállott lelki aggodalmak ugyan még láthatók voltak, már a dicsőségnek és világosságnak sugarai is ragyogtak. Ők már kivívták a teljes győzelmet, ami Isten iránti mélységes hálára és szent örömre hangolta őket.
Ennek a csapatnak a száma megcsökkent. Egyesek kirostáltattak s elmaradtak az úton. A gondtalanok és közömbösek, akik nem csatlakoztak azokhoz, akik oly nagyra becsülték a győzelmet és lelkük üdvösségét, hogy állandóan könyörögtek és küzdöttek érte, nem nyerhették el a győzelmet, elmaradtak a többiektől s helyüket azonnal mások foglalták el, akik sorainkba jöttek, és lelkesedéssel ragadták meg az igazságot. A gonosz angyalok még mindig körülvették őket, de többé semmi hatalmuk sem volt felettük.
Hallottam, hogy azok, akik vértezetten és fegyveresen álltak, nagy erővel hirdették az igazságot. Meg is volt az eredménye. Sokan voltak lekötve; egyeseket férjeik kötötték le, másokat gyermekeik és szüleik. Azok az őszinte lelkek, akik eddig akadályozva voltak az igazság megismerésében, most végtelen örömmel ragadták meg. Most már semmit sem féltek többé rokonaiktól és mindennél többre becsülték az igazságot. Éhezték, szomjúhozták az igazságot. Drágább és értékesebb volt az számukra még életüknél is. Kérdeztem, hogy mi okozta ezt a nagy változást. Egy angyal felelt: „A késői eső a felüdülés az Úr színe elöl s a második angyal hangos kiáltása.”

EW 274-75.A harmadik angyal üzenete. – Láttam, hogy mióta Jézus elhagyta a mennyei templom szentélyét és átlépett a második kárpiton, az egyházak mindig több és több tisztátalan, gyűlöletes madárral teltek meg. Nagy gonoszságot és aljasságot láttam az egyházakban; de tagjaik mindennek ellenére is keresztényeknek vallották magukat. Hitvallomásuk, imáik és intelmeik utálatosak Isten előtt. Az angyal így szólt: „Isten nem gyönyörködik gyülekezeteikben. Lelkiismeret-furdalás nélkül, nyugodtan viszik véghez önző csalásaikat. S mindezen gonosz cselekedeteiket a vallásosság köpenyével takarták le.” Láthattam a névleges egyházak büszkeségét is. Istennel mit sem törődtek. Testies érzülettel csak önmagukra gondolnak, felékesítik szegény, romlandó testüket s megelégedetten és öntelten tekintenek magukra. De Jézus és angyalai fájdalommal tekintenek alá reájuk. Az angyal mondta: „Bűneik és gőgjük egészen az égig ér. Végzetük már elhatároztatott. Az igazság és ítélet sokáig szunnyadt, de immár ébredez. Enyém a bosszú, én megfizetek - így szól az Úr.” A harmadik angyal rettenetes fenyegetései megvalósulnak, s az összes istentelenek kiisszák Isten haragjának poharát. A gonosz angyalok megszámlálhatatlan serege száll szerte az egész földön és megtölti az egyházakat. Sátánnak eme alkalmazottai örömujjongva tekintenek a vallásos közösségekre, mert a vallás köpenye a legnagyobb bűnt és gonoszságot takarja.

EW 277-79.A harmadik angyal üzenete. – Láttam a mennyben angyalokat fel-alá járni és hol leszálltak a földre, hol újra felszálltak a mennybe; különösen fontos eseményre készültek elő. Majd láttam, hogy egy hatalmas angyal megbízást kapott, hogy leszálljon a földre és egyesítse hangját a harmadik angyaléval és adjon nagyobb erőt és súlyt üzenetének. Ez az angyal nagy hatalmat és dicsőséget nyert, és midőn alászállt a földre, dicsősége beragyogta azt. Az angyal, kinek fényessége mindenhova elhatott, fennhangon kiáltotta: „Leomlott, leomlott a nagy Babilon s lett ördögöknek lakhelyévé, minden tisztátalan léleknek tömlöcévé és gyűlöletes madarak tömlöcévé.” A Babilon bukásáról szóló mennyei üzenet, melyet a második angyal hirdetett, megismételtetik, kiegészítve mindama romlottság megemlítésével, ami 1844 óta lopódzott be az egyházakba. Az angyal munkája éppen jókor jön, hogy a harmadik angyali üzenet utolsó nagy munkájához csatlakozzék, s azt hangos kiáltássá növeli. Isten népe így készül elő, hogy megálljon a kísértés órájában, amely csakhamar eljövend. Láttam, hogy nagy világosság nyugodott meg rajtuk s mindnyájan egyesültek, hogy bátran hirdessék a harmadik angyal üzenetét.
Angyalok küldettek el, hogy a hatalmas angyalt támogassák munkájában s a következő, mindenüvé elható kiáltásra lettem figyelmessé: „Fussatok ki belőle én népem, hogy ne legyetek részesek az ő bűneiben és ne kapjatok az ő csapásaiból. Mert bűnei az égig hatottak s megemlékezett Isten az ő gonoszságairól.” Úgy látszott, hogy ez az üzenet a kiegészítő részét képezi a harmadik angyal üzenetének és éppúgy csatlakozott ehhez, amiképpen az éjféli kiáltás 1844-ben a második angyali üzenethez. Isten dicsősége pihent meg a várakozó szenteken, akik félelmet nem ismerve hirdették az utolsó ünnepélyes intelmet és Babilon bukását. Felszólították Istennek népét, hogy fussanak ki Babilonból, nehogy részesei legyenek rettenetes végzetének.
A várakozó lelkeket körülvevő világosság mindenüvé elhatott s az egyházak azon tagjai, akiknek volt némi világosságuk, de a három üzenetet nem hallották, és nem vetették el, engedelmeskedtek a hívásnak és elhagyták a leomlott egyházakat. Sokan nagykorúakká váltak ezen üzenetek hirdetésének kezdete óta; világosság áradt rájuk és előjogukká lett, hogy élet és halál között választhattak. Néhányan inkább az életet választották, és ezek csatlakoztak ahhoz a csoporthoz, mely az Úrra várakozott és minden parancsolatát megtartotta. Most a harmadik üzenetnek kellett munkáját elvégeznie; mindenki próbára tétetett általa és drága lelkek felszólítattak, hogy lépjenek ki a vallásos közösségekből. Késztető hatalom indította az őszinte lelkeket, mialatt Isten erejének megnyilatkozása megdöbbentette, s megfélemlítette hitetlen rokonaikat és barátaikat, úgy, hogy nem merték és nem is tudták visszatartani azokat, akik önmagukon érezték Isten Szentlelkének munkáját. Elhatott ez a kiáltás még a szegény rabszolgákig is és a köztük lévő kegyes lelkek felszabadulásuk elragadó reményében örömujjongva zengték éneküket. Uraiknak sem sikerült őket visszatartani; félelem és csodálat megbénították őket. Nagy csodák történtek; betegek gyógyultak meg és a hívőket jelek és csodák követték. Isten volt ebben a műben, és minden egyes szent, aki szabadon és félelmet nem ismerve hallgatott lelkiismeretének meggyőződésére, egyesült azokkal, akik megtartották Isten minden parancsolatát. Mindenütt hatalommal hirdették a harmadik üzenetet. Láttam, hogy ez az üzenet oly erővel és hatalommal végződik, amely jóval felülmúlja az éjféli kiáltást.

Mennyei erővel felruházva, ragyogó arccal és teljes odaadással mentek ki Isten szolgái, hogy a mennyei üzenetet hirdessék. Drága lelkek, akik a különböző vallásos közösségekben voltak szétszóródva, készséggel követték a hívást és kisiettek az elítélt egyházakból, amiképpen Lótot távozásra sürgették Sodomából, mielőtt a város elpusztult. Isten gyermekei annyira megerősödtek a rajtuk megnyugvó dicsőség által, hogy megállhattak a kísértés órájában. Mindenfelé ezt a kiáltást hallottam, mintha tömegek ajkáról hangzott volna felém: „Itt van a szentek békességes tűrése, itt, akik megtartják Isten parancsolatait és Jézus hitét.”

FE 483.A harmadik angyal üzenete.

CT 548-49.A harmadik angyal üzenete.

Ev 25.A harmadik angyal üzenete. – Az ország nagyvárosaiban a bűntények és gonosztettek sorozata riasztó. A bűnözők bűnössége szinte felülmúlja felfogóképességünket. Sok város Isten szemében valóságos Sodómává válik. A növekvő gonoszság olyan, hogy a tömegek gyorsan elérik élettapasztalataiknak azt a pontját, amelyen túl rendkívül nehéz lesz hozzájuk férkőzni a harmadik angyali üzenet megmentő ismeretével. A lelkek ellensége mesterien dolgozik, hogy az emberek gondolatait teljesen uralja; amit pedig Isten szolgái tesznek, hogy intsék és előkészítsék az embereket Isten ítéletének napjára, azt gyorsan kell tenniük.

Ev 35.A harmadik angyal üzenete. – A városokat meg kell művelnünk. A zsúfolt központokban élő millióknak hallaniuk kell a harmadik angyal üzenetét. Ennek a műnek gyorsan kellett volna fejlődnie az elmúlt néhány év alatt (RH 1906. júl. 5).

Ev 38.A harmadik angyal üzenete. – Az Úr azt kívánja, hogy erőteljesen hirdessük a harmadik angyal üzenetét ezekben a városokban… Ha munkálkodunk, mindazzal az erővel amelyet Isten adományoz nekünk, alázatosan, bizalmunkat Beléje helyezve, akkor munkánk nem lesz gyümölcstelen. Eltökélt igyekezetünket, hogy lelkeket a korszerű igazság ismeretére vezessünk, szent angyalok támogatják, és lelkek menekülnek meg. Az Úr sohasem feledkezik meg hűséges hírnökeiről. Segítségünkre mennyei erőket küld, munkájukat, pedig a Szentlélek ereje kíséri, hogy meggyőzzön, és megtérésre bírjon. Felhívásaitokat az egész menny jóváhagyja.
Ó, vajha felismernénk e nagy városok ínségét, ahogyan Isten látja. Terveznünk kell, hogy e városokba tehetséges embereket küldjünk, akik a hármas angyali üzenetet olyan átütő erővel képviselik, hogy meggyőzi az embereket. Olyan férfiakat, akik erre képesek, nem összpontosíthatunk egy helyen, hogy olyan munkát végezzenek, amit mások is elvégezhetnek (1909, 53. kézirat).

Ev 40.A harmadik angyal üzenete. – Az Úr azt kívánja, hogy a harmadik angyal üzenetét erőteljesen hirdessük a városokban. Önmagunktól ezt az erőt nem meríthetjük. Mindaz, amit tehetünk, hogy tehetséges embereket válasszunk ki, s rábírjuk őket, hogy használják ki az alkalmak útjait, s hirdessék az üzenetet a Szentlélek erejében. Mialatt hirdeti, imádkoznak és élik az igazságot, Isten hat és indítja az emberek szívét (1909,53. kézirat).

Ev 46-47.A harmadik angyal üzenete. – Hozzá kell férnünk férfiakhoz és nőkhöz a főutakon és az ösvényeken. Krisztus munkájáról olvashatjuk „És körüljárja vala Jézus a városokat mind, és a falvakat, tanítván azoknak zsinagógáiban, és hirdetvén az Isten országának evangyéliomát, és gyógyítván mindenféle betegséget és mindenféle erőtelenséget a nép között” (Mát 9,35). Éppen ilyen munkát kell végeznünk városainkban és falvainkban, a főutakon és az ösvényeken. A harmadik angyal üzenetét minden réteghez el kell juttatnunk (1908, 7. kézirat).

Ev 50-51.A harmadik angyal üzenete. – Mialatt Lakeportban (Észak- Californiában) voltam, mélyen érintett az a tény, hogy itt olyan helyre találtam, ahol hűséges munkát kell végeznünk azzal, hogy az igazság üzenetét hirdetjük a népnek. Ezen a hegyvidéken élnek lelkek, akiknek szükségük van a harmadik angyali üzenet igazságára. A Szentlélek befolyása alatt hirdetnünk kell a korszerű igazságot a hegyek és a völgyek telepesei között. Ünnepélyes intelmeit hangoztatnunk és visszhangoznunk kell. Az üzenetet gyorsan kell a néphez eljutatnunk; éspedig szabályra új szabályt, itt egy kicsit, ott egy kicsit. Haladéktalanul foglalkozzanak azzal a munkával bölcs és értelmes férfiak és nők és hintsék az evangélium magvait…

Ev 75.A harmadik angyal üzenete. – Nagyvárosainkban nagy termeket kell biztosítanunk, hogy a harmadik angyali üzenetet emberi ajkak hirdessék. Az üzenetet ezrek fogják értékelni (1895, 35. levél).

Ev 82.A harmadik angyal üzenete. – Erről az istentiszteletről való tapasztalatok arra vonatkoznak, amik már korábban látomásban meg lett mutatva a városokban sátor alatti istentiszteletek megtartásáról. Ugyanakkor ez arra késztet, hogy utasítsalak benneteket, hogy évente több ilyen istentisztelete tartsatok, habár némelyek közülük kicsik. Az ilyen istentiszteletek hatalmas eszközök lesznek sok hallgató vonzására. A városokban sátor alatt tartott istentiszteleten emberek ezrei fogják hallgatni a menyegzőre való meghívást „jöjjetek, mert már minden készen van” (Mát 22,4).
Mivel az érdeklősét felkeltettük, nem szabad abbahagyni az istentiszteleteket és lebontani sátrunkat, az embereket abban a meggyőződésben hagyni, hogy az istentiszteletek pont akkor fejeződtek be, amikor az emberek százainál az érdeklődés alighogy megszületett. Ez pont az a pillanat, amikor átadott és komoly munkával a legjobb jót tehetjük. Ezeket az istentiszteleteket úgy kell vezetnünk, hogy a világból jött emberek érdeklődését fenntarthassuk.
Lehet, hogy nehéz lesz heteken át ott tartani a legjobb szónokokat, akik tovább fejleszthetik a felkeltett érdeklődést, lehet, hogy drága lesz a kibérelt terület további használata és a szükséges családi sátrak számának fenntartása, hogy a sátortábor külső kinézetét is megőrizzük, lehet, hogy áldozatot követel, hogy azon a földterületen továbbra is ott maradjanak azok a családok, akik segítenek a prédikátoroknak és a bibliamunkásoknak az odalátogatókkal való beszélgetésben és bibliamunkában. Akik ezeket az embereket odahaza meglátogatják és elbeszélgetnek az istentiszteleteken kapott áldásokról és meghívják őket a következő istentiszteletre. Az ilyen komoly és őszinte erőfeszítéseknek köszönve, a sátorokban tartott istentiszteleteink erőteljes és aktív gyülekezetek megalapításának eszközeivé lettek. Ilyen komoly munkával kell a harmadik angyali üzenetet elvinni a városainkban élő embereknek (RH 1899. ápr. 4).

Ev 119.A harmadik angyal üzenete. – Akik az igazságot tárják fel, ne elegyedjenek vitába. Hirdessék az evangéliumot olyan hittel és olyan komolyan, hogy érdeklődést keltsenek. Kimondott szavaik, imáik, befolyásuk által magvakat hintenek, amelyek isten dicsőségére gyümölcsöt teremnek majd. Ingadozásnak helye nincs. A kürtnek határozott hangot kell adnia. A nép figyelmét a harmadik angyali üzenetre kell irányítani. Isten szolgái ne úgy járjanak, mint az álomjárók, hanem mint akik Krisztus eljövetelére készülnek (RH 1905. márc. 2).

Jel. 14,9

"És harmadik angyal is követé azokat, mondván nagy szóval: Ha valaki imádja a fenevadat és annak képét, és bélyegét felveszi vagy homlokára vagy kezére."

Ev 184.A harmadik angyal üzenete. – A harmadik angyali üzenet felszólít, hogy a szombatot, a negyedik parancsolatot hirdessük s ezt az igazságot a világ elé kell tárnunk. Azonban a központi nagy vonzóerőt: Jézus Krisztust nem szabad kihagynunk a harmadik angyali üzenetből…

Ev 190-2.A harmadik angyal üzenete. „Krisztus életszentsége legyen talapzata, legyen hitünk egész élete (RH 1905. aug. 31).
Többen írtak nekem s kérdezték, vajon a hitáltali megigazulás a harmadik angyal üzenete-e? Én pedig válaszoltam: Igen, a harmadik angyal üzenete a valóságban (RH 1890. ápr.1).
Az üzenet feladata, hogy szembetűnően tárja a világ elé a keresztre feszített Üdvözítőt, az egész világ bűneiért hozott áldozatot. Ez az üzenet a Kezesben történő hitáltali megigazulásról beszél; Krisztus igazságának elfogadására hívta az embereket, amely az Isten minden parancsolatai iránt tanúsított engedelmességben nyilvánult meg. Sokan szem elől tévesztik Jézust. Szükséges, hogy tekintetüket isteni személyre, érdemeire, az emberi család iránt tanúsított változatlan szeretetére irányítsuk. Minden hatalmat az Ő kezébe adott az Atya, hogy gazdag ajándékokat osztogasson az embereknek, hogy saját életszentségének felértékelhetetlen adományát juttassa gyámoltalan emberi eszközöknek. Isten parancsolata szerint ezt az üzenetet kell hirdetnünk a világnak. Éppen a harmadik angyal üzenetét, kell hangos szóval hirdetnünk. Ezt az üzenetet Isten Lelkének bőséges kiáradása kell, hogy kísérje.
Mutassuk be az Üdvözítő eredményes munkájában, mint megöletett Bárány, aki trónján ül, és a szövetség felértékelhetetlen áldásait osztja. Azért halt meg, hogy ezeket a jótéteményeket megszerezze minden Benne hívő lélek számára. János ezt a szeretetet szavakban nem tudja kifejezni, mert túl mély, és túl széles. Felszólítja az emberiséget, hogy róla elmélkedjenek. A mennyei csarnokokban Krisztus könyörög a gyülekezetért azokért, akikért saját vérével fizette le a váltságdíjat. Se századok, se korszakok sohasem lesznek képesek megsemmisíteni a megbékéltető áldozat hatását. Kegyelme evangéliumának üzenetét a gyülekezetnek világosan, érthetően kell feltárnunk, hogy a világ többé ne mondhassa, hogy az adventisták csak a törvényt tanítják, csupán a törvényt, és nem hisznek Krisztusban, és nem hirdetik.
Krisztus vérének erejét kell az emberek elé tárnunk, hathatósan és elevenen, hogy hitük megragadhassa érdemeit…
Éveken át a gyülekezet emberekre tekintett, és sokat várt el tőlük, de nem tekintett fel Jézusra, Akiben az örökéletre irányuló reményeink összpontosultak. Ezért adott Isten bizonyságtételt szolgáinak, mely az igazságot úgy tárja fel, ahogyan Jézusban van, mely a harmadik angyal üzenete, világos, határozott vonalakban.
Ha a harmadik angyal üzenetét kellőképpen prédikáljuk, hirdetését erő kíséri, és maradandó befolyást gyakorol a jóra. Ezt az üzenetet isteni erőnek kell kísérnie; mert különben semmilyen eredmény sem lesz.
Vezeklés, a test sanyargatása, állandó bűnvallomás őszinte bűnbánat nélkül; böjtök, ünnepségek és formaias istenfélelem, melyet nem kísér őszinte megszentelődés – mindez értéktelen. Krisztus áldozata elégséges; Ő hathatós és teljes áldozatot mutatott be Istennek. Emberi igyekezet Krisztus érdeme nélkül értéktelen…
Az üdvösség tervét nem úgy fogták fel, hogy általa mennyei erő árad az emberre azért, hogy emberi igyekezete teljes eredménnyel járjon…

Ev 195-96.A harmadik angyal üzenete. – A tanítás sose történjék szárazon, elvontan, ahogy igen sok esetben tették, hanem tárd fel Isten Igéjének igazságait élénken és hatásosasan…
A Jelenések könyvét fel kell tárnunk az emberek előtt. Sokan azt tanítják, hogy bepecsételt könyv, de csak azok számára bepecsételt, akik visszautasítják a világosságot és az igazságot. A Jelenések könyvének igaságait hirdetnünk kell; alkalmat kell adnunk az embereknek, hogy előkészüljenek a nemsokára bekövetkező eseményekre. A harmadik angyal üzenetét mint az elvesző világ egyetlen üdvösségét kell hirdetnünk (1896, 87. levél).
A legnagyobb fontosságú tárgykör a harmadik angyal üzenete, amely felöleli az első és a második angyal üzeneteit. Mindannyiunknak értenünk kell e három üzenetben foglalt igazságokat, s mindennapi életünkben be kell tartanunk, mert lényeges az üdvösséghez. Komolyan, imával kell tanulnunk, hogy ezeket a nagy, magasztos igazságokat megérthessük; felfogóképességünket és értelmünket bizony meg kell feszítenünk (1902, 97. levél).

Ev 211-12.A harmadik angyal üzenete. – Akik mint prédikátorok akarnak tevékenykedni nyilvánosan és házanként, legyenek jól megalapozva az igazságban, mielőtt felhatalmazást kapnak, hogy a területeken másokat tanítsanak. A tiszta hamisítatlan igazságot kell feltárni az embereknek. A harmadik angyal üzenete: a próbára tevő üzenet az emberek számára. Sátán rábírt embereket, hogy helytelen mértékeket alkalmazzanak, hogy így elhomályosítsák, értéktelenné, hatástalanná tegyék az igazság üzenetét.
Isten parancsolatai, melyeket majdnem egyetemesen érvénytelenítettek, képezik napjaink próbakövét, szívet vizsgáló igazságát. Elérkezik az ideje, amikor Isten imádóit ez a jel különbözteti meg. Felismerik majd őket, mint Isten szolgáit, a mennyi ránt tanúsított alattvalói hűségük e jele által. Azonban minden embergyártott mértékegység eltereli a figyelmet a nagy és fontos hittételektől, melyek a korszerű igazságot képezik.

Ev 225.A harmadik angyal üzenete. – Sátán állandóan arra törekszik, hogy képzeletszülte dolgokat hozzon be a szentélyt illetően. Igyekezete odairányul, hogy olyan mélyre rántsa le Istennek azokat a csodálatos szemléltetését s Krisztusnak üdvösségünkért végzett szolgálatát, mely kielégíti a testies gondolkodást. A hívők szívéből kitépi őrködő erejét, helyét pedig képzeletszülte elméletekkel helyettesíti, melyeket azért talált ki, hogy érvénytelenítse az engesztelés igazságait, s hogy megrendítse azokban a hittételekben vetett bizalmukat, melyeket a harmadik angyal üzenetének kezdete óta szenteknek tartottunk. Így foszthat meg bennünket éppen abban az üzenetbe vetett hitünktől, mely bennünket különálló népéé tesz s művünknek jellegzetességet és erőt ad (SpT. B. sorozat No 7.17. oldal 1905).

Ev 230.A harmadik angyal üzenete. – Mint nép abban a veszélyben forgunk, hogy a harmadik angyal üzenetét olyan határozatlan módon tárjuk fel, hogy hatástalan marad. Üzenetünk élet-halál üzenet, s ezt az üzenetet annak kell feltüntetnünk, ami a valóságban, Istennek nagy a hatalma. Az Úr, pedig hatásossá teszi. Teljes erejében kell tehát feltárnunk (1899, 209. levél).
Sátán a dolgok olyan rendjét tervezte, mely szerint a harmadik angyal üzenetének hirdetését korlátok közé szorítsuk. Őrizkedjünk terveitől és módszereitől. Az igazságot nem szabad tompítanunk, halkítanunk, az időszerű üzenetet nem szabad burkolnunk. A harmadik angyal üzenetét erősítenünk és megerősítenünk kell. A Jelenések 18. fejezete feltárja előttünk az igazság hirdetésének fontosságát, éspedig nem mérsékelt kifejezésekkel, hanem bártan és hatalommal. A harmadik angyal üzenetének hirdetése körül úgy is eleget fontolgattunk, kerülgettük a tárgyat. Az üzenetet nem hirdettük olyan határozottan és világosan, ahogyan kellett volna (1900. 16. kézirat).

Ev 233.A harmadik angyal üzenete. – Tetszett az Úrnak, hogy népének adja a harmadik angyal üzenetét, mint próbatevő üzenetet, hogy eljuttassák a világnak. János lát egy világtól különböző, elkülönült népet, mely megtagadja a fenevad nagy képének imádatát, mely Isten jegyét hordozza, azaz megtartja szent szombatját, a hetedik napot, az élő Isten, a menny és a föld teremtőjének emlékművét. Róluk írja az apostol: „Itt vannak, akik megtartják Isten parancsolatait és a Jézus hitét” (1900, 98. levél).

Ev 243.A harmadik angyal üzenete. – Nem isteni terv, hogy a gyülekezetet az evangélium szolgájának élete táplálja. Önmagukban is gyökerei legyenek. Az evangélium üzeneteit, az intőüzeneteket, a harmadik angyal üzenetét a gyülekezeti tagoknak és hangoztatniuk kell.” (1897, 83. kézirat)

Ev 363.A harmadik angyal üzenete. „A vallás hittételeinek őszinte gyakorlását Jehova elismerése kíséri. Mindenkinek fel kell ismernie, hogy egyénileg a saját maga számára kell értenie az igazságot. Értenünk kell azokat a hittételeket, melyeket gondosan és imák közben tanulmányozunk. Isten megmutatta nekem, hogy népünk között nagyon gyakran hézagos a tudás a harmadik angyal üzenetének keletkezése és haladása tekintetében. Igen szükséges, hogy Dániel és a Jelenések könyvét kutassuk, tanuljuk meg a szövegeket alaposan azért, hogy tudjuk, amit Istenmegíratott.

Ev 389-90.A harmadik angyal üzenete. – Ha te és a feleséged egyesültök az egészségügyi-misszionáriusi munkában Bostonban és a Kelet más városaiban, akkor hasznavehetőségetek növekedni fog, előttetek pedig határozottan kirajzolódik kötelességetek láthatára. Az első angyal üzenete nagy erővel lett hirdetve 1842-ben és 1843-ban ezekben a városokban, most pedig elérkezett annak az ideje, hogy nagy erővel kell hirdetni Keleten a harmadik angyal üzenetét. Szanatóriumainkra nagy munka vár Keleten. A vég közeledtével, hatalmasabb erővel kell haladnia az üzenetnek. Portland járt az élet a józan élet reformjában, ezért haladéktalanul át kell dolgozni (1900, 20. levél).

Ev 406.A harmadik angyal üzenete. – Különleges világosságot kaptam a munka nagyságáról és jellegzetességéről, amelyet Los Angelesben kell elvégezni. Néhány alkalommal utasításokat kaptam kötelességünkről, hogy erőteljesen kell hirdetnünk a harmadik angyal üzenetét abban a városban (RH 1905. már. 2).

Ev 410-11.A harmadik angyal üzenete. – A nekem adott világosság szerint az országnak ebben a részében, de talán az egész Európában fennáll a veszély, ha az iagaságot feltárjuk, hogy harciasságunkat keltjük fel. Kevés a közös alap az időszerű igazság és az egyházak tantételei között, melyekben az emberek nagy része született és nevelkedett; s annyira tele vannak előítélettel s annyira papjaik irányítása alatt állnak, hogy sok esetben még az igazságot sem merik meghallgatni. Felvetődik tehát a kérdés: hogyan férkőzhetünk ezekhez az emberekhez? Hogyan fejezhetjük be a harmadik angyal üzenetének nagy művét? Nagyrész kitartó, egyéni igyekezet árán, ha az embereket otthonaikban meglátogatjuk (HS 149, 150).

Ev 423-24.A harmadik angyal üzenete. – Pijemont völgyeiről beszéltünk. A kapott világosság szerint ezekben a völgyekben drága lelkek élnek, akik elfogadják az igazságot. Személyesen nem ismerem ezeket a helységeket; de Isten elvonultatta őket előttem, mert Istennek a múltban vezetett művével kapcsolatban álltak. E nép számára most további, felfelé vezető fokokat nyújt.
Akik ezekben a völgyekben dolgoznak, mély érdeklődést kell tanúsítaniuk e munka iránt, különben elmarad az eredmény. A harmadik angyal úgy van bemutatva, mint aki az ég közepén repül. Ezt a munkát gyorsan el kell végezni. Mindig késznek kell lenniük értelmesen dolgozni, hogy a munkának szenteljék magukat, és Isten kegyemével készek legyenek szembe nézni az ellenségeskedéssel.
Munkásaink ne csak prédikáljanak, hanem szolgáljanak is.. ha munkába indulnak, személyesen kell fáradozniuk emberekért, szívükhöz kell férkőzniük, miközben az Írásokat feltárják előttük. Először csak néhányan, elszórtan, itt-ott fogadják el az igazságot, de ha őszintén megtértek, dolgozni fognak másokért s nemsokára kellő igyekezettel nagyobb csoportok létesülnek s a mű gyorsabban halad majd előre.
Ezeken a vidékeken, ahonnan kimutatásokat kaptunk, nagy munkát kell még elvégezni. Ezekben az országokban értékes talentumok vannak, akiket az Úr fel fog használni. Teljesen ébereknek kell lennünk, hogy megőrizhessük őket (1886 HS 248).

Ev 476.A harmadik angyal üzenete. – A harmadik angyalt az Írás úgy ábrázolja, mint aki az ég közepén repül: tehát az üzenetnek el kell jutnia a föld egész területére. Ez a legünnepélyesebb üzenet, melyet haladók valaha kaptak. Mindazok, akik bele kapcsolódnak, először is érezzék, hogy alapos nevelésre, kiképzésre szorulnak, jövendő használhatóságunk érdekében. Terveket kell készítenünk, törekednünk kell arra, hogy fejlesszük azt a csoportot, mely a mű valamelyik ágában tevékenykedni szándékozik (RH 1887. jún. 21).

Ev 523.A harmadik angyal üzenete. – Az orvosi missziómunka nem foglalhatja el az Ige szolgálatának helyét. Ne vonjon el anyagiakat, melyek az Úr művének fenntartását szolgálják a külterületeken. Bárhonnan is jöjjön pénz az Úr pénztárába, az az Úré, s ne használjuk fel nagyrészt épületek emelésére Amerikában. Az emberek adományait ne süllyesszük a mű olyan vonalaiba, melyek csak csekély eredményeket hoznak. Az igazságot kell hirdetnünk, hogy az Úrnak útját készítsük. A kürtnek határozott hangot kell adnia.
Az orvosi missziómunka adjon helyet az Ige szolgálatának. Sohasem szabad lekicsinyelni Isten Igéjének kinyilatkoztatását. A harmadik angyal üzenetét nem szabad elnyomni (1899, 177. kézirat).

Ev 540-1.A harmadik angyal üzenete. – Istennek élő igazságát ismertessük orvosi intézményeinkben. Ez nem jelenti azt, hogy az orvos vagy valamelyik munkás tárja fel az igazságot mindenkinek. Nem ez a járható út. Az igazságot ismertethetjük anélkül, hogy így teszünk. Az ápolónőnek és a munkásoknak nem kell a betegekhez menniük, mondván: „Mi hisszük a harmadik angyal üzenetét.” Ez nem az ő dolguk. Csak akkor, ha a beteg hallani kívánja, és ha ellenvetéseiket eloszlattuk, és szívük fogékonnyá vált.
Tegyetek úgy, hogy a betegek felismerjék, miszerint a h. n. adventisták józan eszű emberek. Járjatok úgy, hogy a betegek érezzék, miszerint az intézmény nyugalmas hely. Bibliai igazságokat tárjunk fel, de az igazság különleges pontjait nem kell az össze beteg előtt tárgyalnunk. Ha kérdéseket tesznek fel, adj számot hitedről. Ez az útja, hogy a világosság fényljék.

Ev 563.A harmadik angyal üzenete. – Isten olyan munkát akar elvégezni, melyet a munkások még nem teljesen értettek meg. Lelkészeket, s e világ bölcs embereit az időszerű igazság világossága teszi próbára. A harmadik angyal üzenettét eléjük kell tárnunk józanul, valóságos méltóságában. Kell, hogy Istent komolyabban keressük, kell, hogy alaposabban tanulmányozzuk Igéjét, mert szellemi erőinket a végsőkig meg kell feszítenünk, hogy terveket készítsünk, melyek alapján Isten művét magasabb polcra emeljük. Ezen a helyen kellett volna mindig állnia, de emberek szűklátóköre, korlátolt eszméi és tervei korlátozzák és elnyomják (RH 1890. nov. 25).

Ev 569-70. A harmadik angyal üzenete. – Míg terveket valósítunk meg, hogy különböző távoli földeken élő nemzeteket figyelmeztessünk, sokat kell tennünk azokért, akik országunk partjain telepedtek le. Kínában élő lelkek ugyanolyan értékesek, mint az ajtóink árnyékában élők. Isten népe dolgozzék hűségesen a távoli földterületeken, ahogy a Gondviselés utat nyit: de teljesíteni kell kötelességét a különböző nemzetiségekből ideszármazott idegene iránt is a városokban, falvakban és kerületekben.
Helyes, ha a felelőségek hordozói bölcs terveket fektetnek le, hogy a harmadik angyal üzenetét Amerika százezreket kitevő idegeneihez is eljuttassák. Isten kívánja, hogy szolgái kötelességüket maradéktalanul teljesítsék a nagyvárosok eddig meg nem intett millióival szemben, s különösen azokkal szemben, akik a föld minden nemzetségéből országunkba vándoroltak. Közülük sokan Isten gondviselése folytán érkeztek ide, hogy megismerhessék az időszerű igazságot.
Isten műve számára nagy áldást jelentene a távoli területeken, ha hazánk városaiban az idegenek érdekében hűségesen fáradoznánk. Vannak közöttünk sokan, akik miután elfogadták az igazságot, felkészülhetnek arra, hogy saját népükért munkálkodjanak itt ebben az országban, de más országokban is. Sokan esetleg visszatérnek oda, ahonnan jöttek, abban a reményben, hogy megnyerhetik barátaikat az igazságnak; megkereshetik rokonaikat és szomszédaikat, hogy megismertessék velük a harmadik angyal üzenetét (RH 1914. okt.29).

Jel. 14,9

"És harmadik angyal is követé azokat, mondván nagy szóval: Ha valaki imádja a fenevadat és annak képét, és bélyegét felveszi vagy homlokára vagy kezére."

Ev 581-82.A harmadik angyal üzenete. – A harmadik angyal az ég közepén repül: zászlajának felírta: „Isten parancsolatai és a Jézus hite.” Mindenütt, ahol sátrat állítunk fel, komoly erőfeszítések történjenek kezdettől fogva, hogy a szegényeknek az evangéliumot hirdessük és gyógyítsuk a betegeket. Az a munka, mely által a vakok lelki szeme megnyílik, sok lélekkel szaporította népünk számát, éspedig üdvözülendőkkel.
A gyermekek számára is tartsunk órákat nemcsak azért, hogy neveljük, és szórakoztassuk őket, hanem, hogy megtérjenek. Ez pedig valóra válik. Ha Istenbe vetett hitünket gyakoroljuk, akkor képesek leszünk a gyermekeket Isten Bárányához vezetni, Aki elveszi a világ bűneit. Mindazokért, akik maggyűléseinken részt vesznek, munkálkodnunk kell ezzel a munkamódszerrel hozzáférhetünk magas rangúakhoz és alacsonysorsúakhoz, gazdagokhoz és szegényekhez (1900, 6. kézirat).

Ev 701-2.A harmadik angyal üzenete. – A harmadik angyal üzenete hangos kiáltássá erősödik: neked azonban nem szabad kötelességedet elhanyagolni, olyasmit feltételezni, hogy valamikor a jövőben nagy áldásban részesülsz majd, mikor is minden erőfeszítésed nélkül csodálatos megújulás mutatkozik… Ma kell edényedet megtisztítanod, hogy a mennyei harmat számára készen álljon, készen a késői eső záporaira; mert a késői eső jön, Isten áldása megtölt minden lelket, aki megtisztult minden szennytől. Mai feladatunk, hogy lelkünk Krisztusnak adjuk, hogy alkalmasakká váljunk a felüdülés idejére, amely az Úr színétől árad, alkalmassá a Szentlélek keresztségére.

Hogyan étkezzünk 73. (DC 75-76)A harmadik angyal üzenete. – A harmadik angyal üzenetének hirdetésében az egészségügyi megújulásnak szembetűnőbb helyet kell elfoglalnia. Az egészségügyi megújulás elvei ott találhatóak az Isten szavában. Az egészség örömhírét elválaszthatatlanul össze kell kapcsolnunk az ige szolgálatával. Az Úr terve az, hogy az egészségügy megújulásának gyógyító hatása az örömhír hirdetésére kifejtett utolsó, nagyszerű erőfeszítésnek a része legyen.
Orvosaink legyenek Isten szolgái. Legyenek olyan emberek, aki képességeit Krisztus kegyelve szentelte meg és alakította át. Tekintélyük, jó hatásuk, legyen egybeszőve azzal az igazsággal, melyet hirdetnünk kell a világnak. Az örömhír igeszolgálatával való tökéletes és teljes egységgel, az egészségügy megújulásának tevékenysége kinyilvánítja majd Istentől nyert hatalmát. Az orvosi hittérítő tevékenység nagyszerű megújulásokat ér majd el az örömhír hatása alatt. De válasszuk csak el az orvosi hittérítő tevékenységet az örömhírtől, s akkor az már nyomorék lesz (1909, 146. levél).
Korházaink és gyülekezeteink magasabb, szentebb mértéket érhetnek el. Népünk hirdesse, de gyakorolja is az egészségügyi megújulást. Az Úr felhív bennünket, hogy élesszük újjá az egészségügy megújulásának elveit. A hetednapi adventisták, mint hírnököknek külön kötelessége fáradozni az emberek lelki üdvösségéért, de testi jólétéért is.
Krisztus mondta népéről: „Ti vagytok a világ világossága.” Mi vagyunk az Úrnak kijelölt népe, hogy hirdessük a mennyei eredetű igazságokat. A halandókra valaha is bízott legfontosabb és legszentebb feladat az első, második és a harmadik angyal üzenetének hirdetése a világon. Nagyvárosainkban egészségügyi intézményeknek kell működniük, hogy gondoskodjanak a betegekről, és hirdessék az egészségügyi megújulásnak nagyszerű elveit.

7BC 980.A harmadik angyal üzenete. – Ez az üzenet magában foglalja az leső két üzenetet. Hangos szóval, vagyis a Szentlélek erejével hirdetettnek, mondja az Ige. Most minden kockán forog. A harmadik angyal üzenetét a lehető legfontosabbnak kell tekintenünk. Élet vagy halál kérdése ez. Az üzenet hatása hirdetésének komolyságával lesz arányos (1900, 16. kézirat).

1T 207.A harmadik angyal üzenete. – Isten népet vezérel, nem itt-ott néhány különálló személyt, hogy az egyik ebben hisz, a másik meg abban. Isten angyalai nem hanyagolják el a rájuk bízott feladatot. A harmadik angyal előjár, tisztítja a népet, és nekik vele kell haladniuk. Néhányan a népet vezető angyalok elé vágnak. Nekik azonban minden lépést meg kell tenniük visszafelé, és szelíden követniük kell olyan ütemben, ahogy az angyalok vezetnek. Láttam, hogy Isten angyalai nem vezetik gyorsabban népét, mint ahogy be tudják fogadni, és gyakorlatban átültetni a közölt, fontos igazságokat. De néhány nyugtalan ember nehezíti saját életét. Mikor vezetik őket az angyalok, kapkodva valami új után nyúlnak, előreszaladnak Isten irányítása nélkül, és ezzel zavart és viszályt keltenek a nyájban. Nem szólnak és nem is cselekszenek összhangban a testülettel. Láttam, hogy mindkettőtöknek késedelem nélkül oda kell térnetek, ahol hajlandók lesztek majd elfogadni a vezetést, ahelyett, hogy vezetni kívánnátok, mert ha nem, Sátán közbelép és vezet az ő útjára, az ő tanácsinak követésére. Néhányan az alázat bizonyítékának tartják merev elgondolásaikat. Pedig csalódnak. Mindketten csak a megbánni való dolgokat gyűjtitek.

7BC 980.A harmadik angyal üzenete. – Amint közeledünk a föld történelmének végéhez a harmadik angyal üzenetének fontossága egyre növekedni fog.
Isten elém tárta azokat a fenyegető veszélyt, akire a harmadik angyal üzenetének hirdetését bízta. Nem szabad elfelednünk, hogy ez az üzenet a lehető legfontosabb a világ számára. Szorgalmasan kutatniuk kell az Írásokat, hogy őrizkedni tudjanak a gonoszság titkától, mely olyan sarkalatos szerepet tölt be a világ történelmének utolsó eseményeiben.

6BC 1051-52.A harmadik angyal üzenete. – A tanítványok nagyon szerették volna tudni Isten országa megjelenésének pontos idejét. Jézus azonban megmondta nekik, hogy nem ismerhetik az időket és az alkalmakat, mivel az Atya nem jelentette ki. Nem az volt fontos számukra, hogy mikor lesz visszaállítva Isten országa, hanem a Mestert kellett követniük. Őrködniük, vigyázniuk, imádkozniuk és fáradozniuk kellett. Jézus jellemét kellett képviselniük a világon. Ami a tanítványok napjaihoz elengedhetetlen volt az eredményes keresztény élethez, az elengedhetetlen ma is: „Nem a ti dolgotok tudni az időket vagy alkalmakat, melyeket az Atya a maga hatalmába helyeztetett. Hanem vesztek erőt, minekutána a Szentlélek eljön reátok: és lesztek nékem tanúim úgy Jeruzsálemben, mint az egész Júdeában és Samáriában és a földnek mind végső határáig (Csel 1,7-8).
Az izgalom valamely alkalmának a várása helyett nekünk is ezt kell folytatnunk. Használjuk ki bölcsen jelen lehetőségeinket, végezzük a végeznivalókat a lélekmentésért. Ahelyett, hogy az idők és alkalmak kifürkészésével terhelnénk agyunkat, melyeket az Úr a maga hatalma alá helyezett, s nem közölt emberekkel, adjuk át magunkat a Szentlélek ellenőrzése alá, hogy eleget tegyünk jelen kötelességeinknek. Osszuk az élet kenyerét emberi vélekedéstől mentesen az igazság hiánya miatt pusztulóknak.
A Sátán mindig készen áll elméletekkel és számításokkal megtölteni az emberek agyát, hogy elfordítsa őket a jelen igazságtól, s alkalmatlanná tegye a harmadik angyal üzenetének hirdetésére. Ez mindig is így volt. Megváltónk gyakran kénytelen volt megdorgálni azokat, akik spekulatív találgatásokba merültek, és az Úr által ki nem jelentett kérdéseket feszegették. Jézus a fontos igazságok hirdetése végett jött a földre s szerette volna szívükbe és elméjükbe vésni, hogy befogadják tanításait és engedelmeskedjenek azoknak, vagyis jelen kötelességüket teljesítsék. Amit közvetlen mindennapos használatra közölt.

CW 139-41.A harmadik angyal üzenete.

CW 175.A harmadik angyal üzenete.

Ev 395.A harmadik angyal üzenete. – Előttünk van New York és a sűrűnk lakott települések a várások körül, majd Filadelfia, Baltimore és Washington. Szükségtelen mindegyiket felsorolnom; tudjátok, hol vannak. Az Úr óhaja, hogy azokban a városokban erőteljesen hirdessük a harmadik angyal üzenetét (1909, 53. kézirat).

Ev 695.A harmadik angyal üzenete. Isten megbízta népén munkával, melyet be kell fejeznie a földön. A harmadik angyali üzenetet kell hirdetnünk, a hívők gondolatait a mennyei szentélyre kell irányítanunk, ahová Krisztus belépett, hogy népéért engesztelést szerezzen. A szombatreformot is előbbre kell vinnünk. Az Isten törvényén ejtett rést helyre kell hoznunk. Az üzenetet hangos szóval kell hirdetnünk, hogy a földnek minden lakójához eljusson. Isten népének meg kell tisztítania lelkét, az igazság irántiengedelmesség által; fel kell készülnie, hogy eljövetelekor Előtte fedhetetlenül megállhasson.

EW 62-63.A harmadik angyal üzenete. Nem mindannyian, akik az első és második angyali üzenetet hirdették, hirdetik a harmadik üzenetet is, még ha azt teljesen elfogadták is. Sokan olyannyira fogva voltak a különböző tévedések hálójában, hogy csak saját lelküket menthetik meg; ha mások vezetésére vállalkoznak, akkor a rájuk bízott lelkek pusztulását eredményezik csak. Láttam azt is, hogy azok, akik a legsötétebb fanatizmus rabjai voltak, lesznek a legelsők, akik az üzenettel tovasietnek, még mielőtt Isten küldené őket, és még mielőtt tévedéseiktől megtisztultak volna. Ezek az emberek összekeverték a tévedéseket az igazsággal, s ezzel táplálták a nyájat. Ezért megbetegszik a nyáj, pusztulás és halál a következménye, ha ezek az önválasztott pásztorok továbbra is indíttatva érzik magukat. Láttam, hogy teljesen meg kell tisztulniuk, ha hibáiktól szabadulni akarnak, vagy pedig sohasem jutnak be Istennek országába. A hírnökök sohasem helyezhetnek akkora bizalmat azokba a lelkekbe, akik tévedéseknek, fanatizmusnak voltak rabjai, és akiknek nem volt megítélő-képességük, mint azokba a lelkekbe, akik szilárdan vannak megalapozva az igazságban. Sokan azokat is rá akarnák beszélni, hogy munkába álljanak, akik csak nemrég ismerték meg az igazságot, s akiknek még nagyon sokat kellene tanulniuk és tenniük, amíg maguk megállhatnak Isten előtt, tehát nem lehetnek mások útmutatói.

EW 260-1.A harmadik angyal üzenete. Sokan rémülettel tekintenek a zsidókra, mert Krisztust megtagadták, és keresztre feszítették. Ha Krisztus szenvedéseinek és megaláztatásának megható történetét olvassák, azt gondolják, hogy ők szerették, és nem tagadták volna meg az Úr Jézust, miként Péter s nem feszítették volna a keresztre, mint a zsidók. Ámde Isten, aki minden ember szívében olvas, próbára tette az ő szeretetüket is, melyet vallanak. Az egész menny a legnagyobb érdeklődéssel szemlélte, hogy miképp fogadják az első angyal üzenetét. Óh, de sajnos, hányan voltak, kik vallották, hogy Jézust szeretik, és könnyek között olvasták a kereszt történetét, de mégis megvetették és kinevették eljövetele örömhírét. Közönséges csalásnak minősítették azt, ahelyett, hogy örömmel elfogadták volna. Sőt még azokat is gyűlölték, akikről tudták, hogy örömmel várják az Úr eljövetelét és kizárták őket az egyházakból. Azoknak, akik az első angyal üzenetét elvetették, már semmi hasznuk sem lehetett a második üzenetből; sem az éjféli kiáltásból, amely előkészítette volna őket arra, hogy hit által Jézussal együtt beléphessenek a mennyei szentély belsejébe, a szentek szentjébe. A két első angyali üzenet visszautasítása következtében értelmi világuk annyira elsötétült, hogy többé nem is láthatna fényt a harmadik angyali üzenetben, amely pedig megmutatta a mennyei szentélyhez vezető utat. Láttam, hogy a névleges egyházak éppúgy keresztre feszítették ezeket az üzeneteket, amiképpen hajdan a zsidó papi fejedelmek és a római helytartó keresztre feszítették Jézust. Ezért nincs tudomásuk a szentek szentjébe vezető útról, és nem is részesülhetnek Jézus közbenjárói szolgálatának áldásaiban. Valamint hajdan a zsidók továbbra is bemutatták haszontalan áldozataikat a földi szentélybe, éppúgy küldik ők is haszontalan imáikat a mennyei templom ama részébe, amelyből Jézus már távozott, és amelyet már bezárt. Sátán örül ezen csalásnak, vallásos jelleget ölt magára s önmagára irányítja ezen névleges keresztények figyelmét. Hazug csodái, és jelei által csapdájába csalja őket. Az egyiket így, a másikat amúgy kísérti meg. A legkülönfélébb csalásokat agyalja ki, hogy a különféle jellemeket befolyásolja. Vannak emberek, akik undorral tekintenek valamely csalásra, amíg a másikat készséggel elfogadják. Sokakat vezet félre a Sátán a spiritizmus által. Sokszor úgy jelenik meg, mint a világosság angyala és hamis reformációk által igyekszik befolyását kiterjeszteni. Az egyes egyházak rendkívül büszkék, és azt hiszik, hogy a jó Isten csodálatos dolgozik érettük, holott az eredmények, miket elérnek, idegen szellem műve. Az izgalom azonban csakhamar elül, és az egyházak és a világ sokkal rosszabb állapotban maradnak, mint azelőtt voltak.

EW 278.A harmadik angyal üzenete. A várakozó lelkeket körülvevő világosság mindenüvé elhatott s az egyházak azon tagjai, akiknek volt némi világosságuk, de a három üzenetet nem hallották, és nem vetették el, engedelmeskedtek a hívásnak és elhagyták a leomlott egyházakat. Sokan nagykorúakká váltak ezen üzenetek hirdetésének kezdete óta; világosság áradt rájuk és előjogukká lett, hogy élet és halál között választhattak. Néhányan inkább az életet választották, és ezek csatlakoztak ahhoz a csoporthoz, mely az Úrra várakozott és minden parancsolatát megtartotta. Most a harmadik üzenetnek kellett munkáját elvégeznie; mindenki próbára tétetett általa és drága lelkek felszólítattak, hogy lépjenek ki a vallásos közösségekből. Késztető hatalom indította az őszinte lelkeket, mialatt Isten erejének megnyilatkozása megdöbbentette, s megfélemlítette hitetlen rokonaikat és barátaikat, úgy, hogy nem merték és nem is tudták visszatartani azokat, akik önmagukon érezték Isten Szentlelkének munkáját. Elhatott ez a kiáltás még a szegény rabszolgákig is és a köztük lévő kegyes lelkek felszabadulásuk elragadó reményében örömujjongva zengték éneküket. Uraiknak sem sikerült őket visszatartani; félelem és csodálat megbénították őket. Nagy csodák történtek; betegek gyógyultak meg és a hívőket jelek és csodák követték. Isten volt ebben a műben, és minden egyes szent, aki szabadon és félelmet nem ismerve hallgatott lelkiismeretének meggyőződésére, egyesült azokkal, akik megtartották Isten minden parancsolatát. Mindenütt hatalommal hirdették a harmadik üzenetet. Láttam, hogy ez az üzenet oly erővel és hatalommal végződik, amely jóval felülmúlja az éjféli kiáltást.

MM 164.A harmadik angyal üzenete.

2Szem 369.A harmadik angyal üzenete. – Az idő elmúltával Isten hűséges követőire bízta a jelenvaló igazság értékes elveit. Ezek a tanítások nem azoknak adattak, akik nem vettek részt az első és a második angyali üzenet hirdetésében, hanem azoknak a munkásoknak, akik a mű kezdetétől részt vettek abban.
Sziklaszilárdan kell ragaszkodniuk a bennünket hetednapi adventistaként megkülönböztető elvekhez mindazoknak, akik átmentek ezeken a tapasztalatokon. Legyenek Isten társai a munkában, kötözzék be a bizonyságtételt és erősítsék meg a törvényt Isten tanítványai körében! Tekintsük értékes munkásoknak mindazokat, akik részt vettek a bibliai igazságra épített munka megalapozásában, és ismerik a helyes ösvényt megmutató útjelzőket. Ők személyes tapasztalatból beszélhetnek a rájuk bízott igazságokkal kapcsolatban. Ezek az emberek nem engedhetik meg, hogy hitük hitetlenségbe csapjon át, nem engedhetik meg, hogy kivegyék kezükből a harmadik angyal zászlaját. Tartsák meg az elkezdett bizalmat erősen mindvégig.

2Szem 372.A harmadik angyal üzenete. – Lelkem gyötrődik népünkért. Az utolsó napok veszedelmes idején élünk. A felületes hit, felületes tapasztalattal jár. Van olyan ’megtérés’, melyből újból meg kell térni. Minden valódi vallási tapasztalat magán viseli Jahve pecsétjét. Mindenkinek be kellene látnia, hogy szükséges egyénileg megértenie az igazságot. Meg kell értenünk a gondosan és imádságos lelkülettel kikutatott tanításokat. Az Úr feltárta előttem, hogy népünk körében nagy ismerethiány van a harmadik angyal üzenetének elindulásával kapcsolatban. Nagy szükség van Dániel és Jelenések könyvének tanulmányozására, és a szövegek alapos elsajátítására, hogy megtudjuk, mit mond az Írás.

2Szem 386.A harmadik angyal üzenete. – Az Úr látni szeretné a harmadik angyal üzenetének hathatós hirdetését. Ahogyan az Úr minden korban győzelemre vitte népét, korunkban is győzedelmes beteljesedésre kívánja vinni egyházával kapcsolatos céljait. A hívő szenteket egyesült előre menetelre szólítja, miközben erőről erőre, hitből, pedig fokozott bizonyosságra és bizalomra jutnak a mű igazságát és szentségét illetően.

1T 78-79.A harmadik angyal üzenete. – Mikor hirdetni kezdtük a szombatot, nem volt határozott fogalmunk a Jelenések 14,9-12-ben foglalat harmadik angyal üzenetéről. Bizonyságtételünk lényege, amivel az emberek elé álltunk volna, hogy a második eljövetel nagyszerű mozgalma Istentől származott, hogy az első és a második üzenet már elhangzott, és most a harmadik üzenetet kell hirdetnünk. Láttuk, hogy a harmadik üzenet ezekkel a szavakkal zárul: „Itt van a szenteknek békességes tűrése, itt a kik megtartják az Isten parancsolatait és a Jézus hitét!”(Jel 14,12). S olyan világosan láttuk, mint most, hogy a jövendölés szavai a szombat újjáéledését jelentik. De hogy mit jelentett az üzenetben említett fenevad vagy a fenevad képe és bélyege, arról nem volt világos fogalmunk.”

1T 353.A harmadik angyal üzenete. „Mikor Jézus megdicsőült, Atyja dicsőítette meg Őt. Halljuk így szólni: „Most dicsőítteték meg az embernek Fia, az Isten is megdicsőítteték ő benne”(Ján. 13,31). Elárulása és keresztre feszítése előtt ezzel erősítette meg az utolsó borzalmas küzdelmekre. Amikor Krisztus testének foglyai közel érnek utolsó küzdelmük korszakához, ’Jákob éjszakájához’, meglett emberekké növekednek Krisztusban, és nagy mértékben részesülnek lelkületéből. Mikor a harmadik angyal üzenete hangos kiáltássá duzzad, és mikor nagy hatalom és dicsőség járul a záró munkához, Isten hűséges népe részesülni fog ebben a dicsőségben. A késői eső fel fogja ébreszteni és meg fogja erősíteni őket, hogy megállják helyüket a nyomorúság idején. Arcuk ragyogni fog a harmadik angyalt övező dicsőségtől.

1T 619. Hogyan étkezzünk 34.A harmadik angyal üzenete. – Tudomásomra adták, hogyha Isten népe maga nem tesz erőfeszítéseket, hanem arra vár, hogy a felüdülés hozzájuk érkezzen és eltávolítsa helytelenségeiket, helyrehozza tévedéseiket; ha arra támaszkodnak, hogy az tisztítsa meg őket a test és a lélek minden szennyétől, az tegye képessé őket, hogy hozzálássanak a harmadik angyal hangos kiáltásához, akkor az Út könnyűnek fogja találni őket. Isten felfrissítése, vagyis ereje azokra árad ki, akik Isten rendeléseinek végrehajtásával készítik elő magukat, vagyis távol tartják magukat a test és a lélek minden szennyétől, s Isten félelmében teljessé teszik megszentelődésüket.

5T 206-7.A harmadik angyal üzenete. – A Jelenések könyve 14. fejezetének angyala sebesen száll az ég közepén, és ezt kiáltja: „Itt van a szenteknek békességes tűrése, itt akik megtartják az Isten parancsolatait és a Jézus hitét!” Ebből derül ki, milyen feladat vár Isten népére. Annyira fontos üzenetet képviselnek, hogy a jövendölés, repüléssel ábrázolja a hirdetést. Ők tartják kezükben, az éhínségben szenvedő világnak szánt élet kenyerét. Krisztus szeretete sürgeti őket. Ez az utolsó üzenet. Nem követi több; amikor ez az üzenet elvégezte feladatát, a kegyelem nem hívogat majd többé. Milyen felelősség nyugszik hát mindannyiunkon, hogy hirdessük a kegyelmes meghívás szavait: „És a Lélek és a menyasszony ezt mondják: Jövel! És aki hallja, ezt mondja: Jövel! És aki szomjúhozik, jöjjön el; és aki akarja, vegye az élet vizét ingyen” (Jel 22,17).

5T 252.A harmadik angyal üzenete. – Az őrök tevékenységében túlságosan kevés van az Isten Lelkéből és erejéből. A Lélek, aki pünkösd napján jellemezte azt a csodálatos gyülekezetet, ma is várja, hogy megmutathassa hatalmát azokon az embereken, akik Isten követeiként állnak az élők és a holtak között. Újra meg fog majd nyilatkozni az a hatalom, amely az 1844-es mozgalom idején rázta fel az embereket. A harmadik angyal üzenete előre fog törni, de nem suttogva, hanem hangos kiáltással.
Sokan, akik bár állítják, hogy nagy világosságot nyertek, a maguk csiholta szikrák fényében járnak az oltárról vett parázzsal, kell megérinteni az ajkunkat, hogy ihletve szóljuk az igazságot. Túl sokan állnak a szószékre gépies szónoklatokkal, melyekből hiányzik a mennyei fény.

5T 383.A harmadik angyal üzenete. – Az ég magaslatán szálló harmadik angyal, aki Isten parancsait és Jézus hitét hirdeti, a mi munkánk jelképe. Az üzenet mit nem veszít erejéből az angyal útja alatt, mert János látta, hogy egyre növekszik ereje és hatalma, amíg az egész földet be nem ragyogta. Isten parancsolattartó népének útja tehát előre vezet, mindig csak előre. Az igazság üzenetének melyet hirdetünk, el kell jutnia a nemzetekhez, nyelvekhez és népekhez. Nemsokára hangos kiáltással fog előretörni s megtölti a földet ragyogásával. Készülünk-e a Szentléleknek ilyen nagyarányú kitöltésére?

2SG 161-62.A harmadik angyal üzenete. –

NK 401.A harmadik angyal üzenete. – A legfélelmetesebb fenyegetést, amely valaha is halandókhoz szólt, a harmadik angyal üzenete tartalmazza. Szörnyű bűn lehet az, amely Istent olyan haragra indítja, amelybe nem vegyül kegyelem. Mindenki tisztán láthat e fontos dologban. Isten, mielőtt ítélkezne, óva inti e bűntől a világot, hogy mindenki megtudja, miért fog ítélete lesújtani, és hogy mindenkinek alkalma legyen megmenekülni a büntetéstől. A prófécia kinyilatkoztatja, hogy az első angyal „minden nemzetségnek és ágazatnak, és nyelvnek és népnek” hirdetni fogja ezt az üzenetet. A harmadik angyal figyelmeztetése, amely szintén a hármas üzenethez tartozik, sem fog szűkebb körben hangzani. A prófécia azt mondja róla, hogy egy angyal, aki az ég közepén repül, nagy szóval hirdeti, és ez az üzenet magába fogja vonni a világ figyelmét.

NK 537-39.A harmadik angyal üzenete. – Így néz ki Babilon e próféciában vázolt időben: „Az ő bűnei az égig hatottak, és megemlékezett az Isten az ő gonoszságairól” (Jel 18:5). Gonoszságának mértéke betelt, és pusztulása a küszöbön van. De Istennek még vannak Babilonban gyermekei. A büntető ítélet végrehajtása előtt e hűségeseket ki kell onnan hívni, hogy ne legyenek részesek Babilon bűneiben, és ne érjék őket, a Babilont sújtó csapások. Értük van az a mozgalom, amelyet az a mennyből leszálló és a földet dicsőségével beragyogó angyal szimbolizál, aki hangosan kiált, és közhírré teszi Babilon bűneit. Az ő üzenetéhez kapcsolódik ez a felszólítás: „Fussatok ki belőle én népem!” Ez az üzenet és a harmadik angyal üzenete a föld lakóihoz szóló utolsó figyelmeztetés.
A világ félelmetes események előtt áll. A föld hatalmasságai, amelyek egymással összefogva harcot indítanak Isten parancsolatai ellen, elrendelik, hogy mindenki - kicsinyek és nagyok, gazdagok és szegények, szabadok és szolgák (Jel 13:16) - a hamis szombat megtartásával alkalmazkodjon az egyház szokásaihoz. Az engedelmesség megtagadása államellenes cselekménynek fog minősülni, amelyért halálbüntetés jár. Másrészről, pedig Isten törvénye, amely elrendeli a Teremtő nyugalomnapjának megtartását, követel engedelmességet, és kinyilatkoztatja mindazok megbüntetését, akik megsértik rendelkezéseit.
Aki e félreérthetetlen következmények ismeretében lábbal tiporva Isten törvényét, emberi törvényeknek engedelmeskedik, az magára veszi a fenevad bélyegét, annak a hatalomnak a hűségjelét, amelynek Istent megtagadva engedelmeskedik. A menny intése így hangzik: „Ha valaki imádja a fenevadat és annak képét, és bélyegét felveszi vagy homlokára vagy, kezére az is iszik az Isten haragjának borából, amely elegyítetlenül töltetett az Ő haragjának poharába” (Jel 14:9-10).
De Isten büntetése csak akkor fog lesújtani, ha az ember már meggyőződhetett az igazságról, és azt tudatosan elutasította. Sok embernek még soha nem volt alkalma meghallani a korunknak szóló különleges igazságokat. A negyedik parancsolat kötelező voltát még senki nem világította meg nekik igazán. De aki olvas minden szívben, és mérlegre tesz minden indítékot, nem engedi, hogy bárkinek is, aki tudni akarja az igazságot, téves fogalmai legyenek a küzdelem kimeneteléről. Isten nem kíván vak engedelmességet. Mindenki eleget fog tudni ahhoz, hogy értelmesen dönthessen.
A hűség nagy próbája a szombat lesz, mert az igazságnak különösen vitatott pontja. A végső próbatétel idején éles határvonal fog húzódni Isten szolgái és azok között, akik nem szolgálják Őt. Míg a negyedik parancsolat megtagadása és a hamis szombat megtartása, amit az állam törvénye megkíván, egyenlő az istenellenes hatalomnak tett hűségesküvel, addig az igazi szombat megtartása, ahogy az Isten törvénye megszabja, a Teremtő iránti hűség bizonyítéka. Míg az egyik csoport a földi hatalmaknak való engedelmesség jelét elfogadva a fenevad bélyegét veszi fel, a másik a menny tekintélyéhez való hűség jelét választva, megkapja Isten pecsétjét.

8T 94-95.A harmadik angyal üzenete. – A harmadik angyal üzenetének népet kell előkészítenie, hogy megálljanak a veszedelem e napjaiban. Hangos szóval kell hirdetnie az üzenetet, s olyan munkát kell elvégeznie, melyről kevésnek van fogalma.
János írja: (Jel 14,6-8) Hogyan lesz ez meg? Úgy, hogy az embereket a hamis szombat elfogadására fogják kényszeríteni. 2Móz 39. fejezete világosan leírja, hogy melyik nap az Úr szombatja. Kijelenti, hogy a szombattartás Isten népe hűségének a jel.
Az Úr komolyan és pontosan gondolja amit mond. Isten és a nép közé ember állt, s az Úr elküldte a harmadik angyalt az üzenettel: „És harmadik angyal is követé azokat, mondván nagy szóval: Ha valaki imádja a fenevadat és annak képét, és bélyegét felveszi vagy homlokára vagy kezére, az is iszik az Isten haragjának borából, a mely elegyítetlenül töltetett az ő haragjának poharába: és kínoztatik tűzzel és kénkővel a szent angyalok előtt és a Bárány előtt” (Jel 14,9-10).
Isten népe megtartja az Ő parancsolatait minden világi szempontot félretéve. Elfogadták a cselekvés helyes elveit, ezért tisztelnünk kell az elveket, mert a mennyben születtek azok. Az Isten iránti engedelmesség értékesebb nektek, mint az arany vagy az ezüst. Ha egy igába hajtsátok fejeteket krisztussal, ha megtanuljátok szelídségét és alázatosságát, az sok összecsapást rövidre fog, mert amikor az ellenség áradatként özönlik be, Isten Lelke zászlót bont ellene.

Jel. 14,9

"És harmadik angyal is követé azokat, mondván nagy szóval: Ha valaki imádja a fenevadat és annak képét, és bélyegét felveszi vagy homlokára vagy kezére."

Jel. 14,9

"És harmadik angyal is követé azokat, mondván nagy szóval: Ha valaki imádja a fenevadat és annak képét, és bélyegét felveszi vagy homlokára vagy kezére."

EW 254-58.A harmadik angyal üzenete. – Midőn Jézus szolgálata a mennyei szentélyben lezárult, belépett a szentek szentjébe, megállott a frigyszekrény előtt, amely a Tízparancsolatot tartalmazza és elküldött egy hatalmas angyalt a földre, akire harmadik üzenetét bízta. Az angyal kezében pergamentekercs volt s midőn méltósággal és hatalommal alászállott a földre, félelmetes intelmet, rettenetes fenyegetést intézett az emberiséghez, aminőt a föld lakói még sohasem hallottak. Ezen üzenetnek az volt a célja, hogy Isten gyermekeit a kísértés és szenvedés órájára figyelmeztesse, amely előttük áll. Az angyal mondta: „A leghevesebb küzdelmet kell megvívniuk az állattal és annak képével. Egyetlen reményük az örök életre, ha kitartanak. Habár életük veszélyeztetve van, mégis szilárdan ki kell tartaniuk az igazság mellett.” A harmadik angyal a következő szavakkal fejezte be szavait: „Itt van a szentek tűrése, itt, akik megtartják Isten parancsolatait és Jézus hitét.” Midőn ezen, szavakat megismételte, a mennyei szentélyre mutatott. Azok gondolatvilága, akik ezt az üzenetet elfogadják, a szentek-szentjére irányul, ahol Jézus a frigyláda előtt áll és utoljára jár közbe, hogy engesztelést szerezzen azoknak, akik még kegyelemben részesülhetnek, s akik tudatlanul áthágták Isten szent törvényét. Az élő és a halott igazak érdekében egyaránt bemutatja engesztelő áldozatát. Kegyelmébe mindazokat befoglalja, akik Krisztusba vetett reménységgel haltak el, de mivel Isten törvényét nem volt alkalmuk világosan megismerni, tudatlanságukban áthágták parancsolatait.
Miután Jézus megnyitotta a szentek szentjének ajtaját, a szombat fénye láthatóvá lett, Isten népe megpróbáltatott, mint hajdan Izrael fiai, hogy vajon megőrzik e parancsolatait. Láttam, amint a harmadik angyal felfelé mutatott és a csalódott lelkeknek megmutatta a mennyei szentek szentjébe vezető utat. Ha hitük által lélekben belépnek a mennyei szentek szentjébe, ott találják Jézust és újra éled reménységük, örömük. Láttam, amint újra áttekintették a múltat, mióta elkezdték Jézus eljövetelét hirdetni egészen 1844. év végéig. Most már teljesen értik csalódásuk okát s újra remény és biztonság uralja lelküket. A harmadik angyal megvilágította múltat, a jelent és a jövőt és most már tudják, hogy Isten a legcsodálatosabb előrelátással vezette őket.
Láttam azt is, hogy a ’maradék’ követte Jézust a mennyei szentek szentjébe is, láthatta a frigyszekrényt és a kegyelem trónját s el voltak ragadtatva azok dicsőségétől. Jézus felemelte a frigyszekrény fedelét, és íme látható lett a két kőtábla, rajta a Tízparancsolattal. Áttekinthették ezen élő, isteni kijelentéseket s szent borzalom és megdöbbenés vesz rajtuk erőt, midőn látják, hogy a negyedik parancsolatot a dicsőség fénykoszorúja veszi körül s a többi parancsolatnál világosabban, ragyog. Egyáltalán nyomát sem látják annak, hogy a szombat valaha eltöröltetett, vagy hogy a hét első napjára helyeztetett volna át. A parancsolat ma is éppen úgy hangzik, mint amikor Isten szava félelmetes fenséggel hirdette ki a hegyen mennydörgés és villámlások között. Ma is ugyanaz, mint mikor Isten saját ujjával véste a kőtáblára: „Hat napon át munkálkodjál, és végezd minden dolgodat, de a hetedik nap, az Úrnak a te Istenednek szombatja.” Csodálkozva látták a Tízparancsolatra fordított gondot. Jehova közelében vannak elhelyezve, és az Ő szentsége árnyékolja be és oltalmazza azokat. Látták, hogy lábbal taposták a negyedik parancsolatot és a Jehova szent napja helyett egy, a pogányságból átvett napot szenteltek meg. Megalázkodtak Isten előtt és beismerték bűneiket.
Láttam, hogy a tömjénezőből jó illat szállt fel, midőn Jézus felajánlotta az Atyának bűnvallomásaikat és imáikat. S mialatt felszállott, ragyogó fény áradt szét Jézuson és a kegyelem trónján. Ama komoly, imádkozó lelkek, akik oly végtelenül elszomorodtak, mert rájöttek, hogy megszegték Istennek parancsolatait, végül elnyerték Istennek áldását s arcuk ragyogott az örömtől és boldogságtól. Csatlakoztak a harmadik angyal üzenetéhez, s fennhangon hirdették az ünnepélyes intelmet. Eleintén csak nagyon kevesen fogadták el azt, de a nagy munka azért tovább folyt. Majd ismét láttam, hogy sokan fogadták el a harmadik angyal üzenetét, s ők is egyesítették hangjukat azokéval, akik már kezdettől fogva hirdették azt. Dicsőítették Istent azáltal, hogy megszentelték szent nyugalom napját.
Azok között, akik a harmadik angyal üzenetét elfogadták, sokan voltak, akiknek az első és második angyal üzenetében nem volt tapasztalatuk. Sátán ezt jól tudta s gonosz tekintetét rájuk irányította, hogy legyőzze őket; ámde a harmadik angyal a szentek szentje felél irányította őket s azok is, akiknek már volt tapasztalatuk az előző angyali üzenetekben, szintén segítségükre siettek és megmutatták nekik a mennyei szentélyhez vezető utat. Sokan látták meg az angyali üzenetek közötti kapcsolatot, azokat szép sorrendben elfogadták, s hittel követték Jézust a mennyei szentélybe. Ezen üzeneteket úgy mutatták be nekem, mint Isten gyermekeinek megannyi reményhorgonyát. Azok, akik megértik és elfogadják őket, sohasem lesznek Sátán csábításainak martalékai.
Az 1844. évi csalódás után Sátán és angyali serényen láttak hozzá a csapdák felállításához, hogy segítségükkel megingathassák a gyülekezet hitét. Befolyásolták azon embereknek kedélyét, akiknek nagy tapasztalatuk volt az üzenetekben, és akik az alázatosságnak látszatával bírtak. Egyesek azt állították, hogy az első két üzenet csak a távol jövőben fog bekövetkezni, mások viszont azt állították, hogy már a múltban elhangzott. Ezek mind jobban befolyásolták, a tapasztalatlanok lelkületét s megingatták hitüket. Sokan oly célból kutatták át a Szentírást, hogy a gyülekezettől függetlenül, új hitet alapítsanak maguknak. Sátán ujjongott az ily dolgok felett, mert tudta, hogy azok, kik elengedik a horgonyt, a tévedések rabjai lesznek, s a tévtanoknak legkülönbözőbb szele befolyásolhatja őket. Többen, akik az első és második üzenet alkalmával vezető helyet foglaltak el, most megtagadták azokat s általános zavar és meghasonlás lett úrrá az egész közösség felett.
Figyelmemet ekkor Miller Vilmosra irányították. Zavartnak, döbbentnek látszott, s a legkínosabb gondok emésztették népéért. A fájdalmak egészen megtörték. Az a csapat, amely 1844-ben szerető és egységes volt, elhidegült, és az aléltsághoz hasonló állapotba jutott. Midőn ezt látta, bánat emésztette fel erejét. Láttam, hogy vezető emberek, állandóan figyelték, mert attól tartottak, hogy a harmadik angyali üzenetet és Isten parancsolatait elfogadja. S mikor már a mennyei világosság felé hajolt, ezek az emberek a legkülönfélébb tervek segítségével szándékától eltérítették. Minden emberi befolyásukat latba vetették, hogy homályban tartsák, s hogy azoknak az erejét növeljék, akik az igazság ellen küzdöttek. Miller Vilmos végül felemelte szavát a mennyei világosság ellen. Abban tévedett, hogy nem fogadta el azt az üzenetet, amely tévedését teljesen megmagyarázta volna, s amely világosságot és dicsőséget árasztott volna a múltra. Kimerült erejét ez újra felvillanyozta, reményeit beragyogta, s arra indította volna, hogy Istent megdicsőítse. Inkább támaszkodott emberi bölcsességre, sem mint istenire, de ő, akit az Üdvözítőjéért folytatott buzgó munka és az aggság teljesen megtört, nem oly felelős ezen hibáért, mint azok, akik tudatosan, minden befolyásukat érvényesítették, és őt az igazságtól visszatartották. Ezekre hárul a felelősség; ezeket terheli a bűn.
Ha Miller Vilmos elfogadta volna a harmadik angyal üzenetét, akkor sok olyan dolgot értett volna meg teljesen, amelyek előtte titokzatosak és homályosak maradtak. Csakhogy hittestvérei oly végtelen szeretettel és ragaszkodással vették körül, hogy azt hitte, lehetetlen tőlük elszakadnia. Szíve az igazság felé hajolt, de azután testvéreire tekintett, akik ellene voltak annak. Vajon elszakadhat e azoktól, akik vele Krisztus eljövetelének hirdetése közben vállvetve küzdöttek és fáradoztak? Azt hitte, hogy ezek az emberek semmi esetre sem vezethetik tévútra.
Isten elnézte, hogy Sátán hatalmába, hogy a halál fogságába kerüljön, s a csendes sírban elrejtette, azok elöl, akik őt az igazságtól mindig távol tartani igyekeztek. Mózes is hibát követett el midőn már ott állott az ígéret földjének kapujánál. Láttam, hogy Miller Vilmos ugyanilyen hibát követett el, midőn a mennyei Kánaánba való költözése előtt befolyását az igazság ellen érvényesítette. Mások csábították őt erre; mások fognak számot adni érte. De angyalok őrzik Isten e szolgájának porait, s az utolsó trombitaszóra újra életre támad.

EW 279-80.A harmadik angyal üzenete. Isten rámutatott arra az időpontra, midőn a harmadik angyal üzenete lezárul. Istennek ereje pihent meg népén. Befejezték munkájukat s felkészülten vártak a megkísértés órájára. Elnyerték a késői esőt, illetve az Úr színe elöl jövő felüdülést és az élő bizonyság újból felelevenedett. Az utolsó figyelmeztető üzenet mindenütt elhangzott és a földnek lakóit, akik nem voltak hajlandók azt elfogadni, nagy haragra ingerelte.
Láttam, hogy a mennyben az angyalok ide és tovasiettek. Egy angyal, kinek oldalán tintatartó volt, visszatért a földről és jelentette Jézusnak, hogy munkáját befejezte és a szenteket megszámlálta és elpecsételte. Ugyanekkor megpillantottam Jézust, amint a Tízparancsolatot tartalmazó frigyszekrény előtt szolgált, és ledobta a tömjénezőt. Felemelte kezeit és fennhangon mondja: „Elvégeztetett.” Az egész szent angyali sereg levetette koronáját, midőn Jézus ünnepélyesen kijelentette: „Aki igazságtalan, legyen igazságtalan ezután is, és aki fertelmes, legyen fertelmes ezután is: és aki igaz, legyen igaz ezután is; és aki szent, szenteltessék meg ezután is.”
Minden egyes esetet eldöntöttek vagy életre, vagy halára. Mialatt Jézus a szentek szentjében szolgált, végrehajtatott az ítélet az igaz holtakon és azután az élő igazakon. Krisztus átvette országát, meghozta népéért az engesztelő áldozatot s eltörölte népének bűnét. Teljes volt a menny alattvalóinak száma. A Bárány menyegzője megtörtént s az egész ég alatt minden hatalom, erő és uralom Jézusnak adatott át, és az üdvösség örököseinek. Jézus uralkodik, mint királyok Királya és uraknak Ura.

8T 197-98.A harmadik angyal üzenete. – Az első és a második angyal üzenetét felemelő harmadik angyal üzenete a mi időnkre szól. Magasra kell emelnünk a zászlót, melyen az a felírás áll: „Isten parancsolatai és a Jézus hite.” A világnak rövidesen a megszegett törvény felett kell szembenéznie a nagy Törvényadóval. Nem az az idő van most, amikor félretehetjük az előttünk tornyosuló nagy kérdéseket. Isten felhívja népét, hogy a törvényt naggyá tegyék és dicsőségessé.
Mikor együtt énekeltek a hajnalcsillagok, s Isten minden fiai örömmel kiáltottak, akkor adta a szombatot a világnak, hogy az embert örökké emlékeztessék, hogy Isten hat nap alatt teremtette a világot. A hetediken, pedig megnyugodott, és megáldotta a lényeket, akiket teremtett, hogy mint igaz, élő Istenre emlékezzenek.
Nagy hatalommal szabadította ki népét Egyiptomból, hogy megtarthassák az Édenben adott törvényt. A fáraó hiába vetette meg a sarkát.

9T 98.A harmadik angyal üzenete. – Utasítást kaptam, hogy üzenetünknek újra hatalmasan el kell jutnia a keleti államok nagyvárosaiba. Kelet számos nagyvárosában az 1844-es mozgalom idején hirdették az első és a második angyal üzenetét. Ránk, Isten szolgáira bízták a harmadik angyal üzenetét, a betetőző üzenetet, vagyis azt, hogy népét készítsük elő királyunk eljövetelére. Minden igyekezetünket latba vetve, mindenkinek tudomására kell hoznunk az igazságot, aki hajlandó meghallgatni. Sokan vannak, akik hajlandók lennének. A nagyvárosok széltében-hosszában akadnak Istennek becsületes emberei, akiket érdekel, hogy mi az igazság.
Az idő rövid. Az Úr elvárja, hogy az ügyével összefüggő összes dolgokat rendbe hozzuk. Azt kívánja, hogy a figyelmeztetést és a meghívó üzenetét olyan messzire juttassuk el, amennyire csak hírnökei el tudják vinni. Terveinkbe nem szabad semmit se belevinnünk, ami hátráltatná az üzenet haladását. „Ismételjétek el az üzenetet, az üzenetet ismételjétek el!” – ezt mondták nekem újra meg újra. Mond meg népemnek, hogy ismételjék el az üzenetet ott, ahol azt már hirdették, ahol gyülekezet-gyülekezet után foglal állást az igazság mellett, s ahol Isten ereje hatalmasan tanúskodott az üzenet mellett.

NK 407-8.A harmadik angyal üzenete. – Az ősi Izrael történelme megdöbbentően szemlélteti az adventhivők közösségével történteket. Isten éppúgy vezette népét az adventmozgalomban, mint Izrael Egyiptomból kivonuló fiait. A nagy csalódás megpróbálta a várakozók hitét, miként a zsidókét a Vörös-tengernél. Ha továbbra is bíztak volna abban a kézben, amely a múltban vezette őket, meglátták volna Isten szabadítását. Ha mindazok, akik az 1844-es mozgalomban vállvetve munkálkodtak, elfogadták volna a harmadik angyal üzenetét is, és a Szentlélek erejével hirdették volna, az Úr hatalmas dolgokat tett volna általuk. Fényözön áradt volna a világra. A föld lakossága már évekkel ezelőtt meghallotta volna az intő üzenetet, a munka befejeződött volna, és Krisztus eljött volna, hogy népét megváltsa.

1T 337.A harmadik angyal üzenete. – K. vén nem tudja, hogy ilyen lelkület lakik benne. Egyesíti erejét a sárkány seregével, ellenzi Isten parancsolatainak és a Jézus hitének megtartóit. Nagy küzdelem áll előtte. A szombatról ugyanaz az álláspontja, mint a hetednapi baptistáké. Válaszd el a szombatot az üzenetektől és rögtön erejét veszítik. De mikor a harmadik angyal üzenetével kapcsolódik össze, olyan hatalom kíséri, amely meggyőzi a hitetleneket és kételkedőket, és hatalommal hozza ki őket, hogy álljanak, éljenek, növekedjenek és virágozzanak az Úrban. Ideje, hogy Wisconsiban megtalálja álláspontját. „Ki tart az Úrral?” a hűségeseknek, a tapasztaltaknak ezt kell kiállniuk minden helységben. Isten elvárja, hogy kijöjjenek és elszakadjanak a különböző hatásoktól, ami elválasztja őket egymástól és az igazság nagy alapzatától, melyre Isten az ő népét vezeti.

2Szem 99-100.A harmadik angyal üzenete. – Közel és távol egyaránt a harmadik angyal figyelmeztető üzenetét kell Isten népe elé tárni. Akik törekednek ennek az üzenetnek a megértésére, azokat az Úr nem fogja arra késztetni, hogy bibliaalkalmazási módszerük által aláássák az alapot és kidöntsék helyükről hitüknek azon oszlopait, melyek odáig segítették a hetednapi adventistákat, ahol most vannak. Azok az igazságok, amelyek sorjában megnyíltak előttünk, miközben az Isten Igéjében feltárt prófécia vonalán továbbhaladunk, ma is szent és örökkévaló igazságok. Akik lépésről lépésre követték és átélték múltunk történetét, felismerve az igazság láncolatát a próféciákban, készek voltak engedelmeskedni a világosság minden egyes sugarának. Imádkoztak, böjtöltek, kutattak, és elrejtett kincsként ástak az igazság után, és tudjuk, hogy a Szentlélek vezetett és tanított minket. Sok elméletet hirdettek, amelyek hasonlítottak az igazságra, de annyira keveredtek a rosszul alkalmazott és félremagyarázott igehelyekkel, hogy veszélyes tévedéseket eredményeztek. Nagyon jól tudjuk hogyan alapozódott meg minden oldala az igazságnak és erre Isten Szentlelke adta pecsétjét. Közben szüntelen ilyen hangok szóltak: „Nálam az igazság! Gyere és kövess!” Isten azonban így figyelmeztetett: „Nem küldöttem e prófétákat, de ők futottak, nem szólottam nékik, mégis prófétáltak” (Jer 23,21).
Az Úr útmutatásai egyértelműek voltak, s csodálatos kinyilatkoztatásokat kaptunk az igazságról. Mennyei Urunk Istenünk pontról pontra alapozta meg az igazságokat. Ami akkor igazság volt, az igazság ma is. De még mindig nem szűntek meg a hangok: „Itt az igazság! Új világosságot kaptam!” A próféciák szerint azonban ezek az új világosságok az Ige helytelen alkalmazásának következményei, melyek sodrásba kényszerítik Isten népét, de nem biztosítanak számukra horgonyt, amibe kapaszkodhatnának. Az Ige tanulmányozója a világosság élő közvetítője lehet, ha megragadná azokat az igazságokat, amelyet népe vezetésekor Isten feltárt, és értelmezné, megemésztené és a gyakorlati életbe átvinné azokat. Azok azonban, akik új elméletek kigondolásán fáradoznak, összekeverik az igazat és a hamisat, és miután megpróbálták a figyelem központjába hozni azokat, nyilvánvalóvá vált, hogy lámpásukhoz nem az Isten oltáráról vették a lángot, s az kialudt a sötétségben (1896, 31. kézirat).

2Szem 140.A harmadik angyal üzenete. – Az Isten Fia nyílvános szolgálatát megelőző üzenet így hangzott: Térjetek meg vámszedők, térjetek meg farizeusok és sadduceusok „mert elközelített a mennyeknek országa” (Mát 3,2). Üzenetünk nem lehet a „béke biztonság” (1Thess 5,3) üzente. Mint népnek, mely hiszi, hogy Krisztus hamarosan eljön, feledatunk, hogy hirdessük az üzenetet: „Készülj Istened elé” (Ámos 4,12). Emeljük magasra a mércét és hirdessük a harmadik angyal üzenetét, vagyis Isten parancsolatait és Jézus hitét.

FE 113.A harmadik angyal üzenete. –

FE 208-9.A harmadik angyal üzenete. –

14MR 158-9.A harmadik angyal üzenete. –

10MR 218.A harmadik angyal üzenete. –

18MR 27.A harmadik angyal üzenete.

Jel. 14,9

"És harmadik angyal is követé azokat, mondván nagy szóval: Ha valaki imádja a fenevadat és annak képét, és bélyegét felveszi vagy homlokára vagy kezére."

EW 188-9.A hármas angyali üzenet. – Hasonlóképpen kell elfogadni az első és második angyali üzenetet azoknak, akiknek ezekben nincs személyes tapasztalatuk, olyanoktól, akiknek tapasztalataik voltak benne. Láttam, hogy ezeket az üzeneteket éppúgy elvetették, mint annakidején Jézust. S valamint az apostolok kijelentették, hogy nincsen senkiben, másban üdvösség, és nem is adatott az embereknek az ég alatt más név, amely által üdvözülhetnének, éppúgy kell ma is Isten gyermekeinek hűen és bátran mindenkit figyelmeztetni, hogy nem elég, ha a hármas angyali üzenettel kapcsolatos igazságnak csak egy részét fogadják el, hanem örömmel el kell fogadniuk mindama üzeneteket, melyeket Isten adott, mert ellenkező esetben nincsen részük abban.

NK 404.A hármas angyali üzenet.Ezekről az igazságokról - amelyeket a Jelenések 14. fejezetében található „örökkévaló evangélium” rejt - lehet felismerni Krisztus egyházát az advent idején. A hármas üzenet gyümölcse ez: »Itt van a szenteknek békességes tűrése, itt akik megtartják az Isten parancsolatait és a Jézus hitét!« Ez az üzenet az utolsó. Az Úr eljövetele előtt nem lesz több. Meghirdetése után látja a próféta az Emberfiát, aki eljön dicsőségben, hogy betakarítsa a föld termését.

5T 455-6.A hármas angyali üzenet. – A mai időben is elhívta Isten az egyházát – mint régen Izraelt – hogy a föld világosságául szolgáljon. Az igazság hatalmas bárdjával – az első, második és harmadik angyal üzenetével – elválasztotta őket az egyházaktól és a világtól, hogy szent közelségébe vonja őket magához. Törvényének őrizőivé tette őket, és rájuk bízta a jelennek szóló jövendölés nagy igazságait. Mint a régi Izraelre bízott törvények, ezek is szent megbízatást jelentenek, melyet közölnünk kell a világgal. Jelenések 14. fejezetének angyala azt a népet jelképezi, akik elfogadják Isten üzenetének világosságát s megbízottaiként, fújják meg a figyelmezetés riadóját föl és alá a földön. Krisztus jelenti ki követőinek: „Ti vagytok a világ világossága.” Minden emberhez, aki csak elfogadja Jézust, a Kálvária keresztje beszél. Íme az ember értéke: „Menjetek el a széles világra és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek!” Semminek se engedjük meg, hogy hátráltassa ezt a munkát. Ez korunk legfontosabb feladata. Olyan messzemenőnek kell lennie, mint az örökkévalóságnak. Az emberek iránti szeretet, melyet Jézus tett nyilvánvalóvá áldozata által, melyet megváltásunkért hozott – ez fogja ihletni minden követőjét.

2Szem 65.A hármas angyali üzenet.A teljes fejezetből kitűnik, hogy az elesett Babilon azokat az egyházakat jelenti, melyek nem fogadják el az Úr első, második és harmadik angyal üzenetein keresztül adott figyelmeztetéseit. Elutasították az igazságot, és hazugságot fogadtak el helyette. Olvassátok el 2Thessalónika 2,1-12. verseit. A Jelenések 18. fejezetének üzenete világos és egyértelmű. „Mert az ő paráznasága haragjának borából ivott valamennyi nép, és a földnek királyai ő vele paráználkodtak, és a földnek kalmárai az ő dobzódásának erejéből meggazdagodtak” (3.vers), aki elolvassa ezt a fejezetet, elkerülheti a megtévesztést.

PK 118.A hármas angyali üzenet. – Isten földi műve záró szakaszában újra felmagasztalják a törvény értékét. Lehet túlsúlyban a hamis vallás, burjánozhat a gonoszság, sok emberben meghidegülhet a szeretet, szem elől téveszthetik a Golgota keresztjét, gyászlepelként terülhet el a világon a sötétség, az igazság ellen fordulhat a közhangulat, ármánykodhatnak minduntalan, hogy megsemmisítsék Isten népét, de a legválságosabb órában Illés Istene emberi eszközöket támaszt, hogy hirdessék az üzenetet, amelyet nem lehet elhallgattatni. A föld népes városaiban és azokon a helyeken, ahol a legvakmerőbben beszélnek a magasságos Isten ellen, szigorú dorgálás hangja hallatszik majd. Isten által elhívott emberek bátran elítélik az egyház és világ egyesülését. Nyomatékosan felszólítanak mindenkit, hogy az emberi rendelkezés helyett az igazi szombatot tartsák meg. "Féljétek az Istent, és adjatok neki dicsőséget - hirdetik majd minden népnek -, mert eljött ítéletének órája; imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait! ...Ha valaki imádja a fenevadat és annak a képmását, és felveszi annak a bélyegét a homlokára vagy a kezére, az is inni fog az Isten haragjának borából... (Jel 14:7-10).

2Szem 367.A hármas angyali üzenet.Életem elmúlt ötven évében értékes lehetőségeim voltak a tapasztalatszerzésre. Kivettem a részemet az első, a második és a harmadik angyali üzenet hirdetésében. Az angyalok az ég közepén repülve mutatkoznak a Bibliában, figyelmezető üzenetet hirdetnek a világnak, és közvetlen kihatásuk van a földi történelem végső napjaiban élő emberekre. Az angyalok szavát senki sem hallja, mert azok Istennek a mennyei világgal összhangban munkálkodó népet jelképezik. Isten Lelke által világosságot nyert és az igazság által megszentelt férfiak és nők hirdetik a három, egymást követő üzenetet.
Én is részt vállaltam ebben az ünnepélyes munkában, mely szinte teljes keresztény életemet átszőtte. Vannak a még ma is élők között olyanok, akik hasonló életutat jártak be. Felismerték a napjainkban feltáruló igazságot, és lépést tartanak a nagy Vezetővel, az Úr seregének Parancsnokával.

2Szem 373-74.A hármas angyali üzenet. – Több, mint fél évszázadon át Isten világosságot küldött népének Lelke bizonyságtételein keresztül. Vajon ezek ellenére azt a feladatot bízta volna néhány férfira és feleségeikre, hogy józanítsák ki az egész egyházat, és mutassanak rá Ellen G. White hazug és csaló voltára? „Azért az ő gyümölcseikről ismeritek meg őket” (Mát 7,20).
Remegniük kellene saját lelkük biztonságáért mindazoknak, akik félvállról veszik az Istentől kapott bizonyítékokat, és átokra fordítják az áldást. Ha nem térnek meg, gyertyatartójuk ki lesz mozdítva helyéről. Az Urat haragra gerjesztették. Hagyták a porba heverni az első, második és harmadik angyal üzenetének igazságát. Ha az őrállók ilyen szabadon megtéveszthetik a népet, Isten felelősségre fog vonni némelyeket azért, amiért nem vizsgálták meg alaposan, hogy milyen táplálékot kapott a nyáj.

6T 17-8.A hármas angyali üzenet.A Jelenések 14. fejezetének három, az ég közepén repülő angyala jelképezi az első, második és harmadik angyal üzenete hirdetőinek munkáját. Ez a három egybekapcsolódik. Ezek a kötelező, örökkévaló igazság nagyszerű üzeneteit, - melyek olyan sokat jelentenek a gyülekezet számára, s melyek olyan elkeseredett ellenállást váltottak ki, még mindig élő valóságot. Sátán szüntelenül sötétségbe igyekszik burkolni ezt az üzenetet, hogy Isten népe ne vegye fejébe fontosságukat, idejüket és helyüket. Az üzenetek mégis élnek és hatalmat kell gyakorolniuk lelki életükre, míg az idő még tovább tart.

2Szem 97-98.A hármas angyali üzenet. – Dániel és Jelenések könyve próféciáinak szorgalmas tanulmányozására van szükség. A most élők között vannak olyanok, akik Dániel és Jelenések könyve tanulmányozásakor hatalmas világosságot kaptak Istentől, amint elérték azt az időt, amikor különleges próféciák teljesedtek be a jövendölés szerint. Időszerű üzenetet hirdettek a népnek. Az igazság olyan világosan ragyogott, mint a déli napfény. A próféciák teljesedését közvetlenül igazoló történelmi eseményeket vázoltak fel a nép előtt, és a próféciákban az események jelképes sorozatát látták, mely elvezet a földi történelem végéig. A föld történelmének legvégső, világosan feltárt eseményei a bűn emberének munkájával kapcsolatosak. Népünknek különleges üzenete van a világ számára – a hármas angyali üzenet. Akik átélték ezt és részt vettek az első, második és harmadik angyal üzenetének hirdetésében, azok nincsenek annyira kitéve annak, hogy hamis ösvényekre tereljék őket, mint azok, akik nem szeretek tapasztalati ismeretet Isten népét illetően…
Itt is, ott is volt valaki, aki a Bibliát tanulmányozva arra a gondolatra jutott, hogy nagy világosságot és új elméleteket fedezett fel, de ezek nem voltak helytállóak. Az egész Biblia igaz, de annak helytelen alkalmazása helytelen következtetésekhez vezet. Hatalmas csata részesei vagyunk, mely a végső harchoz közeledve egyre szorosabb és küzdelmesebb lesz. Éber ellenségünk szüntelen munkálkodik azok elméjén, akiknek nem volt személyes tapasztalatuk Isten népe tanításai kapcsán az elmúlt ötven évben. Némelyek megragadták a saját idejükre szóló igazságot, és a jövőbe helyezik azt. A prófécia folyamatának már beteljesedett eseményeit kivetítik a jövőbe, és ezek az elméletek aláássák egyesek hitét.

6T 126.A hármas angyali üzenet.„És megépítik a régi romokat, az ősi pusztaságokat helyreállítják, és a puszta városokat megújítják, és a régi nemzetségek pusztaságait’. ’És megépítik fiaid a régi romokat, az emberöltők alapzatait felrakod, és neveztetel romlás építőjének, ösvények megújítójának, hogy ott lakhassanak” (És 61,4; 58,12). Az ihletésnek ezek a szavai megszabják a jelen igazság hívőinek feladatát gyermekeinek és ifjainak nevelése terén. Mikor az utolsó idők igazsága a földre jött az első, második és harmadik angyal üzenetének hirdetésével, már akkor tudtunkra adta az Úr, hogy más rendet kell bevezetnünk gyermekeink nevelése terén. Mégis hosszú időbe telt, míg megértettük, hogy milyen változásokat kell foganatosítanunk.

2Szem 111.A hármas angyali üzenet. – Miközben erősen tartjátok az igazság zászlaját és hirdetitek Isten törvényét, senki se felejtse el, hogy a Jézus hite is összekapcsolódik ezzel a hittel. A harmadik angyal a leírás szerint az ég közepén repül, és ezt kiáltja hangos szóval: „Itt van a szenteknek békességes tűrése, itt a kik megtartják az Isten parancsolatait és a Jézus hitét!” (Jel 14,12). Az első, a második és a harmadik angyal üzenete egybekapcsolódik. Nem lehet kioltani e nagyszerű üzenetek igazságának öröklétű és megingathatatlan bizonyítékait, melyek olyan sokat jelentenek számunkra, és amelyek a vallásos világban olyan nagy ellenállást váltottak ki. Sátán minduntalan azon munkálkodik, hogy pokoli árnyékát vesse ezekre az üzenetekre, hogy Isten maradék népe ne figyeljen fel azok jelentőségére, megjelenési idejére és helyére. Ezek az üzenetek azonban élnek, és hatalmukat ki kell árasztaniuk vallási világunkra, amíg az idő tart.
Ezeknek az üzeneteknek a befolyása egyre mélyült és szélesedett, ezrek szívét indította cselekedetekre, aminek eredményeképp iskolák, nyomdák és egészségügyi intézmények jöttek létre. Mindezek Isten eszközei arra, hogy bekapcsolódjanak az első, a második és a harmadik angyal által képviselt munkába, azaz figyelmeztessék a világ lakóit Krisztus újbóli eljövetelére hatalommal és dicsősséggel.

6T 133-4.A hármas angyali üzenet. – Iskoláink egyik célja az, hogy szolgálatra nevelje a fiatalokat különböző intézményeinkbe és az örömhír különféle munkaterületeire. Meg kell nyitnunk a Bibliát az emberek előtt mindenfelé. Eljött az idő, amikor feltárják a világ előtt Isten hírnökeinek tekercseit. Az első, a második és a harmadik angyal üzenetébe foglalt igazságnak el kell jutnia minden nemzethez, törzshöz, nyelvhez és néphez. Minden földrészen be kell világítanunk a sötétséget, s a tenger minden szigetén. Ne hátráltassa ezt a munkát semmilyen emberi kitalálás. Művelt és megszentelt emberi képességekre van szükségünk ahhoz, hogy elvégezhessük ezt a munkát. Olyan emberekre van szükségünk, akik kitűnő munkát tudnak végezni Krisztus segítségével, mert benne rejtették el magukat. Ujjancok nem végezhetik elfogadhatóan az elrejtett kincsek feltárását, hogy lelki dolgokkal gazdagítsák az embert. „Értsd meg a mit mondok; adjon azért az Úr néked belátást mindenekben.” „Igyekezzél, hogy Isten előtt becsületesen megállj, mint oly munkás, a ki szégyent nem vall, a ki helyesen hasogatja az igazságnak beszédét.” (2Tim 2,7.15). Ez az utasítás legyen a nevelő erő minden családban, minden iskolában.

TM 115.A hármas angyali üzenet. – Dániel, feladata szerint, feljegyezte a bizonyságtételeket, amelyek bepecsételtettek a vég idejéig, amikor is az első angyal üzenetének hirdetése esedékes e világ számára. Ezek a dolgok végtelenül fontosak ezekben az utolsó napokban. Ámde míg „megtisztulnak, megfehérednek és megpróbáltatnak sokan”, „az istentelenek istentelenül cselekszenek, és az istentelenek közül senki sem érti.” Mennyire igaz! A bűn: Isten törvényének áthágása. S akik az Isten törvényére vonatkozó világosságot nem fogadják el, azok nem fogják megérteni az első, a második és a harmadik angyal üzeneteit. Dániel könyve a Jelenések könyve által válik érthetővé, s elvezet egészen a föld történelmének utolsó jelenetéig.

2Szem 100.A hármas angyali üzenet.Az első, a második és a harmadik angyal üzenetének hirdetését az ihletett Ige szabályozta. Egyetlen szögecske sem mozdulhat el a helyéről. Semmilyen emberi tekintélynek nincs több joga ezeknek az üzeneteknek az áthelyezésére, mint arra, hogy az Ószövetséget felcserélje az Újszövetséggel. Az Ószövetség a számok és a jelképek evangéliuma, az Újszövetség, pedig maga a valóság. Az egyik éppen olyan fontos, mint a másik. Az Ószövetségben vannak Krisztus ajkáról származó leckék, és ezek a leckék semmilyen tekintetben sem vesztettek jelentőségükből.
Az első és a második angyal üzenete 1843-ban és 1844-ben hangzott, és most a harmadik hirdetésének idejében járunk, de még az előző kettőnek is hangoznia kell. Ma épp olyan szükséges ezek elismétlése az igazság kutatói számára, mint bármikor ezelőtt. Szóban és írásban egyaránt hirdetnünk kell az üzeneteket, és rá kell mutatnunk azok sorrendjére! Be kell mutatnunk azokat a próféciákat is, amely elvezetnek bennünket a harmadik angyal üzenetéig. Az első és a második nélkül nincs harmadik sem. Ezeket az üzeneteket kell hirdetnünk a világnak kiadványokban és előadásokban, a profetikus történelem menetében, rámutatva azokra a dolgokra, amelyek már megtörténtek, és amelyek még előttünk állnak.

6T 406.A hármas angyali üzenet. – Dobjuk félre rövidlátó, önző terveinket, s ne feledjük, hogy a legnagyobb szabású és legelső rendűbb fontosságú munkát végezzük. Ezzel a munkával az első, a második és a harmadik angyal üzenetét hallatjuk s felkészülünk a következő angyal érkezésére, aki majd beragyogja dicsőségével a földet.

7T 107-8.A hármas angyali üzenet. – Az Úr próbára teszi népét, hogy lássa, ki marad hűséges az igazság elveihez. Feladatunk, hogy hirdessük az első, a második és a harmadik angyal üzenetét a világnak. Kötelességeink teljesítése közben ellenségeinket ne nézzük le, de ne is féljünk tőlük. Nem Isten rendelése az, hogy szerződéssel kössük magunkat ahhoz, akik nem osztják hitünket. Legyünk jóságosak és udvariasak azokhoz, akik Istennek a hűségét megtagadják, se soha, soha nem egyesüljünk tanácsában velük az Isten munkájának életbevágó fontosságú érdekeivel kapcsolatban. Bizalmunkat Istenbe vetve haladjuk állhatatosan előre, végezzük munkáját önzetlenül, szerényen. Tőle függve, gondviselésére bízva magunkat és mindent, ami jelenünkre és jövőnkre vonatkozik. Kezdeti bizalmunkat szilárdan tartsuk meg mindvégig. Ne feledjük, hogy a menny áldásaiban nem érdemeinkért, hanem Krisztus érdemeiért részesülünk, s mert hittel elfogadjuk Isten bőséges kegyelmét.

7BC 985.A hármas angyali üzenet. „A hármas angyali üzenetet együtt kell hirdetni, eljuttatva a világba a hármas világosságát. János a Jelenések könyvében ezt írja: „És ezek után láték más angyalt leszállani a mennyből, akinek nagy hatalma vala; és a föld fénylett annak dicsőségétől.” (Jel 18,2-5). Ez az utolsó hármas üzenet hirdetését jelenti” (1900, 52. kézirat).

7T 139-40.A hármas angyali üzenet. – Soha ne feledjük, hogy intézményeinknek együtt kell munkálkodni a Menny küldötteinek szervezett szolgálatával. Ők az eszközök egyike, melyet „az ég közepén repülő angyal” jelképez: „És láték más angyalt az ég közepén repülni, a kinél vala az örökkévaló evangélium, hogy a föld lakosainak hirdesse az evangéliumot, és minden nemzetségnek és ágazatnak, és nyelvnek és népnek, ezt mondván nagy szóval: Féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget: mert eljött az ő ítéletének órája; és imádjátok azt, aki teremtette amennyet és a földet, és a tengert és a vizek forrásait.” (Jel 14,6-7).
Intézményeinknek terjeszteni kell a rémítő kárhoztatásokat: „És más angyal követé azt, mondván: Leomlott, leomlott Babilon, a nagy város! mert az ő paráznaságának haragborából adott inni minden pogány népnek” (8.v).
Nyomdáinknak jelképe a harmadik angyal, amely követi őket. Harsány hangon kiáltja az is: „És harmadik angyal is követé azokat, mondván nagy szóval: Ha valaki imádja a fenevadat és annak képét, és bélyegét felveszi vagy homlokára vagy kezére, az is iszik az Isten haragjának borából, amely elegyítetlenül töltetett az ő haragjának poharába.” (9-10. vers).
Nagymértékben kiadóink végzik majd el annak a második angyalnak a munkáját, aki az égből száll le nagy hatalommal, s aki dicsőségével bevilágítja a földet.

ML 304.A hármas angyali üzenet.Ha angyalok hirdetnék az evangéliumot az emberek helyett, akkor nem maradnának egész területek sötétben és a halál árnyékában, ha az ő munkájuk lett volna – amiképpen azt az ég közepén repülő angyal ábrázolja -, hogy hirdessék az evangéliumot a föld lakósainak. Azonban az Úr semmit sem tesz az ember közreműködése nélkül. Ha kifejezhetnénk szavakkal azt a mély érdeklődést, amelyet az angyalok tanúsítanak az ember iránt, akkor micsoda lelkes szavak hangzanának el, hogy másokkal is közöljék a menny üzenetét (1892, 45. levél).
Isten szeretetét nyilvánította ki az emberek iránt azáltal, hogy részestársaivá tette őket a megváltás munkájában. Mindazok, akikhez elérkezett a mennyei ihletés, megkapják a mennyei megbízatást. „Mi Isten munkatársai vagyunk. Elhívva arra, hogy képviseljük Őt, mint szeretet követei…
Az angyalok szolgálata által, Isten világosságot küld népének, és népe által viszont a világosság a világnak lesz adva.

1Szem 85.A hármas angyali üzenet. – A laodíceai üzenet a mai egyházhoz szól. Hisztek-e ebben az üzenetben? Így éreztek-e szívetekben? Vagy szüntelen ezt hajtogatjátok: Gazdagok vagyunk, és semmire sincs szükségünk. Az örökkévaló igazság talán hiábavalóan adatott ennek a népnek, hogy azt a világ minden más nemzetével megismertesse? Isten választott egy népet, melyet az örök következményekkel járó igazság letéteményesévé tett. A neki adott világosságnak kell megvilágítania az egész földet. Hibát követett volna el Isten? Tényleg mi vagyunk az Ő kiválasztott közvetítői? Mi vagyunk azok a férfiak és nők, akiknek a Jelenések könyve tizennegyedik fejezetét és a megváltás üzenetét kell hirdetni a romlás szélén állóknak? Úgy teszünk, mintha mi lennénk azok?
Isten küldötte tiszta, jól kivehető hangon szólt: „Mit csináltok?” Bárcsak felfoghatnátok! Bárcsak megértenétek, hogy mennyire fontos és hogy mit is jelent a figyelmeztető üzenet számotokra és a világ számára! Ha értenétek, akkor annak Lelke töltene be titeket, aki életét adta a világért. Akkor együttműködnétek vele, hogy elszánt és önfeláldozó erőfeszítéseket tegyetek a bűnösök megmentéséért.

1Szem 196-97.A hármas angyali üzenet. – Isten parancsolatát megtartó népe vagyunk. Az elmúlt ötven évben mindenféle eretnekség ékelődött közénk, hogy elhomályosítsa az elméket az Ige tanításával kapcsolatban. Ez különösképpen érintette Krisztus mennyei szentélyben folyó szolgálatát, valamint a menny utolsó napokra szóló üzenetét, amint azt a Jelenések könyve tizennegyedik fejezetének angyalai hirdetik. Mindenféle üzenetet hoztak a hetedik napot ünneplő adventisták elé, hogy azok felváltsák azt az igazságot, melyet imával kísért tanulmányozás tárt fel pontról pontra, és melyet az Úr csodatévő ereje támogatott. De nekünk őriznünk kell azokat az útjelzőket, amelyek azzá tettek bennünket, amik vagyunk, és meg is fogjuk őrizni azokat, ahogyan azt Igéjén és Lelkének bizonyságtételén keresztül Isten jelezte. Isten arra hív bennünket, hogy ragaszkodjunk a hit erejével azokhoz az alapelvekhez, melyek kikezdhetetlen tekintélyen alapulnak (Special Testimonies, Series B. No. 2., 51-59. oldal, 1904).

2Szem 65.A hármas angyali üzenet.A teljes fejezetből kitűnik, hogy az elesett Babilon azokat az egyházakat jelenti, melyek nem fogadják el az Úr első, második és a harmadik angyal üzenetein keresztül adott figyelmeztetéseit. Elutasították az igazságot, és hazugságot fogadtak el helyette. Olvassátok el 2Thessalonika 2,1-12. verseit. A Jelenések 18. fejezetének üzenete világos és egyértelmű. „Mert az ő paráznasága haragjának borából ivott valamennyi nép, és a földnek királyai ő vele paráználkodtak, és a földnek kalmárai az ő tobzódásának erejéből meggazdagodtak” (3.v). Aki elolvassa ezt a fejezetet, elkerülheti a megtévesztést.
„Hogyan örvendezne Sátán egy olyan üzenet elterjedésének, amely szerint éppen arra a népre vonatkozhat ez a kijelentés, melynek tagjai Isten az Ő törvénye bizalmasaivá tette. Babilon bora egyrészt a hamis szombatnak a valódi, az Úrtól megáldott és az ember számára megszentelt szombat fölé való magasztalását jelenti, másrészt, pedig a lélek hallhatatlanságának tanítását. Ezek a rokon téveszmék és az igazság elutasítása teszik Babilonná az egyházakat. Királyok, kereskedők, uralkodók, és vallási tanítók együttese alkotja a romlott egységet.

Ev szolgái 290.A hármas angyali üzenet. – Elérkezett az idő, amikor Isten követei felnyitják a világ előtt a papírtekercset. A hármas angyali üzenet igazságát minden népnek, nemzetnek és nyelvnek hirdetni kell; minden földrész sötétségét el kell oszlatni, és terjednie kell a tenger szigetein is. Nem halogathatjuk ezt a munkát.
Legyen a jelszavunk: Előre, mindig előre! A menny angyalai járnak majd előttünk, hogy az utat előkészítsék számunkra. Ne hárítsuk el magunktól a külső területek terheit, míg az egész Föld nem fénylik az Úr dicsőségétől.

LS 429.A hármas angyali üzenet.Értékes alkalmaim voltak, hogy tapasztalatokat szerezzek. Az első, második és harmadik angyali üzenetkor is voltak tapasztalataim. Az angyalok úgy vannak ábrázolva, mint akik az ég közepén repülnek és a világnak egy intő üzenetet, hirdetnek, mely a világ történetének utolsó napjaiban élő embereknek szól. Senki sem hallja az angyalok szavát, mert csak jelképek, kik Isten népét jelzik, mely a világegyetemben összhangban dolgozik. Férfiak és nők, kiket Isten Szentlelke megvilágosított és az igazság által megszentelt, hirdeti az üzeneteket sorrendjükben.
Ez ünnepélyes mű egy részét magam is végeztem. Majdnem egész keresztény tapasztalatom ehhez fűződik és vannak olyanok kik most élnek oly tapasztalattal, mely az enyémhez hasonló. Ez üzenet hirdetésénél a jövendölés mindegyik részlete teljesedett. Azoknak, kiknek megadatott, hogy az üzenetek hirdetésében részt vegyenek, olyan tapasztalatot szereztek, mely a legnagyobb érték számukra, és most, mikor az utolsó napok veszélyei között élünk, mikor minden oldalról hangokat lehet hallani, itt van Krisztus, itt van az igazság, és sokan azon igyekeznek, hogy lerontsák hitük alapját, mely minket az egyházakból és a világból kivezetett, hogy mi Isten különös népe álljunk a világban. Ezeknek azt mondjuk: Mi kezdettől fogva, amit hallottunk, amit szemeinkkel láttunk, amit szemléltünk és kezeinkkel illettünk, az életnek Igéjéről. Amit hallottunk és láttunk, hirdetjük néktek, hogy néktek is közösségetek legyen vélünk.
Ev szolgái 14.A hármas angyali üzenet.Hirdetni kell a komoly, ünnepélyes, intő üzenetet a legnehezebb területeken, a legistentelenebb városokban, minden helységben, ahol a hármas angyali üzenet fénye még nem virradt fel. Minden egyes léleknek meg kell hallani a hívást a Bárány menyegzőjére. Hirdetni kell faluról falura, városról városra, országról országra a korszerű igazság üzenetét, nem pompával, hanem a lélek erejével. Ha az isteni alapelveket - amelyek Üdvözítőnket késztették lejönni a Földre, hogy szóban és életében azokat kinyilvánítsa - az evangélium egyszerűségében tárják fel, akkor az üzenet hatalma érezteti hatását. Korunkban az örök élet forrásából eredő új életnek kell áthatnia minden munkást. Ó, milyen kevéssé fogjuk fel küldetésünk nagyságát! Komoly, határozott hitre van szükségünk és megingathatatlan bátorságra. Kevés időnk van a munkára, ezért fáradhatatlan buzgalommal kell munkálkodnunk.

NK 315.A hármas angyali üzenet.Akik ezt az intő üzenetet hirdették, azok a megfelelő üzenetet a megfelelő időben tolmácsolták. Az első tanítványokhoz hasonlóan Dán 9. fejezetének próféciájára alapozva hirdették: „Betölt az idő, és elközelített az Istennek országa,” és közben nem ismerték fel ugyanebben az igében a Messiás haláláról szóló jövendölést. Miller és társai is a Dán 8:14 versére és Jel 14:7 versére alapozott üzenetet hirdették, és nem vették észre, hogy van még más is Jel 14. fejezetének üzenetében, amit az Úr adventje előtt szintén hirdetni kell. Miként a tanítványok tévedtek abban, hogy Isten a hetven hét végén felállítja országát, az adventhivők is rosszul tudták, hogy milyen esemény következik be a 2300 nap lejártakor. Mindkét csoport egy közhiedelmet fogadott el, azaz vallotta azokat a korabeli tévedéseket, amelyek elvakították az ember elméjét az igazsággal szemben. Mindkét csoport Isten akaratát teljesítve hirdette az általa küldött üzenetet, és mindkettő a saját tanítását félreértve csalódott.

NK 348-49.A hármas angyali üzenet.A Jel 18. fejezete arra az időre mutat, amikor a hármas intés (lásd Jel 14:6-12) elutasításának következményeként az egyház teljesen eljut a második angyal által megjövendölt állapotra, és Isten felszólítja a még Babilonban levő népét, hogy szakadjon el attól a közösségtől. Ez az üzenet az utolsó, amelyet a világ kap; és ez az üzenet elvégzi a maga munkáját. Amikor azok, „akik nem hittek az igazságnak, hanem gyönyörködtek az igazságtalanságban” (2Thessz 2:12). Sátán súlyos csalása következtében elhiszik a hazugságot, akkor az igazság fénye ráragyog mindazokra, akiknek a szíve nyitva van befogadására. Az Úr minden gyermeke, aki még Babilonban van, hallgat e hívásra: „Fussatok ki belőle, én népem!” (Jel 18:4)

NK 379-80.A hármas angyali üzenet. – Ezt mondja a próféta: „Kicsoda szenvedheti el az Ő eljövetelének napját? És kicsoda áll meg az Ő megjelenésekor? Hiszen olyan Ő, mint az ötvösnek tüze, és a ruhamosónak lúgja! És ül mint ötvös vagy ezüst-tisztogató és megtisztítja Lévi fiait és fényessé teszi őket, mint az aranyat és ezüstöt; és igazsággal visznek ételáldozatot az Úrnak” (Mal 3:2-3). Azoknak, akik akkor élnek a földön, amikor Krisztus befejezi közbenjárását a mennyei templomban, a szent Isten színe előtt közbenjáró nélkül kell megállniuk. Ruhájuknak hó tisztának kell lennie, jellemüknek „a meghintés vére” által meg kell tisztulnia a bűntől. Isten kegyelme és kitartó emberi igyekezet által győzniük kell a bűn ellen vívott harcban. Miközben a vizsgálati ítélet folyik a mennyben, és Krisztus a bűnbánó hivők bűneit eltávolítja a templomból, a földön Isten népe között a tisztogatás, a bűntől való szabadulás különleges munkájának kell végbemennie. Ezt a munkát még világosabban megismerhetjük a Jel 14. fejezetében foglalt üzenetből. Kell tisztulnia a bűntől. Isten kegyelme és kitartó emberi igyekezet által győzniük kell a bűn ellen vívott harcban. Miközben a vizsgálati ítélet folyik a mennyben, és Krisztus a bűnbánó hivők bűneit eltávolítja a templomból, a földön Isten népe között a tisztogatás, a bűntől való szabadulás különleges munkájának kell végbemennie. Ezt a munkát még világosabban megismerhetjük a Jel 14. fejezetében foglalt üzenetből.
E munka lezárulásakor Krisztus követői készen lesznek Uruk fogadására. „És kedves lesz az Úrnak a Júda és Jeruzsálem ételáldozata, mint a régi napokban és előbbi esztendőkben”(Mal 3:4). Akkor az egyház, amelyet Urunk magához fogad eljövetelekor, dicsőséges egyház lesz, amelyen nem lesz „szeplő vagy sömörgözés, vagy valami afféle” (Ef 5:27). Akkor olyan lesz, „mint egy hajnal, szép, mint a hold, tiszta mint a nap, rettenetes, mint a zászlós tábor” (Énekek 6:7).

NK 385.A hármas angyali üzenet. – 1844-ben, amikor elmúlt az „idő,” azok, akik továbbra is hittek Krisztus eljövetelében, egy ideig súlyosan meg voltak próbálva. Valódi helyzetükről csak az a fénysugár adott megnyugtató hírt, amely figyelmüket a mennyei templomra irányította. Egyesek tagadták azt, amit a prófétikus időszámításról korábban hittek, és emberi, illetve sátáni erőknek tulajdonították a Szentlélek hatalmas befolyását, amely az adventmozgalmat kísérte. Egy másik csoport azonban szilárdan vallotta, hogy az Úr vezette őket az elmúlt években. Miközben vártak, figyeltek és imádkozva keresték Isten akaratát, felismerték, hogy nagy Főpapjuk elkezdte szolgálatának egy másik szakaszát; és amikor e szolgálatra tekintettek, meglátták azt is, hogy mi az egyház befejező munkája. Jobban megértve az első és a második angyal üzenetét, felkészültek arra, hogy elfogadják, és a világnak tolmácsolják a harmadik angyal ünnepélyes figyelmeztetését is, amely a Jel 14. fejezetében található.

2Szem 104.A hármas angyali üzenet. – A történelemben és a próféciában Isten Igéje felvázolja az igaz és hamis között folytatott hosszadalmas harcot. A múlt eseményei megfognak ismétlődni. Régi küzdelmek elevenednek meg és új elméletek születnek szüntelen. De Isten népe, amely a próféciában való hit és annak beteljesülése szerint is részt vállalt az első, a második és a harmadik angyal üzenetének hirdetésében, tudja hányadán áll. A finomított aranynál is értékesebb tapasztalat áll mögötte. Sziklaszilárdan kell állnia, hogy kitartással kapaszkodhasson kezdeti bizodalmába a legvégsőkig.

2Szem 108.A hármas angyali üzenet.Senki sem hirdethet igaz üzenetet, ha időt határoz meg arra nézve, hogy Krisztus mikor jön, vagy nem jön el. Biztosak lehettek afelől, hogy Isten senkit sem hatalmaz fel annak kijelentésére, hogy Krisztus öt, tíz vagy húsz év múlva jön el. „Azért legyetek készen ti is; mert a mely órában nem gondoljátok, abban jő el az embernek Fia” (Mát 24,44). Ez a mi üzenetünk, s ez nem más, mint az ég közepén repülő három angyal üzenete. Napjaink feladata, hogy ezt az utolsó kegyelmi üzenetet hirdessük az elbukott világnak. Új élet jön a mennyből, amely magához veszi Isten minden gyermekét. De az egyházban megoszlások fognak jönni. Két csoport van alakulóban. A búza és a konkoly együtt nőnek az aratásig.
Az idő legvége felé a munka mélyebbé és komolyabbá fog válni. Az Istennel együtt munkálkodók elszántan fognak harcolni az egykor a szenteknek adatott hitért, nem fognak elfordulni a jelenlegi üzenettől, amely dicsőségével máris megvilágítja a földet. Semmi másért nem érdemes küzdeni, mint az Isten dicsőségéért. Az Örök Szikla az egyetlen, amely állva marad. Az igazság, ahogyan az Jézusban van, menedékként szolgál a hamissággal teli napjainkban…

NK 388-90.A hármas angyali üzenet.Akik elfogadták azt a tanítást, amely rávilágított Krisztus közbenjárására és Isten törvényének örökérvényűségére, azok felismerték, hogy a Jel 14. fejezete pontosan ezekről az igazságokról szól. E fejezet tanításai háromszoros figyelmeztetést adnak, amelyeknek az a szerepük, hogy felkészítsék a föld lakosait az Úr második eljövetelére. Annak az üzenetnek a hirdetése, hogy „eljött az Ő ítéletének órája,” Krisztus szolgálatának arra a szakaszára utal, amely lezárja az ember megváltásának munkáját. Az üzenet azt az igazságot tolmácsolja, amelyet hirdetni kell addig, amíg a Megváltó befejezi közbenjárását, és eljön népéért a földre. Az ítélet, amely 1844-ben kezdődött, addig tart, amíg mindenkinek az ügye eldől - élőké és holtaké egyaránt. Tehát az emberiség kegyelmi idejének lezárulásáig. Hogy az ember meg tudjon állni az ítéletben, az üzenet megparancsolja: „Féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget«, »és imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, és a tengert és a vizek forrásait.” Ennek az üzenetnek az elfogadása a következő eredménnyel jár: „Itt van a szenteknek békességes tűrése, itt akik megtartják az Isten parancsolatait és a Jézus hitét.” Ahhoz, hogy felkészüljünk az ítéletre, meg kell tartanunk Isten törvényét. Ez a törvény lesz az ítéletben a jellem mércéje. Pál apostol kijelenti: „Akik a törvény alatt vétkeztek, törvény által ítéltetnek meg... azon a napon, amelyen az Isten megítéli az emberek titkait... a Jézus Krisztus által.” Pál azt is mondja, hogy „azok fognak megigazulni, akik a törvényt betöltik” (Róm 2:12-16). Isten törvényének megtartásához szükség van a hitre, mert „hit nélkül... lehetetlen Istennek tetszeni.” És „ami... hitből nincs, bűn az” (Zsid 11:6; Róm 14:23).
Az első angyal által Isten arra szólítja fel az embereket, hogy féljék Őt, neki adjanak dicsőséget, és benne a menny és föld Teremtőjét imádják. Hogy ezt megtehessék, engedelmeskedniük kell törvényének. Bölcs Salamon ezt mondja: „Istent féljed, és az Ő parancsolatait megtartsad; mert ez az embernek fő dolga!” (Préd 12:15). Isten parancsolatainak megtartása nélkül semmiféle imádat nem lehet kedves Istennek. „Az az Isten szeretete, hogy megtartjuk az Ő parancsolatait.” „Valaki elfordítja az ő fülét a törvénynek hallásától, annak könyörgése is utálatos” (1Jn 5:3; Péld 28:9).
Azért kell Istent imádnunk, mert Ő a Teremtő, és minden lény neki köszönheti létét. Ahol a Biblia arról beszél, hogy Isten a pogányok isteneinél nagyobb tiszteletet és mélységesebb imádatot igényel, ott mindenütt hivatkozik Isten teremtői hatalmának bizonyítékára is. „A nemzeteknek minden istene bálvány, az Úr pedig egeket alkotott” (Zsolt 96:5). „Kihez hasonlíttok hát engem, hogy hasonló volnék? szól a Szent. Emeljétek föl a magasba szemeiteket, és lássátok meg, ki teremté azokat?” „Így szól az Úr, aki az egeket teremtés Ő az Isten, aki alkotá a földet és teremté azt... Én vagyok az Úr és több nincsen!” (Ésa 40:25-26; 45:18). A zsoltáríró így nyilatkozik: „Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten; Ő alkotott minket és nem magunk.” „Jöjjetek, hajoljunk meg, boruljunk le; essünk térdre az Úr előtt, a mi alkotónk előtt!” (Zsolt 100:3;95:6). A szent mennyei lények, akik imádják Istent, elmondják, miért illeti Őt hódolat: „Méltó vagy Uram, hogy végy dicsőséget és tisztességet és erőt; mert Te teremtettél mindent” (Jel 4:11).
A Jel 14. fejezetének üzenete a Teremtő imádására szólítja fel az embereket. A prófécia bemutat egy csoportot, amely a háromszoros üzenet eredményeként megtartja Isten parancsolatát, E parancsolatok egyike közvetlenül utal Istenre mint Teremtőre. A negyedik parancsolat ezt hirdeti: „A hetedik nap az Úrnak a te Istenednek szombatja:... mert hat napon teremté az Úr az eget és a földet, a tengert és mindent, ami azokban van, a hetedik napon pedig megnyugovék. Azért megáldá az Úr a szombat napját, és megszentelé azt” (2Móz 20:10-11). Az Úr „jegy”-nek is nevezi a szombatot, „hogy megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, a ti Istenetek” (Ez 20:20). Ezt így indokolja: „Mert hat napon teremtette az Úr a mennyet és a földet, hetednapon, pedig megszűnt és megnyugodott” (2Móz 31:17).

Ev 19-20.A hármas angyali üzenet. – Városról városra, helységről helységre, országról-országra, hirdetni kell az intő üzenetet: nem a külszín fitogtatásával, pompával, hanem a Lelek ereje által, a hit emberei útján.
Az is szükséges, hogy a legjobb munkát végezzük. Eljött az ideje, itt a fontos idő, amikor az Úr hírnökei feltárják a tekercset a világ előtt. Az első, a második és a harmadik angyali üzenetben foglalt igazságnak el kell jutnia minden néphez, fajhoz, nyelvhez és emberhez. Meg kell világítani minden sötét földrészt s el kell juttatnia tenger szigeteire…
A mű sikere érdekében legyen a tervezés a legbölcsebb, határozott erőfeszítéseket kell tennünk, hogy új területeket tárjunk fel északon, délen, keleten és nyugaton… Az a tény, hogy az igazság hirdetését olyan sokáig elhanyagoltuk, ébressze fel lelkészeink és munkásaink lelkiismeretét, hogy ezekre a területekre menjenek: a munkát, pedig mindaddig ne adják fel, míg az üzenetet világosan fel nem tárták (1908, 11. kézirat).

Ev 223.A hármas angyali üzenet.Hitünk az első, a második és a harmadik angyal üzenetét illetően helyes volt. A nagy útjelzők, melyeken áthaladtunk, mozdíthatatlanok. Noha a pokol seregei meg is kísérlik, hogy talapzatukról ledöntsék és ujjonganak sikerüknek, de mégsem aratnak sikert. Az igazságnak ezek az oszlopai olyan szilárdan állnak, mint az örök halmok; mozdíthatatlanok. Sem emberi törekvés, sem Sátán és seregének együttes és egyesített ereje sem ingathatja meg. Sokat tanulhatunk, sőt keressük, kutassuk az Írásokat állandóan, hogy meglássuk, „vajon úgy vannak-e ezek?” Most Isten népének tekintetét a mennyei szentélyre kell szegeznie, ahol nagy Főpapunk végső szolgálata folyik az ítélkezés művében, melyben népéért közbenjár (RH 1883. nov. 27).

2Szem 100-2.A hármas angyali üzenet.Az első, a második és a harmadik angyal üzenetének hirdetését az ihletett Ige szabályozta. Egyetlen szögecske sem mozdulhat el a helyéről. Semmilyen emberi tekintélynek nincs több joga ezeknek az üzeneteknek az áthelyezésére, mint arra, hogy az Ószövetséget felcserélje az Újszövetséggel. Az Ószövetség a számok és a jelképek evangéliuma, az Újszövetség, pedig maga a valóság. Az egyik éppen olyan fontos, mint a másik. Az Ószövetségben vannak Krisztus ajkáról származó leckék, és ezek a leckék semmilyen tekintetben sem vesztettek jelentőségükből.
Az első és a második angyal üzenete 1843-ban és 1844-ben hangzott, és most a harmadik hirdetésének idejében járunk, de még az előző kettőnek is hangoznia kell. Ma épp olyan szükséges ezek elismétlése az igazság kutatói számára, mint bármikor ezelőtt. Szóban és írásban egyaránt hirdetnünk kell az üzeneteket és rá kell mutatnunk azok sorrendjére! Be kell mutatnunk azokat a próféciákat is, amely elvezetnek bennünket a harmadik angyal üzenetéig. Az első és a második nélkül nincs harmadik sem. Ezeket az üzeneteket kell hirdetnünk a világnak kiadványokban és előadásokban, a profetikus történelem menetében, rámutatva azokra a dolgokra, amelyek már megtörténtek, és amelyek még előttünk állnak.
Nem a Jelenések könyve volt lepecsételve, hanem a Dániel könyvének az utolsó napokra vonatkozó szakasza. A Biblia így szól: „Te pedig, Dániel, zárd be e beszédeket, és pecsételd be a könyvet a végső időig: tudakozzák majd sokan, és nagyobbá lesz a tudás” (Dán 12,4). Amikor a könyv megnyittatott, ez a kijelentés hangzott el: „… idő többé nem lészen” (Jel 10,6). A Dániel könyve immár felnyílt, és a Krisztus által a Jánosnak adott kinyilatkoztatásnak a föld minden lakójához el kell jutnia. A tudás növekedésével el kell készülnie egy népnek, hogy képes legyen megállni az utolsó napokban.
„És láték más angyalt az ég közepén repülni, akinél vala az örökkévaló evangyéliom, hogy a föld lakosainak hirdesse az evangyéliomot, és minden nemzetségnek és ágazatnak, és nyelvnek és népnek, ezt mondván nagy szóval: Féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget: mert eljött az ő ítéletének órája; és imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, és a tengert és a vizek forrásait” (Jel 14,6-7).
Ha figyelmeznek rá, akkor ez az üzenet minden nemzet, ágazat, nyelv és nép figyelmét fel fogja hívni az Ige alapos megvizsgálására, és valódi világosságot nyújt majd azt a hatalmat illetően, mely a hetedik napi szombatot egy hamis szombattal cserélte fel. A bűn embere elvetette az egyedüli igaz Istent, megvetette törvényét és porba taposta a szent szombat intézményét. Az olyan tiszta és egyértelmű negyedik parancsolatot figyelmen kívül hagyták. A szombat, mint emlékünnep, mely bemutatja az élő Istent, az egek és a föld teremtőjét, ki lett törölve és helyette hamis szombatot adtak a világnak. Rés keletkezett Isten törvényében. Egy hamis szombat nem lehetett valódi érték.
Az első angyal üzenete Isten imádására szólítja az embereket, a teremtő Istenére, aki a világot és a benne levő dolgokat alkotta. Az emberek tisztelettel adóztak a pápaság intézményének, s így hatástalanná tették Jahve törvényét, de az ismeretnek növekednie kell ezen a területen.
Az ég közepén repülő angyal által hirdetett üzenet ugyanaz az örökkévaló evangélium, amelyet Isten az édenben kijelentett, amikor így szólt a kígyóhoz: „És ellenségeskedést szerzek közötted és az asszony között, a te magod között, és az ő magva között: az neked fejedre tapos, te pedig annak sarkát mardosod.” (1Móz. 3,15). Ez volt az első ígéret arról a Megváltóról, aki majd a harcmezőre áll, hogy megküzdjön sátán erejével és legyőzze őt. Krisztus azért jött a világunkba, hogy bemutassa Isten jellemét úgy, ahogy azt a szent törvény bemutatja, hiszen a törvény Isten jellemének vetülete. Krisztus volt a törvény és az evangélium. Az örökkévaló üzenetet hirdető angyal Isten törvényét is hirdeti, mert a megváltás evangéliuma elevezeti az embereket a törvénynek való engedelmességre, amely által jellemük az isteni minta hasonlatosságára változik.
Ésaiás könyve 58. fejezetében azoknak a munkájáról olvashatunk, akik imádják Istent az egek és a föld Teremtőjét. „És megépítik fiaid a régi romokat, az emberöltők alapzatait felrakod…” (És 58,12). A magasba fogják emelni Isten emlékünnepét a hetedik nap szombatját. „És megépítik fiaid a régi romokat, az emberöltők alapzatait felrakod, és neveztetel romlás építőjének, ösvények megújítójának, hogy ott lakhassanak. Ha megtartóztatod szombaton lábadat, és nem űzöd kedvtelésedet szent napomon, és a szombatot gyönyörűségnek hívod, az Úr szent és dicsőséges napjának, és megszenteled azt, dolgaidat nem tevén, foglalkozást sem találván, hamis beszédet sem szólván: akkor gyönyörűséged lesz az Úrban; és én hordozlak a föld magaslatain, és azt művelem, hogy Jákobnak, atyádnak örökségével élj; mert az Úr szája szólt!” (És 58,12-14).
Az egyház és a világ, a hűséges és a hűtlen történelme tárul itt elénk világos képekben. A harmadik angyal üzenetének hirdetésekor a hűséges nép Isten parancsolatai felé fordul, hogy tisztelje, magasztalja és dicsőítse az egyek és a föld Teremtőjét. Az ellenszegülő erők megbecstelenítették Istent, rést ütöttek törvényében, és amikor Isten Igésének világossága felhívta a figyelmet a szent parancsolatokra és rámutatott arra a bizonyos résre, amelyet a pápaság okozott, akkor az ember, hogy szabaduljon meggyőződésétől, megpróbálta lerontani a teljes törvényt. De le tudta-e rombolni? – Nem! Hiszen az Írások őszinte kutatói meg fogják látni, hogy Isten törvénye változhatatlan és örök, és emlékünnepe a szombat, fennmarad az örökkévalóságon át, és rámutat a minden hamis isten felett álló egyedüli igaz Istenre.
Sátán kitartó és fáradhatatlan volt abban a törekvésében, hogy véghezvigye a mennyben megkezdett munkát és megváltóztassa Isten törvényét. Sikeresen elhitette a világot azzal az elmélettel, melyet a bukása előtt a mennyben is közreadott, hogy Isten törvénye hibás és javításra szorul. A névleges keresztény egyház nagy része viselkedése – ha nem beszéde – által kifejezi, hogy elfogadta ezt a hazugságot. Ha Isten törvénye egy jottányit vagy pontócskányit is változott, akkor a Sátán megnyerte a földön, amit a mennyben nem tudott megnyerni. Azért készítette csalárd csapdáját, hogy az egyházat és a világot egyaránt megnyerje. De nem mindenki fog csapdába esni. Éles határvonal választja el az engedelmesség gyermekeitől, a hűségeseket és igazakat a hűtlenektől és az igazaktól. Két nagy osztály van előkészülőben: a fenevadat és képét imádók, valamint az igaz és az élő Istent imádók csoportja.

7BC 962.A hármas angyali üzenet. – Isten népet választott ki s tett örök következményekkel terhes igazságok letéteményesévé. Nekik adta, velük közölte a világosságot, melynek be kell ragyognia a világot. Isten tévedett volna? Tényleg mi vagyunk az Úr választott eszközei? Azok vagyunk-e valóban, akiknek hordozniuk kell a Jelenések tizennégy három üzenetét, az üdvösség üzenetét hirdetni a romlás szélén állóknak? Úgy viselkedünk-e mintha így lenne? (1901, 51. kézirat)

7BC 978-9.A hármas angyali üzenet. – Krisztus eljön másodszor is, ezúttal üdvözítő hatalommal. Az embereket erre az eseményre, hogy felkészítse, elküldte az első, a második és a harmadik angyal üzenetét. A három angyal az igazságnak azon elfogadóit képviseli, akik hatalommal hirdetik az örömhírt a világnak (1900, 79. levél).

Ev 612-3.A hármas angyali üzenet. – Napjainkban, miként Krisztus napjaiban, félreolvashatják és félremagyarázhatják az Írásokat. Ha a zsidók az Írásokat komolyan imádkozó szívvel tanulmányozták volna, kutatásukból tulajdonképpen felismerték volna az időt, s nemcsak az időt, hanem Krisztus megjelenésének körülményeit is. Kezükben volt Dániel bizonyságtétele; kezükben volt Ésaiás és a többi próféták bizonyságtétele; kezükben volt Mózes tanítása. Krisztus, pedig ott állt közöttük, de ők még mindig kutatták az Írásokat, keresték az eljövetelére vonatkozó bizonyítékokat. S pontosan azokat követték el ellene, amit a próféciák előre megjövendöltek. Annyira elvakultak voltak, hogy nem tudták mit cselekszenek.
Sokan éppen így cselekszenek napjainkban, 1897-ben, mert nem voltak tapasztalataik a próbára tevő üzenetekkel, nevezetesen az első, a második és a harmadik angyal üzenetével kapcsolatban. Vannak, akik kutatják az Írásokat bizonyítékokért, hogy ezek az üzenetek még csak a jövőben esedékesek. Összegyűjtik az üzenetek bizonyítékait, de a profetikus történelemben nem tudják kellőképpen beleilleszteni. Ezért abban a veszélyben forognak, hogy félrevezetik az embereket az üzenetek beleillesztésével. Nem ismerik fel és nem érik meg a végidőt, s hogy hova helyezzék be az üzeneteket. Az Úr napja észrevétlenül közeledik, azonban a bölcseknek tartott nagy emberek a ’felsőbbrendű nevelésről’ fecsegnek. Mit sem tudnak Krisztus eljövetelének jeleiről vagy a világ végéről (1897, 136. kézirat).

NK 278-79.A hármas angyali üzenet. – Nagy reformra van szükség egy olyan nép felkészítéséhez, amely meg tud állni Isten napján. Isten látta, hogy a magukat népének vallók közül sokan nem készülnek az örökkévalóságra. Az irgalmas Isten intő üzenetet akart küldeni népének, hogy felébresztve kábultságukból, arra indítsa őket, hogy elkészüljenek az Úr eljövetelére.
Ez az intés a Jelenések könyve 14. fejezetében található. E fejezet szerint a mennyei lények háromszoros üzenetet hirdetnek. Az üzenet nyomában jön az ember Fia, hogy learassa „a földnek aratni valójá”-t. E figyelmeztetések közül az első angyali üzenet a közelgő ítéletet hirdeti. A próféta látott egy angyalt „az ég közepén repülni, akinél vala az örökkévaló evangélium, hogy a föld lakosainak hirdesse az evangéliumot, és minden nemzetségnek és ágazatnak, és nyelvnek és népnek, ezt mondván nagy szóval: Féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget; mert eljött az Ő ítéletének órája; és imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, és a tengert és a vizek forrásait!” (Jel l4:6-7).
A kinyilatkoztatás szerint ez az üzenet „az örökkévaló evangélium” része. Az evangélium prédikálásával Isten nem angyalokat, hanem embereket bízott meg. A mennyei angyalok e munka irányítását végzik. Isten gondjaikra bízta az emberiség megváltásáért indított nagy munkát, de az evangélium tényleges hirdetését a földön Krisztus szolgái végzik.

EW 258-9.A hármas angyali üzenet. – Láttam egy csapatot, amely szilárdan és erős fegyverzetben állott őrhelyén és egy tapodtat sem hátrált meg azok támadása elöl, akik a közösség megalapozott hitét akarták megingatni. Isten, tetszéssel tekintett le rájuk. Három fokozatot láttam; az első, a második és harmadik angyal üzenetét. Kísérő angyalom így szólott: „Jaj annak, aki ezeken az üzeneteken a legcsekélyebb változtatást eszközölni merészeli. Ezen üzenetek helyes megértése életkérdés. Emberi lelkek sorsa attól függ, hogy mily módon fogadják el azokat.” Az üzeneteket szemlélve, láttam azt is, hogy mily drágán szerezte meg tapasztalatait Isten népe. Nagy küzdelmekbe és sok szenvedésbe kerültek azok. Isten, lépésről lépésre vezette gyermekeit, amíg végül szilárd, megingathatatlan emelvényre állította őket. Láttam, amint egyes személyek e szilárd emelvényhez közeledtek, és annak alapjait kezdték vizsgálni. Egyesek nagy örömmel, haladéktalanul felléptek arra. Mások ellenben hibákat kerestek az alapokban. Előbb javításokat óhajtottak rajta, mert úgy vélték, hogy akkor az emelvény tökéletesebb lesz és a rajta lévő emberek boldogabbak. Egyesek leléptek az emelvényről, és megállapították, hogy az egész helytelenül van felépítve. Én azonban láttam, hogy akik rajta voltak, mindannyian szilárdan állottak helyükön, sőt még azokat is intették, akik leléptek, hogy hagyjanak fel folytonos panaszaikkal; mert Isten volt ennek a műnek Építőmestere és ők Istennel perlekedtek. Még egyszer elbeszélték Isten csodálatos cselekedeteit, amelyek őket erre az álláspontra vezették és szemeiket az ég felé emelve, fennhangon magasztalták Istent. Ez mély benyomást gyakorolt azokra, akik panaszkodtak, és arcukon alázatos kifejezéssel újra visszatértek oda.

9T 19.A hármas angyali üzenet.A halandókra valaha is bízatott legünnepélyesebb igazságokat adta nekünk, hogy azt a világnak hirdessük. A mi feladatunk ezen igazságok hirdetése. Figyelmeztetnünk kell a világot, s Isten népének hűségesnek kell lennie a rájuk bízott feladathoz. Ne foglalkozzunk feltevésekkel, és ne fogjunk össze hitetlenekkel üzleti vállalkozásokban, mert ez hátráltatna minden Isten-adta munkánkban.

1888 – 519.A hármas angyali üzenet.1844-ben az időpont elmúlása a nagyhorderejű események időszaka volt. Megnyitotta álmélkodó szemünk előtt a mennybe vezető szenthely megtisztítását. Határozottan vonatkozott ez Isten földi népére, s összefüggött az első, a második valamint a harmadik angyal üzenetével, mert ez bontotta ki a lobogót, amelyen ez a felirat állt: „Az Isten parancsolatai és Jézus hite.” Ennek az üzenetnek egyik tájékoztatási pontja az Isten temploma volt, - melyet igazságszerető népe a mennyben látott, - abban, pedig az Isten parancsolatait tartalmazó szövetség ládája is ott van. A negyedik parancsolat szombatja villantotta erős sugarait Isten törvénye megrontóinak az ösvényére. A gonoszok halandósága is az egyik tájékoztatási pont. Nem tudok emlékezetbe idézni semmi mást, ami a régi tájékozódási pontok neve alatt jönne számításba. Csupa képzelgés tehát mindez a hűhó régi tájékozódási pontok, megváltoztatása felöl.

LDE 68.A hármas angyali üzenet.Ezen utolsó napokban kötelességünk tökéletesen megismerni az első, második és harmadik angyali üzenet értelmét. Előadásaink legyenek összhangban Isten szavával. Az első, második és harmadik angyali üzenet a Jelenések könyve 14. fejezete 6. versétől a fejezet végéig van kinyilatkoztatva. – 13MR 68 (1896)

ST 1910 JAN 25.A hármas angyali üzenet.

Jel. 14,10

"Az is iszik az Isten haragjának borából, amely elegyítetlenül töltetett az ő haragjának poharába: és kínoztatik tűzzel és kénkővel a szent angyalok előtt és a Bárány előtt."

EW 188-9.A hármas angyali üzenet. – Hasonlóképpen kell elfogadni az első és második angyali üzenetet azoknak, akiknek ezekben nincs személyes tapasztalatuk, olyanoktól, akiknek tapasztalataik voltak benne. Láttam, hogy ezeket az üzeneteket éppúgy elvetették, mint annakidején Jézust. S valamint az apostolok kijelentették, hogy nincsen senkiben, másban üdvösség, és nem is adatott az embereknek az ég alatt más név, amely által üdvözülhetnének, éppúgy kell ma is Isten gyermekeinek hűen és bátran mindenkit figyelmeztetni, hogy nem elég, ha a hármas angyali üzenettel kapcsolatos igazságnak csak egy részét fogadják el, hanem örömmel el kell fogadniuk mindama üzeneteket, melyeket Isten adott, mert ellenkező esetben nincsen részük abban.

NK 404.A hármas angyali üzenet.Ezekről az igazságokról - amelyeket a Jelenések 14. fejezetében található „örökkévaló evangélium” rejt - lehet felismerni Krisztus egyházát az advent idején. A hármas üzenet gyümölcse ez: »Itt van a szenteknek békességes tűrése, itt akik megtartják az Isten parancsolatait és a Jézus hitét!« Ez az üzenet az utolsó. Az Úr eljövetele előtt nem lesz több. Meghirdetése után látja a próféta az Emberfiát, aki eljön dicsőségben, hogy betakarítsa a föld termését.

5T 455-6.A hármas angyali üzenet. – A mai időben is elhívta Isten az egyházát – mint régen Izraelt – hogy a föld világosságául szolgáljon. Az igazság hatalmas bárdjával – az első, második és harmadik angyal üzenetével – elválasztotta őket az egyházaktól és a világtól, hogy szent közelségébe vonja őket magához. Törvényének őrizőivé tette őket, és rájuk bízta a jelennek szóló jövendölés nagy igazságait. Mint a régi Izraelre bízott törvények, ezek is szent megbízatást jelentenek, melyet közölnünk kell a világgal. Jelenések 14. fejezetének angyala azt a népet jelképezi, akik elfogadják Isten üzenetének világosságát s megbízottaiként, fújják meg a figyelmezetés riadóját föl és alá a földön. Krisztus jelenti ki követőinek: „Ti vagytok a világ világossága.” Minden emberhez, aki csak elfogadja Jézust, a Kálvária keresztje beszél. Íme az ember értéke: „Menjetek el a széles világra és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek!” Semminek se engedjük meg, hogy hátráltassa ezt a munkát. Ez korunk legfontosabb feladata. Olyan messzemenőnek kell lennie, mint az örökkévalóságnak. Az emberek iránti szeretet, melyet Jézus tett nyilvánvalóvá áldozata által, melyet megváltásunkért hozott – ez fogja ihletni minden követőjét.

2Szem 65.A hármas angyali üzenet.A teljes fejezetből kitűnik, hogy az elesett Babilon azokat az egyházakat jelenti, melyek nem fogadják el az Úr első, második és harmadik angyal üzenetein keresztül adott figyelmeztetéseit. Elutasították az igazságot, és hazugságot fogadtak el helyette. Olvassátok el 2Thessalónika 2,1-12. verseit. A Jelenések 18. fejezetének üzenete világos és egyértelmű. „Mert az ő paráznasága haragjának borából ivott valamennyi nép, és a földnek királyai ő vele paráználkodtak, és a földnek kalmárai az ő dobzódásának erejéből meggazdagodtak” (3.vers), aki elolvassa ezt a fejezetet, elkerülheti a megtévesztést.

PK 118.A hármas angyali üzenet. – Isten földi műve záró szakaszában újra felmagasztalják a törvény értékét. Lehet túlsúlyban a hamis vallás, burjánozhat a gonoszság, sok emberben meghidegülhet a szeretet, szem elől téveszthetik a Golgota keresztjét, gyászlepelként terülhet el a világon a sötétség, az igazság ellen fordulhat a közhangulat, ármánykodhatnak minduntalan, hogy megsemmisítsék Isten népét, de a legválságosabb órában Illés Istene emberi eszközöket támaszt, hogy hirdessék az üzenetet, amelyet nem lehet elhallgattatni. A föld népes városaiban és azokon a helyeken, ahol a legvakmerőbben beszélnek a magasságos Isten ellen, szigorú dorgálás hangja hallatszik majd. Isten által elhívott emberek bátran elítélik az egyház és világ egyesülését. Nyomatékosan felszólítanak mindenkit, hogy az emberi rendelkezés helyett az igazi szombatot tartsák meg. "Féljétek az Istent, és adjatok neki dicsőséget - hirdetik majd minden népnek -, mert eljött ítéletének órája; imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait! ...Ha valaki imádja a fenevadat és annak a képmását, és felveszi annak a bélyegét a homlokára vagy a kezére, az is inni fog az Isten haragjának borából... (Jel 14:7-10).

2Szem 367.A hármas angyali üzenet.Életem elmúlt ötven évében értékes lehetőségeim voltak a tapasztalatszerzésre. Kivettem a részemet az első, a második és a harmadik angyali üzenet hirdetésében. Az angyalok az ég közepén repülve mutatkoznak a Bibliában, figyelmezető üzenetet hirdetnek a világnak, és közvetlen kihatásuk van a földi történelem végső napjaiban élő emberekre. Az angyalok szavát senki sem hallja, mert azok Istennek a mennyei világgal összhangban munkálkodó népet jelképezik. Isten Lelke által világosságot nyert és az igazság által megszentelt férfiak és nők hirdetik a három, egymást követő üzenetet.
Én is részt vállaltam ebben az ünnepélyes munkában, mely szinte teljes keresztény életemet átszőtte. Vannak a még ma is élők között olyanok, akik hasonló életutat jártak be. Felismerték a napjainkban feltáruló igazságot, és lépést tartanak a nagy Vezetővel, az Úr seregének Parancsnokával.

2Szem 373-74.A hármas angyali üzenet. – Több, mint fél évszázadon át Isten világosságot küldött népének Lelke bizonyságtételein keresztül. Vajon ezek ellenére azt a feladatot bízta volna néhány férfira és feleségeikre, hogy józanítsák ki az egész egyházat, és mutassanak rá Ellen G. White hazug és csaló voltára? „Azért az ő gyümölcseikről ismeritek meg őket” (Mát 7,20).
Remegniük kellene saját lelkük biztonságáért mindazoknak, akik félvállról veszik az Istentől kapott bizonyítékokat, és átokra fordítják az áldást. Ha nem térnek meg, gyertyatartójuk ki lesz mozdítva helyéről. Az Urat haragra gerjesztették. Hagyták a porba heverni az első, második és harmadik angyal üzenetének igazságát. Ha az őrállók ilyen szabadon megtéveszthetik a népet, Isten felelősségre fog vonni némelyeket azért, amiért nem vizsgálták meg alaposan, hogy milyen táplálékot kapott a nyáj.

6T 17-8.A hármas angyali üzenet.A Jelenések 14. fejezetének három, az ég közepén repülő angyala jelképezi az első, második és harmadik angyal üzenete hirdetőinek munkáját. Ez a három egybekapcsolódik. Ezek a kötelező, örökkévaló igazság nagyszerű üzeneteit, - melyek olyan sokat jelentenek a gyülekezet számára, s melyek olyan elkeseredett ellenállást váltottak ki, még mindig élő valóságot. Sátán szüntelenül sötétségbe igyekszik burkolni ezt az üzenetet, hogy Isten népe ne vegye fejébe fontosságukat, idejüket és helyüket. Az üzenetek mégis élnek és hatalmat kell gyakorolniuk lelki életükre, míg az idő még tovább tart.

2Szem 97-98.A hármas angyali üzenet. – Dániel és Jelenések könyve próféciáinak szorgalmas tanulmányozására van szükség. A most élők között vannak olyanok, akik Dániel és Jelenések könyve tanulmányozásakor hatalmas világosságot kaptak Istentől, amint elérték azt az időt, amikor különleges próféciák teljesedtek be a jövendölés szerint. Időszerű üzenetet hirdettek a népnek. Az igazság olyan világosan ragyogott, mint a déli napfény. A próféciák teljesedését közvetlenül igazoló történelmi eseményeket vázoltak fel a nép előtt, és a próféciákban az események jelképes sorozatát látták, mely elvezet a földi történelem végéig. A föld történelmének legvégső, világosan feltárt eseményei a bűn emberének munkájával kapcsolatosak. Népünknek különleges üzenete van a világ számára – a hármas angyali üzenet. Akik átélték ezt és részt vettek az első, második és harmadik angyal üzenetének hirdetésében, azok nincsenek annyira kitéve annak, hogy hamis ösvényekre tereljék őket, mint azok, akik nem szeretek tapasztalati ismeretet Isten népét illetően…
Itt is, ott is volt valaki, aki a Bibliát tanulmányozva arra a gondolatra jutott, hogy nagy világosságot és új elméleteket fedezett fel, de ezek nem voltak helytállóak. Az egész Biblia igaz, de annak helytelen alkalmazása helytelen következtetésekhez vezet. Hatalmas csata részesei vagyunk, mely a végső harchoz közeledve egyre szorosabb és küzdelmesebb lesz. Éber ellenségünk szüntelen munkálkodik azok elméjén, akiknek nem volt személyes tapasztalatuk Isten népe tanításai kapcsán az elmúlt ötven évben. Némelyek megragadták a saját idejükre szóló igazságot, és a jövőbe helyezik azt. A prófécia folyamatának már beteljesedett eseményeit kivetítik a jövőbe, és ezek az elméletek aláássák egyesek hitét.

6T 126.A hármas angyali üzenet.„És megépítik a régi romokat, az ősi pusztaságokat helyreállítják, és a puszta városokat megújítják, és a régi nemzetségek pusztaságait’. ’És megépítik fiaid a régi romokat, az emberöltők alapzatait felrakod, és neveztetel romlás építőjének, ösvények megújítójának, hogy ott lakhassanak” (És 61,4; 58,12). Az ihletésnek ezek a szavai megszabják a jelen igazság hívőinek feladatát gyermekeinek és ifjainak nevelése terén. Mikor az utolsó idők igazsága a földre jött az első, második és harmadik angyal üzenetének hirdetésével, már akkor tudtunkra adta az Úr, hogy más rendet kell bevezetnünk gyermekeink nevelése terén. Mégis hosszú időbe telt, míg megértettük, hogy milyen változásokat kell foganatosítanunk.

2Szem 111.A hármas angyali üzenet. – Miközben erősen tartjátok az igazság zászlaját és hirdetitek Isten törvényét, senki se felejtse el, hogy a Jézus hite is összekapcsolódik ezzel a hittel. A harmadik angyal a leírás szerint az ég közepén repül, és ezt kiáltja hangos szóval: „Itt van a szenteknek békességes tűrése, itt a kik megtartják az Isten parancsolatait és a Jézus hitét!” (Jel 14,12). Az első, a második és a harmadik angyal üzenete egybekapcsolódik. Nem lehet kioltani e nagyszerű üzenetek igazságának öröklétű és megingathatatlan bizonyítékait, melyek olyan sokat jelentenek számunkra, és amelyek a vallásos világban olyan nagy ellenállást váltottak ki. Sátán minduntalan azon munkálkodik, hogy pokoli árnyékát vesse ezekre az üzenetekre, hogy Isten maradék népe ne figyeljen fel azok jelentőségére, megjelenési idejére és helyére. Ezek az üzenetek azonban élnek, és hatalmukat ki kell árasztaniuk vallási világunkra, amíg az idő tart.
Ezeknek az üzeneteknek a befolyása egyre mélyült és szélesedett, ezrek szívét indította cselekedetekre, aminek eredményeképp iskolák, nyomdák és egészségügyi intézmények jöttek létre. Mindezek Isten eszközei arra, hogy bekapcsolódjanak az első, a második és a harmadik angyal által képviselt munkába, azaz figyelmeztessék a világ lakóit Krisztus újbóli eljövetelére hatalommal és dicsősséggel.

6T 133-4.A hármas angyali üzenet. – Iskoláink egyik célja az, hogy szolgálatra nevelje a fiatalokat különböző intézményeinkbe és az örömhír különféle munkaterületeire. Meg kell nyitnunk a Bibliát az emberek előtt mindenfelé. Eljött az idő, amikor feltárják a világ előtt Isten hírnökeinek tekercseit. Az első, a második és a harmadik angyal üzenetébe foglalt igazságnak el kell jutnia minden nemzethez, törzshöz, nyelvhez és néphez. Minden földrészen be kell világítanunk a sötétséget, s a tenger minden szigetén. Ne hátráltassa ezt a munkát semmilyen emberi kitalálás. Művelt és megszentelt emberi képességekre van szükségünk ahhoz, hogy elvégezhessük ezt a munkát. Olyan emberekre van szükségünk, akik kitűnő munkát tudnak végezni Krisztus segítségével, mert benne rejtették el magukat. Ujjancok nem végezhetik elfogadhatóan az elrejtett kincsek feltárását, hogy lelki dolgokkal gazdagítsák az embert. „Értsd meg a mit mondok; adjon azért az Úr néked belátást mindenekben.” „Igyekezzél, hogy Isten előtt becsületesen megállj, mint oly munkás, a ki szégyent nem vall, a ki helyesen hasogatja az igazságnak beszédét.” (2Tim 2,7.15). Ez az utasítás legyen a nevelő erő minden családban, minden iskolában.

TM 115.A hármas angyali üzenet. – Dániel, feladata szerint, feljegyezte a bizonyságtételeket, amelyek bepecsételtettek a vég idejéig, amikor is az első angyal üzenetének hirdetése esedékes e világ számára. Ezek a dolgok végtelenül fontosak ezekben az utolsó napokban. Ámde míg „megtisztulnak, megfehérednek és megpróbáltatnak sokan”, „az istentelenek istentelenül cselekszenek, és az istentelenek közül senki sem érti.” Mennyire igaz! A bűn: Isten törvényének áthágása. S akik az Isten törvényére vonatkozó világosságot nem fogadják el, azok nem fogják megérteni az első, a második és a harmadik angyal üzeneteit. Dániel könyve a Jelenések könyve által válik érthetővé, s elvezet egészen a föld történelmének utolsó jelenetéig.

2Szem 100.A hármas angyali üzenet.Az első, a második és a harmadik angyal üzenetének hirdetését az ihletett Ige szabályozta. Egyetlen szögecske sem mozdulhat el a helyéről. Semmilyen emberi tekintélynek nincs több joga ezeknek az üzeneteknek az áthelyezésére, mint arra, hogy az Ószövetséget felcserélje az Újszövetséggel. Az Ószövetség a számok és a jelképek evangéliuma, az Újszövetség, pedig maga a valóság. Az egyik éppen olyan fontos, mint a másik. Az Ószövetségben vannak Krisztus ajkáról származó leckék, és ezek a leckék semmilyen tekintetben sem vesztettek jelentőségükből.
Az első és a második angyal üzenete 1843-ban és 1844-ben hangzott, és most a harmadik hirdetésének idejében járunk, de még az előző kettőnek is hangoznia kell. Ma épp olyan szükséges ezek elismétlése az igazság kutatói számára, mint bármikor ezelőtt. Szóban és írásban egyaránt hirdetnünk kell az üzeneteket, és rá kell mutatnunk azok sorrendjére! Be kell mutatnunk azokat a próféciákat is, amely elvezetnek bennünket a harmadik angyal üzenetéig. Az első és a második nélkül nincs harmadik sem. Ezeket az üzeneteket kell hirdetnünk a világnak kiadványokban és előadásokban, a profetikus történelem menetében, rámutatva azokra a dolgokra, amelyek már megtörténtek, és amelyek még előttünk állnak.

6T 406.A hármas angyali üzenet. – Dobjuk félre rövidlátó, önző terveinket, s ne feledjük, hogy a legnagyobb szabású és legelső rendűbb fontosságú munkát végezzük. Ezzel a munkával az első, a második és a harmadik angyal üzenetét hallatjuk s felkészülünk a következő angyal érkezésére, aki majd beragyogja dicsőségével a földet.

7T 107-8.A hármas angyali üzenet. – Az Úr próbára teszi népét, hogy lássa, ki marad hűséges az igazság elveihez. Feladatunk, hogy hirdessük az első, a második és a harmadik angyal üzenetét a világnak. Kötelességeink teljesítése közben ellenségeinket ne nézzük le, de ne is féljünk tőlük. Nem Isten rendelése az, hogy szerződéssel kössük magunkat ahhoz, akik nem osztják hitünket. Legyünk jóságosak és udvariasak azokhoz, akik Istennek a hűségét megtagadják, se soha, soha nem egyesüljünk tanácsában velük az Isten munkájának életbevágó fontosságú érdekeivel kapcsolatban. Bizalmunkat Istenbe vetve haladjuk állhatatosan előre, végezzük munkáját önzetlenül, szerényen. Tőle függve, gondviselésére bízva magunkat és mindent, ami jelenünkre és jövőnkre vonatkozik. Kezdeti bizalmunkat szilárdan tartsuk meg mindvégig. Ne feledjük, hogy a menny áldásaiban nem érdemeinkért, hanem Krisztus érdemeiért részesülünk, s mert hittel elfogadjuk Isten bőséges kegyelmét.

7BC 985.A hármas angyali üzenet. „A hármas angyali üzenetet együtt kell hirdetni, eljuttatva a világba a hármas világosságát. János a Jelenések könyvében ezt írja: „És ezek után láték más angyalt leszállani a mennyből, akinek nagy hatalma vala; és a föld fénylett annak dicsőségétől.” (Jel 18,2-5). Ez az utolsó hármas üzenet hirdetését jelenti” (1900, 52. kézirat).

7T 139-40.A hármas angyali üzenet. – Soha ne feledjük, hogy intézményeinknek együtt kell munkálkodni a Menny küldötteinek szervezett szolgálatával. Ők az eszközök egyike, melyet „az ég közepén repülő angyal” jelképez: „És láték más angyalt az ég közepén repülni, a kinél vala az örökkévaló evangélium, hogy a föld lakosainak hirdesse az evangéliumot, és minden nemzetségnek és ágazatnak, és nyelvnek és népnek, ezt mondván nagy szóval: Féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget: mert eljött az ő ítéletének órája; és imádjátok azt, aki teremtette amennyet és a földet, és a tengert és a vizek forrásait.” (Jel 14,6-7).
Intézményeinknek terjeszteni kell a rémítő kárhoztatásokat: „És más angyal követé azt, mondván: Leomlott, leomlott Babilon, a nagy város! mert az ő paráznaságának haragborából adott inni minden pogány népnek” (8.v).
Nyomdáinknak jelképe a harmadik angyal, amely követi őket. Harsány hangon kiáltja az is: „És harmadik angyal is követé azokat, mondván nagy szóval: Ha valaki imádja a fenevadat és annak képét, és bélyegét felveszi vagy homlokára vagy kezére, az is iszik az Isten haragjának borából, amely elegyítetlenül töltetett az ő haragjának poharába.” (9-10. vers).
Nagymértékben kiadóink végzik majd el annak a második angyalnak a munkáját, aki az égből száll le nagy hatalommal, s aki dicsőségével bevilágítja a földet.

ML 304.A hármas angyali üzenet.Ha angyalok hirdetnék az evangéliumot az emberek helyett, akkor nem maradnának egész területek sötétben és a halál árnyékában, ha az ő munkájuk lett volna – amiképpen azt az ég közepén repülő angyal ábrázolja -, hogy hirdessék az evangéliumot a föld lakósainak. Azonban az Úr semmit sem tesz az ember közreműködése nélkül. Ha kifejezhetnénk szavakkal azt a mély érdeklődést, amelyet az angyalok tanúsítanak az ember iránt, akkor micsoda lelkes szavak hangzanának el, hogy másokkal is közöljék a menny üzenetét (1892, 45. levél).
Isten szeretetét nyilvánította ki az emberek iránt azáltal, hogy részestársaivá tette őket a megváltás munkájában. Mindazok, akikhez elérkezett a mennyei ihletés, megkapják a mennyei megbízatást. „Mi Isten munkatársai vagyunk. Elhívva arra, hogy képviseljük Őt, mint szeretet követei…
Az angyalok szolgálata által, Isten világosságot küld népének, és népe által viszont a világosság a világnak lesz adva.

1Szem 85.A hármas angyali üzenet. – A laodíceai üzenet a mai egyházhoz szól. Hisztek-e ebben az üzenetben? Így éreztek-e szívetekben? Vagy szüntelen ezt hajtogatjátok: Gazdagok vagyunk, és semmire sincs szükségünk. Az örökkévaló igazság talán hiábavalóan adatott ennek a népnek, hogy azt a világ minden más nemzetével megismertesse? Isten választott egy népet, melyet az örök következményekkel járó igazság letéteményesévé tett. A neki adott világosságnak kell megvilágítania az egész földet. Hibát követett volna el Isten? Tényleg mi vagyunk az Ő kiválasztott közvetítői? Mi vagyunk azok a férfiak és nők, akiknek a Jelenések könyve tizennegyedik fejezetét és a megváltás üzenetét kell hirdetni a romlás szélén állóknak? Úgy teszünk, mintha mi lennénk azok?
Isten küldötte tiszta, jól kivehető hangon szólt: „Mit csináltok?” Bárcsak felfoghatnátok! Bárcsak megértenétek, hogy mennyire fontos és hogy mit is jelent a figyelmeztető üzenet számotokra és a világ számára! Ha értenétek, akkor annak Lelke töltene be titeket, aki életét adta a világért. Akkor együttműködnétek vele, hogy elszánt és önfeláldozó erőfeszítéseket tegyetek a bűnösök megmentéséért.

1Szem 196-97.A hármas angyali üzenet. – Isten parancsolatát megtartó népe vagyunk. Az elmúlt ötven évben mindenféle eretnekség ékelődött közénk, hogy elhomályosítsa az elméket az Ige tanításával kapcsolatban. Ez különösképpen érintette Krisztus mennyei szentélyben folyó szolgálatát, valamint a menny utolsó napokra szóló üzenetét, amint azt a Jelenések könyve tizennegyedik fejezetének angyalai hirdetik. Mindenféle üzenetet hoztak a hetedik napot ünneplő adventisták elé, hogy azok felváltsák azt az igazságot, melyet imával kísért tanulmányozás tárt fel pontról pontra, és melyet az Úr csodatévő ereje támogatott. De nekünk őriznünk kell azokat az útjelzőket, amelyek azzá tettek bennünket, amik vagyunk, és meg is fogjuk őrizni azokat, ahogyan azt Igéjén és Lelkének bizonyságtételén keresztül Isten jelezte. Isten arra hív bennünket, hogy ragaszkodjunk a hit erejével azokhoz az alapelvekhez, melyek kikezdhetetlen tekintélyen alapulnak (Special Testimonies, Series B. No. 2., 51-59. oldal, 1904).

2Szem 65.A hármas angyali üzenet.A teljes fejezetből kitűnik, hogy az elesett Babilon azokat az egyházakat jelenti, melyek nem fogadják el az Úr első, második és a harmadik angyal üzenetein keresztül adott figyelmeztetéseit. Elutasították az igazságot, és hazugságot fogadtak el helyette. Olvassátok el 2Thessalonika 2,1-12. verseit. A Jelenések 18. fejezetének üzenete világos és egyértelmű. „Mert az ő paráznasága haragjának borából ivott valamennyi nép, és a földnek királyai ő vele paráználkodtak, és a földnek kalmárai az ő tobzódásának erejéből meggazdagodtak” (3.v). Aki elolvassa ezt a fejezetet, elkerülheti a megtévesztést.
„Hogyan örvendezne Sátán egy olyan üzenet elterjedésének, amely szerint éppen arra a népre vonatkozhat ez a kijelentés, melynek tagjai Isten az Ő törvénye bizalmasaivá tette. Babilon bora egyrészt a hamis szombatnak a valódi, az Úrtól megáldott és az ember számára megszentelt szombat fölé való magasztalását jelenti, másrészt, pedig a lélek hallhatatlanságának tanítását. Ezek a rokon téveszmék és az igazság elutasítása teszik Babilonná az egyházakat. Királyok, kereskedők, uralkodók, és vallási tanítók együttese alkotja a romlott egységet.

Ev szolgái 290.A hármas angyali üzenet. – Elérkezett az idő, amikor Isten követei felnyitják a világ előtt a papírtekercset. A hármas angyali üzenet igazságát minden népnek, nemzetnek és nyelvnek hirdetni kell; minden földrész sötétségét el kell oszlatni, és terjednie kell a tenger szigetein is. Nem halogathatjuk ezt a munkát.
Legyen a jelszavunk: Előre, mindig előre! A menny angyalai járnak majd előttünk, hogy az utat előkészítsék számunkra. Ne hárítsuk el magunktól a külső területek terheit, míg az egész Föld nem fénylik az Úr dicsőségétől.

LS 429.A hármas angyali üzenet.Értékes alkalmaim voltak, hogy tapasztalatokat szerezzek. Az első, második és harmadik angyali üzenetkor is voltak tapasztalataim. Az angyalok úgy vannak ábrázolva, mint akik az ég közepén repülnek és a világnak egy intő üzenetet, hirdetnek, mely a világ történetének utolsó napjaiban élő embereknek szól. Senki sem hallja az angyalok szavát, mert csak jelképek, kik Isten népét jelzik, mely a világegyetemben összhangban dolgozik. Férfiak és nők, kiket Isten Szentlelke megvilágosított és az igazság által megszentelt, hirdeti az üzeneteket sorrendjükben.
Ez ünnepélyes mű egy részét magam is végeztem. Majdnem egész keresztény tapasztalatom ehhez fűződik és vannak olyanok kik most élnek oly tapasztalattal, mely az enyémhez hasonló. Ez üzenet hirdetésénél a jövendölés mindegyik részlete teljesedett. Azoknak, kiknek megadatott, hogy az üzenetek hirdetésében részt vegyenek, olyan tapasztalatot szereztek, mely a legnagyobb érték számukra, és most, mikor az utolsó napok veszélyei között élünk, mikor minden oldalról hangokat lehet hallani, itt van Krisztus, itt van az igazság, és sokan azon igyekeznek, hogy lerontsák hitük alapját, mely minket az egyházakból és a világból kivezetett, hogy mi Isten különös népe álljunk a világban. Ezeknek azt mondjuk: Mi kezdettől fogva, amit hallottunk, amit szemeinkkel láttunk, amit szemléltünk és kezeinkkel illettünk, az életnek Igéjéről. Amit hallottunk és láttunk, hirdetjük néktek, hogy néktek is közösségetek legyen vélünk.
Ev szolgái 14.A hármas angyali üzenet.Hirdetni kell a komoly, ünnepélyes, intő üzenetet a legnehezebb területeken, a legistentelenebb városokban, minden helységben, ahol a hármas angyali üzenet fénye még nem virradt fel. Minden egyes léleknek meg kell hallani a hívást a Bárány menyegzőjére. Hirdetni kell faluról falura, városról városra, országról országra a korszerű igazság üzenetét, nem pompával, hanem a lélek erejével. Ha az isteni alapelveket - amelyek Üdvözítőnket késztették lejönni a Földre, hogy szóban és életében azokat kinyilvánítsa - az evangélium egyszerűségében tárják fel, akkor az üzenet hatalma érezteti hatását. Korunkban az örök élet forrásából eredő új életnek kell áthatnia minden munkást. Ó, milyen kevéssé fogjuk fel küldetésünk nagyságát! Komoly, határozott hitre van szükségünk és megingathatatlan bátorságra. Kevés időnk van a munkára, ezért fáradhatatlan buzgalommal kell munkálkodnunk.

NK 315.A hármas angyali üzenet.Akik ezt az intő üzenetet hirdették, azok a megfelelő üzenetet a megfelelő időben tolmácsolták. Az első tanítványokhoz hasonlóan Dán 9. fejezetének próféciájára alapozva hirdették: „Betölt az idő, és elközelített az Istennek országa,” és közben nem ismerték fel ugyanebben az igében a Messiás haláláról szóló jövendölést. Miller és társai is a Dán 8:14 versére és Jel 14:7 versére alapozott üzenetet hirdették, és nem vették észre, hogy van még más is Jel 14. fejezetének üzenetében, amit az Úr adventje előtt szintén hirdetni kell. Miként a tanítványok tévedtek abban, hogy Isten a hetven hét végén felállítja országát, az adventhivők is rosszul tudták, hogy milyen esemény következik be a 2300 nap lejártakor. Mindkét csoport egy közhiedelmet fogadott el, azaz vallotta azokat a korabeli tévedéseket, amelyek elvakították az ember elméjét az igazsággal szemben. Mindkét csoport Isten akaratát teljesítve hirdette az általa küldött üzenetet, és mindkettő a saját tanítását félreértve csalódott.

NK 348-49.A hármas angyali üzenet.A Jel 18. fejezete arra az időre mutat, amikor a hármas intés (lásd Jel 14:6-12) elutasításának következményeként az egyház teljesen eljut a második angyal által megjövendölt állapotra, és Isten felszólítja a még Babilonban levő népét, hogy szakadjon el attól a közösségtől. Ez az üzenet az utolsó, amelyet a világ kap; és ez az üzenet elvégzi a maga munkáját. Amikor azok, „akik nem hittek az igazságnak, hanem gyönyörködtek az igazságtalanságban” (2Thessz 2:12). Sátán súlyos csalása következtében elhiszik a hazugságot, akkor az igazság fénye ráragyog mindazokra, akiknek a szíve nyitva van befogadására. Az Úr minden gyermeke, aki még Babilonban van, hallgat e hívásra: „Fussatok ki belőle, én népem!” (Jel 18:4)

NK 379-80.A hármas angyali üzenet. – Ezt mondja a próféta: „Kicsoda szenvedheti el az Ő eljövetelének napját? És kicsoda áll meg az Ő megjelenésekor? Hiszen olyan Ő, mint az ötvösnek tüze, és a ruhamosónak lúgja! És ül mint ötvös vagy ezüst-tisztogató és megtisztítja Lévi fiait és fényessé teszi őket, mint az aranyat és ezüstöt; és igazsággal visznek ételáldozatot az Úrnak” (Mal 3:2-3). Azoknak, akik akkor élnek a földön, amikor Krisztus befejezi közbenjárását a mennyei templomban, a szent Isten színe előtt közbenjáró nélkül kell megállniuk. Ruhájuknak hó tisztának kell lennie, jellemüknek „a meghintés vére” által meg kell tisztulnia a bűntől. Isten kegyelme és kitartó emberi igyekezet által győzniük kell a bűn ellen vívott harcban. Miközben a vizsgálati ítélet folyik a mennyben, és Krisztus a bűnbánó hivők bűneit eltávolítja a templomból, a földön Isten népe között a tisztogatás, a bűntől való szabadulás különleges munkájának kell végbemennie. Ezt a munkát még világosabban megismerhetjük a Jel 14. fejezetében foglalt üzenetből. Kell tisztulnia a bűntől. Isten kegyelme és kitartó emberi igyekezet által győzniük kell a bűn ellen vívott harcban. Miközben a vizsgálati ítélet folyik a mennyben, és Krisztus a bűnbánó hivők bűneit eltávolítja a templomból, a földön Isten népe között a tisztogatás, a bűntől való szabadulás különleges munkájának kell végbemennie. Ezt a munkát még világosabban megismerhetjük a Jel 14. fejezetében foglalt üzenetből.
E munka lezárulásakor Krisztus követői készen lesznek Uruk fogadására. „És kedves lesz az Úrnak a Júda és Jeruzsálem ételáldozata, mint a régi napokban és előbbi esztendőkben”(Mal 3:4). Akkor az egyház, amelyet Urunk magához fogad eljövetelekor, dicsőséges egyház lesz, amelyen nem lesz „szeplő vagy sömörgözés, vagy valami afféle” (Ef 5:27). Akkor olyan lesz, „mint egy hajnal, szép, mint a hold, tiszta mint a nap, rettenetes, mint a zászlós tábor” (Énekek 6:7).

NK 385.A hármas angyali üzenet. – 1844-ben, amikor elmúlt az „idő,” azok, akik továbbra is hittek Krisztus eljövetelében, egy ideig súlyosan meg voltak próbálva. Valódi helyzetükről csak az a fénysugár adott megnyugtató hírt, amely figyelmüket a mennyei templomra irányította. Egyesek tagadták azt, amit a prófétikus időszámításról korábban hittek, és emberi, illetve sátáni erőknek tulajdonították a Szentlélek hatalmas befolyását, amely az adventmozgalmat kísérte. Egy másik csoport azonban szilárdan vallotta, hogy az Úr vezette őket az elmúlt években. Miközben vártak, figyeltek és imádkozva keresték Isten akaratát, felismerték, hogy nagy Főpapjuk elkezdte szolgálatának egy másik szakaszát; és amikor e szolgálatra tekintettek, meglátták azt is, hogy mi az egyház befejező munkája. Jobban megértve az első és a második angyal üzenetét, felkészültek arra, hogy elfogadják, és a világnak tolmácsolják a harmadik angyal ünnepélyes figyelmeztetését is, amely a Jel 14. fejezetében található.

2Szem 104.A hármas angyali üzenet. – A történelemben és a próféciában Isten Igéje felvázolja az igaz és hamis között folytatott hosszadalmas harcot. A múlt eseményei megfognak ismétlődni. Régi küzdelmek elevenednek meg és új elméletek születnek szüntelen. De Isten népe, amely a próféciában való hit és annak beteljesülése szerint is részt vállalt az első, a második és a harmadik angyal üzenetének hirdetésében, tudja hányadán áll. A finomított aranynál is értékesebb tapasztalat áll mögötte. Sziklaszilárdan kell állnia, hogy kitartással kapaszkodhasson kezdeti bizodalmába a legvégsőkig.

2Szem 108.A hármas angyali üzenet.Senki sem hirdethet igaz üzenetet, ha időt határoz meg arra nézve, hogy Krisztus mikor jön, vagy nem jön el. Biztosak lehettek afelől, hogy Isten senkit sem hatalmaz fel annak kijelentésére, hogy Krisztus öt, tíz vagy húsz év múlva jön el. „Azért legyetek készen ti is; mert a mely órában nem gondoljátok, abban jő el az embernek Fia” (Mát 24,44). Ez a mi üzenetünk, s ez nem más, mint az ég közepén repülő három angyal üzenete. Napjaink feladata, hogy ezt az utolsó kegyelmi üzenetet hirdessük az elbukott világnak. Új élet jön a mennyből, amely magához veszi Isten minden gyermekét. De az egyházban megoszlások fognak jönni. Két csoport van alakulóban. A búza és a konkoly együtt nőnek az aratásig.
Az idő legvége felé a munka mélyebbé és komolyabbá fog válni. Az Istennel együtt munkálkodók elszántan fognak harcolni az egykor a szenteknek adatott hitért, nem fognak elfordulni a jelenlegi üzenettől, amely dicsőségével máris megvilágítja a földet. Semmi másért nem érdemes küzdeni, mint az Isten dicsőségéért. Az Örök Szikla az egyetlen, amely állva marad. Az igazság, ahogyan az Jézusban van, menedékként szolgál a hamissággal teli napjainkban…

NK 388-90.A hármas angyali üzenet.Akik elfogadták azt a tanítást, amely rávilágított Krisztus közbenjárására és Isten törvényének örökérvényűségére, azok felismerték, hogy a Jel 14. fejezete pontosan ezekről az igazságokról szól. E fejezet tanításai háromszoros figyelmeztetést adnak, amelyeknek az a szerepük, hogy felkészítsék a föld lakosait az Úr második eljövetelére. Annak az üzenetnek a hirdetése, hogy „eljött az Ő ítéletének órája,” Krisztus szolgálatának arra a szakaszára utal, amely lezárja az ember megváltásának munkáját. Az üzenet azt az igazságot tolmácsolja, amelyet hirdetni kell addig, amíg a Megváltó befejezi közbenjárását, és eljön népéért a földre. Az ítélet, amely 1844-ben kezdődött, addig tart, amíg mindenkinek az ügye eldől - élőké és holtaké egyaránt. Tehát az emberiség kegyelmi idejének lezárulásáig. Hogy az ember meg tudjon állni az ítéletben, az üzenet megparancsolja: „Féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget«, »és imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, és a tengert és a vizek forrásait.” Ennek az üzenetnek az elfogadása a következő eredménnyel jár: „Itt van a szenteknek békességes tűrése, itt akik megtartják az Isten parancsolatait és a Jézus hitét.” Ahhoz, hogy felkészüljünk az ítéletre, meg kell tartanunk Isten törvényét. Ez a törvény lesz az ítéletben a jellem mércéje. Pál apostol kijelenti: „Akik a törvény alatt vétkeztek, törvény által ítéltetnek meg... azon a napon, amelyen az Isten megítéli az emberek titkait... a Jézus Krisztus által.” Pál azt is mondja, hogy „azok fognak megigazulni, akik a törvényt betöltik” (Róm 2:12-16). Isten törvényének megtartásához szükség van a hitre, mert „hit nélkül... lehetetlen Istennek tetszeni.” És „ami... hitből nincs, bűn az” (Zsid 11:6; Róm 14:23).
Az első angyal által Isten arra szólítja fel az embereket, hogy féljék Őt, neki adjanak dicsőséget, és benne a menny és föld Teremtőjét imádják. Hogy ezt megtehessék, engedelmeskedniük kell törvényének. Bölcs Salamon ezt mondja: „Istent féljed, és az Ő parancsolatait megtartsad; mert ez az embernek fő dolga!” (Préd 12:15). Isten parancsolatainak megtartása nélkül semmiféle imádat nem lehet kedves Istennek. „Az az Isten szeretete, hogy megtartjuk az Ő parancsolatait.” „Valaki elfordítja az ő fülét a törvénynek hallásától, annak könyörgése is utálatos” (1Jn 5:3; Péld 28:9).
Azért kell Istent imádnunk, mert Ő a Teremtő, és minden lény neki köszönheti létét. Ahol a Biblia arról beszél, hogy Isten a pogányok isteneinél nagyobb tiszteletet és mélységesebb imádatot igényel, ott mindenütt hivatkozik Isten teremtői hatalmának bizonyítékára is. „A nemzeteknek minden istene bálvány, az Úr pedig egeket alkotott” (Zsolt 96:5). „Kihez hasonlíttok hát engem, hogy hasonló volnék? szól a Szent. Emeljétek föl a magasba szemeiteket, és lássátok meg, ki teremté azokat?” „Így szól az Úr, aki az egeket teremtés Ő az Isten, aki alkotá a földet és teremté azt... Én vagyok az Úr és több nincsen!” (Ésa 40:25-26; 45:18). A zsoltáríró így nyilatkozik: „Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten; Ő alkotott minket és nem magunk.” „Jöjjetek, hajoljunk meg, boruljunk le; essünk térdre az Úr előtt, a mi alkotónk előtt!” (Zsolt 100:3;95:6). A szent mennyei lények, akik imádják Istent, elmondják, miért illeti Őt hódolat: „Méltó vagy Uram, hogy végy dicsőséget és tisztességet és erőt; mert Te teremtettél mindent” (Jel 4:11).
A Jel 14. fejezetének üzenete a Teremtő imádására szólítja fel az embereket. A prófécia bemutat egy csoportot, amely a háromszoros üzenet eredményeként megtartja Isten parancsolatát, E parancsolatok egyike közvetlenül utal Istenre mint Teremtőre. A negyedik parancsolat ezt hirdeti: „A hetedik nap az Úrnak a te Istenednek szombatja:... mert hat napon teremté az Úr az eget és a földet, a tengert és mindent, ami azokban van, a hetedik napon pedig megnyugovék. Azért megáldá az Úr a szombat napját, és megszentelé azt” (2Móz 20:10-11). Az Úr „jegy”-nek is nevezi a szombatot, „hogy megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, a ti Istenetek” (Ez 20:20). Ezt így indokolja: „Mert hat napon teremtette az Úr a mennyet és a földet, hetednapon, pedig megszűnt és megnyugodott” (2Móz 31:17).

Ev 19-20.A hármas angyali üzenet. – Városról városra, helységről helységre, országról-országra, hirdetni kell az intő üzenetet: nem a külszín fitogtatásával, pompával, hanem a Lelek ereje által, a hit emberei útján.
Az is szükséges, hogy a legjobb munkát végezzük. Eljött az ideje, itt a fontos idő, amikor az Úr hírnökei feltárják a tekercset a világ előtt. Az első, a második és a harmadik angyali üzenetben foglalt igazságnak el kell jutnia minden néphez, fajhoz, nyelvhez és emberhez. Meg kell világítani minden sötét földrészt s el kell juttatnia tenger szigeteire…
A mű sikere érdekében legyen a tervezés a legbölcsebb, határozott erőfeszítéseket kell tennünk, hogy új területeket tárjunk fel északon, délen, keleten és nyugaton… Az a tény, hogy az igazság hirdetését olyan sokáig elhanyagoltuk, ébressze fel lelkészeink és munkásaink lelkiismeretét, hogy ezekre a területekre menjenek: a munkát, pedig mindaddig ne adják fel, míg az üzenetet világosan fel nem tárták (1908, 11. kézirat).

Ev 223.A hármas angyali üzenet.Hitünk az első, a második és a harmadik angyal üzenetét illetően helyes volt. A nagy útjelzők, melyeken áthaladtunk, mozdíthatatlanok. Noha a pokol seregei meg is kísérlik, hogy talapzatukról ledöntsék és ujjonganak sikerüknek, de mégsem aratnak sikert. Az igazságnak ezek az oszlopai olyan szilárdan állnak, mint az örök halmok; mozdíthatatlanok. Sem emberi törekvés, sem Sátán és seregének együttes és egyesített ereje sem ingathatja meg. Sokat tanulhatunk, sőt keressük, kutassuk az Írásokat állandóan, hogy meglássuk, „vajon úgy vannak-e ezek?” Most Isten népének tekintetét a mennyei szentélyre kell szegeznie, ahol nagy Főpapunk végső szolgálata folyik az ítélkezés művében, melyben népéért közbenjár (RH 1883. nov. 27).

2Szem 100-2.A hármas angyali üzenet.Az első, a második és a harmadik angyal üzenetének hirdetését az ihletett Ige szabályozta. Egyetlen szögecske sem mozdulhat el a helyéről. Semmilyen emberi tekintélynek nincs több joga ezeknek az üzeneteknek az áthelyezésére, mint arra, hogy az Ószövetséget felcserélje az Újszövetséggel. Az Ószövetség a számok és a jelképek evangéliuma, az Újszövetség, pedig maga a valóság. Az egyik éppen olyan fontos, mint a másik. Az Ószövetségben vannak Krisztus ajkáról származó leckék, és ezek a leckék semmilyen tekintetben sem vesztettek jelentőségükből.
Az első és a második angyal üzenete 1843-ban és 1844-ben hangzott, és most a harmadik hirdetésének idejében járunk, de még az előző kettőnek is hangoznia kell. Ma épp olyan szükséges ezek elismétlése az igazság kutatói számára, mint bármikor ezelőtt. Szóban és írásban egyaránt hirdetnünk kell az üzeneteket és rá kell mutatnunk azok sorrendjére! Be kell mutatnunk azokat a próféciákat is, amely elvezetnek bennünket a harmadik angyal üzenetéig. Az első és a második nélkül nincs harmadik sem. Ezeket az üzeneteket kell hirdetnünk a világnak kiadványokban és előadásokban, a profetikus történelem menetében, rámutatva azokra a dolgokra, amelyek már megtörténtek, és amelyek még előttünk állnak.
Nem a Jelenések könyve volt lepecsételve, hanem a Dániel könyvének az utolsó napokra vonatkozó szakasza. A Biblia így szól: „Te pedig, Dániel, zárd be e beszédeket, és pecsételd be a könyvet a végső időig: tudakozzák majd sokan, és nagyobbá lesz a tudás” (Dán 12,4). Amikor a könyv megnyittatott, ez a kijelentés hangzott el: „… idő többé nem lészen” (Jel 10,6). A Dániel könyve immár felnyílt, és a Krisztus által a Jánosnak adott kinyilatkoztatásnak a föld minden lakójához el kell jutnia. A tudás növekedésével el kell készülnie egy népnek, hogy képes legyen megállni az utolsó napokban.
„És láték más angyalt az ég közepén repülni, akinél vala az örökkévaló evangyéliom, hogy a föld lakosainak hirdesse az evangyéliomot, és minden nemzetségnek és ágazatnak, és nyelvnek és népnek, ezt mondván nagy szóval: Féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget: mert eljött az ő ítéletének órája; és imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, és a tengert és a vizek forrásait” (Jel 14,6-7).
Ha figyelmeznek rá, akkor ez az üzenet minden nemzet, ágazat, nyelv és nép figyelmét fel fogja hívni az Ige alapos megvizsgálására, és valódi világosságot nyújt majd azt a hatalmat illetően, mely a hetedik napi szombatot egy hamis szombattal cserélte fel. A bűn embere elvetette az egyedüli igaz Istent, megvetette törvényét és porba taposta a szent szombat intézményét. Az olyan tiszta és egyértelmű negyedik parancsolatot figyelmen kívül hagyták. A szombat, mint emlékünnep, mely bemutatja az élő Istent, az egek és a föld teremtőjét, ki lett törölve és helyette hamis szombatot adtak a világnak. Rés keletkezett Isten törvényében. Egy hamis szombat nem lehetett valódi érték.
Az első angyal üzenete Isten imádására szólítja az embereket, a teremtő Istenére, aki a világot és a benne levő dolgokat alkotta. Az emberek tisztelettel adóztak a pápaság intézményének, s így hatástalanná tették Jahve törvényét, de az ismeretnek növekednie kell ezen a területen.
Az ég közepén repülő angyal által hirdetett üzenet ugyanaz az örökkévaló evangélium, amelyet Isten az édenben kijelentett, amikor így szólt a kígyóhoz: „És ellenségeskedést szerzek közötted és az asszony között, a te magod között, és az ő magva között: az neked fejedre tapos, te pedig annak sarkát mardosod.” (1Móz. 3,15). Ez volt az első ígéret arról a Megváltóról, aki majd a harcmezőre áll, hogy megküzdjön sátán erejével és legyőzze őt. Krisztus azért jött a világunkba, hogy bemutassa Isten jellemét úgy, ahogy azt a szent törvény bemutatja, hiszen a törvény Isten jellemének vetülete. Krisztus volt a törvény és az evangélium. Az örökkévaló üzenetet hirdető angyal Isten törvényét is hirdeti, mert a megváltás evangéliuma elevezeti az embereket a törvénynek való engedelmességre, amely által jellemük az isteni minta hasonlatosságára változik.
Ésaiás könyve 58. fejezetében azoknak a munkájáról olvashatunk, akik imádják Istent az egek és a föld Teremtőjét. „És megépítik fiaid a régi romokat, az emberöltők alapzatait felrakod…” (És 58,12). A magasba fogják emelni Isten emlékünnepét a hetedik nap szombatját. „És megépítik fiaid a régi romokat, az emberöltők alapzatait felrakod, és neveztetel romlás építőjének, ösvények megújítójának, hogy ott lakhassanak. Ha megtartóztatod szombaton lábadat, és nem űzöd kedvtelésedet szent napomon, és a szombatot gyönyörűségnek hívod, az Úr szent és dicsőséges napjának, és megszenteled azt, dolgaidat nem tevén, foglalkozást sem találván, hamis beszédet sem szólván: akkor gyönyörűséged lesz az Úrban; és én hordozlak a föld magaslatain, és azt művelem, hogy Jákobnak, atyádnak örökségével élj; mert az Úr szája szólt!” (És 58,12-14).
Az egyház és a világ, a hűséges és a hűtlen történelme tárul itt elénk világos képekben. A harmadik angyal üzenetének hirdetésekor a hűséges nép Isten parancsolatai felé fordul, hogy tisztelje, magasztalja és dicsőítse az egyek és a föld Teremtőjét. Az ellenszegülő erők megbecstelenítették Istent, rést ütöttek törvényében, és amikor Isten Igésének világossága felhívta a figyelmet a szent parancsolatokra és rámutatott arra a bizonyos résre, amelyet a pápaság okozott, akkor az ember, hogy szabaduljon meggyőződésétől, megpróbálta lerontani a teljes törvényt. De le tudta-e rombolni? – Nem! Hiszen az Írások őszinte kutatói meg fogják látni, hogy Isten törvénye változhatatlan és örök, és emlékünnepe a szombat, fennmarad az örökkévalóságon át, és rámutat a minden hamis isten felett álló egyedüli igaz Istenre.
Sátán kitartó és fáradhatatlan volt abban a törekvésében, hogy véghezvigye a mennyben megkezdett munkát és megváltóztassa Isten törvényét. Sikeresen elhitette a világot azzal az elmélettel, melyet a bukása előtt a mennyben is közreadott, hogy Isten törvénye hibás és javításra szorul. A névleges keresztény egyház nagy része viselkedése – ha nem beszéde – által kifejezi, hogy elfogadta ezt a hazugságot. Ha Isten törvénye egy jottányit vagy pontócskányit is változott, akkor a Sátán megnyerte a földön, amit a mennyben nem tudott megnyerni. Azért készítette csalárd csapdáját, hogy az egyházat és a világot egyaránt megnyerje. De nem mindenki fog csapdába esni. Éles határvonal választja el az engedelmesség gyermekeitől, a hűségeseket és igazakat a hűtlenektől és az igazaktól. Két nagy osztály van előkészülőben: a fenevadat és képét imádók, valamint az igaz és az élő Istent imádók csoportja.

7BC 962.A hármas angyali üzenet. – Isten népet választott ki s tett örök következményekkel terhes igazságok letéteményesévé. Nekik adta, velük közölte a világosságot, melynek be kell ragyognia a világot. Isten tévedett volna? Tényleg mi vagyunk az Úr választott eszközei? Azok vagyunk-e valóban, akiknek hordozniuk kell a Jelenések tizennégy három üzenetét, az üdvösség üzenetét hirdetni a romlás szélén állóknak? Úgy viselkedünk-e mintha így lenne? (1901, 51. kézirat)

7BC 978-9.A hármas angyali üzenet. – Krisztus eljön másodszor is, ezúttal üdvözítő hatalommal. Az embereket erre az eseményre, hogy felkészítse, elküldte az első, a második és a harmadik angyal üzenetét. A három angyal az igazságnak azon elfogadóit képviseli, akik hatalommal hirdetik az örömhírt a világnak (1900, 79. levél).

Ev 612-3.A hármas angyali üzenet. – Napjainkban, miként Krisztus napjaiban, félreolvashatják és félremagyarázhatják az Írásokat. Ha a zsidók az Írásokat komolyan imádkozó szívvel tanulmányozták volna, kutatásukból tulajdonképpen felismerték volna az időt, s nemcsak az időt, hanem Krisztus megjelenésének körülményeit is. Kezükben volt Dániel bizonyságtétele; kezükben volt Ésaiás és a többi próféták bizonyságtétele; kezükben volt Mózes tanítása. Krisztus, pedig ott állt közöttük, de ők még mindig kutatták az Írásokat, keresték az eljövetelére vonatkozó bizonyítékokat. S pontosan azokat követték el ellene, amit a próféciák előre megjövendöltek. Annyira elvakultak voltak, hogy nem tudták mit cselekszenek.
Sokan éppen így cselekszenek napjainkban, 1897-ben, mert nem voltak tapasztalataik a próbára tevő üzenetekkel, nevezetesen az első, a második és a harmadik angyal üzenetével kapcsolatban. Vannak, akik kutatják az Írásokat bizonyítékokért, hogy ezek az üzenetek még csak a jövőben esedékesek. Összegyűjtik az üzenetek bizonyítékait, de a profetikus történelemben nem tudják kellőképpen beleilleszteni. Ezért abban a veszélyben forognak, hogy félrevezetik az embereket az üzenetek beleillesztésével. Nem ismerik fel és nem érik meg a végidőt, s hogy hova helyezzék be az üzeneteket. Az Úr napja észrevétlenül közeledik, azonban a bölcseknek tartott nagy emberek a ’felsőbbrendű nevelésről’ fecsegnek. Mit sem tudnak Krisztus eljövetelének jeleiről vagy a világ végéről (1897, 136. kézirat).

NK 278-79.A hármas angyali üzenet. – Nagy reformra van szükség egy olyan nép felkészítéséhez, amely meg tud állni Isten napján. Isten látta, hogy a magukat népének vallók közül sokan nem készülnek az örökkévalóságra. Az irgalmas Isten intő üzenetet akart küldeni népének, hogy felébresztve kábultságukból, arra indítsa őket, hogy elkészüljenek az Úr eljövetelére.
Ez az intés a Jelenések könyve 14. fejezetében található. E fejezet szerint a mennyei lények háromszoros üzenetet hirdetnek. Az üzenet nyomában jön az ember Fia, hogy learassa „a földnek aratni valójá”-t. E figyelmeztetések közül az első angyali üzenet a közelgő ítéletet hirdeti. A próféta látott egy angyalt „az ég közepén repülni, akinél vala az örökkévaló evangélium, hogy a föld lakosainak hirdesse az evangéliumot, és minden nemzetségnek és ágazatnak, és nyelvnek és népnek, ezt mondván nagy szóval: Féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget; mert eljött az Ő ítéletének órája; és imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, és a tengert és a vizek forrásait!” (Jel l4:6-7).
A kinyilatkoztatás szerint ez az üzenet „az örökkévaló evangélium” része. Az evangélium prédikálásával Isten nem angyalokat, hanem embereket bízott meg. A mennyei angyalok e munka irányítását végzik. Isten gondjaikra bízta az emberiség megváltásáért indított nagy munkát, de az evangélium tényleges hirdetését a földön Krisztus szolgái végzik.

EW 258-9.A hármas angyali üzenet. – Láttam egy csapatot, amely szilárdan és erős fegyverzetben állott őrhelyén és egy tapodtat sem hátrált meg azok támadása elöl, akik a közösség megalapozott hitét akarták megingatni. Isten, tetszéssel tekintett le rájuk. Három fokozatot láttam; az első, a második és harmadik angyal üzenetét. Kísérő angyalom így szólott: „Jaj annak, aki ezeken az üzeneteken a legcsekélyebb változtatást eszközölni merészeli. Ezen üzenetek helyes megértése életkérdés. Emberi lelkek sorsa attól függ, hogy mily módon fogadják el azokat.” Az üzeneteket szemlélve, láttam azt is, hogy mily drágán szerezte meg tapasztalatait Isten népe. Nagy küzdelmekbe és sok szenvedésbe kerültek azok. Isten, lépésről lépésre vezette gyermekeit, amíg végül szilárd, megingathatatlan emelvényre állította őket. Láttam, amint egyes személyek e szilárd emelvényhez közeledtek, és annak alapjait kezdték vizsgálni. Egyesek nagy örömmel, haladéktalanul felléptek arra. Mások ellenben hibákat kerestek az alapokban. Előbb javításokat óhajtottak rajta, mert úgy vélték, hogy akkor az emelvény tökéletesebb lesz és a rajta lévő emberek boldogabbak. Egyesek leléptek az emelvényről, és megállapították, hogy az egész helytelenül van felépítve. Én azonban láttam, hogy akik rajta voltak, mindannyian szilárdan állottak helyükön, sőt még azokat is intették, akik leléptek, hogy hagyjanak fel folytonos panaszaikkal; mert Isten volt ennek a műnek Építőmestere és ők Istennel perlekedtek. Még egyszer elbeszélték Isten csodálatos cselekedeteit, amelyek őket erre az álláspontra vezették és szemeiket az ég felé emelve, fennhangon magasztalták Istent. Ez mély benyomást gyakorolt azokra, akik panaszkodtak, és arcukon alázatos kifejezéssel újra visszatértek oda.

9T 19.A hármas angyali üzenet.A halandókra valaha is bízatott legünnepélyesebb igazságokat adta nekünk, hogy azt a világnak hirdessük. A mi feladatunk ezen igazságok hirdetése. Figyelmeztetnünk kell a világot, s Isten népének hűségesnek kell lennie a rájuk bízott feladathoz. Ne foglalkozzunk feltevésekkel, és ne fogjunk össze hitetlenekkel üzleti vállalkozásokban, mert ez hátráltatna minden Isten-adta munkánkban.

1888 – 519.A hármas angyali üzenet.1844-ben az időpont elmúlása a nagyhorderejű események időszaka volt. Megnyitotta álmélkodó szemünk előtt a mennybe vezető szenthely megtisztítását. Határozottan vonatkozott ez Isten földi népére, s összefüggött az első, a második valamint a harmadik angyal üzenetével, mert ez bontotta ki a lobogót, amelyen ez a felirat állt: „Az Isten parancsolatai és Jézus hite.” Ennek az üzenetnek egyik tájékoztatási pontja az Isten temploma volt, - melyet igazságszerető népe a mennyben látott, - abban, pedig az Isten parancsolatait tartalmazó szövetség ládája is ott van. A negyedik parancsolat szombatja villantotta erős sugarait Isten törvénye megrontóinak az ösvényére. A gonoszok halandósága is az egyik tájékoztatási pont. Nem tudok emlékezetbe idézni semmi mást, ami a régi tájékozódási pontok neve alatt jönne számításba. Csupa képzelgés tehát mindez a hűhó régi tájékozódási pontok, megváltoztatása felöl.

LDE 68.A hármas angyali üzenet.Ezen utolsó napokban kötelességünk tökéletesen megismerni az első, második és harmadik angyali üzenet értelmét. Előadásaink legyenek összhangban Isten szavával. Az első, második és harmadik angyali üzenet a Jelenések könyve 14. fejezete 6. versétől a fejezet végéig van kinyilatkoztatva. – 13MR 68 (1896)

ST 1910 JAN 25.A hármas angyali üzenet.

Jel. 14,11

"És az ő kínlódásuknak füstje felmegy örökkön örökké; és nem lesz nyugalmuk éjjel és nappal, akik imádják a fenevadat és annak képét, és ha valaki az ő nevének bélyegét felveszi."

NK 598. Az ő kínlódásuknak füstje felmegy örökkön örökké.„Láték új eget és új földet; mert az első ég és az első föld elmúlt vala” (Jel 21:1). A tűz, amely a gonoszokat megemészti, megtisztítja a földet. Elsöpri az átok minden nyomát. Nincs örökké égő pokol, amely a megváltottakat a bűn félelmes következményeire emlékezteti.

Jel. 14,12

"Itt van a szenteknek békességes tűrése, itt, akik megtartják az Isten parancsolatait és a Jézus hitét!"

HS 134.Itt van a szenteknek békességes tűrése.

7BC 981.Itt akik megtartják az Isten parancsolatait és a Jézus hitét! – Kik ezek? Isten különleges népe, akik a földön bebizonyították hűségüket. Kik ezek? Akik megtartották Isten parancsolatait és a Jézus hitét; akik a megfeszítettet tartották üdvözítőjüknek (1903, 132. kézirat).
Az engedelmesség jele a negyedik parancsolat szombatjának megtartása. Ha az emberek megtartják a negyedik parancsolatot, a többit is meg fogják tartani (1898, 31. levél).
Isten jelt fog tenni népére, s ez a jel szent szombatjának megtartása (Történelmi vázlatok 271).
Isten kijelentette, hogy súlyos lépés elvetni az élő Isten szavát és annak dölyfös parancsolatait fogadni el, aki meg akarja váltóztatni az időket és törvényeket. (2Mózes 31,12-17)
Akik e pontos megfogalmazás dacára sem hajlandók megtérni törvénytiprásukból, látni fogják engedetlenségük következményeit. Egyénenként tudakoznunk kell: a nyugalomnap megünneplésénél az Írásokból vettem-e hitemet, vagy az igazság hamis hirdetéséből. Aki Isten örök szövetségéhez rögzíti magát, melyet, mint Isten kormányának jelét és jegyét készített és hirdet is, azaz engedelmesség aranyláncához köti magát, melynek minden láncszeme ígéret. Azt bizonyítsa, hogy többre becsüli Isten szavát az emberek szavánál, Isten szeretetét az emberek szereteténél. S akik megtérnek törvényszegésükből, és isten jelének elfogadásával visszatérnek Isten iránti hűségükhöz, azok tényleges alattvalóinak bizonyítják magukat, készségesek az Úr akaratát cselekedni és engedelmeskedni parancsainak. A szombat igaz megtartása az Isten iránti hűség jele (1899, 63. kézirat).

PK 186.Itt akik megtartják az Isten parancsolatait és a Jézus hitét! – Azon a napon meghallgatom - így szól az Úr -, meghallgatom az eget, az meghallgatja a földet, a föld is meghallgatja a gabonát, a mustot és az olajat, azok, pedig meghallgatják Jezréelt. Mert bevetem vele a földet, és akit „Nincs irgalom”-nak hívnak, ahhoz irgalmas leszek, a „Nem népem”-nek ezt mondom: Népem vagy, ő, pedig ezt mondja: Én Istenem!” (Hós 2:20-25)
„Azon a napon... Izrael maradéka és Jákob házának megmenekült része... az Úrra, Izrael Szentjére támaszkodik hűségesen" (Ézsa 10:20). Minden nemzetségből, ágazatból, nyelvből és népből néhányan örömmel fogadják ezt az üzenetet: „Féljétek az Istent, és adjatok neki dicsőséget, mert eljött ítéletének órája.” Elfordulnak minden bálványtól, amely a földhöz köti őket, és imádják „azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait.” Megszabadulnak mindentől, ami nem tiszta, és életükkel tesznek bizonyságot Isten kegyelméről. Engedelmeskednek Isten kívánalmainak. Ezért angyalok és emberek előtt nyilvánvaló lesz, hogy „megtartják az Isten parancsait és a Jézus hitét” (Jel 14:7, 12).

4BC 1151.Itt akik megtartják az Isten parancsolatait és a Jézus hitét!Itt azok jellemtulajdonságai vannak bemutatva, akik reformátorok lesznek, és akik a harmadaik angyal üzenetének zászlaját lobogtatják, akik nyíltan Isten parancsolattartó népének tartják magukat, akik Istent tisztelik, buzgón fáradozva a mindenség szemeláttára, a „régi romok” felépítésén. Isten, romlás építőinek, ösvények, megújítóinak nevezi őket – hogy ott lakhassanak. Nevük hitújítóként, helyreállítókként áll a menny könyveiben, mint akik az emberöltők alapzatait felrakták (RH 1891. okt. 13).

7BC 979.Itt akik megtartják az Isten parancsolatait és a Jézus hitét! – Az egyházak azzá váltak, aminek Jelenések 18. fejezete leírta őket miért kaptuk Jelenések 14. fejezetének üzeneteit? Mert az egyházak elvei megromlottak… (14,6-10)
Látszólag az egész világ bűnös a fenevad bélyegének elfogadásában. A látnok mégis olyan csoportot lát, amely nem imádja a fenevadat, nem veszi fel jelét homlokára vagy kezére. „Itt van a szentek békességes tűrése, mondja, itt akik megtartják Isten parancsolatait és Jézus hitét” (1904, 92. kézirat).
Isten pusztító ítéletének ideje a kegyelem időszaka azok számára, akiknek nincs módjukban megismerni az igazságot. Az Úr gyengéden tekint rájuk. Irgalmas szíve megesik rajtuk. Keze még mindig kinyújtva van, hogy megmentsen, míg az ajtó zárva van a belépni nem akarók előtt. Nagy számban lesznek befogadva olyanok, akik az utolsó napokban hallják első ízben az igazságot (RH 1906. júl. 5).

7BC 977.Itt akik megtartják az Isten parancsolatait és a Jézus hitét! – Amint Krisztust is ok nélkül gyűlölték, népét is gyűlölni fogják, mivel engedelmesek Isten parancsai iránt. Ha Őt, aki tiszta, szent és szeplőtelen volt, s aki jót tett, és csakis jót világunkban, alantas bűnözőként kezelték, és halálra ítélték, tanítványai is hasonló bánásmódot várhatnak el, bármilyen hibátlan lehet is életük, szeplőtlen a jellemük.
A sátáni eszközök által a jóságra és a gonoszság féken tartására hivatkozva emberi törvényeket fognak felmagasztalni, miközben Isten szent parancsolatait megvetik, és lábbal tapossák. S akik az Úr törvénye iránti engedelmességgel bizonyítják hűségüket, legyenek felkészülve a letartóztatásra s olyan bíróságok elé való állításra, melyek mértéke nem az Isten magasztos és szent törvénye (RH 1899. dec. 26).

6T 434.Itt akik megtartják az Isten parancsolatait és a Jézus hitét! – Lelkek pusztulnak el Krisztus nélkül, s akik tanítványainak vallják magukat, hagyják őket meghalni. Testvéreink olyan képességekkel rendelkeznek, melyeket pontosan az emberek megmentésére kaptak. Néhányan azonban kendőbe csavarják képességeiket, s elássák a földbe. Az ilyen tétlenek mennyiben hasonlítanának az ég közepén repülő angyalhoz, aki Isten parancsait és Jézus hitét hirdeti? Milyen kérlelés venné rá őket, hogy felriadjanak, és munkához lássanak a Mesterért? Mit is mondhatnák ezeknek a dologkerülő gyülekezeti tagoknak, hogy eszükbe vegyék annak szükségét, hogy felássák talentumaikat, és a pénzváltóknál helyezzék el? A mennyek országában nem lesz egyetlen tétlen munkakerülő sem. Bárcsak isten teljes fontosságában a gyülekezet elé tárná ezt a dolgot! Bárcsak felriadnak Sion és felöltené gyönyörű ruháját! Ó, bár csak ragyogna!

Ev 281.Itt akik megtartják az Isten parancsolatait és a Jézus hitét! – Itt az ideje, hogy az igazi szombatot az emberek elé tárjuk, mégpedig írásban és szóban. Minthogy a tízparancsolat negyedik parancsolatát s azokat, akik megünneplik, lenézik és megveti, csak néhány hűséges lélek tudja, miszerint itt az ideje, hogy ne leplezzék arcukat, hanem magasztalják Jehova törvényét az által, hogy kibontják zászlójukat, melyre a harmadik angyal üzenetét vésték. „Itt vannak akik megtartják Isten parancsolatait és Jézus hitét” (Jel 14,12).

1Szem 62.Itt akik megtartják az Isten parancsolatait és a Jézus hitét! – Ha az adventisták az 1844-es nagy csalódást követően szilárdan álltak volna hitükben, és egyesült erővel haladtak volna előre Isten gondviselő vezetésében; ha elfogadták volna a harmadik angyal üzenetét, és azt a Szentlélek erejével hirdették volna a világnak, akkor megláthatták volna az Isten megváltását. Erőfeszítéseik által az Úr nagyszerű munkája be is fejeződött volna, és jutalmukként Krisztus eljött volna, hogy népét magához vegye.

EW 35.Itt akik megtartják az Isten parancsolatait és a Jézus hitét! – Ekkor kezdetét vette a jubileum, midőn a föld megpihent. Láttam a jámbor rabszolgát, győzelemittasan, midőn lerázta magáról a béklyókat, melyek oly sokáig lebilincselték. Istentelen ura azonban nem tudta, hogy mit cselekedjék, mert a gonoszok nem értették meg Isten szavát. Nemsokára megjelent a nagy fehér felhő. Sokkal szebb volt, mint valaha. Rajta ült az ember Fia. Eleinte nem vettük észre, hogy Jézus a felhőn ül, de amint a földhöz közeledett, lassanként kivehető volt fenséges alakja is. E felhő megjelenése képezi az ember Fiának jelét az égen. Isten Fiának szava szólította elő a porban alvó szenteket; dicső halhatatlanságba öltözötten az élő szentek egyetlen pillanat alatt elváltoztak és velük együtt felvétettek a felhőszekérre. Rendkívül fenséges látvány volt, amint ez a szekér felfelé szállt. A szekér mindkét oldalán szárnyak és alattuk kerekek voltak. Midőn a szekér felfelé gördült, így kiáltottak a kerekek: Szent! S midőn a szárnyak megsuhantak, így kiáltottak: Szent! A szent angyalok, akik a felhőt körülfogták, így kiáltottak: Szent, szent, szent az Úr, a seregek Istene! S a felhőn ülő szentek kiáltották: Dicsőség, hallelúja! S a szekér felszállt a szent városba. Jézus kitárta az arany városkaput és bebocsátott minket. Itt üdvözöltek mindnyájunkat, mert megőriztük „Isten parancsolatait” s „jogunk volt az Élet fájához.”

EW 66.Itt akik megtartják az Isten parancsolatait és a Jézus hitét! – Ezután a menny dicsőségéhez ragadtattam el, a kincsekhez, amelyek ott már készen állnak a hívők számára. Minden kedves és dicső volt. Az angyalok édes dalokat énekeltek s mikor befejezték, levették koronáikat fejükről, Jézus lábaihoz helyezték, s kedves hangon kiáltották: Dicsőség, hallelúja! Én is velük együtt magasztaltam és dicsőítettem énekemmel a Bárányt és valahányszor kinyitottam ajkamat dicsőítésére, mindannyiszor áthatotta lelkemet annak a dicsőségnek kimondhatatlan érzete, amely engem körülvett. Nagy, rendkívüli, örökkévaló dicsőség volt. Az angyal így szólott: „Az a kis sereg, amely Istent szereti, parancsolatait megtartja s hűséges mindhalálig, örökli ezt a dicsőséget, állandóan örvendhet Jézus jelenlétének, és együtt énekelhet az angyalokkal.”

7BC 981-2.Itt akik megtartják az Isten parancsolatait és a Jézus hitét!Jelenések 14. fejezetében János másik jelenetet lát. Olyan népet, melynek Isten törvénye iránti hűsége együtt növekszik a veszélyességével. Az Isten törvénye iránti magvetés csak még inkább a törvény iránti szeretetük kimutatására készteti őket (1897, 163. kézirat).
Senki se engedjen a kísértésnek, és ne lanyhuljon Isten törvényének megtartásában, mivel az emberek megvetik azt. Hisz éppen ennek kell késztetni, hogy teljes szívből, lélekből és hanggal esedezzünk: „Ideje, hogy az Úr cselekedjék; megrontották törvényeidet.” Ezért az általános megvetés dacára sem váltak árulóvá, amikor a hűség dicsőíti meg az Istent és szerez neki tisztességet.
A hetednapi adventisták talán lanyhítsák odaadásukat, mikor minden képességükkel és erejükkel az Úr oldalára kellene állniuk, mikor nemes és felemelő, rendíthetetlen bizonyságnak kellene szállnia ajkukról? „Inkább szeretem azért a te parancsolataidat, mint az aranyat, mint a legtisztább aranyat.” (Zsolt 119, 127).
Mikor az Isten törvényét leginkább gúnyolják és megvetik, akkor jött el az ideje Krisztus követői számára, akik Istennek adták szívüket, hogy rendíthetetlenül engedelmeskedjenek Istennek, és tántoríthatatlanul álljanak azon hit mellett, melyet a szenetek egyszer s mindenkorra megkaptak. „És megtértek és meglátjátok, hogy különbség van az igaz és a gonosz között, az Isten szolgája között és a között, aki nem szolgálja őt” (Malakiás 3,18). Akkor ideje síkraszállni, mikor a legnagyobb szükség a bajnokokra (RH 1897. jún. 8).

EW 278-9.Itt akik megtartják az Isten parancsolatait és a Jézus hitét! – Mennyei erővel felruházva, ragyogó arccal és teljes odaadással mentek ki Isten szolgái, hogy a mennyei üzenetet hirdessék. Drága lelkek, akik a különböző vallásos közösségekben voltak szétszóródva, készséggel követték a hívást és kisiettek az elítélt egyházakból, amiképpen Lótot távozásra sürgették Sodomából, mielőtt a város elpusztult. Isten gyermekei annyira megerősödtek a rajtuk megnyugvó dicsőség által, hogy megállhattak a kísértés órájában. Mindenfelé ezt a kiáltást hallottam, mintha tömegek ajkáról hangzott volna felém: „Itt van a szentek békességes tűrése, itt, akik megtartják Isten parancsolatait és Jézus hitét.”

NK 404.Itt akik megtartják az Isten parancsolatait és a Jézus hitét! – Ezekről az igazságokról - amelyeket a Jelenések 14. fejezetében található „örökkévaló evangélium” rejt - lehet felismerni Krisztus egyházát az advent idején. A hármas üzenet gyümölcse ez: „Itt van a szenteknek békességes tűrése, itt, akik megtartják az Isten parancsolatait és a Jézus hitét!” Ez az üzenet az utolsó. Az Úr eljövetele előtt nem lesz több. Meghirdetése után látja a próféta az Emberfiát, aki eljön dicsőségben, hogy betakarítsa a föld termését.

1Szem 116.Itt akik megtartják az Isten parancsolatait és a Jézus hitét! – Sokkal jobban kell félnünk a belső akadályoktól, mint a külsőktől. Az erő és siker akadályai sokkal nagyobbak magában az egyházban, mint a világban. A hitetlenek joggal várják el, hogy azok, akik Isten törvénye és a Jézus hite megtartóinak vallják magukat, többet tegyenek, mint bármely más osztály, hogy következetes életükkel, jó példájukkal és tevékeny befolyásukkal elősegítsék és tiszteljék az ügyet, amit képviselnek. De gyakran az igazság állítólagos szószólói bizonyultak az előrehaladás legnagyobb akadályának. A hitetlenség eltűrése, a kétely kijelentése, a sötétség dédelgetése bátorítja a gonosz angyalok jelenlétét, és utat nyit Sátán utasításainak végrehajtására.

FE 478-9.Itt akik megtartják az Isten parancsolatait és a Jézus hitét!

NK 390-91.Itt akik megtartják az Isten parancsolatait és a Jézus hitét!Ellentétben azokkal, akik megtartják Isten parancsolatait, és őrzik Jézus hitét, a harmadik angyal rámutat egy másik csoportra, amelynek a tévelygéseivel szemben ez a komoly és félelmes figyelmeztetés hangzik: „Ha valaki imádja a fenevadat és annak képét, és bélyegét felveszi vagy homlokára vagy kezére, az is iszik az Isten haragjának borából” (Jel 14:9-10). Ennek az üzenetnek a megértéséhez jól kell az itt alkalmazott szimbólumokat értelmeznünk. Mit jelképez a fenevad, a kép, a bélyeg?

NK 397.Itt akik megtartják az Isten parancsolatait és a Jézus hitét!A próféta óva int a fenevadnak és bélyegének imádásától, majd kijelenti, hogy itt vannak azok, »akik megtartják Isten parancsolatait és a Jézus hitét«. A kinyilatkoztatás ilyen éles különbséget tesz az Isten parancsolatainak megtartói és azok között, akik imádják a fenevadat, valamint a fenevad képét, és felveszik bélyegét. Ebből következik, hogy a törvény megtartása és a törvény áthágása jelzi a különbséget Isten imádói és a fenevad imádói között.

NK 404.Itt akik megtartják az Isten parancsolatait és a Jézus hitét! – Ezekről az igazságokról - amelyeket a Jelenések 14. fejezetében található „örökkévaló evangélium” rejt - lehet felismerni Krisztus egyházát az advent idején. A hármas üzenet gyümölcse ez: „Itt van a szenteknek békességes tűrése, itt, akik megtartják az Isten parancsolatait és a Jézus hitét!” Ez az üzenet az utolsó. Az Úr eljövetele előtt nem lesz több. Meghirdetése után látja a próféta az Emberfiát, aki eljön dicsőségben, hogy betakarítsa a föld termését.

NK 528.Itt akik megtartják az Isten parancsolatait és a Jézus hitét!Azok, akik igyekeznek Isten parancsolatainak engedelmeskedni, gúnynak és támadásnak lesznek kitéve. Csak Isten segítségével állhatnak meg. Hogy el tudják viselni a reájuk váró próbát, meg kell érteniük Isten akaratát, Igéjének kinyilatkoztatásait. Csak azok tudják megdicsőíteni Istent, akiknek helyes fogalmaik vannak jelleméről, kormányzatáról, szándékairól, és azokkal összhangban cselekszenek. Csak azok fognak az utolsó nagy küzdelemben végig kitartani, akik felvértezték értelmüket a Biblia igazságaival. Egyszer mindenki fel fogja tenni magának ezt a súlyos kérdést: Istennek engedelmeskedjem-e vagy embereknek? A döntő óra már a küszöbön van. Szilárdan áll-e lábunk a sziklán, Isten változhatatlan Igéjén? Ki tudunk-e híven tartani Isten parancsolatai és a Jézus hite mellett?

TM 29-30.Itt akik megtartják az Isten parancsolatait és a Jézus hitét!Isten kivezeti népét a világból, éspedig az örökkévaló igazság magasztos színvonalára, nevezetesen, Isten parancsolatainak és Jézus hitének magaslatára. Isten fegyelmezi és teszi alkalmassá népét. Nem lesz köztük véleménykülönbség, hogy az egyik ezt, a másik, pedig éppen az ellenkezőjét higgye és vallja, a közösségtől függetlenül. Az egyháznak juttatott adományok és kormányok különbözősége által mindannyian eljutnak a hitnek egységére. Ha valaki fenntartja a Biblia igazságairól alkotott véleményét, függetlenül hittestvéreinek nézeteitől, s állítja, hogy jogosan ragaszkodik sajátságos szempontjaihoz, majd pedig másokra is előállnak nézeteikkel, egyenként jogaikra hivatkozva, hogy tetszése szerint hihet és beszélhet, tekintet nélkül a közösség hitére, akkor hova lesz az, az összhang, amely Krisztus és az Atya között létezett, s amiért Krisztus imádkozott, hogy fennálljon testvérei között?

TM 38-9.Itt akik megtartják az Isten parancsolatait és a Jézus hitét! – Krisztusnak érettünk végzett szolgálatát elénk táró jellemét, - továbbá Sátánnak eltökélt vádaskodását ellenünk, - bemutatja Józsuát, a főpapot, aki Isten előtt könyörög Istennek törvénytartó népéért. Ugyanakkor Sátán nagy bűnösnek tünteti fel Isten népét: Isten elé tárja elkövetett bűneiket, - amelyekre ő kísértette őket - s követeli, hogy törvényszegéseik miatt elpusztításukra a kezébe adassanak. Követeli, hogy a szolgáló angyalok ne oltalmazzák őket a gonoszok szövetségével szemben. Tombol a dühtől, mert Isten népét nem kötheti csomókba, a világgal együtt, hogy egyedül és tökéletesen az ő alattvalói legyenek. Királyok, uralkodók és kormányzók felvették magukra az antikrisztusi bélyeget: az Írás sárkánynak ábrázolja őket, akik hadakoznak a szentek ellen, - azok ellen, akik megtartják Isten parancsolatait és Jézus hitét. Isten népével szemben tanúsított ellenségeskedésük miatt bűnösségük ugyanúgy nyilvánvaló, mintha Krisztus helyett Barabást választották volna.

TM 50-1.Itt akik megtartják az Isten parancsolatait és a Jézus hitét! – E világon jelenleg csak egyetlen egyház építi a régi romokat, alapzatait felrakja, ösvényeit megújítja, ha pedig bárki is felhívja a világ, vagy a többi egyház figyelmét erre az egyházra, s Babilonnak bélyegzi, az Sátánnal működik együtt, az atyafiak vádolójával. Lehetséges-e, hogy közülünk támadnak férfiak, akik fonák dolgokat beszélnek, s akik éppen Sátán kijelentéseinek adnak hangot, nevezetesen mindannak, amit Sátán terjeszteni kíván e világon az Isten parancsolatainak megőrzőiről, s akik Jézus hitével bírnak? Vajon nincs-e elegendő tennivalótok, hogy buzgalmaitokat kiéljétek, hogy feltárjátok az igazságot a tévedés sötétségében élőknek? Ti pedig, akiket Isten anyagi javak és képességek sáfáraivá tett, rosszul használtátok fel az Úr javait, mert a tévedést terjesztettétek. Az egész világ gyűlöli azokat, akik Isten törvényének kötelező voltát hirdetik. A Jehovához hű egyház nem közönséges harcot vív. "Mert nem vér és test ellen van nekünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság Lelkei ellen, melyek a magasságban vannak." Akik e harc jelentőségének csak valamennyire tudatában vannak, azok nem fordítják fegyverüket a harcoló egyház ellen, hanem minden erejüket megfeszítve, együttműködnek Isten népével a gonoszság lelkei ellen.

TM 133.Itt akik megtartják az Isten parancsolatait és a Jézus hitét! – Isten felhívta Jánost, hogy szemlélje azt a népet, amely különbözik a fenevad vagy képének imádóitól, azoktól, akik a hétnek első napját ünneplik. Ennek a napnak az ünneplése a fenevad bélyege. János kijelenti: „Itt van a szenteknek békességes tűrése, itt, akik megtartják Isten parancsolatait és Jézus hitét.”

TM 58.Itt akik megtartják az Isten parancsolatait és a Jézus hitét! – Istennek van választott népe, egyháza e földön, mely kiváló, az igazság tanítója, Isten törvényének védelmezője. Istennek vannak választott ügyvivői, férfiak, akiket vezet, akik a nap hevét és terhét hordozták, akik mennyei lényekkel együttműködnek, hogy építsék Krisztus országát e világon. Egyesüljünk tehát mindannyian ezekkel a választott ügyvivőkkel, hogy végül is közéjük számláltassunk, akikben él a szenteknek békességes tűrése, aki megtartották Isten parancsolatait és Jézus hitét.

9T 15-17.Itt akik megtartják az Isten parancsolatait és a Jézus hitét! – Nem mindenki állt Isten ellenségei mellé. Nem mindenki lett áruló. Akad néhány hűséges is, akik igazak maradnak Istenhez, mert János ezt írja: „Itt van a szenteknek békességes tűrése, itt a kik megtartják az Isten parancsolatait és a Jézus hitét!” (Jel 14,12). Nemsokára heves csata dúl majd Isten szolgái és azok között, akik nem szolgálják őt. Rövidesen mindent megráz, ami megrázható, hogy megmaradjon, ami változhatatlan.
Isten imádóinak különös ismertető jele a negyedik parancsolathoz való ragaszkodásuk lesz, mert a teremtői hatalmának jele, valamint az emberek részéről kifejezhető tisztelet és hódolat eszköze. A gonoszok megkülönböztető jele az a törekvésük lesz, hogy lerombolják a teremtés emlékünnepét és felmagasztalják Róma intézményét. A harc két táborra osztja a kereszténységet. Az egyikbe azok tartoznak, akik megtartják Isten parancsolatait és Jézus hitét, a másikba, pedig azok, akik imádják a fenevadat vagy annak képét, és felveszik annak bélyegét. Noha az állam és az egyház összefognak, hogy kicsinyeket és nagyokat, gazdagokat és szegényeket arra kényszerítsenek, hogy vegyék magukra a fenevad bélyegét, ezt Isten népe nem fogja megtenni. Pátmosz prófétája így szól: „És láték úgymint üvegtengert tűzzel elegyítve; és azokat, a kik diadalmasok a fenevadon és az ő képén, és bélyegén és az ő nevének számán, látám állani az üvegtenger mellett, a kiknek kezében valának az Istennek hárfái” (Jel 15,2), akik Mózes és a Bárány énekét éneklik.

2Szem 209-10.Itt akik megtartják az Isten parancsolatait és a Jézus hitét! – A küzdő egyház nem azonos a győzedelmes egyházzal. Az Úr azt szeretné, ha megpróbált szolgái életük végéig hirdetnék a mértékletességi reformot. Bontsátok ki a mértékletesség zászlaját! Tanítsátok az embereket arra, hogy legyenek szigorúan mértékletesek minden dologban, és váljanak a természet törvényeinek való engedelmesség bajnokaivá. Álljatok ki határozottan Isten igazsága mellett! Emeljétek a magasba az emberek előtt azt a zászlót, melyen ez a felírat áll: „Itt van a szenteknek békességes tűrése, itt akik megtartják az Isten parancsolatait és a Jézus hitét!” (Jel 14,12)

2T 450.Itt akik megtartják az Isten parancsolatait és a Jézus hitét! – A hetednapi adventisták, akik vallják, hogy várják és szeretik Krisztus megjelenését, ne kövessék a világiak útját. Nem mérvadó ez a parancsolattartók számára. Ne szabják magukat a vasárnapot ünneplő adventistákhoz sem, akik nem hajlandók elismerni törvényének kötelező voltát, hanem lábbal tapossák a parancsokat. Ez se legyen mérvadó a számukra. A parancsolattartó adventisták különleges, magasztos helyet foglalnak el. János szent látomásban szemlélte őket és ezt mondta róluk: „Itt akik megtartják az Isten parancsolatait és a Jézus hitét!” (Jel 14,12)

3T 446.-7.Itt akik megtartják az Isten parancsolatait és a Jézus hitét! Isten az örök igazság magasztos alapzatán vezet ki népet a világból – az Isten parancsain és a Jézus hitén. Az Úr meg fogja fegyelmezni, fel fogja készíteni népét. Nem fognak csoportokra szakadozni, hogy az egyik ebben higgyen, a másik meg egészen másban, teljesen szembenálló nézetekkel, hogy mindegyik függetlenítse magát a testülettől. Az ajándékok és a vezető képességek segítségével, melyeket a gyülekezetbe helyezett, mindnyájan eljutnak majd a hit egységére. Ha valaki testvérei nézeteinek semmibevételével alakítja ki a Biblia igazságairól alkotott nézeteit, ha mindenáron a maga eljárásait akarja igazolni, ha azt hangoztatja, hogy joga van a maga külön nézeteihez, sőt másokra is rá akarja erőltetni azokat, akkor az illető hogyan tehetne eleget Krisztus imájának? S ha a másik és még másik támad, mind ragaszkodva a maga jogához, hogy abban higgyen és azt hirdesse, ami neki tetszik, tekintet nélkül az egyháztestület hitére, hol lesz már akkor az az összhang, ami Krisztus és az Atya között fennáll, s amiért krisztus könyörgött, hogy éljen testvérei között?

3T 571.Itt akik megtartják az Isten parancsolatait és a Jézus hitét! – Sátán aknamunkáját ügynökei által, fogja végezni. Az olyan lelkészek, akik gyűlölik Isten törvényét, felhasználnak majd minden eszközt, hogy eltántorítsák az embereket az Isten iránti hűségtől. Legelkeseredettebb ellenségeink a vasárnapot ünneplő adventisták közül kerülnek ki. Teljesen eltökélték szívükben, hogy hadat viselnek azok ellen, akik megtartják Isten parancsolatait és a Jézus hitét. Ezek azt tartják, hogy erény, ha kimondják, leírják, és cselekedeteikkel is kifejezésre jutatják ellenünk irányuló keserű gyűlöletüket. Ne várjunk tőlük igazságos bánásmódot. Az ördög, őrjöngő gyűlöletet csihol bennük azok ellen, akik megtartják Isten parancsolatait. Rosszindulat és hamis beállítottság lesz a sorsunk, rosszul ítélik meg indítékainkat, cselekedeteinket, ki fogják kezdeni jellemünket. Így nyilvánul meg a sárkány haragja. De azt is láttam, hogy a legkevésbé se csüggedjünk el. Erőnk Jézusban, védőügyvédünkben rejlik. Ha alázatosan Istenben bízunk, és erősen ragaszkodunk ígéreteihez, akkor kegyelmet és mennyei bölcsességet ad, hogy elviseljük Sátán mindennemű cselvetéseit, és győztesként kerüljünk ki.

5T 472-3.Itt akik megtartják az Isten parancsolatait és a Jézus hitét! – Zakariásnak az angyalról és Jósuáról szóló látomás különös erővel vonatkozik Isten népének lelki állapotára az elfedezés sorsdöntő napjának lezárásakor. A maradék egyház még majd súlyos megpróbáltatásokban és nyomorúságba kerül. Akik megtartják Isten parancsolatait és Jézus hitét, érezni fogják bőrükön a sárkánynak és a seregeinek dühét. A Sátán a maga birodalmának tekinti a világot. Már előbb magához kaparintotta a hitehagyott egyházak fölötti uralmat, de itt ez a maroknyi csoport mégis ellene áll. Ha el tudná törölni őket a föld színéről, diadala teljes lenne. Ahogy régen felbujtatta a pogány nemzeteket, hogy irtsák ki Izraelt, úgy fogja felbújtatni a közeljövőben a föld gonosz hatalmait, hogy mészárolják le Isten népét. Mindenkire ráparancsolnak, hogy olyan emberi rendeletnek engedelmeskedjenek, amely sérti Isten törvényét. Akik hűek maradnak Istenhez és kötelességükhöz, azok majd fenyegetik, beárulják, és törvények kívül helyezik. Szüleik, testvéreik, rokonaik és barátaik árulják majd el őket.

5T 501.Itt akik megtartják az Isten parancsolatait és a Jézus hitét! – Kedves B testvér és testvérnő. Úgy mutattak meg nekem mindkettőtöket, mint akik lelkileg veszedelembe forogtok. Letérő félben vagytok a helyes ösvényről, és szélesebb útra helyeztétek lábatokat. B testvérnő sok mindent mondott, szemernyit it, szemernyit ott, kicsit emitt, kicsit amott, ami olyan volt, mint a magvetés, ezért az aratás semmi esetre sem marad el. Szította a hitetlenséget, és azt hangoztatta a férjének, hogy az út, amelyen járnak, nagyon is keskeny, nagyon is szerény. Úgy vélekedett, hogy férjének képességei színvonalasabbak. Szélesebb és tekintélyesebb körökben kellene azokat felhasználni. B testvér teljesen egyetértett vele. Valójában ő vezette feleségét ehhez a nézethez. Eredetileg mindketten kezetekben tartottátok a lobogót melyen ez a felirat áll: Isten parancsai és a Jézus hite. De amikor köztiszteletnek örvendő emberekkel találkoztok az úton, behúztátok, és hátatok mögé rejtettétek lobogótokat. Azt mondtátok, hogy ha világgá kürtölitek, hogy hetednapi adventisták vagytok, akkor csorbul a tekintélyetek, és számos előnyt elveszítetek. Láttam, hogy a porban vonszoltátok hátatok mögött az igazság lobogóját. Azután felvetődött a kérdés: minek egyáltalán magatokkal vinni. Hihetünk abban, amit igazságnak tartunk, mégsem feltétlenül szükséges a tanítók és a tanulók orrára kötnünk, hogy ilyen népszerűtlen zászlót hordunk. Olyanok is voltak veletek, akiknek nem tetszettek ezek a javaslatok, mégis tétovázva, titeket követtek, ahelyett, hogy előragyogtátok volna világosságukat, ahelyett, hogy magasra emeltétek volna a lobogót. Ők is elrejtették zászlójukat, féltek mindenki előtt ragyogtatni a mennyből kapott világosságot.

2Szem 365.Itt akik megtartják az Isten parancsolatait és a Jézus hitét! – Egy hetednapi adventista csoport tárult elém, melynek tagjai azt tanácsolták, hogy bennünket mint népet elkülönítő lobogót vagy jelet ne képviseljük olyan markánsan, mert az nem a legmegfelelőbb politika intézményeink sikerének biztosítására. Azonban ezt a megkülönböztető lobogót végig kell hordani az egész világon a próbaidő lezárulásáig! János így jellemzi Isten maradék népét: „Itt van a szenteknek békességes tűrése, itt a kik megtartják az Isten parancsolatait és a Jézus hitét!” (Jel 14,12). Ez a törvény és az evangélium. A világ és az egyházak egyesült összhangban hágják át Isten törvényét, lerombolják Isten emlékünnepét, és olyan szombatot magasztalnak fel, mely a bűn emberének kézjegyét viseli. Urunk Istenünk szombatja azonban olyan jel, mely rámutat az engedelmesek és az engedetlenek közötti különbségre. Láttam, hogy némelyek kinyújtották karjukat a lobogó bevonására, és jelentőségének lehomályosítására…

8T 41-2.Itt akik megtartják az Isten parancsolatait és a Jézus hitét! „Látomásban két hadsereg küzdelmét néztem. Az egyik sereget a világ jelvényeinek zászlói vezették, a másikat, pedig Immánuel fejedelem véráztatott zászlaja. Zászló-zászló után hullott gazdátlanul a porba, mikor az Úr seregéből század-század után állt át az ellenséghez, s az ellenség soraiból csapat-csapat után egyesült Isten parancsolat-tartó népével. Az ég közepén repülő angyal Immánuel zászlaját adta sokak kezébe, s ugyanakkor hatalmas hadvezér kiáltotta harsányan: „Jöjjetek a tűzvonalba. Akik hűek Isten parancsolataihoz és a Jézus hitéhez, foglalják el állásukat. Távozzatok közülük, s szakadjatok el tőlük, s tisztátalant ne illessetek, akkor felkarollak tieteket, s atyátok leszek, ti meg fiaim és leányaim lesztek. Aki akar, jöjjön az Úr segítségére, az Úr segélyére a hatalmasok ellen.”
A viadal tombolt. A győzelem majd ide, majd oda pártolt. Most a kereszt katonái vonultak vissza, mint amikor a zászlótartó lesorvad. De a látszólagos visszavonulás csak a kedvezőbb állások, elnyerését célozta. Örömkiáltásokat hallottam. Dicsének szállt fel Istenhez és angyalok csatlakoztak az énekléshez, amikor Krisztus katonái kitűzték zászlaját az addig ellenséges kézen levő erődök falaira. Üdvösségünk parancsnoka vezette a harcot és segítséget küldött harcosainak. Hatalma feltűnően látható lett és ez bátorította harcosait, hogy nyomuljanak a várkapukig. Az igazságos tettek mezején félelmetes dolgokra tanította katonáit, mikor lépésről-lépésre, diadalról diadalra vezette őket.
Végül is diadalt arattak. A sereg, mely az Isten parancsolatai, és a Jézus hite fel iratú zászlót követte, győzedelmeskedett. Krisztus katonái közvetlenül a város kapuinál álltak, s a város ujjongva üdvözölte a Királyt. Létrejött a béke, az öröm és az örökkévaló igazságosság országa.

6T 395.Itt akik megtartják az Isten parancsolatait és a Jézus hitét! – Az Úr nevében kell előre haladnunk, zászlaját kibontanunk, Igéjét javasolnunk. Mikor a hatóságok megparancsolják majd, hogy hagyjuk abba ezt a tevékenységet. Amikor megtiltják majd, hogy hirdessük Isten parancsait és a Jézus hitét, akkor azt kell mondanunk, amit az apostolok mondtak: „Péter és János, pedig felelvén, mondának nékik: Vajon igaz dolog-e Isten előtt, rátok hallgatnunk inkább, hogy nem Istenre, ítéljétek meg! Mert nem tehetjük, hogy a miket láttunk és hallottunk, azokat ne szóljuk” (Csel 4,19-20).

8MR 342.Itt akik megtartják az Isten parancsolatait és a Jézus hitét!

CM 122. Az Isten parancsolatait és a Jézus hitét!

CT 548. Az Isten parancsolatait és a Jézus hitét!

CW 102-3. Az Isten parancsolatait és a Jézus hitét!

JÉ 334. Az Isten parancsolatait és a Jézus hitét! – Isten parancsolatainak emberi előírásokkal történő helyettesítése nem szűnt meg. Még a keresztényeknél is vannak olyan intézmények, szokások, melyeknek nincs szilárdabb alapjuk, mint az atyák hagyományai. Az ilyen, pusztán emberi tekintélyen nyugvó szokások helyettesítik az isteni rendeléseket. Az emberek ragaszkodnak hagyományaikhoz, nagyra becsülik szokásaikat, és gyűlöletet táplálnak azok iránt, akik megpróbálják megmutatni nekik tévedésüket. Napjainkban, amikor felhívást kapunk, hogy figyeljünk Isten parancsolataira és a Jézus hitére, ugyanazt az ellenségeskedést tapasztaljuk, ami Jézus idejében megnyilvánult. Isten maradék népéről íratott meg: „Megharaguvék azért a sárkány az asszonyra, és elméne, hogy hadakozzék egyebekkel az ő magvából valókkal, az Isten parancsolatainak megőrzőivel, és akiknél vala a Jézus Krisztus bizonyságtétele” (Jel 12:17).

EW 42. Az Isten parancsolatait és a Jézus hitét! – 1849. március 24-én a mainei Topshamban az ottani testvérekkel nagyon jó és érdekes összejövetelünk volt. Isten lelke kiáradt ránk és én lélekben elragadtattam az élő Isten városához. Megmutattatott nekem, hogy Isten parancsolatai és Jézus Krisztus bizonyságtétele, mely a zárt ajtóra utal, elválaszthatatlanok. Isten törvényeinek teljes jelentősége éppen akkor lett nyilvánvaló és Isten népe a szombat igazságot éppen akkor ismerte fel, midőn a mennyei szentélyből a szentek szentjébe vezető ajtó megnyílt. Itt a szentek szentjében van a frigyláda s benne a Tízparancsolat. Ez az ajtó mindaddig zárva volt, míg Jézus közbenjárói tisztje a szentélyben 1844-ben befejeződött. Akkor zárta be a szentély ajtaját és felnyitotta a szentek szentjét, a második kárpiton átlépett, ahol most a frigyláda előtt áll, és ahova most Izrael hite irányul.

EW 63. Az Isten parancsolatait és a Jézus hitét! – Láttam annak szükséges voltát, hogy a hírnökök éberen ügyeljenek s azonnal lépjenek fel, ha valahol fanatizmust, üres ábrándozást tapasztalnak. Sátán minden oldalról szorongat bennünket, ha nem vigyázunk eléggé, s ha nem figyeljük nyitott szemmel csalását és csapdáit és ha nem öltjük fel Istenünk teljes fegyverzetét: a gonosz tüzes nyilai célba találnak. Isten szava rendkívül sok drága igazságot tartalmaz, de a nyájnak most a korszerű igazságra van szüksége. Nagyon veszélyes a hírnökökre, ha elhagyják az időszerű igazság egyes pontjait, és e helyett olyan dolgokkal foglalkoznak, amelyek nem szolgálják a nyáj egységét és a lelkek megszentelését. Sátán e tekintetben mindent megragad, hogy Isten munkájának ártson.
A szentélyről szóló tan, a 2300 napról szóló igazsággal kapcsolatban, továbbá Isten törvényei, meg Jézus Krisztus hite, oly tárgyak, melyek alkalmasak arra, hogy a Jézusvárás lefolyt mozgalmát megvilágítsák, megismertessék jelen helyzetünket, meggyőzzék a kételkedők hitét, és biztonságot nyújtsanak a dicsőséges jövőről. Számtalanszor meggyőződtem róla, hogy a hírnököknek különösen ezekkel a tárgyakkal kell foglalkozni.

Ev. szolgái 102. Az Isten parancsolatait és a Jézus hitét! – Káin áldozata nem volt kedves Isten előtt, mert Krisztus nélküli áldozat volt. Üzenetünk súlypontja nem Isten törvénye önmagában, hanem ezzel együtt a Jézusba vetett hit. Ösvényünket ma egy ragyogó fény világítja meg, amely Krisztusba vetett hitünket növeli. Minden fénysugarat magunkévá kell tennünk és a szerint élnünk, nehogy az ítéletkor vádolónk legyen. Feladataink és kötelességeink egyre fontosabbá válnak számunkra, ahogy egyre tisztábban látjuk az igazságot. Amikor ránk árad a világosság, megmutatja és megfeddi a tévedéseket, amelyek a sötétségben voltak elrejtve, és arra késztet, hogy az ember élete és jelleme megváltozzék, az Istentől nyert világossággal összhangba kerülve. Bűnök, amelyek egykor a lelki vakság miatt a tudatlanság bűnei voltak, többé nem követhetők el anélkül, hogy vétkessé ne tennének. A világosság növekedésével az embereknek át kell alakulniuk, emelkedetté és nemessé válva, különben még eltévelyedettebbé és makacsabbá lesznek, mint azelőtt.

ML 73. Az Isten parancsolatait és a Jézus hitét! – Két nagy alapelv van: egyik a hűség, a másik a hűtlenség alapelve. Mindannyiunknak szüksége van nagyon keresztényi bátorságra, hogy felemelhessük azt a zászlót, amelynek felirata: Isten parancsolatai és Jézus hite… Az engedelmesek és az engedetlenek közötti határvonal világosnak és megkülönböztethetőnek kell lennie. Szilárdan el kell határoznunk, hogy az Úrnak akaratát cselekedjük minden időben és minden helyen…

ML 315. Az Isten parancsolatait és a Jézus hitét!Isten nevében emeld fel zászlódat az igazságért és az igazságosságért, Isten parancsolataiért és Jézus hitéért. Szükséged van most az igazság teljes fegyverzetére, a Lélek kardjára, amelynek éle soha ki nem tompul, hanem utat vág magának a bűnön és az igazságtalanságon keresztül.

MM 94. Az Isten parancsolatait és a Jézus hitét!

MM 97-8. Az Isten parancsolatait és a Jézus hitét!

SD 215. Az Isten parancsolatait és a Jézus hitét! – Mindannyiunknak nagyobb keresztény bátorságra van szükségünk, hogy magasra emelhessük azt a zászlót, amelyre fel vannak írva Isten parancsolatai és Jézus hite. A lázadás vezetőjével nem köthetünk semmilyen kompromisszumot… Szilárd határozatot kell hoznunk, hogy minden időben és minden helyen csak az Úr akaratát cselekedjük.

2Szem 382. Az Isten parancsolatait és a Jézus hitét!Magasba kell emelnünk a zászlót, melynek feliratán ez áll: „Isten parancsolatai és a Jézus hite.” Az Úr törvényének való engedelmesség a nagy kérdés, ne hagyjuk hát azt figyelmen kívül. Igyekeznünk kell felébresztenünk az egyháztagokat és a hitetleneket, hogy tanulják meg a menny törvényének rendeléseit, és engedelmeskedjenek azoknak. Naggyá és dicsőségessé kell tennünk a törvényt.

6T 61. Az Isten parancsolatait és a Jézus hitét! – Amikor csak két hétig tudok szólni a gyülekezethez, ne mulasszátok el a szombatkérdés hirdetését, amíg minden mást eléjük nem tértok, feltételezve, hogy ezzel elkészítitek előtte az utat. Emeljétek magasra a lobogót, Isten parancsait és a Jézus hitét. Ezt tegyétek központi témává. Azután erős érvekkel fokozzátok még hatalmasabb erővé. Időzzetek tovább a Jelenéseknél is. Olvassátok, magyarázzátok, s juttassátok érvényre a tanítást.

6T 144. Az Isten parancsolatait és a Jézus hitét! – Akadnak, akik mindent elkövetnek, hogy kevésbé szembeszökővé tegyék a különbséget a hetednapi adventisták és a hét első napjának megtartói között. Olyan hetednapi adventista nevet viselő csoportot mutattak nekem, mely azt tanácsolta, hogy nem kellene annyira feltűnően magasra emelnünk a minket megkülönböztető néppé tevő lobogót, vagy jelt. Azt állították, hogy intézeteink sikere érdekében nem ez a legcélirányosabb. Ez azonban nem a zászlóbevonásnak, sem a hitünkért való szégyenkezésnek az ideje. E jól kivehető lobogót: „Itt van a szenteknek békességes tűrése, itt, akik megtartják az Isten parancsolatait és a Jézus hitét,” felirattal végig kell hordoznunk az egész világon, amíg a próbaidő le nem jár. Növelnünk kell erőfeszítéseinket, hogy előbbre jussunk a különböző területeken, a támogatás biztosítása kedvéért mégsem szabad hitünket álcáznunk. Az igazságnak el kell jutnia a halálukon levő emberekhez. S ha bármi módon álcázzuk az igazságot, Istent becstelenítjük meg s emberek vére csúfítja majd ruházatunkat.

6T 290. Az Isten parancsolatait és a Jézus hitét! – Fennáll a lehetőség, fennforog a veszély, hogy a szegényekért végzett helyénvaló munka közben szem elöl tévesztjük az igazság hatalmas elveit. Ebben a tevékenységünkben is szüntelenül szem előtt kell tartanunk a lélek szükségleteit, - ezt soha ne feledjük el. A testi szükségletek kielégítése terén végzett fáradozásaink közben az a veszély fenyeget, hogy elválasztjuk az utolsó evangéliumi üzenettől annak legfőbb és legényegesebb vonásait. Az egészségügyi hittérítés néhány helyen elvonta azokat a tehetségeket és anyagiakat, amelyek a munka más területeihez tartoztak s elhanyagoltuk a lelkibb-jellegű erőfeszítéseket. Az örökké növekvő lehetőségek folytán – melyek valamennyi osztály testi szükségleteinek kielégítése terén léteznek – az a veszély fenyeget, hogy az egészségügyi hittérítés kiszorítja az Isten által ránk bízott üzenetet, melyet, pedig minden városban hirdetnünk kell: Krisztus közeli eljövetelét s annak szükségét, hogy engedelmeskedjük Isten parancsolatainak és Jézus bizonyságtételeinek. Ez az üzenet a mi tevékenységünk felelőssége. Hangos kiáltással kell azt hirdetnünk, s eljuttatnunk az egész világra. Ezzel kell egyesülnie minden országban az egészség elvei terjesztésnek, de nem az üzenettől függetlenül, sem pedig az helyett. Az egészségügyi tevékenység ne követeljen magának akkora figyelmet, hogy megrövidítse a munka többi ágait. Az Úr utasítása az, hogy vegyük figyelembe a munka valamennyi ágát. Tevékenységünk így egyenletes, arányosan és kiegyensúlyozottan fejlődhet.

6T 292-3. Az Isten parancsolatait és a Jézus hitét!A föld történelmének végéhez közeledünk, és az Úr felszólít mindannyiunkat, hogy emeljük magasra a zászlót, melyen ez a felírat olvasható: „Itt akik megtartják az Isten parancsolatait és a Jézus hitét!” Az Úr felhívja népét, hogy tökéletes összhangban dolgozzon. Felhívja az egészségügyi hittérítéssel foglalatoskodókat, hogy legyenek egyek az igehirdetőkkel. Felhívja az igehirdetőket, hogy egyesüljenek az egészségügyi hittérítőkkel. S felhívja a gyülekezetet, hogy vegye vállára kijelölt kötelességét, emelje magasra az igaz tökéletesítés zászlaját a maga területén, s tegyék szabaddá a tapasztalt munkásokat, hogy új területekre hatolhassanak be. Egyetlen csüggesztő szót se szóljunk senkihez, mert ez elszomorítja Krisztust, és igen-igen teszik az ellenfélnek. Valamennyien rászorulunk a Szentlélek keresztségére. Mindenkinek tartózkodnia kell a bíráló, leszóló megjegyzésektől, s közelebb kell húzódnia Krisztushoz, hogy átérezhesse a súlyos felelősséget, melyet Krisztus munkatársai hordanak: ’Tartsatok össze, összetartsatok’, ezek a mennyei oktató szavai. Egységben az erő, a széthúzásban, pedig a gyengeség és a vereség.

6T 434. Az Isten parancsolatait és a Jézus hitét! – Lelkek pusztulnak el Krisztus nélkül, s akik tanítványainak vallják magukat, hagyják őket meghalni. Testvéreink olyan képességekkel rendelkeznek, melyeket pontosan az emberek megmentésére kaptak. Néhányan azonban kendőbe csavarják képségeiket s elássák a földbe. Az ilyen tétlenek mennyiben hasonlítanának az ég közepén repülő angyalhoz, aki Isten parancsait és Jézus hitét hirdeti? Milyen kérlelés venné rá őket, hogy felriadjanak, és munkához lássanak a Mesterért? Mit is mondhatnák ezeknek a dologkerülő gyülekezeti tagoknak, hogy eszükbe vegyék annak szükségét, hogy felássák talentumaikat, és a pénzváltóknál helyezzék el? A mennyek országában nem lesz egyetlen tétlen munkakerülő sem. Bárcsak isten teljes fontosságában a gyülekezet elé tárná ezt a dolgot! Bárcsak felriadnak Sion és felöltené gyönyörű ruháját! Ó, bár csak ragyogna!

7T 150. Az Isten parancsolatait és a Jézus hitét!Isten olyan zászlót helyezett kezünkbe, melyen ez a felirat áll: „Itt van a szenteknek békességes tűrése, itt a kik megtartják az Isten parancsolatait és a Jézus hitét!”(Jel 14,12).Megkülönböztető, elválasztó üzent ez – üzenet, melynek nem szabad bizonytalanul hangzania. El kell vezetni az embereket a repedezett kutaktól – melyekben nincs víz – az élet vizének kiapadhatatlan forrásához.

8T 77. Az Isten parancsolatait és a Jézus hitét! – Az orvosi hittérítés legyen az egyház olyan munkája, mint a testnek a jobb keze. A harmadik angyal repül előre, hirdeti Isten parancsolatait és Jézus hitét. Az orvosi hittérítés az örömhír a gyakorlatban. Minden területnek össze kell hangolódnia és hangoztatni a meghívást: jöjjetek, mert minden készen vár.

8T 197. Az Isten parancsolatait és a Jézus hitét! – Az első és a második angyal üzenetét felemelő harmadik angyal üzenete a mi időnkre szól. Magasra kell emelnünk a zászlót, melyen ez a felírat áll: „Isten parancsolatai és a Jézus hite.” A világnak rövidesen a megszegett törvény felett kell szembenéznie a nagy Törvényadóval. Nem azaz idő van most, amikor félretehetjük az előttünk tornyosuló nagy kérdéseket. Isten felhívja népét, hogy a törvényt naggyá tegyék és dicsőségessé.

9T 61. Az Isten parancsolatait és a Jézus hitét! – Az utolsó evangéliumi üzenet nagy és csodálatos munkáját úgy kell most végeznünk, mint még soha. Az Ige örömhír szolgálatával – könyveinkkel és folyóiratainkkal – el kell juttatnunk a világhoz az igazság világosságát. Kiadványainknak rá kell mutatniuk arra, hogy minden dolog vége elközelgett. Felszólítottak, hogy közölje kiadóhivatalainkkal: ’Emeljétek magasba a lobogót, azután még magasabbra. Hirdessétek a harmadik angyal üzenetét, hogy meghallja az egész világ. Hadd lássák, hogy itt vannak, akik kitartanak Isten parancsolatai és Jézus hite mellett (Jel 14,12). Hirdesse irodalmunk – mint megannyi tanú az üzenetet az egész világnak.

TM 16-17. Az Isten parancsolatait és a Jézus hitét! – Éppen napjainkban öltözködjék fel az egyház szép öltönyébe: „Krisztus életszentségébe.” Állítsuk, helyre s mutassuk be a világos, határozott különbséget a világ előtt: lobogtassuk fennen Isten parancsolatait és Jézus hitét. Lássák meg a szentség szépségét, természetes fényében: ellentétben a hűtlenek torzult sötétségével, akik lázadva eltértek Isten törvényétől. Így elismerjük törvényét, az ő kormányzatának alapzatát a mennyben és földi domíniumaiban. Tekintélyét határozottan és világosan tárjuk a világ elé: ne ismerjünk el semmilyen törvényt, mely Jehova törvényeivel ütközik. Ha Isten intézkedéseinek ellenére megengedjük, hogy a világ befolyásolja elhatározásainkat vagy tevékenységünket, akkor Isten terve vereséget szenved. Legyen az ürügy bármilyen tetszetős, ám ha a gyülekezet ingadozik, hűtlenségét feljegyzik a menny könyveiben, nevezetesen, hogy legszentebb megbízatásait elárulta, tehát árulója Krisztus országának.

TM 24. Az Isten parancsolatait és a Jézus hitét! – Művünk kezdettől fogva agresszív irányt vett. Tagjainak száma csekély volt, legtöbben a szegényebb néposztályból valók. Meglátásainkat, hittételeinket a világ alig ismerte. Nem voltak imaházaink, csak néhány könyvünk, s igen korlátolt lehetőségeink művünk előbbre vitelére. Nyájunk a főutak és mellékutak mentén szétszórtan élt, városokban, kisebb helyeken és erdőségekben. Üzenetünk tárgy volt, Isten parancsolatai és Jézus hite.

TM 114. Az Isten parancsolatait és a Jézus hitét! – Isten parancsolatai és Jézus Krisztus bizonyságtétele, azaz a prófétaság lelke, immár birtokunkban van. Isten Igéjében felértékelhetetlen drágagyöngyök vannak. Akik az Igét kutatják, tartsák tisztán, világosan elméjüket. Ne engedjék, hogy étvágyukat ínyenckedés rontsa meg, ne hódoljanak kedvteléseiknek evésben, ivásban.

TM 219-20. Az Isten parancsolatait és a Jézus hitét! – A vallásszabadság kérdése igen fontos. Ennek megfelelően igen bölcsen, megfontoltan kezelendő. Ha nem így teszünk, fennforog a veszély, hogy eljárásunkkal válságot idézünk fel, még mielőtt felkészültünk volna rá. Üzenetünk súlypontja legyen: „Isten parancsolatai és Jézus hite!” Testvéreinket óva intjük, ne tegyenek olyasmit, amivel kihívjuk magunk ellen a hatóságokat, ezzel elejét vesszük annak, hogy művünket korlátozzák, vagy pedig lehetetlenné tegyék az üzenet hirdetését különböző helyeken.

1888 – 117. A Jézus hitét!

Jel. 14,13

"És hallék az égből szózatot, amely ezt mondja vala nékem: Írd meg: Boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg mostantól fogva. Bizony, azt mondja a Lélek, mert megnyugosznak az ő fáradságuktól, és az ő cselekedeteik követik őket."

2Szem 231-32.Boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg mostantól fogva. – Kedves Willie! Mindkettőtökért aggódom, különösen kedves Mary-ért. Naponta imádkozom érte, éjjelente pedig így szólok: tudom, hogy az Úr tenyerén hordozza őt. Mary teljes bizonyossággal mondhatja: „Tudom, kinek hittem, és bizonyos vagyok benne, hogy ő az én nála letett kincsemet meg tudja őrizni ama napra” (1Tim 1,12).
Nincs bennem kétség vagy hitetlenség Mary-vel kapcsolatban. „Az Úr szemei előtt drága az ő kegyeseinek halála’ (Zsolt 116,15) Mary Pállal együtt elmondhatja: „Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam: Végezetre eltétetett nékem az igazság koronája, melyet megád nékem az Úr ama napon, az igaz Bíró; nemcsak nékem pedig, hanem mindazoknak is, akik vágyva várják az ő megjelenését” (2Tim 4,7-8).
Mit tehetnénk a Megváltó nélkül egy lelket próbáló órában? Szolgáló angyalok vannak körülöttünk, és az élet vizével frissítik lelkünket életünk végső óráiban. Ígéretünk van attól, aki a feltámadás és az élet, hogy a Jézusban alvókat elő fogja hívni a sírból. A trombita felharsan, a halottak megelevenednek, hogy soha többé ne lássanak halált. Elérkezett számukra az örök reggel, mert az Isten városában éjszaka nem lesz.
Mary férfiasan küzdött a kísértések és próbák idején. Megtette, ami tőle telt. Krisztus kegyelméből, szavai és cselekedeti által részt vett mások jellemének alakításában. A hitben meghalva munkája tovább él (1890, 78. levél).

2Szem 243.Boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg mostantól fogva. – Kedves Testvérnő! Olvastam a leveled… édesanyád haláláról, és csak annyit mondhatok: „Boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg” (Jel 14,13). Édesanyád sokáig gyengélkedett, és te vigyáztál rá szüntelen. Nagy bánat lesz számodra, hogy többé nem láthatod arcát. Ha közelebb laknánk hozzád, azt mondanánk, hogy jöjj el, és pihenj meg egy kissé. Azonban vár rád a kötelesség. Bízzál az Úrban!
Édesanyád halálát nagyon mélyen át fogod érezni, de hadd mondjam el neked, hogy nem az igaz halottakért fáj a szívem, hanem az élőkért. Tudom, hogy abban a reménységben helyezetd sírba édesanyád, hogy a trombitaszóra hamarosan előjön… Tudom, mit jelent eltemetni szeretteinket. Édesapán, édesanyám, testvéreim, férjem és két gyermekem a sírban nyugszik. Csak Mary nővérem, én és két fiam maradtunk az élők sorában (1903, 98. levél).

2Szem 246.Boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg mostantól fogva. – Kedves lesújtott testvére! Noha nem számítottam arra, hogy még valaha látni fogom férjedet ebben az életben, halála mégis igen elszomorított. Rád maradt a családodról való gondoskodás nagy felelőssége. Együtt érzünk veled és gyakran fogunk imádkozni érted és gyermekeidért. Férjed elaludt Jézusban: „És hallék az égből szózatot, a mely ezt mondja vala nékem: Írd meg: Boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg mostantól fogva. Bizony, azt mondja a Lélek, mert megnyugosznak az ő fáradságuktól, és az ő cselekedeteik követik őket” (Jel 14,13).
Az Atya szereti a tettek és az igazság híveit, mint annak a testnek a tagjait, melynek feje Krisztus. Ülj le Krisztus árnyékába, és fogadd be békéjét! Gondolkodj Krisztusról! Tekints rá hitben, higgy ígéreteiben! Légy bizodalommal, és Krisztus lesz támaszod. Bízd rá magad, támaszkodj rá! Ne légy túlságosan szomorú, ne csüggedj el, mert nagy felelősség terhe nyugszik válladon. Helyezd magad annak bizalmába, akinek karjai soha nem hagynak el.
Én is elveszítettem a férjem, s így tapasztalatból ismerem fájdalmamat. Jézusra tekintve azonban bátorításra lelsz. Kísérjen az Úr áldása naponta! Kedves testvérem! Áldjon meg és támogasson téged az Úr!

3T 407-8.Boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg mostantól fogva. – Már eddig is rengeteg időt pazaroltunk el, - angyalok viszik hanyagságunk hírét a mennybe. Álmos és megszenteletlen állapotunk értékes lehetőséget szalasztott és szalaszt el, melyeket, pedig Isten küldött azok személyében, akik arra képesítettek, hogy segítségünkre legyenek a jelen hiányosságban. Jaj, mennyire szükségünk is lenne Hanah More-ra, hogy segítsen most nekünk, hogy más nemzeteket is elérjünk! A hittérítés mezőinek az a beható ismerete, amellyel ő rendelkezett, hozzáférhetővé tenné számunkra a más ajkúakat, akiket most nem tudunk megközelíteni. Isten küldte közénk ezt az ajándékot, hogy eleget tudjunk tenni a jelen szükségletünknek. Mi azonban nem becsüljük meg az ajándékot, ezért előszólította őt tőlünk. Hanah More megnyugodott fáradozásaitól, de önfeláldozó cselekedeti követik őt. Bánkódnunk kell azon, hogy hittérítő munkánk annak a tudásnak annak a tudásnak hiánya miatt szenved visszaesést, hogy hogyan is férhetnénk a különböző nemzetekhez és területekhez a széles, aratásra érett mezőkön.

5T 313-4.Boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg mostantól fogva. – Amíg itt így szabad folyást engedtek érzéseiteknek, eszetekbe jutott-e, hogy Atyátok van a mennyben, akik halálra adta értünk egyetlen Fiát, hogy halálunk ne legyen örök alvás? Eszetekbe jutott-e, hogy az élet és a dicsőség Ura is áthaladt a síron, s a jelenlétével világította be azt? A szeretett tanítvány mondta: „Boldogok a halottak, a kik az Úrban halnak meg mostantól fogva” (Jel 14,13). Így van, mondja a Lélek: pihenjék ki fáradalmaikat, mert tetteik elkísérik őket. Az apostol jól tudta miről beszél, mikor ezeket a szavakat írta. De valahányszor szabad folyást engedtek vigasztalhatatlan gyászotoknak, annyiszor hazudtoljátok meg a vigasztaló szavakat.
Az Úr kegyelmes, irgalmas és igaz. Megengedte, hogy családotok egyik tagja, aki a legártatlanabb és legfelkészültebb volt, végigpihenje az utolsó idők veszedelmeit. Jaj, ne zárjátok el magatokat gyászotokkal, az elöl a dallam, és öröm elöl, mintha nem is lenne feltámadás. Hanem dicsérjétek az Istent, hogy halottatok számára nem lesz többé halál, nem lesz többé megpróbáltatás, sem bánat. Ő most Jézusban nyugszik, amíg az életadó a dicső halhatatlanságra nem szólítja elő az alvó szenteket.

TM 429.Boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg mostantól fogva.Ha az ember meghal, ám befolyása nem hal meg, tovább hat, termést hoz. A tiszta, szent életű, jó ember befolyása halála után tovább él, hasonlóan a nyugvó nap sugaraihoz, melyek még sokáig megvilágítják a hegycsúcsokat, bár a nap már régen eltűnt a dombok mögött. Így a jók, a tiszták, a szentek cselekedetei még mindig vetítik fényüket, még akkor is, amikor is ők maguk már nem élnek, hogy beszéljenek vagy tevékenykedjenek. Cselekedeteik, szavaik, példájuk mindörökké él. „Örök emlékezetben lesz az igaz.”

2Szem 251.Boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg mostantól fogva. – Nem vagyunk olyanok, mint a pogányok, akik több éjen és napon át, gyászolnak, s közben csak komor énekeket kántálnak a halottakért, így kívánva felébreszteni az emberek együttérzését. Nem öltünk gyászruhát, és nem mutatunk gyászos ábrázatot, mintha barátaink és rokonaink mindörökre távoztak volna tőlünk. János így ír: „Itt van a szenteknek békességes tűrése, itt, akik megtartják az Isten parancsolatait és a Jézus hitét! És hallék az égből szózatot, amely ezt mondja vala nékem: Írd meg: Boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg mostantól fogva. Bizony, azt mondja a Lélek, mert megnyugosznak az ő fáradságuktól, és az ő cselekedeteik követik őket” (Jel 14,12-13).
Mennyire ide illőek János szavai most, amikor szeretteitek elaludtak Jézusban. Az Úr szereti őket. Az életükben kimondott szavak és szeretetteljes tetteik meg fognak ismétlődni mások által. Isten művében való odaszentelődésük követendő példát nyújt másoknak, mert a Szentlélek munkálta bennük az akarást és a véghezvitelt jókedvéből.

7BC 982.Boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg mostantól fogva.Vannak élő emberek, akik túljutottak kilencvenedik évükön. Az öregség természetes jelei észlelhetők gyengeségükben. Ők mégis hisznek Istenben és isten is szereti őket. Isten pecsétje rajtuk áll, s azok között lesznek, akikről az Úr ezt mondja: „Boldogok, akik az Úrban halnak meg.” Pállal együtt elmondhatják: „Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam: Végezetre eltétetett nékem az igazság koronája, melyet megad nékem az Úr ama napon, az igaz Bíró; nemcsak nékem pedig, hanem mindazoknak is, akik vágyva várják az ő megjelenését” (2Tim 4,7-8). Sokan vannak, akiknek ősz haját az Úr tiszteli, mivel nemes harcot harcoltak, s a hitet megtartották (1899, 207. levél).

CH 375-6.Boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg mostantól fogva.

NO 159.Boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg mostantól fogva. – Vannak esetek, amikor Isten mennyei hatalmánál fogva meggyógyít benneteket, de nem gyógyít meg minden beteget. Sokan elalszanak Jézusban. Jézus ezt íratta Jánossal Pátmosz szigetén: „Boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg mostantól fogva. Bizony, azt mondja a Lélek, mert megnyugosznak az ő fáradságuktól, és az ő cselekedeteik követik őket” (Jel 14,13). Ebből láthatjuk, hogy ha valaki nem gyógyul meg, nem szabad azért kishitűséggel vádolni őt.

1Szem 50-51.Boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg mostantól fogva. – Népünknek óriási világosság adatott ezekben az utolsó napokban. Ha megtartatik életem, ha nem, írásaim mindenkor beszélni fognak, mindaddig végezvén munkájukat, amíg az idő megmarad. Írásaim össze vannak rendezve, és még ha nem is élnék, az Úr nekem adott üzenete fenn fog maradni és szólni fog az emberekhez. De most erős vagyok, és sok hasznos munkát szeretnék még elvégezni. Lehet, hogy életben maradok az Úr eljöveteléig. Ha mégsem, akkor bízom benne, hogy elmondható lesz rólam: „...Boldogok a halottak, akik az Úrban haltak meg mostantól fogva. Bizony, azt mondja a Lélek, mert megnyugosznak az ő fáradságuktól, és az ő cselekedeteik követik őket” (Jel 14:13).

1Szem 79.Boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg mostantól fogva. – Bármi történik, ne csüggedjetek el! Az Úr szeret minket és betartja Szavát. Buzdítsátok Istenben vetett bizalomra a betegeket! Bátorítsátok őket! Öntsetek beléjük reményt a legvégsőkig! Ha meg kell halniuk, tegyék azt az Urat dicsérve! Ő örökké él, és noha hűséges szolgáinak némelyike meghal, munkájuk követni fogják őket; és a feltámadás reggelén örömteli ébredésben lesz részük.
Ne csüggedjünk el! Ne kételkedjünk szavainkkal, hanem higgyünk, mert a hitben végtelen erő van. Ha erre az erőre hagyatkozunk, és nem saját emberi erőnkben bízunk, akkor meg fogjuk látni Isten szabadítását (Notebook Leaflets, Christian Experience, No. 2. - The Review and Herald, 1909. december 30).

2Szem 207.Boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg mostantól fogva. – Ez volt annak az üzenetnek a lelke és veleje, melyet János idős, majdnem százéves korában hordozott. A zászlóvivők szorosan tartják a lobogót. Mindaddig nem veszik le kezüket az igazság zászlajáról, amíg le nem teszik fegyverzetüket. Az öreg harcosok hangjai sorban elcsendesednek. Helyük megüresedik. Ugyan nem látjuk őket többé, mert halottak, tetteik mégis beszélnek. Bánjunk olyan gyöngéden a még néhány élő idős zarándokkal. Becsüljük őket nagyra elvégzett munkájukért. Miközben erejük meglankad és meggyengül, szavaik értékesek maradnak. Őrizzük meg szavaikat drága bizonyságtételként! A fiatalok és az új munkások ne vessék meg a fehérhajú embereket, és ne legyenek közömbösek irántuk, hanem mutassanak tisztelete irányukban. Emlékezzenek arra, hogy ők maguk léptek ezeknek az embereknek a helyébe! Bárcsak sokkal nagyobb krisztusi szeretet lenne a hívők szívében azok iránt, akik az üzenet úttörői voltak (1890, 33. kézirat).

2Szem 210-11.Boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg mostantól fogva. – Isten arra hívja idős szolgáit, hogy legyenek tanácsadók, és tanítsák a fiatalokat arra, hogy mit tegyenek a veszély idején. Az idős munkásoknak Jánoshoz hasonlóan élő bizonyságot kell tenniük valós tapasztalatukról. És amikor ezek a hűséges szolgák nyugovóra térnek, azokkal a szavakkal, hogy „boldogok, akik az Úrban halnak meg” (Jel 14,13), akkor olyan embereket kell találnunk iskoláink számára, akik képesek megragadni a zászlót és felemelni azt új területeken.
Amíg az idős zászlóvivők a munkamezőn vannak, gondoskodjanak róluk és vegyék körül őket tisztelettel azok, akiket munkájukkal szolgálnak! Ne helyezzetek reájuk súlyos terheket! Értékeljétek tanácsadó szavaikat! Bánjatok velük úgy, mintha apáitok és anyáitok lennének, mert ők hordozták a kezdeti terheket. A mű korai szükségletével szembenéző munkások nemesen teszik, ha ahelyett, hogy saját maguk hordoznák el a terheket, a fiatalok vállára helyezik azokat, és úgy tanítják őket, mint Illés tanította Elizeust.

Jel. 14,14

"És látám, és íme vala egy fehér felhő; és a felhőn ül valaki, hasonló az embernek Fiához, a fején arany korona, és a kezében éles sarló."

JÉ 537-38.A felhőn ül valaki, hasonló az embernek Fiához. – Jeruzsálem elpusztításáról szóló próféciájában Krisztus ezt mondta: „És mivelhogy a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül. De aki mindvégig állhatatos marad, az idvezül. És az Isten országának ez az evangéliuma hirdettetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek; és akkor jő el a vég” (Mt 24:12-14). Ez a prófécia ismét beteljesül majd. Annak a napnak megsokasodó gonoszsága visszatükröződik a mi nemzedékünkben is. Különösképpen így van ez az evangélium hirdetésére vonatkozó jövendöléssel kapcsolatban. Pál a Szentlélek által megvilágosítva és vezetve kijelentette, hogy Jeruzsálem eleste előtt az evangéliumot prédikálták „minden teremtménynek az ég alatt” (Kol 1:23). Így most az ember Fia eljövetele előtt, az örökkévaló evangéliumot kell prédikálni „minden nemzetségnek és ágazatnak, és nyelvnek és népnek” (Jel 14:6). Isten „rendelt egy napot, melyen megítéli majd a föld kerekségét igazságban” (Acs 17:31). Krisztus azt is közli velünk, hogy ez a nap mikor virrad majd meg a számunkra. Krisztus nem azt mondja, hogy az egész világ megtér majd, hanem csak azt, hogy: „Az Isten Országának ez az evangéliuma hirdettetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek; és akkor jő el a vég” (Mt 24:14). Azzal, hogy az evangéliumot mi hirdethetjük a világnak, tőlünk, illetve az evangélium hirdetésének hőfokától függ, hogy siettetjük-e Urunk visszatérését. Nekünk nemcsak várnunk kell, hanem sietve kell elé menni Isten napjának. (Vö. 2Pt 3:12). Ha Krisztus egyháza elvégezte volna már kijelölt munkáját úgy, ahogy azt az Úr elrendelte, akkor Isten az egész világot már régebben figyelmeztette volna erre, és az Úr Jézus Krisztus már eljött volna a földre hatalommal és nagy dicsőséggel.

NK 569-70. A felhőn ül valaki, hasonló az embernek Fiához. – Nemsokára keleten megjelenik egy kicsiny fekete felhő. A távolból sötétnek látszó felhő körülveszi a Megváltót. Isten népe ebben a felhőben felismeri az Emberfiának jelét. Ünnepélyes csendben figyelik a föld felé közeledő és egyre fényesebb és dicsőségesebb felhőt, mígnem nagy fehér felhő lesz belőle, amely megemésztő dicsőségként fénylik. Felette a szövetség szivárványa ível. Jézus hatalmas győzőként lép elő. Most nem „fájdalmak férfia”-ként jön, hogy kiigya a szégyen és a szenvedés keserű poharát, hanem a menny és a föld győzteseként, az élők és holtak bírájaként, aki „hív és igaz”; aki „igazságosan ítél és hadakozik”. „És mennyei seregek követik... vala Őt” (Jel ,19:11.14). A királyt útján szent angyalok hatalmas, megszámlálhatatlan sokasága kíséri. Ajkukon dicsőítő ének, mennyei dallam hangzik. Az égen számtalan tündöklő alak látható – „tízezerszer tízezer és ezerszer ezer.” Emberi tollal nem lehet megrajzolni ezt a képet; az a tündöklés meghaladja az emberi képzeletet. „Dicsősége elborítja az egeket, és dicséretével megtelik a föld. Ragyogása, mint a napé” (Hab 3:3-4). Amint az „élő” felhő közelebb ér, minden szem meglátja az élet Fejedelmét. Szent fejét nem csúfítja töviskorona. Szent homlokán a dicsőség királyi koronája tündököl. Arca fényesebb, mint a vakító déli nap. „És az Ő ruháján és tomporán oda vala írva az Ő neve: királyoknak Királya és uraknak Ura” (Jel 19:16).

KP 152.A felhőn ül valaki, hasonló az embernek Fiához. – János a Jelenések könyvében megjövendöli, hogy közvetlen Krisztus második eljövetele előtt az evangéliumot hirdetni fogják. Lát egy „angyalt az ég közepén repülni, akinél vala az örökkévaló evangélium, hogy a föld lakosainak hirdesse az evangéliumot, és minden nemzetségnek és ágazatnak, és nyelvnek és népnek, ezt mondván nagy szóval: Féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget; mert eljött az Ő ítéletének órája” (Jel 14: 6-7).
Miután felhangzik a figyelmeztetés, hogy eljött az ítélet ideje, és megszólalnak a hozzá kapcsolódó kinyilatkoztatások, a prófécia szerint eljön az Emberfia az ég felhőiben. Az ítélet idejének meghirdetése egyben Krisztus közeli eljövetelének hirdetése is. Ez a szózat az örökkévaló evangélium. Krisztus második eljövetelének hirdetése, a második advent közelségének hírüladása tehát az evangéliumi üzenet lényeges része.

EW 15-6.A felhőn ül valaki, hasonló az embernek Fiához.Tekintetünk ezután nemsokára kelet felé irányult, ahol egy kis sötét felhő tűnt fel, alig volt féltenyérnyi nagyságú. Mindnyájan tudtuk, hogy ez az ember Fiának a jele. Mély csendben néztük mindnyájan a felhőt, amely mind közelebb jött hozzánk, mind világosabban, fényesebben és dicsőségesebben ragyogott, amíg végül egy nagy, fehér felhővé vált. A felhő felett szivárvány vonult, amelyet tízezernyi angyal vett körül, akik kedvesen énekeltek. A szivárványon az ember Fia ült. Haja fehér fürtökben omlott vállaira s fején számos korona ékeskedett. Lábai, mint tűzoszlopok; jobb kezében éles sarló, bal kezében pedig ezüst harsona volt. Szemei olyanok voltak, mint a tűzláng, amely át és átjárta gyermekeit. Minden arc elsápadt s azokat, akik Istent elvetették, sötétség vette körül. Mindnyájan így kiáltottuk fel: „Oh, ki állhat meg az Úr előtt? Szennytelen-e ruhám?” Az angyalok abbahagyták éneküket s egy ideig a legfélelmetesebb csend uralkodott, midőn Jézus felkiáltott: „Akiknek szívük és kezük tiszta, megállhatnak: kegyelmem elégséges számotokra.” Arcunk sugározott a boldogságtól s szívünket teljesen betöltötte az öröm.

5T 230.A felhőn ül valaki, hasonló az embernek Fiához. – Az Atya a szőlőműves. Szakavatott kézzel és könyörületesen metsz meg minden gyümölcstermő hajtást. Aki ma kiveszi részét Krisztus szenvedéseiből, az majd az örökkévalóságon át fog osztozni dicsőségében. „Nem szégyelli őket atyjafiainak hívni” (Zsid 2,11). Isten angyali szolgálnak nekik. Krisztus emberfiaként jön el majd másodszor is, tehát még dicsőségében is azonosítja magát az emberiséggel. Akik csatlakoznak hozzá, azokról jelenti ki: „Hát elfeledkezhetik-é az anya gyermekéről, hogy ne könyörüljön méhe fián? És ha elfeledkeznének is ezek: én te rólad el nem feledkezem. Ímé, az én markaimba metszettelek fel téged, kőfalaid előttem vannak szüntelen” (És 49,15-16).

EW 35.A felhőn ül valaki, hasonló az embernek Fiához. – Ekkor kezdetét vette a jubileum, midőn a föld megpihent. Láttam a jámbor rabszolgát, győzelemittasan, midőn lerázta magáról a béklyókat, melyek oly sokáig lebilincselték. Istentelen ura azonban nem tudta, hogy mit cselekedjék, mert a gonoszok nem értették meg Isten szavát. Nemsokára megjelent a nagy fehér felhő. Sokkal szebb volt, mint valaha. Rajta ült az ember Fia. Eleinte nem vettük észre, hogy Jézus a felhőn ül, de amint a földhöz közeledett, lassanként kivehető volt fenséges alakja is. E felhő megjelenése képezi az ember Fiának jelét az égen. Isten Fiának szava szólította elő a porban alvó szenteket; dicső halhatatlanságba öltözötten az élő szentek egyetlen pillanat alatt elváltoztak és velük együtt felvétettek a felhőszekérre. Rendkívül fenséges látvány volt, amint ez a szekér felfelé szállt. A szekér mindkét oldalán szárnyak és alattuk kerekek voltak. Midőn a szekér felfelé gördült, így kiáltottak a kerekek: Szent! S midőn a szárnyak megsuhantak, így kiáltottak: Szent! A szent angyalok, akik a felhőt körülfogták, így kiáltottak: Szent, szent, szent az Úr, a seregek Istene! S a felhőn ülő szentek kiáltották: Dicsőség, hallelúja! S a szekér felszállt a szent városba. Jézus kitárta az arany városkaput és bebocsátott minket. Itt üdvözöltek mindnyájunkat, mert megőriztük „Isten parancsolatait” s „jogunk volt az Élet fájához.”

TM 433-4.A felhőn ül valaki, hasonló az embernek Fiához.Ismét kérdem: Tekintve Jánosnak a Patmos szigetén adott Jelenéseket, melyek az első fejezettől az utolsó fejezetig, annak utolsó szaváig Jézus Krisztus kinyilatkoztatott nagy világossága. Ő választotta Jánost, hogy szócsöve legyen. Aki által ez a világosság fénylik a világra, tehát tekintve ezeket a csodálatos, ünnepélyes igazságokat, - a Krisztus eljövetelét megelőző eseményekben előttünk feltáruló nagy igazságokat, - hogyan lehetséges, hogy akik állítják, hogy csodálatos dolgokat látnak Isten törvényében, mégis a tisztátalanok névsorában szerepelnek, a paráznák és a házasságtörők között, akik állandóan tettetik, kijátsszák az igazságot, titkokban pedig gonoszt művelnek? Gondoljátok, hogy elrejthetik útjaikat az Úr előtt? Gondoljátok, hogy Isten nem látja? Isten nem tud róla?

1Szem 68-69.A felhőn ül valaki, hasonló az embernek Fiához. – Azt írod, „néhányan többek között azt állítják, hogy bizonyos korábbi írásaidat felszámolod.” Arra kérem azokat, akik ezt mondják, hogy igazolják kijelentésüket. Tudom, hogy ezt gyakran ismételik, de soha nem bizonyítják. „Arra hivatkoznak - folytatod, „hogy az eredeti bizonyságtételek első kötetében - amit ők gondosan megőriztek - világosan kijelented, hogy látomásban előtted megjelent Krisztus második eljövetelének napja és órája. Érvelésük szerint ez a kijelentés nem állja ki a Biblia próbáját, mivel Krisztus maga mondta, hogy ama napot és órát senki sem tudja, még Isten angyalai sem...”
A 145. oldalon (jelen kiadás 285. oldalán) lévő fejezet elejét olvasva meggyőződhetsz arról, hogy a mondatok arra az időre vonatkoznak, amikor Isten szava megszabadítja a szenteket a nyomorúság idejéből. Kérlek, szerezd be ezt a könyvet, ha még nincs meg, és olvasd el ezeket a részeket! Pontosan úgy jelentek meg, mint az először kiadott anyag. „Az ég kinyílt, majd újra bezárult. Állandóan háborgott és mozgott. Hatalmas hegyek gyenge nádszálhoz hasonlóan ingadoztak s óriási sziklákat zúdítottak alá ormaikról. A tengerek forrtak és zúgtak, mint a forró víz a fazékban s hatalmas köveket vetettek ki a szárazra. S midőn Isten, Jézus eljövetelének napját és óráját kihirdette, s átadta népének az örök szövetséget, rövid mondatokban beszélt, minden egyes mondat után szünetet tartott és hangja végiggördült az egész földön” (Tapasztalatok és látomások, További látomások című fejezet, 10. oldal).
Ez a fejezet egyik része. A 11. és 27. oldalon lévő leírások ugyanerre az időre vonatkoznak. Ez minden, amit valaha is láttam az Úr eljövetelének pontos idejével kapcsolatban. Halvány sejtelmem sincs az Isten hangja által kijelentett időt illetően. Hallottam ugyan a hangot, de látomásom után már nem emlékeztem rá. Olyan érdekfeszítő, ünnepélyes látvány vonult el szemeim előtt, amelyet nyelv nem képes elbeszélni. Minden élő valóságként hatott rám, mert láttam feltűnni a nagy, fehér felhőt, melyen az Emberfia ült (38. Levél, 1888).

2SM 156.A kezében éles sarló. – Isten művének építői hajtsák meg magukat előtte alázatos, komoly imádságban, majd Bibliával a kezükben induljanak el, hogy feléllesszék azok bénult érzékeit, akikről az Ige úgy tesz említést, mint a bűnben és törvényszegésben meghaltakról. Ennek a munkának résztvevői nagy áldásokban fognak részesülni. Erősítsék egymást az igazság ismerői, így szólva a prédikátorokhoz: „Menj az Úr nevében az aratnivaló mezőre, és a mi imáink éles sarlóként fognak kísérni!” Így kellene gyülekezeteinknek határozott bizonyságot tenni Istenről. Áldozataikat és ajándékaikat is elé kellene hozni, hogy a munkamezőn levőknek legyen miből végezni a munkát a lelkekért.

PH 039 (10).A kezében éles sarló.

HM 1894 DEC 1A kezében éles sarló.

RC 217.A kezében éles sarló.

5T 162.A kezében éles sarló.Testvéreim, elfelejtettétek, hogy imátoknak éles sarlóként kellene együtt járni a munkásokkal az aratás nagy búzamezején? Amikor fiatalok indulnak el hirdetni az igazságot, imaórákat kellene tartanotok értük. Imádkozzatok, hogy Isten kösse őket magához, adjon nekik bölcsességet, kegyességet és tudást. Imádkozzatok, hogy őrizze meg őket a Sátán csapdáitól, tartsa meg ártatlannak a gondolataikat és szentnek a szívüket. Kérlek tietek, akik félitek az Urat, ne pazaroljátok időtöket haszontalan beszédre és felesleges munkára, csakhogy büszkeségeteket elégítsétek ki és étvágyatokat kényeztessétek. Az így megtakarított időt töltsétek az Istennel küzdve a lelkészeitek érdekében. Erősítsétek a karjukat, mint Áron és Húr a Mózes kezét.

HS 148.A kezében éles sarló.

RH 1886 OKT 12.A kezében éles sarló.

RH 1903 OKT 29.A kezében éles sarló.

ST 1890 FEB 10.A kezében éles sarló.

TRUE MIS 1879. FEB 1.A kezében éles sarló.

(PHO48) 43.A kezében éles sarló.

8MR 95.A kezében éles sarló.

1SAT 184.A kezében éles sarló.

Jel. 14,15

"És más angyal jöve ki a templomból, nagy szóval kiáltván annak, aki a felhőn ül vala: Indítsd a sarlódat és arass; mert a földnek aratni valója megszáradt."

TM 506.A földnek aratni valója megszáradt. – A föld termését késői eső szemlélteti azt a lelki kegyelmet, amely az egyházat az ember Fiának eljövetelére előkészíti. Ám ha a korai eső nem hullott, akkor nincsen élet, a zöld fű nem kel ki. Ha a korai esők nem végezik el művüket, a késői eső nem érlelheti be a termést.

CT 143-4.A földnek aratni valója megszáradt.

CT 324.A földnek aratni valója megszáradt.

PK 13.A földnek aratni valója megszáradt. – Izrael! Bízzál Istenben! A szőlőskert Gazdája még most is gyűjti régóta várt drága gyümölcseit a nemzetek és népek közül! Nemsokára eljön övéihez; és azon a boldog napon végre megvalósul Izrael házával való terve: „A jövőben gyökeret ver Jákob, virágzani, virulni fog Izrael, termésével elárasztja a világot” (Ézsa 27:6).

NK 278-79.A földnek aratni valója megszáradt. – Nagy reformra van szükség egy olyan nép felkészítéséhez, amely meg tud állni Isten napján. Isten látta, hogy a magukat népének vallók közül sokan nem készülnek az örökkévalóságra. Az irgalmas Isten intő üzenetet akart küldeni népének, hogy felébresztve kábultságukból, arra indítsa őket, hogy elkészüljenek az Úr eljövetelére.
Ez az intés a Jelenések könyve 14. fejezetében található. E fejezet szerint a mennyei lények háromszoros üzenetet hirdetnek. Az üzenet nyomában jön az ember Fia, hogy learassa „a földnek aratni valójá”-t. E figyelmeztetések közül az első angyali üzenet a közelgő ítéletet hirdeti. A próféta látott egy angyalt „az ég közepén repülni, akinél vala az örökkévaló evangélium, hogy a föld lakosainak hirdesse az evangéliumot, és minden nemzetségnek és ágazatnak, és nyelvnek és népnek, ezt mondván nagy szóval: Féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget; mert eljött az Ő ítéletének órája; és imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, és a tengert és a vizek forrásait!” (Jel 14:6-7)

Jel. 14,16

"Bocsátá azért, aki a felhőn ül vala az ő sarlóját a földre; és learattaték a föld."

Jel. 14,17

"És más angyal jöve ki a mennyben való templomból, s annál is éles sarló vala."

Jel. 14,18

"Más angyal is jöve ki az oltártól, a kinek hatalma vala a tűzön, és kiálta nagy szóval annak, akinél vala az éles sarló, ezt mondván: Bocsásd a te éles sarlódat, és szedd meg a föld szőleinek gerézdeit; mert megértek annak szőlei."

6T 388-9.Megértek annak szőlei. – Előttünk a világ és az igazság szava. Hogyan merészelik mégis elhanyagolni ezt a félreérthetetlen kötelességet? Hogyan mernek engedetlenek lenni Isten iránt, mikor a követelményeknek való engedelmesség áldásokkal jár, mind az ideiglenes, mind a lelki dolgokban, az engedetlenség, pedig Isten átkát vonja maga után. A Sátán a pusztító. Isten nem áldhatja meg azokat, akik nem akarnak lelkiismeretes szolgái lenni. Nem tehet mást, mint megengedi az ellenfélnek, hogy befejezze a pusztítást. A szerencsétlenség minden vállfaját és minden fokát látjuk a világra törni. Miért történik ez? Mert az Úr nem gyakorolja mérséklő hatalmát. A világ semmibe veszi Isten szavát. Úgy élnek mintha nem lenne Isten. Akárcsak az özönvíz előtti világ lakói, kihagyják számításukból Istent. Riasztó méretekben uralkodik a gonoszság; a világ megérett az aratásra.

Jel. 14,19

"Bocsátá azért az angyal az ő éles sarlóját a földre, és a földnek szőleit megszedé, és veté az Isten haragjának nagy borsajtójába."

RH 1849 AUG 1.Az Isten haragja.

AUCR 1901 JAN 1.Az Isten haragja.

GCB 1899 OKT 1.Az Isten haragja.

3SM 402.Az Isten haragja.

LS 1888 (ed.) 340-1.Az Isten haragja.

6T 16.Az Isten haragja. – Előttünk a világosság és az igazság szava. Hogyan merészelik mégis elhanyagolni ezt a félreérthetetlen kötelességet? Hogyan mernek engedetlenek lenni Isten iránt, mikor a követelményeknek való engedelmesség áldásokkal jár, mind az ideiglenes, mind a lelki dolgokban, az engedetlenség, pedig Isten átkát vonja maga után. A Sátán a pusztító. Isten nem áldhatja meg azokat, akik nem akarnak lelkiismeretes szolgái lenni. Nem tehet mást, mint megengedi az ellenségnek, hogy befejezze a pusztítást. A szerencsétlenség minden válfaját és minden fokát látjuk a világra törni. Miért történik ez? Mert az Úr nem gyakorolja mérséklő hatalmát. A világ semmibe veszi Isten szavát. Úgy élnek, mintha nem lenne Isten. Akár csak az özönvízelőtti világ lakói, kihagyják számításaikból Istent. Riasztó mértékben uralkodik a gonoszság; a világ megérett az aratásra.

RH 1874 FEB 24.Az Isten haragja.

2Szem 354.Az Isten haragja.Az emberek hajlamosak visszaélni Isten hosszútűrésével, és elnézésére számítanak. Van azonban az emberi bűnnek egy olyan határa, amikor eljön az idő Isten közbelépésére, melynek szörnyű következményei lesznek. „Hosszútűrő az Úr és nagyhatalmú, és nem hagy büntetlenül” (Náhum 1,3). Isten hosszútűrése csodálatos, mert egy ideig féken tartja saját tulajdonságait, de a büntetés ennek ellenére is bizonyosan eljön. Minden egyes feslett évszázad haragot gyűjtött a harag napjára. Amikor az idő elérkezik, és a bűn kiteljesedik, Isten elvégzi szokatlan munkáját. Az isteni türelem határának átlépése szörnyű következményekkel fog járni, mert Isten haragja olyan jelleggel és erővel tör majd ki, amelyet a Biblia kegyelemmel elegyítetlennek nevez, és amely hatására pusztává lesz az egész föld. A nemzeti hitehagyás idején, amikor az ország vezetői Sátán irányelvét követve a bűn embere oldalán sorakoznak fel – a bűn mértéke be fog telni. A nemzeti hitehagyás a nemzeti romlás előjele lesz.

TSDF 107.Az Isten haragja.

TM 182-3.Az Isten haragja. – A kegyelem angyala nemsokára távozik e földről, s a hét utolsó csapás zúdul a világra. Bűn, gyalázat, bánat és sötétség uralkodik mindenfelé. Ámde Isten még mindig felkínálja az embereknek azt a kiváltságot, hogy felcserélhetik a sötétséget világossággal, a tévedést a igazsággal, a bűnt az életszentséggel. Ámde Isten türelme és kegyelme is véget ér. Senki se gondolja, hogy hazugsággal megmenekülhet Isten haragja elől, mert Isten a hazugság védfalát rombolja. Isten haragjának mennykövei nemsokára hullani fognak, s ha a törvényszegők büntetése megkezdődött, akkor nincs szünet többé. Isten haragjának viharfelhői gyülekeznek, s csak azok állhatnak meg, akiket az igazság megszentelt, Isten szeretetében. Ezek Krisztussal együtt Istenben rejtőznek, míg a pusztítás műve bevégződik. Isten felkel, hogy bűneikért e világ lakosait megbüntesse, "s felmutatja a föld a vért, és el nem fedi megöletteit többé!

Jel. 14,20

"És megtaposták a borsajtót a városon kívül, és vér jöve ki a borsajtóból a lovak zablájáig, ezerhatszáz futamatnyira."

JÉ 596-97.Megtaposták a borsajtót a városon kívül. – Jézus miután döntött, földre esett, mintha meghalt volna. Később ismét felemelkedett. Vajon hol voltak most tanítványai, hogy kezüket gyengéden Mesterük feje alá tegyék és megmossák homlokát, ábrázatát, amely valóban rútabb volt most, mint az emberek fiaié? Az Üdvözítő egyedül taposta a szőlőprést és az emberek közül nem volt senki sem vele (Vö. Ésa 63:3).