Ajánlás

Ajánlás

"FELETTÉBB TISZTA A TE BESZÉDED"

(Zsolt 119,140)

Bibliai gondolatok minden napra

Az idézetek szerzőjéről:

Ellen Gould White (1827-1915) minden könyve és cikke sajátos bibliamagyarázatot képvisel. Pál apostol szavait idézve: "megnyitja az Ige ajtaját" és mindenki számára "nyilvánvalóvá teszi" annak mondanivalóját. (Kol 4,3-4) Nem a maga gondolatait vagy saját, egyéni értelmezéseit mondja el a bibliai igék kapcsán. Sorait olvasva szinte rászegeződik figyelmünk a bibliai igékre és egyszerűen, minden nehézség nélkül feltárul előttünk azok valódi, belső igazságtartalma. Mi is megláthatjuk azt, ami valóban ott van ezekben a kijelentésekben. Szemléljük, csodáljuk vele együtt Isten hatalmát és nagyságát, amely bölcsességben, igazságosságban és szeretetben nyilatkozik meg!

White több mint 70 éven át hirdette és tanította Isten igéjét, szóval és tollal. Főként Észak-Amerikában működött, de járt Európa országaiban is, és kilenc esztendőt töltött Ausztráliában. Lelkész, lapszerkesztő és egyházvezető férjével együtt fáradhatatlanul dolgozott mint Krisztus tanúságtevője és emberek szeretetteljes lelkigondozója. Emellett lelkiismeretes családanya is volt.

Irodalmi tevékenysége mennyiségében is tiszteletre méltó - mintegy negyvenezer oldalra becsülhető. Könyvei több kiadást értek meg már életében, és azóta is szakadatlanul születnek az újabb fordítások és kiadások. Magyar nyelven is megjelent szinte valamennyi műve, nagyobb részük több kiadásban is. (Amikor magyarul több kiadást is megért könyveiből idéztünk, akkor mindig a fejezetet jelöltük meg az eltérő lapszámozás miatt.)

E. G. White így vallott írásai küldetéséről: "Mivelhogy az emberek kevés figyelmet szenteltek a Bibliának, az Úr adott egy kisebb világosságot, hogy a nagyobb világossághoz vezérelje őket." (Review and Herald, 1903. jan. 22.)

A bibliai igéket Károlyi Gáspár fordításában idézzük. A régies nyelvezetet a szöveg megváltoztatása nélkül a mai nyelvhasználathoz igazítottuk. Néhány esetben, ahol ez elengedhetetlenül szükséges volt, pontosítottuk a fordítást.

Az E. G. White idézetek a szerző Magyarországon már korábban kiadott könyveiből valók, amelyek különböző fordítók munkái. A jobb megértés érdekében ezek szövegét is javítottuk, pontosítottuk.

"A beszédek, amelyeket én szólok néktek, lélek és élet." (Ján 6,63)