1. A zene szerepe

A Biblia énekei által elbeszélt történetek tele vannak az ének és a zene gyakorlására való buzdítással, amint ezek hasznáról és áldásairól beszélnek. A zenét azonban gyakran megrontják, hogy gonosz célokat szolgáljon, és így a kísértés egyik legcsábítóbb eszközévé válik. Helyesen felhasználva viszont Isten értékes ajándéka, melynek célja, hogy gondolatainkat magasztos és nemes dolgokra irányítsa, lelkünket megérintse és felemelje.

Egykor Izrael fiai a pusztai vándorlás során útjukat szent énekek dallamaival tették vidámabbá. Isten ma is felszólítja gyermekeit, hogy énekekkel vidítsák fel földi életük zarándokútját. Isten Igéjének kijelentéseit énekek által őrizhetjük meg a legjobban emlékezetünkben. Az ilyen énekeknek csodálatos hatalmuk van, mert megfékezik nyers, neveletlen természetünket, felüdítik gondolatainkat, felébresztik rokonszenvünket, elősegítik, hogy kiegyensúlyozottan cselekedjünk, segítenek elűzni a homályt, a bánatot, az aggodalmat, amelyek semmivé teszik bátorságunkat és gyengítik erőfeszítéseink hatékonyságát.

Az ének az egyik leghatásosabb eszköz arra, hogy bevésse a szívekbe a lelki igazságokat. A szorongatott, a kétségbeesés határán álló hívőnek eszébe jut Isten néhány Igéje vagy egy régen elfelejtett gyermekkori ének és a kísértés elveszti erejét felette. Élete új jelentőséget nyerve új célkitűzéseket, bátorságot és örömöt tud másoknak is adni.

Az ének nevelő hatásának értékét sohase veszítsük szem elől. Énekeljünk otthonunkban kedves, tiszta énekeket, akkor kevesebbet fogjuk szólni az elítélendő megrovás szavait, hanem inkább több reményt, vidámságot és örömöt árasztunk szét mindenfelé. Énekeljünk az iskolában, így a gyermekeket közelebb vonjuk Istenhez, tanítóihoz és egymáshoz!

Az ének mint az istentisztelet szerves része, ugyanolyan fontos tényezője a vallásos szolgálatnak, mint az ima. Sok ének valóban ima. (Nevelés, 167-168. oldal)

Védőpajzs a csüggedés ellen

Ha sokkal inkább dicsérnénk az Urat, ha sokkal kevésbé idéznénk fel csalódásainkat, akkor jóval több győzelmet aratnánk. (1896, 53. levél – Az evangélium szolgái, 499. oldal)

Adjunk énekben hálát és dicsőséget Istennek! Amikor Sátán megkísért, ne adjunk hangot érzéseinknek! Inkább énekeljünk hittel hálaadó éneket Istennek!

Az ének az a fegyver, amelyet mindig használhatunk a csüggedés ellen. Amikor kitárjuk szívünket a Megváltó jelenlétéből áradó napfény előtt, egészség és áldás lesz az osztályrészünk. (A nagy Orvos lábnyomán, 254. oldal – 1905)

Szívbe vésni a lelki igazságokat

Az ének az egyik leghatásosabb eszköz arra, hogy a lelki igazságokat a szívbe vésse. Gyakran fakadnak fel a bűnbánat és a hit forrásai egy szent ének szavaitól. (Review and Herald, 1912. június 6.)

A keresztény tapasztalat megőrzése

Este és reggel gyermekeiddel együtt tarts istentiszteletet, olvasd Igéjét, dicsőítsd őt énekkel. Tanítsd meg őket és ismételtesd el velük Isten törvényét. A parancsolatokra nézve Izráel a következő oktatásban részesült: „Ennek megfelelően Mózes utasította az izraelitákat, hogy a törvény igéit megzenésítsék. Míg az idősebb gyermekek hangszereken játszottak, az ifjabbak meneteltek és együtt énekelték Isten parancsolatainak énekét. Az emlékezetükben tartott törvények, melyeket gyermekkorukban tanultak meg, könnyen felidéződtek gondolataikban.

Ha fontos volt, hogy Mózes a parancsolatokat szent énekekbe szedje, hogy menetelésük közben a pusztában a gyermekek is megtanulhassák a törvényt szakaszról-szakaszra, mennyivel fontosabb napjainkban, hogy gyermekeinket Isten Igéjére megtanítsuk! Jöjjünk tehát az Úr segítségére, oktassuk gyermekeinket, hogy megtartsák a parancsolat minden egyes szavát. Tegyünk meg minden tőlünk telhetőt, hogy otthonunkban zenélhessünk, hogy Isten megjelenhessen közöttünk. (Review and Herald, 1904. szeptember 8.)

Tegyétek kellemes időtöltéssé a munkát!

Tegyétek kellemessé a munkavégzést dicsérő énekek éneklésével. (Child Guidance, 148. oldal)

Ami elűzi az ellenséget

Láttam, hogy naponta felemelkedve, felül kell kerekednünk a sötétség hatalmain. A mi Istenünk hatalmas. Láttam, hogy ha Isten dicsőségére éneklünk, az elűzi az ellenséget, és ha dicsérjük Istent, az visszaveri a gonoszt és a győzelem a miénk lesz. (1850, 5. levél)

Ellenállni az ellenségnek

Mikor Krisztus gyermek volt, mint ezek a gyermekek itt, Őt is bűnre kísértette a gonosz, de nem hajlott a kísértésre. Ahogy idősebb lett, szintén kísértés környékezte, de Ő énekelt, éspedig olyan énekeket, melyekre anyja tanította; ha ezek eszébe jutottak, dicsénekek hangzottak el ajkairól. S mielőtt még társai feleszméltek volna, már énekeltek is, vele együtt. Isten azt akarja, hogy felhasználjunk minden lehetőséget, melyről a menny gondoskodott, hogy ellenállhassunk az ellenségnek. (1901, 65. kézirat)

A menny öröme

A kora reggel sokszor találta (Jézust) valamilyen elhagyatott helyen: elmélkedett, kutatta a Szentírást, vagy imádkozott. A reggeli fényt énekszóval köszöntötte. Hálaénekével tette vidámmá a munkával telt órákat, és a menny örömét hozta a munkában kifáradtaknak és az elcsüggedteknek. (A nagy Orvos lábnyomán, 52. oldal)

Jézus zsoltárokat és mennyei énekeket énekelt

Szívének örömét gyakran zsoltárokkal és mennyei énekekkel fejezte ki. Názáret lakói gyakran hallották hangját, amint dicsérettel és hálával járult Isten elé. A mennyel éneke által tartotta a kapcsolatot. Ha társai a fárasztó munkáról panaszkodtak, a Megváltó ajkáról felszálló édes dallam felvidította őket. Úgy tűnt, hogy dicsérete elűzi a gonosz angyalokat, és mint a tömjén, jó illattal tölti be a környéket. Hallgatóinak gondolatait a földi élet terhéről a mennyei otthon felé irányította. (Jézus élete, 73-74. oldal)